2 Comments

အမ်ဳိးသားစိတ္ရုိက္သြင္းခဲ႔ေသာဆရာၾကီး thakin Zainuddin (Principle Of National School, Akyab)

၁၉၇၊ – စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္ (ဓါတ္ပုံ ၃ ပုံ) မစၥတာေနရူး၊၎၏သမီးမစၥစ္အင္ဒီရာဂႏၵီႏွင္႔တြဲလွ်က္

Principle Of National School, Akyab

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က

အမ်ဳိးသားေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔အတူစစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္းမွ

ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးမစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ (အလယ္)

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က

စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မစၥတာေနရူး မတ္တပ္ရပ္၍မိန္႔ခြန္းေၿပာေနစဥ္

မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ

၁၉၄၂ ခုႏွစ္ခန္႔က

စစ္ေတြအမ်ဳိးသားေက်ာင္း၌ မတ္တပ္ရပ္၍ မစၥတာေဇာ္ေနာ္ဒိန္မိန္႔ခြန္းေၿပာေနစဥ္

မစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ၊ မစၥတာ ေနရူး ႏွင္႔ သမီး မစၥစ္ အင္ဒီရဂႏၵီ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Principle Of National School, Akyab

 စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵိန္

ရခုိင္ရုိဟင္ဂ်ာ ညီေနာင္တုိ႔က နယ္ခ်ဲ႔ဆန္က်င္ေရးေတာ္လွန္ေရးတြင္လက္တြဲမပ်က္     ခဲ႔ေပ။   လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ႔ရာတြင္ အသက္ ေ သြးေခ်ြး စေတး ခံခဲ႔ၾက သည္။၁၉၂၀ေနာက္ပုိင္းကြ်န္ပညာေရးကုိဆန္႔က်င္၍ စစ္ေတြတြင္အမ်ဳိးသား ေက်ာင္း မ်ား တည္ေထာင္ရာတြင္   ရခုိင္ၿပည္ နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႔နယ္၊ေခါင္းတုတ္ရြာမွ ဆရာၾကီးဦးေဇာ္ေနာ္ဒိန္က ဦးေဆာင္၍အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းကုိ ပထမဆုံးဖြင္႔ လွစ္ခဲ႔ သည္။  ဆရာၾကီး ဦးဇုိင္နဒၵင္ (thakinZainuddin) သည္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း၏ ပထမဆုံးေက်ာင္းအုပ္ အၿဖစ္တာဝန္ယူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သူၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယေက်ာင္း အုပ္ မွာ ဦးဖုိးၿမစိန္ၿဖစ္သည္။ၿဗိတ္ိသွ်ေခတ္ ကြ်န္ပညာေရးကုိဆန႔္က်င္၍ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကုိအမ်ဳိး သားစိတ္သြင္းေပးခဲ႔ေသာ    ။

       ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထုတ္  ‘’ရခုိင္ညြတ္ဖူး ‘’စာအုပ္တြင္ စာအုပ္ပါအတုိင္းေၿပာရလွ်င္  ‘’ရခုိင္တုိင္း ဖြါး မြတ္ဆလင္ဘာသာဝင္ ဘမစၥတာ ေဇာ္ေနာ္ဒိန္ ‘’သည္ ရုိဟင္ဂ်ာ  တစ္ဦးၿဖစ္ တယ္။ (တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဘဝသစ္ပါတီ၊ကင္းလြတ္ခြင္႔  အမွတ္  (န/သ-၀၈၅) အရ ၁၉၈၉ ခု ဇႏၷဝါရီလ ၊ပထမ အၾကိမ္ ထုတ္စာအုပ္ ( စာမ်က္ႏွာ – ၅၀ )  တြင္ေဖၚၿပထားသည္။

        ဆရာၾကီးဦးဇုိင္နဒၵင္ (thakinZainuddin) သည္ရခုိင္ၿပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ ၿမဳိ႔ နယ္၊ ေခါင္းတုတ္ရြာ တြင္ေမြးဖြါး၍ ( B .A .) ဘြဲ႔ ကုိ ကလႅကတၱားမွရယူခဲ႔သည္။ ဆရာၾကီး၏ ဖခင္သည္ ၿဗိတိသွ် ေခတ္က ကြ်န္းအုပ္ ရာထူး ၿဖစ္ၿပီး အဘုိးမွာ ရခုိင္ဘုရင္က ေရႊဓါး ကာဇီ ဘြဲ႔ ကုိ ခ်ီးၿမွင္႔ခံရသူၿဖစ္သည္။

        အသက္ (၅၅) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ရခုိင္ၿပည္၊နယ္ ၊စစ္ေတြ ၊သက္ေကၿပင္ ေနအိမ္ `၌ ကြယ္လြန္၍ နာဇၤရြာသင္းခ်ဳိင္းတြင္ သၿဂၤိဳဟ္သည္။

Nay
1942 Communal Riot

It is a tragic event. It has racial and political aspects. Many people have its detailed records Karballah-l-Arakan, in Urdu written by Advocate Khalilur Rehman of and

 The diary of Thakin Zainuddin, Principal of National High School, Akyab, are self-experienced and eye witnessed records. But these copies are not in my hand today. Some writers are found to be bias. Some try to exaggerate: only the accesses of other party while concealing their own misconducts. I would try to be fair and neutral. I cannot go into detail as it may effect some quarter and perhaps it would mean airing old hatred. So here most of the narration will be the extraction from the writing of Bonpauk Tha Kyaw,an Arakanese and Moshe Yegar, an Israeli;A few short paragraphs will be from some British officers and U Thein Pe Mymt’s writings.Some paragraphs are condensed by extracting from various pages of Bonpauk Tha Kyaw’s”On the Route to the Revolution (Tawlanrey Khariwai).”

Bonpauk says there was all Arakan National Unity Organization. It was headed by Sayadaw U Sein Da, U Tha Zan HIa. U Aung Zan Wai, U Kyaw Oo and many others. Basically it is a Rakhine patriotic but moderate organization. In early 1941, at the Kyauktaw conference they decided to take side with Japan because Japan was coming in collaboration with BIA.286 Thakin Soe attended the conference as a representative of GCBA headquarter, Rangoon.

When in late 1941, BIA entered Burma and Japan bombed some towns in lower Burma, British forces had withdrawn; law and order deteriorated. So Indians in Burma side began to flee westwards in flocks. Many of them look the route of Taung Gup pass to fetch steamer in Akyab, where steamers go to Calcutta weekly. Many ran away from Maungdaw, Buthidanug route to Chittagong. Foreigners in Arakan, too, fled along with them.

Arakanese on the whole are more advance than other minorities in Arakan and they had a very close link with the Burmese Leadership of that time. They were fully cooperating with Burmese politicians.

Bonpauk writes; at that time there were Rajput and Karen forces in Akyab while main forces of British regular army were withdrawn to Maungdaw north.The administration of Arakan was trusted with one U Kyaw Khaing an I.C.S.(Lawyer). He was empowered with martial law authority. He now is a Major. But there happened to be a vacuum of systematic Government. Rule and order deteriorated in Arakan. There were police stations in the towns with a few police personnel. Unscrupulous gangs took law in their own hands. Chaos and terror spread all over Arakan save Akyab, Buthidaung and Maungdaw, where still the influence of British army remains, Bonpauk says Japan first bombed Akyab on 23rd March 1942. The Karen force left behind by the British was highly disheartened. They wanted to return to Rangoon. As Japan was bombing Akyab, the Karen force ran in disarray. This time I (Bonpauk) made friendship with some Karen constables. During heavy bombardment, I entered Plauk-Taung military and police cantonment where no inmates at all and I found a lot of new rifle bullets. For further collection of weapons and bullets from the Karen force, I made secret arrangement with Ko Maung Sein Tun and U Pinnya Thiha (Sayadaw). I became very friendly with a jail warder too. And through him I got contact with Naghani U Tun Shwe and ex-minister U Ba Oo, who were in jail 287then.

Bonpauk further says, once there was a heavy bombing. I got some weapons and ammunition (from Plauk Taung Cantonment) and I put them in Ko Maung Sein Tun’s house at south Shwe Bya. Later I transferred them for so many tunes to Laung Che Chanug (perhaps in Min Bya) along with the Karens, with four oared wooden boat. At that time there was military rule (of U Kyaw Khaing) at Akyab. Dwellers in the downtown ran away to the countryside. Akyab was a deserted city.288

In many towns in Arakan, civil administration had collapsed. Sayadaw U Gandama, in Mrohong:U Thein Kyaw Aung, U Kyaw Ya, U Pan Tha Aung, in Min Bya, and U Tun HIa Aung in Pauk Taw established their own military administrations. British administration remained in Akyab, Buthidaung and Maungdaw only. In the meantime Muslim and Rakhine riot had started from Rakchaung village in Myebon Township and Pann Mraungyi Chaung village in Min Bya.289 In Min Bya we (Bonpauk and his comrades) did not find U Pinnya Thiha. So I did gathered some 400 youths and explained them not to make communal strife, which will only serve the British, who want to divide us.

[From other sources it is learned it was early April of 1942 and was a very serious period. Arson, looting, burning and killing were on their height. Pan Mraung Gyi bazaar in Minbya Township, where almost all shopkeepers were Muslims, was burnt down.]

But the rioting gangs have their own militants. I was not successful to persuade them. The gang leader U Shwe Ya arrested me and put in the police station of Minbya. [This means though there were police constables, they had no authority.] However, we were later released by the intercession of Thauk Kya Aung, a schoolteacher, who had some influence in those areas.

At that time civil administration was totally finished. U Kyaw Khaing, empowered with martial law was wandering throughout the district with his Rajput and Gurkha force. He shot down any suspected man on his way. He came to Minbya. He redeemed the money taken away by Thakin force from the treasury from the town’s elders. As I was in police custody we saw the Major (U Kyaw Khaing) in front of the station at 9:00 PM. We were so much frightened. But the Myo Paing (T. 0) U Maung Tha Pru was clever enough and courageous enough to persuade the Major to go out of the station. He, the Major, was a cruel man, drunk all the time. He returned with his M.G.B boat at the same night. This is the time when BIA army camped in Ponna Gyun.

At the mean time communal riot in Kyauktaw was on its height. U Thauk Kya Aung, the headmaster, help arranged a meeting with Thien Kyaw Aung, the ringleader of the not activities. Our meeting in Minbya with these militant leaders, U Thein Kyaw Aung, U Kyaw Ya and many others were not very successful but hundreds of their followers had accepted our opinions, not to fight amongst ourselves. The ringleaders were boasting to have killed 200 (two hundred), 300 (three hundred) Kalahs personally. However, after two, three days’ crucial negotiations, the militant leader agreed to undergo a training course for their followers.290

So we (Bonpauk and colleagues) arranged some military training for the militants, so as to use in the Anti-British campaign. Meanwhile BIA headed by Bo Rang Aung arrived at Minbya. U Thein Kyaw Aung and his followers amalgamated with us, including the army of Bo Rang Aung. Ko Mya was designated for Arakan administration. We marched to Ponnagyun and camped at Kyauk Seik. The Japanese force arrived too, where some skirmishes with the remnants of British patrolling along with steamer were heard

[Since Bonpauk was collaborating with riot ring leaders such as U Them Kyaw Aung and U Kyaw Ya, Muslims suspected him to have his hands behind the riot activities. In the same way as police force in the towns were inactive or do nothing to control the rioting, their boss U Kyaw Khaing is assumed to have encouraged the rioters. It was a real consensus amongst the Muslims then]

U Kyaw Khaing, the martial law administrator of Arakan seized all licensed guns from Muslims. During this time he went by his M.G.B steamer to Buthidaung, perhaps to give guidelines to the police force there and put some money in the treasury of Buthidaung, which seemed more secure place for theGovrinment money.

This period was very unstable. Law and order was in the hands of unscrupulous rioting leaders. It was a time when the Law of jungle ruled. Thousands and thousands of refugees from inner Arakan reached Butnidaung area. Minority Rakhines in Maungdaw and Buthidaung became targets of their retaliation.

On his (the D C’s) return jouiney, his steamer was ambushed by the Muslim refugees (who escaped from inner Arakan) near Guda Prang, a village in the south of Buthidaung. U Kyaw Khaing (the D.C) was injuied and later died on the steamer. It proceeded to Akyab. To the agony of fate, when the M. G B steamer reached near Ponna Gyun it was fired by BIA. So his steamer turned back where Dr. Aung Tha HIa jumped down into the river and died with bullet injuries.

From Kyauk Seik, BIA continued its march to Akyab through Amyint Gyun, Kyak Khaing Dan and Thekkebyin. There, BIA could seize Plauk Taung cantonment and Akyab imperial bank. All British remnants fled away. In Akyab along with Bo Rang Aung’s BIA force, we tried to defuse the riot and held discussions with Muslim leaders. First we met with advocate U Yasin and he promised full co-operation in regard of relaxing the riot. But the riot situation in Buthidaung and Maungdaw area was serious.291 [Rakhine Minority on the west side of May Yu river was terrorized and in some places there were mass killings by Muslims especially by those who came from inner Arakan and villages in the east of May Yu River were deserted, most of which were burnt down by Rakhine armed gangs of looters. Mass killing of Muslims occurred in Apauk-Wa mountain pass, Lan Gwein village, Rathedaung and Sein Thay Byin, Buthidaung.]

This time Bo Rang Aung arranged Arakan and Akab district administration at a meeting in the primary school in Rupa Quarter, Akyab. U Tha Za HIa, U Aung Tun Oo, U San Tun Aung and U Pho Mya Sein were the members of District Administration. Arakan State administration was trusted to Ko Mya. Township administrations in other towns were also formed. At the meantime U Thein Kyaw Aung assured us that they would not attack any native Muslims. Japan force (though late for some weeks) too, arrived at Akyab.292

Here U Pinnya Thiha (Sayadaw) brought news that thousands of Rakhines at Buthidaung were at the point of death, and were rounded up by refugees and local Kalahs (Muslims), and that it was our duty to rescue them. So Bo Rang Aung, his assistant U Mya, U Pinnya Thiha, the leaders of Arakan National Unity Organization and myself (Bonpauk) secretly arranged some arms and ammunitions to send to Buthidaung for the helpless Rakhines. We loaded these weapons on a steamer (of Arakan Flotilla Company) at Sekroo Kya Jetty at night. Ko Nyo Tun was on the steamer. But before the daybreak, Japan force arrived and seized all arms and ammunitions and Ko Nyo Tun was saved only by repeated intercession of Bo Rang Aung.293 [This sort of transporting of weapons, secretly, and many other activities such as co-operation with those militant rioters, led the Muslims of Arakan, to suspect Bonpauk and his associates to be biased and to be Godfather of the 1942 communal riots.]

We learned from U Kyaw Khaing (D. C) that money from all treasuries of Arakan State was transferred into the treasury of Buthidaung. After his death British administration in Buthidaung and Maungdaw too, were paralyzed. Hundreds of Rakhine in Buthidaung Township were killed by refugees and local Muslims. But situation in Maungdaw was a bit better. Rakhines there got the help of some (British) officials, and some had resisted the attack of Muslims and most of them were able to ciuss into the British area in India.294 [These refugees were camped at Dainaspur, India).

We further learned that British occasionally used to come into Maungdaw town, in its military excursions. Yet we decided to go there and try to make peace.

So a BIA unit headed by Bo Rang Aung himself proceeded to Buthidaung. In this mission, Ko Myint, Ko Tha Tun Oo (BCP Rakhine State EC), U Pinnya Thiha, U Pho Khaing. Advocate U Yasin and myself (Bonpauk) were accompanied. [Here Bo Rang Aung took two persons, native of Buthidaung, to help guide them the way. One was Haji Mohammed Sultan of Sein Nyint Bya and the other was U Ba Khin (a) Ashab Uddin of Rwat Nyo Daung] The steamer of Bo Rang Aung reached Buthidaung without any resistances or disturbances. We (Bonpauk and party) got the money in Buthidaung treasury. Some coins scattered on the floor of treasury were distributed among the Daingnet Refugees. Arms from the police were also seized.

On the other side, it is said so called Arakan militant groups had made arrangement not to attack the bon-a-fide Muslim villages in inner Arakan. [In these connections Muslim sources said there was an signed agreement between so called Rakhine National Unity Organization headed by U Tha Zan HIa on Rakhine side and U Zainuddin, Headmaster of National High School, Akyab, Headmaster U Syed Ahmed and U Azim Uddin (Dwashi) on the Muslim side]. But later this treaty of bond, not to attack each other, was broken. [Aliens or nationals, all Muslims indiscriminately became target of attacks. Kywe Oo Chaing and Apauk- Wa Rohingya villages were burnt-down. These villagers suffered much in men and materials.A great many refugees, from Myebon, Minbya and Mrohong gathered at Khaung Dauk – Alegyun village. They had an arrangement to resist any aggression. They fenced the village with big logs of wood. They had some firearms too. A big encounter or reciprocal fighting broke out there. Some days passed and Muslims could not withstand the attacks with rifle and had to runaway in disarray. Thousands were killed there. No one got proper burial. Those trying to cross the Kaladan River near Radanabon (Naariyong) village, too, were chased and most were killed at the bank and across the nver].

Again to go back to Bo Rang Aung s mission, Bonpauk Tha Kyaw says he (Bo Rang Aung) was not happy with Thein Kyaw Aung and other militant groups. Thein Kyaw Aung was about to get death sentence, but I succeeded in saving U Thein Kyaw Aung.At Buthidaung he tried to maintain law and order. He discussed the ways to defuse communal tension. He proceeded to Maungdaw next flay Despite my warning, he went and held a big mass meeting on the football ground of Maungdaw high school. But it was disturbed by some Kalah (Muslim) refugees. Firing broke out and the meeting was collapsed. A BIA officer and two Rakhine constables were killed. Bo Rang Aung and party had to rush back to Bulhidaung. 295 [Muslim sources say in fact it was an act of British remnants. There were British forces in Maungdaw area; where as Boli Bazaar was British Headquarter then. There were reciprocal firings. As a result some persons on both sides were killed, including a son of Mulvi Abdur Rahman, who was also a member of Bo Rang Aung’s mission. In this connection Bo Rang Aung took some retaliatory actions in Buthidaung. Some elderly Muslims from nearby villages of Buthidaung were killed at night on the football ground of Buthidaung. Further, U Ba Khin, Haji Mohammed Sultan and one Thnevi Marakame, an influential Muslim landowner of Akyab, who took refuge in Buthidaung, were detained and took away to Akyab, the station of BIA].

There, in Buthidaung situation was tense and contused Bo Rang Aung decided to return back to Akyab. He was retreating to Akyab next morning. He and his party got onboard a steamer. The Rakhines in the town became veiy desperate. They were highly frightened. [They heard a rumor that Bo Rang Aung is leaving next morning. So they made complete preparation to go along with Bo Rang Aung by steamer.] In the morning crowds of Rakhine rushed into the jetty and were trying to get on onboard the steamer of Bo Rang Aung. So we (Bonpauk and party) had to depart the steamer from this jetty. The crowds streamed upon another steamer. Being heavily loaded tins steamer, some hundred yards off the jetty, capsized and drowned. Almost all the passengers estimated about three hundred, along with their belongings drowned in the river, and most were died. [Some sources say the steamer was shot by the Chinese community in Bulhidaung who were not allowed to board on]

Bo Rang Aung arrived at Akyab camped at the house of rice mill owner U Kyaw Zan. 296 [There Thanevi Marakan, Haji Mohammed Sultan and U Ba Khin were also kept in confinement. Later, after some days these three persons were released the intervention of Japanese, perhaps to whom Mr Sultan Mahmood (Ex-Health Minister) approached for their salvation].

Bo Rang Aung got order from Ranyoun Headquarter to retreat back to Rangoon. So we got back to Minbya, then the Arakan headquarter of BIA.

In Minbya, Thakin Soe, Thakin Thein Pe Myint, thakin Tin Mya and U Tin Shwe arrived. U Thein Pe Myints program was to go to India to get contact for anti-fascist operation. But most Arakanese leaders did not accept the idea to fight Japan, whom very recently they welcomed with flowers, band and music. Thus Bo Rang Aung and party, instead of staging any guerrilla operation against the Japanese, quietly returned to Rangoon.

Sayadaw U Sein Dan of Kyauk Nwa Village, Myebon, was a patriot. He fought personally against the British. But when Bo Rang Aung letreated to Rangoon, U Sein Dah was arrested and kept in Kalama Taung by Japanese. The reason behind this arrest, according to Japanese was, the riot (and burning down) of Rak Chaung Muslim village of Myebon was the work of U Sein Dah and the bandit leader Maung Tha Oo acted only on his direction. But later, by the effort of U Pinnya Thiha and some others he was released.297

[The Muslim version of 1942 riot is a bid different. They feel it was not an accidental event. It was an organized campaign aimed at making Alakan exclusively a Rakhine State.They say this sort of massacre and burning down of villages, at the same time in every town of Akyab District could not accidentally occur.]

About this communal riot, Moshe Yegar, an Israeli, writer observes: during the period of British rule, disaffection between the Buddhist population and the Muslims, in Arakan, developed for the same economic and social reasons that caused similar hatred between the two groups as in the rest of Burma. The accumulated tension reached an explosive point at the time of British withdrawal before the advancing of Japanese forces. Gangs of Arakanese Buddhists in Southern Arakan, where the Buddhists are in majority, attacked Muslim villages and massacred their inhabitants. Whole villages were sacked and their inhabitants were murdered. Some Arakanese nobles attempted to pievent the wholesale massacres, but without success. Muslim refugees streamed to Northern Arakan where the majority was Muslims and some 22,000 even crossed the border and fled to India [The figure in fact was about 100,000, and they were camped by British at Rangpur refugee camp.] The refugees (from inner Arakan) reaching Maungdaw incensed the local Muslim majority with their stories (of horror) and the latter began to mete out similar punishment upon the Buddhist minority in their midst. The act of mutual murder soon caused the Buddhist population in Northern Arakan to flee, even as the Muslims had fled from the south. It was in this manner Arakan became divided into two separate areas, one Buddhist and the other Muslim.

The Japanese invaded Arakan in the mid of 1942; they occupied Akyab on 7th May and controlled the whole region of Buthidaung and a half the region of Maungdaw in late 1942. [Northern side of Maungdaw was still under British control, making Boli Bazaar their military headquarter]. With the help of local Muslim leaders they (the Japanese) established two peace committees, one in Buthidaung and the second in Maungdaw. These committees were primarily engaged in enquires in public affairs, since the court had ceased to operate when the British left. [The chairman of the Peace Committee of Maungdaw was Headmaster of Maungdaw High School, Mr. Omrah Meah and of Buthidaung was Mr. Zahiruddin]. The Japanese ruled in this area until the beginning of 1945. Most of the Muslims were pro British and many of them joined the services of reconnaissance and espionage on the other side of the border or in underground activities [Yet there are Muslims, especially educated ones, who at the first hand help the Japanese and got capital punishment at the hand of British, e.g. Mr. Kala Meah of Kwindaing Village. Bulhidaiing]

In order to strengthen their stnuding in the region and to encourage Muslim loyalty, British had published a declaration granting them a status of National Area. This entire area was re-conquered by the British at the beginning of 1945 [During British re-entry into Northern Arakan, there occurred fierce battles, ground as well as air, at Ngakhaung Du, Maungdaw and Ngakindauk, Senswpra and Gupi in Buthidaung. After near about six months of battles the Japanese had retreated]

The British, too, had set up peace committees and organized civil administration, which functioned until Burma was granted independence in January 1948. In this administration most of the office holders were local Muslims. [For example, U Farooq Ahmed, U Lukhman Hakim. U Abul Bashar from Boli Bazaar Area and U Abdul Gaffar and U Abul Bashar from Buthidaung were Township Officers of that time].

After the end of the war and during the following years the region’s Muslim population increased greatly. Thanks to the immigration of Chittagong who arranged for the return of refugees in the wake of British re-entry as well as to the return of thousands of Arakanese Muslims refugees who had (in 1942) fled fiom the south of Arakan and who returned to the north after the war.298

This refugee repatriation was undertaken by successive Burmese Governments until Pa-Sa-Pha-La period of U Nu. Red Returnee Cards issued in the time of Bokyoke Aung San are still in the hands of some refugees of that time.

Thanks to the Government and people of Japan, whose timely arrival in Arakan had saved thousands of lives and millions of loss of materials. Japanese arrival defused the tension and ceased the riots.

A British army officer who worked in Arakan front writes in his book that Arakan before the war had been occupied over its entire length by both Muslims and Maghs (Rakhines). Then in 1941 the two sects set to and fought. The result of this war was roughly that the Maghs took over the southern half of the country and the Mulsims the north half.299 He futher says Muslims who had fled from the suuth in 1942 preterred returning to the north of Arakan and settling down there.300 [In inner Arakan, nearly 100,000 Rohingyas lost their lives, being the victims of above said communal riot]

According to U Thein Pe Myint, a Burmese politician, there was a competition between BIA and Japanese in occupying Arakan first. Each tried to seize town ahead of the other. Two BIA battalions, one headed by Bo Rang Aung and another by Bo Min Khaung marched to Arakan in the absence of advanced transport facility. But they were able to reach up to Akyab ahead of Japanese. When Japanese approached to Arakan, Bo Min Khaung retreated to Rangoon.301 U Thein Pe Myint further writes; at Sandoway we discussed the program of our anti fascist people’s war with our comrades. It is reasonable, people from Akyab do not recognize the people of Sandoway and Gwa as Rakhine but as Burmans because their dialect is not different from Burmans and they do not wear bright red and dark green clothes as the Rakhines. We were provided enough rations for our motorboat journey from Sandoway to Akyab, by comrade Ko Kyaw Yin and otheis. On the journey the cooking of Chittagonian boatmen was very delicious.

  Credit :

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QDKcJIOIYrwJ:w…

·  Rohingya website


2 comments on “အမ်ဳိးသားစိတ္ရုိက္သြင္းခဲ႔ေသာဆရာၾကီး thakin Zainuddin (Principle Of National School, Akyab)

  1. […] ၁၉၇၊ – စစ္ေတြ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းအုပ္္ … By danyawadi Leave a Comment Categories: Uncategorized Tags: Post […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: