2 Comments

English – ၿမန္မာ အဘိဓါန္ (Zawgyi)

English         Type/Myanmar

_natured (forming compound adjs)        adj     စိတ္ သေဘာထားရိွေသာ။ good -natuerd.

_nosed         (forming c    ..ေသာ ႏွာေခါင္း ။

-‘s      suff    ကပိုင္ဆိုင္သူဧကဝုစ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပေနာက္ဆက္။ ခတစ္စံုတစ္ခုေသာအိမ္၊ဆိုင္စသည္သက္ဆိုင္မႈျပေနာက္ဆက္။ ႏွင့္အဆံုးမသတ္ေသာဗဟုဝုစ္နာမ္မ်ားတြင္ပိုင္ဆိုင္မႈ၊သက္ဆိုင္မႈကိုျပေနာက္ဆက္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ဗဟုဝုစ္ကိန္းသို႕နာမ္ဖန္တီးရန္ထည့္သည့္ေနာက္ဆက္။ အစားအတိုေကာက္။ ႏွင့္္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ေနာက္ဆက္။

-ana   suff    (ေရွ႕ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္၊ ေဒသ စသည္တို႕ႏွင့္ တစု တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳ၊ ပစၥည္းကို ျပေသာ ေနာက္ဆက္စကား)။

-ance  suff    (ႀကိယာကို နာမ္ပုဒ္ေျပာင္းေပးေသာ ေနာက္ဆက္)။ … ျခင္း၊ … မႈ စသည္။

-cidal  coidmb         သတ္မႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

-cide   coidmb         သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ သတ္မႈ။ သတ္သည့္သူ။ သတ္သည့္အရာ။ သတ္ေဆး။

-cracy coidmb         အစိုးရ။အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။

-crat   coidmb         စနစ္၊ အစိုးရကို ေထာက္ခံ သူ။

-en     suff    (နာမ္ကို နာမဝေသသနပုဒ္အျဖစ္ ဖန္တီး ေပးေသာ ေနာက္ဆက္)။ ျဖင့္လုပ္ေသာ။ ျဖစ္ေသာ။ (နာမဝေသသနကို ႀကိယာပုဒ္အျဖစ္ ဖန္တီး ေပးေသာ ေနာက္ဆက္)။ လုပ္သည္။ ျဖစ္ေစသည္။

-ence  suff    (ႀကိယာကို နာမ္ပုဒ္ေျပာင္းေပးေသာ ေနာက္ဆက္)။ … ျခင္း၊ … မႈ စသည္။

-esque          suff    ဟန္ရိွေသာ။ ပံု ေပါက္ေသာ။

-ess    suff    (ဣတၳိလိင္ျပေနာက္ဆက္)။ မ။

-est    suff    အသာလြန္ဆံုး နာမဝေသသနျပ ေနာက္ဆက္)။ ဆံုး။

-ette   suff    အငယ္ေလး။ အေသးေလး။ (ပစၥည္း) အတု။ အမ်ိဳးသမီး။

-ian    suff    (တစ္ဦးဆိုင္နာမ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ns ႏွင့္ adjs  သို႕ ေျပာင္းေပးသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။ (-ics အဆံုးရိွေသာ နာမ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျခင္းျဖင့္ ns သို႕ ေျပာင္းေပးသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။

-iana   suff    (ေရွ႕ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္၊ ေဒသ စသည္တို႕ႏွင့္ တစု တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေသာ အရာဝတၳဳ၊ ပစၥည္းကို ျပေသာ ေနာက္ဆက္စကား)။

-iatrics          coidmb         (ေဆးပညာတစ္ခုခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေၾကာင္းျပသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။

-iatry  coidmb         ေဆးကုသမႈနည္းတစ္ခုခုႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။

-ic      suff    ( ns ကို adjs ႏွင့္  ns  သို႕ ေျပာင္းေပးသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ၊ ဆန္ေသာ၊ ရိွေသာ၊ ျဖစ္ေသာ) ။ ( y အဆံုး ရိွေသာ vs  ကို adjs သို႕ ေျပာင္းေပးသည့္ ေနာက္ဆက္စကား)။ ဂုဏ္သတၱိ တစ္စံုတစ္ရာ ရိွေသာ။

-ical    suff    ေကာင္းေသာ။

-ically suff    …ဆန္ဆန္။

-ics     suff    (နာမ္ျပဳပစၥည္း)။

-ide    suff    (chemistry) (နာမ္ျပဳပစၥည္း)။ ဓာတ္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး၏ ဓာတ္ေပါင္း အမည္။

-length         adj     (forming compound adjs) … ရွည္လ်ားေသာ။ …အထိရွည္ေသာ။

-lessly adv     ကင္းမဲ့လ်က္။

-limbed        n        ေျခဆံ လက္ဆံ (ရွည္ေသာ၊ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာစသည္)။

-ly      suff    (နာမဝေသသနမွ ႀကိယာဝေသသနသို႕ ေျပာင္းရာတြင္ ေနာက္ဆက္)။ (နာမ္မွ နာမဝေသန သို႕ ေျပာင္းရာတြင္ေနာက္ဆက္)။ (နာမ္မွ နာမဝေသသနႏွင့္ ႀကိယာဝေသသနသို႕ ေျပာင္းရာတြင္ ေနာက္ဆက္)။

-man  coidmb         …သား။ …သမား၊ေစာင့္၊မွဴးစသည္။

-manaic        coidmb         စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးခံစားေနရသူကိုရည္ညႊန္းေသာစကား။

-mania         coidmb         စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကိုရည္ညႊန္းေသာစကား။

-ness  suff    (နာမ္ေျပာင္းေနာက္ဆက္)။ ျခင္း။ မႈ။

-s’      suff    ပိုင္ဆိုင္သူဗဟုဝုစ္ျဖစ္ေၾကာင္းျပေနာက္ဆက္။ ပိုင္ဆိုင္မႈကိုျပေသာေနာက္ဆက္။

(all) by myself         idm    တစ္ကိုယ္တည္း။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္။

(as) mad as a hatter/a March hare          idm    သြက္သြက္လည္ေအာင္႐ူးေသာ။

(as) nutty as a fruit cake    IDM    (ဗန္း ) ေပါက္သလားမေမးနဲ႕ ။

(as)good as new     idm    အသစ္တမွ်ေကာင္းေသာ။

(be, look, etc) green/ pale about the gills         idm    ေၾကာက္ရြံ႕၍သို႕ဖ်ားနာ၍မ်က္ႏွာျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္သည္။

(be) all ears  idm    (infml) သိပ္ၾကားသိခ်င္သည္။ နားစြင့္ထားသည္။

(be) in nmood for (doing) sth/ tdsth      idm    ဆႏၵမရိွ။ စိတ္မပါ။

(be) in the mood for (doing) sth/ tdsth   idm    ဆႏၵရိွသည္။

(be) made for sb/each other        idm    ေရွ႕သြားေနာက္လိုက္ညီသည္။ လိုက္ဖက္သည္။

(be) one’s own master/mistress    idm    အေႏွာင္အတည္းကင္းလြတ္မႈ။ လြတ္လပ္မႈ။

(be) out on one’s ear         idm    ဆြဲထုတ္သည္။ အတင္းထြက္ ေစသည္။

(be/feel) at (one’s) ease     idm    ေအးေအးသက္သာ။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း။

(on) easy street       idm    (US) ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာေသာ ဘဝ။

(put sth) in a nutshell        IDM    တိုတိုေျပာရလွ်င္။

(right) under sb’s(very)nose         IDM    မ်က္စေအာက္မွာ ။ မ်က္စေအာက္မွာ ေျဗာင္က်က် ။

(stand) at ease        idm    (စစ္သားမ်ား) သက္သာ အေန အထား (ရပ္သည္)။

A       art      ပထမ အဂၤလိပ္အကၡရာ

a back-seat driver    idm    ယာဉ္ေမာင္း နားကပ္၍ဆရာလုပ္ေနသူ။

a bad lot       idm    လူဆိုးလူေတ။

a bag/ bundle of nerves     idm    တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားျခင္း။ ဒူးတုန္ျခင္း။

a bald head   n        ထိပ္ေျပာင္။

a baptism of fire      idm    စ၌ အိုးနင္းခြက္နင္း ျဖစ္ျခင္း၊ အခက္အခဲႀကံဳျခင္း။

a barber-shop quartet.       adj     အတီးမပါ အမ်ိဳးသားေလးေယာက္တြဲအဆို။

a barrage of gunfire n        တရစပ္စုၿပံဳပစ္ခတ္ျခင္း။

a barren fruit n        ဖိုေသာအပင္။

a barren woman      n        ၿမံဳေသာမိန္းမ။

a big cheese  idm    အလြန္အေရးပါေသာ `ပုတ္ကိုယ္ႀကီး´။ အေကာင္။

a big fish      idm    ေနရာကြက္ကြက္ ကေလးမွာ ဩဇာရိွသူ။

a big name   idm    အေရးပါ ေသာပုဂၢိဳလ္။ ႀကီးႀကီးမာစတာ။

a big noise    idm    အေရးပါ ေသာပုဂၢိဳလ္။ ႀကီးႀကီးမာစတာ။

a big shot     idm    အေရးပါ ေသာပုဂၢိဳလ္။ ႀကီးႀကီးမာစတာ။

a can of worms       idm    ျပႆနာ ဖန္တီးသည္။ ပ်ားတူအံု တုတ္ႏွင့္ထိုးသည္။

a change of heart    idm    အေကာင္းဘက္သို႕) စိတ္သေဘာ ထားေျပာင္းလဲမႈ။

a clean sheet/slate   idm    ဘဝသစ္။ က႑သစ္။

a close call/shave    idm    သီသီကေလး လြတ္ျခင္း။

a closed book         idm    နကန္းတစ္လံုးမွ် မသေသာ ဘာသာရပ္။

a cordial smile handshake.cordiality       n        အခ်ိဳရည္။ အေဖ်ာ္ရည္။

a crashing bore       idm    အင္မတန္ ၿငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းတဲ့ လူ။

a damp squib          idm    အဖ်ားရွဴးသြားေသာ ျဖစ္ရပ္။

a devil of a sth        idm    ခက္ေသာ၊ အလြန္လက္ဝင္ ေသာ ကိစၥ။

a fact of life   idm    ေလာကတံတြာ ဓမၼတာ တရား။

a going concern      idm    လုပ္ေပ်ာ္ေသာလုပ္ငန္း။

a hard/tough nut (to crack)          IDM(infml)    ခက္ခေသာ ျပႆနာ ။ ေခါင္းမာသူ ။

a heart of stone       idm    အသည္းမာျခင္း။အသနားအၾကင္နာမဲ့သည့္စိတ္။

a home from home; a home away from home  idm    ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ရာလိုေနရာ။

a hostage to fortune          idm    မ်က္စေအာက္ကအေပ်ာက္မခံႏိုင္ေသာသူ၊အရာ။ဥအသက္။

a knotty problem     n        ရုပ္ေထြးေသာ ျပႆနာ။

à la carte      adj     (စားေသာက္ဆိုင္တြင္) စားဖြယ္ စာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္မွာယူရေသာ (တစ္နပ္စာ)။

à la carte      adv     (စားေသာက္ဆိုင္တြင္) စားဖြယ္ စာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္မွာယူရေသာ (တစ္နပ္စာ)။

à la mode     adj     ေခတ္မီ [ေသာ]။ (US) ေရခဲမုန္႕တြဲလ်က္။

à la mode     adv     ေခတ္မီ [ေသာ]။ (US) ေရခဲမုန္႕တြဲလ်က္။

a lacquered table     n        ယြန္းစားပြဲ။

A level          n        (advanced level) (ၿဗိတိန္တြင္) GCSE ထက္ အဆင့္ျမင့္၍ တကၠသိုလ္အခ်ိဳ႕က တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ပညာရည္ သတ္မွတ္ခ်က္။

a likely story idm    မယံုႏိုင္စရာပဲ။

a lone wolf    idm    တစ္ကိုယ္ေတာ္သမား။

a long face    idm    မ်က္ႏွာေသ။ မ်က္စိသငယ္နားသငယ္။

a long shot   idm    ကံစြပ္ကံညားစြန္႕ရမည့္ ကိစၥ။

a losing battle         idm    လႈပ္ေလျမဳပ္ေလ အေျခအေန။

a lot, lots      pron   အမ်ားႀကီး။ အမ်ားအျပား။ တစ္ပံု တစ္ေခါင္းႀကီး။ H A

a lot, lots      adv     မ်ားစြာ။ အမ်ားႀကီး။ အမ်ားႀကီး။ မ်ားစြာ။ မၾကာမၾကာ။

a lot, lots      n        အစု။ အသိုက္။ အသုတ္။ အပံု။ ၁ (ေလလံတင္သည့္) ပစၥည္း၊ အစု၊ အတြဲ။ အကြက္။ ကြက္လပ္။ ကုသိုလ္ကံ။ ၾကမၼာ။

a lump in ones        idm    ရင္နင့္ သည္။

a man about town   idm    ၿမိဳ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ဝင္ဆံ႕သူ။

a man of God         idm    ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး။

a man’s man idm    ေယာက္်ားအခ်င္းခ်င္းပင္ေလးစားေလာက္သူ။

a means tan end     idm    ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္ေစေသာနည္းလမ္း။

a meeting of minds idm    အျမင္ခ်င္းတူျခင္း။ စိတ္သေဘာခ်င္းတိုက္ဆိုင္မႈ။

a millstone round one’s/ sb’s neck          idm    ေျဖရွင္းရန္မလြယ္သည့္ျပႆနာ။ လည္ေထာက္။ ပင္းသကား။

a mine of information        idm    ႏွင့္ပတ္သက္၍ဗဟုသုတဟင္းေလးအိုး။

a mite adv     နည္းနည္း။ အနည္းငယ္မွ်။

a mug’s game         idm    မိုက္မဲမႈ။

a nail in sb’s/sth’s coffin     idm    မျပန္လမ္းသို႕ ပို႕လိုက္ ေသာ အရာ။ နိဂံုးခ်ဳပ္ေစေသာအရာ။

a nasty piece of work        idm    ေပါင္းရသင္းရ မေကာင္းေသာသူ။ မယံုၾကည္ရေသာသူ။

a necessary evil       IDM    မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာ နမ္းရေသာ ကိစၥ ။

a new lease on life   idm    တစ္ေသြးတစ္ေမြး။

a night out    IDM    ညထြက္လည္ျခင္း ။

a nod as good as a wink (to a bling horse / man )      IDM (sayin    အရိပ္ျပ အေကာင္ထင္သည္  ။

a pain in the arse    idm    ၿဂိဳဟ္ေကာင္။

a policy of appeasement    idm    ေရႊျပည္ေအးဝါဒ။

a posteriori   adj     အက်ိဳးတရားမွသည္ ေနာက္ ေၾကာင္းျပန္ အေၾကာင္းတရား ဆင္ျခင္ေဖာ္ထုတ္ေသာ။

a posteriori   adv     ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ သံုးသပ္လ်က္။

a priori         adv     ဒိ႒သိျမင္ရေသာ အေၾကာင္းမွ အက်ိဳးျဖစ္မႈကို ဆင္ျခင္ေဖာ္ထုတ္ေသာ၊ လ်က္။ (သာဓကအားျဖင့္ ̏သူတို႕ တစ္ေန႕လံုး လမ္းေလွ်ာက္ၾကရတဲ့အတြက္ ဆာေလာင္ ေနၾကမွာပဲ˝ဟု သံုးသပ္ျခင္း)။

a priori         adj     ဒိ႒သိျမင္ရေသာ အေၾကာင္းမွ အက်ိဳးျဖစ္မႈကို ဆင္ျခင္ေဖာ္ထုတ္ေသာ၊ လ်က္။ (သာဓကအားျဖင့္ ̏သူတို႕ တစ္ေန႕လံုး လမ္းေလွ်ာက္ၾကရတဲ့အတြက္ ဆာေလာင္ ေနၾကမွာပဲ˝ဟု သံုးသပ္ျခင္း)။

a sofa that is convertible convertible currencies .convertibility n        ေခါက္အမိုးကား။

a walk of life idm    လူ႕အလႊာ။

a way idm    အတန္အသင့္။အေတာ္အသင့္။

A-bomb        n        အဏုျမဴဗံုး။

A-road         n        အျမန္ေမာင္းလမ္းမႀကီးေအာက္အဆင့္ ရိွေသာ အဓိကလမ္းမ။ (B လမ္းမထက္ ပိုက်ယ္၍ ေျဖာင့္ျဖဴးသည္။)

a/the hair of the dog         idm    အမူးေျပေအာင္မ်က္ႏွာသစ္သည့္အရက္။

a/the hair of the dog         adj     အသည္းထိတ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ။

aadvark        n        အာဖရိကတိုက္ရိွေျမတြင္းတူးတက္သည့္ ပုရြက္စားဝက္မ်ိဳး။

aback  adv     (စိတ္ပ်က္) အံအားသင့္သြားသည္

abacus          n        ေပသီးတြက္ခံု

abacuses       n[pl]   ေပသီးမ်ား

abaft   adv     သေဘာ၏ပဲ့ဘက္သို႕။ပဲ့ဘက္တြင္။

abandon       v        စြန္႕ခြာသည္။ ပယ္ခြာသည္။ ပစ္ထားသည္။ စြန္႕ပစ္သည္။ ပစ္ပယ္သည္။ စြန္႕လႊတ္သည္။ စြန္႕သည္။ ဖ်က္(သိမ္း)သည္။ (ဟန္)မေဆာင္ (ေတာ့)။

abandon       n        စိတ္လြတ္လက္လြတ္

abandoned    adj     အရွက္မရိွေသာ။ လြတ္(ေသာ)။

abandoned    v[pt]   စြန္႕လႊတ္ခဲ့

abandoned    v[pp]  စြန္႕လႊတ္ခဲ့ၿပီး

abandoning   v[ing] စြန္႕လႊတ္ေန

abandonment         n        လက္လႊတ္လိုက္(ျခင္း)။ ပစ္ပယ္လိုက္ျခင္း။ အထီး က်န္ျခင္း။

abandons      v[sg]  စြန္႕လႊတ္

abase  v        နစ္နာေစသည္။ ႏွစ္သည္။ အညြန္႕ခ်ိဳးသည္။

abashed        adj     အေနခက္(ေသာ)။ ရွက္(ေသာ)။

abate  v        စဲသည္။ ေလ်ာ့သည္။

abattoir        n        သားသတ္ရံု။

abattoirs       n[pl]   သားသတ္႐ံုမ်ား

abbe   n        ျပင္သစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး။

abbess          n        (သီလရွင္ေက်ာင္းတိုက္) ဆရာႀကီး။

abbey n        (ခရစ္ယာန္) ေက်ာင္းတိုက္။ ေက်ာင္းတိုက္ေဟာင္း။

abbot  n        (ခရစ္ယာန္) ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး။ ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္။

abbots          n[pl]   ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္မ်ား

abbr.  n        (ပုဒ္၊ ပုဒ္စုကို) အတိုခ်ံဳးသည္။ အက်ဉ္းခ်ံဳးသည္။

abbreviate     n        (ပုဒ္၊ ပုဒ္စုကို) အတိုခ်ံဳးသည္။ အက်ဉ္းခ်ံဳးသည္။

abbreviate     v        အက်ဉ္းခ်ံဳး

abbreviated   v[pt]   အက်ဉ္းခ်ံဳးခဲ့

abbreviated   v[pp]  အက်ဉ္းခ်ံဳးခဲ့ၿပီး

abbreviates   v[sg]  အက်ဉ္းခ်ံဳး

abbreviating  v[ing] အက်ဉ္းခ်ံဳးေန

abbreviation  n        ခ်ံဳ႕ျခင္း။

abbreviations n[pl]   အက်ဉ္းခ်ံဳးမ်ား

ABC    n        ေအ၊ ဘီ၊ စီ စေသာ အဂၤလိပ္ အကၡရာ။ ဘာသာရပ္တစ္ရပ္၏ အျခခံ၊ ကႀကီးေရးက။

abc     IDM    လြယ္လြယ္ကေလးပဲ။

abdicate        v        နန္းစြန္႕သည္။ ဥေပကၡာျပဳသည္။ လ်စ္လ်ဴရႈသည္။

abdication     n        အလိုအေလ်ာက္ ရာထူးစြန္႕လႊတ္ျခင္း။

abdomen      n        ဝမ္းဗိုက္။ ဝမ္း။

abdominal    adj     ဝမ္းဗိုက္ပိုင္း။

abduct          v        အဓမၼေခၚေဆာင္သည္။ ျဖားေယာင္းသည္။ လူခိုးမႈက်ဴးလြန္သည္။ ျပန္ေပးဆြဲသည္။

abducted      v[pt]   အဓမၼေခၚေဆာင္ခဲ့

abducted      v[pp]  အဓမၼေခၚေဆာင္ခဲ့ၿပီး

abducting     v[ing] အဓမၼေခၚေဆာင္ေန

abduction     n        အဓမၼ ေသြးေဆာင္ျခင္း။ လူခိုးမႈ။

abductions    n[pl]   ေသြးေဆာင္ဆြေခၚျခင္းမ်ား

abducts        v[sg]  အဓမၼေခၚေဆာင္

abeam          adv     သေဘၤာ ၊ေလွ အကန္႕မ်ားေပၚတြင္။သေဘၤာ၊ေလယာဉ္ ႏွင့္ေထာင့္မွန္က်ေသာ ေဘးတိုက္တန္းတန္းအရပ္တြင္။

abed   adv     အိပ္ရာထဲတြင္။

aberrant       adj     ေဖာက္ျပန္ေသာ။ မူမမွန္ေသာ။

aberration     n        ေဖာက္ျပန္မႈ။

abet    v        (မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ရာ၌) အားေပးကူညီသည္။

abettor         n        (မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ရာ၌) အားေပးကူညီသူ။

abettors        n[pl]   အားေပးကူညီသူမ်ား

abeyance      n        ဆိုင္းငံ႕ထားျခင္း။ မက်င့္သံုးျခင္း။ ဥေပကၡာျပဳမႈ။

abhor v        စက္ဆုပ္သည္။ ရြံမုန္းသည္။

abhorrence   n        ရြံရွာျခင္း။

abhorrent     adj     စက္ဆုပ္(ေသာ)။ ရြံရွာ(ေသာ)။

abide  v        သည္းခံသည္။ ေနသည္။

abiding         adj     ခိုင္မာေသာ။ စြဲျမေသာ။ မေဖ်ာက္ဖ်က္နိုင္ေသာ။

abilities         n[pl]   စြမ္းရည္မ်ား

ability n        အစြမ္း၊ စြမ္းရည္။ စြမ္းပကား။ တတ္ႏိုင္စြမ္း။ တတ္ကၽြမ္းမႈ။ အရည္အခ်င္း။

abject adj     ဆိုးရြားေသာ။ ကမ္းကုန္ေသာ။ တြင္းဆံုးက်ေသာ။ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေသာ။ သိကၡာမဲ့ေသာ။ အဖတ္ဆယ္မရေအာင္ (ျဖစ္ေသာ)။

abjectly        adv     လက္မိႈင္ခ်လ်က္။

abjure v        (ပိုင္ခြင့္၊ ခံယူခ်က္ စသည္) စြန္႕ပယ္သည္။ စြန္႕သည္။ ျငင္းပယ္သည္။

ablaze adj     ေတာက္ေလာင္(ေသာ)။ ဟုန္းဟုန္း ေတာက္(ေသာ)။ ထိန္လင္း (ေသာ)။ ေတာက္ပ(ေသာ)။ လွ်မ္း(ေသာ)။

able    adj     နိုင္ (ေသာ)။ ပိုင္ႏိုင္ေသာ။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ။ ေတာ္ေသာ။

able man      n        ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္။ လိုအပ္ေသာအရည္အေသြး ျပည့္ဝသူ။

able seaman  n        (ေရတပ္) တပ္သားေက်ာ္။

able-bodied   adj     က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ။

abler   adj[com]      ပို၍ကၽြမ္းက်င္

ablest adj[sup]       အကၽြမ္းက်င္ဆံုး

ablution        n        ကိုယ္လက္ေဆးေၾကာျခင္း။ ေရကိုင္ျခင္း။ ကိုယ္လက္သန္႕စင္ခန္း (ၿဗိတိသွ်အသံုး)။

ably    adv     ပိုင္ႏိုင္စြာ။

abnegate      v        ပစ္ပယ္သည္။စြန္႕လႊတ္သည္။

abnegation    n        ဖယ္ၾကဉ္ျခင္း။ စြန္႕ပယ္ ျခင္း။

abnomal       adj     ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ။ မူမမွန္ေသာ။ ေဖာက္ျပန္ေသာ။

abnormality  n        ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း၊ မူမမွန္ျခင္း။

abnormally   adv     ထူးထူး ကဲကဲ။ အဆမတန္။

aboard         adv     (ယဉ္) ေပၚသို႕။ ေပၚတြင္။ ေပၚ၌။

abode n        ေနအိမ္။ အိမ္။ ဘံုဗိမာန္။

abolish         v        ဖ်က္သိမ္းသည္။ ရုပ္သိမ္းသည္။

abolished      v[pt]   ဖ်က္သိမ္းခဲ့

abolished      v[pp]  ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး

abolishes      v[sg]  ဖ်က္သိမ္း

abolishing     v[ing] ဖ်က္သိမ္းေန

abolition       n        ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

abolitionist    n        ဖ်က္သိမ္းေရးဝါဒီ။

abominable   adj     စက္ဆုပ္ဖြယ္ (ေကာင္းေသာ)။ မသတီစရာ။ ဆိုးရြားေသာ။ ခ်ာေသာ။ ညံ့ေသာ။ စုတ္ပဲ့ေသာ။

abominably   adv     မေကာင္း တေရာင္း။ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း။ ဆိုးဆိုးရြားရြား။

abominate    v        စက္ဆုပ္ရြံရွာသည္။

abomination  n        မ်က္စေနာက္စရာ။ (စိတ္)မေကာင္စရာ။ ေအာ့ႏွလံုး နာစရာ။

aboriginal     n        ေရွးတိုင္းရင္း။ ေရွးတိုင္ရင္းသားတို႕၏။ (ဩစေၾတးလ်) ေရွးလူမ်ိဳး။

aborigine      n        (အထူသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်တြင္) ကနဦးေနထိုင္ခဲ့ေသာ လူမ်ိဳး။ ေရွးတီမဆြ တိုင္းရင္းသား။ ေရွးလူမ်ိဳး။

abort  v        ကိုဝန္ဖ်က္သည္။ သားေလွ်ာသည္။ ကိုဝန္ပ်က္သည္။ ဖ်က္သိမ္းသည္။

aborted        v[pt]   ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခဲ့

aborted        v[pp]  ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး

aborting       v[ing] ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ေန

abortion       n        ကိုဝန္ဖ်က္မႈလုပ္ရပ္။ ကိုဝန္ဖ်က္မႈ။ ကိုဝန္ဖ်က္ခ် (ျခင္း)။

abortionist    n        (တရားမဝင္) ကိုဝန္ ဖ်က္ခ်ေပးသူ။

abortions      n[pl]   ကိုယ္ဝန္ဖ်က္က်ျခင္းမ်ား

abortive        adj     မေအာင္ျမင္ေသာ။

aborts v[sg]  ကိုယ္ဝန္ဖ်က္

abound         v        ေပါသည္။ လိႈင္သည္။ ျပည့္လွ်ံသည္။ ဆူေဝသည္။ ျပည့္ႏွက္သည္။

about  adv     ခန္႕။ ေလာက္။ သေလာက္။ (သည္းခံ ဆို) ႏိုင္ရံုတစ္မည္။ ထိုထိုဤဤ။ ဟိုဟိုသည္သည္။ ဟိုမွာသည္မွာ။ မေရမရာ။ ဟိုလိုလိုသည္လိုလို။ လတ္လ်ား လတ္လ်ား။ ဝန္းက်င္တြင္။ အနီးအနားတြင္။ ေနရာအႏံွ႕အျပားတြင္ (ျဖစ္ေပါသည္၊ ေပၚေပါက္သည္)။ ေနာက္ျပန္။ ေနာက္။ မူမွန္မွ ဆန္႕က်င္လ်က္။

about  prep   ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ

above adv     အထက္တြင္။ အေပၚတြင္။ အေပၚမွာ။ အေပၚက။ အထက္။ ေရွ႕တြင္။ မိုးေပၚ(က)။ (ေကာင္းလြန္းေတာ္လြန္း၍) ေအာက္တန္းမက်။ မတူမတန္။ မာနမထားတတ္။ ကင္းရွင္း လ်က္။ လက္လွမ္း မမီ။ (ဆူညံသံမ်ားကို) ေက်ာ္၍။ (ျမစ္)အထက္ဘက္တြင္။

above prep   အထက္

above all       idm    အျဖစ္ခ်င္ဆံုး။ အလိုခ်င္ဆံုး။ အေတာင့္တ ဆံုး(စသည္)။

above mentioned    adv     အထက္တြင္ေဖာ္ျပပါ။

above oneself         idm    ဘဝင္ျမင့္သည္။ ေသြး နားထင္ ေရာက္သည္။ ေအာက္ေျခလြတ္သည္။

aboveboard   adv     ရိုးသားစြာ။

abracadabra  n        မ်က္လွည့္ ျပကြက္ တစ္ခုေအာင္ျမင္ေစရန္ဟူ၍ မ်က္လွည့္ဆရာက ေရရြတ္ေသာ စကား။ ဥံဳဖြ။

abrade          v        ပြတ္၍၊ ျခစ္၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ပြန္းပဲ့ ၾကမ္းေထာ္ေစသည္။

abrasion       n        ပြန္းပဲ့ဒဏ္။ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာ။

abrasive        adj     ေကာ္ဖတ္ စသည္ကဲ့သို႕ ပြတ္တိုက္ ရေသာ၊ ပြန္းရွတတ္ေသာ။ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းေသာ။

abrasiveness n        ပြတ္တိုက္ရန္ပစၥည္း။

abreast         adv     ရင္ေပါင္တန္း။

abridge         v        အက်ဉ္းခ်ံဳးသည္။ အက်ဉ္းခ်ဳပ္သည္။

abridgement n        က်မ္းအက်ဉ္း။ သံခိပ္က်မ္း။ အက်ဉ္းခ်ဳပ္။

abroad         adv     ႏိုင္ငံရပ္ျခား။ ျပည္ပ (သို႕၊ တြင္၊ မွ)။ (သတင္း) ျဖစ္လ်က္၊ ျပန္႕လ်က္၊ ေျပးလ်က္။ အိမ္ျပင္။

abrogate       v        ပယ္ဖ်က္သည္။

abrogation    n        ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

abrupt adj     ရုတ္ခနဲ၊ ရုတ္ျခည္း၊ ရုတ္တရက္ (ျဖစ္ေသာ)။ (အေျပာအဆို) ႂကြပ္ဆတ္ေသာ၊ ျပတ္ေတာင္းေသာ။ မေျပျပစ္ေသာ။

abscess         n        ျပည္တည္နာ။

abscond        v        ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သည္။

absconded    v[pt]   ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့

absconded    v[pp]  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး

absconder     n        ဝရမ္းေျပး

absconders   n[pl]   ဝရမ္းေျပးမ်ား

absconding   v[ing] ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေန

absconds      v[sg]  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္

abseil  v        ကမ္းပါးထိပ္တြင္ ဆိုင္းထားေသာ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္း ျဖင့္ ကမ္းပါးယံကို ေျခစံုကန္၍ ေလွ်ာဆင္းသည္။  ေျခစံုကန္ ေလွ်ာဆင္းသည္။

abseil  n        ကမ္းပါးထိပ္တြင္ ဆိုင္းထားေသာ ႀကိဳးႏွစ္ေခ်ာင္း ျဖင့္ ကမ္းပါးယံကို ေျခစံုကန္၍ ေလွ်ာဆင္းျခင္း။  (ေတာင္တက္ျခင္း)

abseless        adj     အေျခအျမစ္မရိွ

absence        n        ပ်က္ကြက္ျခင္း။ မရိွခိုက္။ မရိွတံုး။ ကင္းမဲ့ျခင္း။ မရိွျခင္း။

absences       n[pl]   ပ်က္ကြက္မ်ား

absent adj     မရိွေသာ။ အေဝး ေရာက္။ ပ်က္ကြက္ေသာ။ ကင္းမဲ့ေသာ။ ပတ္ဝန္းက်င္ကို သတိမမူေသာ။ အျခားတစ္ပါးသို႕စိတ္ေရာက္ေနေသာ။ စိတ္မပါေသာ။

absent v        ေရွာင္ေန

absent minded        adj     ေမ့တတ္(ေသာ)။

absent mindedly      adv     အမွတ္တမဲ့။ အမွတ္မထင္။

absent mindedness  n        ေမ့ေလ်ာ့တတ္ျခင္း။

absentee       n        ပ်က္ကြက္သူ။

absentee landlord    n        အေဝးေရာက္ ေျမရွင္။

absenteeism  n        ပ်က္ကြက္က်င့္။

absently        adv     ေငးတေငးေမာ။

absolute       adj     အျပည့္အဝ၊ အႂကြင္းမဲ့၊ ပကတိ (ျဖစ္ေသာ)။ မလြဲ၊ မုခ် ဧကန္ (ျဖစ္ေသာ)။ သီးျခား။ သီးသန္႕။

absolute       n        ပရမတ္။

absolute majority    n        မဲ ထက္ဝက္ေက်ာ္ (ျဖစ္ျခင္း)။

absolute zero n        ပကတိသုည (အပူခ်ိန္)။

absolutely     adv     အျပည့္အဝ၊ အေသအခ်ာ။ တကယ္။ အျပတ္။ အထူး။ အလြန္။ လံုးဝ။ ဟုတ္တာေပါ့။ မွန္သေပါ့။

absolution     n        (ခရစ္ယာန္) အျပစ္ ေျဖေပးျခင္း။

absolutism    n        အႂကြင္းမဲ့ အာဏာပိုင္စိုးေရး။

absolutist      n        အႂကြင္းမဲ့ အာဏာပိုင္စိုးေရး ဥပေဒ။ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္။ အာဏာရွင္အား ေထာက္ခံသူ၊ ေျမွာက္ပင့္သူ။

absolve         v        လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ ျပဳသည္။ (အျပစ္) ေျဖေပးသည္။

absorb          v        စုပ္ယူသည္။ ခံစားသည္။ (ဥ) ေမြးစားသည္။ သိမ္းသြင္းသည္။ မွတ္သားသည္။ ေလ့က်က္သည္။ ဒဏ္ခံကာကြယ္ေပးသည္။ (စိတ၊္ အာရံုကို ) ဆြေဆာင္ထားသည္။ ရန္ပံုေငြ သံုးစြဲကုန္က်မႈရိွသည္။

absorb          v[sg]  စုပ္ယူ

absorbed      adj     (အာရံု) စြဲၿငိလ်က္ရိွ(ေသာ)။

absorbed      v[pt]   စုပ္ယူခဲ့

absorbed      v[pp]  စုပ္ယူခဲ့ၿပီး

absorbency   n        ေရ၊ အရည္ စုပ္ယူျခင္း။

absorbent     adj     ေရ၊ အရည္ စုပ္ယူေသာ။

absorbing     adj     စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ။

absorbing     v[ing] စုပ္ယူေန

absorbment  n        စုပ္ယူ

absorption    n        စုပ္ယူျခင္း (သို႕) ဆီးတားဒဏ္ခံေပးျခင္း (သို႕) နစ္မြန္းေနျခင္း။

abstain         v        (မေပးျခင္း) မျပဳဘေနသည္။ (မဲ) မေပးပဘေနသည္။ (မဲခြဲရာ၌) ၾကားေနသည္။

abstainer      n        (အရက္) ေရွာင္သူ။

abstemious   adj     (အေသာက္အစား) ၿခိဳးၿခံေသာ၊ ေရွာင္ေသာ။

abstention     n        မဲမေပးဘေနျခင္း။ ၾကားေနမဲ။

abstinence    n        (အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါးလိုက္စားမႈ) ေရွာင္ျခင္း။

abstract        adj     စိတ္ကူးသက္သက္။ ေယဘုယ် (သေဘာ)။ စိတၱဇ (ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ အက စသည္)။

abstract        n        စိတၱဇ ပန္းခ်ီ။ ေကာက္ႏွတ္ခ်က္။ အက်ဉ္းခ်ဳပ္။ သံခိပ္။

abstract        v        ေကာက္ႏုတ္သည္။

abstract noun          n        စိတၱဇနာမ္။

abstracted     adj     (အာရံု) ပ်ံ႕လြင့္လ်က္ရိွေသာ။

abstractedly  adv     အျခားတစ္ပါးသို႕ အာရံုပ်ံ႕လြင့္လ်က္။ ေငးေငး ေမာေမာ။ စိတ္မေပါ့တပါ။

abstraction    n        စိတ္ကူးစိတ္သန္း။ စိတ္ဝင္စားမႈ မရိွျခင္း။ ကင္းလြတ္ျခင္း။

abstruse       adj     နက္နေသာ။ ခဲကတ္ေသာ။

absurd          adj     ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရိွေသာ။ အဓိပၸါယ္ မရိွ ေသာ။ ကိုးရိုးကားရားႏိုင္ေသာ။ ရယ္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ။

absurdity      n        ရယ္ဖြယ္ေကာင္းမႈ။

absurdly       adv     မေတာ္မတရား။

abundance    n        အလွ်ံပယ္ရိွျခင္း။

abundant      adj     အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေသာ။ အလြန္ ေပါမ်ားေသာ။ ေဖြးေဖြးလႈပ္ (မ်ားျပားေသာ)။ ႂကြယ္ဝေသာ။ ခ်မ္းသာေသာ။

abundantly    adv     အလွ်ံပယ္။ အလြန္။

abuse v        အလြဲသံုးစားျပဳသည္။ ေစာ္ကားသည္။ ႏိွပ္စက္ညွဉ္းပန္းသည္။ မတရား က်င့္သည္။ မဟားတရားျပဳသည္။ ဆေရးတိုင္းထြာသည္။

abuse n        တလြဲသံုးျခင္း။ မတရားသံုးျခင္း။ (အာဏာ၊ အခြင့္အေရး) အလြဲသံုးစား ျပဳျခင္း။ မေတာ္မတရားျပဳ ျခင္း။ ဆေရးျခင္း။ မေတာ္အေရာ္ အၾကမ္းပတမ္း ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း။

abused         v[pt]   အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့

abused         v[pp]  အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ၿပီး

abuser          n        အလြဲသံုးစားျပသူ

abusers        n[pl]   အလြဲသံုးစားျပဳသူမ်ား

abuses          v[sg]  အလြဲသံုးစားျပဳ

abusing        v[ing] အလြဲသံုးစားျပဳေန

abusive         adj     ရင့္သီးေသာ။ ရိုင္စိုင္းေသာ။ ရုန္႕ရင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ(စကား)။

abusively      adv     ရိုင္းစိုင္းစြာ။

abut   v        ထိစပ္သည္။ ေက်ာခိုင္းနံစပ္ျဖစ္သည္။

abysmal        adj     ကမ္းကုန္ေသာ။ အလြန္ဆိုးရြားေသာ။ တြင္းဆံုး က်ေသာ။

abysmally     adv     ကမ္းကုန္စြာ။ အလြန္ဆိုးရြားစြာ။

abyss  n        အသူတစ္ရာနက္ေသာေခ်ာက္။

AC     n        (Alternating Current) ျပန္လွန္လွ်ပ္စီး။ ေအစီ။

acacia n        (ထေနာင္းမ်ိဳး) အေကရွားပင္။

academe       n        ပညာရပ္သင္ၾကားမႈ အဝန္းဝိုင္း။ ေက်ာင္း။

academia      n        ပညာရပ္သင္ၾကားမႈ အဝန္းဝိုင္း။ ေက်ာင္း။

academic      adj     ပညာသင္(ႏွစ္)။ ဘြဲ႕(ဝတ္စံု)။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား(ဘဝ)။ ပညာပါရမီ ရိွေသာ။

academic      n        တကၠသိုလ္ဆရာ။

academically adv     ပညာပါရမီရိွစြာ။

academician  n        ေတာ္ဝင္ ပညာရွင္။

academies     n[pl]   ပညာသင္မ်ား

academy       n        အထူးပညာရပ္သင္ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္။ အႏုပညာ၊ သိပၸံ စသည္ (ေတာ္ဝင္) အသင္းအဖြဲ႕။

Academy Award      n        (ရုပ္ရွင္) အကယ္ဒမီဆု။

acanthus       n        ဥေရာပေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အာရွတိုက္တြင္ေပါက္သည့္ခရာပင္စသည့္ဆူးပင္မ်ိဳး။

ACAS n        Advisory, Conciliation and Arbitration Service. ၿဗိတိသွ် ဝါဏိဇၹပဋိပကၡ ေစ့စပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္။

accede          v        (နန္း)တက္သည္။ ရာထူရာခံ တစ္ခုခုသို႕ တက္လွမ္းသည္။ လိုက္ေလ်ာသည္။ လက္ခံသည္။

accelerate     v        အရိွန္ျမွင့္သည္။ ေစာေစသည္။ အရိွန္ျမင့္လာသည္။

acceleration   n        အရိွန္၊ ဆြဲအား။ အရိွန္အဟုန္ တိုးတက္မႈ။

accelerator    n        (ေမာ္ေတာ္ကား) လီဗာ။ အရိွန္ေပးစက္။

accent n        ဖိရြတ္သံ။ ဖိသံ။ သံေျပာင္းျပ သေကၤတ။ ဝဲသံ။ အေလးေပးမႈ။

accent v        ဝဲသံပါသည္။ သံေျပာင္းျပ သေကၤတျပသည္။ ထင္းေစသည္။ ထင္ရွား ေပၚလြင္ေစသည္။

accents         n[pl]   ဖိရြတ္သံမ်ား

accentuate    v        ထင္းေနေစသည္။ ေပၚလြင္ေစသည္။

accentuation  n        ထင္းေနေစျခင္း။ ေပၚလြင္ေစျခင္း။

accept v        လက္ခံသည္။ ယူသည္။ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ (ဒုကၡ သုကၡ၊ သည္းညည္း) ခံသည္။ ယူသည္။ ၾကည္ျဖဴစြာလက္ခံသည္။ လက္သင့္ခံသည္။

acceptable     adj     လက္ခံနိုင္ေသာ။ ယူႏိုင္ေသာ။ လက္သင့္ခံႏိုင္ေသာ။ (ႏွစ္လိုဖြယ္)ေကာင္းေသာ။

acceptablity   n        လက္ခံနိုင္ျခင္း။ ယူႏိုင္္ျခင္း။ လက္သင့္ခံႏိုင္္ျခင္း။ (ႏွစ္လိုဖြယ္)ေကာင္း္ျခင္း။

acceptably     adv     လက္ခံနိုငစြာ။ ယူႏိုင္စြာ။ လက္သင့္ခံႏိုင္စြာ။ (ႏွစ္လိုဖြယ္)ေကာင္းစြာ။

acceptance    n        (ဖိတ္ၾကားခ်က္၊ အဆို ျပဳခ်က္ စသည္) လက္ခံျခင္း။ လက္သင့္ခံျခင္း။ ဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း။ လက္ခံျခင္း။ ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္း။ သည္းခံျခင္း။

accepted       v[pt]   လက္ခံခဲ့

accepted       v[pp]  လက္ခံခဲ့ၿပီး

accepting      v[ing] လက္ခံေန

acceptor       n        လက္ခံသူ

acceptors      n[pl]   လက္ခံသူမ်ား

accepts         v[sg]  လက္ခံ

access n        ဝင္လမ္း။ လမ္း။ (ၾကည့္ရန္၊ သံုးရန္၊ ေတြ႕ရန္) အခြင့္အလမ္း၊ အခြင့္။ (computer) ဝင္ရွာ၊ ဝင္ၾကည့္သည္။ ေရာက္သည္။

access denied          n        အခ်က္ အလက္ ရယူႏိုင္မႈ ပိတ္ပင္သည္။ (ဒီသတေပးခ်က္ကို အသံုးျပဳသူ သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရိွျခင္း သို႕မဟုတ္ ျငင္းပယ္ခံရ ပါကေဖာ္ျပတတ္သည္။)

access road   n        လမ္းမႀကီးမွ ဝင္ရန္ ထြက္ရန္ လမ္းခြဲ။

access time   n        ကြန္ပ်ဴတာရိွ အခ်က္ အလက္ ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္။

accessary      n        တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အကူအညေပးသူ(အထူးသျဖင့္ရာဇဝတ္မွဳတြင္) ႀကံရာပါ။

accessed       v[pt]   ဝင္ေရာက္ခဲ့

accesses       n[pl]   ဝင္ေရာက္ခြင့္မ်ား

accessibility   n        သံုးခြင့္ရျခင္း။ ဝင္ခြင့္ရျခင္း။ နာလည္ရန္လြယ္ျခင္း။

accessible     adj     သံုးခြင့္ရေသာ။ ဝင္ခြင့္ရေသာ။ နာလည္ရန္လြယ္ေသာ။

accession      n        (ထီးနန္း၊ ရာႀကီး ထူႀကီး) တက္။ (စာၾကည့္တိုက္၊ ျပတိုက္ စသည္တို႕တြင္) ထပ္တိုးသည့္အရာ။

accessory      n        အသံုးအေဆာင္။ တြဲဖက္ပစၥည္း။ (ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္) အလိုတူအလိုပါ။

accessory after the fact      idm    ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းသူ။

accessory before the fact    idm    ျပစ္မႈ မက်ဴးလြန္မီ ကူညီ႐ိုင္းပင္းသူ။

accident        n        မေတာ္တဆ ထိခိုက္ (ဒဏ္ရာရ)မႈ။ တိုက္ဆိုင္မႈ။

accident prone        adj     ထိခိုက္မႈ ျဖစ္တတ္ [ေသာ]။

accidental     adj     မေတာ္တဆ [ျဖစ္ေသာ]။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ [ျဖစ္ေသာ]။ အမွတ္မထင္ [ျဖစ္ေသာ]။

accidentally   adv     မေတာ္တဆ။ အမွတ္တမဲ့။

accidents      n[pl]   မေတာ္တဆမ်ား

accidents will happen        idm    မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈဆိုတာ ရိွေနမွာပဲ။ အေပကၡိ တႏ ၱရာယဘူတာ။

acclaim         v        ေထာမနာျပဳသည္။ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည္။

acclaim         n        ေထာမနာျပဳျခင္း။ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္း။

acclamation   n        တစ္ခဲနက္ ဩဘာေပးျခင္း။

acclimate      v        ေနသားတက် ျဖစ္သည္။ ေနက်င့္ရသည္။

acclimatisation        n        ေနသားတက် ျဖစ္ျခင္း။ ေနက်င့္ရျခင္း။

acclimatization        n        ေနသားတက် ျဖစ္ျခင္း။ ေနက်င့္ရျခင္း။

acclimatize    v        ေနသားတက် ျဖစ္သည္။ ေနက်င့္ရသည္။

accolade       n        ေထာမနာျပဳျခင္း။ ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳျခင္း။

accommodate         v        ဆံ႕သည္။ ဝင္သည္။ ထည့္သြင္းစဉ္းစားသည္။ အလိုက္သင့္ အလ်ားသင့္ေနသည္။ အလိုက္အထိုက္ ေနသည္။ ရပ္သစ္ ရြာသစ္တြင္ ဝင္ဆံ႕ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ လိုက္ေလ်ာ သည္။ ကူညေဆာင္ၾကဉ္းသည္။

accommodating      adj     လိုက္ေလ်ာ[ေသာ]။

accommodation      n        ေနရာထိုင္ခင္း။ တည္းခိုရန္ အခန္း။ အိမ္ခန္း။ လိုက္ေလ်ာမႈ။ ညႇိႏိႈင္းေျပလည္မႈ။

accommodations     n        ေနစရာ (ရံဖန္ရံခါ စားေရးေသာက္ေရး အပါအဝင္)။

accommodations     n[pl]   ေနရာထိုင္ခင္းမ်ား

accompanied v[pt]   လိုက္ပါခဲ့

accompanied v[pp]  လိုက္ပါခဲ့ၿပီး

accompanies v[sg]  လိုက္ပါ

accompaniment       n        လိုက္ဖက္ေသာအရာ။ ဘက္။ အတြဲအဖက္(music) ။

accompaning v[ing] လိုက္ပါေန

accompanist  n        အထူးသျဖင့္ စႏၵရားျဖင့္) လိုက္ေပး သူ။

accompany   v        လိုက္ပါသည္။ ႏွင့္အတူပါရိွသည္။ ႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာသည္။ ) တြဲဖက္ ဆိုေပး၊ တီးေပးသည္။

accomplice    n        ႀကံရာပါ။

accomplices  n[pl]   ႀကံရာပါမ်ား

accomplish    v        ၿပီးေျမာက္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္သည္။

accomplished          adj     ေျပာင္ေျမာက္ေသာ။ လူမႈေရးႏွင့္ သုခုမအတတ္ က်မ္းေက်ေသာ။

accomplishment      n        ၿပီးေျမာက္ျခင္း။ ေအာင္ျမင္ျခင္း။ ေအာင္ျမင္မႈ။ ထူးခၽြန္မႈ။ လူမႈႏွင့္ သုခုမအတတ္။

accord n        သေဘာတူညီခ်က္။ ညီညြတ္သည္။ ကိုက္သည္။ ေပးအပ္သည္။ ႏွင္းအပ္သည္။ (ခြင့္) ေပးသည္။

accordance    n        သေဘာတူညီျခင္း။ ညီညြတ္ျခင္း။

accordances  n[pl]   ႏွင့္အညီ

according      n        အရ။

according to  prep   အဆိုအရ။ ႏွင့္အညီ။ အတိုင္း။

accordingly   adv     ေလ်ာ္ညီစြာ။ ကိုက္ညေအာင္။ လိုအပ္သလို။ သင့္ေတာ္သလို။ ထို႕ေၾကာင့္။ သို႕ျဖစ္၍။ သို႕ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္။

accordion      n        အေကာ္ဒီယံ။

accordions    n[pl]   အေကာ္ဒီယံမ်ား

accost v        (မိမိမလိုလားသူက) လာကပ္ ေျပာသည္။ ခ်ဉ္းကပ္ျမႇဴဆြယ္သည္။

account        n        ေငြစာရင္း။ ဘဏ္စာရင္း။ျဖစ္စဉ္။ ျဖစ္ပ်က္ပံု။

account        v        ယူဆသည္။ သေဘာထားသည္။

accountability          n        တာဝန္ခံမႈ။ တာဝန္ရိွျခင္း။

accountable   adj     တာဝန္ခံ [ေသာ]။

accountancies         n[pl]   စာရင္းကိုင္ပညာမ်ား

accountancy  n        စာရင္းကိုင္ပညာ။

accountant    n        စာရင္းကိုင္။

accountants   n[pl]   စာရင္းကိုင္ပညာမ်ား

accounted     v[pt]   ယူဆခဲ့

accounted     v[pp]  ယူဆခဲ့ၿပီး

accounting    v[ing] ယူဆေန

accounts       v[sg]  ယူဆ

accounts       n        ေငြစာရင္း

accounts       n[pl]   ေငြစာရင္းမ်ား

accoutrements        n        တြဲဖက္ပစၥည္း။ အေဆာင္အေယာင္။ [ ဥ ] အရည္အခ်င္း။ ၾကန္အင္လကၡဏာ။

accredit        v        (အထူးသျဖင့္) သံအမတ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္သည္။ အသိအမွတ္ျပဳသည္။ လက္ခံသည္။

accreditation n        တရားဝင္ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ။ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္စာလႊာ။

accredited     adj     တရားဝင္ ခန္႕အပ္ထားေသာ၊ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ။ စံမီသည္ဟု တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ။ လက္ခံထားေလ့ ရိွၾကေသာ။

accretion       n        ပို႕တက္လာျခင္း။ ခ်ဲ့ကားမႈ။ ေျမႇးယွက္ မႈ။ တစ္စတစ္စ ႀကီးပြားလာမႈ။

accrue v        စုေပါင္း ရရိွသည္။ တိုးပြားလာသည္။ စုစုေပါင္း တင္ရိွသည္။

accumulate   v        စုေဆာင္းမိသည္။ စုပံုလာသည္။ ပံုလာသည္။

accumulation n        စုေဆာင္း မိျခင္း။ စုပံုလာျခင္း။ အထုပ္အထည္။ အပံု။

accumulations         n[pl]   စုေပါင္းေနျခင္းမ်ား

accumulative adj     အဆင့္ဆင့္ဆည္းပူးရေသာ။

accuracy       n        က်နမွန္ကန္မႈ။ တိက်မွန္ကန္မႈ။

accurate        adj     မွန္ကန္တိက်ေသာ။ အမွားကင္းေသာ။

accurately     adv     အမွန္အကန္။ မလြဲတမ္း။

accursed       adj     ေသနာက်။ က်ိန္စာသင့္ေသာ။

accusation     n        စြပ္စြဲခ်က္။ စြပ္စြဲသံ။ အျပစ္တင္သံ။

accusations   n[pl]   စြပ္စြဲျခင္းမ်ား

accusative     n        ကမၼကာရက။ ကံပုဒ္။

accusative     adj     ဥဘေယာဂ ကာရက။ ကမၼကာရက။

accusatory    adj     စြပ္စြဲရိပ္လႊမ္းေသာ။ ျပစ္တင္သံပါေသာ။

accuse v        စြပ္စြဲသည္။

accused        v[pt]   စြပ္စြဲခဲ့

accused        v[pp]  စြပ္စြဲခဲ့ၿပီ

accuser         n        စြပ္စြဲသူ။

accusers       n[pl]   စြပ္စြဲသူမ်ား

accuses         v[sg]  စြပ္စြဲ

accusing       adj     စြပ္စြေသာ။ ျပစ္တင္ေသာ။

accusing       v[ing] စြပ္စြေန

accusingly     adv     စြပ္စြပ္စြဲစြဲ။

accustomed   adj     …ေနက်။ က်င့္သားရ  [ေသာ]။ ေနသားတက်ျဖစ္[ေသာ]။ ယဉ္ပါး [ေသာ]။

ace     n        (ဖဲ)တစ္ (ပြင့္)။ ဝိဇၨာ။ ဝိဇ္။ (တင္းနစ္) တစ္ဖက္သား မျပန္ႏိုင္ေသာ စေပးေဘာ။

ace     adj     အျပတ္အသတ္ေကာင္း[ေသာ]။

acerbic         adj     မာေရေက်ာေရႏိုင္ေသာ။ မာမာ ေက်ာေက်ာရိွေသာ။

acetate         n        အက္ဆီတိတ္ ဓာတုျဒပ္ေပါင္း။ အက္ဆီတိတ္ ခ်ည္မွ်င္ရက္ထည္။ အက္ဆီတိတ္ ေရယြန္။

acetic  adj     ရွလကာရည္ဆန္ေသာ။

acetic acid     n        အက္ဆီးတစ္အက္စစ္။

acetone        n        အက္ဆီတုန္းဓာတ္ေငြ႕။

acetylene      n        သတၱဳမီးဂေဟဆက္ရာ၊ ျဖတ္ရာတြင္ သံုးေသာ အက္ဆီတိုင္လင္း ဓာတ္ေငြ႕။

ache   n        အကိုက္အခဲ။ [ ဥ ] ေဝဒနာ။

ache   v        တစစ္စစ္ ကိုက္သည္။ [ ဥ ] (ရင္)နင့္သည္။ ဆို႕နင့္သည္။ ရြစိရြစိ ျဖစ္သည္။ တရြရြျဖစ္ေနသည္။

achievable     adj     ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွ [ေသာ]။

achieve         v        ရယူသည္။ ရရိွသည္။ စြမ္းေဆာင္သည္။ ဖန္တီးသည္။ ေအာင္ျမင္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္သည္။

achieved       v[pt]   ရယူခဲ့

achieved       v[pp]  ရယူခဲ့ၿပီဂ

achievement  n        ေအာင္ျမင္မႈ။ ျဖစ္ထြန္းမႈ။

achievements          n[pl]   ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းမုမ်ား

achieves       v[sg]  ရယူ

achieving      v[ing] ရယူေန

Achilles        n        ဟိုမား၏ သူရေကာင္း (ဂရိ ဒ႑ာရီ)

Achilles’ tendon       n        ဖေနာင့္ေၾကာ။

achromatic    adj     အေရာင္မရိွေသာ။အစက္အေျပာက္မ်ားမရိွေသာ(အထူးသျဖင့္ဓာတ္မွန္ရိုက္ရာတြင္။)

acid    n        အက္စစ္။အခ်ဉ္။ အခ်ဉ္ဓာတ္။မူးယစ္ေဆး။

acid    adj     ခ်ဉ္ေသာ။ ေထ့ေသာ။ သေရာ္ေသာ။ ေငါ့ေသာ။ အက္စစ္ဂုဏ္သတၱိ ရိွေသာ။ (ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ အိုင္ယြန္သတၱိ အတိုင္းအတာအရ သတ္မွတ္ထားသည့္) pH အမွတ္  ၇ ေအာက္ ရိွေသာ။

acid house    n        မူးယစ္ေဆးစားသံုးမႈႏွင့္ ႏႊယ္ေလ့ရိွၿပီး က်ယ္ေလာင္ေသာ စည္းဝါးလိုက္ခ်က္ကို အေျခခံေသာ အီလက္ ထေရာနစ္တီးဝိုင္း ဂီတသံတစ္မ်ိဳး။

acid rain       n        စက္႐ံု၊  ေမာ္ေတာ္ယာဉ္ စသည္တို႕မွ ထုတ္လႊတ္ေသာ အခိုးအေငြ႕မ်ား ေပ်ာ္ဝင္မႈေၾကာင့္ အက္စစ္ဓာတ္ ကေသာမိုး။ အက္စစ္မိုး။ (သစ္ပင္၊ သီးႏံွ၊ အေဆာက္အအံု မ်ားကို ပ်က္စီးေစတတ္ေသာ မိုး)။

acid test        n        မွတ္ေက်ာက္တင္ျခင္း။

acidic  adj     ခ်ဉ္ေသာ။ အက္စစ္သဘာဝရိွေသာ။

acidification   n        အက္စစ္ သဘာဝရိွလာျခင္း၊ ရိွေစျခင္း။

acidify v        အက္စစ္ သဘာဝရိွလာသည္၊ ရိွေစသည္။

acidity n        အခ်ဉ္ေပါက္ျခင္း။ အခ်ဉ္ဓာတ္။ အက္စစ္ဓာတ္။

acidly  adv     အေငၚတူးလ်က္။ ေငါ့ေတာ့ေတာ့။

acids   n[pl]   အက္စစ္မ်ား

acidulous      adj     ခ်ဉ္ေသာ။ (အမူအရာ) ခ်ဉ္စရာေကာင္းေသာ။

acknowledge v        ဝန္ခံသည္။ လက္ခံသည္။ ျပန္ၾကားသည္။ (သူ႕ေက်းဇူးကို) အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ အသိအမွတ္ ျပဳေဖာ္ရသည္။

acknowledge v[sg]  ဝန္ခံ

acknowledged         v[pt]   ဝန္ခံခဲ့

acknowledged         v[pp]  ဝန္ခံခဲ့ၿပီး

acknowledgement   n        အသိအမွတ္ျပဳမႈ။ တံု႕ျပန္မႈ။ ရေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း။ ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း။ ေက်းဇူးတင္လႊာ။ ဝန္ခံခ်က္။

acknowledgements  n[pl]   အသိအမွတ္ျပဳမုမ်ား

acknowledging        v[ing] ဝန္ခံေန

acme  n        အထြတ္အထိပ္။

acne   n        ဝက္ၿခံ။

acolyte         n        ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဘုန္းႀကီး ေဝယ်ာဝစၥေဆာင္ရြက္သူ။ ကပၸိယ။ တပည့္ရင္း။

aconite         n        တိဝုတ္ပင္။

acorn  n        ဝက္သစ္ခ်သီး။

acorns n[pl]   ဝက္သစ္ခ်သီးမ်ား

acoustic        adj     အသံႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ ၾကားသိမႈႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။ လွ်ပ္စစ္တူရိယာ မဟုတ္ေသာ။

acoustically   adv     အသံႏွင့္ဆိုင္စြာ။ ၾကားသိမႈႏွင့္ ဆိုင္စြာ။ လွ်ပ္စစ္တူရိယာ မဟုတ္စြာ။

acoustics       n        အသံ တံု႕တင္မႈအရည္အေသြး။ အသံပ်ံ႕ႏံွ႕ျခင္းဆိုင္ရာ သိပၸံ နည္းက်ေလ့လာမႈပညာ။ အသံပညာ။

acquaint       v        အသေပးသည္။ ေလ့လာသည္။

acquaintance n        အကၽြမ္းဝင္မႈ။ ခင္မင္ကၽြမ္းဝင္မႈ။ ဆံုစည္းမႈ။ အသိ။ အသိ အကၽြမ္း။

acquainted    adj     သိ[ေသာ]။ ကၽြမ္း[ေသာ]။ သိကၽြမ္း[ေသာ]။

acquiesce      v        မ်က္စိမိွတ္ ေခါင္းညိတ္ သည္။ လိုက္ေလ်ာသည္။ သေဘာတူသည္။

acquiescence n        သေဘာတူညီမႈ။

acquiescent   adj     လိုက္ေလ်ာတတ္ေသာ။

acquire         v        ဆည္းပူးသည္။ က်င့္ယူသည္။ ဘရန္ဒီကို လွ်ာေတြ႕လာသည္။ ရယူသည္။ သိုမီွးသည္။ ရရိွသည္။

acquired       v[pt]   ဆည္းပူးခဲ့

acquired       v[pp]  ဆည္းပူးခဲ့ၿပီး

acquires        v[sg]  ဆည္းပူး

acquiring      v[ing] ဆည္းပူးေန

acquisition    n        ရွာမီွးရရိွေသာဥစၥာ။ ရွာမီွးမႈ။ တတ္ေျမာက္မႈ။ သိုမီွးမႈ။

acquisitions   n[pl]   ရွာမီးရရိွေသာဥစၥာမ်ား

acquisitive     adj     လိုပန္းႀကီးေသာ။

acquisitiveness        n        ငန္းငန္းတက္ ေလာဘ။

acquit v        အျပစ္မရိွေၾကာင္း စီရင္သည္။ တရားေသလႊတ္သည္။ (ေကာင္းစြာ၊ ေက်ပြန္စြာ စသည္) စြမ္းေဆာင္ခဲ့သည္၊ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့။

acquittal       n        အျပစ္မရိွေၾကာင္း စီရင္ခ်က္။ အျပစ္မရိွေၾကာင္း စီရင္ျခင္း။ တရားေသလႊတ္ျခင္း။

acquittals      n[pl]   တရားေသလႊတ္ျခင္းမ်ား

acre    n        ဧက။ (ေျမျပင္) တစ္ခြင္၊ တစ္ေၾကာ။

acreage        n        ဧကပမာဏ။

acrid   adj     ေညႇာ္ေသာ(အနံ႕)။ စပ္ရွားရွား (အရသာ)။ ခါးခါးသီးသီး [ျဖစ္ေသာ]။ ခါးသီးေသာ။

acrimonious  adj     စလံုးစခု ဖုဆစ္ေသာ၊ မေျပမလည္ျဖစ္ေသာ (ေတြ႕ဆံုပြဲ၊ အျငင္းအခံု၊ အေျခအေန)။

acrimoniously         adv     ဟူးဟူးရားရား မေက်ႏိုင္ မခ်မ္းႏိုင္ (ျငင္းခံုသည္)။

acrimony      n        ေစာင္မာန္ အမ်က္။ မေျပလည္မႈ။

acrobat         n        (ဆပ္ကပ္ စသည္တြင္) ေကာင္းကင္ဘား၊ ကၽြမ္းဘားျပစားသူ။

acrobatic       adj     ခက္ခဲဆန္းျပားစြာ ခုန္ပ်ံ ခ်ိဳးေခါက္ တြန္႕လိမ္လႈပ္ရွားေသာ။

acrobatics     n        ထူးျခားဆန္းၾကယ္စြာ လႈပ္ရွားျပသျခင္း။ အံ႕ေလာက္ဖြယ္ သီဆိုႏိုင္စြမ္း/ ခဲရာခဲဆစ္ ဉာဏ္ကစားမႈ။

acronym       n        (ပုဒ္အသီးသီး၏ အစ စကားလံုးျဖင့္) အတိုေကာက္။

across adv     တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႕။ လွမ္း၍။ ကူး၍။ ထိုမွာဘက္တြင္။ ဤမွာဘက္မွ ထိုမွာဘက္သို႕ အက်ယ္အားျဖင့္။ လွမ္း၍။ (စကားလံုး ပေဟဠိတြင္) အလ်ားလိုက္။ ျဖတ္၍။ ျဖတ္သန္း၍။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွ။ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္။ ကန္႕လန္႕ျဖတ္လ်က္။ ျဖတ္၍။ ကန္႕လန္႕ယွက္လ်က္။ အႏံွ႕။ တစ္ေလွ်ာက္။ အသီးသီး၌။

across country        idm    ေတာလမ္း။ အေမရိကန္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္း ႐ိုးရာဂီတမွေပါက္ဖြားလာေသာ ေတးဂီတအမ်ိဳးအစား။

across from   prep   မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္တြင္။

acrostic         n        စာေၾကာင္းအစ အကၡရာ စသည္ကို အစဉ္အတိုင္း ေကာက္ျခင္းျဖင့္ စကားလံုး၊ စကားစု စသည္ ပံုေဖာ္ႏိုင္ေသာ ကဗ်ာ၊ စာပိုဒ္။

acrylic n        ဓာတုနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ ခ်ည္မွ်င္၊ ပလတ္စတစ္၊ ပန္းခ်ေရးရန္ ေဆးတစ္မ်ိဳး။ အက္ခရီလစ္။

acrylic adj     ယင္းပစၥည္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ။

act      n        လုပ္ရပ္။ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ။ (ျပဇာတ္) အခန္း။ ဥပေဒ။ အက္ဥပေဒ။ ဟန္ေဆာင္မႈ။

act      v        လုပ္သည္။ အေရးယူသည္။ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည္။ သ႐ုပ္ေဆာင္သည္။ ဟန္ေဆာင္သည္။ ေန(ျပ)သည္။

act      v[sg]  လုပ္

act of God     n        မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ေဘးအႏ ၱရာယ္။

act on phrv   အေရးယူသည္။ သက္ေရာက္သည္။ ထိသည္။ သဏၭာန္လုပ္သည္။ ဟန္ေဆာင္ သည္။ ေဆာင္ရြက္သည္။

act upon       phrv   အေရးယူသည္။ သက္ေရာက္သည္။ ထိသည္။ သဏၭာန္လုပ္သည္။ ဟန္ေဆာင္ သည္။ ေဆာင္ရြက္သည္။

act your age  idm    မကေလးႏွင့္။ ကေလး ကလား မလုပ္နဲ႕။

acted  v[pt]   လုပ္ခဲ့

acted  v[pp]  လုပ္ခဲ့ၿပီဂ

acting n        သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္း။

acting adj     ေခတၱ။

acting v[ing] လုပ္ေန

actings         n[pl]   သ႐ုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား

action n        တက္တက္ၾကႂကြလႈပ္ရွားမႈ။ အလုပ္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္။ လုပ္ရပ္။ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ။ တစ္စံုတစ္ရာ အျပဳအမူ။ ျဖစ္ပ်က္ပံု ဇာတ္ေၾကာင္း။ သက္ေရာက္မႈ။ တိုက္ခိုက္ျခင္း။ တိုက္ပြဲ။ အမႈ။ လႈပ္ရွားမႈ။ လႈပ္ရွားပံု။

action group n        (ႏိုင္ငံေရး) လႈပ္ရွားစည္း႐ံုးေရး အဖြဲ႕၊ ေကာ္မတီ။

action packed          adj     သြက္လက္ျမဴးႂကြေသာ။

action replay n        (႐ုပ္ရွင္စသည္) အေႏွးတစ္ဖန္ ျပျခင္း။

action stations         n        ေနရာယူ (စစ္မိန္႕)။ ကိုယ့္ ေနရာကိုယ္ေန ေဟ့။

actionable     adj     (တရားဥပေဒႏွင့္) ၿငိစြန္း[ေသာ]။ အေႏွာင့္ အသြား မလြတ္ [ေသာ]။

actions         n[pl]   လုပ္ရွားမုမ်ား

actions speak louder than words  idm    လူေျပာမသန္၊ လူသန္မေျပာ။

activate         v        အသက္သြင္းသည္။ ခလုတ္ဖြင့္သည္။

activated       v[pt]   အသက္သြင္းခဲ့

activated       v[pp]  အသက္သြင္းခဲ့ၿပီး

activates       v[sg]  အသက္သြင္း

activating      v[ing] အသက္သြင္းေန

activation      n        အသက္သြင္းျခင္း။ ခလုတ္ဖြင့္ျခင္း။

active  adj     ႏိုးၾကားထႂကြ [ေသာ]။ ဖ်တ္လတ္[ေသာ]။ သန္တုန္းျမန္တုန္း [ျဖစ္ေသာ]။ သြက္လက္ [ေသာ]။ ဖ်တ္လတ္ [ေသာ]။ ထ[ေသာ]။ ရွင္ [ေသာ]။ ထေရာက္ေသာ။ ေရဒီယိုသတၱိႂကြေသာ။ (grammar) ျပဳျခင္းျပ။

active  n        ျပဳျခင္းျပႀကိယာ။

active service n        တမ္းျပည့္ စစ္မႈထမ္းခ်ိန္။

actively         adv     တက္တက္ႂကြႂကြ။ စိတ္ဝင္တစား။

activism        n        ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားေျပာင္းလေရး။

activist          n        လႈပ္ရွားေျပာင္းလေရးဝါဒီ။

activities       n[pl]   လုပ္ရွားမုမ်ား

activity         n        (က) လႈပ္ရွားမႈ။ volcanic activity. (ခ) သက္ဝင္ထႂကြမႈ။ လႈပ္ရွားသြားလာမႈ။ လႈပ္ရွားမႈ။ အလုပ္။ ျပဳဖြယ္ေဆာင္တာ။ ဝါသနာထံုရာ။ အမႈ။ ကိစၥ။

actor   n        သ႐ုပ္ေဆာင္။ ဇာတ္ေဆာင္မင္းသား။

actors n[pl]   သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ား

actress          n        အမ်ိဳးသမီးသ႐ုပ္ေဆာင္။ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေဆာင္။ မင္းသမီး။

actresses       n[pl]   ဇာတ္လိုက္မင္းသမီးမ်ား

acts    n[pl]   လုပ္ရပ္မ်ား

actual adj     တကယ့္။ အမွန္တကယ္။

actuality        n        အမွန္(အားျဖင့္)။ တကယ္(ေတာ့)။ အျဖစ္မွန္။

actually         adv     အကယ္စင္စစ္။ တကယ္။ တကယ့္ကို။

actuary         n        အာမခံသခၤ်ာပါရဂူ။

actuate         v        (စက္၊ ယႏ ၱရား) ႏိႈးသည္၊ လႈပ္ရွားေစသည္။ အသက္သြင္းသည္။ ႏိႈးေဆာ္သည္။ တိုက္တြန္းသည္။

acturial         adj     အာမခံ ကိန္းဂဏန္းဆိုင္ရာ။

acuity n        ထိုးထြင္းဉာဏ္။

acumen        n        အျမင္ထက္ျမက္မႈ။

acupuncture  n        (တ႐ုတ္) အပ္စိုက္ကုထံုး။

acupuncturist n        တ႐ုတ္အပ္စိုက္ဆရာ။

acute  adj     အထူးတလည္ [ျဖစ္ေသာ]။ ႀကီးမား[ေသာ]။ စူးရွေသာ။ ႀကီးစြာေသာ။ ထက္ျမက္ေသာ။ (အနာေရာဂါ) အထူးစိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အဆင့္ ရိွေသာ။ အသည္းအသန္ ျဖစ္ေသာ။

acute accent  n        သရအကၡရာ၌တင္ေသာ အသံျပသေကၤတ။

acute angle   n        ေထာင့္က်ဉ္း။

acutely         adv     အထူး။ အလြန္။ အထူးတလည္။

acuteness      n        အထူးတလည္ျဖစ္ျခင္း။

AD     abbr   ခရစ္ႏွစ္။ (Latin anno domini)

ad hoc          adj     သီးျခား၊ အထူးကိစၥအတြက္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ။ က်ပန္း။ သင့္ရာ။

ad hoc          adv     ႀကံဳရာက်ပန္း။ သင့္သလို။

ad infinitum  adv     အကန္႕အသတ္ မရိွ။ အစဉ္တစိုက္။

ad lib  v        လက္တန္းေျပာသည္။ လက္တန္းစပ္သည္။

ad nauseam  adv     ၾကားျပင္း ကတ္ေလာက္ ေအာင္။ နားကေလာစဖြယ္။

adage n        ဆို႐ိုးစကား။ ဆို႐ိုး။

adagio          adj     ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးေလး (စည္းခ်က္)။

adagio          adv     ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးေလး (စည္းခ်က္)။

adagio          n        ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးေလးသံစဉ္။

Adam n        ဧဒင္။ ဧဝ ၏ေယာက္်ား။ ကမာၻပထမဦးဆံုးေသာ လူသား ေယာက္်ား။ (သမာက်မ္းလာ)

Adam’s apple          n        (ေယာက္်ား) စလုတ္။

adamant       adj     တြင္တြင္ျငင္း[ေသာ]။ ဘူးခံ [ေသာ]။ တစ္ျပားသားမေလွ်ာ့[ေသာ]။

adamantly     adv     အေက်ာက္အကန္။ အျပတ္။

adapt  v        လိုက္ဖက္ေအာင္ ျပင္ဆင္သည္။ လိုက္ေလ်ာညေထြ ရိွေအာင္ ျပင္ဆင္ညႇိႏိႈင္းသည္။ က်င့္သား ရသည္။ ေနသားတက် ျဖစ္သည္။ အသားက်သည္။

adaptability   n        အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း။

adaptable      adj     အလိုက္သင့္အလ်ားသင့္ ေနထိုင္ တတ္ေသာ။ မီးစဉ္ၾကည့္ကတတ္ေသာ။ အလိုက္သင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ။

adaptation    n        သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ စီစဉ္ျခင္း။ ဆေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ျခင္း။ (ဇီဝ) သပၸါယ ျဖစ္ျခင္း။ သပၸါယျပဳျခင္း။ (ဥပေဒစကားရပ္မ်ား) အစားထိုး ေျပာင္းလဲျခင္း။

adapted        v[pt]   လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္ခဲ့

adapted        v[pp]  လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး

adapting       v[ing] လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္ေန

adaptive       adj     သပၸါယျဖစ္ေစေသာ။ လိုက္ေလ်ာညေထြ ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ။

adaptor        n        မ်ိဳးကြဲစက္ပစၥည္းမ်ား တြဲစပ္သံုးႏိုင္ရန္ ၾကားခံ ကိရိယာ။ ၾကားဆက္ကိရိယာ။ လွ်ပ္စစ္ေခါင္းတစ္ခုတည္း၌ စက္ပစၥည္း တစ္ခုမက ဆက္ႏိုင္ေသာပလတ္။ တြဲဆက္မီးေခါင္း။ အဒက္တာ။

adapts v[sg]  လိုက္ဖက္ေအာင္ျပင္ဆင္

ADB   abbr   Asian Development Bank အာရွဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္။

ADC   abbr   Analog to Digital Converter

add    v        ထည့္သည္။ ထည့္ပါ။ ေရာသည္။ ေရာပါ။ ျဖည့္သည္။ ျဖည့္ပါ။

add  fuel to the flames       idm    မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ လိုက္သည္။

add insult to injury  idm    နာလည္းနာ၊ နံလည္းနံ။

add up         phrv   ယုတၱိတန္သည္။ အၿမီးအေမာက္ တည့္သည္။

add up to      phrv   ေပါင္း၍ အေျဖထြက္သည္။ အရာထင္သည္။ အရာေရာက္သည္။

add-on         n        ေဆာင္းေပးသည့္ပမာဏ။

added v[pt]   ထည့္ခဲ့

added v[pp]  ထည့္ခဲ့ၿပီး

addendum    n        ျဖည့္စြက္ခ်က္။

adder  n        အက္ဒါေႁမြေပြး

addict n        ေဆး၊ အရက္စသည္ စြေနသူ။ (ေဆး၊ အရက္)သမား။ ဝါသနာအိုး။

addicted       adj     (မူးယစ္ေဆး၊ အရက္ စသည္) စြေန[ေသာ]။ အလြန္အမင္း ဝါသနာထံုေသာ။

addiction      n        (မူးယစ္ေဆး စသည္) စြေနမႈ။

addictions     n[pl]   ေဆးစြဲျခင္းမ်ား

addictive       adj     စြေစတတ္ေသာ။

addicts         n[pl]   ေဆးစြဲသူမ်ား

adding          v[ing] ထည့္ေန

addition        n        အေပါင္း။ ျဖည့္စြက္ခ်က္။ အျဖည့္။ ေနာက္တိုး။ တိုးခ်ဲ့မႈ။ ျဖည့္စြက္မႈ။

additional     adj     ေနာက္ထပ္။ အရန္။ အပို။ တြဲဖက္ (ရာထူး)။

additionally   adv     ထို႕ျပင္။

additions      n[pl]   အေပါင္းမ်ား

additive        n        အျဖည့္ပစၥည္း။

addle  adj     ေၾကာင္ေတာင္ေတာင္ ျဖစ္ေနေသာ။ အဆန္ ေခ်ာင္ေသာ။

address        n        လိပ္စာ။ မိန္႕ခြန္း။

address        v        လိပ္တပ္သည္။ မိန္႕ၾကားသည္။ မိန္႕ခြန္းေပးသည္။ အေၾကာင္းၾကားသည္။ အမည္တပ္သည္။ ေခၚသည္။ ကိုင္သည္။ ရင္ဆိုင္သည္။

addressee     n        လိပ္စာရွင္။

addresses     n[pl]   လိပ္စာမ်ား

adds   v[sg]  ထည့္

adduce         v        သက္ေသျပသည္။

adenoidal      adj     ႏွာပိတ္သံ ေပါက္ ေသာ။

adenoids       n        လွ်ာခင္ ေနာက္ဘက္ လည္ေခ်ာင္းထိပ္ အသက္ရွဴ လမ္းဝရိွ ပသိႏွင့္ဆင္ေသာ ျပန္႕ရွည္တစ္ရွဴးအစု။ လည္ေခ်ာင္းပသိ။

adept  adj     ကၽြမ္းက်င္[ေသာ]။

adequacy      n        ျပည့္ဝမႈ။ ကံုလံုမႈ။

adequate      adj     လံုေလာက္ေသာ။ ျပည့္မေသာ။ ျပည့္စံုေသာ။

adequately    adv     လံုလံုေလာက္ေလာက္။ ျပည့္ျပည့္ဝဝ။ ေက်ေက်ကံုကံု။

adhere          v        လိုက္နာသည္။ ေစာင့္ထိန္း သည္။ လိုက္သည္။ ကပ္ သည္။ ကပ္ေနသည္။

adherence     n        စြဲျမဲမႈ။ ထိန္းသိမ္း လိုက္နာမႈ။

adherent       n        ေထာက္ခံသူ။ ေနာက္လိုက္။

adhesion       n        ကပ္ျခင္း။ တြယ္အား။ စြဲျမဲမႈ။ ခံယူမႈ။ လက္ခံလိုက္နာျခင္း။

adhesive       adj     ေစးကပ္ေသာ။

adhesive       n        ေကာ္။

adieu  n        (ခြဲခြာရာ၌ ႏႈတ္ဆက္စကား)။ Good Bye.

adipose        adj     အဆီမ်ားေသာ။

adj     adv     တယ္လီဖုန္းအဆက္ခံရသူက ဆက္ခေပးရေသာ၊ အဆက္ခံရသူကို ဆက္ခေပးေစလ်က္။

adj,    adv     ႀကီးႀကီးမားမား။

adjacent       adj     ကပ္လ်က္။ ေဘးခ်င္းကပ္။

adjacent angles       n        သႏၷေထာင့္မ်ား။ နီးစပ္ေထာင့္မ်ား။

adjectival      adj     နာမ ဝေသသန။

adjectivally    adv     နာမဝေသသနအျဖစ္။

adjective       n        (ဤအဘိဓာန္၌ adj ဟု အတိုေကာက္သံုးသည္။) နာမဝေသသန။

adjectives     n[pl]   နာမဝေသသနမ်ား

adjoin v        ယွဉ္လ်က္၊ အနီးဆံုး၊ ကပ္လ်က္ တည္ရိွသည္။

adjoining      adj     ကပ္လ်က္။ ေဘးဘက္။

adjoining room       n        ေဘးခ်င္းကပ္ တစ္စပ္တည္း ႏွစ္ခန္း

adjourn        v        ေရႊ႕ဆိုင္းသည္။ ရပ္နားသည္။ ေရႊ႕သည္။ ေျပာင္းသည္။ သြားသည္။

adjournment n        ေရႊ႕ဆိုင္းျခင္း။

adjudge        v        ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္။

adjudged      v[pt]   စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့

adjudged      v[pp]  စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး

adjudges      v[sg]  စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္

adjudging     v[ing] စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ေန

adjudicate     v        စစ္ေဆးဆံုးျဖတ္သည္။ (ၿပိဳင္ပြဲတြင္) အကဲျဖတ္ေပးသည္။

adjudicate     v[pt]   စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့

adjudicate     v[pp]  စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး

adjudicates   v[sg]  စီရင္ဆံုးျဖတ္

adjudicating  v[ing] စီရင္ဆံုးျဖတ္ေန

adjudication  n        စီရင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္။

adjudicator   n        အကဲျဖတ္လူႀကီး။

adjunct         n        (grammar) ႀကိယာဝေသသန (သို႕) ႀကိယာဝေသသနပုဒ္။ အျဖည့္။

adjure v        အမိန္႕ေပးသည္။ ညႊန္ၾကားသည္။

adjust v        အလိုက္သင့္ ျပဳမူေနထိုင္သည္။ ေနက်င့္ရသည္။ က်င့္သားရသည္။ အထာ က်သည္။ ညႇိသည္။ အေနအထားျပဳျပင္သည္။ ကိုက္ညႇိသည္။ သပ္ရပ္ေအာင္ျပဳျပင္သည္။

adjustable     adv     အေနအထားျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ။ အရွင္။

adjusted       v[pt]   အလိုက္သင့္ ျပဳမုေနထိုင္ခဲ့

adjusted       v[pp]  အလိုက္သင့္ ျပဳမုေနထိုင္ခဲ့ၿပီး

adjusting      v[ing] အလိုက္သင့္ ျပဳမုေနထိုင္ေန

adjustment   n        ျပင္ဆင္ခ်က္။ ညႇိျခင္း။

adjustments  n[pl]   ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား

adjusts         v[sg]  အလိုက္သင့္ ျပဳမုေနထိုင္

adjutant        n        တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီး။ တပ္ေရး။

adlib   adv     လက္တန္း။ က်ပန္း။လြတ္လပ္စြာ၊

adman          n        ေၾကာ္ျငာဖန္တီးသူ။ ေၾကာ္ျငာသမား။

admin n        အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။

administer    v        စီမံသည္။ ခန္႕ခြဲသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ (တရား)စီရင္သည္။ ေပးသည္။ (ေဆး)တိုက္ သည္၊ ေပးသည္။

administer    v[sg]  စီရင္

administered v[pt]   စီရင္ခဲ့

administered v[pp]  စီရင္ခဲ့ၿပီး

administering          v[ing] စီရင္ေန

administration         n        စီမံခန္႕ခြဲျခင္း။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ။ အစိုးရ။ စီရင္ျခင္း။ ေပးျခင္း။

administration building      n        အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အဦး

administrations       n[pl]   စီမံခန္႕ခြဲျခင္းမ်ား

administrative         adj     အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုင္ရာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး။ စီမံခန္႕ခြေရး။

administratively       adv     အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြေရး႐ႈေထာင့္ အရ။

administrator n        အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး။

administrators         n[pl]   အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူးမ်ား

admirable     adj     ခ်ီးမြမ္းဖြယ္၊ ႏွစ္လိုဖြယ္၊ အေလးထားဖြယ္ ေကာင္းေသာ။

admirably     adv     ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ။

admiral         n        ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး။

admirals       n[pl]   ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား

admiralty      n        (ယခင္က ၿဗိတိန္တြင္) ေရတပ္မေတာ္ဆိုင္ရာဦးစီးဌာန။

admiration    n        ေလးစားမႈ။ ႏွစ္ေထာင္းအားရျခင္း။ သေဘာက်ျခင္း။ ႐ႈေမာျခင္း။

admirations   n[pl]   ေလးစားမုမ်ား

admire         v        အားက် ႐ႈစား သည္။ ေလးစားသည္။ သေဘာက်သည္။ သေဘာက်ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ခ်ီးမြမ္းသည္။

admired        v[pt]   အားက်ရုစားခဲ့

admired        v[pp]  အားက်ရုစားခဲ့ၿပီး

admirer        n        သေဘာက်သူ။ ႏွစ္သက္သူ။ ပိုးပန္းသူ။

admirers       n[pl]   ျမတ္နိုးသူမ်ား

admires        v[sg]  အားက်ရုစား

admiring       adj     ႏွစ္လိုေသာ။ ခ်စ္ၾကည္ညိဳေသာ။

admiring       v[ing] အားက်ရုစားေန

admiringly    adv     ႏွစ္လိုစြာ။ သေဘာက်စြာ။

admissibility  n        လက္ခံႏိုင္ျခင္း။ ခြင့္ျပဳႏိုင္ျခင္း။

admissible    adj     လက္ခံႏိုင္ေသာ။ ခြင့္ျပဳႏိုင္ေသာ။

admission     n        ဝန္ခံ ခ်က္။ ဝန္ခံျခင္း။ ဝင္ခြင့္။ ဝင္ေၾကး။ ဝင္ခြင့္ျပဳသူ (ဦးေရ)။ ဝင္ခြင့္။

admissions    n[pl]   ဝန္ခံျခင္းမ်ား

admit  v        ဝန္ခံသည္။ ဝင္ခြင့္ ျပဳသည္။ ဝင္ႏိုင္သည္။ လက္ခံသည္။ တက္ခြင့္ျပဳသည္။ လက္ခံႏိုင္သည္။ ကာသည္။ ကန္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွသည္။ လက္ခံႏိုင္သည္။

admits          v[sg]  ဝန္ခံ

admittance    n        ဝင္ခြင့္။ ဝင္ေရာက္ျခင္း။

admitted       v[pt]   ဝန္ခံခဲ့

admitted       v[pp]  ဝန္ခံခဲ့ၿပီး

admittedly    adv     ဝန္ခံရမည္မွာ။ မျငင္းသာသည္မွာ။ ဖြင့္ဟရမည္မွာ။

admitting      v[ing] ဝန္ခံေန

admix v        ေရာစပ္သည္။

admixture     n        ေရာစပ္ျခင္း။ေရာစပ္ထားေသာအရာ။

admonish     v        သတေပးသည္။ ဆိုဆံုးမသည္။ ႏိႈးေဆာ္သည္။ တိုက္တြန္းသည္။

admonishment        n        သတေပးခ်က္။

admonition   n        သတေပးခ်က္။

admonitory   adj     သတေပးဆံုးမသံပါေသာ။

ado    n        ပြက္ေလာရိုက္ျခင္း။ ဆူညံေသာင္က်န္းျခင္း။ လႈပ္ရွား ထႂကြမႈ။

adobe n        (အေဆာက္အအံုေဆာက္ရန္) ေနက်က္ရႊံ႕။

adolescence  n        ႀကီးေကာင္ဝင္ခ်ိန္။ ပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္။ အပ်ံသင္စအရြယ္။

adolescent    adj     ဆယ္ေက်ာ္သက္ျဖစ္ေသာ။ ၿမီးေကာင္ေပါက္ျဖစ္ေသာ။

adolescent    n        ဆယ္ေက်ာ္သက္။ ၿမီးေကာင္ေပါက္။

adopt  v        ေမြးစားသည္။ ခံယူသည္။ အပိုင္ယူသည္။ ရပ္တည္သည္။ ေရြးခ်ယ္သည္။ သေဘာတူလက္ခံသည္။

adopted        v[pt]   အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး

adopted        v[pp]  အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး

adopted child          n        ေမြးစားကေလး

adopted daughter    n        ေမြးစားသမီး

adopting       v[ing] အတည္ျပဳေန

adoption       n        ေမြးစားျခင္း။ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။ လက္ခံျခင္း။

adoptions     n[pl]   ေမြးစားျခင္းမ်ား

adoptive       adj     ေမြးစား။

adoptive parent       n        ေမြးစားမိဘ

adopts          v[sg]  အတည္ျပဳ

adorable       adj     ခ်စ္ခ်င္စဖြယ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ။ ႀကိဳက္စရာ။

adoration      n        ၾကင္နာျမတ္ႏိုးမႈ။ ၾကည္ညိဳျခင္း။

adore  v        ျမတ္ႏိုးသည္။ သိပ္ႀကိဳက္တယ္။ ႏွစ္သက္တယ္။ အသည္းစြဲပဲ။ ၾကည္ညိဳသည္။

adorer n        ျမတ္နိုးသူ

adorers         n[pl]   ျမတ္နိုးသူမ်ား

adoring        adj     ခ်စ္ခင္ၾကင္နာေသာ။

adorn v        ဆင္ျမန္းသည္။ ဆင္ယင္သည္။ တန္ဆာဆင္သည္။

adornment    n        အဆင္တန္ဆာ။ အေျပာက္အမြမ္း။

adrenal         adj     (ေက်ာက္ကပ္အနီးရိွ) အဒရီနယ္ (ဂလင္း)။

adrenalin      n        စိတ္လႈပ္ရွားေသာအခါ အဒရီနယ္ဂလင္းမ်ားက ထုတ္ေပး၍ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ တံု႕ျပန္မႈကို ပိုမိုထက္ျမက္ေစေသာ (အရည္) ပစၥည္း။ အဒရီနလင္။ ယင္းကဲ့သို႕ အာနိသင္ရိွေအာင္ သိပၸံနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာပစၥည္း။

adrift  adj     ေမ်ာ[ေသာ]၊ ေမ်ာပါ[ေသာ] (ေလွ)။ ေရစုန္ေမ်ာေန[ေသာ]။ ကၽြတ္ [ေသာ]။ ေခ်ာင္[ေသာ]။ ခၽြတ္ေခ်ာ္[ေသာ]။ ေခ်ာ္ေတာေငါ့သြား[ေသာ]။ ကြာ [ေသာ]။ ေနာက္က်က်န္ရစ္ [ေသာ]။

adroit adj     ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ။

adroitly         adv     ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္။ လိမၼာပါးနပ္စြာ။

adroitness     n        ကၽြမ္းက်င္ျခင္း။ လိမၼာပါးနပ္ျခင္း။

adulation      n        လြန္လြန္ကဲကဲ ေျမႇာက္စားျခင္း။

adulatory      adj     လြန္လြန္ကဲကဲ ေျမႇာက္စားျခင္း။

adult   adj     အရြယ္ေရာက္ေသာ။ လူလား ေျမာက္ေသာ။ လူႀကီးဆန္ေသာ။ ရင့္က်က္ေသာ။ (law) (မေပးရန္၊ အိမ္ေထာင္ ျပဳရန္) အရြယ္ေရာက္ေသာ။ လူႀကီး။ သက္ႀကီး။ အရြယ္ ေရာက္သူ။

adult   n        အရြယ္ေရာက္သူ။ လူႀကီး။ သက္ႀကီးေကာင္။

adulterate     v        (မသမာေသာအားျဖင့္) ေရာသည္။

adulteration  n        (မသမာေသာအားျဖင့္) ေရာျခင္း။

adulterer       n        မယားခိုးမႈ က်ဴးလြန္ေသာသူ (သို႕) ခရစ္ယာန္တို႕တြင္ မယားငယ္ယူသူ။

adulterers     n[pl]   သူ႕မယားကိုခိုးယူေပါင္းသူမ်ား

adulteress     n        လင္ငယ္ေနသူ၊ ေနာက္မီးလင္းသူ (သို႕) ခရစ္ယာန္တို႕တြင္ သူတစ္ပါးလင္ေယာက္်ားႏွင့္ ေဖာက္ျပန္သူ။

adulteresses  n[pl]   ေနာက္လင္ထားေသာမိန္းမမ်ား

adulteries      n[pl]   သူ႕မယားကိုခိုးယူေပါင္းသူမ်ား

adulterous    adj     အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ရာ ေရာက္ေသာ။

adultery        n        လင္ငယ္ေနျခင္း၊ ေနာက္မီးလင္း ျခင္း၊ မယားခိုးမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းစေသာ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္ မႈႏွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕တြင္ မယားငယ္ယူျခင္း။ ကာမပိုင္ရိွသူႏွင့္ ေဖာက္ျပန္မႈ။

adulthood     n        လူႀကီးဘဝ။ လူလားေျမာက္ေသာအရြယ္။

adults n[pl]   အရြယ္ေရာက္သူမ်ား

adumbrate    v        ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း ေျပာ သည္။ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္သည္။

adumbration n        ရိပ္ဖမ္းသံဖမ္း ေျပာ ျခင္း။ ႀကိဳတင္ေဟာကိန္း ထုတ္ျခင္း။

advance        n        ခ်ီစစ္။ ခ်ီတက္ျခင္း။ တိုးဝင္လာမႈ။ ျပန္႕ပြားလာမႈ။ တိုးပြားမႈ။  တိုးတက္ လာမႈ။ တိုးတက္မႈ။ ႀကိဳတင္ေပးေငြ။ စရန္။ တိုးေပးမႈ။ တိုးတက္မႈ။

advance guard        n        ေရွ႕ေဆာင္တပ္

advanced      adj     ဆန္းသစ္ေသာ (ေခတ္ေရွ႕ေျပး ျဖစ္ေသာ)။ လြန္ေသာ။ ေရွ႕ေရာက္ႏွင့္ေနေသာ။ ခရီး ေရာက္ေသာ။ အဆင့္ျမင့္ေသာ။ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနေသာ။ ႀကီးရင့္ေသာ။ အိုမင္းေသာ။

advanced level        n        တန္းျမင့္အဆင့္။

advancement n        တိုးျမႇင့္ေရး။ တိုးတက္ေရး။ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေရး။ တက္လမ္း။

advances      n        (ရင္းႏီွးရန္၊ လိင္ဆက္ဆံရန္) ခ်ဉ္းကပ္မႈ။

advances      adj     ႀကိဳတင္[ျပဳလုပ္ေသာ]။ ေရွ႕ေျပး  [ျဖစ္ေသာ]။

advances      v        ေရွ႕တိုးသည္။ တက္ သည္။ ခ်ီတက္သည္။ ေရွ႕သို႕တင္သည္။ ထိုးသည္။ တက္သည္။ တိုးတက္သည္။ တက္ လွမ္းသည္။ လမ္းဖြင့္ေပးသည္။ ႀကိဳတင္ ေပး သည္။ ထုတ္ေခ်းသည္။ တင္ျပသည္။ ေရွ႕တိုးသည္။ ေရွ႕သို႕ေရႊ႕သည္။ (တန္ဖိုး) တက္သည္။

advances      n[pl]   ခ်ီတက္ျခင္းမ်ား

advantage     n        အေရးသာမႈ။ တစ္ပန္းသာမႈ။ အသာစီး။ အက်ိဳး။ အျမတ္။ အသာ။ အက်ိဳးေက်းဇူး။

advantage     sidmng         (တင္းနစ္)  DEUCE  (၄၀ တူ) ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ ဦးဆံုးရသည့္အမွတ္။

advantage     v        အသံုးဝင္သည္။ အက်ိဳးျပဳသည္။

advantaged   adj     အခြင့္အေရးရေသာ။

advantageous         adj     အျမတ္ ထြက္ေသာ။ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳေသာ။

advantageously       adv     အျမတ္ ထြက္စြာ။ အက်ိဳးေက်းဇူးျပဳစြာ။

advantages   n[pl]   အေရးသာမုမ်ား

advent          n        ခရစၥမတ္ပြေတာ္မတိုင္မီ တနဂၤေႏြ (၄)ပတ္ကာလ။

adventitious  adj     မေတာ္တဆ [ျဖစ္ေသာ]။ မူျခား [ျဖစ္ေသာ]။

adventure     n        စြန္႕စားခန္း။ စြန္႕စားမႈ။ စြန္႕စားခန္း။

adventure playground       n        (Birt)  ကေလးငယ္မ်ား တြယ္တက္၊ ေက်ာ္လႊားကစားရန္ကြင္း။

adventurer    n        စြန္႕စားသူ။ (often derog) ကိုယ္ က်ိဳးရွာ စြန္႕စားသူ။ သိုက္သမား။

adventuress  n        စြန္႕စားသူ။ (often derog) ကိုယ္ က်ိဳးရွာ စြန္႕စားသူ။ သိုက္သမား။

adventurous  adj     စြန္႕စားေသာ။ စြန္႕ဝံ့ေသာ။ ဆန္းသစ္တီထြင္ေသာ။ စြန္႕စားလိုေသာ။ သည္းထိတ္ရင္ဖိုစြန္႕စားရေသာ။

adventurously         adv     စြန္႕စြန္႕စားစား။ သက္စြန္႕ ဆံဖ်ား။

adverb          n        (ဤအဘိဓာန္၌ adv ဟု အတိုေကာက္သံုးသည္။) ႀကိယာဝေသသန။

adverbial      adj     ႀကိယာဝေသသန (ဆန္ေသာ၊ ပါေသာ၊ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ)။

adverbial  particle    n        (ဤအဘိဓာန္၌ adv part ဟု အတိုေကာက္ သံုးသည္။) ႀကိယာဝေသသန ေနာက္ဆက္။

adverbs        n[pl]   ႀကိယာဝေသသနမ်ား

adversarial    adj     ပဋိပကၡ ဆန္ေသာ။

adversary      n        ၿပိဳင္ဘက္။ ရန္ဘက္။ ရန္သူ။

adverse        adj     ေကာင္းက်ိဳးမျပဳေသာ။ ဆိုးက်ိဳးေပးေသာ။ ဆန္႕က်င္ေသာ။ ဖီလာျပဳေသာ။ မေကာင္းေသာ။ ဆိုးေသာ။ ထိခိုက္ေစေသာ။ ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ။

adversely      adv     ထိထိခိုက္ခိုက္၊ ဆိုးေလေအာင္။ ဆိုးဆိုးရြားရြား။

adversity       n        အခက္အခဲ။ ဒုကၡ။ ေဘးဆိုး။ ေဘးအႏ ၱရာယ္။

advert n        (ADVERTISEMENT) ေၾကာ္ျငာ။

advertise       v        ေၾကာ္ျငာသည္။ အသေပးသည္။ လူသိရွင္ၾကားလုပ္သည္။ ေၾကာ္ျငာ (ေခၚယူ) သည္။

advertised     v[pt]   ေၾကာ္ျငာခဲ့

advertised     v[pp]  ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး

advertisement         n        ေၾကာ္ျငာ။ ျပ႐ုပ္။ ေၾကာ္ျငာျခင္း။

advertisements        n[pl]   ေၾကာ္ျငာမ်ား

advertiser     n        ေၾကာ္ျငာသူ။

advertises     v[sg]  ေၾကာ္ျငာ

advertising    n        ေၾကာ္ျငာ[ျခင္း]။ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း။

advertising    v[ing] ေၾကာ္ျငာေန

advertisings  n[pl]   ေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ား

advice n        အႀကံဉာဏ္။ အေၾကာင္းၾကားစာ။

advices         n[pl]   အႀကံဉာဏ္မ်ား

advisability    n        သင့္ျခင္း။

advisable      adj     သင့္ေသာ။

advise v        အႀကံေပးသည္။ အႀကံျပဳသည္။ တိုက္တြန္းသည္။ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားသည္။ အသေပးသည္။

advised         v[pt]   အႀကံေပးခဲ့

advised         v[pp]  အႀကံေပးခဲ့ၿပီး

advisedly      adv     စဉ္းစဉ္းစားစား။ တမင္တကာ။

adviser         n        အႀကံေပး။ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္။

advisers        n[pl]   အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား

advises         v[sg]  အႀကံေပး

advising        v[ing] အႀကံေပးေန

advisor         n        အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

advisory       adj     အႀကံေပး[ခြင့္ရိွေသာ]။

advocacy      n        ေထာက္ခံမႈ။ အား ေပးမႈ။ (law) တရား႐ံုးေရွ႕ေနရာထူး။

advocate       v        ေထာက္ခံသည္။ ေရွ႕ေနလိုက္ (ေျပာ)သည္။

advocate       n        ေထာက္ခံသူ။ အားေပးသူ။ တရား႐ံုးေရွ႕ေန။ ဗဟိုတရား႐ံုးေရွ႕ေန။

advocated     v[pt]   ေထာက္ခံခဲ့

advocated     v[pp]  ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး

advocates     v[sg]  ေထာက္ခံ

advocates     n[pl]   တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနမ်ား

advocating    v[ing] ေထာက္ခံေန

adze   n        ပဲခြပ္။ တံစည္း။

aegis  n        ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ။ ကမကထျပဳျခင္း။

aeon   n        ကမၻာ။ ကပ္ကမၻာ။ (အလြန္ရွည္လ်ားေသာ ကာလ)။

aerate v        (ေဆာ္ဒါ၊ ဘိလပ္ရည္ ျပဳလုပ္ရာတြင္) ေရ၊ အရည္ထဲသို႕ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ေငြ႕ကို  ဖိအားျဖင့္ ထည့္သည္။ ေလသလပ္ေပးသည္။

aerated  water         n        ဘိလပ္ရည္။

aeration        n        ေလးသြင္းျခင္း။ ဓာတ္ေငြ႕သြင္းျခင္။

aerial  n        ေကာင္းကင္ႀကိဳး။ ေကာင္းကင္တိုင္။

aerial  adj     ေလေၾကာင္း။ ေကာင္းကင္။ ေကာင္းကင္ အာကာသ။ မိုးပ်ံ။

aero   comb form    ေလ၊ ေလယာဉ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပသည့္ ေရွ႕ဆက္

aerobatic      adj     ကၽြမ္းအလွျပ။

aerobatics     n        အလွျပ ကၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံု စသည္ခက္ခက္ခဲခဲပ်ံသန္းျပျခင္း။ ယင္းသို႕ အလွျပပ်ံသန္းနည္း။

aerobic         adj     ယင္းအားကစားနည္းကို အေျခခံေသာ။

aerobics        n        ေသြးထဲသို႕ ေအာက္ဆီဂ်င္ ပိုေရာက္ ေစသည့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွား အားကစားနည္း။ ေအ႐ိုးဗစ္။

aerobics        n[pl]   ေအရိုးဗစ္မ်ား

aerodrome    n        ပုဂၢလိက ေလယာဉ္သံုး ေလယာဉ္ကြင္း။

aerodynamic adj     ေလခြင္းအား။

aerodynamics         n        ေလထဲ၌ ျဖတ္ သန္းေသာ အရာဝတၳဳေပၚတြင္ သက္ေရာက္ေသာအားမ်ားကို ေလ့လာေသာ သိပၸံပညာရပ္။ အယ္႐ိုဒိုင္နမစ္ပညာ။ အရာဝတၳဳ တစ္ခု၏ ေလတြင္ျဖတ္သန္းႏိုင္မႈ ဂုဏ္သတၱိ။

aerogramme n        ေလေၾကာင္းစာ။

aeronautic     adj     ေလယာဉ္ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ။

aeronautical  adj     ေလယာဉ္ ပညာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ။

aeronautics   n        ေလယာဉ္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပ်ံသန္းျခင္းေလ့လာမႈ သိပၸံပညာ။ ေလယာဉ္ ပညာ။

aeroplane     n        ေလယာဉ္။

aeroplanes    n[pl]   ေလယာဉ္ပ်ံမ်ား

aerosol         n        (ေလသန္႕ေဆးရည္၊ ေဆးေရာင္ စသည္ကို) ေလဖိအားျဖင့္ မႈတ္ေပးႏိုင္ရန္ စီမံထားေသာဘူး။

aerospace     n        ေလယာဉ္၊ အာကာသယာဉ္၊ ဒံုးယာဉ္စသည္ တည္ေဆာက္မႈနည္းပညာ။

aesthete        n        အလွရသခံစားတတ္သူ။

aesthetic       adj     (US) ျပင္လ်ာ တင့္ေမာမႈဆိုင္ရာ။ အလွရသျပည့္ဝေသာ။ အလွရသ ခံစားတတ္ေသာ။ ျပင္လ်ာတင့္ေမာေသာ။ အဆင္း လွေသာ။

aesthetic       n        (US) သုခုမမူဟန္။

aesthetically  adv     အလွအပမ်ားကို ျမတ္ႏိုးစြာ။

aestheticism  n        (US)

aesthetics      v        အႏုသုခုမဒႆန။ ရသပညာ။

afar    adv     အေဝး။

affabililty      n        ေဖာ္ေရြမႈ။

affable          adj     ေဖာ္ေရြေသာ။

affably          adv     ေဖာ္ေရြစြာ။

affair  n        အေရး။ ကိစၥ။ အလုပ္။

affairs n        ကိစၥ။ ေရးရာ။ အေရးအခင္း။ ပြဲ။ အခမ္းအနား။ အရာ။ ဟာ။

affairs n[pl]   အမုကိစၥမ်ား

affect  v        ျပစားသည္။ ထြင္သည္။ ဟန္ေဆာင္သည္။

affect  v[sg]  အက်ိဳးသက္ေရာက္မုရိွ

affectation     n        ဟန္ပန္ ေလလန္။ ဟန္ေဆာင္မႈ။ အေယာင္ေဆာင္မႈ။

affectations   n[pl]   ေမတၱာတု

affected        adj     ဟန္လုပ္ေသာ။ ဟိတ္ဟန္မ်ားေသာ။

affected        v[pt]   အက်ိဳးသက္ေရာက္မုရိွခဲ့

affected        v[pp]  အက်ိဳးသက္ေရာက္မုရိွခဲ့ၿပီး

affectedly      adv     ဟန္လုပ္စြာ။ ဟိတ္ဟန္မ်ားစြာ။

affecting       adj     (စိတ္)ထိခိုက္ေစေသာ၊ လႈပ္ရွားေစေသာ။

affecting       v[ing] အက်ိဳးသက္ေရာက္မုရိွေန

affection       n        ခ်စ္ခင္မႈ။ ခင္တြယ္မႈ။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ။ အခ်စ္။

affectionate   adj     ၾကင္နာေသာ။ ၾကင္နာတတ္ေသာ။

affectionately adv     ၾကင္နာစြာ။ တယုတယ။ ခင္မင္ ရင္းႏီွးစြာ(ျဖင့္)။

affections      n[pl]   ေမတၱာမ်ား

affiance        v        လက္ထပ္ရန္ေစ့စပ္ေၾကာင္းလမ္းသည္။

affidavit        n        က်မ္းက်ိန္လႊာ။

affiliate         v        (အဖြဲ႕ အစည္းႀကီးတစ္ခုေအာက္၌) ေပါင္းစည္းသည္။ (အဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုေအာက္သို႕) ဝင္သည္။

affiliate         n        အဖြဲ႕ဝင္။ အသင္းဝင္။ ေပါင္းစည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕၊ အဖြဲ႕အစည္း။

affiliation      n        ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္းမႈ။ ႏီွးႏႊယ္္မႈ။ (law) ဖခင္အမည္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း။

affinity          n        အထံု။ စြဲလမ္းမႈ။ ေတာ္စပ္မႈ။ ရင္းခ်ာမႈ။ ႏီွးႏႊယ္မႈ။

affirm v        အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။ အခိုင္အမာ ရပ္တည္သည္။ အတည္ျပဳသည္။

affirmation    n        အတည္ ျပဳခ်က္။ ခံယူခ်က္။ (law) (က်မ္းက်ိန္ျခင္းအစား) ကတိသစၥာ ျပဳျခင္း။

affirmative    adj     ဟုတ္ေၾကာင္း၊ မွန္ေၾကာင္း၊ သေဘာခ်င္းႀကိဳက္ညေၾကာင္း ျပသသည့္။

affirmative    n        ဟုတ္ေၾကာင္း၊  မွန္ေၾကာင္း၊ သေဘာတူညီ ေထာက္ခံေၾကာင္း ျပသခ်က္။

affirmative action    n        လူမ်ိဳး၊ အသား အေရာင္အရ အႏိွမ္ခံရျခင္းကို ေက်ာ္လႊားေရးက်င့္စဉ္။

affix    v        ကပ္သည္။

affix    n        (grammar) ေရွ႕ဆက္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္ ႏွစ္ရပ္ကို ၿခံဳငံုေခၚေသာအမည္။ အဆက္။

afflict  v        ဖိစီးသည္။ ႏိွပ္စက္သည္။

affliction       n        ေဝဒနာ။ ဒုကၡ။ ေရာဂါ။ ေဘး။

affluence       n        ႂကြယ္ဝျခင္း။ ဥစၥာဓန (ေပါျခင္း)။

affluent         adj     ဥစၥာေပါေသာ။ ႂကြယ္ဝေသာ။ ခ်မ္းသာ ေသာ။ အလွ်ံပယ္ျဖစ္ေသာ။

afford v        တတ္ႏိုင္သည္။ အကုန္အက်ခံႏိုင္သည္။ ေပးႏိုင္သည္။ (ဆံုး႐ံႈးမႈ စေသာ အေျခအေန တစ္စံု တစ္ခုကို ) ခံႏိုင္စြမ္းရိွသည္။ (တစ္စံုတစ္ရာ) ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ (အခြင့္အလမ္းစသည္) ေပးသည္။

afford v[sg]  တတ္နိုင္

affordable     adj     တတ္ႏိုင္ေသာ။ လက္ခံႏိုင္ ေသာ။

afforded       v[pt]   တတ္နိုင္ခဲ့

afforded       v[pp]  တတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး

affording      v[ing] တတ္နိုင္ေန

afforest         v        သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္သည္။

afforestation  n        သစ္ေတာပ်ိဳးေထာင္မႈ။

affray  n        သတ္ပုတ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈ။

affrays          n[pl]   သတ္ပုတ္ေႏွာက္ယွက္မုမ်ား

affront          n        ေစာ္ကားမႈ။

affront          v        ေစာ္ကားသည္။

affronted      adj     ေအာင့္သက္သက္ ျဖစ္ရ(ေသာ)။

Afghan         n        ပြပြဝတ္ရေသာ သိုးေရကုတ္အက်ႌ။ (US) သိုးေမြးေစာင္ တစ္မ်ိဳး။

Afghan hound         n        အေမြးႏူးညံ့၍ ကိုယ္ခႏၶာသြယ္သြယ္ ျမင့္ျမင့္ရိွေသာ အမဲလိုက္ေခြး။ အာဖဂန္အမဲလိုက္ေခြး။

aficionado     n        ဝါသနာအိုး။

afield  adv     ေဝးေဝး။

afire   pred adj       မီးေလာင္လ်က္ရိွေသာ။

aflame          adj     ေတာက္ေလာင္ [ေသာ]။ ရဲရေတာက္  [ေသာ]။ ရဲရဲညီး [ေသာ]။ (ခံစားမႈ) ရဲရဲညီးေလာင္ၿမိဳက္  [ေသာ]။ (စိတ္အာ႐ံု) တရိွန္ရိွန္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြ [ေသာ]။

afloat  adj     ေပါေလာေပၚ [ေသာ]။ ေပၚ [ေသာ]။ ပင္လယ္ယံသေဘၤာေပၚ [၌ျဖစ္ေသာ]။ ေႂကြးၿမီကင္းရွင္း [ေသာ]။

afoot  adj     ျပင္လ်က္ရိွ [ေသာ]။ ေျခပုန္းခုတ္လ်က္ရိွ [ေသာ]။

afore  pron,adj       အထက္သို႕မဟုတ္ေရွတြင္ေဖာ္ျပၿပီးခဲ့ေသာ။

aforementioned       adj     အထက္တြင္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ။

aforethought adj     တင္ကူးႀကံရြယ္ခ်က္။

afortiori        adv     ပိုမိုခိုင္လံုေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္။

afraid  adj     ေၾကာက္သည္။ ဝန္ေလးသည္။ စိုးရိမ္သည္။ ေၾကာက္သည္။

afresh adv     စလံုးေရးစမွ။ (အျမင္သစ္ျဖင့္) အသစ္တစ္ဖန္။

African         adj     အာဖရိကတိုက္မွ (သို႕) အာဖရိကတိုက္ သား၊ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ။

African         n        အာဖရိကတိုက္သား။ လူမည္း။

African-Amerian      adj     အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား အာဖရိကလူမ်ိဳး၊ လူမည္းဆိုင္ရာ။

African-Amerian      n        အေမရိကန္လူမည္း။

Afrikaans      n        ဒတ္ခ်္ႏွင့္ႏႊယ္ေသာ ေတာင္အာဖရိက ဘာသာစကား။ အာဖရိကန္။

Afrikaner      n        အာဖရိကန္ဘာသာ စကား ေျပာသူ ဒတ္ခ်္အႏြယ္ လူျဖဴ။

Afro   adj     လူမည္းပံုစံ (ဆံပင္)။ လူမည္း(ေက)။

aft      adv     ပဲ့ပိုင္း။

aft      adj     ပဲ့ပိုင္း။

after   adv     ၿပီးလွ်င္။ ထို႕ေနာက္တြင္။ ကုန္ဆံုးသည့္ေနာက္တြင္။ ၿပီး။ ေနာက္။ ေနာက္မွ။ (နာရီ)ထိုးၿပီး။ လိုက္ေနတယ္။

after   adj     ေႏွာင္း။ ေနာက္ပိုင္း။

after all         idm    အဆံုးမွာေတာ့။ တကယ္ေတာ့။

after hours    idm    ပံုမွန္အလုပ္ခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း။

after one’s own heart         idm    အႀကိဳက္ခ်င္းတူသည္။

after taste     n        ပအာျခင္း။

after-care      n        ေဆး႐ံုဆင္းၿပီး၊ ေထာင္မွထြက္လာၿပီး စသည္ေနာက္တြင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း။ ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ။

after-effect    n        အက်ိဳးဆက္။

after-shave lotion    n        မုတ္ဆိတ္ရိတ္ေဆးရည္

afterbirth      n        အခ်င္း။

afterglow      n        ေနဝင္ ဆည္းဆာအလင္း။ ေနာက္ဆြယ္(သာယာမႈ)။

afterlife         n        ေနာင္ဘဝ။ တမလြန္။

aftermath      n        (ေဘးဒဏ္သင့္ၿပီး) ေနာက္ဆြယ္။ (အနိ႒ာ႐ံု တစ္ခု၏) ေနာက္ဆက္တြဲ။

afternoon      n        မြန္းလြဲပိုင္း။ ေန႕ခင္း။ ေန႕ခင္းပိုင္း။

afternoons    adv     ေန႕ခင္းဘက္တိုင္း။

afters  n        အခ်ိဳပြဲ။

aftershave     n        မုတ္ဆိတ္ ရိတ္ပယ္ၿပီးေနာက္ သံုးေသာေရေမႊး။

afterthought  n        ေနာက္မွရေသာ အႀကံ၊ စိတ္ကူး စသည္။

afterward      adv     ေနာက္မွ

afterwards    adv     ေနာက္မွ။

again  adv     ထပ္။ ျပန္။ ေနာက္ထပ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္။ ျပန္၍။

again and again      idm    ထပ္တလဲလဲ။ ထပ္ကာတလဲလဲ။ အႀကိမ္ႀကိမ္။ အဖန္ဖန္။

against         prep   ဆန္႕က်င္လ်က္။ ဆန္လ်က္။ ရင္ဆိုင္လ်က္။ ခံ၍။ အျခားဘက္မွ။ မလိုလား (သည့္ဘက္မွ)။ မေထာက္ခံဘဲ။ (အလားအလာ) ကင္းေဝးလ်က္။ ဟန္႕တားလ်က္။

against nature         idm    သဘာဝမဟုတ္ေသာ။ ကိုယ္က်င့္ တရားႏွင့္မညေသာ။

agape adj     (ပါးစပ္) ေဟာင္းေလာင္းပြင့္[ေသာ]။

agate  n        သေဘၤာမဟူရာ။

agates n[pl]   မဟူရာမ်ား

age     n        အသက္။ သက္တမ္း။ ေခတ္။

age     v        အိုသည္။ ရင့္ေရာ္သည္။ ႀကီးရင့္သည့္ လကၡဏာ ျပသည္။ ႐ုပ္က် သည္။ အရြယ္က်သည္။ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ခံသည္။

age of consent        n        အသက္ေစ့ေသာ။ အရြယ္ ေရာက္ေသာ။

age of majority       n        တရားဝင္အရြယ္

age-group     n        အသက္အုပ္စု။

age-long       adj     (လူ႕) သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္။

age-old         adj     ေရွးပေဝဏီ။

aged   adj     အသက္အရြယ္ရိွ [ေသာ]။ အိုမင္းေသာ။

aged   v[pp]  အသက္အရြယ္ရိွခဲ့ၿပီး

ageing          n        အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း။ ဇရာ။

ageism         n        အသက္ ႀကီးရင့္သူတို႕ကို ဝိုင္းပယ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ။

ageist n        အိုပယ္ဝါဒီ။

ageless         adj     ထာဝစဉ္။ ထာဝရ။

agencies       n[pl]   ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား

agency         n        ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း။ (အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္) အစိုးရဌာန။

agenda         n        အစည္းအေဝး အစီ အစဉ္။ လုပ္ငန္းစဉ္။

agendas        n        အစည္းအေဝး အစီ အစဉ္။ လုပ္ငန္းစဉ္။

agendas        n[pl]   လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား

agent  n        ကိုယ္စားလွယ္။ ဖန္တီးသူ။ သူလွ်ိဳ။

agent provocateur   n        (French)  (လူဆိုးသူဆိုး စသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးေသာ အစိုးရ ဘက္ေတာ္သား။

agents n[pl]   ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ages   n[pl]   အသက္မ်ား

ages   v        အို

ages   v[sg]  အို

agglomerate  vt,vi    အပံုလိုက္ျဖစ္ေသာစုပံုသည္။

agglomeration        n        အပံုျဖစ္ေအာင္စုပံုျခင္း။

aggrandisement      n        ဩဇာ အာဏာ အရိွန္အဝါ ခ်ဲ့ျခင္း၊ ျဖန္႕ၾကက္ျခင္း။

aggrandizement      n        ဩဇာ အာဏာ အရိွန္အဝါ ခ်ဲ့ျခင္း၊ ျဖန္႕ၾကက္ျခင္း။

aggressive    adj     ရန္မူေသာ

aghast pred adj       ေၾကာက္လန္႕ေနေသာ။အံအားသင့္ေနေသာ။

agile   adj     လွဳပ္ရွားမူျမန္ဆန္ေသာ၊ တက္ႂကြ ဖ်က္လတ္ေသာ။

aging  v[ing] အို

agitate          vt,vi    အရည္ကိုလွဳပ္သည္။ေသြးထိုးလံွဳေဆာ္သည္။

agitation       n        အရည္ကိုလွဳပ္ျခင္း။စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္း။

agitator        n        ေသြးထိုးလံွဳေဆာ္သူ။

aglow pred adj       အေရာင္ျဖင့္ေတာက္ပလ်က္ရိွေသာ။စိတ္လွဳပ္ရွားမွဳ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္လွဳပ္ရွားမူေၾကာင့္နီျမန္းေသာ။

agnostic        n        ဘုရားတရားမယံုၾကည္သူ။

ago    adj     လြန္ေလၿပီးေသာ။

ago    adv     အလြန္က

agog   adj     သိလိုေသာ။

agonized       adj     စိတ္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ျပင္းစြာ နာက်င္ခံစားမူကိုေဖာ္ျပေသာ။

agonizing      adj     စိတ္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ျပင္းစြာနာက်င္ခံစားေစေသာ။

agony n        စိတ္ သို႕မဟုတ္ ကိုယ္ျပင္းစြာ နာက်င္ခံစားရျခင္း။

agora  n        လူစုေဝးရာအရပ္။

agoraphobia  n        လြင္တီးျပင္ႏွင့္လူေတာထဲ၌မေနဝံ့ျခင္း။ ဟင္းလင္းျပင္အေၾကာက္လြန္။

agoraphobic  n        ဟင္းလင္းျပင္ အေၾကာက္ လြန္ေသာ(သူ)။

agoraphobic  adj     ဟင္းလင္းျပင္ အေၾကာက္ လြန္ေသာ။

agrarian        adj     လယ္ယာဥယ်ာဉ္ၿခံေျမဆိုင္ရာ။လယ္ယာ (ဥပေဒ၊ ျပႆနာ စသည္)။

agree  v        သေဘာတူသည္။ ခြင့္ျပဳသည္။ လိုက္ေလ်ာ သည္။ သေဘာတူသည္။ လက္ခံသည္။ သေဘာခ်င္း ႀကိဳက္ညီသည္။ သေဘာတူသည္။ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္သည္။ (grammar) ကိန္း၊ လိင္ စသည္အရ ပုဒ္အခ်င္းခ်င္း လိုက္ဖက္ညီညြတ္သည္။

agree to  differ        idm    ေရွ႕ဆက္ အျငင္းမပြားရန္ သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္မႈကို အတည္ျပဳသည္။

agreeable      adj     ႏွစ္သက္ဖြယ္။ႏွစ္လိုဖြယ္။ သေဘာတူ [ေသာ]။လက္ခံ  [ေသာ]။

agreeably      adv     အသာအယာ။ သာယာခ်မ္းေျမ့စြာ။သာသာယာယာ(ႏွင့္)။

agreed          v[pt]   သေဘာတူခဲ့

agreed          v[pp]  သေဘာတူခဲ့ၿပီး

agreeding     v[ing] သေဘာတူေန

agreement    n        သေဘာတူညီခ်က္။ စာခ်ဳပ္။ ကတိ။ သေဘာတူညီမႈ။ (grammar) ပုဒ္အခ်င္းခ်င္း သဒၵါလိင္၊ ကိန္း စသည္အရ ကိုက္ညီလိုက္ဖက္မႈ။

agreements   n[pl]   သေဘာတူခ်က္

agrees v[sg]  သေဘာတူ

agribusiness  n        စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း။

agricultural   adj     စိုက္ပ်ိဳးေရး။

agricultural college  n        စိုက္ပ်ိဳးေရးေကာလိပ္

agriculturalist          n        စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္။

agriculture    n        စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး။ စိုက္ပ်ိဳးေရး။

agricultures   n[pl]   စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးမ်ား

agro   n        ဆယ္ေက်ာ္သက္အုပ္စုမ်ားကအျခားအုပ္စု သို႕မဟုတ္ လူမ်ိဳးကြဲမ်ားကိုရန္စတိုက္ခိုက္ျခင္း။

agronomy     n        သီးႏံွႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ ဆက္ႏႊယ္မႈကို ေလ့လာသည့္ပညာ။ သီးႏံွ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာ။

aground       adj     ေသာင္တင္လ်က္[ရိွေသာ]။

aground       adv     ေသာင္တင္လ်က္။

ague   n        ငွက္ဖ်ား။

ah      interj  ေဟာ။ ေဟ။ အဲ။ (အံ႕အားသင့္မႈ၊ ႏွစ္ၿခိဳက္ အားက်မႈ၊ သေဘာေပါက္မႈတို႕ကိုလည္းေကာင္း၊ သေဘာမတူညေၾကာင္း ေျပာရာ၌ အာလုပ္ပုဒ္အျဖစ္ လည္းေကာင္း သံုးသည္။)

aha     interj  (သေဘာက်ျခင္း၊ ပီတိျဖစ္ျခင္းျပ စကားလံုး)။ ေဟာ။

ahead adv     ေရွ႕တည့္တည့္။  ေရွ႕သို႕။ ေရွ႕တြင္။ ေရွ႕မွ။ ေရွ႕ေလွ်ာက္။ ႀကိဳ၍။ တင္ကူး၍။ ဦးေဆာင္လ်က္။

ahead adv part        ေရွ႕သို႕

ahead of time         idm    ေမွ်ာ္မွန္းခ်ိန္ထက္ေစာလ်က္။

ahem  interj  (စာေရးရာ၌ ေခ်ာင္းဟန္႕သံျပစကား)။ အဟမ္း။

ahoy   interj  (လွမ္းေခၚရန္ သေဘၤာသားမ်ား အသံုးျပဳေသာ စကား)။ ေဟး။

AI      abbr   ARTIFICIAL INSEMINATION, ARTIFICIAL INTELLIGENCE

aid     n        အကူအညီ။ အေထာက္အကူ။ အေထာက္အပံ႕။ ေထာက္ပံ႕မႈ။ အကူအညီ။

aid     v        ကူညီသည္။ အေထာက္အကူျပဳသည္။

aide    n        လက္ေထာက္။

aide-de-camp          n        (စစ္ဘက္အရာရိွႀကီး၏)ကိုယ္ရံေတာ္အရာရိွ။

aiding and abetting  idm    အားေပးကူညီျခင္း။

AIDS  abbr   (medical) Acquired Immune Deficiency Syndrome. ကိုယ္ခံအားက် ကူးစက္ေရာဂါ။

AIDS  n        ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေရာဂါ

aids    n[pl]   ကိုယ္ခံအားက်ဆင္းေရာဂါမ်ား

ail      v        ေဝဒနာခံစားေနရသည္။

aileron          n        ေလယာဉ္ပ်ံသန္းေနစဉ္ ေလယာဉ္ ဦးတည္ခ်က္ ကို ထိန္းေပးေသာ အထက္ေအာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္သည့္ ေတာင္ပံ၏ အစိတ္အပိုင္း။ ေတာင္ပံလက္ရွင္။

ailing  adj     ဖ်ားနာ[ေသာ]။

ailment         n        အနည္းငယ္ဖ်ားနာျခင္း။ အပယိကဖ်ားနာမႈ။

aim    v        ရည္မွန္းသည္။ ရြယ္သည္။ ရည္ရြယ္သည္။

aim    n        ရည္ရြယ္ခ်က္။ ခ်ိန္ရြယ္မႈ။

aimed v[pt]   ရည္မွန္းခဲ့

aimed v[pp]  ရည္မွန္းခဲ့ၿပီး

aiming          v[ing] ရည္မွန္းေန

aimless         adj     ေျခဦးတည့္ရာ။ ေရာက္ရာေပါက္ရာ။ မေရ မရာ [ျဖစ္ေသာ]။

aimlessly      adv     ေရာက္တတ္ရာရာ။

aimlessness   n        ေရာက္တတ္ရာရာ။

aims   v[sg]  ရည္မွန္း

aims   n[pl]   ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား

air      n        ေလ။ ေလထု။

air      v        (အဝတ္အထည္၊ အခန္း စသည္ကို) ေလသလပ္ထားသည္။ ရင္ဖြင့္သည္။ထုတ္ေျပာသည္။

air -to-air      adj     ေလယာဉ္တင္ေလယာဉ္ခြင္း (ဒံုး)။

air brake       n        ေလဘရိတ္။

Air Chief Marshal     n        ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး။

Air Commodore      n        ေလတပ္ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္။

air conditioner        n        ေလေအးေပးစက္

air force        n        ေလတပ္။

air gun         n        ေလေသနတ္

air letter       n        ေလယာဉ္စာ။ ေလေၾကာင္းစာ။

air mail         n        ေလယာဉ္စာ။ ေလေၾကာင္းစာ။

air mail letter n        ေလယာဉ္စာလႊာ

Air Marshal   n        (Brit) ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး။

air pocket     n        (ေလယာဉ္သြားရင္း ႐ုတ္တရက္ ျပဳတ္က် သြားေစတတ္ေသာ) ေလထုအတြင္းကြက္၍ ျဖစ္ѡၚေလ့ရိွေသာေလဟာԡ١yပိုင္း။ ေလပါးကြက္။

air pouch      n        ေလဝဲ

air pump      n        ေလမႈတ္စက္ (သို႕) ေလစုပ္စက္။

air raid         n        ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈ။ ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈ။

air speed      n        ေလယာဉ္ပ်ံသန္းမႈအျမန္ႏႈန္း။

air terminal   n        ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု။

air traffic control     n        ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းမႈ (အဖြဲ႕ အစည္း)။ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းမႈ(လုပ္ငန္း)။

air traffic controller  n        ေလယာဉ္အတက္အဆင္းတြင္ ေလယာဉ္မွဴးကို ထိန္းေက်ာင္းေပးသူ။ ေလေၾကာင္းထိန္း။

Air Vice-Marshal      n        (Brit) ေလတပ္ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး။

air waves      n        ေလလိႈင္း။

air-bed         n        ေလေမြ႕ရာ။

air-conditioned        adj     ေလေအးစက္တပ္ထားေသာ။ ေလေအးစနစ္ရိွေသာ။

air-conditioner        n        ေလေအးစက္။

air-conditioning       n        ေလေအးေပးစနစ္။

air-cooled     adj     ေလအလ်ဉ္ျဖင့္ အေအးေပးသည့္စနစ္သံုးေသာ(စက္)။ ေလအေအးေပးမႈသံုး(အင္ဂ်င္၊ စက္)။

air-hostess    n        ေလယာဉ္မယ္။

air-sea rescue         n        ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေဘးဒုကၡ ေရာက္သူမ်ားကို ေလေၾကာင္းမွ ကယ္ယူမႈ။ `ေမခလာ´ လုပ္ငန္း။

air-to-air missile      n        ေလယာဉ္တင္ေလယာဉ္ခြင္းဒံုး။

airbase         n        ေလတပ္စခန္း။

airborne       adj     ေလေဆာင္ယူျဖန္႕ၾကေသာ။ေလေဆာင္(သစ္ေစ့  စသည္)။ (ေလယာဉ္) ပ်ံတက္ သြား[ေသာ]။ ေလထီး (သို႕) ေလေၾကာင္းခ်ီ (စစ္သည္၊ တပ္)။

airbrush        n        ဖိသိပ္ေလျဖင့္ (ေဆးေရာင္၊ ကားေဆး စသည္ကို) စူးစူးပန္းထုတ္ေပးေသာေလမႈတ္ကိရိယာ။ ေလစုတ္တံ။

Airbus n        လြန္းျပန္ဆြေလယာဉ္။

aircraft         n        ေလယာဉ္။

aircraft carrier         n        ေလယာဉ္တင္သေဘၤာ။

aircraftman   n        ေလတပ္ တပ္သား။

aircrafts        n[pl]   ေလယာဉ္မ်ား

aircraftwoman         n        ေလတပ္ စစ္သမီး။

aircrew         n        ေလယာဉ္သား။

airfield          n        ေလယာဉ္ကြင္း။

airgun n        ေလေသနတ္။

airily   adv     ေပါ့ေပါ့ျပက္ျပက္ႏွင့္။ အေရး မစိုက္ဟန္ ျဖင့္။

airing  n        ေလသလပ္ေပးျခင္း။ [ဥ] ရင္ဖြင့္ ျခင္း။

airing cupboard       n        အိပ္ရာခင္း၊ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါ စသည္ ေသြ႕ရန္ဗီ႐ို။

airless adj     ေလဝင္ေလထြက္မရိွေသာ။ ေလမြတ္ေသာ။ ေလၿငိမ္ေသာ။

airlift  n        ေလယာဉ္ျဖင့္သယ္ပို႕ေပးျခင္း။

airlift  v        ေလယာဉ္ျဖင့္ ေရႊ႕ထုတ္သည္။

airline n        ေလေၾကာင္း (ကုမၸဏီ)။

airliner         n        ခရီးသည္တင္ေလယာဉ္ႀကီး။

airlines         n[pl]   ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား

airlock n        (ေရ၊ အရည္စီးဆင္းရာႁပြန္တြင္း ပိတ္ဆို႕ ေစေသာ) ေလခိုမႈ။ (ေရငုပ္သေဘၤာစသည္တြင္ ေရေအာက္၌  ဝင္ရန္ ထြက္ရန္) ေလလံုခန္း။

airmail          n        ေလေၾကာင္း။

airmail          v        ေလေၾကာင္းျဖင့္ပို႕သည္။

airman         n        (Brit) ေလတပ္ စစ္သည္ အၾကပ္အဆင့္မ်ား။ (US) ေလတပ္ တပ္သား။

airmen         n        (Brit) ေလတပ္ စစ္သည္ အၾကပ္အဆင့္မ်ား။ (US) ေလတပ္ တပ္သား။

airplane        n        (US) AEROPLANE

airport          n        ေလဆိပ္။

airports        n[pl]   ေလဆိပ္မ်ား

airs     n[pl]   ေလမ်ား

airship          n        ေလသေဘၤာ။

airsick adj     ေလယာဉ္မူး[ေသာ]။

airsickness    n        ေလယာဉ္မူး[ျခင္း]။

airspace        n        ေလပိုင္နက္။

airstrip         n        ေလယာဉ္ဆင္းကြင္း။

airtight         adj     ေလလံုေသာ။

airway n        ေလဝင္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း။ ေလယာဉ္လမ္းေၾကာင္း။ ေလေၾကာင္း။

airwoman     n        (Brit) ေလတပ္စစ္သမီး။

airwomen     n        (Brit) ေလတပ္စစ္သမီးမ်ား။

airworthiness n        ပ်ံသန္းႏိုင္ေျခရိွမရိွျခင္း။

airworthy      adj     ပ်ံသန္းႏိုင္ေျခရိွေသာ  (ေလယာဉ္)။

airy    adj     ေလေကာင္းေလသန္႕ရ၍ က်ယ္ဝန္းေသာ။ သြယ္လ်ေသာ။ စိတ္ကူးယဉ္။ မေရမရာ။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ [ျဖစ္ေသာ]။

airy-fairy       adj     မေရမရာ။

aisle   n        မင္းလမ္း။ ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၌ ခံုတန္းႏွင့္နံရံအၾကား မင္းလမ္းႏွင့္ၿပိဳင္လ်က္လမ္း။

aitch   n        အိပ္ခ်္ဗ်ည္းအသံ။

ajar    adj     ဟလ်က္ရိွ [ေသာ]။ ဟ [ေသာ]။

aka     abbr   also known as’  ဝါ။ ေခၚ။

akimbo         adv     (လက္) ခါးေထာက္လ်က္။

akin    adj     ဆင္ဆင္တူ[ေသာ]။ မနီးယိုးစြဲ ျဖစ္ [ေသာ]။

alabaster       n        ေက်ာက္ျဖဴႏု။ ေက်ာက္ျဖဴ။ စက်င္ေက်ာက္။

alabaster       adj     ေက်ာက္ျဖဴ။ ျဖဴဆြတ္ အိညက္ေသာ။

alacrity         n        ပ်ာပ်ာသလဲ [ျဖစ္ျခင္း]။

alarm  n        အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ျခင္း။ ထိတ္လန္႕ တုန္လႈပ္ျခင္း။ေဘးအႏ ၱရာယ္၊ အခက္အခဲ စသည္ သတေပးခ်က္၊ ႏိႈးေဆာ္ခ်က္။ တပ္လွန္႕ျခင္း။ သတေပးေခါင္းေလာင္း၊ သံေခ်ာင္းစသည္။ စိတ္မသိုးမသန္႕ျဖစ္ေစရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈ။

alarm  v        လွန္႕သည္။ အထိတ္တလန္႕ ျဖစ္ေစသည္။

alarm clock   n        ႏိႈးစက္နာရီ။

alarmed        adj     လန္႕ [ေသာ]။ စိုးရိမ္ [ေသာ]။

alarmed        v[pt]   အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ခဲ့

alarmed        v[pp]  အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ခဲ့ၿပီး

alarming       adj     စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ

alarming       v[ing] အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ေန

alarmingly    adv     ေၾကာက္ခမန္းလိလိ။

alarmist        n        ေသြးလွန္႕ေရးသမား။ ေျခာက္လွန္႕ေရး သမား။

alarms          v[sg]  အထိတ္တလန္႕ျဖစ္

alarms          n[pl]   အထိတ္တလန္႕ျဖစ္ျခင္းမ်ား

alarms          v        အထိတ္တလန္႕ျဖစ္

alas    interj  (ဝမ္းနည္းျခင္း၊ေနာင္တရျခင္း ျဖင့္ ျမည္တမ္းေသာ စကား)။ အလိုေလး။

albatross       n        ကမၻာ့ေတာင္ပိုင္း သမုဒၵရာေန ပင္လယ္စင္ေရာ္ႀကီး။ ျဗဟၼာ့ဦးေခါင္း။

albeit  conj    သို႕ေသာ္ျငားလည္း။

albino n        ေမြးရာပါ ဆံပင္၊ အသားေရာင္ ျဖဴဆြတ္၍ မ်က္နက္ ပန္းေရာင္ရိွေသာ လူ၊ တိရစၦာန္။

album n        ဓာတ္ပံု၊တံဆိပ္ေခါင္းစသည္စုစည္းထားေသာမွတ္တမ္း။ အယ္လဘမ္။ တစ္ကိုယ္ေတာ္(သို႕)တစ္ဖြဲ႕တည္း၏ေတးစုဓာတ္ျပား၊ အသံသြင္းေခြ စသည္။

albumen       n        (biology) ၾကက္ဥအကာ။

albums         n[pl]   အယ္လဘမ္မ်ား

alchemist      n        အဂၢိရတ္ဆရာ။

alchemy        n        အဂၢိရတ္။ လုပ္ရတ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္စြာေျပာင္းလဲမႈ။ လုပ္ရတ္တန္ခိုး။

alcohol         n        အရက္။ အရက္ ပါဝင္မႈ။ အရက္ပါေသာ ယမကာ။ ေသ။ သုရာေမရယ။ အရက္။

alcohol liquor          n        အရက္

alcoholic       adj     အရက္ပါဝင္ေသာ။ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ။

alcoholic       n        အရက္သမား။ အရက္အိုး။ အရက္ခ်ိဳး။

alcoholism    n        အရက္စြဲျခင္း။ အရက္စြေရာဂါ။

alcove n        နံရံတြင္း လိုဏ္ကဲ့သို႕အခန္းငယ္။

alder   n        ဘုဇပတ္မ်ိဳးဝင္ ေဆာင္းရြက္္ေႂကြပင္။ (ကခ်င္) မိုင္ေဗာ္၊ နင္ေဗာ္၊ ယန္ေဗာ္။

alderman      n        ဗိတိန္တြင္ယခင္က)ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီဝင္လူႀကီး။ (အေမရိကၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္) ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္။

aldermen      n        ဗိတိန္တြင္ယခင္က)ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီဝင္လူႀကီးမ်ား။ (အေမရိကၿမိဳ႕အခ်ိဳ႕တြင္) ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္မ်ား။

ale      n        ဗ်စ္တစ္မ်ိဳး။ ဧလ္။ ဘီယာ။ ဗ်စ္။

alehouse       n        ဗ်စ္ဆိုင္။ ဘီယာဆိုင္။

alehouses     n        ဗ်စ္ဆိုင္မ်ား။ ဘီယာဆိုင္မ်ား။

alert   adj     ႏိုးၾကားေသာ။ သတိရိွေသာ။

alert   n        အသင့္အေနအထား။ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရိွျခင္း။ သတေပးခ်က္။

alert   v        သတေပးသည္။ ႏိႈးေဆာ္သည္။ တပ္လွန္႕ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

alertness       n        ႏိုးၾကားမႈ။

alfalfa n        တိရစၦာန္အစာအျဖစ္ အသံုးဝင္ေသာ အပင္တစ္မ်ိဳး။ `လူဆန္ပဲ´ပင္။

alfresco        adj     လဟာျပင္တြင္ (တည္ခင္းေသာ)။

alfresco        adv     လဟာျပင္တြင္ (တည္ခင္းေသာ)။

algae  n        ေမွာ္ပင္။  ေရညႇိ။

algal   adj     ေမွာ္။

algebra         n        အကၡရာသခ်ၤာ။

algebraic       adj     အကၡရာသခ်ၤာျဖစ္ေသာ။

algebras       n[pl]   အကၡရာသခၤ်ာမ်ား

algorithm      n        ျပႆနာ ေျဖရွင္း နည္း ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ လိုက္နာရန္ စည္းကမ္း၊ လုပ္နည္းစနစ္။ အယ္လဂိုရီသမ္။

alias   n        နာမည္တု။ နာမည္ပြား။

alias   adv     ေခၚ။

alibi    n        (law)အခင္းျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္အမႈျဖစ္ခ်ိန္၌ မရိွဘဲအျခားတြင္ ရိွေၾကာင္းထုေခ်ခ်က္။ အလီဘိုင္။ ဆင္ေျခ။

alibis  n[pl]   အမုအခင္းျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ အျခားတြင္ရိွေၾကာင္း ထုတ္ေခ်ခ်က္မ်ား

alien   n        ႏိုင္ငံျခားသား။ တိုင္းတစ္ပါးသား။ (အျခား) ၿဂိဳဟ္သား။

alien   adj     (တိုင္း) ျခား။ (ရပ္) ျခား။ (တိုင္း) တစ္ပါး။ မရင္းႏီွးေသာ။ စိမ္းေသာ။ တိုင္းတစ္ပါး။

alienate        v        ဖဲၾကဉ္ေစသည္။ စိမ္းကားေစသည္။ ကင္းကြာသည္။

alienation      n        အဆက္ျဖတ္ျခင္း။ပထားျခင္း။ ကင္းကြာျခင္း။

alienist         n        စိတ္ေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာကၽြမ္းက်င္စြာသိရိွနားလည္သူ။

aliens  n[pl]   နိုင္ငံျခားသားမ်ား

alight  v        ဆင္းသည္။ သက္သည္။ (ငွက္) နားသည္။

alight  adj     ေလာင္ [ေသာ]။ ေတာက္ပ [ေသာ]။

align   v        တန္းညႇိသည္။ ေျဖာင့္တန္းမႈ ယူသည္။ မ်ဉ္းၿပိဳင္ယွဉ္ညႇိသည္၊ ခ်ိန္ညႇိ သည္။

alignment     n        ေျဖာင့္တန္းမႈ။ (ႏိုင္ငံေရး၌ အထူးသျဖင့္) ေပါင္းစည္းမႈ။

alike   adj     ဆင္[ေသာ]။ တူ[ေသာ]။

alike   adv     အတူတူ။ ညီတူညီမွ်။ ထပ္တူထပ္မွ်။

alimentary canal      n        အစာလမ္းေၾကာင္း။

alimonies      n[pl]   မယားစရိတ္မ်ား

alimony        n        မယားစရိတ္။

alive   adj     အသက္ရိွ [ေသာ]။ ရွင္ [ေသာ]။ အသက္ ရွင္လ်က္ရိွ [ေသာ]။ အသက္ဝင္[ေသာ]။ ႏိုးႂကြ[ေသာ]။ သက္ဝင္ လႈပ္ရွား [ေသာ]။

alive and kicking     idm    အသက္ရွင္လ်က္။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား။ မာမာခ်ာခ်ာ။

alkali  n        အက္စစ္တို႕ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳကာ ဓာတုေဗဒသေဘာအရ ဆားျဖစ္ေသာအရာ။အယ္လကာလီ။ (Ph သတ္မွတ္ခ်က္ ၇ ထက္မ်ားလွ်င္း ေပ်ာ္ဝင္ရည္သည္ ထေတြ႕သည့္အရာမ်ားကို ေလာင္ၿမိဳက္ ပ်က္စီး ေစသည္။)

alkaline         adj     အယ္လကာလီသဘာဝရိွေသာ။ အယ္လကာလီသတၱိလြန္ကေသာ။

alkaloid        n        အပင္ အခ်ိဳ႕တြင္ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေသာ အဆိပ္မ်ိဳး။အယ္လကာလြိဳက္။ (ယင္းအယ္လကာလြိဳက္အခ်ိဳ႕သည္ ေဆးေဖာ္စပ္ရာ၌ အသံုး ဝင္သည္။)

all      n        အားလံုး။ တိုင္း။

all      adv     အားလံုး၊ အျပည့္ (ေျခဆံုးေခါင္းဆံုး)။ အႂကြင္းမဲ့။လံုးလံုး။ (ထီး) တည္း။ အႏံွ႕ (တစ္ခုလံုး၊ တစ္ျပင္လံုး)။(ည၊ ႏွစ္) လံုးေပါက္။

all      indef det       အားလံုး

all around     idm    (US) ဘက္ ေပါင္းစံုမွ။ လူတိုင္း လူတိုင္းအတြက္။ တစ္ေယာက္မက်န္။

all but idm    သေလာက္။ …မွလြဲ၍အားလံုး။ … က လြဲလို႕အားလံုး။

all clear        n        ေဘးအႏ ၱရာယ္ ကင္းရွင္း ေအးေဆးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပ။ ခြင့္ျပဳခ်က္။

all in   idm    ေျခကုန္လက္ပန္းက်သည္။ အလံုးစံု။ အားလံုး။ သဗၺရနံေပါင္း။

all in all        idm    အားလံုးၿခံဳၾကည့္ရင္။ ၿခံဳၾကည့္ေသာ္။

all in one      idm    တစ္ခုတည္းျဖင့္ (တစ္မ်ိဳးမက သံုးႏိုင္ေသာ၊ အစံုသံုးႏိုင္ေသာ)။

all is not lost idm    ေမွ်ာ္လင့္စရာရိွေသးသည္။

all one          idm    တစ္ျပင္တည္း။ တစ္စု တစ္ေပါင္း တည္း။

all or nothing          idm    ပံုေအာရမည့္(အေျခအေန)။

all out adv     မီးကုန္ယမ္းကုန္။

all out adj     မီးကုန္ယမ္းကုန္။

all over         idm    အႏံွ႕။ တစ္ျပင္လံုး။ သူမွသူ။

all right        idm    ေက်နပ္ဖြယ္ရာ။ ဟန္က်လ်က္။ ေဘးမသီရန္မခ။ ခ်မ္းသာစြာ။ ေကာင္းစြာ။

all round       idm    (Brit) ဘက္ ေပါင္းစံုမွ။ လူတိုင္း လူတိုင္းအတြက္။ တစ္ေယာက္မက်န္။

all the better idm    ပို၍။

all the way    idm    တစ္ခ်ိန္လံုး။ေလွ်ာက္လံုး။

all there        idm    က်ပ္ျပည့္သည္။

all-around     adj     (US) ဘက္စံု။ စြယ္စံုရ။

all-embracing          adj     အလံုးစံုၿခံဳငံုမေသာ။

all-fired        adj     လြန္ကေသာ။

all-in   adj     (Brit) အၿပီးအၿငိမ္း(ေဈးႏႈန္း)။

all-in wrestling        n        အလြတ္ လက္ပမ္း သတ္နည္း။

all-night        adj     ညလံုးေပါက္(လုပ္ေသာ၊ဖြင့္ေသာ၊ ရွည္ၾကာေသာ)။

all-purpose   adj     အေထြေထြသံုး။

all-round      adj     (Brit) ဘက္စံု။ စြယ္စံုရ။

all-rounder    n        စြယ္စံု။ ဘက္စံု။

all-star          adj     နာမည္ႀကီး အႏုပညာသည္မ်ား ပါဝင္ေသာ။

all-time         adj     ေခတ္မတိမ္ေကာမည့္။ မႀကံဳစဖူး ထူးျခားေသာ။ ရာဇဝင္တြင္မည့္။

Allah  n        အစၥလမ္ဘာသာဝင္တို႕ အတြက္လည္းေကာင္း၊ အာရပ္ လူမ်ိဳးအားလံုး (ဘာသာမေရြး)အတြက္ လည္းေကာင္း ဘုရားရွင္ ၏နာမေတာ္။

allay   v        ေျပေစေၾကာင္း ေျဖေဖ်ာက္ေပးသည္။ ခံသာ ႏိုင္ေအာင္ ေျဖသိမ့္ေပးသည္။ ေျဖေပးသည္။

allegation      n        သက္ေသ အေထာက္အထား မျပဘဲ ထြက္ဆိုျခင္း၊ စြပ္စြဲျခင္း။ စြပ္စြဲခ်က္။

allege v        (သက္ေသမထုတ္ဘဲ) ဆိုသည္၊ စြပ္စြဲသည္။

alleged         adj     … ဟု ဆိုေသာ။ စြပ္စြဲထားေသာ။

allegedly       adv     အဆိုအရ။

allegiance     n        (ႏိုင္ငံေတာ္၊အမ်ိဳးသားအေရးစသည္ကို)သစၥာခံျခင္း။

allegorical     adj     ပမာ ပံုေဆာင္ေသာ။ ပံုခိုင္းေရးဖြဲ႕ေသာ။

allegory        n        ႐ူပက အလကၤာတြဲ။ ႐ူပကအလကၤာ အတြဲလိုက္ အသံုးျပဳေသာ တင္စားခ်က္။

allegory        n,(pl-ries      ဇာတ္လမ္းပံုျပင္။

allegro          adj     သြက္လက္ ျမဴးႂကြေသာ (စည္းခ်က္)။ အ႐ိုင္။

allegro          adv     သြက္လက္ ျမဴးႂကြေသာ (စည္းခ်က္)။ အ႐ိုင္။

allegro          n        စည္းခ်က္ျမန္ျမန္ႏွင့္ တီးရေသာ ေတးသြား။

alleluia         n        (ထာဝရဘုရား ကို ခ်ီးက်ဴးၾကေလာ့ဟု သီဆိုဟစ္ေႂကြးသည့္ စကားရပ္)။ အာေလလုယာ။

allergic         adj     (ဓာတ္) မတည့္ [ေသာ]။ တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ (ဓာတ္) မတည့္၍ ျဖစ္ေသာ။ တြန္႕ဆုတ္ [ေသာ]။

allergy          n        အရာဝတၳဳ တစ္စံုတစ္ရာကို ထိမိ၊ စားမိလွ်င္ အခ်ိဳ႕ေသာသူတို႕တြင္ ယားယံ၊ ဖ်ားနာ၊ ေဝဒနာ ခံစားမႈျဖစ္သည့္အေျခအေန။ (ဓာတ္) မတည့္ျခင္း။

alleviate        v        သက္သာေစသည္။ ေျပေပ်ာက္ေစသည္။

alleviation     n        ေလ်ာ့ပါးမႈ။ သက္သာမႈ။ ေျဖေဖ်ာက္မႈ။

alley   n        နာက္ေဖးလမ္း စသည့္ လမ္းႀကိဳလမ္းၾကား။ လက္ၾကားလမ္း။ ဥယ်ာဉ္တြင္း လူသြားလမ္း။ ေဘာလံုးလိွမ့္၍ တိုင္ေထာင္ပစ္ ကစားရန္ ပ်ဉ္ခင္းေျမာင္းရွည္။ (US) ဓာတ္ရထားလမ္း။

alliance         n        ပူးေပါင္းျခင္း

alliances       n[pl]   ပူးေပါင္းျခင္းမ်ား

allied  adj     မဟာမိတ္။

allied  v[pt]   ပူးေပါင္းခဲ့

allied  v[pp]  ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး

allied  v        ဆက္ႏြယ္

allied  n        မဟာမိတ္

allies   v[sg]  ပူးေပါင္း

alligator        n        မေက်ာင္းေခါင္းတို။ယင္းအေရျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ  သားေရ။

alligator peer n        ေထာပတ္သီး

alligators      n[pl]   မေက်ာင္းမ်ား

alling  v[ing] ပူးေပါင္းေန

alliteration    n        သံတူအစအကၡရာပါ ပုဒ္တို႕ျဖင့္ စကားရပ္ဖြဲ႕စပ္ျခင္း။

allocate         v        ခြေဝသတ္မွတ္သည္။ ခန္႕ခြဲ သည္။

allocated       v[pt]   ခြေဝသတ္မွတ္ခဲ့

allocated       v[pp]  ခြေဝသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး

allocates       v[sg]  ခြေဝသတ္မွတ္

allocating      v[ing] ခြေဝသတ္မွတ္ေန

allocation      n        ခြေဝေပးျခင္း။ ခြေဝ ခ်ထားေပးသည့္ပမာဏ။ (ဘ႑ာေရး) သတ္မွတ္ခ်က္။

allocations    n[pl]   ခြေဝေပးျခင္းမ်ား

allot    v        ခြေဝေပးသည္။ သတ္မွတ္ ပိုင္းျခားေပးသည္။

allotment      n        ပန္းမန္ဟင္းရြက္ဟင္းသီးစိုက္ရန္ အမ်ားပိုင္ေျမမွ ခြေဝငွားရမ္းေပးေသာ ေျမကြက္။ ခြေဝသတ္မွတ္ခ်က္။ ေဝစု။ ေဝပံု။ ခြဲတမ္း။ ခြေဝျခင္း။ ေဝပံုခ်ျခင္း။

allow  v        ခြင့္ေပးသည္။ ခြင့္ျပဳသည္။ အေျခအေန တစ္ရပ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚခြင့္ေပးသည္၊ လက္ခံသည္။

allow me      idm    ကူညီပါရေစ။ ကူညီခြင့္ျပဳပါ။

allowable      adj     တရားဝင္လက္ခံႏိုင္ေသာ။

allowance     n        ပံုမွန္ခြင့္ျပဳ၊ ေပးအပ္ေသာ အရာ၊ အထူးသျဖင့္ ေငြေၾကး၏ ပမာဏ။ ေထာက္ပံ႕ေၾကး။ စရိတ္။ မုန္႕ဖိုး။ ခြင့္ျပဳခ်က္။

allowances    n[pl]   ပံုမွန္ခြင့္ျပဳမ်ား

allowances    v[sg]  ခြင့္ေပး

allowed        v[pt]   ခြင့္ေပးခဲ့

allowed        v[pp]  ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီဂ

allowing       v[ing] ခြင့္ေပးေန

alloy   n        သတၱဳစပ္။ ေလာဟာ။

allspice         n        ဟင္းနံ႕သာ (သီး)။

allude v        သြယ္ဝိုက္၍ ရည္ညႊန္း ေျပာ ဆိုသည္။ ႐ိုးတိုးရိပ္တိပ္ ညႊန္းဆိုသည္။

allure  n        ညႇိဳ႕ဓာတ္။ ဆြေဆာင္မႈ။

alluring         adj     ညႇိဳ႕ဓာတ္ပါေသာ။ဆြေဆာင္မႈ ရိွေသာ။ မက္ေမာစရာ ေကာင္းေသာ။

allusion        n        အရိပ္အႁမြက္။ သြယ္ဝိုက္ ေသာ  ရည္ညႊန္းခ်က္။ ဝကၤဝုတ္။

allusive         adj     မထိခလုတ္ ထိခလုတ္။

alluvial         adj     ႏုန္းေျမ။ ႏုန္းေျမဆန္ေသာ။

ally     v        မဟာမိတ္ ဖြဲ႕သည္။

ally     n        မဟာမိတ္။

Alma Mater   n        မိခင္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ ေက်ာင္း။

almanac        n        အားကစား၊ ကဇာတ္ စသည္ အေၾကာင္းအရာ စံုပါေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္စာအုပ္။ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ေနဝင္ေနထြက္၊လဝင္လထြက္၊ ေရတက္ေရက်၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား စသည့္အေၾကာင္းအရာစံုလင္စြာပါေသာ ျပကၡဒိန္စာအုပ္။

almighty       adj     အနႏ ၱဘုန္းတန္ခိုးႏွင့္ျပည့္စံုေသာ။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးျမတ္ေသာ။ ဧရာမ။

almond         n        မက္မြန္၊ မက္မန္းပင္မ်ိဳးဝင္ အပင္တစ္မ်ိဳး။ ယင္းအပင္မွသီးေသာ ဗာဒံႏွင့္ အရသာ ဆင္ေသာ အသီး။

almonds       n[pl]   မက္မန္းပင္မ်ိဳးဝင္အပင္တစ္မ်ိဳးမ်ား

almoner        n        ေဆးဘက္ လူမႈ ဝန္ထမ္း။ (ယခုအေခၚ medical social worker)။

almost          adv     လုနီးပါး။ နီးနီး။ နီးပါး။… တိုင္း လိုလို။ (no,nobody, none, nothing, never ပုဒ္မ်ား ေရွ႕တြင္)(ဘာ၊ တစ္ခုတေလ၊ ဘယ္သူ၊ တစ္ေယာက္ တေလ၊ ဘယ္ေတာ့) မွ်။ သေလာက္။

alms   n        ႏြမ္းပါးသူကို စြန္႕ၾကဲသည့္ ေငြ၊ အဝတ္၊ စားဖြယ္ စသည္။

almshouse    n        (အထူးသျဖင့္ ေရွးက ၿဗိတိန္တြင္) ခ်ိဳ႕ငဲ့၍ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိုမင္းသူမ်ား အခမဲ့ေနႏိုင္ရန္ အလွဴေငြ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာအိမ္။

aloe    n        ရွားေစာင္းလက္ပတ္ပင္။

aloft   adv     ေလထဲတြင္။ (အ)ထက္။ ေျမႇာက္၍။

alone  adj     အေဖာ္မပါဘဲ။ထီးတည္း။(တစ္…)တည္းသာ၊ တည္းေသာ။ ထီးထီးမားမား။ တစ္ဦးတည္း။ တစ္ေယာက္တည္း။ ဒိုင္ခံ။ အထီး က်န္[ေသာ]။

alone  adv     အေဖာ္မပါဘဲ။ထီးတည္း။(တစ္…)တည္းသာ၊ တည္းေသာ။ ထီးထီးမားမား။ တစ္ဦးတည္း။ တစ္ေယာက္တည္း။ ဒိုင္ခံ။ အထီး က်န္[ေသာ]။

along  prep   ၿပိဳင္၍။ တစ္ေလွ်ာက္။ အတိုင္း။ ေရွ႕ဆက္၍။ ဆက္၍။ အတူတကြ။ အတူ။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္ ေသာ အဆင့္သို႕။ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ(ျဖစ္ေအာင္)။

along the line          idm    လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း။ တစ္ေလွ်ာက္လံုး။

along with    idm    ႏွင့္အတူ။

along/on the same, etc lines        idm    အလားတူ။ အတိုင္း။

alongside      adv     ယွဉ္လ်က္။ ကပ္လ်က္။

aloof   adj     တသီးတျခား[ေနေသာ]။အဖက္မလုပ္[ေသာ]။

aloud  adv     အသံထြက္၍။ အသံၾကားေလာက္ေအာင္။ ဟစ္၍။ ဟစ္ ေအာ္၍။ က်ယ္ေလာင္စြာ။

alpaca n        (LLAMA ႏွင့္ အမ်ိဳးတူေသာ) ကုလားအုတ္မ်ိဳးဝင္  နက္ေမွာင္ေသာ အေမြးထူရိွ ေတာင္အေမရိက တိရစၦာန္တစ္မ်ိဳး။ ယင္းအေမြးျဖင့္ ရက္လုပ္ေသာအထည္။

alpha  n        ဂရိအကၡရာစဉ္၌ ပထမအကၡရာ။ (A, a)

alpha particle n        အဏုျမဴဓာတ္ေပါင္းဖို၌ ေပၚထြက္ေသာအဖိုလွ်ပ္ဝင္ျဒပ္မႈန္။ အယ္လဖာျဒပ္မႈန္။

alphabet       n        ဗ်ည္းသရအကၡရာ။ အကၡရာ။

alphabetical order    n        အကၡရာစဉ္။ အကၡရာဝလိ။

alphabetically          adv     အကၡရာစဉ္အတိုင္း။

alphabets      n[pl]   အကၡရာစဉ္မ်ား

alpine adj     (အထူးသျဖင့္ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွ) ျမင့္မား ေသာ ေတာင္ေပၚေဒသရိွ (သို႕) ယင္းေဒသႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

alpine n        ေတာင္ျမင့္ေဒသေပါက္ပင္။

already         adv     အတိတ္ကာလမွရည္ညႊန္းေသာ အခ်ိန္ မတိုင္မီက။ ၿပီးႏွင့္ၿပီ။ (ေရာက္၊ ရိွ၊ သြား) ႏွင့္ၿပီ။ ပစၥဳပၸန္ကာလမတိုင္မီကပင္။ (ေရာက္၊ ရိွ) ေနႏွင့္ၿပီ။ (စ၊ ေရာက္၊ ရိွ စသည္) ႏွင့္ၿပီ (လား)။ (ျငင္းပယ္ ပုဒ္မ်ားႏွင့္)။ ယခုပင္။ အခုပဲ။

alright adv     ALLRIGHT

Alsatian        n        လံုၿခံဳမႈ အေစာင့္အေရွာက္အျဖစ္ ေလ့က်င့္ေပးၿပီး သံုးေလ့ရိွေသာ အေမြး သိပ္သည့္ ေခြးႀကီးတစ္မ်ိဳး။ အယ္ေဇးရွင္း။

also    adv     သည့္ျပင္လည္း။ ထို႕ျပင္လည္း။ ဒါ့အျပင္လည္း။ ေနာက္ၿပီး(ေတာ့)။ ဒါ့အျပင္။ ေနာက္ၿပီး(ေတာ့)။

also grip       n        ဆံညႇပ္။

also-ran        n        ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ နံပါတ္ မခ်ိတ္ေသာ ျမင္း၊ ေခြး။ လူတစ္လံုးသူတစ္လံုး ျဖစ္မလာသူ။

altar   n        (ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမ်ား၌) ပြေတာ္ အတြက္ မုန္႕ႏွင့္စပ်စ္ဝိုင္ကို ဆက္ကပ္ရန္သံုးသည့္ စားပြဲ။ (အျခားကိုးကြယ္မႈ အယူဝါဒအခ်ိဳ႕တြင္) နတ္ဘုရား တင္ေျမႇာက္ ပသရန္၊ ယဇ္ပူေဇာ္ရန္စင္။ ယဇ္ပလႅင္။

alter   v        ေျပာင္းသည္။ ျပင္သည္။

alter ego       n        (Latin) ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ဆိုရမတတ္ ရင္းႏီွးသူ။

alter egos     n        (Latin) ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ဆိုရမတတ္ ရင္းႏီွးသူ။

alteration      n        ျပင္သည့္ပမာဏ။ ျပင္ရန္။ ျပင္ဆင္ခ်က္။ေျပာင္းလဲခ်က္။ အေျပာင္းအလဲ။ျပင္ဆင္မႈ။

altercation     n        ေအာ္က်ယ္ဟစ္က်ယ္ အျငင္းအခံု။

altered          v[pt]   ေျပာင္းခဲ့

altered          v[pp]  ေျပာင္းခဲ့ၿပီး

altering         v[ing] ေျပာင္းေန

alternate       adj     (ႏွစ္ခု၊ ႏွစ္ရပ္) တစ္ခုျခား တစ္ထပ္စီ၊ တစ္ကန္႕စီရိွေသာ။ တစ္လွည့္စီျဖစ္ေသာ။ တစ္ (ရက္၊ ပတ္၊ လ၊ ႏွစ္) ျခား။ အျခားေသာ။  ကြဲျပားျခားနားေသာ။

alternate       v        တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု လွည့္၍ (စိုက္၊ သီကံုး…) သည္။

alternate       n        ကိုယ္စားလွယ္။

alternating current   n        ျပန္လွန္ လွ်ပ္စီး။

alternation    n        တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေပၚမႈ။

alternative     adj     အျခားေသာ။ သမား႐ိုးက် မဟုတ္ေသာ။

alternative     n        အျခားနည္းလမ္း။ ေရြးခ်ယ္စရာ။

alternative energy    n        ကမၻာ့သယံဇာတတို႕ကို အႏ ၱရာယ္ မျပဳေသာ၊ ေနေရာင္ျခည္၊ ေလ၊ ေရ စသည္တို႕မွ ထုတ္ယူ ရရိွေသာ စြမ္းအင္။

alternative medicine n        ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ေဖာ္စပ္ေသာ ေဆးမ်ိဳးမသံုးသည့္ ကုသနည္း။ သဘာဝကုထံုး။

alternatively  adv     တစ္နည္းအားျဖင့္။ဓာမွ မဟုတ္ရင္။

alternator      n        ျပန္လွန္လွ်ပ္ထုတ္စက္။ ေအာ္လ္တာေနတာ။

alters  v[sg]  ေျပာင္း

although       conj    ေသာ္လည္း။ ေပမည့္။ သို႕ေသာ္လည္း။ သို႕ေပမဲ့။ ဒါေပမဲ့။

altimeter       n        ေလယာဉ္ စသည္ ပင္လယ္ျပင္ထက္ အျမင့္မည္မွ်တြင္ ရိွသည္ကို ျပေသာကိရိယာ။ အျမင့္ျပကိရိယာ။

altitude         n        ပင္လယ္ျပင္ ထက္အျမင့္။ ျမင့္မားေသာအရပ္။

alto    n        TENOR ဆိုသံထက္ ျမင့္ေသာ ေယာက်္ား၏ သီဆိုသံ။ ယင္းအသံျဖင့္ သီဆိုေသာေယာက်္ား။ ယင္းအသံမ်ိဳးျဖင့္ သီဆိုရန္ ေရးဖြဲ႕ထားေသာ ေတး၏က႑။

alto    adj     (တူရိယာအမ်ိဳးအစား တစ္ရပ္အတြင္း) ဒုတိယအသံ အျမင့္ဆံုး ရိွေသာ (တူရိယာ)။

altogether     adv     လံုးဝ။ အားလံုး။အျပည့္အဝ။ လံုးလံုးလ်ားလ်ား။ အားလံုးေပါင္း။ အားလံုးၿခံဳငံုလိုက္ေသာ္။ ၿခံဳၾကည့္လိုက္လွ်င္။

altruism        n        ပရဟိတဝါဒ။ မိမိအက်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကို ဦးစားေပးျခင္း။ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ျခင္း။

altruistic       adj     ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ေသာ။

alum   n        ေက်ာက္ခ်ဉ္။

aluminium    n        ဒန္သတၱဳ။  အလူမီနီယံ။

aluminum     n        ဒန္သတၱဳ။  အလူမီနီယံ။

alumna         n        ေက်ာင္းသူ ေဟာင္း။

alumnae       n        ေက်ာင္းသူ ေဟာင္း။

alumni          n        (ေက်ာင္း၊ တကၠသိုလ္ စသည္ တစ္ခု၏) ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား။

alumnus       n        ေက်ာင္းသားေဟာင္း။

alveolar        n        သြားရင္းဗ်ည္း။

always          adv     အျမဲ။ အျမဲတေစ။ အျမဲတမ္း။ ပံုမွန္။ (ဘဝ) တစ္ေလွ်ာက္လံုး။ အစဉ္။ ေနာင္ အစဉ္။ ထာဝရ။

Alzheimer’s disease n        ဦးေႏွာက္ ပံုမွန္အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ မွတ္ဉာဏ္ခၽြတ္ယြင္းျခင္း၊ ပီသစြာ စကားမေျပာႏိုင္ေတာ့ျခင္း စသည္ျဖစ္ပြားေစေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳး။ အႀကိဳဇရာေရာဂါ။

AM     abbr   နံနက္ပိုင္း။

am     v        ျဖစ္

amalgam      n        ေႏွာဖက္မႈ။ ေရာစပ္မႈ။ (သြားေပါက္ဖာရန္ သြားဆရာဝန္မ်ား သံုးေသာ) ျပဒါးသတၱဳစပ္။

amalgamate  v        ေပါင္းသည္။

amalgamation         n        ေရာေႏွာ ေပါင္းစပ္မႈ။

amass v        စုေဆာင္းသည္။

amaterur troupe      n        အေပ်ာ္တမ္းတီးဝိုင္း

amateur        n        အေပ်ာ္တမ္း(အားကစား)သမား၊ (ဂီတ)ပညာရွင္ စသည္။ မကၽြမ္းက်င္ေသးသူ။ အေတြ႕ အႀကံဳ ႏုေသးသူ။ လက္သင္။

amateurish    adj     မကၽြမ္းက်င္ေသာ။ လက္ရာမေျမာက္ေသာ။

amateurishly adv     မကၽြမ္းမက်င္။

amateurism   n        မကၽြမ္းမက်င္ျခင္း။

amateurs      n[pl]   အေပ်ာ္တမ္းလုပ္သူမ်ား

amaze v        အံ႕အားသင့္ေစသည္။ တအံ႕တဩျဖစ္ရသည္။

amazed        adv     အံ႕ဩေသာ။ အံ႕အားသင့္ [ေသာ]။ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရ [ေသာ]။

amazed        adj     အံ႕ဩ

amazed        v[pt]   အံ႕အားသင့္ေစခဲ့

amazed        v[pp]  အံ႕အားသင့္ေစခဲ့ၿပီး

amazement   n        အံ႕ဩျခင္း။ အံ႕အားသင့္ [ျခင္း]။ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္ရ [ျခင္း]။

amazes         v[sg]  အံ႕အားသင့္ေစ

amazing       adj     အံ႕ဩဖြယ္ရာ။ အံ႕အားသင့္ [ေသာ]။ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းေသာ။

amazing       v[ing] အံ႕အားသင့္ေန

amazingly     adv     မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္။ အံ႕ဩ ဖြယ္ရာ ေကာင္းသည္မွာ။

amazon        n        ေဒါင္ေကာင္း၍ သန္စြမ္းေသာ မိန္းမ။ ယုဒၶကာမိနီ။

ambassador  n        သံအမတ္။

ambassadorial         adj     သံအမတ္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ။

ambassadors n[pl]   သံအမတ္ႀကီးမ်ား

amber n        ပယင္း။ ပယင္းေရာင္။

amberstia     n        ေသာ္ကပန္း

ambiance      n        ဝန္းက်င္ ဓေလ့စ႐ိုက္။

ambidextrous          adj     လက္ႏွစ္ဖက္စလံုး ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္အသံုးျပဳေသာ။

ambience      n        ဝန္းက်င္ ဓေလ့စ႐ိုက္။

ambient        adj     ဝန္းက်င္။

ambiguity     n        အနက္ ေထြျပားျခင္း။ လိုသလို ေကာက္ယူႏိုင္ျခင္း။ အဓိပၸါယ္ ႏွစ္ခြထြက္ေသာ စကား။ မေရ ရာျခင္း။ မျပတ္သားျခင္း။

ambiguous    adj     ဒြိဟျဖစ္ေစေသာ။ အနက္ မျပတ္သားေသာ။ မေရရာေသာ။ မျပတ္သားေသာ။

ambiguously adv     ဟိုလိုလိုသည္လိုလို။ မေရမရာ။

ambit  n        ပိုင္နက္။ အပိုင္။ ခြင္။

ambition       n        ျပင္းျပေသာ ဆႏၵ၊ ရည္မွန္းခ်က္။ တိုးတက္ႀကီးပြားလိုစိတ္။

ambitions     n[pl]   ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ား

ambitious     adj     ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ။ အလွမ္း က်ယ္လြန္းေသာ။

ambitiously   adv     ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ။ အလွမ္း က်ယ္လြန္းေသာ။

ambivalence  n        ယင္းသို႕ျဖစ္ျခင္း။

ambivalent    adj     အျမင္၊ စိတ္ ခံစားမႈ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ဒြန္တြေနေသာ။ စိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေသာ။ မတင္မက်ျဖစ္ေသာ။

amble v        စိမ္ေျပနေျပေလွ်ာက္သည္၊လွမ္းသည္၊ သြားသည္။

ambulance    n        သူနာတင္ယာဉ္။ လူနာတင္ကား။

ambulance chaser    n        မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္လွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကးအတြက္ တရားစြဲရန္ ဆြေပးသူေရွ႕ေန။

ambulance worker   n        သူနာတင္ယာဉ္ႏွင့္လိုက္ပါၿပီး ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုေပးသူမ်ား။ သူနာတင္ယာဉ္လုပ္သားမ်ား။

ambulanceman       n        သူနာတင္ယာဉ္ႏွင့္လိုက္ပါၿပီး ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုေပးသူ။ သူနာတင္ယာဉ္လုပ္သား။

ambulancemen       n        သူနာတင္ယာဉ္ႏွင့္လိုက္ပါၿပီး ေရွးဦးသူနာ ျပဳစုေပးသူမ်ား။ သူနာတင္ယာဉ္လုပ္သားမ်ား။

ambulances   n[pl]   သူနာတင္ယာဉ္မ်ား

ambuscade   n,vt    ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း။ ခ်ံဳခိုတိုက္ျခင္း။

ambush        n        ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ျခင္း။ ခ်ံဳခိုတိုက္ျခင္း။

ambush        v        ခ်ံဳခိုတိုက္ခိုက္သည္။ ေခ်ာင္းေျမာင္း တိုက္ခိုက္သည္။ အလစ္ ဖမ္းသည္။

ameliorate    v        ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

amelioration  n        ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း။

amen  interj  မွန္ပါေစေသာ္။ အာမင္။

amenable      adj     လိုလိုလားလား လက္ခံ တတ္ေသာ။ (တစ္စံုတစ္ရာျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္)အလားအလာရိွေသာ၊ ေရွာေရွာ ရွဴရွဴရိွေသာ။

amend          v        ျပင္ဆင္ခ်က္ထုတ္သည္။ ျပဳျပင္သည္။ အမွား ျပင္သည္။

amended      v[pt]   ျပင္ဆင္ခဲ့

amended      v[pp]  ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး

amending     v[ing] ျပင္ဆင္ေန

amendment  n        ျပင္ဆင္ခ်က္။ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္။ ျပင္ဆင္ျခင္း။

amends        n        ျပင္ဆင္ခ်က္။ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္။ ျပင္ဆင္ျခင္း။

amends        v[sg]  ျပင္ဆင္

amenity        n        သာယာ အဆင္ေျပမႈ။ သာယာပံု။

American      adj     အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ။ ေျမာက္အေမရိက (သို႕) ေတာင္အေမရိက ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ။ အေမရိကန္။

American      n        အေမရိကန္လူမ်ိဳး။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား။ (also American English) အေမရိကန္သံုး အဂၤလိပ္စကား။

American football    n        (Brit) အားကစားသမား (၁၁) ဦးစီပါေသာ အသင္းႏွစ္သင္းတို႕က ဘဲဥပံုေဘာလံုးကို ပိုက္၍ လည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္းပစ္ေပး၍လည္းေကာင္း အျခား တစ္ဖက္သို႕ သယ္ေျပးကာ ယွဉ္ၿပိဳင္ရေသာ ေဘာလံုးကစားနည္း တစ္မ်ိဳး။

Americana    n        အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အရာခပ္သိမ္း။

Americanise  v        အေမရိကန္ပံုဖမ္းသည္။

Americanism n        (ၿဗိတိန္စံ အသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ျခားနားေသာ) အေမရိကန္အသံုးအႏႈန္း။

Americanize  v        အေမရိကန္ပံုဖမ္းသည္။

amethyst      n        နီလာခရမ္း။ ေက်ာက္ခရမ္းပြင့္။ သီဟိုဠ္နီလာ။

amiability      n        ေဖာ္ေရြျခင္း။

amiable        adj     ေဖာ္ေရြတတ္ေသာ။ ၾကည္သာေသာ။

amiably        adv     ေဖာ္ေဖာ္ေရြေရြ။

amicable       adj     ခ်စ္ၾကည္ေသာ။ အခင္မင္မပ်က္ေသာ။

amicably       adv     အခင္မင္မပ်က္။ ခင္ခင္မင္မင္။

amid   prep   အလယ္တြင္။ အၾကားတြင္။ ၾကားထဲတြင္။

amidships     adv     သေဘၤာနံပါးအလယ္။

amidst          preps  အလယ္တြင္။ အၾကားတြင္။ ၾကားထဲတြင္။

amino acid    n        (biology or chemistry) လူ၊ တိရစၦာန္တို႕တြင္ အသားဓာတ္ျဖစ္ေစေသာ အမီႏိုအက္စစ္။

amiss  adj     မွားေသာ။ တလြဲ။

amiss  adv     မွားေသာ။ တလြဲ။

amity  n        ခ်စ္ၾကည္မႈ။

ammeter       n        လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားတိုင္းကိရိယာ

ammeters     n[pl]   လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားတိုင္းကိရိယာမ်ား

ammo n        ခဲယမ္းမီးေက်ာက္။ ခဲယမ္း။ က်ည္။

ammonia      n        အမိုးနီးယားဓာတ္ေငြ႕။

ammunition  n        ခဲယမ္းမီးေက်ာက္။ ခဲယမ္း။ က်ည္။ ေျပာကြက္။

ammunitions n[pl]   ခဲယမ္းမီးေက်ာက္မ်ား

amnesia        n        အတိတ္ေမ့ေရာဂါ။ မွတ္ဉာဏ္ကြယ္ျခင္း။

amnesty       n        လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကာလ။

amniocentesis         n        (သေႏၶသားေလာင္းအေျခအေန သိႏိုင္ရန္) ေရျမႊာဆန္းစစ္မႈ။

amoeba        n        အမီးဗား။

amoebae      n        အမီးဗားမ်ား။

amoebas       n        အမီးဗားမ်ား။

amok  adv     ေဒါသတႀကီးေလွ်ာက္ရမ္းသည္။

among         prep   ၾကားထဲတြင္။ အၾကားတြင္။ ထဲတြင္။ ထဲမွာ။ အမ်ားထဲတြင္။

amongst       prep   ၾကားထဲတြင္။ အၾကားတြင္။ ထဲတြင္။ ထဲမွာ။ အမ်ားထဲတြင္။

amoral         adj     ကိုယ္က်င့္တရား ကင္းမဲ့ေသာ။

amorous       adj     တဏွာရာဂ ျပည့္လွ်မ္းေသာ၊ တက္ႂကြေသာ။ ရမၼက္လွ်မ္းေသာ။ (ဗန္း) ဏွာကန္ [ေသာ]။

amorously    adv     တဏွာရာဂ ျပည့္လွ်မ္းေသာ၊ တက္ႂကြေသာ။ ရမၼက္လွ်မ္းေသာ။ (ဗန္း) ဏွာကန္ [ေသာ]။

amorphous   adj     ႐ုပ္လံုးသဏၭာန္ မပီျပင္ေသာ။ ပံုဖမ္း မရေသာ။ ပံုေဆာင္မဲ့။

amortise       v        (အေႂကြး ကို) အရစ္က် ျပန္ဆပ္သည္။

amortize       v        (အေႂကြး ကို) အရစ္က် ျပန္ဆပ္သည္။

amount        n        ေငြပမာဏ။ ပမာဏ။ အတိုင္းအတာ။

amounts       n[pl]   ေငြပမာဏမ်ား

amour n        (အထူးသျဖင့္ တိတ္တိတ္ပုန္း) အခ်စ္ကိစၥ။

amour propre         n        သိကၡာ။

amp   n        အမ္ပီယာ။ အသံခ်ဲ့စက္။

ampere         n        အမ္ပီယာ။ အသံခ်ဲ့စက္။

ampersand    n        0

amphetamine          n        (medical) စိတ္ႂကြေဆး။

amphibian    n        ကုန္းေန ေရေနသတၱဝါ။ ကုန္းတစ္ပိုင္း ေရတစ္ပိုင္းသတၱဝါ။

amphibious   adj     ကုန္း၊ ေရႏွစ္သြယ္ (စစ္ဆင္မႈ စသည္)။ ကုန္း၊ ေရ ႏွစ္သြယ္(ယာဉ္)။ ကုန္းေနေရေန (သတၱဝါ)။

amphitheatre n        (ေရွးဂရိႏွင့္ေရာမေခတ္) အမိုးမဲ့ပြဲၾကည့္စင္ဝိုင္း။ အလားတူ ထိုင္ခံုတန္းမ်ားဆင့္ထားေသာ ေဟာေျပာခန္းမ။

ample adj     လံုေလာက္ေသာ (သို႕) ပိုလွ်ံေသာ။ ႀကီးမားေသာ။ ထြားေသာ။ ဧရာမ။

amplification n        ခ်ဲ့ျခင္း။

amplifier       n        အသံခ်ဲ့စက္။ ခ်ဲ့စက္။

amplify         v        (အထူးသျဖင့္ အသံ ကို)ခ်ဲ့သည္။ (အား)ျမႇင့္သည္။ ခ်ဲ့ထြင္ရွင္းျပသည္။

amplitude     n        (techn) (အသံလိႈင္း၊ ေရဒီယိုလိႈင္းတို႕၏) လႊဲခြင္။ (fml) ႀကီးမားမႈ။ က်ယ္ျပန္႕မႈ။ ခြင္အလႊံ႕။

amply adv     ျပည့္စံုလံုေလာက္စြာ။ လိုသည္ ထက္မက။ အလွ်ံပယ္။

ampoule       n        (medical) (ထိုးေဆး)ေလလံုပုလင္း။

ampule         n        (medical) (ထိုးေဆး)ေလလံုပုလင္း။

amputate      v        ျဖတ္ေတာက္(ကုသ)သည္။

amputation   n        ျဖတ္ေတာက္ျခင္း။

amulet          n        (ခါးလွည့္၊ လက္ဖြဲ႕ စသည့္)အေဆာင္။

amuse v        သေဘာက်သည္။ ၿပံဳးရယ္ေစသည္။ အပ်င္းေျပေစသည္။

amused        adj     ရည္စရာေတြ႕

amused        v[pt]   သေဘာက်ခဲ့

amused        v[pp]  သေဘာက်ခဲ့ၿပီး

amusement   n        ေဖ်ာ္ေျဖမႈ။ ရယ္ခ်င္စိတ္။ ရယ္ရျခင္း။ ရယ္စရာ။ အေပ်ာ္အျပက္။

amusement arcade  n        (Brit) တီဗီကစားနည္း စသည့္ စက္ခံုမ်ားတြင္ အခေၾကးေပး၍ ကစားႏိုင္ေသာ ကစား႐ံု။

amusement park     n        ခ်ား၊ ရဟတ္ စသည္ အပ်င္းေျပစီးနင္းႏိုင္ေသာ အပန္းေျဖဥယ်ာဉ္။

amuses         v[sg]  သေဘာက်

amusing       adj     ရယ္စရာ။ ရႊင္ျမဴးဖြယ္ရာ။

amusing       v[ing] သေဘာက်ေန

an      indef art       တစ္ခု၊တစ္ေကာင္၊တစ္ေယာက္။

an acquired taste     idm    က်င့္ယူရေသာ ရသာ႐ံု။

an angry young man         idm    ေတာ္လွန္ရန္ မာန္ႂကြ ေနေသာ လူရြယ္။

an army base          n        အေျခစိုက္တပ္စခန္း။

an early bird idm    ေစာေစာေရာက္လာသူ၊ ေစာေစာထသူ စသည္။

an early/a late night IDM    ေစာေစာ/ေနာက္က်ၿပီး အိပ္ရာဝင္ခ်ိန္။

an end in itself        idm    ခပ္ေပါ့ေပါ့သေဘာထား လုပ္ရာက တကယ္အတည္ျဖစ္ေသာ အရာ။

an eye for an eye    idm    သူ႕နည္းအတိုင္းထပ္တူ တံု႕ျပန္လက္စားေခ်မႈ။

anabolic steroid       n        ႂကြက္သားမ်ား ႀကီးထြားေစေသာေဆး။ (အားကစားသမားမ်ား မသံုးရန္ တားျမစ္ ထားသည္။)

anachronism n        ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲ ေနေသာ စနစ္၊ အယူအဆ၊ ပုဂၢိဳလ္ စသည္။ ေခတ္တလြေဖာ္ျပခ်က္။

anaconda      n        သားေကာင္ကို ရစ္ပတ္ညႇစ္သတ္ တတ္ေသာ ေတာင္အေမရိက အပူပိုင္းေဒသ အနာကြန္ဒါေႁမြ။

anaemia       n        (medical) ေသြး အားနည္းေရာဂါ။ ေဖ်ာ့ေတာ့နာ။

anaemic        adj     ေသြးအားနည္း [ေသာ]။

anaerobic      adj     (techn) ေအာက္ဆီဂ်င္မဲ့။

anaesthesia   n        (ေမ့ေဆး၊ ထံုေဆးေပးထား၍) သိမႈ၊ ထိမႈကင္းျခင္း။

anaesthetic    n        ေမ့ေဆး(သို႕) ထံုေဆး။

anaesthetist   n        ေမ့ေဆး ဆရာဝန္။

anaesthetize  v        ေမ့ေဆးေပးသည္ (သို႕) ထံုေဆးေပးသည္။

anagram       n        စကားလံုး၊ စကားရပ္တစ္ခုရိွ (ဝဏၰ)တို႕ကို ေျပာင္းလဲစီစဉ္ျခင္းျဖင့္ ရရိွေသာစကားလံုး၊ စကားရပ္။ ဝဏၰ ေျပာင္းစာ။

anal    adj     စအိုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ။

analgesia      n        (medical) နာမွန္း မသိျခင္း။

analgesic      n        အကိုက္အခေပ်ာက္ေဆး။

analgesic      adj     အကိုက္အခေပ်ာက္ေသာ။

analog          n        ဆင္ဆင္ တူေသာအရာ၊ သတၱဝါစသည္။ (ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ခု၌) ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ႐ုပ္ဝတၳဳအတိုင္းအတာ (အလ်ား၊ ထုထည္  စသည္) ျဖင့္ အစားထိုးေဖာ္ျပမႈ။

analogous     adj     ဆင္တူယိုးမွား ျဖစ္ေသာ။ အလားတူေသာ။

analogue      n        ဆင္ဆင္ တူေသာအရာ၊ သတၱဝါစသည္။ (ကြန္ပ်ဴတာ၊ အီလက္ထရြန္နစ္လုပ္ငန္းစဉ္တစ္ခု၌) ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ႐ုပ္ဝတၳဳအတိုင္းအတာ (အလ်ား၊ ထုထည္  စသည္) ျဖင့္ အစားထိုးေဖာ္ျပမႈ။

analogy        n        တူညီခ်က္။ ႏိႈင္းစာႏိုင္သည့္အခ်က္။ အလားတူသည့္ အခ်က္။ ႏွစ္ဖက္တြင္ရိွသည့္ တူညီခ်က္ကိုအေျခခံ၍ ေတြး ေခၚ ဆင္ျခင္မႈ။ ႏိႈင္းယွဉ္ဆင္ျခင္ျခင္း။

analyse         v        စိစစ္သည္။ ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာသည္။ ပရေစၦဒျပဳသည္။ ဓာတ္ခြဲၾကည့္သည္။ သ႐ုပ္ ခြဲသည္။

analysed       v[pt]   စိစစ္ခဲ့

analysed       v[pp]  စိစစ္ခဲ့ၿပီး

analyses       n        စိစစ္ခ်က္။ စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္။

analyses       n[pl]   စိစစ္ခ်က္မ်ား

analyses       v[sg]  စိစစ္

analysing      v[ing] စိစစ္ေန

analysis        n        စိစစ္ခ်က္။ စိတ္ျဖာေလ့လာခ်က္။

analyst         n        စိစစ္သူ။ သ႐ုပ္ခြေလ့လာသူ။ ဆန္းစစ္သူ။

analysts        n[pl]   စိစစ္သူမ်ား

analytic         adj     ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာေသာ။ သ႐ုပ္ခြဲမႈကိုအေျခခံေသာ။

analytically    adv     သ႐ုပ္ခြဲလ်က္။

analyze         v        စိစစ္သည္။ ပိုင္းျခား စိတ္ျဖာသည္။ ပရေစၦဒျပဳသည္။ ဓာတ္ခြဲၾကည့္သည္။ သ႐ုပ္ ခြဲသည္။

analyzes       n[pl]   စိစစ္ျခင္းမ်ား

anarchic        adj     မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဆန္ေသာ။ ပရမ္းပတာႏိုင္ေသာ။

anarchical     adj     မင္းမဲ့ စ႐ိုက္ဆန္ေသာ။ ပရမ္းပတာႏိုင္ေသာ။

anarchism     n        မင္းမဲ့ဝါဒ။

anarchist       n        မင္းမဲ့ဝါဒီ။

anarchistic    adj     မင္းမဲ့ဝါဒဆန္ေသာ။

anarchy        n        မင္းမဲ့စ႐ိုက္။ ပရမ္း ပတာအေျခအေန။ ဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္ျခင္း။

anathema     n        ရြံမုန္းဖြယ္ရာ။ (ခရစ္ယာန္ဘာသာ) မေကာင္းဆိုးဝါးအျဖစ္ ေၾကညာျခင္း။

anatomical    adj     ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း။

anatomically  adv     ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း။

anatomies     n[pl]   ခႏၶာေဗဒမ်ား

anatomist     n        ခႏၶာေဗဒေလ့လာသူ။

anatomy       n        ခႏၶာေဗဒ။ ကိုယ္ခႏၶာတည္ေဆာက္ပံု။ ဆန္းစစ္ခ်က္။

ancestor       n        ဘိုးေဘးဘီဘင္။ ဘိုးေအ။

ancestral       adj     ဘိုးဘပိုင္။

ancestry        n        မ်ိဳး႐ိုး။

anchor          n        ေက်ာက္ဆူး။ ေက်ာက္။ မီွခို အားထားရာ။ မီွတြယ္ရာ။

anchor          v        ေက်ာက္ခ်သည္။

anchorage     n        ေက်ာက္ခ်ရပ္နားရာ။

anchorite      n        ရေသ့။ တပသီ။

anchorman   n        (ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား) ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္သူ။

anchovy        n        ငါးပါးနီ။

ancient         adj     ေရွးေဟာင္း။ ေရွးေရွးက။ ေရွးသေရာအခါက။ ေရွးပေဝဏီက။ ေရွးပေဝသဏီ က။ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က။

ancillary        adj     အကူ။ အကူအပံ႕။ အေထာက္အကူ။

and    conj    ႏွင့္။ ၿပီးေတာ့။ လွ်င္။ ရင္။

and all          idm    ေရာ… ေရာ။ ေရာ…ပါ။

and all that   idm    ဘာညာအားလံုး။

and nmistake idm    တကယ္ပါ။

androgynous adj     ဥဘေတာဗ်ည္း။ ဒြိလိင္။ ေယာက္်ားလိုလို မိန္းမလိုလို။

android        n        မႏုႆစက္႐ုပ္။

anecdotal      adj     ပံုျပင္ဆန္ေသာ။

anecdote       n        ပံုျပင္။ (ရယ္စရာ အတိုအထြာ) ျဖစ္ရပ္။

anemia         n        (medical) ေသြး အားနည္းေရာဂါ။ ေဖ်ာ့ေတာ့နာ။

anemic         adj     ေသြးအားနည္း [ေသာ]။

anemometer n        ေလတိုက္ႏုန္းတိုင္းကိရိယာ

anemometers          n[pl]   ေလတိုက္ႏုန္းတိုင္းကိရိယာမ်ား

anemone      n        အနီမိုနီပန္း။

anesthesia     n        (ေမ့ေဆး၊ ထံုေဆးေပးထား၍) သိမႈ၊ ထိမႈကင္းျခင္း။

anesthetic     n        ေမ့ေဆး(သို႕) ထံုေဆး။

anesthetist    n        ေမ့ေဆး ဆရာဝန္။

anesthetize    v        ေမ့ေဆးေပးသည္ (သို႕) ထံုေဆးေပးသည္။

anew  adv     အသစ္တစ္ဖန္။

angama        n        ပုတတ္

angel  n        (အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတြင္) ဘုရား သခင္၏တမန္ (သို႕)အေစအပါး။ နတ္မိမယ္ (သို႕) နတ္သားေလး။

angelic         adj     အျပစ္ကင္းစင္၍ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ။

angelica        n        ယိုထိုးထားေသာ စၿမိတ္မ်ိဳးဝင္ ပင္ေပ်ာ့။ (ကိတ္မုန္႕ကို အလွျခယ္မႈန္းရန္သံုးသည္။)

anger  n        ေဒါသ။

anger  v        ေဒါသျဖစ္ေစသည္။ စိတ္ဆိုးေစသည္။

anger  n[pl]   ေဒါသမ်ား

angered        v[pt]   ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့

angered        v[pp]  ေဒါသျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး

angering       v[ing] ေဒါသျဖစ္ေစေန

angering       adj     ေဒါသျဖစ္ေစ

angers          v[sg]  ေဒါသျဖစ္ေစ

angers          n[pl]   ေဒါသ

angina          n        (medical) ႏွလံုးေရာဂါ တစ္မ်ိဳးေၾကာင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားသည့္အခါ ရင္ေခါင္းတြင္ စူးေအာင့္ျခင္း။

anglais         n        သစ္သား ေလမႈတ္တူရိယာ တစ္မ်ိဳး။

angle  n        ေထာင့္။

angle  v        (ငါး)မွ်ားသည္။ ေရလာေျမာင္းေပးလုပ္သည္။

angler n        ငါးမွ်ားသူ။

angles n[pl]   ေထာင့္မ်ား

Anglican       n        အဂၤလန္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (သို႕) အလားတူ ခရစ္ယာန္အသင္း၏အဖြဲ႕ဝင္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ။

Anglican       adj     အဂၤလန္ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ (သို႕) အလားတူ ခရစ္ယာန္အသင္း၏အဖြဲ႕ဝင္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ ေသာ။

Anglicise       v        အဂၤလိပ္ပံုစံသြင္းသည္။

Anglicize       v        အဂၤလိပ္ပံုစံသြင္းသည္။

angling         n        (ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္တို႕တြင္)ငါးမွ်ားျခင္း။

Anglo-American      n        အဂၤလိပ္မ်ိဳးႏြယ္မွ ေပါက္ဖြားေသာ အေမရိကန္သား၊ သူ။

Anglo-American      adj     အဂၤလိပ္ (သို႕) ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕အၾကား။

Anglo-Catholic        n        အဂၤလန္ခရစ္ယာန္ အသင္း ေတာ္တြင္ ̏ပ႐ိုတက္စတင့္˝ဟူေသာအေခၚကို မလိုလားသူတို႕က ခံယူသည့္အမည္။

Anglo-Saxon n        အဂၤလိပ္ ဘိုးေဘးတို႕မွ ဆင္းသက္လာသူ။ ေနာ္မန္တို႕ လက္ေအာက္မက်မီက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၅၀-ခန္႕ မတိုင္မီက အဂၤလိပ္ဘာသာစကား။ (Old English ဟုလည္းေခၚသည္။)

Anglophile    n        အဂၤလန္ႏွင့္စပ္သည္ကို အထင္ႀကီး ျမတ္ႏိုးသူ။

Anglophobe  n        အဂၤလန္ႏွင့္စပ္သည္ကို ရြံမုန္းသူ။

Anglophone  n        (အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ား ေျပာေသာဝန္းက်င္တြင္) အဂၤလိပ္စကားေျပာသူ။

angora         n        အေမြးရွည္ ေၾကာင္၊ ဆိတ္ႏွင့္ ယုန္မ်ိဳး။ အေမြးရွည္ဆိတ္ (သို႕) ယုန္ေမြးႏွင့္ ရက္လုပ္ ေသာအထည္။

angrily          adv     ေဒါသတႀကီး။

angry  adj     ေဒါသထြက္ေသာ။ စိတ္ဆိုးေသာ။ အမ်က္ထြက္ေသာ။ ေဒါသခိုးလွ်ံထန္ေနေသာ။

angst  n        ေလာကကို စိတ္ပ်က္မႈ။

anguish        n        မခ်ိတင္ကေဝဒနာ။

anguished     adj     ေဝဒနာျပင္းျပမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ။ မခ်ေသာ။

angular         adj     အ႐ိုးေငါေငါႏွင့္ျဖစ္ေသာ။ မေျပျပစ္ေသာ။ ေထာင့္ေသာ။ ေထာင့္ခၽြန္း မ်ားေသာ။

aniline n        ေက်ာက္မီးေသြးမွ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ ရရိွၿပီးေဆးဆိုးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာအရာ။

animal          n        တိရိစာၦန္။ အေကာင္။ သား(ေကာင္)။ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱဝါ။ သက္္ရိွသတၱဝါ။ လူ႕တိရစၦာန္။ …သတၱဝါ။ …အဖြဲ႕အစည္း။

animal husbandry    n        တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး။

animal kingdom      n        တိရိစာၧန္ ေလာက။

animal magnetism   n        ညႇိဳ႕ဓာတ္။ ညႇိဳ႕အား။

animals        n[pl]   တိရိစၧာန္မ်ား

animate        v        သက္ဝင္လႈပ္ရွားသည္။ အနည္းငယ္စီ ကြဲျပားေသာ ႐ုပ္ေသပံုမ်ားကို အစဉ္လိုက္ တစ္ဆက္တည္းျပျခင္းျဖင့္ လႈပ္ရွားဟန္ ေပၚေစသည္။

animate        adj     သက္ရိွ။

animated      adj     အသက္ပါေသာ။ တက္ႂကြေသာ။ သက္ဝင္လႈပ္ရွား ဟန္ ေပးသြင္းထားေသာ။ လႈပ္ရွားေသာ။

animatedly    adv     တက္တက္ႂကြႂကြ။

animation     n        သြက္လက္တက္ႂကြ ျခင္း။ လူ၊ တိရစၦာန္ပံုမ်ားကို လႈပ္ရွားသက္ဝင္ သည့္ ပံုေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ နည္းပညာ။

animator       n        ႐ုပ္ပံုမ်ားကို လႈပ္ရွားသက္ဝင္သည့္ ပံုရိပ္မ်ား အျဖစ္ အသြင္ဖန္တီးေပးေသာ ႐ုပ္ရွင္ပညာသည္။

animosity      n        မလိုမုန္းထားမႈ။ မုန္းတီးမႈ။

animus         n        မလိုမုန္းထား မႈ။

anise  n        စမုန္စပါးပင္။

aniseed         n        စမုန္စပါး။

ankle  n        ေျခပြတ္တိုင္။ ေျခခ်င္းဝတ္။

anklebone     n        ေျခခ်င္းဝတ္ရိုး

anklebones   n[pl]   ေျခခ်င္းဝတ္ရိုးမ်ား

ankles n[pl]   ေျခခ်င္းဝတ္မ်ား

anklet n        ေျခခ်င္း။

anklets         n[pl]   ေျခက်ဉ္းမ်ား

annals n        ႏွစ္အလိုက္မွတ္တမ္း။ သမိုင္း။

anneals         v        မီးတင္သည္။

annex v        တိုက္ခိုက္သိမ္းယူသည္။ လက္နက္ ႏိုင္ငံျပဳသည္။

annexation    n        တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ျခင္း။

annexe         n        တိုးခ်ဲ့ေဆာင္။ ပူးတြဲ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ (စာရြက္စာတမ္း)။

annihilate      v        အျမစ္ျဖတ္သည္။ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္း သည္။ ေခ်မႈန္းသည္။ အျမစ္ျဖတ္သုတ္သင္သည္။ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ယူသည္။

annihilation   n        ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း သုတ္သင္ ျခင္း။ ပ်က္သုဉ္းျခင္း။

Anniversaries          n[pl]   ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕မ်ား

anniversary   n        ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕။ …ႏွစ္ ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႕။ (ေရႊ၊ ေငြ စသည္)ရတု။

annonymous adj     အမည္မေဖာ္လိုေသာ။ အမည္မေဖာ္ျပေသာ။ အမည္မသိ။ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ မရိွေသာ။ အညတရ။

annotate       v        မွတ္ခ်က္ေရးသြင္းသည္။ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

annotation    n        မွတ္ခ်က္။ မွတ္စာ။

announce      v        ေၾကညာသည္။ အသေပးသည္။ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။ ေၾကညာ သည္။ (တခမ္းတနား က်င္းပေသာ ကပြဲ၊ စားပြဲ စသည္တြင္) မည္သူမည္ဝါ ေရာက္ရိွလာေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

announced    v[pt]   ေၾကညာခဲ့

announced    v[pp]  ေၾကညာခဲ့ၿပီး

announcement        n        ေၾကညာခ်က္။ ေၾကာ္ျငာ။ (သတင္း)ထုတ္ျပန္ခ်က္။ ေၾကညာခ်က္။

announcements       n[pl]   ေၾကညာခ်က္မ်ား

announcer    n        သတင္းေၾကညာသူ။ (အသံခ်ဲ့စက္ျဖင့္) ေၾကညာေပးသူ။

announcers   n[pl]   ေၾကညာေပးသူမ်ား

announces    v[sg]  ေၾကညာေပးသူ

announcing   v[ing] ေၾကညာေပးသူေန

annoy v        စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ ေႏွာင့္ယွက္ သည္။ ေႏွာင့္သည္။ ဒုကၡေပးသည္။

annoyance    n        မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ျခင္း။ အေႏွာင့္အယွက္။

annoyances   n[pl]   မခံမရပ္နိုင္ျဖစ္မ်ား

annoyed       adj     စိတ္တို [ေသာ]။

annoyed       v[pt]   စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့

annoyed       v[pp]  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး

annoying      adj     စိတ္တိုစရာေကာင္း[ေသာ]။

annoying      v[ing] စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေန

annoyingly    adv     စိတ္တိုစရာေကာင္း[စြာ]။

annoys         v[sg]  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစ

annual          adj     ႏွစ္ပတ္လည္။ ႏွစ္လည္။ ႏွစ္စဉ္။ ႏွစ္ အလိုက္။ တစ္ႏွစ္တာ။

annual          n        တစ္ႏွစ္ခံပင္။ ႏွစ္ခ်ဳပ္။

annualised    adj     (techn) တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်။

annualized    adj     (techn) တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ်။

annually       adv     တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္။ ႏွစ္စဉ္။

annuity         n        တစ္စံုတစ္ဦးအား ႏွစ္စဉ္ ထုတ္ေပးေငြ။ ယင္းသို႕ ႏွစ္စဉ္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္ ထားရေသာ အာမခံ (သို႕) ရန္ပံုေငြစနစ္။

annul  v        ပယ္ဖ်က္သည္။ ဖ်က္သိမ္းသည္။

annular         adj     လက္စြပ္ကဲ့သို႕ ကြင္းျဖစ္ေနေသာ။

annulled       v[pt]   ပယ္ဖ်က္ခဲ့

annulled       v[pp]  ပယ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး

annulling      v[ing] ပယ္ဖ်က္ေန

annulment    n        ဖ်က္သိမ္းျခင္း။

annuls v[sg]  ပယ္ဖ်က္

annunciate    vt       ေၾကညာသည္၊

annunciation n        အမ်ားသေစရန္ တရားဝင္ ေၾကညာ ျခင္း။

anode n        (techn) အဖိုတိုင္။ အဖိုေခါင္း။ ဓာတ္ဖိုတိုင္။ အဖိုပိုစြန္း။

anodyne       adj     တံုးေသာ။ တစ္ဖက္သား မခံခ်င္ ေအာင္ ႏိႈးဆြမႈမပါေသာ။ ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏိုင္ေသာ။ အနာသက္သာေစေသာ(ေဆး)။

anoint v        ဆီျဖင့္ လိမ္းသပ္သည္။ (ဘာသာအယူဝါဒအရ အခမ္းအနားတစ္ရပ္အျဖစ္) ဆီျဖင့္ လိမ္း သပ္၍ ဘိသိက္ေျမႇာက္သည္။

anomalous    adj     တစ္မူထူးျခားေသာ။ ထံုးနည္း မက်ေသာ။

anomaly       n        မူမွား။ မူမမွန္ခ်က္။ မူ မမွန္မႈ။

anon   adv     မၾကာမီ။

anon   abbr   anonymous  အမည္မသိ(စာဆို)။

anonymity    n        မထင္မရွား သိုသိပ္ေနႏိုင္ျခင္း။ အမည္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္း၊ မေဖာ္ျခင္း။

anonymous   adj     အမည္မေဖာ္လိုေသာ။ အမည္မေဖာ္ျပေသာ။ အမည္မသိ။ ထင္ရွားေပၚလြင္မႈ မရိွေသာ။ အညတရ။

anonymous letter    n        ပစ္စာ။

anonymously adv     အမည္ေဖာ္ျပျခင္းမရိွဘဲ။

anorak          n        ေခါင္းစြပ္ပါ မိုးကာေလကာ အေႏြး အေပၚအက်ႌ။

anorexia       n        (medical) ခံတြင္းပ်က္ျခင္း။ (အထူးသျဖင့္ ငယ္ရြယ္ေသာ မိန္းမမ်ား၌) ဝမည္ကို စိုးရိမ္လြန္၍ အစားအေသာက္ ပ်က္ျခင္းေၾကာင့္ အႏ ၱရာယ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းေသာေရာဂါ။

anorexic       n        anorexia nervosa ေရာဂါခံစားေနရေသာ ေဝဒနာရွင္။

anorexic       adj     anorexia nervosa ေရာဂါခံစားေနရေသာ(ေဝဒနာရွင္)။

another        adj     ေနာက္ထပ္။ တျခား။ ေနာက္ (တစ္ခု၊ တစ္ေယာက္၊ တစ္ႀကိမ္ စသည္)။

another        pron   ေနာက္ထပ္တစ္ခု။ ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္။ အျခား (တစ္ခု၊ တစ္ဦး စသည္)။ တျခား(ဟာ)။ သူလိုလူ တစ္ဦး။ ဒီလိုဟာမ်ိဳး။

another        indef det       ေနာက္ထပ္

answer         n        ျပန္ၾကား ခ်က္။ တံု႕ျပန္မႈ။ ထူးသံ။ တံု႕ျပန္ခ်က္။ အေျဖ။

answer         v        ေျဖသည္။ ျပန္ၾကားသည္။ ထူးသည္။ တံု႕ျပန္သည္။

answer back  phrv   ျပန္လည္ေခ်ပသည္။

answerable   adj     တာဝန္ရိွ [ေသာ]။ ျပန္ေျဖႏိုင္ေသာ။

answerphone n        တယ္လီဖုန္းလာလွ်င္ ထူး၍ ေခၚသူ၏ မွာၾကားခ်က္ကို ဖမ္းထားေပးေသာ စက္ကိရိယာ။ ဖုန္းထူးစက္။

answers        n[pl]   ျပန္ၾကားခ်က္မ်ား

ant     n        ပုရြက္ဆိတ္။

ant-lion        n        (အင္းဆက္ပိုး) ဖုတ္ေကာင္။

antagonise    v        ရန္လုပ္သည္။ ရန္မူသည္။

antagonism   n        ရန္ၿငိဳး။ ပဋိပကၡ။ မုန္းတီးမႈ။

antagonist     n        ရန္ဘက္။

antagonistic  adj     ရန္မူလိုေသာ။ ဆန္႕က်င္လိုေသာ။

antagonize    v        ရန္လုပ္သည္။ ရန္မူသည္။

Antarctic       adj     ေတာင္ဝင္႐ိုးစြန္းေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ။

ante    n        တစ္ခ်ပ္ေမွာက္စသည္ကဲ့သို႕ ဖဲကစားနည္းတြင္ ဖဲေဝမေပးမီတြင္ တင္ရေသာေလာင္းေၾကး။ ေငြပင္ေငြရင္းပမာဏ။

ante    pref    ေရွ႕၌ျဖစ္ေသာ၊ ေရွ႕၌ရိွေသာ၊ အႀကိဳျဖစ္ေသာအနက္ျဖင့္ ဆက္ေသာ ေရွ႕ဆက္စကားလံုး

ante-room    n        ခန္းမအဝင္ခန္းငယ္။

anteater        n        ရွည္လ်ားေသာ ႏွာေခါင္းႏွင့္လွ်ာ ရိွ၍ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကိုစားေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းႏို႕တိုက္ သတၱဝါ။ ပုရြက္စားေကာင္။

antecedent    n        ေရွ႕ေျပးသာဓက။ ေရွးဦးသာဓက။ (grammar) ေရွ႕ေျပးပုဒ္။

antecedents   n        ေရွး ေဘးေလာင္းေတာ္ ဘိုးေလာင္းေတာ္။

antecedents   adj     ေရွး။ လြန္ေလၿပီးေသာ။

antechamber n        အခန္းႀကီးတစ္ခန္း၏ေရွ႕တြင္ရိွေသာအခန္းေလး။

antedate       v        ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ရက္စြဲတပ္သည္။ ေရွးက်သည္။

antediluvian  adv     ေရကပ္ႀကီးေခတ္ဦး။ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ေသာ။ အလြန္ေရွးဆန္ေသာ။

antelope       n        သမင္ႏွင့္ဆင္၍ အေျပးျမန္ေသာ ေတာဆိတ္မ်ိဳး။

antelopes      n[pl]   ေတာဆိတ္မ်ား

antenatal      adj     မီးမဖြားမီ။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား အတြက္ျဖစ္ေသာ။

antenna        n        (အခ်ိဳ႕ အင္းဆက္ ပိုးမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္သတၱဝါတို႕၌ပါေသာ) ဦးမွင္။ ဧရီယာတိုင္။ ေကာင္းကင္တိုင္။

anterior        adj     (အခ်ိန္၊ ေနရာအရ) ေရွ႕ပိုင္း က်ေသာ။ ဦးပိုင္း။ လက္ဦးပိုင္း။

anthem         n        ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၌ ေအာ္ဂင္ႏွင့္သံၿပိဳင္ သီဆိုရန္ သီကံုးထားေသာ ဓမၼသီခ်င္း။

anthill n        ျခေတာင္ပို႕။

anthills         n[pl]   ျခေတာင္ပို႕မ်ား

anthology     n        စာညြန္႕ေပါင္း။ စာစု။ ကဗ်ာစု။

anthracite     n        အင္သရာဆိုက္ ေက်ာက္မီးေသြး။

anthrax         n        ေထာင့္သန္းနာ။

anthropoid    adj     လူႏွင့္ဆင္ေသာ။

anthropoid    n        လူႏွင့္ဆင္ေသာေမ်ာက္ဝံ။ လူေမ်ာက္ဝံ။ လူေမ်ာက္။

anthropological       adj     မႏုႆ ေဗဒဆိုင္ရာ။

anthropologies        n[pl]   မႏုႆေဗဒမ်ား

anthropologist        n        မႏုႆေဗဒ ပညာရွင္။

anthropology n        မႏုႆေဗဒ။

anthropomorphic    adj     နတ္ဘုရားမ်ား၊ တိရစၦာန္မ်ားကို လူတႏႈန္းသေဘာထားေသာ။

anthropomorphism  n        (နတ္စသည္ကို) လူသဏၭာန္သြင္းျခင္း။

anthurian      n        ပိန္းပန္း

anti    prep   ဆန္႕က်င္ဘက္။ ဆန္႕က်င္လ်က္။

anti    pref    ဆန္႕က်င္တိုက္ခိုက္မႈ သေဘာေဆာင္ေသာ ေရွ႕ဆက္ ပုဒ္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္ျခင္း ျပေသာ ေရွ႕ဆက္ပုဒ္ ။ ကာကြယ္ျခင္းသေဘာေဆာင္ေသာ ေရွ႕ဆက္ပုဒ္။

anti-aircraft   adj     ေလယာဉ္ပစ္ (အေျမာက္၊ ဒံုးစသည္)။

anti-aircraft gun      n        ေလယာဉ္ပစ္အေျမာက္

anti-hero      n        လူစြမ္းေကာင္း မဟုတ္ေသာ အဓိကဇာတ္ေကာင္။

anti-personnel         adj     လူသတ္ (လက္နက္ ပစၥည္း)။

anti-Semite   n        ဂ်ဴးလူမ်ိဳး မုန္းတီးေရး ဝါဒီ။

anti-Semitic   adj     ဂ်ဴးမုန္းတီးေရး။

anti-Semitism         n        ဂ်ဴး မုန္းတီးေရး ဝါဒ။

anti-tank       adj     တင့္ကားဖ်က္။

antibiotic      n        (ပင္နီဆီလင္ စသည္) ပဋိဇီဝေဆး။

antibiotic      adj     (ပင္နီဆီလင္ စသည္) ပဋိဇီဝေဆးႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

antibodies     n[pl]   ပဋိပစၥည္းမ်ား

antibody       n        (ေရာဂါကာကြယ္ေသာ) ပဋိပစၥည္း။ (ခႏၶာကိုယ္ေသြးတြင္ျဖစ္ေပၚသည္။)

anticipate      v        ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းသည္။ ေမွ်ာ္လင့္သည္။ လက္ဦးမႈယူသည္။ လက္ဦးမႈ ရသည္။ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားသည္။

anticipated    v[pt]   ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္းခဲ့

anticipated    v[pp]  ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္းခဲ့ၿပီး

anticipating   v[ing] ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္းေန

anticipation   n        ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းျခင္း။ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားခ်က္။

anticipatory   adj     လက္ဦးမႈ ရယူေသာ။

anticipats      v[sg]  ႀကိဳတင္ေမၽွာ္မွန္း

anticlimactic  adj     အဖ်ားရွဴးေသာ။

anticlimax     n        အဖ်ားရွဴးျခင္း။

anticlockwise adv     လက္ဝဲရစ္။

anticlockwise adj     လက္ဝဲရစ္။

antics  n        ေနာက္တီးေနာက္ေတာက္မူဟန္။ ဟာသလုပ္ရပ္။

anticyclone    n        အျပင္တိုက္ေလဝဲ။ အင္တီ ဆိုက္ကလုန္း။

antidote        n        အဆိပ္ေျဖေဆး။ ေျဖေဆး။ ေျဖေဖ်ာက္မႈ။

antifreeze      n        (ကားေရတိုင္ကီတြင္ ထည့္ရေသာ) ေရမခေဆး။

antigen         n        (medical) (ခႏၶာကိုယ္တြင္ ေရာဂါဘယ ျဖစ္ေစေသာ) ပဋိဇာတ္။

antihistamine n        (medical) ဓာတ္ မတည့္၍ျဖစ္ေသာ ေရာဂါကုေဆး။

antimony      n        ခေနာက္စိမ္း။

antipathetic   adj     ရြံမုန္း[ေသာ]။

antipathy      n        ရြံမုန္းမႈ။ အာဃာတ တရား။ မလိုမုန္းထားမႈ။

antiperspirant         n        ေခၽြးတိတ္ေဆး။

Antipodean   adj     ဩစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံတို႕ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ (သို႕) ယင္းေဒသ၌။

Antipodes     n        ဩစေၾတးလ်ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ။

antipodes      n,pl    ကမာတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ထိပ္ဆိုင္ရိွထိပ္ဆိုင္ရိွအရပ္ေဒသမ်ား။

antiquarian   adj     ေရွးေဟာင္း ရွားပါးပစၥည္း။

antiquarian   n        ေရွးေဟာင္းရွားပါးပစၥည္းေလ့လာ၊ စုေဆာင္း၊ ေရာင္းဝယ္သူ။

antiquary      n        ေရွးေဟာင္းရွားပါးပစၥည္းေလ့လာ၊ စုေဆာင္း၊ ေရာင္းဝယ္သူ။

antiquated    adj     ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္က [ျဖစ္ေသာ]။

antique         adj     ေရွးက်၍တန္ဖိုးႀကီးေသာ။ လြန္ေလၿပီးေသာအခါက။ ေရွးက်ေသာ။ သက္တမ္း ၾကာျမင့္လွၿပီျဖစ္ေသာ။ အိုမင္းလွေသာ။ ေရွးပေဝဏီက။

antique         n        ေရွးေဟာင္းပစၥည္း။

antiquity       n        ေရွးပေဝဏီ။ (အထူးသျဖင့္ ဂရိ ႏွင့္ ေရာမေခတ္)။ ေရွးအတီး။ ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာေခတ္။

antiseptic      n        ေရာဂါပိုးသတ္ေဆး။ မန္းေဆး။

antiseptic      adj     ေရာဂါပိုးေသေစေသာ။ ပိုးမႊားကင္းစင္ေသာ။ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ မေကာင္းေသာ။

antisocial      adj     လူ႕ထံုးတမ္း ဥပေဒတို႕ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ။ လူမႈေရးေခါင္းပါးေသာ။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ မရိွေသာ။ ေဖာ္ေရြမႈမရိွေသာ။ ႐ိုင္းရာက်ေသာ။

antithesis      n        ပကတိဆန္႕က်င္ဘက္။ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေသာ။ ဆန္႕က်င္ဘက္။

antithetical    adj     ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႕က်င္[ေသာ]။

antler  n        သမင္(ဦး)ခ်ိဳ။

antonym       n        ဆန္႕က်င္ဘက္စကား။

ants    n[pl]   ပုရြက္ဆိတ္မ်ား

anus   n        (anatomy) စအိုဝ။ ဝစၥမဂ္။

anuses          n[pl]   စအိုမ်ား

anvil   n        ေပ။

anxieties       n[pl]   စိုးရိမ္မုမ်ား

anxiety         n        စိုးရိမ္မႈ။ ေၾကာင့္ၾက မႈ။ ပူပန္မႈ။ ေသာက။ ဗ်ာပါရ။ စိတ္ေစာေနမႈ။

anxious        adj     စိုးရိမ္လ်က္ရိွ ေသာ။ ေၾကာင့္ၾကလ်က္ရိွေသာ။ ေသာကေရာက္ေနေသာ။ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ။ ဆႏၵေစာေန [ေသာ]။ လိုလားေတာင့္တလ်က္ရိွ [ေသာ]။ စိတ္ေစာလ်က္ရိွ [ေသာ]။

anxiously      adv     အေမာတေကာ။ စိုးရိမ္တႀကီး။

any     adj     (ျငင္းပယ္ဝါက်မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား၌ some  အစားသံုးျခင္း)။

any     adv     မည္သို႕မွ်။ ဘယ္လိုမွ်။ နည္းနည္းမွ်။

any     indef det       တစ္စံုတစ္ရာ

any (the) less          idm    (မ)ေလ်ာ့ဘဲ။

any amount of        idm    မနည္းလွေသာ အတိုင္းအတာ။

any more      adv     (ျငင္းပယ္ဝါက်မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္)။ (က) ယခု။ အခု။

any number of sth/sb        IDM    အမ်ားအျပား ။

any time       adv     ဘယ္အခ်ိန္မဆို။ အခ်ိန္မေရြး။

anybody       pron   (ျငင္းပယ္ ဝါက်မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ား၌ Someone အစား သံုးသည္။) တစ္ေယာက္ေယာက္။ တစ္ေယာက္တေလ။

anybody       indef pron     တစ္ေယာက္တေလ

anybody’s guess      idm    မေသခ်ာမေရရာေသာကိစၥ။တပ္အပ္မေျပာႏိုင္ေသာအရာ။

anyhow        adv     ထို႕ျပင္။ ဒါ့အျပင္။ (ေရွ႕၌ဆိုၿပီးျဖစ္သည္ကို  အတည္ျပဳေသာ အားျဖင့္ သံုးသည္။)

anyone         pron   တစ္စံုတစ္ေယာက္။ မည္သူမဆို။

anyone         indef pron     တစ္ေယာက္ေယာက္

anything       pron   ဘာတစ္ခုခု။ ဘာ။ (ျငင္းပယ္ ဝါက်မ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားတြင္ something အစား သံုးသည္။)

anything       indef pron     ဘာတစ္ခုခု

anything but idm    လံုးဝ မ(ဟုတ္၊ျဖစ္) စသည္။

anyway         adv     ထို႕အျပင္

anywhere      adv     ဘယ္ေနရာမဆို။

anywhere      interf adv      ဘယ္မွာမွ

aorta  n        ပင္မေသြးလႊတ္ေၾကာ (ႏွလံုးဘယ္ဘက္ခန္းက)။

aorta/aortas  n[pl]   ေသြးလႊတ္ေၾကာမႀကီးမ်ား

apace  adv     သြက္သြက္လက္လက္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္။

apart  adv     (တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု) ကြာလွမ္းလ်က္၊ ျခား လ်က္၊ ေဝးကြာလ်က္။ တသီးတသန္႕။ သီးျခား။

apart  adv part        တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

apart from    prep   ကလြဲလို႕။ အျပင္။

apartheid      n        (ယခင္က ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္) လူမ်ိဳးအလိုက္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား တျခားစီခြဲျခားထားေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္။ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ။

apartment     n        တိုက္ခန္း။ (ရက္ အားတြင္ ငွားရမ္းေနႏိုင္ရန္)အခန္းတြဲ။ ခန္းေဆာင္။ ေဆာင္ခန္း။

apartment block      n        (Brit) တိုက္ခန္းအိမ္ရာ။

apartment house     n        (US) တိုက္ခန္းအိမ္ရာ။

apartments   n[pl]   တိုက္ခန္းမ်ား

apathetic       adj     စိတ္မပါ [ေသာ]။

apathetically  adv     စိတ္မပါ။

apathy          n        စိတ္မဝင္စားျခင္း။ စိတ္မပါျခင္း။

ape     n        ေမ်ာက္ဝံ။ လူဝံ။

ape     v        တုသည္။ ခိုးခ်သည္။

aperient        n        ဝမ္းႏုတ္ေဆး။

aperitif         n        ႏႈတ္ၿမိန္(အရက္)ေဆး။

aperture       n        အေပါက္က်ဉ္း။ (ကင္မရာတြင္) က်ဉ္းႏိုင္ ခ်ဲ့ႏိုင္ေသာ အလင္းဝင္ေပါက္။ အပါခ်ာ။

apes   n[pl]   ေမ်ာက္လႊေက်ာ္မ်ား

Apex  abbr   Advanced Purchase Excursion. ေလယာဉ္လက္မွတ္ကို သတ္မွတ္ခ်ိန္၌ ႀကိဳတင္ စာရင္းသြင္းျခင္းအားျဖင့္ ေလယာဉ္ခေလွ်ာ့ယူေသာ စနစ္။

apex   n        အထြတ္။ ထိပ္။

aphasia         n        ဦးေႏွာက္ ထိခိုက္သည့္ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ စကားမေျပာႏိုင္ျခင္း။

aphid  n        ျဖဳတ္စိမ္း။ ပ်ပိုး။

aphorism      n        သုတ္။ ေဆာင္ပုဒ္။

aphoristic      adj     သုတ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

aphrodisiac   n        ကာမအားတိုးေဆး။

aphrodisiac   adj     ကာမအားတိုးေဆးႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

apiaries        n[pl]   ပ်ားေမြးျမဴရာဌာနမ်ား

apiary n        ပ်ားေမြးျမဴရာဌာန။

apiece adv     တစ္ခုလွ်င္။ တစ္ဖက္စီ။

aplenty         adj     အမ်ားအျပား။ အလွ်ံပယ္။ (နာမ္ေနာက္၌သံုးသည္။)

aplomb         n        အၿမိဳင့္သား။

apocalypse    n        (ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းလာ) ကမၻာပ်က္ ကိန္း။

apocalyptic    adj     (အထူးသျဖင့္ ကမၻာ) ပ်က္ကိန္းေဟာ။ ကမၻာပ်က္သည့္ပမာျဖစ္ေသာ။

apocryphal    adj     လံၾကဳပ္။

apogee         n        (astronomy) (ၿဂိဳဟ္၊ လ စသည္ တို႕၏ ပတ္လမ္းတြင္) ကမၻာႏွင့္အေဝးဆံုးေနရာ။ အထြတ္အထိပ္။

apolitical       adj     ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ကင္းရွင္းေသာ။

apologetic     adj     ေတာင္းပန္ေသာ။ အားတံု႕အားနာျဖစ္ေန[ေသာ]။

apologetically          adv     ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္။

apologise      v        ေတာင္းပန္ သည္။

apologist      n        (တစ္စံုတစ္ရာေသာ အေၾကာင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍) ကာကြယ္ေခ်ပေျပာဆိုသူ၊ ေရွ႕ေန လိုက္ေပးသူ။

apologize      v        ေတာင္းပန္ သည္။

apologized    v[pt]   ေတာင္းပန္ခဲ့

apologized    v[pp]  ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး

apologizes    v[sg]  ေတာင္းပန္

apologizing   v[ing] ေတာင္းပန္ေန

apology        n        ေတာင္းပန္ျခင္း။ ေတာင္းပန္တာ။ (အစည္းအေဝး၊ အခမ္းအနား စသည္ မတက္ ႏိုင္ေၾကာင္း (သို႕) အၿပီးအစီးမေနႏိုင္ေၾကာင္း) ေတာင္းပန္ခ်က္။ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း။

apoplectic     adj     ေလသင္တုန္းျဖတ္ေသာ။ ယမ္းပံုမီးက်ျဖစ္ေသာ။

apoplexies    n[pl]   ဝက္႐ူးျပန္ေရာဂါမ်ား

apoplexy       n        ေလသင္တုန္း။ ဦးေႏွာက္ ေသြး ေၾကာျပတ္ျခင္း။ ဦးေႏွာက္ ေသြးေၾကာျပတ္ေလာက္သည့္ ေသာကဗ်ာပါရ။

apostasy       n        ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ အယူဝါဒ၊ ႏိုင္ငံေရးဝါဒ၊ ရပ္တည္ခ်က္တို႕ကို စြန္႕ပယ္ျခင္း။

apostate       n        ေသြလွန္သူ။ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား။

Apostle         n        ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က လွည့္လည္ ေဟာၾကားရန္ ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ (၁၂)ဦးအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္။ တမန္ေတာ္။

apostolic       adj     ခရစ္ေတာ္၏ တမန္ေတာ္မ်ား (သို႕) ယင္းတို႕၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ။

apostrophe   n        အကၡရာ၊ ကိန္းဂဏန္းတို႕ကို ခ်န္လွပ္ ေရးသားထားေၾကာင္း ျပသရန္၊ နာမ္တို႕၌ ပိုင္ဆိုင္မႈ ျပသရန္ႏွင့္ ဗ်ည္း၊ သရအကၡရာတို႕၌ ဗဟုဝုစ္ကိန္းျပရန္ အသံုးျပဳေသာ (…’)  သေကၤတ။

apothecary    n        ေဆးဝါး ေဖာ္စပ္ ေရာင္းခ်သူ။

apotheosis    n        အထြတ္အထိပ္။ လူစင္စစ္မွနတ္ဘုရား အျဖစ္ ခ်ီးပင့္ေဖာ္က်ဴးျခင္း။

appal  v        တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားေစ သည္။

appall v        (US)တုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားေစ သည္။

appalled       adj     စိုးထိတ္ေသာ။ စိတ္ပ်က္ေသာ။

appalling      adj     ဆိုးရြားေသာ။ စိတ္ပ်က္ဖြယ္လိလိ။

appallingly    adv     ဆိုးဆိုးရြားရြား။

apparatchik   n        (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီစေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္) အရာရိွ။ ဗ်ဴ႐ိုကရက္။

apparatus     n        (anatomy) ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္း။ အဂၤါအစုအေဝး။

apparel         n        အဝတ္အစား။

apparels       n        သိသာျခင္းမ်ား

apparent       adj     သိသာ [ေသာ]။ ထင္ရွား [ေသာ]။ ေပၚလြင္[ေသာ]။ ေရရာ[ေသာ]။ အျပင္ပန္းအားျဖင့္ျဖစ္ေသာ။

apparently    adv     သိရသေရြ႕။ ၾကည့္ရတာေတာ့။

apparition     n        ေသလြန္ၿပီးသူ၏႐ုပ္သြင္။ တေစၦ။ ဆန္းၾကယ္ေသာ ႐ုပ္လႊာ။

appeal v        လိႈက္လွဲစြာ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ အႏူးအညြတ္ ေမတၱာရပ္သည္။ ေတာင္းပန္ သည္။ အယူခံ ဝင္ သည္။

appeal n        ေမတၱာရပ္ခံခ်က္။ အသနားခံျခင္း။ ဆြေဆာင္မႈ။ စိတ္ပါဝင္စားမႈ။ (law) အယူခံဝင္ျခင္း။ အယူခံ။ အယူခံမႈ။

appeal v[sg]  ေတာင္းပန္

appealed       v[pt]   ေတာင္းပန္ခဲ့

appealed       v[pp]  ေတာင္းပန္ခဲ့ၿပီး

appealing      adj     ႏွစ္သက္စဖြယ္။

appealing      v[ing] ေတာင္းပန္ေန

appealingly   adv     က႐ုဏာသက္စဖြယ္။

appear          v        ေပၚလာသည္။ ျမင္ရသည္။ ေရာက္ လာသည္။ ေပၚလာသည္။ ေဖာ္ျပထားသည္။

appearance   n        ေရာက္လာျခင္း။ ေရာက္ရိွလာျခင္း။ ေပၚလာျခင္း။ (သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ အသံလႊင့္ခ်က္၊ ႐ုပ္သံလႊင့္ခ်က္ စသည္တို႕၌) ပါလာျခင္း၊ ထုတ္ လႊင့္ျခင္း။ (ပရိသတ္၊ တရား႐ံုးေတာ္ ေရွ႕ေမွာက္) ေရာက္ျခင္း။

appearances  n[pl]   ေရာက္လာျခင္းမ်ား

appearaned   v        ေရာက္လာခဲ့သည္။

appeared      v[pt]   ေရာက္လာခဲ့

appeared      v[pp]  ေရာက္လာခဲ့ၿပီး

appearing     v[ing] ေရာက္ေန

appears        v[sg]  ေရာက္လာ

appease        v        ႏွစ္သိမ့္သည္။ ေခၽြးသိပ္သည္။ ေျဖေဖ်ာက္ တင္းတိမ္ေစသည္။

appellant      n        (law) အယူခံဝင္သူ။

appellation    n        အမည္နာမ။ ဘြဲ႕သညာ။

append         v        ျဖည့္စြက္ (ေရးသြင္း) သည္။ ပူးတြေပးလိုက္သည္။

appendage    n        ပင္မကိုယ္ထည္၊ ခႏၶာ၏ အခက္အလက္မွ် ျဖစ္ေသာအရာ (သို႕) တြဲဆက္ထားေသာအရာ။ ကိုယ္ခႏၶာ၏ အဂၤါအစိတ္အပိုင္း။ (ပင္မ မဟုတ္ေသာ၊ အဓိက မဟုတ္ေသာ) အျဖည့္ခံ။

appendectomy        n        (medical) အူ အတက္ ခြဲစိတ္ျဖတ္ေတာက္ကုသမႈ။

appendices    n[pl]   အူအတက္မ်ား

appendicitis   n        အူအတက္ေရာင္ျခင္း။

appendix      n        ေနာက္ဆက္တြဲ။ အူအတက္။

apperhending         v[ing] ဆက္ႏြယ္ေန

appertain      v        ဆိုင္သည္။ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္။

appetiser      n        စားၿမိန္ေဆး။ ႏႈတ္ၿမိန္စာ။

appetising     adj     စားခ်င့္စဖြယ္။

appetite        n        စားခ်င္စိတ္။ အာသာ။ ရမၼက္။ တဏွာ။ ဆႏၵ။ အလို။ ေတာင့္တမႈ။ အာသီသ။

appetizer      n        စားၿမိန္ေဆး။ ႏႈတ္ၿမိန္စာ။

appetizing     adj     စားခ်င့္စဖြယ္။

applaud        v        လက္ခုပ္ဩဘာေပးသည္။ ခ်ီးက်ဴးသည္။ ခ်ီးမြမ္းသည္။ ဂုဏ္ျပဳသည္။

applause       n        လက္ခုပ္ဩဘာသံ။

apple  n        ပန္းသီး။

apple juice    n        ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္

apples n[pl]   ပန္းသီးမ်ား

appliance      n        ကိရိယာ။ တန္ဆာပလာ။ ပစၥည္း။ အသံုးအေဆာင္။

applicability   n        သက္ဆိုင္မႈ။ အပ္စပ္မႈ။

applicable     adj     သက္ဆိုင္[ေသာ]။

applicant       n        ေလွ်ာက္ထားသူ။ ေလွ်ာက္လႊာ ရွင္။

applicants     n[pl]   ေလၽွာက္ထားသူမ်ား

application    n        ေလွ်ာက္လႊာ တင္ျခင္း။ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။ ေလွ်ာက္လႊာ။ (computing) ကြန္ပ်ဴတာ တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေရးဆြဲထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္အစု။ လုပ္ငန္းသံုးပ႐ိုဂရမ္။

applications   n[pl]   ေလၽွာက္လႊာမ်ား

applied         adj     လက္ေတြ႕အသံုးခ်။ အသံုးခ်။

applied         v[pt]   ေလၽွာက္ခဲ့

applied         v[pp]  ေလၽွာက္ခဲ့ၿပီး

applies         v[sg]  ေလၽွာက္

appling         v[ing] ေလၽွာက္ေန

appliqué       n        ေအာက္ခံ အထည္ႏွင့္ တူညေသာ (သို႕) အေရာင္တူေသာအစမ်ားကို ကပ္၍၊ ခ်ဳပ္၍ ပံုစံေဖာ္ေသာ အခ်ဳပ္အလုပ္နည္း။ ကပ္ပန္း။ အပၸလစ္ေကး။

appliquéd     adj     ကပ္ပန္းေဖာ္ထားေသာ။

apply  v        ေလွ်ာက္သည္။ ေတာင္းခံသည္။ သုတ္လိမ္းသည္။ လူးသည္။ ထည့္သည္။ က်င့္သံုးသည္။ အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစသည္။ သံုးသည္။

appoint         v        ခန္႕သည္။ ခန္႕အပ္သည္။ တာဝန္ေပးသည္။ (အခ်ိန္၊ ေနရာ) သတ္မွတ္သည္။ ခ်ိန္းဆိုသည္။

appoint         v[sg]  ခန္႕

appointed     v[pt]   ခန္႕ခဲ့

appointed     v[pp]  ခန္႕ခဲ့ၿပီး

appointee     n        (အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာအရ၊ အတြက္) ခန္႕အပ္ျခင္းခံရသူ။

appointing    v[ing] ခန္႕ေန

appointment n        ခ်ိန္းဆိုခ်က္။ ရက္ခ်ိန္း။ ခ်ိန္းထားတာ။ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္။ ရာထူး။ အလုပ္။

appointments          n[pl]   ခ်ိန္းဆိုခ်က္မ်ား

apportion      v        ေဝပံုခ်သည္။ ခြေဝေပးသည္။ မွ်ေဝသည္။ ခန္႕ခြဲသည္။

apposite       adj     ေလ်ာ္ကန္ေသာ။ ဆေလ်ာ္ ေသာ။ အႏု႐ူပျဖစ္ေသာ။

apposition     n        (grammar) အနက္တူ ပုဒ္ႏွစ္ခုကို တစ္ဆက္တည္းဖြဲ႕ဆိုမႈ။ အႏု႐ူပျဖစ္မႈ။

appraisal       n        သံုးသပ္ခ်က္။ ဆန္းစစ္ခ်က္။ အကဲျဖတ္ခ်က္။

appraise       v        တန္ဖိုးျဖတ္သည္။ ရာျပတ္သည္။ ရမ္းဆ သည္။ ခန္႕တြက္သည္။ ႏိႈင္းခ်င့္သံုးသပ္သည္။

appraiser      n        ရာျပတ္။

appraisers     n[pl]   ရာျဖတ္မ်ား

appreciable   adj     သိသာေသာ။

appreciably   adv     သိသိသာသာ။

appreciate     v        အရသာခံစားႏိုင္သည္။ အသိအမွတ္ ျပဳသည္။ သေဘာက်သည္။ နားလည္သည္။ သေဘာေပါက္သည္။ သတိထားမိ သည္။ ေက်းဇူးတင္သည္။ ႀကိဳဆိုသည္။ လိုလားသည္။ တန္ဖိုးတက္သည္။

appreciated   v[pt]   အရသာခံစားနိုင္ခဲ့

appreciated   v[pp]  အရသာခံစားနိုင္ခဲ့ၿပီး

appreciates   v[sg]  အရသာခံစားနိုင္

appreciating  v[ing] အရသာခံစားနိုင္ေန

appreciation  n        ရသခံစားႏိုင္မႈ။ တန္ဖိုး ထားမႈ။ နားလည္မႈ။ သေဘာေပါက္ျခင္း။ တန္ဖိုးထားျခင္း။ ေက်းဇူးတင္ျခင္း။ အသိအမွတ္ ျပဳျခင္း။ သံုးသပ္ခ်က္။ ေဝဖန္ ဆန္းစစ္ခ်က္။ တန္ဖိုးတက္ျခင္း။

appreciative  adj     ေက်းဇူးတင္ [ေသာ]။ သေဘာက်ေသာ။ ႏွစ္လိုေသာ။

apprehend    v        (ရဲက) ဖမ္းသည္။ ဖမ္းမိသည္။ သေဘာေပါက္သည္။ နားလည္သည္။

apprehended v[pt]   ဖမ္းမိခဲ့

apprehended v[pp]  ဖမ္းမိခဲ့ၿပီး

apprehension          n        စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ။ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕မႈ။ ပူပန္မႈ။ (ရဲက) ဖမ္းဆီးမိျခင္း။

apprehensive adj     စိုးရိမ္ [ေသာ]။ ေၾကာင့္ၾက [ေသာ]။ ပူပန္ [ေသာ]။

apprehensively        adv     စိုးရိမ္တႀကီး။

apprentice     n        အလုပ္သင္။

apprentice     v        အလုပ္သင္အျဖစ္ ဝင္ရသည္။

apprenticeship        n        အလုပ္သင္အျဖစ္။ အလုပ္သင္ကာလ။

apprise         v        အသေပးသည္။

approach      v        နီးကပ္လာသည္။ မီသည္။ ခ်ဉ္းကပ္သည္။ နီးပါးျဖစ္သည္။

approach      n        ခ်ဉ္းကပ္နည္း။ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္း။ လုပ္နည္းကိုင္နည္း။ ခ်ဉ္းကပ္လာျခင္း။ နီးကပ္လာေၾကာင္း။ ဝင္လာျခင္း။ ခ်ဉ္းကပ္လမ္း။ ဝင္လမ္း။

approachable adj     ေဖာ္ေရြ [ေသာ]။ ခ်ဉ္းကပ္ႏိုင္ [ေသာ]။

approached   v[pt]   နီးကပ္လာခဲ့

approached   v[pp]  နီးကပ္လာခဲ့ၿပီး

approaches   v[sg]  နီးကပ္လာ

approaching  v[ing] နီးကပ္ေန

approbation  n        သေဘာတူညီမႈ။ ခြင့္ျပဳျခင္း။ သေဘာက်ျခင္း။

appropriate   adj     သင့္ေလ်ာ္ ေသာ။ ေလ်ာ္ကန္ေသာ။ ဆေလ်ာ္ေသာ။ သင့္ေတာ္ေသာ။

appropriate   v        အပိုင္စီးသည္။ ေမာင္ပိုင္ စီးသည္။ ဗုန္းသည္။ ေမာင္ပိုင္စီးသည္။ လ်ာထားသည္။

appropriated v[pt]   အပိုင္စီးခဲ့

appropriated v[pp]  အပိုင္စီးခဲ့ၿပီဂ

appropriates  v[sg]  အပိုင္စီး

appropriating          v[ing] အပိုင္စီးေန

appropriation          n        လ်ာထားျခင္း။ သိမ္းျမန္းျခင္း။ လ်ာထားေငြ။

approval       n        သေဘာက်ျခင္း။ ေထာက္ခံမႈ။ အတည္ျပဳခ်က္။ သေဘာတူညီခ်က္။ ခြင့္ျပဳမႈ။

approvals      n[pl]   သေဘာက်ျခင္းမ်ား

approve        v        သေဘာက်သည္။ ေထာက္ခံသည္။ လက္ခံသည္။ အတည္ျပဳသည္။

approve        vt,vi    သေဘာတူခြင့္ျပဳသည္။

approved      v[pt]   သေဘာက်ခဲ့

approved      v[pp]  သေဘာက်ခဲ့ၿပီး

approved school      n        (ယခင္) လူငယ္ ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း။

approver       n        အစိုးရသက္ေသ

approvers     n[pl]   သေဘာက်ျခင္းမ်ား

approvers     n[sg]  သေဘာက်

approving     adj     သေဘာက်ေသာ။

approving     v[ing] သေဘာက်ေန

approvingly   adv     သေဘာတူစြာ။

approx         abbr   APPROXIMATE

approximate  adj     ခန္႕မွန္းေျခ။

approximate  v        နီးစပ္သည္။ မနီးယိုးစြဲလိုက္သည္။ နီးနီးစပ္စပ္ ခန္႕မွန္းသည္။

approximately         adv     ခန္႕မွန္းေျခအားျဖင့္။ ခန္႕။ နီးပါး။ ေလာက္။

approximation        n        နီးစပ္ေသာ ခန္႕မွန္းခ်က္။ မွန္းေျခ။ မနီးယိုးစြဲတူေသာအရာ။ ေယာင္ေယာင္မွ် ျဖစ္ေသာ (အၿပံဳး စသည္)။

appurtenance          n        အသံုးအေဆာင္။

APR    abbr   APRIL. ဧၿပီ။

apres-ski       n        တစ္ေန႕တာ ႏွင္းေလွ်ာ စီးၿပီးေနာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ။

apricot          n        တ႐ုတ္ဆီးသီး။ (မက္မြန္ႏွင့္ ဆင္သည္။) ဝါေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ လေမၼာ္ေရာင္။

apricots        n[pl]   တ႐ုတ္ဇီးသီးမ်ား

April   n        ဧၿပီ။

April Fool     n        ထံုးစံအရ ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႕တြင္ အေပ်ာ္ အျပက္သေဘာ အ႐ူးလုပ္ခံရသူ။

April Fool’s Day       n        ဧၿပီလ (၁)ရက္ေန႕။ MysteryZillion ဆိုက္ ၏ ေမြးေန႕လည္းျဖစ္သည္။

apron n        ေရွ႕ဖံုးခါးစည္း။ ေလယာဉ္ အတင္အခ် လုပ္ရန္၊ လွည့္ရန္၊ ရပ္နားရန္ စသည္အတြက္ ေလဆိပ္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းရိွေသာ အမာခံေနရာ။ ေလဆိပ္ဥပစာ။

apron stage   n        ကဇာတ္႐ံုတြင္ ျပည္ဖံုးကားေရွ႕ ထြက္ ေနေသာ ဇာတ္ခံုအစြန္း။ ဇာတ္စင္ဥပစာ။

aprons          n[pl]   ေရွ႕ဖံုးခါးစည္းမ်ား

apropos        prap   ပတ္သက္၍။

apropos        adj     ဆေလ်ာ္ [ေသာ]။ သက္ဆိုင္ [ေသာ]။ ဆီဆိုင္ [ေသာ]။

apse   n        ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၏ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရတတ္ေသာ စက္ဝိုင္းျခမ္းပံု အဟိုက္။

apt     adj     ဆေလ်ာ္ေသာ။ ေလ်ာ္ကန္ေသာ။ သင့္ျမတ္ေသာ။

aptitude        n        ပင္ကိုစြမ္းရည္။ ပါရမီ။ အထံု။

aptitude test  n        အထံုပါမႈ ဆန္းစစ္ျခင္း။

aptly   adv     လိုက္ဖက္စြာ။ ခ်က္က်လက္က်။

aptness         n        လိုက္ဖက္ျခင္း။ ခ်က္က်လက္က်ျခင္း။

aqualung      n        ေရငုပ္သမား အသက္ရွဴႏိုင္ရန္ ေလဘူးႏွင့္ ႏွာေခါင္း၊ ပါးစပ္တို႕သို႕ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေလပိုက္အစံု။

aquamarine   n        ျမျပာ။ စိမ္းျပာေရာင္။

aquaria         n        ငါးႏွင့္ အျခားေရသတၱဝါမ်ား ေလွာင္ရန္ ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာကန္။ ငါးအလွေမြးကန္။ ငါးျပတိုက္။

aquaria         n[pl]   အလွငါးေမြးကန္မ်ား

aquarium      n        ငါးႏွင့္ အျခားေရသတၱဝါမ်ား ေလွာင္ရန္ ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာကန္။ ငါးအလွေမြးကန္။ ငါးျပတိုက္။

aquariums    n        ငါးႏွင့္ အျခားေရသတၱဝါမ်ား ေလွာင္ရန္ ဖန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာကန္။ ငါးအလွေမြးကန္။ ငါးျပတိုက္။

aquariums    n[pl]   အလွငါးေမြးကန္မ်ား

Aquarius       n        ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္တြင္ ဧကာ ဒသမျဖစ္ေသာ ေရထမ္းေယာက်္ားပံု ကံုရာသီ႐ုပ္။ ကံုရာသီဖြား။

Aquarius       n[pl]   ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား

aquatic         adj     ေရေန၊ ေရေပ်ာ္ (သတၱဝါ အပင္စသည္)။ ေရေပၚ ေရေအာက္ (အားကစားနည္း)။

Aquauian      n        ကံုရာသီဖြား။

Aquauian      adj     ကံုရာသီႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ။

Aquauian      n[pl]   ကုမ္ရာသီဖြားမ်ား

aqueduct      n        ေရသြယ္တံတား။

aqueous       adj     (techn) ေရပါ [ေသာ]။ ေရျဖင့္ ေဖ်ာ္ [ေသာ]။ အရည္။

aquifer         n        (geology) ေရေအာင္းလႊာ။

aquiline        adj     လင္းယုန္ (၏၊ ကဲ့သို႕)။

Arab   n        အာရပ္။ အာေရဗ်ျမင္း။

arab   adj     အာရပ္။ အာေရဗ်။

arabesque     n        ကႏုတ္ပန္း။ (ဘေလးအက) ေျခတစ္ဖက္ျဖင့္ရပ္လ်က္ ေျခတစ္ဖက္ကို ေျမႏွင့္ မ်ဉ္းၿပိဳင္တန္းထားေသာ အေနအထား။

Arabian        adj     အာေရဗ်။

Arabic adj     အာရပ္ (ဘာသာစကား၊ စာေပ)။

Arabic n        အာရပ္ဘာသာစကား။ အာရဗီ။

arabic numeral        n        1, 2, 3 စေသာ ဂဏန္းေျခ။ အာရပ္ ဂဏန္းေျခ။

arable adj     စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေသာ (ေျမ)။ ေကာက္ပဲ သီးႏံွ။ သီးႏံွျဖစ္ထြန္းေသာ။

arable n        သီးႏံွျဖစ္ထြန္းေသာေျမ (သို႕) ျဖစ္ထြန္းေသာသီးႏံွ။

arbiter n        စီရင္ပိုင္သူ။ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသူ။

arbitrage       n        (commerce) လက္လွည့္ ေရာင္းျခင္း။

arbitrament   n        တရားစီရင္ျခင္း။

arbitrarily      adv     စိတ္ကူးေပါက္ ေပါက္သလို။ ထင္ရာ ျမင္ရာ။

arbitrariness  n        စိတ္ကူးေပါက္ ေပါက္သလို။ ထင္ရာ ျမင္ရာ။

arbitrary       adj     အတၱေနာ မတိ (ဆံုးျဖတ္ခ်က္)။  ထင္ရာျမင္ရာ။ တစ္ဖက္သတ္။ အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ။ ထင္တိုင္းၾကဲႏိုင္ေသာ။

arbitrate       v        ခံုသမာဓိမူသည္။ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ ေပး သည္။

arbitration     n        အႏုညာတ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ ခံုသမာဓိျဖင့္ စီရင္ဆံုးျဖတ္ျခင္း။

arbitrator      n        အႏုညာတ  ခံုလူႀကီး။ ခံုသမာဓိ။ ခံုသမတ္။

arbitrators     n[pl]   ခံုသမာဓိမ်ား

arboreal        adj     (techn) သစ္ပင္ေန (တိရစၦာန္ စသည္)။

arboreta       n        သစ္ပင္ဥယ်ာဉ္။ ႐ုကၡဥယ်ာဉ္။

arboretum    n        သစ္ပင္ဥယ်ာဉ္။ ႐ုကၡဥယ်ာဉ္။

arboretums   n        သစ္ပင္ဥယ်ာဉ္။ ႐ုကၡဥယ်ာဉ္။

arbour          n        သစ္ပင္၊ ႏြယ္ပင္တို႕ကို ဖြဲ႕ယွက္ ေစရန္ ဖန္တီးထားေသာ နားခိုစရာေနရာ။ ႐ုကၡကြန္းသာ။

arc     n        စက္ဝန္းျပတ္။ အေကြး။ အေကြးအဝိုက္။ အေဝ့ အဝိုက္။ အဖိုစြန္းႏွင့္ အမစြန္းတို႕ကို ျဖတ္၍ လွ်ပ္စီးမႈ။ လွ်ပ္ကူးေၾကာင္း။

arc     v        လွ်ပ္ကူးသည္။ ေဝ့ဝိုက္(စီးေျပး)သည္။ ေကာ့ (ျဖာ) သည္။

arc lamp       n        လွ်ပ္ကူးမီးခြက္။

arc light        n        လွ်ပ္ကူးမီးခြက္။

arcade n        မ်ားေသာအားျဖင့္ အမိုးခံုးစႀကႍ ပါရိွေသာ႐ံု။ (ဆိုင္တန္း / ဆိုင္တန္းမ်ား စႀကႍတစ္ဖက္ / တစ္ဖက္ တစ္ခ်က္ တြင္ ပါရိွသည္။)

arcane adj     လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ေသာ။

arch    n        ခံုး။ ေပါင္းကူး။

arch    v        ခံုးထသည္။ ခံုးႂကြသည္။ ခံုးတက္သည္။ ေပါင္းကူးဖြဲ႕ယွက္သည္။ ေပါင္းမိုးသဏၭာန္ တည္ရိွသည္။

arch    adj     က်ီစယ္ေသာ။ ေလွာင္ေသာ။ တစ္ဖက္ကမ္းခပ္ ကၽြမ္းေသာ။

arch pelago   n        ကၽြန္းစု

Arch-bishop  n        ဂိုဏ္းခ်ဳပ္

arch-enemy   n        အဓိကရန္သူ။ မဟာရန္ဘက္။

arch-rival      n        အဓိကၿပိဳင္ဘက္။

archaeological         adj     ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ။

archaeologies          n[pl]   ကၽြန္းစုမ်ား

archaeologist n        ေရွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္။

archaeologists         n[pl]   ေရွးေဟာင္းသုေတသီမ်ား

archaeology  n        ေရွးေဟာင္းသုေတသန။

archaic         adj     အလြန္ ေရွးဆန္ေသာ။ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်ေသာ။ ဘိုးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က။ ေရွးေဟာင္း။

archaism       n        ေပါရာဏ။ ေရွးမူဟန္ ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မႈ။

archangel      n        (ခရစ္ယာန္) ေကာင္းကင္တမန္မင္း။ နတ္မင္းႀကီး။

archbishop    n        (ခရစ္ယာန္)ဂိုဏ္းခ်ဳပ္။

archbishopric n        ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ရာထူး။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္အပိုင္ နယ္ေျမ။

archdeacon   n        (ခရစ္ယာန္)ဂိုဏ္းေထာက္။

archdiocese   n        ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ စီရင္မႈ ေအာက္ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား။

archduchess  n        ဩစႀတီးယားအင္ပါယာ ဧကရာဇ္မင္း၏ သမီး။

archduke      n        ဩစႀတီးယားအင္ပါယာ ဧကရာဇ္မင္း၏ သား။

arched type   n        လခ်မ္းေဗြ

archer n        ေလးသမား။ (ေရွး) ေလးသည္ေတာ္။

archery         n        ေလးအတတ္။ ေလးပစ္ (အားကစားနည္း)။

arches n[pl]   အခံုးမ်ား

archetypal     adj     သမား႐ိုးက်။

archetype      n        ပံုစံ။ နမူနာ။

archipelago   n        ကၽြန္းစု။

architect       n        ဗိသုကာ။ အေဆာက္အအံုပံုစံ ထုတ္လုပ္၍ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ႀကီးၾကပ္သူ။ စီမံဖန္တီးသူ။ [ဥ] ဗိသုကာ။

architects      n[pl]   ဗိသုကာမ်ား

architectural  adj     ဗိသုကာဆိုင္ရာ။ ဗိသုကာပညာ။

architecturally         adv     ဗိသုကာ႐ႈေထာင့္မွ။

architecture   n        ဗိသုကာပညာ။ ဗိသုကာပံုစံ။ (computing) ကြန္ပ်ဴတာစနစ္တစ္ရပ္၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံု။

architectures n[pl]   ဗိသုကာပညာမ်ား

architrave     n        (ေရွးဂရိ၊ ေရာမ) တိုင္တန္း ထိပ္ နဖူးစီး၏ ေအာက္ဆံုးအပိုင္း ေဖာင္းတန္း။ (ျပတင္း၊ တံခါး) ေဖာင္းမြမ္းက်ည္းေခြ။

archive         n        ေမာ္ကြန္း။ ေမာ္ကြန္းတိုက္။

archivist        n        ေမာ္ကြန္းတိုက္မွဴး။

archway        n        မုခ္ခံုး။ မုခ္ခံုးပါစႀကႍ။

Arctic  adj     အလြန္ေအးျမေသာ။

ardent adj     အလြန္တက္ႂကြေသာ။ ေဇာသန္ေသာ။

ardently        adv     အူလိႈက္အသည္းလိႈက္။ ထက္ထက္သန္သန္။

ardour          n        စိတ္ေဇာဟုန္။ စိတ္ေဇာ။

arduous        adj, adv=     ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာ။

are     v        ျဖစ္

area    n        အက်ယ္အဝန္းပမာဏ။ ဧရိယာ။ နယ္ေျမ။ ေဒသ။ အပိုင္း အျခား။ အရပ္။ နယ္ပယ္။

area code      n        (ရန္ကုန္ – ဝ၁ ၊ မႏၱေလး – ဝ၂ စသည္ျဖင့္) ေဒသႏ ၱရတယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈ အပိုင္းအျခားတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕ ဆက္သြယ္ရာ၌ သံုးရေသာ သညာမွတ္။

areas  n[pl]   ဧရိယာမ်ား

aren’t  short  are not. မရိွ။ မဟုတ္။

arena  n        အားကစားကြင္း။ ပြဲခင္း။ ၿပိဳင္ကြင္း။ (လက္ေဝွ႕) ႀကိဳးဝိုင္း၊ (စစ္)တလင္း စသည့္ စိန္ေခၚတိုက္ခိုက္ရာ ေနရာအပိုင္းအျခား။

argent n        ေငြေရာင္။

argent adj     ေငြေရာင္ျဖစ္ေသာ။

argon n        (symb Ar) အာဂြန္ဓာတ္ေငြ႕ျဒပ္စင္။

argosy          n        ကုန္တင္သေဘၤာႀကီး။

argot  n        (ဇာတ္သမားအခ်င္းခ်င္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဝါသနာအိုး အခ်င္းခ်င္း စသည့္ သီးျခားေလာကတစ္ခု အတြင္း၌သာ နားလည္ေသာ) စကား။

arguable       adj     ျငင္းခံုေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ။ ေစာဒကတက္ႏိုင္ေသာ။

arguably       adv     မည္သို႕ဆိုေစ။

argue  v        စကား မ်ားသည္။ ခံေျပာသည္။ ျငင္းခံုသည္။ ရည္ညႊန္းသည္။ ေထာက္ခံသည္။ (သို႕) ကန္႕ကြက္သည္။

argue  v[sg]  စကားမ်ား

argue the toss         idm    (Brit) ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သေဘာမတူေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆ͡/သည္။

argued         v[pt]   စကာء်̡8ခဲ׍

argued         v[pp]  စကားမ်ားခဲ့ၿပီး

arguing        v[ing] စကားမ်ားေန

argument      n        အျငင္းအခံု။ စကားမ်ားျခင္း။ အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း။

argumentative         adj     အျငင္းအခံုသန္ေသာ။

arguments    n[pl]   ေလၽွာက္လဲခ်က္မ်ား

argy-bargy    n        ဆူဆူညံညံ ျငင္းခံုျခင္း။ ပူညံပူညံ။

aria    n        တစ္ဦးတည္းအဆိုအတြက္ေတး။

arid    adj     မိုးနည္းေသာ။ မိုးေခါင္ေသာ။ ေျခာက္ေသြ႕ ေသာ။ ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ။

Aries  n        ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္တြင္ ပထမျဖစ္ေသာ သိုးထီးပံု မႆိရာသီ႐ုပ္။ မႆိ ရာသီဖြား။

Aries  n[pl]   မႆိရာသီမ်ား

aright adv     မွန္ကန္စြာ။ မင္း ဒီလိုေျပာတာ ေသခ်ာတယ္ေနာ္။

arise   v        ေပၚသည္။ ျဖစ္သည္။

arise   v[sg]  ေပၚ

arisen v        ေပၚသည္။ ျဖစ္သည္။

arisen v[pp]  ေပၚခဲ့ၿပီး

arising          v[ing] ေပၚေန

aristocracy    n        အထက္တန္းလႊာ။ မင္းမ်ိဳး စိုးႏြယ္။

aristocrat      n        မင္းမ်ိဳးစိုးႏြယ္ဝင္။ မင္းမ်ိဳး စိုးမ်ိဳး။

aristocratic    adj     မဟာ ဆန္ေသာ။

arithmetic     n        ဂဏԡ9းသခ်ၤာ။ ဂဏန္း ပုစာၦမ်ား။

arithmetic     adj     ဂဏန္းသခၤ်ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

arithmetic progression       n        တူညေသာပမာဏျဖင့္ တိုးေသာ၊ ေလ်ာ့ေသာ ဂဏန္းစဉ္။ (ဥပမာ- ၁၊ ၂၊ ၃ (သို႕) ၈၊ ၆၊ ၄)

arithmetical   adj     ဂဏန္းသခၤ်ာႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

arithmetical progression    n        တူညေသာပမာဏျဖင့္ တိုးေသာ၊ ေလ်ာ့ေသာ ဂဏန္းစဉ္။ (ဥပမာ- ၁၊ ၂၊ ၃ (သို႕) ၈၊ ၆၊ ၄)

ark     n        (သမၼာက်မ္း) Noah မိသားစုကို ေရႀကီးျခင္းမွ ကယ္ေသာ ေလွႀကီး။

arm    n        လက္ေမာင္း။ လက္။ လက္တစ္ကမ္း။ အက်ႌလက္။ လက္ေမာင္းကဲ့သို႕ေသာ ေမာင္းတံ၊ လက္တံ၊ လက္တန္း စသည္။

arm    v        လက္နက္ တပ္ဆင္ သည္။ စစ္တိုက္ရန္ ျပင္ဆင္သည္။ ေဖာက္ခြဲရန္ အသင့္ျပင္ဆင္သည္။

armada         n        စစ္သေဘၤာစု။

armadillo      n        သင္းေခြခ်ပ္ကဲ့သို႕ အေၾကးခြံ မာမ်ားျဖင့္ ဖံုးလ်က္ရိွၿပီး အႏ ၱရာယ္ရိွက ေခြလံုးေနတတ္ေသာ သတၱဝါ။ အမာဒီလို။ (လက္တင္အေမရိက ေဒသတြင္ ေတြ႕ရ သည္။)

armadillos     n[pl]   သင္းေခြခ်ပ္မ်ား

Armageddon n        ကမၻာေပၚရိွ သက္ရိွသတၱဝါအားလံုး ပ်က္သုဉ္းေစႏိုင္ေသာစစ္ပြဲ။

armament     n        အေျမာက္၊ တင့္ကား စသည္ လက္နက္ႀကီးမ်ား။ တပ္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း။

armature      n        လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကိရိယာ။

armband       n        လက္ပတ္။

armchair       n        လက္တင္ပါေသာ ကုလားထိုင္။

armchair       adj     ထိုင္ရာမထ [ေသာ]။

armed adj     လက္နက္အသံုးျပဳေသာ။ လက္နက္ အသင့္ ျပင္ဆင္မႈျဖင့္ ၾကားေနျခင္း။

armed to the teeth   idm    လက္နက္မ်ိဳးစံု တပ္ဆင္ ထားသည္။

armful n        တစ္ေပြ႕။

armhole        n        အက်ႌလက္ေပါက္။

armies          n[pl]   လက္နက္အသံုးျပဳျခင္းမ်ား

armistice       n        စစ္ဆိုင္းရန္ ႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီမႈ။ စစ္ဆိုင္းကာလ။

armlet n        လက္ပတ္။

armor n        သံခ်ပ္ကာ၊ က်ည္ကာ (အက်ႌ) စသည္။ (ေရွး)ခ်ပ္။ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ။

armor-plated adj     သံခ်ပ္ကာ (ယာဉ္)။

armorer        n        လက္နက္ျပင္ (သို႕) လက္နက္၊ ခ်ပ္ဝတ္လုပ္သူ၊ ျပင္သူ။

armorial       adj     ရိုးရာအထိမ္းအမွတ္ တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

armory         n        လက္နက္ သံခ်ပ္ပစၥည္းမ်ား ထားေသာေနရာ။ လက္နက္တိုက္။

armour         n        သံခ်ပ္ကာ၊ က်ည္ကာ (အက်ႌ) စသည္။ (ေရွး)ခ်ပ္။ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ။

armour-plated         adj     သံခ်ပ္ကာ (ယာဉ္)။

armoured     adj     သံခ်ပ္ကာ။

armoured unit         n        သံခ်ပ္ကာကားတပ္

armourer      n        လက္နက္ျပင္ (သို႕) လက္နက္၊ ခ်ပ္ဝတ္လုပ္သူ၊ ျပင္သူ။

armourers     n[pl]   လက္နက္တပ္ဆင္ေပးသူမ်ား

armouries     n[pl]   လက္နက္တိုက္မ်ား

armours       n[pl]   သံခ်ပ္အကၤ်ီမ်ား

armoury       n        လက္နက္ သံခ်ပ္ပစၥည္းမ်ား ထားေသာေနရာ။ လက္နက္တိုက္။

armpit n        ခ်ိဳင္းၾကား။

armpit hair    n        ခ်ိဳင္းေမႊး

armpits         n[pl]   ခ်ိဳင္းေမႊးမ်ား

arms   n        လက္နက္။

arms   n[pl]   လက္နက္မ်ား

arms race     n        လက္နက္အင္အားၿပိဳင္ပြဲ။

army  n        စစ္တပ္။ ၾကည္းတပ္။

aroma n        ရနံ႕။

aromatherapy         n        ေရာဂါေပ်ာက္ရန္ ဆေမႊးျဖင့္ လိမ္းသပ္ႏိွပ္နယ္ျခင္း၊ ရနံ႕ေပးျခင္း။ ရနံ႕ကုထံုး။

aromatic       adj     ရနံ႕ေမႊးေသာ။

arose  v        ေပၚသည္။ ျဖစ္သည္။

arose  v[pt]   ေပၚခဲ့

around         adv     ခန္႕။ ေလာက္။

arousal         n        ရာဂႏိႈးဆြျခင္း။

arouse          v        အိပ္ရာမွႏိႈးသည္။

arpeggio       n        ေကာ့ဒ္တစ္ခုရိွ အသံ မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္မတီးဘဲ လိွမ့္၍တီးျခင္း။

arraign         v        (law) ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း တရားဝင္ စြပ္စြဲ သည္။ ႐ံုးတင္သည္။

arrange        v        ေသေသသပ္သပ္ စီစဉ္သည္။ ႀကိဳတင္၍ အေသးစိတ္ ျပင္ဆင္ သည္။

arrange        vt, vi   စီစဉ္သည္။

arrange        v[sg]  စီစဉ္

arranged       v[pt]   ေသေသသပ္သပ္ စီစဉ္ခဲ့

arranged       v[pp]  ေသေသသပ္သပ္ စီစဉ္ခဲ့ၿပီး

arrangement n        စီစဉ္ျခင္း။ အစီအစဉ္။

arrangements         n[pl]   စီစဉ္ျခင္းမ်ား

arranger       n        ပန္း အလွျပင္သူမ်ား။

arranging      v[ing] စီစဉ္ေန

arrant adj     လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆိုးဝါးေသာ။ ကမ္းကုန္ေအာင္ဆိုးဝါးေသာ။

arrant nonsense      n        ေပါက္တတ္ကရ။

arras   n        လွပေအာင္မြမ္းမံထားသည့္ ကန္႕လန္႕ ကာႀကီး။

array  v        စီစဉ္ခင္းက်င္းသည္။ (computing) အမ်ိဳးမ်ိဳးအသံုးခ်၍ရေသာ အခ်က္အလက္တည္ေဆာက္မႈ။

arrayed         v[pt]   စီစဉ္ခင္းက်င္းခဲ့

arrayed         v[pp]  စီစဉ္ခင္းက်င္းခဲ့ၿပီး

arraying        v[ing] စီစဉ္ခင္းက်င္းေန

arrears         n        ေႂကြးက်န္။

arrest  v        ဖမ္းဆီးသည္။ ရပ္ေစ သည္။ တန္႕ေစသည္။ အာ႐ံုကို ဖမ္းစားသည္။

arrest  n        ဖမ္းဆီးျခင္း

arrest  v[sg]  ဖမ္းဆီး

arrested        v[pt]   ဖမ္းဆီးခဲ့

arrested        v[pp]  ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး

arresting       adj     ညႇိဳ႕ဓာတ္ပါေသာ။ ဖမ္းစားေသာ။

arresting       v[ing] ဖမ္းဆီးေန

arrival n        ဆိုက္ေရာက္ျခင္း။ ေပၚေပါက္ျခင္း။ ေရာက္လာသူ။ ေရာက္လာသည့္အရာ။

arrivals         n[pl]   ဆိုက္ေရာက္ျခင္းမ်ား

arrive  v        ဆိုက္ေရာက္သည္။ (ပစၥည္း) ေရာက္ လာသည္။ နာမည္ႀကီးသည္။ ေအာင္ျမင္သည္။

arrive  v[sg]  ဆိုက္ေရာက္

arrived         v[pt]   ဆိုက္ေရာက္ခဲ့

arrived         v[pp]  ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

arriving        v[ing] ဆိုက္ေရာက္ေန

arrogant       adj     မာနႀကီးေသာ။ စိတ္ႀကီး ဝင္ ေသာ။ အထက္စီးဆန္ေသာ။

arrogate       v        မာနႀကီးသည္။ စိတ္ႀကီး ဝင္ သည္။ အထက္စီးဆန္သည္။

arrow n        ျမား။

arrowhead    n        ျမားဦး။

arrowroot     n        အာဒါလြတ္ဥ။

arrows          n[pl]   ျမားမ်ား

arse    n        ဖင္။ စအိုဝ။ အေကာင္။ ေကာင္။

arse-hole      n        စအိုဝ။ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ကို ရင့္သီးစြာ တိုင္းထြာ၍ ေခၚရာ၌လည္း သံုးသည္။)

arsenal         n        လက္နက္ခဲယမ္းစု။ လက္နက္တိုက္။အာဆင္နယ္ေဘာ္လံုးအသင္း။

arsenals        n[pl]   လက္နက္ခဲယမ္းတိုက္မ်ား

arsenic         n        (အဆိပ္)စိန္။

arson  n        မီး႐ိႈ႕မႈ။ ႐ိႈ႕မီး။

arsonist        n        မီးကြင္းပစ္သူ။ မီး႐ိႈ႕မႈက်ဴးလြန္သူ။

art      n        ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပုစသည့္ အႏုပညာ။ အႏုပညာ စြမ္းရည္၊ ပါရမီ။ အႏုပညာ လက္ရာ။

art form        n        အႏုပညာဖန္တီးမႈ။ အႏုပညာရပ္။

artefact         n        လူ႕ယဉ္ေက်းမႈသမိုင္းကို ေဖာ္ညႊန္းျပေသာ လူတို႕ဖန္တီးခဲ့သည့္ အသံုး အေဆာင္ပစၥည္းမ်ား။ ေရွးလူ႕အသံုးအေဆာင္။ ေရွးပစၥည္း။

arterial         n        ေသြးလႊတ္ေၾကာ။ ယာဉ္အသြားအလာအတြက္ အေရးပါေသာလမ္း။ ပင္မလမ္းေၾကာင္း။

arteries         n[pl]   အႏုပညာမ်ား

arteriosclerosis        n        ေသြးလႊတ္ ေၾကာမာေရာဂါ။

artery n        ေသြးလႊတ္ေၾကာ။ ယာဉ္အသြားအလာအတြက္ အေရးပါေသာလမ္း။ ပင္မလမ္းေၾကာင္း။

artesian well  n        အဝီစိတြင္း။

artful  adj     (လူ) ပရိယာယ္မ်ားေသာ။ ဉာဏ္မ်ားေသာ။ ပညာသားပါပါ ဖန္တီးထားေသာ၊ ျပဳလုပ္ထားေသာ။

arthritic        adj     အဆစ္ေရာင္နာ ခံစားေနရေသာ။ အဆစ္ေရာင္နာေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ။

arthritic        n        အဆစ္ေရာင္နာေရာဂါသည္။

arthritides     n[pl]   ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ား

arthritis        n        အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ။

artichoke      n        ေဂၚဖီ ထုပ္ကဲ့သို႕ေသာ အရြက္ထုပ္ဟင္းပင္တစ္မ်ိဳး။

article n        အရာဝတၳဳ။ ပစၥည္း။ အစံုလိုက္ထဲမွ တစ္ခု။ ေဆာင္းပါး။ (law) စာခ်ဳပ္တြင္ပါဝင္ေသာ ပိုဒ္ခြဲ၊ အခ်က္။

article v        စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕၍ ေလ့က်င့္ေပး

article of faith         n        ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈ အေျခခံ။ စြဲျမေသာယံုၾကည္ခ်က္။

articled         v[pt]   စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕၍ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့

articled         v[pp]  စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕၍ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့ၿပီး

articles         n[pl]   ေဆာင္းပါးမ်ား

articles         v[sg]  စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕၍ ေလ့က်င့္ေပး

articling        v[ing] စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခန္႕၍ ေလ့က်င့္ေပးေန

articulate      adj     ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုႏိုင္ေသာ။ ပီသစြာ ရြတ္ဆိုႏိုင္ေသာ။

articulate      v        ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ ဌာန္၊ က႐ိုဏ္းက်က် ရြတ္ဆိုသည္။

articulated     adj     လြယ္ကူစြာေကြ႕ႏိုင္ေအာင္ ယာဉ္ အတြဲ အပိုင္းမ်ားကို ဆက္ထားေသာ။

articulation    n        စိတ္ကူး၊ ခံစားမႈကို စကားျဖင့္ထုတ္ေဖာ္ျခင္း။ စကားသံထုတ္မႈ။

artifice          n        လွည့္ျဖားျခင္း။ မာယာမ်ားျခင္း။ လွည့္ျဖားမႈ။ မာယာ။

artificer         n        (ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္) စက္မႈကၽြမ္းက်င္ပညာသည္။ စက္ဆရာ။

artificial        adj     သဘာဝကို တုပ ျပဳလုပ္ ထားေသာ။ အတု။ သဘာဝအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူက ဖန္တီး ေသာ။

artificial insemination        n        ေမထုန္မဲ့ သားစပ္ျခင္း။

artificial intelligence abbr   Al လူတို႕ဉာဏ္ရည္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စီစဉ္တုပမႈ။

artificial respiration  n        အသက္ရွဴကူျခင္း။

artificial satellite      n        ၿဂိဳလ္တု

artificially      adv     ဟန္ေဆာင္ထား

artilleries      n[pl]   ဟန္ေဆာင္ထားျခင္းမ်ား

artillery         n        အေျမာက္။ အေျမာက္တပ္။

artillery-man n        အေျမာက္ပစ္သူ

artisan          n        လက္မႈပညာသည္။

artist   n        ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု အႏုပညာရွင္။ ကၽြမ္းက်င္ေျပာင္ေျမာက္သူ။

artiste n        သဘင္၊ သုခုမပညာသည္။

artistic adj     အႏုပညာ အရည္အေသြးျပေသာ၊ ရိွေသာ။ ရသကို ခံစားတတ္ေသာ။ ကၽြမ္းက်င္လွပစြာ ဖန္တီးထားေသာ။

artistically     adv     အႏုပညာ အရည္အေသြးျပစြာ။ ရသကို ခံစားတတ္စြာ။

artistry         n        (အႏုပညာလက္ရာတြင္) ပညာသားပါမႈ။

artists n[pl]   အႏုပညာအရည္အေသြး ရိွသူမ်ား

artless adj     ဟန္ေဆာင္မႈကင္းေသာ။ ႐ိုးစင္းေသာ။

artlessly        adv     ရိုးသားစြာ။

artlessness    n        ရိုးသားမူ။

arts    n        ဝိဇၨာပညာ။

arts    n[pl]   ဝိဇၨာပညာမ်ား

arts and crafts         n        လက္မႈအႏုပညာ။ (ရက္ကန္း ရက္ျခင္း၊ အိုးလုပ္ျခင္း စသည္)။

artwork        n        စာအုပ္ႏွင့္စာနယ္ဇင္းမ်ားတြင္ ပါေသာ ဓာတ္ပံု၊ သ႐ုပ္ေဖာ္ပံု။ အႏုပညာလက္ရာ။

arty    adj     အမ်ားအထင္ႀကီးေအာင္ အႏုပညာ ျမတ္ႏိုးဟန္ျပေသာ။

as       prep   ဟန္။ ကဲ့သို႕။ အေနျဖင့္။ လို။

as / slong as idm    သမွ်။ သေရြ႕။ ကာလပတ္လံုး။ ကတည္းက။

as always      idm    ခါတိုင္းလိုပင္။

as and when idm    …သည့္အခါ။ …သလို။

as easy as anything/as pie/as ABC/as falling off a log/as winking     idm    အလြန္ လြယ္ကူသည္။ ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာစားရသလိုပဲ။

as good, well, far, much, etc as the next man   idm    လူတကာလို။ သူလိုငါလိုပဲ။

as it is idm    လက္ရိွအေျခအေနအတိုင္း၊ အရ။

as it were      idm    (အထင္မွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိအက် မဟုတ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုေသာစကား)။

as long as your arm idm    တစ္လံ ေလာက္ ရွည္ေသာ။

as luck would have it         idm    ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့။ ကံအားေလ်ာ္စြာ။

as much       idm    သေလာက္။ သမွ်။

as much as sb can do        idm    အတတ္ႏိုင္ဆံုး။ အာဏာကုန္။

as near as     IDM    အနီးစပ္ဆံုး ။

as near as damn it   IDM    ကြာလွရင္ မျဖစ္စေလာက္ပါပဲ ။

as one man   idm    တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း။

as the crow flies      idm    ခရီး)အေျဖာင့္အားျဖင့္။

as you were  idm    ေနျမဲ။

ASA   abbr   American Standards Association. အေမရိကန္ စံခ်ိန္ စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရးအသင္း။

asap   abbr   အျမန္ဆံုး။

asbestos       n        ေက်ာက္ဂြမ္း။

asbestosis     n        ေက်ာက္ဂြမ္းမႈန္႕ကို ရွဴ႐ိႈက္မိ၍ျဖစ္ပြားေသာ အဆုတ္နာ။

ascend          v        တက္သြားသည္။ တက္လာသည္။

ascendancy   n        အထက္စီးရမႈ။

ascendant     n        ဩဇာ၊  အာဏာ။

ascendent     n        ဩဇာ၊  အာဏာ။

ascension      n        တက္ျခင္း။

Ascension Day        n        ေယ႐ႈသခင္ ေကာင္းကင္ ဘံုသို႕တက္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ေန႕။ (အီစတာပြေတာ္အၿပီး ရက္ ၄၀-ေျမာက္ ၾကာသပေတးေန႕)။

ascent n        တက္ျခင္း။ အေမာ့တက္။ တိုးတက္မႈျဖစ္စဉ္။

ascents         n[pl]   တိုးတက္မုျဖစ္စဉ္မ်ား

ascertain       v        ေသခ်ာေအာင္ ေလ့လာစိစစ္သည္။

ascertainable adj     သိရိွႏိုင္ေသာ။

ascetic adj     ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရိွေသာ။

ascetic n        ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရိွသူ။ တပသီ။

asceticism     n        ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရိွသူ။ တပသီ။

Ascetics        n[pl]   ၿခိဳးၿခံေသာ အက်င့္ရိွသူမ်ား

ASCII abbr   American Standard Code for Information Interchange. စံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာသေကၤတ။

ascribe         v        အေၾကာင္း တရားအျဖစ္၊ လက္ရာအျဖစ္ မွတ္ယူသည္။

ascription      n        အေၾကာင္းခံ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ယူဆျခင္း။

ASEAN         abbr   Association of South East Asian Nations. အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕။ အာဆီယံ။

asepsis         n        (medical) အႏ ၱရာယ္ျပဳေသာ ဘက္တီးရီးယားကင္းမဲ့မႈ။

aseptic          adj     ေရာဂါပိုးမရိွေသာ။

asexual         adj     လိင္အဂၤါမဲ့ေသာ။ လိင္ ဆက္ဆံမႈ မရိွေသာ။ လိင္မႈကင္းေသာ။

ash     n        ျပာ။

Ash Wednesday      n        Lent ၏အစရက္။

ashamed       adj     ရွက္ေသာ။

ashen adj     (မ်က္ႏွာ) ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္။

ashes  n        ျပာ။ အ႐ိုးျပာ။

ashore          adv     ကမ္းေပၚသို႕။ ကမ္းေပၚ၌။ ကုန္းေပၚသို႕။ ကုန္းေပၚ၌။

ashram         n        ဟိႏၵဴဘာသာဝင္တို႕ ဆုေတာင္းရာ၊ တရားက်င့္ရာ ေနရာ။

ashtray         n        ျပာခြက္။

ashy   adj     ျပာမြဲမြဲ။

Asian  n        အာရွတိုက္သား။

Asian  adj     အာရွ။

Asiatic adj     အာရွတိုက္၏။

aside  adv     ေဘးဘက္တြင္။ ေဘးဘက္သို႕။ အရန္အျဖစ္။ မွအပ။ ကလြဲ၍။

aside  n        ဇာတ္ကရာတြင္ ပရိသတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သူ ဇာတ္ေဆာင္ သာ ၾကားသိရန္ျဖစ္၍ အတူရိွအျခား ဇာတ္ေဆာင္မ်ား ၾကား သိရန္မဟုတ္ေသာစကား။ စကားခ်ပ္။

aside  adv part        ေဘးဘက္တြင္

asinine         adj     မလိမၼာေသာ။ မိုက္မေသာ။

ask     v        ေမးျမန္းသည္။ စံုစမ္းသည္။

ask     [sg]    ေမးျမန္း

ask for trouble        idm    ကိုယ့္ျပႆနာ ကိုယ္ရွာသည္။

asked  v[pt]   ေမးျမန္းခဲ့

asked  v[pp]  ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး

askew adj     ေစာင္းေသာ။ ေစြေသာ။ ရြဲ႕ေသာ။

askew adv     ေစာင္းလ်က္။ ေစြလ်က္။ ရြဲ႕လ်က္။

asking v[ing] ေမးျမန္းေန

asking price  n        ေခၚေဈး။

asleep adj     အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ။

asp     n        အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရေသာ အဆိပ္ရိွ ေႁမြငယ္တစ္မ်ိဳး။

asparagus     n        ကညြတ္တစ္မ်ိဳး။

aspect n        က႑။ လကၡဏာသြင္ျပင္။ ႐ႈေထာင့္။

aspects         n[pl]   က႑မ်ား

aspen n        ေလလာရြက္လႈပ္ ေပါ့ပလာပင္ (poplar) တစ္မ်ိဳး။

asperity        n        ဟန္ပန္ေလသံမာမာ ျပင္းျပင္း။

asperse         n        ဂုဏ္သေရထိပါးေသာ စကား။

asphalt         n        ႏိုင္လြန္ကတၱရာ။

asphalt         v        ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းသည္။

asphyxia       n        (ေအာက္ဆီဂ်င္မရ၍) မြန္းျခင္း၊ အသက္ရွဴမဝျခင္း။

asphyxiate    v        မြန္းေစသည္။

asphyxiation  n        အသက္ရွဴက်ပ္ျခင္း။

aspic   n        အသားရည္ျဖင့္လုပ္ေသာ ေက်ာက္ေက်ာ ကဲ့သို႕ေသာ ဟင္းလ်ာတစ္မ်ိဳး။ (သားငါးဟင္းပြဲ၌ ထည့္၍ သံုးေဆာင္သည္။)

aspidistra      n        ရႊက္ျပားႀကီး ၿပီး ခၽြန္ေသာ ရႊက္လွပင္တစ္မ်ိဳး။

aspirant        n        အျမင့္မွန္းသူ။

aspirate        n        (phonetics) အဂၤလိပ္ ‘h’ အကၡရာသံ။ ျမန္မာဟထိုးသံ။

aspirate        v        ယင္းအသံကို ထုတ္ဆိုသည္။

aspiration     n        ျပင္းျပေသာဆႏၵ၊ ရည္မွန္းခ်က္။

aspire v        ဆႏၵျပင္းျပသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားစြာထားရိွသည္။

aspirin          n        အကိုက္အခဲႏွင့္ အဖ်ား ေပ်ာက္ေဆး။ အက္စပရင္။

ass     n        ျမည္း။ လူႏံု။ လူအ။ ငေၾကာင္။

assail  v        ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရန္ျပဳသည္။ ေမးခြန္း မ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္သည္။ စကားျဖင့္ ပုတ္ခတ္ထိုးႏွက္သည္။

assailant       n        ကိုယ္္ထိလက္ေရာက္ ရန္ျပဳသူ။

assassin        n        လုပ္္ႀကံသတ္ျဖတ္သူ။

assassinate    v        လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္သည္။

assassins      n[pl]   ေခါင္းေဆာင္သတ္ျဖတ္သူမ်ား

assault          n        သဲႀကီးမဲႀကီး တိုက္ခိုက္မႈ။ ျပစ္မႈတြင္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ။

assault          v        ျပင္းထန္စြာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္သည္။

assault and battery  n        (law) ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈ။

assault course         n        အခက္အခဲအတားအဆီး ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ေလ့က်င့္ေရးကြင္း။ ေခ်မႈန္းေရးေလ့က်င့္ကြင္း။

assaults        n[pl]   လက္ေရာက္က်ဴး လြန္သူမ်ား

assay  n        သတၱဳအရည္အေသြးစမ္းသပ္ျခင္း။

assay  v        သတၱဳအရည္အေသြးစမ္းသပ္သည္။

asscessed      v[pt]   သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ခိုက္ခဲ့

asscessed      v[pp]  သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

asscessing     v[ing] သဲႀကီးမဲႀကီးတိုက္ခိုက္ေန

assemblage   n        (လူ၊ ပစၥည္း) အစုအေဝး။ (လူ၊ ပစၥည္း) စု(ေဝး)ျခင္း။

assemble      v        စုေဝးသည္။ စုေဝးေစသည္။ (ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းတို႕ကို) တပ္ဆင္ သည္။

assembly      n        (အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ရပ္ အတြက္)စည္းေဝးျခင္း။

assent n        သေဘာတူညီမႈ။ သေဘာတူသည္။ ခြင့္ျပဳသည္။

assert v        (သူတစ္ပါးလက္ခံေအာင္) အခိုင္အမာ ဆိုသည္။ ရဲရဲတင္းတင္းေျပာသည္။

assertion       n        ျပင္းျပင္းထန္ထန္၊ ခိုင္ခိုင္မာမာ ျပဳမူေျပာဆိုျခင္း။ ဩဇာသံုးျခင္း။ မွန္ကန္ ေၾကာင္း အခိုင္အမာ တင္ျပသည့္အဆို။

assertions     n[pl]   အခိုင္အမာ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား

assertive       adj     မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္လြန္းေသာ။ ငါသိ ငါတတ္ေၾကာင္းျပေသာ။

assess v        အကဲျဖတ္သည္။ ခ်င့္တြက္ သည္။ ပမာဏကို ဆံုးျဖတ္ သည္၊ သတ္မွတ္သည္။ တန္ဖိုးျဖတ္သည္။

assessment   n        ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္။ ခ်င့္ခ်ိန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း။ အကဲျဖတ္ျခင္း။

assessments  n[pl]   ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

assessor       n        တန္ဖိုးျဖတ္သူ။ရာျပတ္။အကဲျဖတ္သူ။

assessors      n[pl]   တန္ဖိုးျဖတ္သူမ်ား

asset   n        အဖိုးတန္ အရည္အခ်င္း။ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈ။

asset-stripping        n        မ်က္ျဖဴ ဆိုက္ေနေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေဈးႏိွမ္ဝယ္၍ အဖိုးတန္ ပိုင္ဆိုင္မႈ မ်ားကို တစ္ခုခ်င္း အျမတ္တင္ေရာင္းခ်၍ အျမတ္ထုတ္ျခင္း။ ကုမၸဏီအေရႏႊာျခင္း။

assets n        အေမြ

assets n[pl]   အေမြမ်ား

asseverate     vt       ေအာင္ျမင္ခံညားစြာေၾကညာသည္။

asseveration  n        ေအာင္ျမင္ခံညားစြာေၾကညာျခင္း။

assidulty       n        စိုက္စိုက္မတ္မတ္လုပ္ျခင္း။

assiduous     adj     ေစ့ေစ့စပ္စပ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားပမ္းစား လုပ္ကိုင္ေသာ။

assign v        အလုပ္တာဝန္ သတ္မွတ္ ခြေဝေပးသည္။ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု လက္ေအာက္တြင္ ထားရိွသည္။ (law) လႊေျပာင္းသည္။

assign n        ပစၥည္းထိန္း

assign v[sg]  ပစၥည္းထိန္း

assignation   n        လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း။

assigned       v[pt]   ပစၥည္းထိန္းခဲ့

assigned       v[pp]  ပစၥည္းထိန္းခဲ့ၿပီး

assigning      v[ing] ပစၥည္းထိန္းေန

assignment   n        အလုပ္။ တာဝန္။ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း။ ခန္႕အပ္ျခင္း။

assignments  n[pl]   အိမ္စာမ်ား

assimilate     v        စိတ္တြင္စြဲမွတ္သည္၊ လက္ခံသည္။ လက္သင့္ ခံသည္။

assist  v        ကူညီသည္။

assistance     n        အကူအညီ။ အေထာက္အပံ႕။

assistances    n[pl]   အကူအညီမ်ား

assistant       n        အကူ။ လက္ေထာက္။

assistant       adj     လက္ေထာက္။

assistant professor   n        လက္ေထာက္ပါေမာကၡ။

assistants      n[pl]   လက္ေထာက္မ်ား

assistants      v[sg]  ကူညီ

assistantship n        ပါေမာကၡကို လက္တိုလက္ေတာင္း ကူညီ ေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသားအား ေပးသည့္ေထာက္ပံ႕ေၾကး။

assisted        v[pt]   ကူညီခဲ့

assisted        v[pp]  ကူညီခဲ့ၿပီး

assisting       v[ing] ကူညေန

assize n        (ယခင္)အဂၤလန္ႏွင့္ေဝလ စီရင္စုအသီးသီး တြင္ ပံုမွန္႐ံုးထိုင္ေသာ တရား႐ံုး။

associate       v        (အေတြးတြင္) ႏီွးႏႊယ္ၾကည့္သည္၊ ဆက္စပ္ၾကည့္သည္၊  ယွဉ္ ၾကည့္သည္။

associate       n        စပ္တူလုပ္ဖက္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္။

associate professor  n        (US) တြဲဖက္ပါေမာကၡ။

associated     v[pt]   ႏီွးႏြယ္ၾကည့္ခဲ့

associated     v[pp]  ႏီွးႏြယ္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး

associates     v[sg]  ႏီွးႏြယ္ၾကည့္

associating    v[ing] ႏီွးႏြယ္ၾကည့္ေန

association    n        အသင္း။ အဖြဲ႕။

associations  n[pl]   အသင္းအဖြဲ႕မ်ား

assorted       adj     အမည္တူ အမ်ိဳးစံု။

assorted soup         n        ၁၂မ်ိဳး ဟင္းခ်ိဳ

assortment    n        အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပစၥည္းစု။

assuage        v        သက္သာေစသည္။ ခံသာေစသည္။

assume         v        (အမွန္အျဖစ္) ယူဆသည္၊ လက္ခံသည္။ တာဝန္ယူသည္။ ပံုဖမ္းသည္။ အသြင္ေဆာင္သည္။ ဟန္ေဆာင္သည္။

assume         v[sg]  ယူဆ

assumed       adj     အတုအေယာင္ျဖစ္ေသာ။

assumed       v[pt]   ယူဆခဲ့

assumed       v[pp]  ယူဆခဲ့ၿပီး

assuming      v[ing] ယူဆေန

assumption   n        (အမွန္အျဖစ္) ယူဆခ်က္၊ လက္ခံမႈ။ တာဝန္ ယူျခင္း။

assumptions  n[pl]   ယူဆခ်က္မ်ား

assurance     n        (မိမိကိုယ္မိမိ) ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ။ အာမခံ။ အသက္အာမခံ။ (ေသခ်ာ ေၾကာင္း) အာမခံခ်က္။

assurances    n[pl]   အာမခံမ်ား

assure v        အခိုင္အမာ ေျပာသည္။ (Brit) (အသက္)အာမခံထားသည္။

assured        adj     ယံုၾကည္စိတ္ခ် ေသာ။ ေသခ်ာေပါက္ (ျဖစ္လာမည့္)။

assured        v[pt]   အခိုင္အမာေျပာခဲ့

assured        v[pp]  အခိုင္အမာေျပာခဲ့ၿပီး

assuredly      adv     ေသေသခ်ာခ်ာ။ ခိုင္ခိုင္မာမာ။

assures         v[sg]  အခိုင္အမာေျပာ

assuring       v[ing] အခိုင္အမာေျပာေန

aster   n        ေမၿမိဳ႕ပန္း။

asterisk         n        ခေရပြင့္သေကၤတ။ (*) ။

astern adv     ပဲ့ပိုင္း၌။ ပဲ့ပိုင္းသို႕။ (သေဘၤာ) ေနာက္သို႕။

asteroid        n        ၿဂိဳဟ္သိမ္ၿဂိဳဟ္မႊား။

asteroids       n[pl]   ၿဂိဳဟ္မႊားမ်ား

asters n[pl]   ေမၿမိဳ႕ပန္းမ်ား

asthma         n        ပန္းနာ။

asthmatic      adj     ပန္းနာသည္။

asthmatic      n        ပန္းနာသည္။

astigmatism  n        မ်က္စိဆံုခ်က္မညီျခင္း။

astir    adv     ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ။

astir    adj     ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲ။

astonish        v        အလြန္အံ႕အားသင့္ေစသည္။

astonished    adj     အလြန္အံ႕အားသင့္ေသာ။

astonishing   adj     အံ႕အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ။

astonishingly adv     အံ႕အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းစြာ။

astonishment n        အလြန္အံ႕ဩျခင္း။

astound        v        အလြန္အံ႕အားသင့္ေစသည္။ မွင္တက္မေစသည္။

astounding    adj     အလြန္အံ႕အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ။

astrakhan      n        သိုးငယ္အေမြး။ ယင္းအေမြးတု။

astray adv     လမ္းေၾကာင္းမွလြဲလ်က္၊ ေသြဖည္လ်က္။

astride          adv     ခြလ်က္။ ေျခကားလ်က္။

astringent     adj     မညႇာတာေသာ။ ျပင္းထန္ ေသာ။ (medical) အေရျပား ကို ေစ့၍ ေသြးတိတ္ ေစေသာ။

astrologer     n        နကၡတ္ေဗဒင္ဆရာ။

astrologers    n[pl]   ေဗဒင္ဆရာမ်ား

astrological   adj     နကၡတ္ေဗဒင္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

astrology      n        နကၡတ္ေဗဒင္။

astronaut      n        အာကာသယာဉ္မွဴး။

astronauts     n[pl]   အာကာသယာဉ္မူးမ်ား

astronomer   n        နကၡတၱေဗဒပညာရွင္။

astronomic    adj     ကိန္းဂဏန္း အလြန္ႀကီးေသာ။

astronomical adj     နကၡတၱေဗဒႏွင္ ဆိုင္ေသာ။

astronomically        adv     နကၡတ္ပညာႏွင့္ဆိုင္စြာ။

astronomy    n        နကၡတၱေဗဒ။

astrophysics  n        ၾကယ္၊ ၿဂိဳဟ္တို႕၏ ႐ူပ၊ ဓာတုဆိုင္ရာ ဖြဲ႕စည္းပံုကို ေလ့လာသည့္ သိပၸံပညာရပ္။ ႐ူပနကၡတၱေဗဒ။ (နကၡတၱေဗဒ၏ ဘာသာရပ္ခြဲျဖစ္သည္။)

astute adj     လာဘ္ျမင္ေသာ။ လ်င္ေသာ။

astutely        adv     လူရည္လည္စြာ။

astuteness     n        လူရည္လည္ျခင္း။

asunder        adv     တကြဲတျပား။ အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ။

asylum         n        (ႏိုင္ငံေရး) ခိုလံႈခြင့္။ စိတၱဇေဆး႐ံု။

asylum seeker         n        ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူ။

asymmetric   adj     (အရြယ္အစား၊ ပံုပန္းသြင္ျပင္ စသည္)  အခ်ိဳး မညေသာ။

at       prep   (ေနရာျပပုဒ္)။ ၌။ မွာ။ တြင္။ ဝယ္။

at  behest     idm    အမိန္႕အရ။ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ။

at  the end of one’s tether  idm    စိတ္ကုန္သြားလ်က္။ ေျခကုန္

at a canter    idm    အပန္းမႀကီးဘဲ။ သက္ေသာင့္သက္သာ။

at a glance    idm    တစ္ခ်က္ၾကည့္႐ံုမွ်ျဖင့္။

at a guess     idm    စိတ္မွန္းအရ။

at a loose end         idm    လုပ္စရာမရိွ။ အားသည္။

at a loss        idm    ဘာလုပ္ရ၊ ဘာေျပာရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသည္။ ေၾကာင္သြားသည္။

at a low ebb  idm    က်ဆင္းေသာ။ (စိတ္ဓာတ္) က်ေသာ။

at any price   idm    မည္သည့္နည္းျဖင့္မဆို။ ဘာပေပးရေပးရ။ အေသရရအရွင္ရရ။

at bay idm    ေခ်ာင္ပိတ္မိ၍ ေၾကာက္ကန္ကန္ ခံခ်ရမည့္ အေျခအေန။

at cross purposes    idm    တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္။

at daggers drawn  (with sb)         idm    မတည့္။ မ်က္မုန္း က်ိဳး။ ရွားေစာင္းေစးႏွင့္ မ်က္ေခ်း။

at first glance/ sight idm    ျမင္ျမင္ခ်င္း။အေပၚယံအားျဖင့္။

at half-mast  idm    အလံတိုင္ဝက္တင္လ်က္။

at hand         prep   အနီးတြင္။

at leisure      idm    (fml) နားနားေနေန။

at length       idm    (fml)  ေနာက္ပိတ္ဆံုး။ ေနာက္ဆံုး က်ေတာ့။

at long last    idm    ေနာက္ဆံုး(အၾကာႀကီး) က်မွ။

at one’s last gasp     idm    ေျခပစ္လက္ပစ္ ျဖစ္လ်က္။ ေျခကုန္လက္ပန္းက်လ်က္။ ေသခ်င္ပက္က်ိ ျဖစ္လ်က္။

at one’s  leisure       idm    ေအးေအးလူလူ။ နားနားေနေန။

at short/at a moment’s notice       IDM    အခ်ိန္ကပ္ၿပီး ။ ခ်က္ခ်င္းလိုလို ။ ခ်က္ခ်င္း ။

at short/at a moment’s notice       v        သတိျပဴမိသည္ ။ ျမင္မိသည္ ။ အာရံုစူးစိုက္သည္ ။ အာရံုစိုက္ျခင္းခံရသည္ ။

at that idm    ထို႕ျပင္လည္း။

at the altar of          idm    ယဇ္ပလႅင္ေပၚတြင္ (စေတး ခံရသည္)။

at the back of  mind idm    ေခါင္းထဲတြင္ ရိွေသာ္လည္း ဂ႐ုမထားမေသာ။

at the eleventh hour idm    အခ်ိန္နီးခါမွ။အခ်ိန္ကပ္ၿပီး။

at the end of idm    ကုန္ခန္းသည္။

at the end of one’s rope     idm    စိတ္ကုန္သြားလ်က္။ ေျခကုန္

at the end of the day         idm    အားလံုးၿခံဳငံုၿပီး စဉ္းစားလိုက္ေသာ္။

at the latest   idm    ေနာက္အက်ဆံုး။

at the longest          idm    အၾကာဆံုး။

at the top of the tree         idm    ထိပ္။ အထြတ္။ မ်က္ႏွာ။ ထိပ္ပိုင္း။ အေပၚပိုင္း။ (ဘူး၊ ပုလင္း၊ ေဖာင္တိန္) အဖံုး။ ရင္လႊမ္းအက်ႌ စသည္။ ထိပ္တန္း။ ပေဂး။

at your earliest convenience         idm    ေစာလ်င္စြာ။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေစာဆံုး။

at/by sb’s command idm    အမိန္႕အရ။

at/till all hours        idm    အခ်ိန္မဟုတ္အခါမဟုတ္။အခ်ိန္မေတာ္။

atavistic        adj     အတိတ္ဘိုးေဘးတို႕၏စ႐ိုက္သို႕ လိုက္ ေသာ။

ate     v[pt]   စားခဲ့

atelier n        ပန္းခ်ီအလုပ္ခန္း။

atheism        n        ထာဝရဘုရား မရိွဟူေသာဝါဒ။ ဘုရားမဲ့ဝါဒ။

atheist n        ထာဝရဘုရား မရိွဟူေသာဝါဒီ။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီ။

atheistic        adj     ဘာသာတရားမရိွသူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ။

athlete          n        အားကစားသမာ။

athlete’s foot n        သဲဝဲ။

athletes        n[pl]   အားကစားသမားမ်ား

athletics        n        အားကစား။ (အထူးသျဖင့္ အေျပးႏွင့္အခုန္)။

athletics        adj     အားကစား။ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ဖ်တ္လတ္ေသာ။ အေျပးအခုန္အားကစားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ ေျပးခုန္ပစ္။

athwart         adv, prep      တစ္ဖက္မွအျခားတစ္ဘက္သို႕။

atishoo         interj  ဟတ္ခ်ိဳး။

atlas   n        ေျမပံုစာအုပ္။

atmosphere   n        ကမၻာ့ေလထု။ ၿဂိဳဟ္ ကို လႊမ္းၿခံဳထားေသာ ဓာတ္ေငြ႕ထု။

atmospheres n[pl]   ေလထုမ်ား

atmospheric  adj     ကမၻာ့ေလထု (ႏွင့္စပ္လ်ဉ္း ေသာ)။  စိတ္ကိုလံႈ႕ေဆာ္ေပးေသာ။

atmospheric pressure        n        ေလထုဖိအား။

atoll    n        အလယ္၌ေရငန္အိုင္ရိွေသာ သႏ ၱာေက်ာက္ကၽြန္း။

atom  n        အဏုျမဴ။ အက္တမ္။

atom bomb   n        အဏုျမဴဗံုး

atomic          adj     အဏုျမဴ။ အဏုျမဴမ်ားၿပိဳကြဲရာမွ ေပၚထြက္သည့္ စြမ္းအင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

atomise        v        အဏုျမဴ (သို႕) အေသးငယ္ဆံုး အထိ စိတ္ျဖာသည္။

atomiser       n        အရည္မႈန္ (အထူးသျဖင့္ ေရေမႊး) ဖ်န္းကိရိယာ။

atomize        v        အဏုျမဴ (သို႕) အေသးငယ္ဆံုး အထိ စိတ္ျဖာသည္။

atomizer       n        အရည္မႈန္ (အထူးသျဖင့္ ေရေမႊး) ဖ်န္းကိရိယာ။

atoms n[pl]   အဏုျမဴစြမ္းအင္ဆိုင္ရာမ်ား

atone  v        အျပစ္အမွား ေျပရာေျပေၾကာင္း ျပဳလုပ္သည္။

atonement    n        ေက်နပ္ေအာင္လုပ္ျခင္း။

atop   prep   ထိပ္ဖ်ား၌။

atrocious      adj     အလြန္ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ရက္စက္ ယုတ္မာေသာ။ (infml) ေတာ္ေတာ္မေကာင္းေသာ။ ဆိုးရြားေသာ။

atrocity         n        ၾကမ္းၾကဳတ္၊ ရက္စက္၊ ယုတ္မာေသာ လုပ္ရပ္။ အလြန္႕အလြန္ရက္စက္၊ ယုတ္မာမႈ။

atrophy        n        လႈပ္ရွားမႈမရိွ၍ ကိုယ္အဂၤါသိမ္သြားျခင္း။

atrophy        v        (ကိုယ္အဂၤါ) ခ်ည့္လာသည္။

attach v        တြဲခ်ည္သည္။ ပူးတြဲသည္။

attaché         n        သံမွဴး။

attaché case  n        (စာရြက္စာတမ္းထည့္) လက္ဆြေသတၱာျပား။

attached       adj     တြယ္တာ

attached       v[pt]   တြဲခ်ည္ခဲ့

attached       v[pp]  တြဲခ်ည္ခဲ့ၿပီး

attaches        v[sg]  တြဲခ်ည္

attaching      v[ing] တြဲခ်ည္ေန

attachment    vt,vi    ဆက္ျခင္း၊သံေယာဇဉ္။

attachment    n[sing]         ဆက္စပ္မု

attachments  n[pl]   ဆက္စပ္မုမ်ား

attack n        ထိုးႏွက္ျခင္း။ တိုက္ခိုက္ျခင္း။ စီးနင္းျခင္း။ (sport) (ေဘာလံုး၊ ေဟာ္ကီတြင္) တိုက္စစ္ကစားသူ။

attack v        တိုက္ခိုက္သည္။ စီးနင္းသည္။ (ဂိုးရရန္) ထိုးေဖာက္ ကစားသည္။

attacked        v[pt]   စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့

attacked        v[pp]  စတင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

attacker        n        လက္ေရာက္က်ဴးလြန္သူ။ ဗလကၠာရျပဳသူ။

attacking       v[ing] စတင္တိုက္ခိုက္ေန

attacks          n[pl]   စတင္တိုက္ခိုက္

attacks          v[sg]  စတင္တိုက္ခိုက္

attain  v        ႀကိဳးပမ္းရရိွသည္။ ေအာင္ျမင္သည္။

attainable      adj     ရယူႏိုင္ေသာ။

attainder       n        တရားခံ ၏ အရာမ်ားကို အစိုးရကသိမ္းယူျခင္း။

attainment    n        ေအာင္ျမင္စြာ ရယူျခင္း။

attempt        v        ႀကိဳးပမ္းသည္။ ႀကံစည္အားထုတ္သည္။

attempt        n        ႀကိဳးပမ္းမႈ။ ႀကံစည္ အားထုတ္မႈ။

attempted     adj     အထမေျမာက္ေသာ (ႀကံစည္မႈ)။

attempted     v[pt]   ႀကိဳးပမ္းခဲ့

attempted     v[pp]  ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး

attempting    v[ing] ႀကိဳးပမ္းေန

attempts       n[pl]   အားထုတ္မုမ်ား

attempts       v[sg]  ႀကိဳးပမ္း

attend v        (အခမ္းအနား) တက္ေရာက္သည္။ မွန္မွန္တက္သည္။

attendance    n        တက္ေရာက္ျခင္း။ တက္ ေရာက္ခ်ိန္။ တက္ေရာက္သူ၊ လာေရာက္သူ ဦးေရ။

attendance allowance        n        (Brit) လူမမာ၊ ဒုကၡိတေဆြမ်ိဳး ကို ျပဳစုသူအား အစိုးရေထာက္ပံ႕ေငြ။

attendant      n        အေစာင့္။ အေဖာ္ အေလွာ္။ အေႁခြအရံ။

attendant      adj     တစ္ဆက္တည္းပါလာေသာ။ ကပ္လ်က္ပါလာေသာ။

attended       v[pt]   တက္ေရာက္ခဲ့

attended       v[pp]  တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး

attender        n        ပံုမွန္တက္ေရာက္သူ။

attending      v[ing] တက္ေရာက္ေန

attends         v[sg]  တက္ေရာက္

attention       n        အာ႐ံုစိုက္ျခင္း။ သတိမူျခင္း။ အထူးဂ႐ုျပဳျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

attentions     n[pl]   အာ႐ံုစိုက္ျခင္းမ်ား

attentive       adj     အာ႐ံုစိုက္ေသာ။

attenuate      v        ပိန္ေစ၊ ပါးေစ၊ လ်ေစသည္။

attenuation   n        ပိန္လီွေအာင္လုပ္ျခင္း။

attest  v        ခိုင္မာေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္သည္၊ ေပးသည္။

attic    n        အမိုးေအာက္ထပ္ခိုး။

attics  n[pl]   ထပ္ခိုးမ်ား

attire  n        အဝတ္အစား။

attired adj     ဆင္ျမန္းထားေသာ။

attitude         n        သေဘာထား။ ကိုယ္ေနဟန္ထား။

attitudes       n[pl]   သေဘာထားမ်ား

ATTK  abbr   3/E ေျဖဆိုမည့္ သူမ်ားေလ့လာရန္ စာအုပ္အမည္။

attn    abbr   (commerce) for the attention of: ဖတ္႐ႈသိသာရန္။

attorney        n        ေရွ႕ေန။ အက်ိဳးေဆာင္ကိုယ္စားလွယ္ေရွ႕ေန။

Attorney-General     n        ေရွ႕ေနခ်ဳပ္။

attorneys      n[pl]   ေရွ႕ေနမ်ား

attract v        စိတ္ဝင္စားေစသည္။ ဆြေဆာင္သည္။

attracted       v[pt]   စိတ္ဝင္စားေစခဲ့

attracted       v[pp]  စိတ္ဝင္စားေစခဲ့ၿပီး

attracting      v[ing] စိတ္ဝင္စားေန

attraction      n        ဆြေဆာင္မႈအား။ ဆြေဆာင္ေသာ သူ၊ အရာ။

attractions     n[pl]   ဆြေဆာင္မုအားမ်ား

attractive      adj     ဆြေဆာင္ေသာ။

attractively    adv     ႐ႈခ်င္စဖြယ္။

attributable   adj     မွတ္ယူ ႏိုင္ေသာ။

attribute       v        မွတ္ယူသည္။

attribute       n        ပင္ကိုအရည္အခ်င္း။

attributed      v[pt]   မွတ္ယူခဲ့

attributed      v[pp]  မွတ္ယူခဲ့ၿပီး

attributes      v[sg]  မွတ္ယူ

attributing     v[ing] မွတ္ယူေန

attribution     n        ထည့္တြက္ျခင္း။ ယူဆခ်က္။

attributions   n[pl]   ထည့္တြက္ျခင္းမ်ား

attributive     adj     (grammar) နာမ္ကိုအထူးျပဳေသာ။

attributively   adv     က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ ေတြးေတာစြာ။

attrition        n        တစ္စတစ္စ အားေလ်ာ့ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း။

atttribute      n[sing]         ပင္ကိုအရည္အခ်င္း

attune v        အေျခအေနသစ္ႏွင့္ တစ္စတစ္စ သဟဇာတ ျဖစ္လာသည္။ ယဉ္ပါးသြားသည္။

atypical         adj     တစ္မူထူးေသာ။ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ။

au fait adj     (French) အထာက်ေသာ။

aubergine     n        ခရမ္းသီး။

auburn         adj     (ဆံပင္) နီညိဳေရာင္။

auction         n        ေလလံပြဲ။

auction         v        ေလလံတင္ေရာင္းသည္။ ေလလံပစ္သည္။

auctioned      v[pt]   ေလလံပစ္ခဲ့

auctioned      v[pp]  ေလလံပစ္ခဲ့ၿပီး

auctioneer     n        ေလလံပစ္သူ။

auctioneers   n[pl]   ေလလံတင္ေရာင္းခ်သူမ်ား

auctioning     v[ing] ေလလံပစ္ေန

auctions        n[pl]   ေလလံတင္ေရာင္းခ်သူမ်ား

audacious     adj     ရဲတင္းေသာ။ မထေသာ။ မေလးစားေသာ။

audaciously   adv     ရဲတင္းစြာ္။ မထီစြာ။ မေလးစားစြာ။

audacity        n        ရဲတင္းမႈ။

audibility      n        က်ယ္ေလာင္ျခင္း။

audible         adj     ၾကားႏိုင္ေသာ။

audibly         adv     က်ယ္ေလာင္စြာ။

audience       n        ပရိသတ္(အစုအေဝး)။ ပရိသတ္ (၌ပါဝင္သူ)။

audiences     n[pl]   ပရိသတ္မ်ား

audio  n        ကက္ဆက္စသည္ျဖင့္ သြင္းယူထားေသာ အသံ။

audio-visual aids     n        ရုပ္ရွင္ျပစက္။

audiovisual   adj     ႐ုပ္လည္း ျမင္ အသံလည္းၾကားရေသာ။ ႐ုပ္သံ။

audiovisual aids      n        ႐ုပ္သံ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း။

audit   n        စာရင္းစစ္။ (အရည္အေသြး၊ အေျခ အေန စသည္) စစ္ေဆးျခင္း။

audit   v        စာရင္းစစ္သည္။

audition        n        အသံ၊ အမူအရာ စသည္ အစမ္းလုပ္ျပျခင္း၊ စမ္းသပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း။

audition        v        အစမ္းသီဆို သ႐ုပ္ေဆာင္ျပသည္။

auditor         n        (ကုမၸဏီ) စာရင္းစစ္။

auditoria       n        ဇာတ္႐ံုတြင္ ပရိသတ္ထိုင္ေသာေနရာ။

auditorium    n        ဇာတ္႐ံုတြင္ ပရိသတ္ထိုင္ေသာေနရာ။

auditoriums  n        ဇာတ္႐ံုတြင္ ပရိသတ္ထိုင္ေသာေနရာ။

auditors        n[pl]   စာရင္းစစ္မ်ား

auditory        adj     အၾကားအာ႐ံုႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

audits n[pl]   စာရင္းစစ္မ်ား

Aug    abbr   AUGUST. ဩဂုတ္လ။

aught  pron   မည္သည့္အရာမဆို။

augment       v        ႀကီးထြား၊ မ်ားျပား၊ တိုးပြား ေစ သည္။

augmentation         n        မ်ားလာျခင္း။ ႀကီးမားလာျခင္း။

augur v        နိမိတ္ျဖစ္သည္။

augury         n        နိမိတ္။ အတိတ္နိမိတ္။

august          adj     ႀကီးက်ယ္ခမ္းနား ေလးစားဖြယ္ျဖစ္ေသာ။

August         n        ဩဂုတ္လ။

auk     n        ပင္လယ္ငွက္။

aunt   n        အေဒၚ။

aunts  n[pl]   ေဒြးေလးမ်ား

auspices       n        ေထာက္ပံ႕ကူညီအားေပးမူ။

auspicious     adj     မဂၤလာရိွေသာ။

austere         adj     စည္းကမ္းတင္းၾကပ္ေသာ။

austerely       adv     စည္းကမ္းတင္းၾကပ္စြာ။

austerity       n        ၿခိဳးၿခံျခင္း။ ေခၽြတာေရး။

Australian     n        ဩစေၾတးလ်တိုက္ သား။ ဩစေၾတးလ် (ႏွင့္ဆိုင္ေသာ)။

Australian     adj     ဩစေၾတးလ်တိုက္ သား။ ဩစေၾတးလ် (ႏွင့္ဆိုင္ေသာ)။

Australian Rules      n        ရတၢ္ဘေဘာလံုး ကစားနည္းႏွင့္ တူေသာ တစ္ဖက္ဆယ့္ရွစ္ေယာက္စီ ကစားရေသာ ဩစေၾတးလ် အားကစား။

authentic      adj     စစ္မွန္ေသာ။ အစစ္အမွန္ျဖစ္ေသာ။

authentically  adv     အစစ္အမွန္ျဖစ္စြာ။

authenticate  v        စစ္မွန္ေၾကာင္္းသက္ေသ ျပသည္၊ အေထာက္အထားျပသည္။

authentication         n        အစစစ္အမွန္ျဖစ္ျခင္း။

authenticity   n        စစ္မွန္မႈ။ အစစ္။

author n        စာေရးဆရာ။ စာဆို။ လက္ရာရွင္။ ဖန္တီးသူ။

authoress      n        စာေရးဆရာမ။

authorial       adj     စာေရးဆရာ တစ္ဦး၏။ စာေရးဆရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

authorisation n        ခြင့္ျပဳခ်က္။ ခြင့္ျပဳမိန္႕။ လႊဲစာ။ ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္ အထား၊ စာတမ္း။

authorise      v        လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္သည္။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳသည္။

authorise      v[ag]  တရားဝင္ခြင့္ျပဳ

authorised    v[pt]   တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့

authorised    v[pp]  တရားဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး

authorising   v[ing] တရားဝင္ခြင့္ျပဳေန

authoritarian adj     အာဏာရွင္ဆန္ေသာ။

authoritarian n        အထက္အမိန္႕၊ ဩဇာကို နာခံရမည္ဟု ယံုၾကည္လက္ခံသူ။

authoritative  adj     အာဏာ သံုးေသာ။ အာဏာျပေသာ။ အာဏာသံပါေသာ။

authoritatively         adv     အာဏာ သံုးစြာ။ အာဏာျပစြာ။ အာဏာသံပါစြာ။

authorities    n[pl]   ဩဇာရိွသူမ်ား

authority       n        ဩဇာ။ အမိန္႕အာဏာ။ အခြင့္အာဏာ လုပ္ပိုင္ခြင့္။ အာဏာပိုင္။ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕။

authorization n        ခြင့္ျပဳခ်က္။ ခြင့္ျပဳမိန္႕။ လႊဲစာ။ ခြင့္ျပဳခ်က္အေထာက္ အထား၊ စာတမ္း။

authorize      v        လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္သည္။ တရားဝင္ခြင့္ျပဳသည္။

authorize      v[sg]  လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္

authorized    v[pt]   လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ခဲ့

authorized    v[pp]  လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ခဲ့ၿပီး

authorizing   v[ing] လုပ္ပိုင္ခြင့္လႊဲအပ္ေန

authors         n[pl]   လုပ္ပိုင္ခြင့္

authorship    n        စာေပလက္ရာရွင္။

autism          n        (psychology) ကေလးဘဝမွစ၍ တျဖည္း ျဖည္းျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာ။

autistic         adj     ကေလးဘဝမွစ၍ တျဖည္း ျဖည္းျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္စိတ္ေဝဒနာရိွေသာ။

auto-suggestion      n        (အိပ္ေမြ႕ခ်ခံထားရစဉ္) အတြင္းစိတ္၏ ေစ့ေဆာ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္း။

autobiographical     adj     ကိုယ္တိုင္ ေရးအတၳဳပၸတၱိဆန္္ေသာ။

autobiography        n        ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ။ ယင္းစာေပ အမ်ိဳး အစား။

autocracy      n        သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္။ ယင္းစနစ္ႏွင့္အုပ္စိုးေသာတိုင္းျပည္။

autocrat        n        သက္ဦးဆံပိုင္မင္း။ မိမိ တစ္ဦးတည္း ဩဇာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူ။

autocratic      adj     သက္ဦးဆံပင္မင္းျဖစ္ေသာ။

autocratically adv     သက္ဦးဆံပင္မင္းျဖစ္စြာ။

autocross      n        ေတာလမ္း ျဖတ္ကားၿပိဳင္ပြဲ။

Autocue        n        (႐ုပ္ျမင္သံၾကား) သ႐ုပ္ေဆာင္သူ၊ သတင္းေၾကညာသူတို႕ ေျပာရန္စကားကို ထိုးျပသည့္စက္။ စာတန္းထိုးစက္။

autograph     n        (အထူးသျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားသူ တစ္ဦး၏) အမွတ္တရလက္မွတ္၊ လက္ေရး။

autograph     v        မိမေရးသည့္စာအုပ္၊ မိမိဓာတ္ပံုတြင္ အမွတ္တရ လက္မွတ္ ေရးထိုးသည္။

automat        n        (US) အလိုအေလ်ာက္စက္မ်ားျဖင့္ ေရာင္း ခ်ေသာစားေသာက္ဆိုင္။

automate      v        လူအစားစက္ကို အစားထိုးသံုးသည္။

automatic     adj     အလိုအေလ်ာက္ လည္ေသာ (စက္)။ အလိုအေလ်ာက္ ျပဳမူေသာ။ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ။

automatic     n        အလိုအေလ်ာက္လည္ေသာစက္၊ လုပ္ေသာကိရိယာ။ ေမာင္းျပန္ေသနတ္။

automatic pilot        n        (ေလယာဉ္၊ သေဘၤာ) အလိုအေလ်ာက္ယာဉ္ထိန္း။

automatic teller       n        အလိုေလ်ာက္ ေငြထုတ္စက္

automatic transmission      n        ဂီယာ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းေသာ စနစ္။

automatically adv     အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္စြာ။

automation   n        လူအစား အလိုအေလ်ာက္လုပ္ စက္ကိရိယာကိုအသံုးျပဳျခင္း။

automaton    n        စက္႐ုပ္္လိုလူ။

automobile   n        ေမာ္ေတာ္ကား။

automotive   adj     ေမာ္ေတာ္ကားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

autonomous  adj     ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရိွ ေသာ။

autonomously         adv     ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း ျဖစ္စြာ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စြာ။

autonomy     n        ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္။

autopiography        n        ကိုယ္တိုင္ေရး အတၳဳပၸတၱိ

autopsy        n        (ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းသိရန္) အေလာင္းကို ခြဲစိတ္စစ္ေဆးျခင္း။

autostrada    n        အျမန္ကားလမ္းမႀကီး။

autostradas   n        အျမန္ကားလမ္းမႀကီးမ်ား။

autumn        n        ေဆာင္းဦးရာသီ။ (ကမ ၻာ့ ေျမာက္ပိုင္း ေအးေသာေဒသမ်ားတြင္ စက္တင္ဘာမွ ႏိုဝင္ဘာ အထိ ရာသီ)။

autumnal      adj     ေဆာင္းဦးရာသီႏွင့္ ဆင္ေသာ။

autumns       n[pl]   ေဆာင္းဦးရာသီမ်ား

auxiliaries     n        အရန္တပ္ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားမွ အကူ ရယူေသာ တပ္ဖြဲ႕)။

auxiliaries     n[pl]   အကူမ်ား

auxiliary       adj     အကူ။ အရန္။

auxiliary       n        အကူ။ အရန္္။

auxiliary       v        အကူ

avail   v        အသံုးခ်သည္။ အခြင့္ ေကာင္းယူသည္။

available       adj     ရႏိုင္ေသာ။ သံုးႏိုင္ေသာ။

avalanche     n        ေတာင္ေပၚမွႏွင္းထု၊ ေရခဲထုႏွင့္ ေက်ာက္တံုးမ်ား တစ္ဟုန္ထိုး ေလွ်ာက်ျခင္း။

avant-garde  adj     (အထူးသျဖင့္ အႏုပညာ၊ စာေပ ၌) အေတြးအျမင္သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေသာ။

avarice         n        မေတာ္ေလာဘ။ ဝိသမေလာဘ။  ငမ္းငမ္းတက္ လိုခ်င္ေသာအၾကည့္။

avatar n        ဟိႏၵဴဘာသာတြင္ ကမာၻ့ကိုကိုယ္စားျပဳေသာ နတ္။ အင္တာနက္တြင္ ကိုယ္စားျပဳရုပ္ပံု။

avenge         v        ဒဏ္ခတ္သည္။ အျပစ္ေပးသည္။ ကလဲ့စားေခ်သည္။ လက္စားေခ်သည္။

avenger        n        လက္စားေခ်သူ။

avenue         n        ရိပ္သာလမ္း။ အိမ္ႀကီးတစ္အိမ္သို႕ ဦးတည္ေသာလမ္းသြယ္။ လမ္း။ လမ္းေၾကာင္း။

avenues        n[pl]   ရိပ္သာလမ္းမ်ား

aver    v        ခိုင္အမာေျပာသည္။

average        n        ပ်မ္းမွ်။ ႀကိတ္ႏႈန္း။

average        adj     ပ်မ္းမွ်။

average        v        ပ်မ္းမွ်ရိွသည္။ ပ်မ္းမွ်ျဖစ္သည္။

averages       n[pl]   ပ်မ္းမၽွမ်ား

averse adj     မႀကိဳက္ေသာ။ ျငင္း ပယ္ေသာ။

aversion       n        မႏွစ္သက္ျခင္း။ မႏွစ္သက္ဆံုးအရာ။

avert   v        မ်က္ႏွာလႊဲသည္။ ေရွာင္လႊဲ သည္။ တားဆီးသည္။ လႊဲဖယ္သည္။ ေရွာင္သည္။

aviary n        ငွက္႐ံု။

aviation        n        ေလယာဉ္ထုတ္လုပ္မႈ။ ေလယာဉ္ေမာင္း အတတ္။

aviator          n        လယာဉ္မွဴး (သို႕) ေလယာဉ္အမႈထမ္း။

avid    adj     စိတ္အားထက္သန္ေသာ။

avidity n        စိတ္အားထက္သန္မႈ။

avionics        n        ေလယာဉ္ပံုစံ ျပဳစုထုတ္လုပ္မႈ အီလက္ထရြန္နစ္ပညာ။

avocado        n        ေထာပတ္သီး။

avocado juice          n        ေထာပတ္ရည္

avocados      n[pl]   ေထာပတ္သီးမ်ား

avocation      n        အပ်င္းေျပအလုပ္။

avoid  v        ေရွာင္သည္။ မျဖစ္ေအာင္တားဆီးသည္္။

avoid  v[sg]  ေရွာင္

avoidable      adj     ေရွာင္ႏိုင္တိမ္းႏိုင္ေသာ။

avoidance     n        တစ္ခုခုကို ေရွာင္ျခင္း။

avoided        v[pt]   ေရွာင္ခဲ့

avoided        v[pp]  ေရွာင္ခဲ့ၿပီး

avoiding       v[ing] ေရွာင္ေန

avoirdupois   n        ေပါင္ခ်ိန္ စနစ္။

avow  v        အတိအလင္းဝန္ခံသည္။

avowal         n        ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဝန္ခံျခင္း။

avowedly      adv     ရွင္းရွင္း။ ဘြင္းဘြင္း။

AVR   abbr   Automatic Voltage Regulator. အလိုေလွ်ာက္ ဗို႕အားခ်ိန္ညီွ ကိရိယာ။

avuncular      adj     ဦးေလးဦးႀကီးကဲ့သို႕ေသာ။

AWACS        abbr   Airborne Warning and Control System. ေလယာဉ္တင္ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ စနစ္။ ေအဝက္။

await  v        ေစာင့္ေမွ်ာ္သည္။ ေစာင့္စားသည္။ အသင့္ေစာင့္သည္။ အသင့္ႀကိဳလင့္သည္။

awake v        ႏိုးသည္။ ႏိႈးသည္။

awake adj     နိုးေန

awaken         v        ႏိုးသည္။ ႏိႈးသည္။ ႏိုးၾကား ေစသည္။ ႏိႈးဆြေပးသည္။

awakening    n        သတိ ျပဳမိျခင္း။

awakes         v[sg]  နိုး

awaking        v[ing] နိုးေန

award n        ဆု။ vt ဆုေပးသည္။ ဆုခ်သည္။

award v        ဆုေပး

award v[sg]  ဆုေပး

awarded       v[pt]   ဆုေပးခဲ့

awarded       v[pp]  ဆုေပးခဲ့ၿပီး

awarding      v[ing] ဆုေပးေန

aware pred adj       နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ။

aware adj     သိ

awareness     n        နားလည္သေဘာေပါက္မူ။

away  adv part        အေဝတြင္။အေဝးသို႕။

awe    n        ေၾကာက္ရႊံ ရိုေသျခင္း။

awesome      adj     ေၾကာက္ရႊံ ရိုေသစိတ္ ျဖစ္ေစေသာ။

awesome      v        ေၾကာက္ရႊံ ရိုေသသည္။

awful  adj     ေၾကာက္ရႊံဖြယ္ေကာင္းေသာ။

awfully         adv     ေၾကာက္ရႊံဖြယ္ေကာင္းစြာ။

awkward       adj     ကိုးရိုးကားရားႏိုင္ေသာ။

awkwardly    adv     ကိုးရိုးကားရား

awl     n        ဆူးခၽြန္။

awning         n        အကာ။

awoke v        ႏိုးသည္။ ႏိႈးသည္။

awoke v[pt]   နိုးခဲ့

awoken        v        ႏိုးသည္။ ႏိႈးသည္။

awoken        adj     ႏိုးေနေသာ။

awoken        v[pp]  နိုးခဲ့ၿပီး

AWOL abbr   Absent Without Leave. ခြင့္မဲ့ ပ်က္ကြက္။

awry   adv     လြဲလ်က္၊ ေခ်ာ္လ်က္၊ မွန္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ ဘဲ။

ax,axe n        ပုဆိန္။

axe     v        ဖယ္ရွားသည္။ အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ သည္။ အသံုးစရိတ္၊ ဝန္ေဆာင္စရိတ္ကို သိသိသာသာ ျဖတ္ေတာက္သည္။

axes   n[pl]   ဝင္ရိုးမ်ား

axiom n        နဂိုမွန္ အဆို။

axiomatic      adj     ရွင္းစရာမလိုပဲ မွန္ေနေသာ။

axis    n        စိတ္မွန္းဝင္ရိုး။ ဂရပ္ တြင္ ရည္ညႊန္းရာ၌သံုးေသာမ်ဉ္း၊ ဝင္ရိုး။

axle    n        (ဘီး) ဝင္ရိုး။

ay,aye interj  ေအး။ အင္း။ ဟုတ္ကဲ့။

ayatollah       n        အီရန္ႏို္င္ငံ၏ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္။ အယာတိုလာ။

azalea n        ပန္းေရာင္၊ ခရမ္ေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ အဝါေရာင္ပန္းမ်ား ပြင့္ေသာ ခ်ံဳပင္တစ္မ်ိဳး။

azimuth        n        မူမွန္ေျမာက္ႏွင့္ ၾကယ္၏ ဗဟိုကို ေဒါင္လိုက္ျဖတ္သန္းေနေသာ စက္ဝန္းတို႕ အၾကား မိုးကုပ္စက္ဝန္း တြင္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေထာင့္ကို ေျမာက္အရပ္မွ လက္ယာ ရစ္တိုင္၍ ရေသာ စက္ဝိုင္းျပတ္။

azure  adj     မိုးျပာေရာင္။

azure  n        မိုးျပာေရာင္။

B        n        ခ (အဆင့္)။  (ၿဗိတိန္ တြင္) အဓိကလမ္းမႀကီးႏွင့္ အလားတူသြားလာႏိုင္ေသာ ဒုတိယလမ္း ၏အစ သညာမွတ္။

BA      abbr   Bachelor of Arts:

baa     n        သိုးျမည္သံ။ ပဲ…ပဲ…။

baa     v        သိုး ေအာ္ျမည္သည္။

babble          v        ဗလံုးဗေထြးေျပာသည္။ ဗလြတ္ဗလြတ္ေျပာ သည္။ ေပါက္ကရ ေျပာသည္။မပီကလာေျပာသည္။ အသံျမည္လ်က္ တသြင္သြင္စီးသည္။လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေျပာသည္။

babble          n        ဗလံုးဗေထြးစကားသံ။ ဗလြတ္ဗလြတ္စကား။ရူးႏွမ္းစြာေျပာသည့္စကား။ စမ္းေရတိုးေဝွ႕ စီးသံ။

babbler         n        လွ်ိ့ဝွက္ခ်က္ကို ေျပာသူ။

babe   n        ကေလးငယ္။ အေတြ႕အႀကံဳနည္းသူ။ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ ရည္းစား စသည္ကို ခ်စ္စႏိုးေခၚေသာစကား။

babel  n        လူသံသူသံကၽြက္ကၽြက္ညံေနေသာ ေနရာ။တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေျပာသံ။

babied          v[pt]   ကေလးလိုယုယခဲ့

babied          v[pp]  ကေလးလိုယုယခဲ့ၿပီး

babies n[pl]   ကေလးမ်ား

baboo,babu  n        ဘာဘူ။ဟိႏၵဴလူႀကီးလူေကာင္း။

baboon         n        ေခြးႏွင့္မ်က္ႏွာဆင္ေသာ အာဖရိက ေမ်ာက္ႀကီး။ ဘာဘြန္းေမ်ာက္။ေမ်ာက္လႊေက်ာ္။

baby   n        ေမြးကင္းစအရြယ္၊ ရင္ခြင္ပိုက္အရြယ္ ကေလး။ (တိရစၦာန္) အေကာင္ေပါက္စ။ မိသားစုတြင္၊ အုပ္စုတြင္ အငယ္ဆံုး။  ကေလးလိုလူ။  (ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊ ရည္းစား စသည္ကို ခ်စ္စႏိုးေခၚေသာ စကား)။ အေသးေလး။  ေပါက္စေလး။အလြန္းေသးငယ္သည့္အရာ။

baby   v        ကေလးလိုယုယသည္။ ဂ႐ုစိုက္သည္။

baby boom   n        (စစ္ၿပီးစအခ်ိန္မ်ိဳး) ကေလးဖြားႏႈန္း တိုးေသာ ကာလ။

baby buggy/carriage         n        လက္တြန္း ကုလားထိုင္ တစ္မ်ိဳး။ကေလးလက္တြန္းလွည္း။

baby grand   n        ပက္လက္စႏၵရားအေသး။

baby sitter    n        ကေလးထိန္းေန

baby-minder n        ကေလးထိန္း။

baby-talk      n        ခ်ိဳခ်ိဳ၊ မံမံ စသည္ကဲ့သို႕ေသာ ကေလးစကား။

Babygro        n        လက္မပါေသာ ေခါင္းစြပ္ကေလးအက်ႌရွည္။ (စြပ္က်ယ္သားကဲ့သို႕ေသာ အစႏွင့္ ခ်ဳပ္သည္။)

babyhood     n        ကေလးအျဖစ္။ ကေလးဘဝ။

babying        v[ing] ကေလးလိုယုယေန

babyish        adj     ကေလး၏။ ကေလးဆန္ေသာ။ ကေလး ႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ။

babysit         v        မိဘအျပင္သြားခိုက္ ကေလးၾကည့္ေပးသည္။

babysitter     n        မိဘအျပင္သြားခိုက္ ကေလးၾကည့္ေပးသူ။

babysitting    n        ကေလးထိန္းအလုပ္။

baccalaureate          n        (ျပင္သစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းမ်ား၌) အေျခခံပညာအဆင့္ ေနာက္ဆံုးစာေမးပြဲ။  ေကာလိပ္ ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းဆင္းဆုေတာင္းပြဲ။

bacchanalian adj     (အရက္ပြဲ) ဆူညံေသာင္းက်န္းေသာ။

baccy  n        ေဆးရြက္ႀကီး။

bachelor       n        တကၠသိုလ္ပထမဘြဲ႕။

bachelors      n[pl]   လူပ်ိဳမ်ား

bacillus         n        ဗက္တီးရီးယားပိုး။

back   n        ေက်ာဘက္။ ေနာက္ေက်ာ။ ေက်ာျပင္။ ေက်ာကုန္း။ ေက်ာ႐ိုး။ တိရစၦာန္ ေက်ာကုန္း။ ကုလားထိုင္ေက်ာမီွ။ ေနာက္တန္းလူ။  ေနာက္၌ရိွေသာ။ ေနာက္။ ယခင္ (ကထုတ္ေဝခဲ့ ေသာ)။ အေဟာင္း။ အေဟာင္း။  ေႂကြးက်န္။

back   adv     ေနာက္သို႕။ အနည္းငယ္။ ထိန္းထားလ်က္။ ခ်ဳပ္တည္းလ်က္။ ျပန္ (ထား၊ ေပး၊ ေရာက္၊ သြား စသည္)။ (အတိတ္ ကာလသို႕) ျပန္၍။ (ခရီး) လြန္ခဲ့ေသာ။  ထြက္ခြာခဲ့ေသာ၊ ဆိုခဲ့ေသာ (ေနရာ)။  ျပန္၍ေရာက္လ်က္၊ ေခတ္စားလ်က္။

back   v        ေထာက္ခံသည္။ အားေပးသည္။ေငြေၾကးပံ႕ပိုးသည္။ေနာက္ဆုတ္သည္။ေလာင္းသည္။ေနာက္ေက်ာတြင္ ခံထားသည္။ အတီးျဖင့္ တြဲဖက္ပံ႕ပိုးေပးသည္။

back  into a corner  idm    ေခ်ာင္ပိတ္ဖမ္းသည္။

back  up       phrv   မိတၱဴပြားထားသည္။

back and forth        idm    သြားလိုက္ျပန္လိုက္။ တံု႕ ျပန္လူးလာ။ ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္။

back away     phrv   ေနာက္ဆုတ္သည္။

back bench   n        ရာထူးႀကီးႀကီးမရိွေသာ ပါလီမန္အမတ္။

back date      v        ေနာက္ေက်ာင္းျပန္ရက္စြဲတပ္သည္။ေပးရန္တာဝန္ကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေရတြက္သည္။

back down    phrv   ႐ုပ္သိမ္းသည္။ စြန္႕လႊတ္သည္။ တပ္ေခါက္သည္။လက္ေလွ်ာ့သည္။

back fire       v        အိပ္ေဇာေပါက္သည္။

back issue     n        သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း အေဟာင္း။

back number n        သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း အေဟာင္း။

back of         idm    ေက်ာဘက္ (ရိွ)။ ေနာက္ဘက္ (ရိွ)။ေနာက္တြင္။

back off        phrv   (ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္မႈ စသည္) ေတာ္သည္၊ ရပ္သည္။ရုတ္သိမ္းသည္။စြန္႕လႊတ္သည္။တပ္ေခါက္သည္။

back onto     phrv   ေက်ာေပးထားသည္။

back out       phrv   (ကတိ၊ သေဘာတူညီခ်က္) ႐ုပ္သိမ္းသည္။

back room    n        လွ်ိဳ႕ဝွက္ေဆြးေႏြးခန္း။

back scratching       n        အတံု႕အလွည့္ ကူညီမႈ။

back seat      n        (ယာဉ္) ေနာက္ခံု။ ေနာက္ခန္း။

back shoulder         n        လက္ျပင္

back side      n        တင္။တင္ပါး။

back the wrong horse        idm    ႐ံႈးသည့္ဘက္ကို အားေပး ေထာက္ခံမိသည္။

back to back  idm    ေက်ာခ်င္းကပ္။ ဆက္တိုက္။

back to front idm    ေရွ႕ေနာက္ ေျပာင္းျပန္။

back to nature         idm    ေတာသဘာဝအတိုင္း ျပန္လည္၍ ေနထိုင္သည္။

back up        phrv   (ယာဉ္) ေနာက္ဆုတ္သည္။

back-bone     n        ေက်ာရိုး။အမာခံေက်ာရိုး။

back-breaking         adj     အားႏွင့္ခြန္ႏွင့္လုပ္ရေသာ။ပင္ပင္ပန္းပန္းလုပ္ရေသာ။

back-door     n        ေနာက္ေဖးေပါက္။

back-pedal    v        ေထြးၿပီး တံေတြးကိုျပန္မ်ိဳသည္။ စက္ဘီးကိုေနာက္ျပန္နင္း သည္။

back-room boys      n        ကန္႕လန္႕ကာ ေနာက္ကပညာရွင္။

back-to-back n        ေနာက္ေက်ာနံရံတစ္ခုတည္းရိွေသာ ေက်ာခ်င္းကပ္အိမ္တန္း။

backache      n        ေက်ာနာ။ ေက်ာေအာင့္။

backaches     n[pl]   ခါးနာ

backbite        v        အပုပ္ခ်သည္။

backbiting     n        ကြယ္ရာ၌ မေကာင္းေျပာျခင္း။ အတင္းခ်ျခင္း။

backbone      n        ေက်ာ႐ိုး။ ေက်ာ႐ိုး။ မ႑ိဳင္။ အားမာန္။

backbones    n[pl]   ေက်ာရိုးမ်ား

backchat       n        ခံပက္ေသာစကား။

backcloth      n        (ဇာတ္စင္) ေနာက္ခံကား။ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္။

backcomb     v        ဆံပင္ေနာက္လွန္ၿဖီးသည္။

backdate       v        ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ရက္စြဲသတ္မွတ္သည္။

backed         v        ေနာက္ေက်ာတြင္ခံထား

backed         v[pt]   ေနာက္ဆုတ္ခဲ့

backed         v[pp]  ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ၿပီး

backer n        ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕သူ။ (ျမင္း စသည္) ထိုးသား။

backfire        n        ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ႏွင့္ဆန္႕က်င္သည္ရလဒ္။

backfire        v        (ကား) အိတ္ေဇာေပါက္သည္။ ရလဒ္ ေျပာင္းျပန္ထြက္ေပၚ သည္။

backgammon          n        အန္စာပစ္၍ အကြက္ေရႊ႕ရေသာကစားနည္းတစ္မ်ိဳး။

background   n        ေနာက္ခံျမင္ကြင္း။  ေနာက္ကြယ္။ ေနာက္ခံ။ ေနာက္ခံအေၾကာင္း။ လူမႈေရးေနာက္ခံ။ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္။

backgrounds n[pl]   ေနာက္ခံျမင္ကြင္းမ်ား

backhand      n        လက္ျပန္ (႐ိုက္ခ်က္)။

backhanded  adj     လက္ျပန္။ ခ်ီးမြမ္းေျခေက်ာက္။

backhander   n        လာဘ္။ တံစိုး လက္ေဆာင္။ လက္ဖမိုး႐ိုက္ခ်က္။  လက္ျပန္႐ိုက္ခ်က္။

backing        n        အေထာက္အပံ႕။ေနာက္ခံ။ေနာက္ခံအဆိုအတီး။

backing        v[ing] ေနာက္ဆုတ္ေန

backlash       n        လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူအမ်ား၏တံု႕ျပန္မႈ။

backless        n        ေက်ာသားေပၚ (အက်ႌ)။

backlog        n        ပံုေနေသာအလုပ္။ အလုပ္ေႂကြး။

backpack      n        ေက်ာပိုးအိတ္ႀကီး။

backpack      v        ေက်ာပိုးအိတ္တစ္လံုးႏွင့္ ေလွ်ာက္သြားသည္။

backs  n[pl]   ေနာက္ေက်ာမ်ား

backside       n        တင္။ တင္ပါး။

backslapping n        က်ယ္ေလာင္စြာ အားေပးခ်ီးက်ဴး ျခင္း။

backsliding    n        အေျခအေနေကာင္းလာၿပီးမွ ဒံုရင္းသို႕ျပန္ဆိုက္ျခင္း။

backstage     adv     ဇာတ္စင္ေနာက္သို႕။ ကန္႕လန္႕ကာ ေနာက္ကြယ္က ကိစၥကို။

backstreet     n        လမ္းၾကား။ လမ္းငယ္။ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ျခင္း။ ပုန္းလွ်ိဳး ကြယ္လွ်ိဳးလုပ္ကိုင္ျခင္း။

backstroke    n        ပက္လက္ကူး။

backswing     n        (ေဘာလံုးကို႐ိုက္ရန္) လက္ေနာက္ျပန္ အားယူလႊဲျခင္း။

backtrack      v        လာလမ္းအတိုင္းျပန္သည္။ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းသည္။ ဘြာခတ္သည္။

backup         n        [U] အကူအညီ။ အေထာက္အပံ႕။  အရန္။ အရန္အျဖစ္ ကူးယူထားေသာ ဖိုင္၊ ပ႐ိုဂရမ္ စသည္။

backward      adj     ေနာက္သို႕မ်က္ႏွာမူေသာ။ ေနာက္ျပန္။ ေနာက္သို႕ျပန္သြားေသာ။ ေခတ္ေနာက္က်န္ေသာ။ ေနာက္တြန္႕ေသာ။ တြန္႕ဆုတ္ေသာ။ မတိုးတက္ေသာ။

backward      adv     ေက်ာဘက္သို႕။ သမင္လည္ျပန္။ ေနာက္ျပန္။ ယခင္ေနရာ၊ ယခင္အဆင့္ သို႕။ ေနာက္သို႕။

backward and forward       idm    ေရွ႕တိုး ေနာက္ ဆုတ္။ သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္။ ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္။

backwardness         n        ေနာက္ျပန္။

backwards    adv     ေက်ာဘက္သို႕။ သမင္လည္ျပန္။ ေနာက္ျပန္။ ယခင္ေနရာ၊ ယခင္အဆင့္ သို႕။ ေနာက္သို႕။

backwards and forwards    idm    ေရွ႕တိုး ေနာက္ ဆုတ္။ သြားခ်ည္ျပန္ခ်ည္။ ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္။

backwash      n        (ယက္ေၾကာင္းေၾကာင့္) ေနာက္သို႕ ျပန္ထြက္ေသာဂယက္။ ဂယက္။ ရလဒ္။

backwater     n        ျမစ္ေခ်ာင္း စသည္တြင္ ေရေသေနေသာအပိုင္း။ ေရေသေခ်ာင္းလက္။  ေခတ္ေရစီးေၾကာင္း မွ လြတ္၍ ေနာက္က်န္ေနေသာေနရာ။အျပင္ေလာကႏွင့္အဆက္ျပတ္ေသာေနရာ။

backwoods    n        လူသူမနီး ေတာႀကီးမ်က္မည္း။ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားအရပ္။

backyard       n        (ၿခံအတြင္းရိွ သမံတလင္း ခင္းထားေသာ) အိမ္ေနာက္ေဖးကြက္လပ္။  အိမ္ ေနာက္ေဖး ဥယ်ာဉ္ေျမကြက္။

bacon n        ဝက္ဆားနယ္ေျခာက္။

bacteria        n        ဗက္တီးရီးယားပိုး။

bacteria        n[pl]   ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား

bacterial       adj     ယင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ။ ယင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

bacteriological         adj     ဗက္တီးရီးယားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

bacteriologist n        ဗက္တီးရီးယား ေဗဒပညာရွင္။

bacteriology  n        ဗက္တီးရီးယား ေဗဒ။

bacterium     n[sing]         ဗက္တီးရီးယားပိုး

bactrian        adj     ဘို႕ႏွစ္လံုးရိွေသာ(ကုလားအုတ္)

bad    adj     ညံ့ေသာ။ မေကာင္းေသာ။  ဖ်င္းေသာ။ (အက်င့္၊ စ႐ိုက္) မေကာင္းေသာ။ မိုက္ေသာ။ ဆိုးေသာ။ မေကာင္းေသာ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေသာ။ ပုပ္ေသာ။ သိုးေသာ။ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ။ မေကာင္းေသာ။ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ။အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစေသာ။ထိခိုက္ေစေသာ။

bad    adv     သိပ္ကို။ အလြန္႕အလြန္။အထူး။

bad    n        မေကာင္းတာေတြ။

bad and baggage    idm    ပိုင္ဆိုင္သမွ်ပစၥည္းအားလံုးႏွင့္အတူ။

bad debt       n        ျပန္ရႏိုင္ရန္မရိွေသာအေႂကြး။ ေႂကြးဆံုး။

bad egg        idm    နာမည္ပ်က္သူ။အက်င့္၊စာရိတၱမေကာင္းသူ။

bad language          n        ဖ႐ုသဝါစာ။

bad-mouth    v        (သူမ်ားအေၾကာင္း) အပုပ္ခ်သည္။

bad-tempered         adj     စိတ္တိုေသာ။

bad, hard, etc luck   idm    ႏွစ္သိမ့္သည့္ သေဘာျဖင့္) ကံတရားေပါ့။

baddy n        (႐ုပ္ရွင္၊ ဝတၳဳ စသည္တြင္) လူၾကမ္း။

badge n        တံဆိပ္။ အမွတ္သေကၤတ။

badger         n        ေခြးတူဝက္တူ။

badger         v        နားပူနားဆာ လုပ္သည္။ တက်ည္က်ည္လုပ္သည္။

badinage      n        အခ်င္းခ်င္းေျပာဆိုေသာ က်ီစယ္စကား။ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေနာက္ေျပာင္ က်ီစယ္ျခင္း။

badly  adv     ဆိုးဝါးစြာ။ ညံ့ဖ်င္းစြာ။  မေအာင္ျမင္။ မဟန္။ ဆိုးဝါးစြာ။ အလြန္။ သိပ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး။ မ႐ႈမလွ။

badly off       idm    ခၽြတ္ၿခံဳက်သည္။

badminton    n        ၾကက္ေတာင္ရိုက္ကစားနည္း။

badminton court     n        ၾကက္ေတာက္ကြင္း။

badminton match    n        ၾကက္ေတာင္ပြဲ။

baffle  v        စိတ္ရွဳပ္ေအာင္လုပ္သည္။ေဝခြဲမရျဖစ္သည္။

baffling         adj     ပေဟဠိဆန္ေသာမွဳခင္း။

bag    n        အိတ္။လြယ္အိတ္။

bag of bones idm    ႀကံဳလီွေသာ-အရိုးေပၚအေရတင္ေနေသာ-သူ။-တိရ စၦာန္

Bagan n        ေရွးေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္။

baggage       n        ဝန္စည္စလြယ္။အထုပ္အပိုး။

baggages      n[pl]   ဝန္စည္စလယ္မ်ား

bagpipes       n        စေကာ့တလန္စသည္တြင္္တီးမွဳတ္ေလ့ရိွေသာ အဝတ္အိတ္ျငင္း။

bags   n[pl]   အိတ္မ်ား

bags of         idm    အေျမာက္အျမား။

bail     n        ခရစ္ကတ္ ရိုက္သူေနာက္တြင္စိုက္ထားေသာ တိုင္စုထိပ္ရ်ိကန္႕လန္႕ျဖတ္တံုးတို။

bail bond      n        ခံဝန္စာခ်ဳပ္

bail out         v        အာမခံေပးေဆာင္သည္။

bails   n[pl]   အာမခံေငြမ်ား

bait    n        ငါးစာ။မွ်ားေခၚရန္ ေထာင္ေခ်ာက္ေနာက္တြင္တပ္ဆင္ထားေသာ အစာ။

bait    v        ငါးစာတပ္သည္။(ေထာင္ေခ်ာက္တြင္)အစာထည့္ေထာင္သည္။

baize  n        အစိမ္းေရာင္သကၠလတ္အခင္း။(ဖဲစားပြဲတြင္ခင္းေလ့ရိွသည္။)

bake   v        ဖုတ္သည္။ကင္သည္။ေပါင္းသည္။အပူရိွန္ျဖင့္ေျခာက္ေအာင္၊မာက်စ္ေအာင္လုပ္သည္။

baked adj     ေပါင္းထားေသာ။လတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ဖုတ္ထားေသာ။

baked v[pt]   ဖုတ္ခဲ့

baked v[pp]  ဖုတ္ခဲ့ၿပီး

baker  n        မုန္႕ဖုတ္သူ။

bakeries        n[pl]   ေပါင္မုန္႕ဖိုမ်ား

bakery          n        မုန္႕ဖို။ယင္းႏွင့္တြဲဖြင့္ေသာ ေပါင္မုန္႕၊ကိတ္မုန္႕စသည္ေရာင္းေသာမုန္႕တိုက္။

baking          n        မုန္႕။ကိတ္မုန္႕ဖုတ္ျခင္း။

baking          v[ing] ဖုတ္ေန

baking powder        n        မုန္႕ဖုတ္ေဆာ္ဒါ။

balaelave-cap          n        ေခါင္းစြပ္ဦးထုပ္မ်ား

balance         n        ခ်ိန္ခြင္။ခႏၶာကိုယ္အေနအထား ဟန္ခ်က္။စိတ္တည္ၿငိမ္မွဳ။စာရင္းလက္က်န္။လက္က်န္ေငြ။

balance         v        ေငြစာရင္းကိုက္ညိွသည္။ၿငိမ္ေအာင္ထားသည္။

balance sheet          n        လက္က်န္ရွင္းတမ္း။

balanced       v[pt]   ဟန္ခ်က္ညေအာင္ထားခဲ့

balanced       v[pp]  ဟန္ခ်က္ညေအာင္ထားခဲ့ၿပီး

balanced       adj     မၽွတ

balances       n[pl]   ႏွစ္ဖက္ညီမၽွမုမ်ား

balancing      v[ing] ဟန္ခ်က္ညေအာင္ထားေန

balcony        n        ေလသာခန္း။ဇာတ္ရံုမ်ားတြင္ အေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္။

balcony        adj     အေပၚထပ္ပြဲၾကည့္စင္တြင္ရိွေသာ။

bald    adj     ဦးေခါင္းေျပာင္ေသာ။အေမႊးအမွင္မရိွေသာ။တန္ဆာမဆင္ေသာ။

balding         adj     (ထိပ္)ေျပာင္လာေသာ

baldly adv     ပရိယာယ္မပါဘဲ။တံုးတံုးတိတိ။

bale    n        ေဘထုပ္။

bale    v        (ေလွဝမ္းထဲရိွေရကို)ပတ္ထုပ္သည္။

bale fruit       n        ဥသၽွစ္သီး

bale out        phrv   အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ေလထီးျဖင့္ေလယာဉ္မွခုန္ဆင္းသည္။

bale tree       n        ဥသၽွစ္ပင္

baleful          adj     ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ။ရန္မူလိုေသာ။

balefully       adv     ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္စြာ။ရန္မူလိုစြာ။

ball     n        အေနာက္တိုင္းစံုတြဲကပြဲ။

ball     v        လံုးဝိုင္းေအာင္ျပဳလုပ္သည္။

ball-pen        n        ေဘာပင္

ballad n        ဇာတ္လမ္းအလၤကာ။

balled v[pt]   လံုးခဲ့

balled v[pp]  လံုးခဲ့ၿပီး

ballerina       n        ဘေလးကေခ်သည္။

ballet  n        ဘေလးကဇာတ္။ဘေလးအကပညာ။

ballet-dancer n        ဘေလးကေခ်သည္။

ballets n[pl]   ဘေလးအကမ်ား

balling          v[ing] လံုးေန

ballistic missile        n        ပဲ့ထိန္းစနစ္ျဖင့္ပစ္လႊတ္ၿပီးေနာက္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ အလႊတ္ပ်ံသန္း၍က်ေရာက္လာေသာဒံုး။

balloon         n        မိုးပ်ံပူေဖာင္းႀကီး။မီးပံုပ်ံ။မီးပ်ံအိမ္။

ballot  n        လွ်ိဳ႕ဝွက္မေပးေပးစနစ္။

ballroom       n        စံုတြဲကပြဲခန္းမ။

balls   n[pl]   ကပြဲမ်ား

ballyhoo       n        လူအမ်ားစိတ္လုပ္ရွားေစရန္အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းေၾကာ္ျငာျခင္း၊သတင္းျပန္႕ျခင္း။

balm   n        ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္းေအးေစေသာအရာ။ဘမ္းပရုတ္ဆီ။

balminess     n        ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္းေအးေစျခင္း။

balmy adj     ကိုယ္စိတ္ႏွလံုးၿငိမ္းေအးေစေသာ။

balsa  n        ေဗာ္လဆာပင္။

balsa-wood   n        ေဗာ္လဆာသစ္။ေဖာ့သစ္။

balsam         n        အပင္အခ်ိဳ႕မွရရိွေသာေဗာ္လဆဆမ္းဆေမႊး။ဒန္းပန္း။

bamboo        n        ဝါးလံုး။ဝါးပင္။

bamboo        adj     ဝါးျဖင့္လုပ္ေသာ။

bamboo glue rice    n        ေကာက္ညႇင္းက်ည္ေတာက္

bamboo-clapper      n        ဝါးလက္ခုပ္

bamboo-shoot        n        မၽွစ္

bamboos      n[pl]   ဝါးမ်ား

ban    n        တားျမစ္ခ်က္။

ban    v        တား

banana         n        ငွက္ေပ်ာသီး။

bananas        n[pl]   ငွက္ေပ်ာသီးမ်ား

band   n          ရစ္ပတ္ေနေသာအရာ။အရစ္။အကြင္း။အပတ္။အစင္း။ေရဒီယိုလိွဳင္းတြင္လိွဳင္းတို၊လိွဳင္းလတ္စသည္ျဖင့္လိွဳင္းႏွဳန္း(သို႕)မီတာလိွဳင္းအလိုက္စုဖြဲ႕မု။ လူစု။တီးဝိုင္းစံုတြဲကပြဲတီးဝိုင္း။

band   v        ေပါင္းသည္။ဖြဲသည္။စုသည္။

bandage       n        ပတ္တီး

bandage       v        ပတ္တီးစည္းသည္။

bandaged     v[pt]   ပတ္တီးစည္းခဲ့

bandaged     v[pp]  ပတ္တီးစည္းခဲ့ၿပီး

bandages      n[pl]   ပတ္တီးမ်ား

bandaging    v[ing] ပတ္တီးစည္းေန

bandbox       n        အမ်ိဳးသမီးဦးထုပ္ထည့္သည့္သတၱာ/ဘူး။

bandeau       n        ဆံပင္စည္းဖဲႀကိဳး။

banded         v[pt]   စည္းထားခဲ့

banded         v[pp]  စည္းထားခဲ့ၿပီး

banding        v[ing] စည္းထားေန

bandit n        ေတာပုန္းဓားျပ။လူဆိုး။

banditry        n        လုယက္တိုက္ခိုက္မု။

bandolier      n        က်ည္ကတ္စလြယ္။

bands n[pl]   တီးဝိုင္းမ်ား

bandstand     n        တီးမႈတ္ရန္အမိုးပါစင္ျမင့္။

bandwagon   n        ေရပန္းစားေနေသာအလုပ္။

bandy adj     (ေျခ) ခြင္ေသာ။

bandy v        စကားမ်ားသည္။သတ္ပုတ္သည္။

bandy  about phrv   ေကာလာဟလလႊင့္သည္။ သတင္းျဖန္႕သည္။ အာေခ်ာင္သည္။

bandy around         phrv   ေကာလာဟလလႊင့္သည္။ သတင္းျဖန္႕သည္။ အာေခ်ာင္သည္။

bandy words idm    ရန္ေတြ႕သည္။

bandy-legged          adj     ေျခခြင္ေသာ။

bane   n        ဒုကၡေပးေသာအရာ။ ျပႆနာ။အဆိပ္။ပ်က္စီးေစေသာအေၾကာင္း။

bane   adj     ဆိုးဝါးေသာ။

baneful         adj     ဆိုးဝါးေသာ။ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ။

bang   v        ဒုန္းခနဲ၊ ဒိုင္းခနဲ၊ ဗိုင္းခနဲျမည္ေအာင္ ထုသည္၊ ႐ိုက္သည္၊ ခ်သည္။ ဂ်ံဳးခနဲျမည္ေအာင္ ေဆာင့္မိ၊ တိုက္မိသည္။ ပိတ္သည္။ ဝင္တိုက္သည္။ ဝင္တိုးမိသည္။ ေပါက္ကြဲသံ ကဲ့သို႕ ျမည္ဟည္းသည္။

bang   n        ဝက္အူေခ်ာင္း။ ဖြတ္ခ်က္ ဖြတ္ခ်က္ကားအို။ အသံျမည္ေသာ မီးရွဴးမီးပန္း။ ရွဴးဒိုင္း။

bang   adv     ကြက္တိ။ အျပည့္အဝ။ လံုးဝ။ ႐ုတ္တရက္ ဝုန္းခနဲ။I

bang about   phrv   ဝုန္းဒိုင္းျမည္ေအာင္ နင္းသြားသည္၊ ေျပးသြားသည္။

bang around phrv   ဝုန္းဒိုင္းျမည္ေအာင္ နင္းသြားသည္၊ ေျပးသြားသည္။

bang goes     idm    သြားပါၿပီ။ ေရစုန္ေမ်ာပါၿပီ။

bang on about        phrv   နားၿငီးေအာင္ ေျပာသည္။ ရွည္ရွည္ေဝးေဝးေျပာသည္။

banger         n        ေပါက္ကြေသာမီးရွဳးတစ္မ်ိဳး။ရွဴးဒိုင္း။

bangle          n        လက္ၾကပ္။ လက္ေကာက္။ ေျခခ်င္း။

bangles        n[pl]   လက္ေကာက္မ်ား

banister        n        ေလွကားလက္ရန္း။

banjo  n        ဘင္ဂ်ိဳ။

banjos          n[pl]   ဘင္ဂ်ိဳမ်ား

bank   n        (စက္ကိရိယာတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ) မ်ိဳးတူပစၥည္း အစဉ္အတန္း။

bank   v        (ေလယာဉ္ စသည္) အေကြ႕တြင္ အတြင္းဘက္သို႕ ေစာင္းေပး သည္။(ဘဏ္၌) ေငြအပ္သည္။

bank  up       phrv   အစုအပံုျဖစ္ေအာင္ လုပ္သည္။ဆည္ဖို႕သည္။မီးထိုးသည္။

bank balance n        ဘဏ္လက္က်န္ေငြ။

bank book    n        ေငြစုစာအုပ္

bank draft     n        ဘဏ္ေငြလႊဲစာ။

bank holiday n        အမ်ား႐ံုးပိတ္ရက္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ ေသာ ဘဏ္ပိတ္ရက္။ ဥပေဒအရ ဘဏ္ပိတ္ရက္။

bank officer   n        ဘဏ္အရာရိွ

bank rate      n        ဘဏ္အတိုးႏႈန္း။

bank statement       n        ဘဏ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း။

bank up        phrv   စုပံုသည္။

bank vault     n        မီးခံသံမဏိခန္း

bank-book    n        ဘဏ္ေငြစုစာအုပ္။

bank-note     n        ေငြစက္ကၠဴ။

banker          n        ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ (သို႕) ဘဏ္မန္ေနဂ်ာ။  ဒိုင္ကိုင္သူ။

bankers        n[pl]   ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား

banking        n        ဘဏ္လုပ္ငန္း။

bankroll        v        ေငြေၾကးေထာက္ပံ႕ထားသည္။

bankrupt       n        ေဒဝါလီခံရသူ။ လူမြဲစာခံရသူ။

bankrupt       adj     အေႂကြးမဆပ္ႏိုင္ေသာ။  ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနေသာ။

bankrupt       v        မြဲျပာက်ေစသည္။ ခၽြတ္ၿခံဳက်ေစသည္။

bankruptcy    n        ေဒဝါလီခံရျခင္း။ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ။

banks n[pl]   ဘဏ္မ်ား

bannal          adj     စိတ္ဝင္စားဖြယ္ကင္းမဲ့ေသာ။။

banned         v        တားျမစ္သည္။ပိတ္ပင္သည္။

banned         v[pt]   တားခဲ့

banned         v[pp]  တားခဲ့ၿပီး

banner         n        နဖူးစည္းစာတန္း။ ေအာင္လံတံခြန္။

banner headline      n        (သတင္းစာ) ေခါင္္းစီးစာတန္း။

banning        v[ing] တားေန

banns n        လက္ထပ္ထိမ္းျမားမည့္အေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ေၾကညာခ်က္။

banquet        n        စားေသာက္ပြဲျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမႊးသည္။

banqueting   adj     ယင္းစားပြဲက်င္းပရာ။

bans   n[pl]   တားျမစ္မိန္႕မ်ား

banshee        n        ေသျခင္းနိမိတ္ကို အသံဆိုးျဖင့္ေအာ္ျမည္ျပသည့္ မေကာင္းဆိုးဝါးမ။

bant   v        ဓာတ္စာျဖင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်သည္။

bant   n        ဓာတ္စာျဖင့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ျခင္း။

bantam         n        ၾကက္တိန္ညင္။

bantams       n[pl]   တိုက္ၾကက္မ်ား

bantamweight         n        ၅၁ ႏွင့္ ၅၃.၅ ၾကား ကီလိုခ်ိန္ ရိွေသာ လက္ေဝွ႕သမား။ ဘင္တန္ဝိတ္တန္း။

banter n        က်ီစယ္စကား။

banter v        က်ီစယ္သည္။

bantering      adj     က်ီစယ္ေသာ။

banyan         n        ေညာင္မုတ္ဆိတ္၊ ေညာင္ေျခေထာက္ ကဲ့သို႕ေသာ ေညာင္မ်ိဳး။

banyans        n[pl]   ေညာင္ပင္မ်ား

baptism        n        ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္ဝင္ ျဖစ္ရန္ ေရႏွစ္ျခင္း၊ ေရဖ်န္းျခင္းမဂၤလာ။ ယင္းသို႕ျပဳ၍ ကင္ပြန္းတပ္ျခင္း။

baptismal      adj     ရဖ်န္း၊ ေရႏွစ္မဂၤလာႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

Baptist          n        ႐ိုတက္စတင့္အသင္းေတာ္ဝင္ ခရစ္ယာန္။ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္။

baptize         v        (esp passive) ေရႏွစ္ျခင္း၊ ေရဖ်န္းျခင္း မဂၤလာျပဳေပးသည္။ ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ဝင္အျဖစ္ သြတ္သြင္းသည္။

bar     n        ဟိုတယ္ စသည္တြင္ အေဖ်ာ္ယမကာ ေရာင္းေသာ အေဆာင္၊ အခန္း။ ဘား။ အေဖ်ာ္ယမကာေကာင္တာ။ လက္ဖက္ရည္၊ ေကာ္ဖီ၊ မုန္႕ပဲသေရစာ ရႏိုင္ေသာဆိုင္။ (သတၱဳ) အေခ်ာင္း။ အေတာင့္။ (တံခါး၊ ျပတင္း ေပါက္) သံတိုင္၊ သစ္သားတိုင္။ (လွ်ပ္စစ္မီးဖို) ကြိဳင္။  ဂီတသေကၤတျဖင့္ေရးရာ တြင္ စည္းဝါး သတ္

bar     v        မင္းတုပ္ခ်သည္။ ကန္႕လန္႕ထိုးသည္။ တားဆီးသည္။ ဟန္႕တားသည္။ ပိတ္ပင္သည္။

bar     prep   ကလြဲ၍။ မွတစ္ပါး။

bar chart       n        ပမာဏအတက္အက်ကို တိုင္နိမ့္ျမင့္ ပံုစံျဖင့္ ျပေသာကားခ်ပ္။

bar code       n        ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ဖတ္၍ စာရင္းထိန္းႏိုင္ရန္ ေရာင္းကုန္ေပၚ၌မ်ဉ္းမတ္အထူအပါး အၿပိဳင္႐ိုက္ႏိွပ္၍ သေကၤတ ထားရိွသည့္ စနစ္။

barb   n        ငါးမွ်ားခ်ိတ္၊ ျမားဦး စသည္ရိွ ဆူးထစ္။ မခံခ်ိမခံသာ စကား။

barbarian      n        လူရိုင္း။

barbarian      adj     ရိုင္းစိုင္းေသာ။

barbaric        adj     ရိုင္းစိုင္းေသာ။

barbarism     n        အ႐ိုင္းအစိုင္း ဘဝ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ။

barbarity       n        ရက္စက္မႈ။

barbarous     adj     ႐ိုင္းစိုင္းေသာ။ ႐ိုင္းပ် ၾကမ္းတမ္းေသာ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ။ မယဉ္ေက်းေသာ။

barbecue      n        အသားကင္ဖို။ အိမ္ျပင္တြင္ အသားကင္၍ ဝိုင္းဖြဲ႕စားေသာက္ပြဲ။ ယင္းသို႕ကင္ထားေသာအသား။

barbecue      v        အသားကင္ဖိုတြင္ အသားကင္သည္။

barbed         adj     ဆူးထစ္ပါေသာ။ နာၾကည္းေစေသာ။

barber n        ဆံပင္ညႇပ္သမား။ ဆတၱာသည္။

barber adj     အတီးပါ အမ်ိဳးသားေလးေယာက္တြဲအဆို

barber-shop  n        ဆံပင္ညႇပ္ဆိုင္။

barbers         n[pl]   ဆံပင္ညႇပ္သမားမ်ား

barbiturate    n        စိတ္ၿငိမ္ေဆး။

bard   n        ကဗ်ာစာဆို။

bare   adj     (အဝတ္ စသည္) မဝတ္ ထားေသာ။ တံုးလံုး။ ဗလာက်င္းေနေသာ။ ေျပာင္ရွင္းေနေသာ။ ဗလာ ျဖစ္ေနေသာ။ မရိွ မျဖစ္လိုအပ္ေသာ။ အေျခခံက်ေသာ။ တစ္စတစ္စပါးသြားေသာ။

bare   v        လွစ္ျပသည္။ ခြာပစ္သည္။

bare  heart to          idm    ရင္ဖြင့္သည္။

bare  teeth    idm    သြားျဖဲျပသည္။

bare soul to  idm    ရင္ဖြင့္သည္။

bareback       adj     ကုန္းႏီွးမပါေသာ။

bareback       adv     ကုန္းႏီွးမပါဘဲ။

barefaced      adj     မ်က္ႏွာေျပာင္ေသာ။

barefoot       adj     ဖိနပ္မပါေသာ။

barefoot       adv     ဖိနပ္ မပါဘဲ။

baregains      n[pl]   အေပးအယူမ်ား

bareheaded   adv     ေခါင္းေဆာင္း မပါဘဲ ။

bareheaded   adj     ေခါင္းေဆာင္းမပါေသာ

barely adv     မွ်သာ။ ႐ံုမွ်သာ။  …႐ံုရိွေသး။မရိွသေလာက္။

bareness       n        ဗလာျဖစ္ျခင္း။တံုးလံုး။

bargain         n        (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္) အေပးအယူ။ ေလွ်ာ့ေဈး။

bargain         v        ေဈးဆစ္သည္။ ညႇိသည္။

bargain  away         phrv   ေရာင္းစားသည္။

bargain  on   phrv   ထင္ထားသည္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ထည့္သြင္းစဉ္းစားသည္။

bargain basement    n        ဆိုင္ႀကီးကနားႀကီးတြင္ ပစၥည္းကို ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ ေရာင္းထုတ္ရာေျမေအာက္ခန္း။

bargain for    phrv   ထင္ထားသည္၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

bargain-hunting      n        ပစၥည္းေဈးေပါရာလိုက္ရွာျခင္း။

bargaining    n        ေဈးဆစ္ျခင္း။ ညႇိျခင္း။

bargaining counter  n        (ညႇိႏိႈင္းရာတြင္) အားသာခ်က္။

bargaining position  n        ညႇိႏိႈင္းမႈအေနအထား။

bargaining power    n        ေျပာအားဆိုအား။

barge  n        ဝမ္းျပားေရယာဉ္။ ေဖာင္ေတာ္။ သမၺန္ေတာ္။စက္တပ္သမၺန္။

barge  v        တိုးေဝွ႕ဝင္သည္။ တရၾကမ္းတိုးဝင္သည္။ကိုးရိုးကားရားဟိုတိုက္ဒီတိုက္သြားသည္။

barge in        phrv   ဇြတ္တိုးဝင္သည္။ ျဖတ္ဝင္သည္။ ဇြတ္ဝင္သည္။

barge into     phrv   ဇြတ္တိုးဝင္သည္။ ျဖတ္ဝင္သည္။ ဇြတ္ဝင္သည္။

bargee          n        ေလွသူႀကီး။

baritone        n        ဘယ္သံက်က် ေယာက္်ားသံ။ အသံေအာ။ ယင္းအသံမ်ိဳးရိွသည့္ အဆိုေတာ္။ယင္း အဆိုေတာ္အတြက္ ေတးသြား။

barium         n        ေဗရီယမ္ (ဓာတုျဒပ္စင္)။

barium meal n        ေဗရီယမ္ေဆးရည္။ (အစာလမ္းေၾကာင္း ဓာတ္မွန္႐ိုက္ရာ၌ ေသာက္ရသည္။)

bark   n        (ေခြး၊ ေျမေခြး) ေဟာင္သံ။ ယင္းအသံမ်ိဳး။  (ေသနတ္သံ) ေဖာက္ခနဲျမည္သံ။ (ေခ်ာင္း) တဟြတ္ဟြတ္ဆိုးသံ။

bark   v        ေဟာင္သည္။  ေခ်ာင္းသံ၊ ေသနတ္သံ ထြက္ေပၚ သည္။ဟိန္းေဟာက္သည္။မာျပတ္ျပတ္ဆိုသည္။အေရျပားမေတာ္တဆစုတ္ျပတ္သြားသည္။

bark is worse than their bite        idm    ပါးစပ္နဲ႕ေျပာတာက ႐ိုက္တာထက္ေတာင္ နာေသးတယ္။

bark up the wrong tree      idm    လမ္းမွားသည္။ လမ္းလြဲ လိုက္သည္။

barker n        ေဈးေခၚ။

barking deer n        ဆတ္သား

barking mad adj     သြက္သြက္လည္ေအာင္ ႐ူးေသာ။

barley n        မုေယာစပါး။ ဘာလီ။ ဘာလီပင္။

barley sugar  n        ဘာလီသၾကားလံုး။သၾကားခဲအမာ။

barley water  n        ဘာလီရည္။

barleys         n[pl]   မုေယာစပါးမ်ား

barmaid        n        အရက္ခ်င္တြယ္ေဖ်ာ္စပ္ေရာင္းခ်သူ။

barman        n        အရက္ခ်င္တြယ္ေဖ်ာ္စပ္ေရာင္းခ်သူ။

barn   n        ေကာက္ပဲသီးႏံွသိုေလာင္ရံု။စပါးက်ီ။

barnacle       n        ခရင္းေကာင္။

barns  n[pl]   စပါးက်ီမ်ား

barometer     n        ေလဖိအားတိုင္းကိရိယာ။

barometers   n[pl]   ေလဖိအားတိုင္းကိရိယာမ်ား

barometric    adj     ေလထုဖိအားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

barometric pressure n        ေလထုဖိအား။

baron n        အဂၤလန္ျပည္တြင္ အနိမ့္ဆံုးဘြဲ႕ခံမွဴးမတ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္အေရးပါၿပီးဩဇာေညာင္းသူ။

baroness       n        အဂၤလန္ျပည္တြင္ အနိမ့္ဆံုးဘြဲ႕ခံအမ်ိဳးသမီး မွဴးမတ္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္တြင္အေရးပါၿပီးဩဇာေညာင္းသူ။

baronet        n        ဆာဘြဲ႕ရသူ။

barouche      n        ႏွစ္ေယာက္စီး ခံုတန္းႏွစ္တန္းပါေသာ ေလးဘီးျမင္းရထား။

barrack         v        ေအာ္ဟစ္ကန္႕ကြက္သည္။

barrack         n        စစ္တန္းလ်ား

barracked     v[pt]   ကန္႕ကြက္ခဲ့

barracked     v[pp]  ကန္႕ကြက္ခဲ့ၿပီး

barracking    v[ing] ကန္႕ကြက္ေန

barracks       n        စစ္တန္းလ်ား။

barracks       n[pl]   စစ္တန္းလ်ားမ်ား

barrage        n        ရန္သူကိုဟန္႕တားရန္တရပ္စပ္စုၿပံဳပစ္ခတ္ျခင္း စသည့္အတားအဆီး။မ်ားျပားလွသည့္ အေရအတြက္။ျမစ္ေၾကာင္းကို ကန္႕လန္႕ျဖတ္တည္ထားေသာ့လူလုပ္အတားအဆီး။ေရကာတာတစ္မ်ိဳး။

barrage balloon       n        ေလေၾကာင္းရန္ကိုဟန္႕တားရန္ သံႀကိဳးျဖင့္ဆိုင္းထားေသာ မီုးပ်ံပူေဖာင္းႀကီး။

barral n        စည္။စည္ပိုင္း။ေသနတ္ေျပာင္း။

barral adj     စည္ထဲတြင္သိုေလွာင္သည္။

barred v[pt]   တားဆီးခဲ့

barred v[pp]  တားဆီးခဲ့ၿပီး

barrel n        ေသနတ္ေျပာင္း

barrels          n[pl]   ေသနတ္ေျပာင္းမ်ား

barren adj     မျဖစ္ထြန္းေသာ။ၿမံဳေသာ

barren soil    n        က်တ္တီးေျမ။

barrenness    n        ၿမံဳျခင္း။ဖိုျခင္း။

barricade      n        ကတုပ္။လမ္းစသည္ကို ပိတ္ဆို႕ရန္ခ်ထားေသာအတားအဆီး။

barricade      v        ကတုပ္ျပဳလုပ္သည္။(လမ္းကို)ပိတ္ဆို႕ရန္အတားအဆီးခ်ထားသည္။။

barrier          n        အကာအကြယ္အျဖစ္ခ်ထားသည့္အရာ။အႏွာက္အယွက္။အဟန္႕အတား။

barriers        n[pl]   အတားအဆီးမ်ား

barring         v[ing] တားဆီးေန

barrister       n        ဝတ္လံုေတာ္ရေရွ႕ေန။

barrow         n        လက္တြန္းလွည္း။(အမ်ားအားျဖင့္ဘီးႏွစ္ဘီးတပ္)လွည္းငယ္။

bars    n[pl]   ဘားခန္းမ်ား

bartender      n        အရက္ခ်င္တြယ္ေဖ်ာ္စပ္ေရာင္းခ်သူ။

barter n        ဖလွယ္သည့္ကုန္ပစၥည္း။ကုန္ခ်င္းလဲလွယ္ျခင္း။

barter v        ကုန္ခ်င္းဖလွယ္သည္။

basalt n        အေရာင္ရင့္သည့္မီးသင့္ေက်ာက္။မီးေတာင္ေခ်ာ္နက္။

basd on/ahead        phrv   ျဖစ္လိုရာျဖစ္သေဘာျဖင့္ဇြတ္တိုးလုပ္သည္။

base   n        ေအာက္ေျခ။အေျခ။အေျခခံ။ေအာက္ခံ။ေရာေႏွာပစၥည္းတစ္ခု၏ အဓိက ပါဝင္သည့္ပစၥည္း။အေျခခံရာ။အရင္းခံရာ။ဌာနခ်ဳပ္။

base   v        အေျချပဳသည္။အေျခခံသည္။

base   adj     ယုတ္ေသာ။အသံုးမက်ေသာ။မရိုးသားေသာ။

baseball        n        ေဘ့စ္ေဘာ။တုတ္ျဖင့္ေဘာလံုးကိုရိုက္ကစားရသည့္ အေမရိကန္ ကစားနည္းတစ္မ်ိဳး။

based v[pt]   အေျချပဳခဲ့

based v[pp]  အေျချပဳခဲ့ၿပီး

based on      v        အေျချပဳ

baseless        adj     အေျခအျမစ္မရိွေသာ။

basely adv     ယုတ္ညံစြာ။

basement      n        အေဆာက္အဦးတစ္ခု၏ေျမတိုက္ခန္း၊ေျမေအာက္ခန္း။

basement      adj     ေျမေအာက္ထပ္၌ျဖစ္ေသာ။

basements    n[pl]   ေျမေအာက္ခန္းမ်ား

baseness       n        အသံုးမက်ျခင္း။အသံုးမဝင္ျခင္း။

bases  n[pl]   ေအာက္ေျခမ်ား

bash   v        ရိုက္ႏွက္သည္။ထုႏွက္သည္။

bash   n        ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိုးႏွက္ခ်က္။ထုရိုက္ခ်က္။ထိမိတိုက္မိ၍ျဖစ္ပၚသည့္ခ်ိဳင့္၊အခြက္။

bashful         adj     ရွက္ေသာ၊ရွက္တတ္ေသာ။

bashfully       adv     ရွက္ေၾကာက္စြာ။

bashfulness   n        အရွက္အေၾကာက္။

basic   adj     အေျချပဳရေသာ။အေျခခံျဖစ္ေသာ။အေျခခံအဆင့္မွ်သာျဖစ္ေသာ။

basically       adv     အေျခခံအားျဖင့္။အရင္းခံအားျဖင့္။ပင္ကို။

basil   n        ဟင္းခ်က္စားရသည့္ ရနံခ်ိဳေသာ ပူစီနံကဲသို႕ေသာ အပင္မ်ိုး။

basils  n[pl]   ပင္စိမ္းရြက္မ်ား

basin  n        မ်က္ႏွာ၊လက္စသည္တို႕ေဆးေၾကာရန္ခြက္၊အင္တံု၊ဇလံု။ျမစ္ဝွမ္း။ေရနက္ပိုင္း။

basing v[ing] အေျချပဳေန

basins n[pl]   ဇလံုမ်ား

basis   n        အေျခခံအေၾကာင္းရင္း။အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္း။

bask   v        ေနပူဆာလံုသည္။

basket n        ျခင္း။ေတာင္း။ပလံုး။

basket ball    n        ဘတ္စကက္ေဘာ

basketball     n        ဘတ္စကတ္ေဘာ ကစားနည္း။

basketball     adj     ဘတ္စကတ္ေဘာႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

basketry       n        ႀကိမ္၊ဝါး စသည္ရက္လုပ္ခ်င္းအတတ္။

basketwork   n        ႀကိမ္၊ဝါး စသည္ရက္လုပ္ထားေသာအရာ။ႀကိမ္ထည္။ဝါးထည္။

basketwork   adj     ႀကိမ္၊ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ။

bass   n        ကကတစ္ငါးမ်ိဳးရင္းမွ ငါးတစ္မ်ိဳး။

bass   adj     အသံနိမ့္ေသာ။

bass guuitarist        n        ေဘ့စ္ဂီတာတီးသူ

basses n[pl]   ဘယ္သံလၽွပ္စစ္ဂီတာမ်ား

bassinet        n        ကေလးပုခက္။

bassists        n[pl]   အသံနိမ့္မ်ား

bassons        n[pl]   ေဘ့စ္ဂီတာမ်ား

bassoon        n        ႏွဲႀကီးတစ္မ်ိဳး။

bastard         n        တရားဝင္လက္ထပ္မထားေသာမိဘမွေမြးထားေသာ ကေလး။မိမစစ္ဖမစစ္။

baste  v        ရိုက္သည္။

bastion         n        ခုခံကာကြယ္ေပးထားေသာပုဂၢိဳလ္၊ ေနရာ၊ အရာဝတၱဳ ၊ ခံတပ္။

bat     n        ဘတ္တံ။လင္းႏို႕။လင္းဆြဲ။

bat     v        ဘတ္တံကိုင္ကစားသည္။ဘတ္တံျဖင့္ရိုက္သည္။မ်က္စိပိတ္ခ်ည္ဖြင့္ခ်ည္လုပ္သည္။

batch  n        တစ္သုတ္။တစ္သိုက္။ေပါင္မုန္႕ကိတ္မုန္႕။

bath   n        ေရခ်ိဳးျခင္း။ေရခ်ိဳးကန္။

bath   v        ေရခ်ိဳးသည္။ေရခ်ိဳးေပးသည္။

bath attendatnt       n        ေရခ်ိဳးခန္း သန္႕ရွင္းသူ

bath chair     n        လူနာေရခ်ိဳးလွည္း။

bath room    n        ေရခ်ိဳးခန္း

bathe  v        ေရတြင္ႏွစ္သည္။စိုစြတ္ေစသည္။ေရတြင္စိမ္သည္။ေရသြားကူးသည္။

bathe  n        ေရကူးျခင္း။

bathing         n        ေရခ်ိဳးသြားျခင္း။

bathing-dress          n        ေရခ်ိဳးရန္ေရလဲပိုင္း

bathos          n        စိတ္တတ္ႂကြေနစဉ္ေျပာသည့္ရယ္စရာ၊စိတ္ဓာတ္က်စရာ စကား။

bathrobe       n        ေရခ်ိဳးဝတ္႐ံု

bathrobes     n[pl]   ေရခ်ိဳးဝတ္႐ံုမ်ား

bathroom     n        ေရခ်ိဳးခန္း။အိမ္သာ။ေရအိမ္။

bathrooms    n[pl]   ေရခ်ိဳးခန္းမ်ား

baths  n[pl]   ေရခ်ိဳးကန္မ်ား

bathtub        n        ေရခ်ိဳးကန္။

bathysphere  n        ေရေအာက္ရိွ သုေတသန ေရလံုခန္း။

batik   n        ပါတိတ္စ။ပါတိတ္ေဆးဆိုးနည္း။

batiste n        ခ်ည္စ။

batman         n        တပ္မေတာ္အရာရိွ၏ကိုယ္ေရးအမူထမ္း။

baton  n        တီးဝိုင္းေခါင္းေဆာင္ကိုင္ အခ်က္ျပတုတ္တံ။ စစ္ရာထူး အဆင့္လိုက္ အေဆာင္အေယာင္ တုတ္တို။ လက္ဆင့္ကမ္းေျပးပြဲတြင္ ကိုင္ေျပးေသာ တုတ္တို။ (စစ္တီးဝိုင္း) က်ိဳင္းတုတ္။

baton round  n        (လူအုပ္ခြဲရာ၌သံုးေသာ) ပလတ္စတစ္၊ ေရာ္ဘာက်ည္ဖူး။

bats    adj     ရူးသြပ္ေသာ။

bats    n[pl]   လင္းနို႕မ်ား

batsman       n        ခရစ္ကတ္ကစားရာတြင္ေဘာလံုးကိုရိုက္ရန္အလွည့္က်သူ။

battalion       n        တပ္ရင္း။

batten n        ဇလီ။ သေဘၤာ မာလကာေပါက္ အဖံုးပိတ္ သည့္ ကန္႕လန္႕က်င္။

batten v        ဇလီသတ္သည္။

batten on      phrv   သူတစ္ပါးလုပ္စာ ထိုင္စားသည္။

batter v        အဆက္မျပတ္ ထုႏွက္သည္။

batter n        ဂ်ံဳမႈန္႕၊ ၾကက္ဥ၊ ႏို႕ရည္ေရာထားေသာ အႏွစ္။

batter  down phrv   ႐ိုက္ခ်ိဳးသည္။ ခ်ိဳးဖ်က္သည္။

batter  to      phrv   စိစေၾကေအာင္ထုႏွက္သည္။

battered        adj     ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေသာ။ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေသာ။

batteries       n[pl]   ဘက္ထရီအိုးမ်ား

battering-ram         n        ခံတပ္ၿမိဳ႕တံခါးေဆာင့္ၿဖိဳရာတြင္ သံုးေသာ ဝက္ခြတံုးဆြေမာင္းစက္။

battery         n        ဘက္ထရီအိုး။ ဓာတ္ခဲ။ အေျမာက္စု။ အေျမာက္တပ္ခြဲ။႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနေသာ မ်ိဳးတူ ပစၥည္းစု။စီစဉ္စုစီးထားေသာအရာ။ ဥစားၾကက္မ်ား ေမြးထားရာ ၾကက္တင္းစု။ ႐ိုက္ႏွက္မႈ။ ႐ိုက္ႏွက္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ။

battery farm  n        ေလွာင္အိမ္ျဖင့္ ဥစားၾကက္မ်ား ေမြးထားရာၾကက္ၿခံ။

battle  n        တိုက္ပြဲ။ စစ္ပြဲ။

battle  v        အေသအလဲ ႀကိဳးစားသည္၊ ရင္ဆိုင္သည္။

battle-cruiser n        (ယခင္) အျမန္စားစစ္သေဘၤာႀကီး။

battle-cry      n        (ေရွး) စစ္ျငာသံ။ (ၿပိဳင္ပြဲတြင္) အားေပးဟစ္ေႂကြးသံ။ ေႂကြးေၾကာ္သံ။

battleaxe       n        (ေရွး) တိုက္ပြဲဝင္ပုဆိန္ႀကီး။ စိတ္ပုပ္ေသာမိန္းမႀကီး။

battled          v[pt]   ႀကိဳးစားa2့

battled          v[pp]  ႀကိဳ8စားခဲ့ၿա.8

battledress    n        စစ္ဝတ္စံု။

battlefield     n        စစ္ေျမျပင္။ စစ္တလင္း။

battleground n        စစ္ေျမျပင္။ စစ္တလင္း။

battlements   n        သူရဲခို

battles n[pl]   စစ္ပြဲမ်ား

battleship      n        တိုက္သေဘၤာ။

battling         v[ing] ႀကိဳးစားေန

batty   adj     စိတ္မႏံွ႕ေသာ။ ႐ူးေပါေပါ။

bauble          n        အေပါစားအဆင္တန္ဆာ။

baulk  v        တံု႕ဆိုင္းသည္။ တြန္႕ဆုတ္သည္။ကဖ်က္ယဖ်က္ လုပ္သည္။ မရေအာင္ဟန္႕တား ေႏွာင့္ယွက္သည္။

bauxite         n        ေဘာက္ဆိုက္သတၱဳ။ (၄င္းမွ ဒန္သတၱဳ ထုတ္ယူရရိွသည္။)

bawdy adj     အေျပာင္အျပက္ညစ္ညမ္းေသာ။

bawl   v        ျဖေအာ္သည္။ ကုန္းေအာ္သည္။က်ယ္ေလာင္စြာငိုသည္။

bawl  out      phrv   ေအာ္ေငါက္သည္။ ေဟာက္သည္။

bay     n        အမဲလိုက္ေခြး၏ ဟိန္းေဟာင္သံ။

bay     v        (အမဲလိုက္ေခြး) ဟိန္းေဟာင္သည္။

bay     adj     အုန္းခြံေရာင္။

bay leaf        n        ေလးညႇင္းပြင့္

bay window  n        နံရံကိုဝိုက္၍ခ်ိဳး၍ စြန္းထုတ္ထားေသာျပတင္း။ ေဆာင္ထုတ္ျပတင္း။

bay-leaf        n        ကရေဝး႐ြက္

bayonet        n        လံွစြပ္။

bayonet        v        လံွစြပ္ျဖင့္ထိုးသည္

bayou n        (အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္း) ေဗဒါ၊ က်ဴ စသည္ လႊမ္း၍ ေရအီသည့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ကန္ လက္တက္။

bays   n[pl]   ပင္လယ္ေအာ္မ်ား

bazaar n        (အေရွ႕တိုင္း) ေဈး။ (ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ စသည္တြင္) အလွဴရန္ပံုေငြအတြက္ ေဈးပြေတာ္။

bazooka        n        ဘဇူကာဒံုးေလာင္ခ်ာ။

BBC    abbr   (ၿဗိတိသွ် ျပည္သူတို႕ထံမွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လိုင္စင္ အခြန္အခမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေသာ) ၿဗိတိသွ် (ေရဒီယို၊ ႐ုပ္သံ) ထုတ္ႊင့္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း။

BC      abbr   ခရစ္မတိုင္မီ။ ဘီစီ။

be      v        ရိွသည္။ တည္ရိွသည္။ (အခ်ိန္)ရိွၿပီ။ (၌၊ မွာ၊ တြင္) ရိွသည္။ ရိွေနသည္။ ျဖစ္ ေနသည္။ ။ သြားသည္။ ေရာက္သည္။ လာသည္။ ျဖင့္ျပဳလုပ္သည္။  တန္သည္။ ႏွင့္ညီမွ်သည္။

be      aux v  (passive voice  ကိုေဖာ္ျပရန္ past participle  ႏွင့္တြဲသံုးရသည့္ အကူႀကိယာ)။ ျပဳျခင္း၊ ျဖစ္ျခင္း ခံရသည္။ (ျပဳဆဲ၊ ျဖစ္ဆဲ ႀကိယာသဏၭာန္ႏွင့္ တြဲသံုးရသည့္ အကူႀကိယာ)။ (လိုအပ္ခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ စသည္ကို ေဖာ္ျပရာ၌သံုးေသာ အကူႀကိယာ) (အစီအစဉ္ေဖာ္ျပရာ၌ သံုးေသာ အကူႀကိယာ)

be      pref    ျပဳသည္။ မူသည္။ သေဘာထားသည္။

be  baby       idm    ရင္အုပ္မကြာ ျပဳစုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ လုပ္ငန္း

be a  believer in      idm    စြဲစြဲျမဲျမဲ ယံုၾကည္သူ၊ တန္ဖိုးထားသူျဖစ္သည္။

be a devi      idm    (ရေဆးတင္ေပးေသာ စကား)။

be a law unto oneself        idm    ထင္ရာစိုင္းသည္။

be a mass of sth      idm    ျပည့္ႏွက္သည္။ ဖံုးလႊမ္းသည္။ ပြေနသည္။

be agreed     idm    သေဘာတူသည္။ ဆံုးျဖတ္သည္။

be all eyes    idm    စူးစူးစိုက္စိုက္ၾကည့္သည္။ စိတ္ဝင္တစား ၿပံဳၾကည့္သည္။

be all over    idm    (သတင္း) ပ်ံ႕ႏံွ႕ (သြားသည္)။

be around     idm    နာမည္ႀကီးသည္။ ထင္ရွားသည္။

be at sb’s command idm    အမိန္႕နာခံရန္ အသင့္။

be badly off for       idm    အလြန္လိုအပ္ေနသည္။

be bang on   idm    ကြက္တိမွန္သည္။

be behind     idm    ေနာက္ကြယ္တြင္။

be beside oneself    idm    အလြန္အမင္း စိတ္မထိန္းနိုင္မသိမ္းနိုင္ျဖစ္သည္။

be beside the point  idm    သက္ဆိုင္ျခင္းမရိွပါ။ မဆိုင္ပါ။

be beyond    idm    ဉာဏ္မမီႏိုင္။ နားမလည္ႏိုင္။

be bored, frightened, pissed, etc out of one’s mind     idm          အလြန္အမင္းၿငီးေငြ႕၊ေၾကာက္ရြံ႕၊စိတ္ကုန္သည္စသည္။

be borne in on        idm    သေဘာေပါက္လာသည္။ နားလည္လာသည္။ သိရိွလာသည္။

be brought low       idm    စည္းစိမ္၊ ရာထူး ဆံုး႐ံႈးသြားသည္။

be concerned in sth idm    ပတ္သက္သည္။ တာဝန္ရိွသည္။ အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ စရာအျဖစ္ သေဘာထားသည္။ ပတ္သက္သည္။ ႏီွးႏႊယ္ သည္။  ပူပန္ ေသာ။ စိတ္မေအးေသာ။

be cursed with sth   phrv   က်ိန္စာမိသလို အျမဲ ျဖစ္ ေနသည္။

be devoured by sth  idm    ဆႏၵျပင္းျပသည္။

be down on one’s luck       idm    ဆက္တိုက္ ကံဆိုးေနသည္။ ကံဆိုးမသြားရာ မိုးလိုက္လို႕ ရြာသည္။

be excused    idm    ေက်ာင္းသားမ်ား အျပင္ထြက္လို၍ ပန္ၾကားေသာစကား)။ ခြင့္ျပဳပါ။

be given to sth/ doing sth  idm    လုပ္ေလ့ရိွေသာ။

be glad         idm    တစ္သက္ျပန္ေတြ႕ရန္ အေၾကာင္းမရိွေတာ့၍ ဝမ္းသာသည္။

be guaranteed to do sth     idm    ဧကန္မလြဲျဖစ္သည္။ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္သည္။

be hard put   idm    ခက္ေနသည္။အခက္ေတြ႕ေနသည္။

be hard up for sth   idm    အနည္းငယ္သာရိွသည္။

be held accountable idm    ေဗြယူသည္။ အတာခ်သည္။

be in cahoots idm    တစ္က်ိတ္တည္းတစ္ဉာဏ္တည္း။

be in control idm    စီမံကြပ္ကဲသည္။ ထိန္း ခ်ဳပ္သည္။ လက္ထဲ တြင္ရိွသည္။ မႏိုင္မနင္းျဖစ္သည္။ မ ထိန္းမသိမ္းႏိုင္ျဖစ္သည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္သည္။

be in love     idm    ေမတၱာရိွေနသည္။

be in love with sth   idm    ႀကိဳက္သည္။ သေဘာက်သည္။

be in sb’s debt        idm    ေက်းဇူးရိွသည္။ ေက်းဇူးခံ ေက်းဇူးစား(ျဖစ္သည္)

be in the can idm    အသင့္ျဖစ္ၿပီး၊ ကူးၿပီး ႐ုပ္ရွင္ စသည္။

be in the money      idm    ခ်မ္းသာသည္။

be in twminds about sth/doing sth         idm    ခ်ီတံုခ်တံုျဖစ္သည္။

be in/get into hot water     idm    အပူဆိုက္သည္။ဒုကၡေရာက္သည္။အက်ပ္ေတြ႕သည္။

be in/out of luck      idm    ကံေကာင္းကံဆိုးသည္။

be lacking     idm    လိုအပ္သည္။ မရိွ။

be lacking in sth      idm    ကင္းမဲ့သည္။ မရိွ။

be laughing   idm    ေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းသည္။ ကံေကာင္းသည္။

be looking tdsth      idm    နည္းလမ္းရွာေဖြသည္။

be lost for words     idm    စကားစရွာမရ။

be lost in sth idm    နစ္ေမ်ာေနသည္။

be lost on sb idm    ကၽြဲပါးေစာင္းတီးျဖစ္သည္။

be lost tsth    idm    နစ္ေမ်ာေနသည္။

be man enough(tdsth)       idm    သတၱိရိွသည္။

be meant tbe sth     idm    အဆိုရိွသည္။

be my guest  idm    ေရွာေရွာရွဴရွဴခြင့္ျပဳသည့္စကား။ရပါတယ္။

be no laughing matter       idm    ေပါ့ေသးေသးမဟုတ္။

be not long for this world  idm    ဒေတာင္ေတာ့ ေက်ာ္ႏိုင္မယ္ မထင္ပါ။ သက္ဆိုးရွည္မည္ မဟုတ္။

be nothing on sb     IDM    ဘာမွမဟုတ္ေတာ့ဘူး ။

be of an age  idm    အရြယ္ေရာက္ၿပီ။ သက္တူရြယ္တူ ျဖစ္သည္။

be of one      idm    တစ္စိတ္တည္းတစ္ဝမ္းတည္းရိွသည္။

be on  back   idm    ဖိခိုင္းသည္။ ခြ၍ခိုင္းသည္။ ေမာင္းသည္။

be on good, friendly, bad, etc terms       idm    သင့္ျမတ္သည္။ မသင့္ျမတ္။

be on heat; be in heat       idm    ၿမိဳင္ေပၚေနလ်က္။

be on one’s   idm    ခ်ံဳးခ်ံဳးက်သည္။

be one self    idm    ကိုယ့္နဂိုအတိုင္း။

be one’s own man   idm    ကိုယ့္မူႏွင့္ကိုယ္ေနသည္။

be possessed of sth idm    စ႐ိုက္လကၡဏာရိွသည္။

be sb’s lookout        idm    သေဘာပဲ။

be sb’s man  idm    အလိုရိွသူျဖစ္သည္။

be taken up with sth          phrv   အလုပ္မ်ားေနသည္။ အလုပ္႐ႈပ္ေနသည္။ သေဘာက်သည္။ éI

be that as it may     idm    ေသာ္လည္း။ ေပမည့္။

be the end    idm    ေတာ္ပါၿပီ။ ဒါ ေနာက္ဆံုးပဲ။

be the limit   idm (idmnf   သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေသာ အေျခအေန။

be the pits    idm    အညံ့တကာ့အညံ့ဆံုး။ ခ်ာတူးလံ။ ဖက္ၿပိဳင္အံတုၾကည့္သည္။

be too big for boots idm    ဘဝင္ကိုင္သည္။ ေသြးနားထင္ေရာက္သည္။

be well advised       idm    သင့္ေတာ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည္။ ေလ်ာ္ကန္သည္။ ေကာင္းပါ(လိမ့္)မယ္။

be with child idm    ကိုယ္ဝန္ရိွသည္။

be/ get mixed up in sth     idm    ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ၿငိသည္။

be/ get mixed up with sb   idm    မ႐ိုးေျဖာင့္သူႏွင့္ေပါင္းမိသည္။

be/gout of one’s mind       idm    ႐ူးသည္။

be/run low    idm    ကုန္ခါနီးျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္သာက်န္သည္။

beach n        ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေသာင္ယံ။ ေရအိုင္ကမ္းစပ္ ေသာင္ယံ။

beach v        ေသာင္တင္သည္။ ကုန္းေပၚသို႕တင္သည္။

beach buggy n        ေသာင္ယံတြင္ၿပိဳင္စီးရန္ စက္တပ္ယာဉ္ငယ္။

beach-ball     n        ကမ္းေျခတြင္ကစားရန္ ေရာင္စံုပလတ္စတစ္ ေဘာလံုးႀကီး။

beachcomber n        ကမ္းေျခတြင္ေတြ႕ေသာ ပစၥည္း မ်ားကို ေကာက္ေရာင္း၍ အသက္ေမြးသူ။

beaches        n[pl]   ပင္လယ္ကမ္းေျခမ်ား

beachhead    n        ကမ္းေျခသို႕တက္၍ ေျခကုပ္ယူထားေသာ တပ္။

beachwear    n        ကမ္းေျခဝတ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အဝတ္အစား။

beacon         n        ေတာင္ထိပ္တြင္ ဖိုထားေသာ အခ်က္ျပမီး။ သေဘၤာ၊ ေလယာဉ္အတြက္ ေက်ာက္ေဆာင္၊ ေတာင္ေပၚ စသည္တို႕၌ထားေသာ အႏ ၱရာယ္အခ်က္ျပမီး။ ေလယာဉ္ ဆင္းလမ္းအခ်က္ျပမီး။ မီးျပတိုက္။ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္းထိန္းသိမ္းေရး ေရဒီယိုအခ်က္ျပအသံလႊင့္စက္။

bead   n        ပုတီးေစ့။

beaded         adj     ပုတီးေစ့စီျခယ္ထားေသာ။

beading        n        အနားစြန္း၊ ေဘာင္စြန္းအလွကြပ္ ပစၥည္း။ ဘီတင္ျပား။

beads n        လည္ဆြဲပုတီး။စိပ္ပုတီး။ (ေရ၊ အရည္) အစက္အေပါက္။

beads n[pl]   ပုတီးေစ့မ်ား

beady adj     ေစ့ေစ့ၾကည့္တတ္ေသာ၊ စူးရွေသာ၊ ေသးငယ္ ဝိုင္းဝန္းေတာက္ပေသာ (မ်က္လံုး)။

beagle n        အိမ္ေမြး၊ အမဲလိုက္ေခြးပုေလး။

beak   n        တရားသူႀကီး။ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး။

beaked         adj     ႏုတ္သီးရိွ

beaker          n        ပလတ္စတစ္ (သို႕) စကၠဴခြက္။ (ယင္းႏွင့္) …ခြက္။ (သိပၸံစမ္းသပ္ခန္းသံုး) ႏႈတ္သီးပါဖန္ခြက္။

beaks  n[pl]   ႏုတ္သီးမ်ား

beam  n        ေရာင္ျခည္တန္း။ လွ်ပ္စစ္လိႈင္းတန္း။ ရက္မ။ ခ်ိန္ခြင္လက္။  ပီတိၿပံဳး။

beam  v        ေရာင္ျခည္ျဖာက်သည္။  အားပါးတရ ၿပံဳးျပသည္။ (ေရဒီယို၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား စသည္မွ) ထုတ္လႊင့္သည္။

beamed        adj     ရက္မ ခံထားေသာ။

beamed        v[pt]   ထုတ္လြင့္ခဲ့

beamed        v[pp]  ထုတ္လြင့္ခဲ့ၿပီး

beaming       v[ing] ထုတ္လြင့္ေန

beams n[pl]   ေရာင္စဉ္တန္းမ်ား

bean   n        ပေတာင့္မ်ိဳး။ ပေတာင့္ပင္။ ပဲသီးေတာင့္။ ပေစ့ကဲ့သို႕ ေသာအေစ့။

bean curd     n        TOFU

bean sprout  n        ပဲပင္ေပါက္

bean sprouts n        ပဲပင္ေပါက္။

beanbag       n        ပလတ္စတစ္ေစ့မ်ား ထည့္ထားေသာ ထိုင္စရာ ဖံု။

beanfeast      n        ေပ်ာ္ပြဲ။ ပါတီပြဲ။

beanpole      n        (လူ) ပိန္ရွည္။ အရွည္ႀကီး။

beans n[pl]   ပေတာင့္ရွည္မ်ား

bear   n        ဝက္ဝံ။ က်ေဈးႏွင့္ျပန္ဝယ္ရန္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းသူ။

bear   v        ေဆာင္သည္။ ပါသည္။ ျပသည္။ ရိွသည္။ ပါရိွသည္။ သယ္ေဆာင္သည္။ အေလးခ်ိန္ကိုခံႏိုင္သည္။ တာဝန္ယူသည္။ ေခါင္းခံသည္။  သည္းခံသည္။  ခံႏိုင္သည္။  ဟန္မပ်က္ေအာင္ထိန္းသည္။ သီးသည္။ ပြင့္သည္။ (ညႊန္းရာဘက္သို႕) လိုက္သည္။

bear   idm    မွတ္ထားသည္။

bear  out      phrv   ေထာက္ခံသည္။

bear arms     idm    စစ္မႈထမ္းသည္။

bear down on         phrv   တည့္တည့္ ႀကီး ဝင္လာသည္။  အားကုန္ဖိသည္။

bear fruit      idm    အသီးအပြင့္ခံစားရသည္။ အက်ိဳး ခံစားရသည္။

bear hard      idm    ဖိစီးသည္။

bear heavily  idm    ဖိစီးသည္။

bear in mind idm    မွတ္ထားပါ။ ထည့္ တြက္ပါ။

bear market  n        ထုတ္ေရာင္းသူမ်ား၍ ထိုးက်ေနေသာ ေဈးကြက္။

bear on        phrv   သက္ဆိုင္သည္။ ပတ္သက္သည္။

bear severely idm    ဖိစီးသည္။

bear the brunt of     idm    စုၿပံဳခံရသည္။ က်ံဳးခံရသည္။ ကုန္း႐ုန္းခံရသည္။

bear up        phrv   ေတာင့္ထားသည္။ ႀကံ့ႀကံ့ခံသည္။ စိတ္ရွည္သည္။ သည္းညည္းခံ သည္။

bear with      phrv   သည္းခံသည္။

bear witness  phrv   သက္ေသခံသည္။ သက္ေသ ျဖစ္သည္။

bear-hug      n        ရင္ခ်င္းအပ္၍ အားရပါးရဖက္ျခင္း။

bearable       adj     သည္းခံႏိုင္ေသာ။ ခံရပ္ႏိုင္ေသာ။

beard  n        မုတ္ဆိတ္ေမြး။ေျပာင္းဖူးေမြး။

beard  v        ေျဗာင္စိန္ေခၚသည္။ အတိုက္အခံေျပာသည္။

beard the lion in his den    idm    တကယ့္ႀကီးႀကီး မားမားပုဂၢိဳလ္ထံဝင္၍ စိန္ေခၚသည္၊ မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးသည္ စသည္။

bearded        adj     မုတ္ဆိတ္ရိွေသာ။

bearded        n        မုတ္ဆိတ္ႏွင့္လူ။

bearded        v[pt]   အတိုက္အခံေျပာခဲ့

bearded        v[pp]  အတိုက္အခံေျပာခဲ့ၿပီး

bearding       v[ing] အတိုက္အခံေျပာေန

beards          n[pl]   မုတ္ဆိတ္

bearer n        (စာ၊ သတင္း) သယ္ေဆာင္သူ။ အထမ္းသမား။ ဘဏ္၌ ခ်က္ရွင္ကိုယ္စားေငြထုတ္သူ။

bearing         n        ဟန္ပန္အမူအရာ။

bearing         v[ing] တာဝန္ယူ

bearings       n        တည္ေနရာ။ရပ္ညႊန္း။

bearish         adj     (ေဈး) က်ရိပ္ရိွေသာ။

bears  n[pl]   ဝက္ဝံမ်ား

beast  n        ေတာေကာင္ႀကီး။ေျခေလးခ်ာင္းသတၱဝါ။ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာသူ။

beastliness    n        ဆိုးဝါးယုတ္မာမူ။

beastly         adv     ဆိုးဝါးယုတ္မာစြာ။

beat    v          ထပ္တလဲလဲထုသည္။ရိုက္သည္။အႏိုင္ရသည္။ေမႊသည္။ေခါက္သည္။စည္းခ်က္မွန္မွန္ျဖင့္လုပ္ရွားသည္။စည္းခ်က္ေပးသည္။

beat    n        စည္းခ်က္။စည္းဝါး။ပံုမွန္လမ္းေၾကာင္း။သြားေနၾကလမ္းေၾကာင္း။

beat    v[pt]   ရိုက္ခဲ့

beat    adj     ေျခကုန္လက္ပန္းက်

beat about the bush idm    ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္လုပ္သည္။

beat dowm   phrv   ျပင္းသည္။(ေန)ျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူသည္။ေဈးဆစ္ၿပီးအတင္းေဈးေလွ်ာ့ခိုင္းသည္။

beat off        phrv   တိုက္ထုတ္သည္။

beat up         phrv   ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ရိုက္ႏွက္ထိုးႀကိတ္သည္။

beaten          adj     ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေသာ။ရံွဳးနိမ့္သြားေသာ။ေကာင္းစြာေမႊထားေသာ။

beaten          v[pp]  ရိုက္ခဲ့ၿပီး

beating         v[ing] ရိုက္ေန

beats  n        တီးခ်က္

beauties        n[pl]   လွပျခင္းမ်ား

beautiful       adj     လွပေသာ။

beautifully     adv     လွလွပပ

beautify        v        လွေအာင္လုပ္သည္။အလွျပင္သည္။

beauty          n        လွပျခင္း။သာယာျခင္း။တင့္တယ္ျခင္း။မိန္းမလွ။အထူးလွေသာသူ/အရာ။

beauty queen          n        အလွမယ္။

beauty salon n        အလွျပင္ဆိုင္

beauty spot   n        သဘာဝအလွႏွင့္ျပည္စံုေသာေနရာ။ရူခင္းသာ။အလွပိုေစေသာအမွတ္။

beaver          n        ထက္ေသာေရွ႕သြားမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္စည္ကို ကိုက္ျဖတ္၍ ရေသာသစ္တံုးမ်ားျဖင့္ ေခ်င္းကိုဆည္ဖို႕တတ္ေသာ ဖ်ံမ်ိဳး။ယင္းသတၱဝါ၏သားေမြး။

beavers        n[pl]   ဖ်ံမ်ား

became        v[pt]   ျဖစ္ခဲ့

because        conj    အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္။ေသာေၾကာင့္။သျဖင့္။၍။

because of    prep   ေၾကာင့္

beck   v        အလိုက်ေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရိွေနသည္။

beckon         v        လက္ယပ္ေခၚသည္။အခ်က္ေပးသည္။

become        v          ျဖစ္လာသည္။အလုပ္တစ္ခုခုကိုလုပ္ကိုင္သည္။ျဖစ္သည္။အျဖစ္တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ႀကံဳသည္။ကိုက္ညီသည္။လိုက္ဖက္သည္။

become        v[pp]  ျဖစ္ခဲ့ၿပီး

becoming     adj     လိုက္ဖက္၍ၾကည့္ေကာင္းေသာ။

becoming     v[ing] ျဖစ္ေန

BEd    abbr   ပညာေရးဆိုင္ရာဝိဇၹာဘြဲ႕။

bed    n        အိပ္ရာ။ခုတင္။ျမစ္ေၾကာင္း(သို႕)ပင္လယ္ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္။

bed of roses  idm    သာယာစိုေျပေသာ ေနရာ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ဘဝ။

bedbug         n        ၾကမ္းပိုး။

bedcloths      n        အိပ္ရာခင္း၊ ေစာင္စသည္။

bedcover      n        အိပ္ရာဖံုး။

bedding        n        ေမြ႕ရာ။အိပ္ရာခင္း။

bedlam         n        ဗေလာင္ဆန္ေအာင္ဆူညံေသာေနရာ။(ေရွးကအရူးေထာင္ကိုေခၚေသာနာမည္။)

bedridden     adj     အိပ္ရာထက္လေနရေသာ။

bedroll         n        အိပ္ရာလိပ္

bedrolls        n[pl]   အိပ္ရာလိပ္မ်ား

bedroom      n        အိပ္ခန္း။

bedrooms     n[pl]   အိပ္ခန္းမ်ား

beds   n[pl]   အိပ္ရာမ်ား

bedside        n        အိပ္ရာေဘး။ခုတင္ေဘး။

bedside table n        အိတ္ရာေဘး စားပြဲ။

bedspread     n        အိပ္ရာဖံုး။

bedstead       n        ကုတင္

bedsteads     n[pl]   ကုတင္

bedtime        n        အိပ္ခ်ိန္။

bee     n        ပ်ား။ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လက္စားလိုက္ပြဲ။

bee-hive       n        ပ်ားအံု။

bee-line        idm    အနီးဆံုးလမ္း။

bee-wax       n        ပ်ားဖေယာင္း။

beech n        ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္ေသာ အေခါက္ရိွၿပီး ေသးငယ္ေသာအသီးမ်ားသီးသည့္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ိဳး။ယင္းအပင္ ၏အသီး။

beef    n        အမဲသား။

beef    v        ညည္းညူးသည္။

beefier          adj[com]      ပို၍တုတ္ခိုင္သန္မာ

beefiest        adj[sup]       တုတ္ခိုင္သန္မာဆံုး

beefy  adj     အသားမ်ားေသာ။ ဝေသာ။တုတ္ခိုင္ေသာ။အမဲသားႏွင့္တူေသာ။အမဲသားအရသာရိွေသာ။

been   v[pp]  ျဖစ္ခဲ့ၿပီး

been and done        idm    (စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အံ႕အားတသင့္ျဖစ္ေၾကာင္းျပ စကား)။ လုပ္ျပန္ၿပီ။ လုပ္ခ်လိုက္ျပန္ၿပီ။

beer   n        ဘီယာ။ဗ်စ္ေရ။

beers  n[pl]   ဘီယာမ်ား

beery  adj     ဘီယာေပါေသာ။

bees   n[pl]   ပ်ားမ်ား

beet    n        သၾကားမံုလာ။

beetal n        ပိုးေတာင္မာ။ႏြားေခ်းပိုး။

beetles         n[pl]   ပိုးေတာင္မာမ်ား

befall  v        …က်ေရာက္သည္။ ေပၚေပါက္သည္။

befit   v        သင့္ေလ်ာ္သည္။ လိုက္ေလ်ာညေထြျဖစ္သည္။

befitting        adj     သင့္ေတာ္ေသာ။

befittingly     adv     သင့္ေတာ္စြာ။

befog  v        ရုပ္ေထြးေစသည္။

befogged      adj     ေခါင္းရွဳပ္ေသာ။စိပ္ရုပ္ေသာ။

befool v        အရူးလုပ္သည္။

before adv     မတိုင္မီက။ ယခင္က။ေစာေစာက။

before prep   မတိုင္ခင္။ မတိုင္မီ။ ေရွ႕ေမွာက္၌။  ေရွ႕က။ ေရွ႕လာမည့္။ အထံသို႕။  မခံႏိုင္ေတာ့၍။

before conj    …ခင္။ (မျပဳခင္၊ မျဖစ္ခင္ စသည္)။ တိုင္ေအာင္။ အထိ။ မည့္အစား။

beforehand   adv     ႀကိဳတင္၍။

befriend        v        မိတ္ေဆြလိုသေဘာထားသည္။ မိတ္ေဆြ ျဖစ္လာသည္။မိတ္ဖြဲ႕သည္။

befuddled     adj     စိတ္႐ႈပ္ေထြးေသာ။ ဦးေႏွာက္ မၾကည္မလင္ ေသာ။

beg    v        အလွဴခံသည္။ ေတာင္းသည္။  အႏူးအညြတ္ ေတာင္းပန္သည္။  (ေခြး) ေရွ႕လက္ႏွစ္ဖက္ေျမႇာက္၍ ေတာင္းသည္။

beg  pardon  idm    ခြင့္လႊတ္ေစေၾကာင္း ေတာင္းပန္ သည္။

beg off         phrv   သေဘာတူၿပီးကာမွ ျပန္႐ုပ္သိမ္းသြားသည္။

beg the question     idm    ေမးစရာျဖစ္သည္။ ေထာက္စရာျဖစ္သည္။  ေက်နပ္ဖြယ္ ဟုတ္မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္သည္။

began v[pt]   စတင္ခဲ့

beget  v        ဖခင္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ေစ သည္။ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည္။

beggar         n        သူေတာင္းစား။ေခြးသူေတာင္းစား။

beggar         v        ဆင္းရဲတြင္းနက္ေစသည္။

beggar description   idm    ေျပာမျပႏိုင္ေအာင္ ေအာခ် ေလာက္ေသာ။

beggarly       adj     ဆင္းရဲႏံုခ်ာေသာ။ မျဖစ္စေလာက္။

beggars can’t be choosers  idm    လိုတာမရသည့္အခါ ရတာႏွင့္တင္းတိမ္ရမည္။

begin  v        စတင္သည္။  စသည္။  (ခံစားမႈ၊ အေတြးအသိ၊ အမႈအလုပ္ စတင္ေၾကာင္းညႊန္ျပရာ၌ သံုးသည္။) (အရာဝတၳဳတစ္ခု၏ျဖစ္စဉ္ စတင္ေၾကာင္းျပရာ၌ သံုးသည္။) ပထမဦးဆံုးစတင္သည္။ (ျငင္းပယ္ဝါက် မ်ားတြင္ သံုးေလ့ရိွသည္။) စတင္ရန္ အားထုတ္သည္။

beginings      n[pl]   အစမ်ား

beginner       n        လက္သင္။ အစိမ္း။ ဝါႏု။

beginner’s luck        idm    စစခ်င္းကံေကာင္းမႈ။

beginning     n        အစ။ ပထမပိုင္း။ အစပိုင္း။ မူလ။ ျမစ္ဖ်ား။

beginning     v[ing] စတင္ေန

begone         interj  ခုထြက္သြား။

begonia        n        ေႂကြပန္း။ ဖိုးစိန္ေခါင္းေပါင္း။

begrudge      v        ေပးရန္ရိွသည္ကို ကတ္သတ္သည္။ တြန္႕တိုသည္။ မနာလိုဝန္တိုျဖစ္သည္။ မစၦရိယျဖစ္သည္။

begrudging   adj     တြန္႕တိုေသာ။ ကတ္သတ္ေသာ။

beguile         v        ေပ်ာ္ရႊင္ေစသည္။ အပ်င္းေျပ ေစသည္။  အခ်ိန္ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ကုန္လြန္ ေစသည္။

beguiling      adj     အေျပာအျပေကာင္းေကာင္းႏွင့္ နားေယာင္ေစ ေသာ။

begun v[pp]  စတင္ခဲ့ၿပီး

behalf n        ကိုယ္စား။

behave         v        ျပဳမူသည္။ ဣေျႏၵရရ ေနသည္။ (စက္ယႏ ၱရား၊ အဖြဲ႕အစည္း  စသည္) အဆင္ေျပ သည္၊ အဆင္ေခ်ာသည္။

behaved       adj     … စြာျပဳမူေသာ။

behaved       v[pt]   ျပဳမူခဲ့

behaved       v[pp]  ျပဳမူခဲ့ၿပီး

behaving      v[ing] ျပဳမူေန

behaviour     n        (တစ္စံုတစ္ဦး အေပၚ) အျပဳအမူ။  (အေျခအေနတစ္ရပ္ရပ္ တြင္) ျပဳမူပံု၊ လုပ္ေဆာင္ပံု။

behavioural   adj     အျပဳအမူႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

behavioural science n        လူ႕အမူအက်င့္ ဆိုင္ရာ သိပၸံပညာ။

behaviourism          n        လူ႕အျပဳအမူသည္ဗဟိဒၶဝယ္ ဖန္တီးခ်က္ သာျဖစ္သည္၊ အဇၩတၱ၏ ဖန္တီးခ်က္ မဟုတ္ဟူေသာသီအိုရီ။

behaviours    n[pl]   အျပဳအမူမ်ား

behead         v        ေခါင္းျဖတ္ကြပ္မ်က္သည္။

behest n        အမိန္႕အရ။ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ။

behind          prep   ေနာက္က။ ေနာက္မွာ။ အကြယ္ ၏ေနာက္၌။ ေနာက္က်က်န္ေသာ။ ေနာက္၌ေရာက္ေနေသာ။  ေနာက္က ေထာက္ခံေသာ။ ေနာက္ကြယ္၊ ေနာက္ခံအျဖစ္ရိွေသာ။

behind          adv     ေနာက္မွာ။ (ေပးရန္၊ ၿပီးရန္) ေနာက္က်လ်က္။

behind          n        တင္ပါး။

behind  back idm    ေနာက္ကြယ္၌။ ကြယ္ရာ၌။

behind bars   idm    ေထာင္ထဲမွာ။

behind closed doors idm    တံခါးပိတ္ (စည္းေဝးသည္။) သိမ္းက်ံဳး၍ ကိုင္သည္၊ ဖက္သည္။

behindhand   adj     (အေႂကြး ဆပ္ရန္၊ အလုပ္ၿပီးရန္ စသည္) ေနာက္က်ေသာ။

behold          v        ႐ႈသည္။ ျမင္သည္။

beholden      adj     ေက်းဇူးဆပ္ရန္ရိွေသာ။

beholder       n        ႐ႈသူ။

behove         v        ျပဳအပ္သည္။ ျပဳထိုက္သည္။

beige  n        ဝါညိဳႏုေရာင္။ သနပ္ခါးေရာင္။ထံုးေျခာက္ေရာင္။

being  n        ျဖစ္တည္ျခင္း။ အူထဲသည္းထဲ။ သတၱဝါ။

being  v[ing] ျဖစ္ေန

bejewelled    adj     ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖင့္စီခ်ယ္ထားေသာ။

belabour       v        တုတ္ျဖင့္ အဆက္မျပတ္႐ိုက္သည္။ အပိုခ်ဲ့ ေျပာသည္။

belated         adj     အခ်ိန္ေႏွာင္းေသာ။

belay  v        (ေတာင္တက္ျခင္း၊ ရြက္တိုက္ျခင္း စသည္၌) ငုတ္၊ ေက်ာက္ေဆာင္ စသည္တြင္ ႀကိဳးခ်ည္သည္။

belay  n        ယင္းသို႕ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္း။

belch  v        ေလတက္သည္။  မႈတ္ထုတ္သည္။

belch  n        ေလတက္ျခင္း။ ေလတက္သံ။

beleaguer     v        ဝိုင္းရံသည္။

beleaguered  adj     ရန္သူအဝိုင္းခံရေသာ။ ေသာကပတ္လည္ဝိုင္းေနေသာ။

belfry  n        ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေခါင္းေလာင္းစင္။

belie   v        အမွန္ကို ဖံုးကြယ္ လွည့္စားသည္။  အထင္ႏွင့္အျမင္ ကြာျခားသည္။ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစသည္။

belief  n        ယံုၾကည္မႈ။ ယံုၾကည္ခ်က္။  ထင္ျမင္ယံုၾကည္ခ်က္။   ဘာသာ အယူဝါဒ။

beliefs n[pl]   ယံုၾကည္မု

believable     adj     ယံုၾကည္လက္ခံႏိုင္ေလာက္ေသာ။

believe         v        ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သည္။

believe  me   idm    တကယ္ေျပာတာ။

believe  of     phrv   စြမ္းပကားကို ယံုၾကည္သည္။

believe in      phrv   စိတ္ခ်ယံုၾကည္သည္။ မွန္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။

believe in doing      phrv   စိတ္ခ်ယံုၾကည္သည္။ မွန္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းေၾကာင္း ယံုၾကည္သည္။

believe it or not       idm    ယံုခ်င္ယံု မယံုခ်င္ေန။

believed        v[pt]   ယံုၾကည္ခဲ့

believed        v[pp]  ယံုၾကည္ခဲ့ၿပီး

believer        n        (ဘာသာတရား၌) သက္ဝင္ ယံုၾကည္သူ။

believing       v[ing] ယံုၾကည္ေန

Belisha beacon        n        လူကူးေနရာျပမီးတိုင္။ (လေမၼာ္ေရာင္မီးျဖင့္ မိွတ္ခ်ည္လင္းခ်ည္ အခ်က္ျပသည္။)

belittle          v        ေသးသိမ္ေစသည္။ သိမ္ငယ္ေစသည္။

belittling       adj     သိမ္ငယ္ေစေသာ။

bell     n        ေခါင္းေလာင္း။ လွ်ပ္စစ္ ေခါင္းေလာင္း။ ေခါင္း ေလာင္းသံ။  ေခါင္းေလာင္း သဏၭာန္။

bell-bottoms n        ေခါင္းေလာင္းေဘာင္းဘီ။

bell-pull        n        ကလိုင္လက္ကိုင္။ ေခါင္းေလာင္း

bell-push      n        လွ်ပ္စစ္ေခါင္းေလာင္းခလုတ္။ စက္ဘီး ေခါင္းေလာင္းႏိွပ္တံ။

bell-ringer     n        (ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း) ေခါင္းေလာင္းထိုးသူ။

belle   n        အေခ်ာအလွ။

belles-lettres n        စာေပ ေဆာင္းပါး။စာေပေကာက္ႏုတ္ခ်က္။

bellicose       adj     ရန္လိုေသာ။

bellied adj     …သဏၭာန္ဝမ္းရိွေသာ။

belligerence  n        စစ္တိုက္ေနေသာႏိုင္ငံ၊ အုပ္စု၊ လူ။

belligerent    adj     ရန္လိုေသာ။ စစ္တိုက္ေနေသာ (ႏိုင္ငံ)

bellmen        n        အေထြေထြအလုပ္သမား

bellow v        ႏြားတြန္သကဲ့သို႕ ေအာ္ဟစ္သည္။ ေအာ္ေျပာသည္။ ေအာ္သည္။

bellows         n        ဖားဖို။

bells   n[pl]   ေခါင္းေလာင္းမ်ား

belly   n        ဗိုက္။ ဗိုက္သား။  ဝမ္းေခါင္း။  (သေဘၤာ စသည္) ဝမ္း။

belly out       phrv   ေဖာင္းလာသည္။ ပူလာသည္။

belly-button  n        ခ်က္။

belly-dance   n        (အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံ) ဗိုက္သား လႈပ္အက။

belly-dancer  n        ဗိုက္သားလႈပ္ကေခ်သည္။

belly-laugh    n        အားရပါးရရယ္သံ။

bellyache      n        ဗိုက္နာ။

bellyache      v        ဂ်ီက်သည္။ ဂ်ီတိုက္သည္။

bellyflop       n        (ေရထဲဒိုင္ဗင္ထိုးရာတြင္) ဗိုက္ႏွင့္ က်ျခင္း။

bellyful         n        သည္းမခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာသည္။

belong          v        ပိုင္ဆိုင္သည္။ေနထိုင္ရင္းျဖစ္သည္။အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။

belongings    n        ပိုင္ဆိုင္သည့္ပစၥည္း။

beloved        adj     အလြန္ခ်စ္ခင္ေသာ။

beloved        n        အလြန္ခ်စ္ခင္ျခင္းခံရသူ။

below perp   ေအာက္ဘက္တြင္။ေအာက္။

below adv     ေအာက္ဘက္။

below prep   ေအာက္

below adv part        ေအာက္ဘက္တြင္

belt    n        ခါးပတ္။ စက္မ်ားလည္ပတ္ရန္တပ္ဆင္ထားေသာ သားေရပတ္။ ရာဘာကြင္းႀကိဳး။ နယ္တစ္ေၾကာ။ ႏိုင္ငံနယ္နမိတ္။

belt    v        ခါးပတ္ပတ္သည္။ခါးပတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအရာျဖင့္ ျဖစ္ေစ ရိုက္သည္။

bemoan        v        ဝမ္းနည္းေၾကာင္းျပသည္။

bemused      adj     ေတြေဝရုပ္ေထြးေသာ။

bench n        ခံုရွည္။ ခံုးတန္းလ်ား။ လက္သမားသံုးခံုရွည္။

bend   v        ေကြးသည္.ေကာက္သည္။ မိမိျဖစ္ခ်င္သည္ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္အား အတင္းအၾကပ္ ျပဳသည္။

bend   n        အေကြ႕၊ေထာင့္ခ်ိဳး။

bend/fall  over backwards  idm    အသားကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သည္။

bending        v[ing] ေကြး

bends n[pl]   အခ်ိဳးမ်ား

beneath        prep   ေအာက္။ မထိုက္တန္ေသာ။

beneath        adv     ေအာက္ဘက္တြင္။

benedition    n        (ခရစ္ယာန္ သိကၡာေတာ္ရဆရာ)ေကာင္းခ်ီးေပးျခင္း။ ေကာင္းခ်ီ။

beneficial      adj     ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေသာ။ေကာင္းေသာ။

beneficiary    n        အက်ိုးခံစားခြင့္ရိွသူ။ အေမြခံ။

benefit          n        အက်ိဳးေက်းဇူး။ အက်ိဳးအျမတ္။

benefit          v        အက်ိဳးအျမတ္ရရိွသည္။ေကာင္းက်ိဳးျပဳသည္။

benefited      v[pt]   အက်ိဳးျပဳခဲ့

benefited      v[pp]  အက်ိဳးျပဳခဲ့ၿပီး

benefiting     v[ing] အက်ိဳးျပဳေန

benefits        n[pl]   အက်ိဳးေက်းဇူး

benevolence  n        ေစတနာ။ သဒ¨ာတရားာာ

benevolent    adj     သေဘာေကာင္းေသာ။

bengin          adj     စိတ္ေကာင္းရိွေသာ။ စိတ္ေကာင္းထားေသာ။ ၾကင္နာေသာ။ အႏၱရာယ္မျဖစ္နိုင္ေသာ။စိုးရိန္ဖြယ္မရိွေသာ။

benignly       adv     ၾကင္နာစြာ။

bent   n        အထံုပါရမီ။

bent   adj     မရိုးေျဖာင့္

bent   v[pt]   ေကြးခဲ့

bent   v[pp]  ေကြး

bent on        phrv   စိတ္အလြန္ထက္သန္ေနေသာ။

bents  n[pl]   ပါရမီမ်ား

bequeath      v        (ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို)ေသတမ္းစာျဖင့္အေမြေပးသည္။

bequeathed   n        ေသတမ္းစာျဖင့္ေပးအပ္သည့္ပစၥည္း။ အေမြပစၥည္း။

bereav          v        ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးသူေသဆံုး၍ ပူေဆြးရသည္။

bereaved      adj     ခ်စ္ခင္ျမတ္နိုးသူေသဆံုး၍ ပူေဆြးရေသာ။

bereavement n        ေသဆံုးျခင္း။

beref  n        စစ္သားမ်ားေဆာင္းသည့္ဦးထုပ္ျပား။

bereft adj     တစ္ဆံုတစ္ရာ လက္လြတ္ဆံုးရံုးရေသာ။ ႏုတ္ယူခံရေသာ။

beri-beri       n        ထံုနာက်င္နာ။

berry  n        ဘယ္ရီသီး။

berserk         adj     ထိမ္းမရ သိမ္းမရျဖစ္ေသာ။

berth  n        သေဘၤာ၊ေလယဉ္ပ်ံ ေပၚရိွ အိပ္ခန္း။သေဘၤာေက်ာက္ခ်ရပ္နားရာေနရာ။

berth  v        အိပ္ရန္ေနရာရသည္။ (သေဘၤာ )ေက်ာက္ခ်ရပ္နားသည္။

beseech        v        တိုးလွ်ိဳေတာင္းပန္သည္။

beseeching    adj     တိုးလွ်ိဳးေတာင္ပန္ေသာ။

beseem        v        သင့္ေတာ္သည္။

beset  v        ပတ္ပတ္လည္တြင္ရိွသည္။ အဘက္ဘက္မွ ဝန္းရံတိုက္ခိုက္သည္။

beside prep   နံေဘး၌။ ေဘးတြင္။အနီးတြင္။ႏိုင္းယွဉ္ၾကည့္လွ်င္။

besides         adv     ထိုျပင္။လည္းပဲ။

besiege         v        (ၿမိဳ႕စသည္ကို)စစ္တပ္ျဖင့္ဝိုင္းသည္။ ဝိုင္းအံုသည္။

besmear       v        ေပက်ံေစသည္။

besmirch      v        ညစ္ပတ္ေစသည္။

besotted       adj     ေတြေဝထိုင္းမိွဳင္းေစေသာ။

besough       v        pp beseech

bespattered   adj     ရႊံစက္မ်ားျဖင့္ေပေရေနေသာ။

bespeak        v        ႀကိဳတင္မွာထားသည္။

best    adj     အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ။

best    adv     အေကာင္းဆံုးနည္းျဖင့္။အလြန္။

best    adj[sup]       ပို၍ေကာင္း

bestir  v        လံုေဆာ္သည္။

bestow         v        ေပးအပ္သည္။အပ္ႏွင္းသည္။

bestrew        v        ျဖန္ၾကေစသည္။

bestride        v        ကားရားခြ၍ ရပ္သည္။

bet     v        ေလာင္းကစားသည္။

bet     n        ေလာင္းေၾကးေငြ။ေလာင္းကစားျခင္း။

bet     idm    ျဖစ္နိုင္ေျခ တူညီျခင္း။

beta    n        ဂရိဘာသာ၏ ဒုတိယ အကၡရာ။  ကြန္ပ်ဴတာတြင္ အစမ္းထုတ္ေပးသည့္ ပရိုဂရမ္။

betel   n        ကြမ္းပင္

betel nut       n        ကြမ္းသီး

betels n[pl]   ကြမ္းပင္မ်ား

betray v        သစၥာေဖာက္သည္။ (လွ်ိဳက္ဝွက္ခ်က္စသည္ကို)ေပါက္ၾကားေစသည္။ ေပၚလြင္ေစသည္။

betrayal        n        သစၥာေဖာက္ျခင္း။

betrayer        n        သစၥာေဖာက္။

betroth         v        လက္ထပ္ရန္ ကတိျပဳသည္။ ေစ့စပ္ထားသည္။

betrothal       n        ေစ့စပ္ထားသူ

bets    n[pl]   အေလာင္းအစားမ်ား

betted v[pt]   အေလာင္းအစားလုပ္ခဲ့

betted v[pp]  အေလာင္းအစားလုပ္ခဲ့ၿပီး

better adj     ပို၍ေကာင္းေသာ။ေနေကာင္းလာေသာ။ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေသာ။

better adv     ပို၍ေကာင္းစြာ။

better pron   သာလြန္သူ။ သာလြန္ေသာအရာ။

better v        တိုးတတ္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္သည္။

better adj[com]      အေကာင္းဆံုး

Better off      phrv   ပို၍ေကာင္းသည္။ ပို၍အဆင္ေျပသည္။

better-half     n        ဇနီး

better,bettor  n        ေလာင္းကစားသူ။

betterment    n        ပိုေကာင္းလာျခင္း။

betting         n        ေလာင္းကစားျခင္း

betting         v[ing] အေလာင္းအစားလုပ္ေန

between       adv     ႏွစ္ခုၾကား၌။

between       prep   အတြင္း။ အၾကား။ ႏွင့္။ အခ်င္းခ်င္းေဝမွ်၍။

between the devil and the deep blue sea idm    ေရွ႕တိုးထမ္းပိုး၊ ေနာက္ဆုတ္လွည္းထုပ္။ မဆုတ္သာ မတက္သာ။

bevel  n        (ေရြထားေသာ) အနားေစာင္း။  ေစာင္းထိုးေသာ ကိရိယာ။

bevel  v        အနားေစာင္း ေဖာ္သည္။

beverage      n        အေဖ်ာ္။ ယမကာ။

bevy   n        အစု။ အအုပ္။ အသိုက္။

bewail v        ဝမ္းနည္းပက္လက္ေျပာသည္။ ညည္းညဴျမည္တမ္းသည္။

beware         v        သတိထားသည္။ ဂ႐ု ျပဳသည္။

bewilder       v        စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစသည္။

bewildering   adj     စိတ္႐ႈပ္ေထြးေစေသာ။

bewilderment          v        စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း။

bewitch        v        ျပဳစားသည္။  ညႇိဳ႕သည္။ ဖမ္းစားသည္။

bewitching    adj     ညႇိဳ႕ဓာတ္ရိွေသာ။

beyond         prep   ဟိုမွာဘက္တြင္။  (အခ်ိန္) ထက္ေက်ာ္လြန္၍။ ထက္ပိုလြန္၍။ ေက်ာ္လြန္၍။ မ …ႏိုင္ေလာက္ေအာင္။

beyond         adv     ထိုမွေက်ာ္လ်က္။

beyond belief          idm    ယံုႏိုင္စရာမရိွေလာက္ေအာင္္။

beyond compare     idm    ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည္။ ၿပိဳင္စံမေပၚ။ တုႏိႈင္းမမီ။

beyond measure     idm    အတိုင္းထက္အလြန္။

bezique        n        ဖဲ ၆၄ ခ်ပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးကစားရေသာ ကစားနည္း။

bi       pref    (ႏွစ္ခု၊ ႏွစ္ဆ အနက္ရိွ ေရွ႕ဆက္ စကား)

bi-monthly    adv     ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္။

bi-monthly    adj     ႏွစ္လတစ္ႀကီမ္ျဖစ္ေသာ။

biannual       adj     တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႀကိမ္။

bias    n        ဘက္လိုက္ျခင္း။ (ပိတ္စကို) ေထာင့္တန္းျဖတ္ ျခင္း။

bias    v        (သေဘာထား) တစ္ဖက္ဖက္သို႕ ယိမ္းေစသည္။

biased adj     ဘက္လိုက္ေသာ။ အစြဲရိွေသာ။

biased/biassed        v[pt]   တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႕ ယိမ္းေစခဲ့

biased/biassed        v[pp]  တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႕ ယိမ္းေစခဲ့ၿပီး

biased/biassed        adj     ဘက္လိုက္

biases/biasses         n[pl]   အဂတိလိုက္စားျခင္းမ်ား

biasing/biassing      v[ing] တစ္ဖက္မွ တစ္ဖက္သို႕ ယိမ္းေစေန

biassed         adj     ဘက္လိုက္ေသာ။ အစြဲရိွေသာ။

bib     n        သြားရည္ခံ။ ေရွ႕ဖံုးခါးစည္း။

bible   n        ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာ။ ယင္းစာအုပ္။ အျမတ္တႏိုးလက္မလႊတ္ႏိုင္ေသာစာအုပ္။

Bible   n[pl]   ခရစ္ယာန္က်မ္းစာမ်ား

Bible-bashing          n        ခရစ္ယာန္ အယူကို အာေပါင္အာရင္းသန္သန္ႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္း။

biblical         adj     သမၼာက်မ္း၏။ သမၼာက်မ္းလာ။

biblio  n/adj  (က်မ္း၊ စာ အနက္ရိွ ေရွ႕ဆက္စကား)။

bibliographies         n[pl]   သမၼာက်မ္းစာမ်ား

bibliography  n        (အေၾကာင္းအရာအလိုက္၊ က်မ္းျပဳအလိုက္) စာစုစာရင္း။ စာအုပ္ပံုႏိွပ္သမိုင္း။

bibliophile     n        စာ႐ူး။

bibulous       adj     အရက္ငမ္းေသာ။ ေသေသာက္ၾကဴးေသာ။

bicameral      adj     လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ရိွေသာ။(ၿဗိတိန္၌ House of Commons ႏွင့္ House of Lords  ဟူ၍ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရိွသည္။)

bicarbonate   n        ကာဗြန္နစ္ အက္စစ္ႏွင့္ ဓာတ္ျပဳရာမွရသည့္ ဓာတ္ဆား။ ဗိုင္ကာဗြန္နိတ္။

bicarbonate of soda n        SODIUM BICARBONATE

bicentenary   n        ႏွစ္၂၀ဝ  ျပည့္ပြဲ။ ႏွစ္ ၂၀ဝ ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္။

bicentennial  adj     ႏွစ္၂၀ဝ တြင္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေသာ။ ႏွစ္ ၂၀ဝ ျပည့္။

biceps n        လက္႐ံုးႂကြက္သား။

bicker v        ဘာမဟုတ္တာ ေလးကိုျငင္းခံုသည္။

bicycle          n        စက္ဘီး။

bicycle          v        စက္ဘီးစီးသည္။

bicycle riding n        စက္ဘီးစီးျခင္း

bicycle-clip    n        (စက္ဘီးစီးရာတြင္) ေဘာင္းဘီရွည္ အဖ်ား ညႇပ္စရာကလစ္။

bicycles        n[pl]   စက္ဘီးမ်ား

bicyclist        n        စက္ဘီးစီးသူ။

bid     v        (ေလလံပြဲတြင္) ေဈးၿပိဳင္ေပးသည္။ ေလလံဆြဲသည္။  (လုပ္ငန္း အတြက္) ေဈးႏႈန္းအဆိုျပဳသည္၊ ေဈးၿပိဳင္တင္သြင္းသည္။ အမိန္႕ေပးသည္။ ေျပာသည္။ ဖိတ္ၾကား သည္။ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သည္။ ႏႈတ္ဆက္သည္။

bid     n        ေလလံ၌ ေပးသည့္ေဈး

bid     v[pt]   ေဈးၿပိဳင္ေပးခဲ့

bid fair to do idm    (ျဖစ္မည့္၊ ျပဳမည့္) ဟန္ရိွသည္။

biddable       adj     က်ိဳးႏြံေသာ။ နာလြယ္ေသာ။

bidden          v[pp]  ေဈးၿပိဳင္ေပးခဲ့ၿပီး

bidder n        ေလလံတြင္ေဈးေပးသူ။ ေလလံဆြဲသူ။

bidding         n        အမိန္႕။ တိုက္တြန္းေျပာၾကား ခ်က္။ ေဈးၿပိဳင္ေပးျခင္း။ လုပ္ငန္းအတြက္ ေဈးၿပိဳင္ တင္သြင္းျခင္း။  (သံုးပံုဖဲႏွင့္ဆင္ေသာ ဖဲကစားနည္းမ်ိဳးတြင္) အလွည့္က်ခင္းသည့္ဖဲအဆင္။

bidding         v[ing] ေဈးၿပိဳင္ေပးေန

bide    v        ေစာင့္ဆိုင္းသည္။

bide  time     idm    အခြင့္ေကာင္းေစာင့္သည္။

bidet   n        ခြေဆးေရပန္း၊ အင္တံု။

bids    n[pl]   ေလလံ၌ ေပးသည့္ေဈးမ်ား

biennial        adj     ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ (ျဖစ္ေသာ၊ လုပ္ေသာ)။

biennial        n        ႏွစ္ႏွစ္ခံပင္။ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမွပြင့္ေသာအပင္။

bier    n        အေလာင္းစင္။

biff     n        လက္သီးျပင္းျပင္း။

biff     v        ပိတ္ထိုးသည္။ ေဆာ္ထည့္သည္။

bifocal adj     အေဝးၾကည့္ အနီးၾကည့္ ပါဝါႏွစ္မ်ိဳးပါ။

bifocals         n        ယင္းမ်က္မွန္မ်ိဳး။

bifurcate       v        (လမ္း၊ ျမစ္ေၾကာင္း၊ သစ္ကိုင္း စသည္) ႏွစ္ခြျဖစ္သြားသည္၊ ျဖာသြားသည္။

big     adj     ႀကီးေသာ။ ႀကီးက်ယ္ေသာ။  …ႀကီး။ …မ။  အေရးပါေသာ။  မဟာ။ ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္။ ေရပန္းစားေသာ။ အားေပး[ေသာ]။ ေစတနာ (မ) ေကာင္းလိုက္ပံုမ်ား။

big     adv     ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္။ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္။

big bang       n        မဟာစၾကဝဠာႀကီး စတင္ ျဖစ္ေပၚ လာေစသည့္ ေပါက္ကြဲမႈႀကီး။

Big Brother   n        ျပည္သူ႕အက်ိဳးလိုေယာင္ျဖင့္ ျပည္သူကို ခ်ဳပ္ကိုင္ျခယ္လွယ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္၊ အစိုးရ။

big business  n        (ေငြေၾကးပမာဏ ႀကီးမားလွသည့္) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး။

big deal        idm    ဒါေလးမ်ား။

big dipper     n        ထိုးဆင္းထိုးတက္ ေကြ႕ပတ္သြားသည့္ အေပ်ာ္စီးရထား။ သည္းထိတ္ရင္ဖိုရထား။

big drum      n        ပတ္မႀကီး

big end         n        (အင္ဂ်င္) ေရာ့တံတြင္ က႐ိုင္းရွပ္ႏွင့္ အံကိုက္ စြပ္တပ္ႏိုင္သည့္ တစ္ဖက္စြန္း။

big game      n        အမဲ။ ေတာေကာင္ႀကီး။

big top         n        (ဆပ္ကပ္တြင္) ပင္မ႐ံု။

big-head       n        ဘဝင္ျမင့္သူ။ ဘဝင္။

big-hearted   adj     သေဘာထားႀကီးေသာ။ ၾကင္နာတတ္ေသာ။

bigamist       n        ယင္းအမႈက်ဴးလြန္သူ။

bigamists      n[pl]   လက္ရိွဇနီးႏွင့္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ား

bigamous     adj     ယင္းအျပစ္ရိွေသာ။

bigamy         n        တရားဝင္အိမ္ေထာင္ဖက္ရိွလ်က္ ေနာက္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္းျပစ္မႈ။

bigger adj[com]      ပို၍ႀကီး

biggest         adj[sup]       အႀကီးဆံုး

bight  n        အတြင္းဟိုက္ကမ္း႐ိုးေကြ႕။

bigot  n        တစ္ယူသန္။

bigoted         adj     တစ္ယူသန္။

bigotry         n        တစ္ယူသန္သေဘာထား။ တစ္ယူသန္ အမူအက်င့္။

bigwig          n        အေရးပါသူ။ အေကာင္။

bijou  n        ရတနာ။

bijou  adj     ေသးငယ္၍ သားနားေသာ (အေဆာက္အအံု)။

bike    n        စက္ဘီး။ (ေမာ္ေတာ္) ဆိုင္ကယ္။

bike    v        စက္ဘီး၊ (ေမာ္ေတာ္)ဆိုင္ကယ္စီးသည္။

biker   n        ဆိုင္ကယ္စီးသူလူရြယ္။ (မ်ားေသာအားျဖင့္) ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္သရဲအုပ္စုဝင္။

bikini  n        ရင္စည္းစႏွင့္ ေရကူးေဘာင္းဘီပါ အမ်ိဳးသမီး ေရကူးဝတ္စံု။ ဘီကီနီ။

bilabial         n        ႏႈတ္ခမ္းဗ်ည္း။

bilateral        adj     ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပါဝင္ေသာ။

bilberry        n        ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ ေပါက္ေသာ ခ်ံဳပုတ္တစ္မ်ိဳး။ ယင္းအပင္၏ စားေကာင္းေသာ အျပာရင့္ေရာင္ သီးလံုးငယ္။

bile     n        သည္းေျခရည္။ အမ်က္ေဒါသ။

bilge   n        သေဘၤာဝမ္းတြင္ အျပားဆံုးအပိုင္း (အတြင္းေရာ အျပင္ပါ)။ ယင္း၌စုေနသည့္ေရဆိုး။ အသံုးမက်ေသာ စကား၊ အႀကံဉာဏ္။ ေပါက္ကရ။

bilingual       adj     ဘာသာစကား ႏွစ္မ်ိဳး တတ္ေသာ။ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳး ေျပာေသာ။ ႏွစ္ဘာသာ။

bilious adj     ကိုယ္လက္ မအီမသာျဖစ္ေသာ၊ ျဖစ္ေစေသာ။ ကၽြဲၿမီးတိုေသာ။

biliousness    n        (အေရာင္) စိမ္းေရႊေရႊ။

bill     n        ငွက္ႏႈတ္သီး။ ပင္လယ္ထဲသို႕ ထိုးထြက္ေနသည့္ ကုန္းစြယ္ေျမာင္။ (အမည္မ်ား၌ေတြ႕ရသည္။)

bill     v        က်သင့္ေငြေတာင္းခံသည္။  သတ္မွတ္ေၾကညာသည္။

bill and coo   idm    ခ်စ္သူခ်င္း ယုယနမ္း႐ႈပ္ ခ်စ္တင္းဆိုသည္။ လည္ခ်င္းယွက္သည္။

bill clerk       n        ေငြကိုင္စာေရး

bill of  lading n        သေဘၤာပါကုန္အေသးစိတ္စာရင္း။

bill of exchange       n        ေဖာ္ျပသည့္ေန႕ရက္၌ ေဖာ္ျပပါ ပုဂၢိဳလ္အား ေငြထုတ္ေပးရန္ အမိန္႕စာလႊာ။

bill of fare     n        (စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ရႏိုင္ေသာ) ဟင္းအမည္စာရင္း။

bill of rights  n        ႏိုင္ငံသားတို႕၏ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ား ေဖာ္ျပ ခ်က္။

bill of sale     n        ပုဂၢလိကပိုင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈဆိုင္ရာ တရားဝင္ စာရြက္စာတမ္း။

Billboard       n        လမ္းေဘးေၾကာ္ျငာ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီး။

billed  v[pt]   က်သင့္ေငြေတာင္းခံခဲ့

billed  v[pp]  က်သင့္ေငြေတာင္းခံခဲ့ၿပီး

billet   n        (စစ္အတြင္း) စစ္သားမ်ား ယာယီစတည္းခ်ေနရာ လူေနအိမ္။

billet   v        (အိမ္ရွင္မ်ားအား အမိန္႕ ထုတ္ဆင့္၍) အရပ္သားေနအိမ္မ်ားတြင္ စစ္သားမ်ားကို ေခတၱ စတည္းခ်ထားေပးသည္။

billet-doux    n        ခ်စ္သဝဏ္လႊာ။

billhook        n        (လက္ကိုင္ရွည္ပါ) ကိုင္းညႇပ္ ကတ္ေၾကး။

billiards        n        ဘိလိယက္ ကစားနည္း။

billion n        (ၿဗိတိန္နိုင္တြင္)သန္းေပါင္းတစ္သန္း။(အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္)သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္။

billionth        n        သန္းေပါင္းတစ္ေထာင္ပံုတစ္ပံု(သို႕)သန္းေပါင္းတစ္သန္းပံုတစ္ပံု။

billow n        ႀကီးမားေသာလိွဳင္းလံုး။

billow out     phrv   လိွဳင္းလံုး လိွဳင္းလိပ္ပမာ တြန္႕လိပ္ေဖာင္းႂကြလြင့္တတ္သည္။

bills    n        ေငြစကၠဴမ်ား

bills    n[pl]   ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား

billy-goat      n        ဆိတ္ထီး။ဆိတ္သိုး။

biltong         n        အသားေျခာက္။

bin     n        ေသတၱာ။ ပံုးႀကီး။

binary adj     ႏွစ္ခုအစံု

bind   v        ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္သည္။

binding         v[ing] ခ်ည္ေႏွာင္ေန

binding         adj     တရားဝင္တာဝန္ခံေစ

binding         n        စာအုပ္ဖံုး

bine    n        ႏြယ္ပင္။

binocular      n[sing]         စစ္သံုးမွန္ဘီလူး

binoculars     n        စစ္သံုး မွန္ဘီလူး။

bins    n[pl]   ပံုး

biochemistry n        ဇီဝဓာတုေဗဒ။

biographer    n        အတၳဳပတၱေရးသူ။

biographic    adj     အတၳဳပတၱိႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

biography     n        အတၳဳပတၱိ။

biological      adj     ဇီဝေဗဒႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

biologist       n        ဇီဝေဗဒပညာရွင္။

biology         n        ဇီဝေဗဒ။

bioscope       n        ရုပ္ရွင္ဘိုင္စကုပ္။

Biosphere     n        သက္ရိွမ်ားတည္ရိွေသာကမၻာေျမေပၚရိွေနရာ

biotechnology         n        ဇီဝနည္းပညာ

biotite n        လေခ်း (ေက်ာက္ျပဳတြင္းထြက္ တစ္မ်ိဳး)

biped  n        ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း သတၱဝါ။

biplane         n        အေတာင္ပံႏွစ္ထပ္ပါသည့္ ေလယာဉ္။

birch   n        ေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေပါက္သည့္ သစ္ပင္ႀကီးတစ္မ်ိဳး။

birches         n[pl]   ဘုဇပတ္ပင္မ်ား

bird    n        ငွက္။

bird of paradise       n        နႏၵဝန္ငွက္

birds   n[pl]   ငွက္မ်ား

birth   n        ေမြးဖြားျခင္း။ ဇစ္ျမစ္။

birth mark    n        ေမြးရာပါအမွတ္

birthday        n        ေမြးေန႕။

birthdays      n[pl]   ေမြးေန႕မ်ား

births  n[pl]   ေမြးဖြားျခင္းမ်ား

biscuit n        ဘီစကြတ္မုန္႕။

biscuits         n[pl]   ဘီစကြတ္မ်ား

bisect  v        ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းသည္။

bisection       n        ႏွစ္ပိုင္း ပိုင္းျခင္း။

bisexual        adj     လိင္အဂၤါႏွစ္မ်ိဳးပါရိွေသာ။

bishop          n        ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းအုပ္။ စစ္တုရင္ ကစားရာ၌ အသံုးျပဳသည့္ ျမင္းရုပ္။

Bishops        n[pl]   ဂိုဏ္းအုပ္မ်ား

bismuth        n        ဗိုက္နာေပ်ာက္ေဆး။

bison  n        အေမရိကန္ ကၽြဲ။

bisons n[pl]   ေျပာင္မ်ား

bistro  n        အရက္ဆိုင္။ ညကလပ္။

bit      n        ျမင္းဇက္။ အေႂကြေစ့။

bit      v[pt]   ကိုက္ခဲ့

bitch   n        ေခြးမ

bitch   v        ရန္ေတြ႕သည္။

bite    v        ကိုက္သည္။

bite    n        ကိုက္ျခင္း

bites   n[pl]   ကိုက္ျခင္း

biting  v[ing] ကိုက္ေန

bits     n[pl]   ေသးငယ္ေသာပမာဏမ်ား

bitten  v[pp]  ကိုက္ခဲ့ၿပီး

bitter  adj     ခါးေသာ။

bitter gourd  n        ၾကက္ဟင္းခါးသီး

bitterly         adv     ခါးခါးသီးသီး

bivalve         n        ေယာက္သြား။

bivouac        n        စစ္ယာယီ စခန္း။

bivouac        v        ယာယီစခန္းခ်သည္။

biweekly       adj     ၂ ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေသာ။

biz      n        လုပ္ငန္း။

bizarre          adj     ကို႕ရို႕ကားယားႏိုင္ေသာ။

BL      abbr   Beachelor of Law ဥပေဒ ဝိဇၹာဘြဲ႕။

blab    v        စကားမဆင္မျခင္ ေျပာသည္။

black  adj     အနက္ေရာင္ျဖစ္ေသာ။ အလင္းအေရာင္မရိွေသာ။

black  n        အနက္ေရာင္။

black  v        အမည္းေရာင္ဆိုး

black beans   n        ပေစ့နက္

black berry    n        အနေရာင္၊ အမည္းေရာင္ သီးလံုးငယ္မ်ားသီးသည့္ ဆူးခ်ံဳ႐ိုင္း။ ႐ွမ္းဆီး(ပင္)။

black bird     n        ဝါးေရာင္းငွက္

blackamoor   n        အသားမည္းသူ။

blackball       v        အသင္းအဖြဲ႕၊ ကလပ္ စသည္သို႕ ဝင္ေရာက္ ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္ ဆန္႕က်င္မေပးသည္။

blackboard    n        ေက်ာက္သင္ပုန္း။

blacked         v[pt]   အမည္းေရာင္ဆိုးခဲ့

blacked         v[pp]  အမည္းေရာင္ဆိုးခဲ့ၿပီး

blacken         v        မည္းေစသည္။ မည္းလာသည္။

blacker         adj[com]      ပို၍မည္း

blackest        adj[sup]       အမည္းဆံုး

blackhead     n        မွဲ့ေျခာက္

blacking        v[ing] အမည္းေရာင္ဆိုးေန

blackmail      v        ေငြညစ္သည္။

blackmail      n        ေငြညစ္ျခင္း။

blackmailer   n        ေငြညစ္သူ။

blacks n[pl]   အနက္ေရာင္မ်ား

blacksmith    n        ပန္းပဲ

bladder         n        ဆီးအိမ္။

blade  n        ဓားသြား။

blades n[pl]   ဓားသြားမ်ား

blah    n        ႀကီးႀကီးက်ယ္က်ယ္ ေျပာသည့္ အဓိပၸါယ္မဲ့စကား။

blain   n        အပူေလာင္ဖု။

blame v        အျပစ္တင္သည္။

blame n        အျပစ္တင္ခံရျခင္း။

blamed         v[pt]   အျပစ္ဖို႕ခဲ့

blamed         v[pp]  အျပစ္ဖို႕ခဲ့ၿပီး

blames         n[pl]   အျပစ္မ်ား

blaming        v[ing] အျပစ္ဖို႕ေန

blanch v        ျဖဴေအာင္လုပ္သည္။

bland  adj     ယဉ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ။

blandishment          n        ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္း။

blandly         adv     ယဉ္ေက်းသိမ္ေမြ႕စြာ။

blandness     n        ယဉ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ျခင္း။

blank  adj     ဗလာျဖစ္ေသာ။

blank  n        ကြက္လပ္

blanker         adj[com]      ပို၍လြတ္

blankest        adj[sup]       အလြတ္ဆံုး

blanket         n        ေစာင္။

blankets        n[pl]   ေစာင္မ်ား

blankly         adv     ကြက္လပ္

blanks n[pl]   ကြက္လပ္မ်ား

blare   n        ခရာသံ။ စူးရွေသာ အသံ။

blare   v        ခရာအသံကဲ့သို႕ အသံျပဳသည္။

blarney         n        ေျမွာက္လံုး။ ပင့္လံုး။

blaspheme    v        ရတနာသံုးပါးကို ပုတ္ခက္ေျပာဆိုသည္။

blatant          adj     ဝရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေသာ။

blaze  n        မီးလွ်ံ အလင္းေရာင္။

blaze  v        မီးေတာက္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ေလာင္သည္။

blazer n        ဘေလဇာအကၤ်ီ

bleach v        ဓာတုနည္းျဖင့္ ျဖဴေအာင္လုပ္သည္။

bleak  adj     ညိွမိႈင္းေသာ။ စိတ္မၾကည္လင္ေသာ။

bleakly         adv     ညိွမိႈင္းစြာ။ စိတ္မၾကည္လင္စြာ။

bleary adj     မြေသာ။

bleat   n        သိုး ၊ ဆိတ္ ၊ ႏြားေအာ္သံ။

bleed  v        ေသြးထြက္သည္။ ေငြကို အတင္းေတာင္းယသည္။

blemish        n        သကၡာက်ေစသည့္ အေၾကာင္း။

blemish        v        ေကာင္းမြန္မႈကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစသည္။

blend  v        ေရာစပ္စည္။ အေရာအေႏွာ။

blender         n        သစ္သီးေဖ်ာ္စက္

blenders       n[pl]   သစ္သီးေဖ်ာ္စက္မ်ား

bless   v        ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးသည္။

blew   v[pt]   မုတ္ခဲ့

blimp  n        ဟိတ္ႀကီးသည့္ ေဖာက္ျပန္ေရးသမား။

blimps          n[pl]   ဓာတ္ေငြ႕မိုးပ်ံယာဉ္မ်ား

blind   adj     မ်က္စိမျမင္ေသာ။

blind   v        မ်က္စိကန္းေစသည္။

blind   n        လိုက္ကာ

blinded         v[pt]   ကန္းခဲ့

blinded         v[pp]  ကန္းခဲ့ၿပီး

blinder         adj[com]      ပို၍ကန္း

blindest        adj[sup]       အကန္းဆံုး

blindfold       v        မ်က္လံုးမ်ားကို အဝတ္ျဖင့္ စည္းသည္။

blinding        v[ing] ကန္းေန

blindly          adv     မ်က္စိမျမင္စြာ။

blindness      n        မ်က္မျမင္။

blinds n[pl]   လိုက္ကာမ်ား

blinkers        n        ျမင္းမ်က္စိကာ သေရျပား။

blip    n        ေရဒါတြင္ ေပၚလာသည့္ အစက္အေျပာက္။

bliss   n        တစိမ့္စိမ့္ေတြး၍ ပီတိျဖစ္ျခင္း။

blister n        မန္းရည္ရိွေသာ အနာ။

blithe  adj     ရႊင္ပ်ေသာ။

blitz    n        ေလေၾကာင္းမွ ရုတ္တရက္ ျပင္းထန္စြာ တိုက္ခိုက္ျခင္း။

blob   n        အရည္စက္။

block  v        ပိတ္

block n        အတံုးႀကီး

blockade       v        ပိတ္ဆို႕

blockaded     v[pt]   ပိတ္ဆို႕ခဲ့

blockaded     v[pp]  ပိတ္ဆို႕ခဲ့ၿပီး

blockades     n[pl]   တာဆီးပိတ္ဆို႕မုမ်ား

blockading    v[ing] ပိတ္ဆို႕ေန

blocked        v[pt]   ပိတ္ခဲ့

blocked        v[pp]  ပိတ္ခဲ့ၿပီး

blocking       v[ing] ပိတ္ေန

blocks n[pl]   အတံုးႀကီးမ်ား

blonde          n        ေရႊေရာင္ေဖ်ာ့ဆံပင္ရိွေသာသူအမ်ိဳးသမီး

blonde          adj     ေရႊေရာင္ဆံပင္ရိွ

blood  n        ေသြး

blooded        v[pt]   ပြဲဦးအေတြ႕အႀကံဳရခဲ့

blooded        v[pp]  ပြဲဦးအေတြ႕အႀကံဳရခဲ့ၿပီး

blooding       v[ing] ပြဲဦးအေတြ႕အႀကံဳရေန

bloods          n[pl]   ေသြးမ်ား

bloom n        ပန္း အပြင့္။

bloom v        ပန္းပြင့္သည္။

blot    n        မင္စက္။ အျပစ္အနာအဆာ။

blotch n        အစြန္း။ အကြက္။

blotto adj     အရက္မူးေသာ။

blow   v        ေလတိုက္သည္။ ေလတိုက္သျဖင့္ လြတ္သြားသည္။

blow   n        ထိုးသတ္ျခင္း

blowing        v[ing] မုတ္ေန

blown v[pp]  မုတ္ခဲ့ၿပီး

blows n[pl]   မုတ္ျခင္း

blster  n        ေရၾကည္ဖု

blue    adj     အျပာေရာင္ျဖစ္ေသာ။

blue    n        မိုးေကာင္းကင္။

blueberry      n        ဗလူးဗယ္ရီသီး

blueprint       n        စီမံကိန္း။

bluer  adj[com]      ပို၍ျပာ

blues  n[pl]   စိတ္မရႊင္ပ်ျခင္းမ်ား

bluest adj[sup]       အျပာဆံုး

bluish adj     ျပာေသာ။

bluish v        ျပာေအာင္လုပ္သည္။

blur    n        အစြန္း။ အထင္း။ မင္စက္။

blur    v        စြန္းထင္ေစသည္။ ေပက်ံေစသည္။

boa    n        စပါးႀကီးေႁမြ။

board n        ဘုတ္ျပား

board v        ပ်ဉ္ခင္း

boarded        v[pt]   ပ်ဉ္ခင္းခဲ့

boarded        v[pp]  ပ်ဉ္ခင္းခဲ့ၿပီး

boarding       v[ing] ပ်ဉ္ခင္းေန

boards          n[pl]   ဘုတ္ျပားမ်ား

boat   n        ေလွ

bobbypins     n        ဆံညႇပ္

Boche n        ဂ်ာမန္လူမ်ိဳး ( စစ္သံုးစကား )

Bodhisatta     n        ဘုရားေလာင္း

bodice n        ေဘာ္လီအကၤ်ီ

bodices         n[pl]   ေဘာ္လီအကၤ်ီမ်ား

bodies n[pl]   ခႏၶာကိုယ္မ်ား

body   n        ခႏၶာကိုယ္

bogus adj     အတုအေယာင္၊ အေယာင္ေဆာင္။

bohemian     adj     စည္းကမ္းကာလနား မရိွေသာ။

boil    v        ပြက္ပြက္ဆူ

boiled v[pt]   ပြက္ပြက္ဆူခဲ့

boiled v[pp]  ပြက္ပြက္ဆူခဲ့ၿပီး

boiling          v[ing] ပြက္ပြက္ဆူေန

boils   n[pl]   ဆူျခင္းမ်ား

bole    n        သစ္ပင္၏ ပင္စည္ေအာက္ပိုင္း။

bolt    n        တံခါးမင္းတံုး။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း။

bomb n        ဗံုး။

bomb v        ဗံုးၾကဲသည္။

bombard      v        အေျမာက္မ်ားျဖင့္ပစ္

bombarded   v[pt]   အေျမာက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခဲ့

bombarded   v[pp]  အေျမာက္မ်ားျဖင့္ပစ္ခဲ့ၿပီး

bombardier   n        အေျမာက္တပ္မွ တပ္ၾကပ္

bombardiers n[pl]   အေျမာက္တပ္မွ တပ္ၾကပ္မ်ား

bombarding  v[ing] အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေန

bombed        v[pt]   ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့

bombed        v[pp]  ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး

bomber        n        ဗံုးၾကေလယာဉ္

bombers       n[pl]   ဗံုးၾကေလယာဉ္မ်ား

bombs          n[pl]   ဗံုးမ်ား

boming        v[ing] ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္ေန

bond  n        ခံဝန္ခ်ဳပ္

bond  v        ခိုင္ျမဲစြာ ဆက္

bonded         v[pt]   ခိုင္ျမဲစြာ ဆက္ခဲ့

bonded         v[pp]  ခိုင္ျမဲစြာ ဆက္ခဲ့ၿပီး

bonding        v[ing] ခိုင္ျမဲစြာ ဆက္ေန

bonds n[pl]   ခံဝန္ခ်ဳပ္မုမ်ား

bone   n        အရိုး

bones n[pl]   အရိုးမ်ား

bongo drums          n        ဘြန္ဂိုဒရမ္

bonus n        အပိုဆုေၾကး

bonuses        n[pl]   အပိုဆုေၾကးမ်ား

bony   adj     အရိုးမ်ားေသာ။

book   n        စာအုပ္။

book   v        စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးမွတ္သည္။ လက္မွတ္ႀကိဳတင္ဝယ္သည္။

book-shelf    n        စာအုပ္စင္

booked         v[pt]   ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းခဲ့

booked         v[pp]  ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းခဲ့ၿပီး

booking        n        ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္း

booking        v[ing] ႀကိဳတင္စာရင္းသြင္းေန

bookings      n[pl]   ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားျခင္းမ်ား

booklet         n        စာအုပ္ေလး။

books n[pl]   စာအုပ္

bookshop     n        စာအုပ္ဆိုင္

bookshops    n[pl]   စာအုပ္ဆိုင္မ်ား

bookworm    n        စာၾကမ္းပိုး

boom v        ဝုန္းခနဲျမည္ဟည္း

boom n        ျမည္းဟည္းသံ

boomed        v[pt]   ဝုန္းခနဲျမည္ဟည္းခဲ့

boomed        v[pp]  ဝုန္းခနဲျမည္ဟည္းခဲ့ၿပီး

booming       v[ing] ဝုန္းခနဲျမည္ဟည္းေန

booms          n[pl]   ျမည္းဟည္းသံမ်ား

boon  v        က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံထြက္ေစသည္။

boon  n        ဆုလာဘ္။ အခြင့္အေရး။

boor   n        စရိုက္ၾကမ္းသူ။

boost  v        ျမႇင့္တင္

boost  n        ျမႇင့္တက္ျခင္း

boosted        v[pt]   ျမႇင့္တက္ခဲ့

boosted        v[pp]  ျမႇင့္တက္ခဲ့ၿပီး

boosting       v[ing] ျမႇင့္တက္ေန

boosts n[pl]   ျမႇင့္တက္ျခင္းမ်ား

boot   n        ဘြတ္ဖိနပ္

booth n        ယာယီမ႑ပ္

booths          n[pl]   ယာယီမ႑ပ္မ်ား

boots  n        လည္ရွည္ဖိနပ္

boots  n[pl]   လည္ရွည္ဖိနပ္မ်ား

border          n        နယ္နိမတ္

borders        n[pl]   နယ္နိမတ္

bore   v        ၿငီးေငြ႕ေစ

bore   v[pt]   ၿငီးေငြ႕ေစခဲ့

bore, scare, etc the pants off        idm    ေအာခ်ရေလာက္ေအာင္စိတ္ကုန္၊လန္႕ဖ်ပ္သြားေစသည္။

bored adj     ၿငီးေငြ႕

bored v[pp]  ၿငီးေငြ႕ေစခဲ့ၿပီး

bores  n[pl]   ေျပာင္းဝမ်ား

boring adj     ပ်င္းေျခာက္ေျခာက္

boring v[ing] ၿငီးေငြ႕ေန

born   v        ဖြားျမင္

borne v[pp]  ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး

borrow         v        ေခ်းငွားသည္။

borrowed      v[pt]   ေခ်းယူခဲ့

borrowed      v[pp]  ေခ်းယူခဲ့ၿပီး

borrower      n        ေခ်းငွားသူ။

borrowers     n[pl]   ေခ်းသူမ်ား

borrowing     v[ing] ေခ်းယူေန

bosom          n        ရင္အံု။

boss   n        အႀကီးအကဲ။

boss   v        အႀကီးအကဲျဖစ္သည္။

boss   adj     ဩဇာေပးလိုက္ေသာ။

bossed         v[pt]   ဩဇာေပးခဲ့

bossed         v[pp]  ဩဇာေပးခဲ့ၿပီး

bosses          n[pl]   အထက္လူႀကီးမ်ား

bossier         adj[com]      ပို၍ဆရာႀကီးလုပ္

bossiest        adj[sup]       ဆရာႀကီးအလုပ္ဆံုး

bossing        v[ing] ဩဇာေပးေန

bossy  adj     ဆရာႀကီးလုပ္

botany          n        ႐ုကၡေဗဒ

botch  v        ဆရာဝင္လုပ္သျဖင့္ ပ်က္စီးသည္။

botch  n        တတ္ေယာင္ကားလုပ္သူ။

both   pron   ႏွစ္ခုလံုးစသည္

bother v        စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပး

bothered       v[pt]   စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးခဲ့

bothered       v[pp]  စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးခဲ့ၿပီး

bothering      v[ing] စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးေန

bothers         n[pl]   ဒုကၡမ်ား

botree n        ေဗာဓေညာင္ပင္

bottle  n        ပုလင္း။

bottle  v        ပုလင္းမ်ားထဲသို႕ ထည့္သည္။

bottles          n[pl]   ပုလင္းမ်ား

bottom         n        ေအာက္ေျခပိုင္း

bottom         adj     ေအာက္ဆံုး

bottoms        n[pl]   ေအာက္ေျခပိုင္းမ်ား

bought         v[pt]   ဝယ္ခဲ့

bought         v[pp]  ဝယ္ခဲ့ၿပီး

bound v        ခုန္ေပါက္သြား

bound n        တစ္လႊား

bound adj     ေသခ်ာ

boundaries    n[pl]   နယ္သတ္မ်ဉ္းမ်ား

boundary      n        နယ္နိမိတ္

bounded       v[pt]   ခုန္ေပါက္သြားခဲ့

bounded       v[pp]  ခုန္ေပါက္သြားခဲ့ၿပီး

bounder       n        ကေလကေခ်။

bounding      v[ing] ခုန္ေပါက္သြားေန

bounds         n[pl]   တစ္လႊားမ်ား

bounty Hunter        n        ေၾကးစား

bourgeois     adj     လူလတ္ တန္းစား

bourgeois     n[pl]   လူလတ္ တန္းစားမ်ား

bout   n        နပန္းလံုးပြဲ။ သတ္ပုတ္ပြဲ။

bouts  n[pl]   သတ္ပုတ္ပြဲမ်ား

bow    n        ေလး။ တေယာထိုးသံ။ သက္တန္႕။ ဦးေခါင္းညႊတ္ျခင္း။

bow    v        ဦးေခါင္းညႊတ္သည္။

bowed          v[pt]   ဦးညြတ္၍ ဂါရဝျပဳခဲ့

bowed          v[pp]  ဦးညြတ္၍ ဂါရဝျပဳခဲ့ၿပီး

bowed          adj     ေကြး

bowing         v[ing] ဦးညြတ္၍ဂါရဝျပဳေန

bowl   n        ဖလား။ခြက္။

bowl   v        ဒိုးလံုးလိွမ့္

bowled         v[pt]   ဒိုးလံုးလိွမ့္ခဲ့

bowled         v[pp]  ဒိုးလံုးလိွမ့္ခဲ့ၿပီး

bowling        n        ဘိုးလင္းပစ္ကစားနည္း

bowling        v[ing] ဒိုးလံုးလိွမ့္ေန

bowls n[pl]   ပန္းကန္လံုးမ်ား

bows  n        ႀကိဳးထံုးမ်ား

bows  n[pl]   ႀကိဳးထံုးမ်ား

box    n        ေသတၱာ။

box    v        ေသတၱာထဲထည့္သည္။ နားအံုရိုက္သည္။ လက္သီး ျဖင့္ထိုးသည္။

boxed v[pt]   ထည့္ခဲ့

boxed v[pp]  ထည့္ခဲ့ၿပီး

boxer  n        လက္ေဝွ႕သမား။

boxes n[pl]   ေသတၱာမ်ား

boxing          n        လက္ေဝွ႕

boxing          v[ing] ထည့္ေန

boxing ring   n        လက္ေဝွ႕ႀကိဳင္းဝိုင္း

boy    n        လူကေလး။ ေယာက်ၤားေလး။

boyfriend      n        အမ်ိဳးသားမိတ္ေဆြ

boys   n[pl]   လူကေလးမ်ား

bra     n        ဘရာစီယာ။

bracelets       n        လက္ေကာက္ဝတ္

bracelets       n[pl]   လက္ေကာက္ဝတ္မ်ား

bracket         v        ကြင္းသြင္း

bracket         n        နံရံကပ္စင္တို

bracketed      v[pt]   ကြင္းသြင္းခဲ့

bracketed      v[pp]  ကြင္းသြင္းခဲ့ၿပီး

bracketing     v[ing] ကြင္းသြင္းေန

brackets        n[pl]   နံရံကပ္စင္တိုမ်ား

brain  n        ဦးေႏွာက္။ ဥာဏ္။ လူေတာ္။

brain  v        တခ်က္တည္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ထြက္ေအာင္ ထုသတ္သည္။ ေခါင္းထုသတ္သည္။

brain dead    adj     ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးမႈ ေဝဒနာခံစားေနရေသာ။

brain dead    n        ဦးေႏွာက္အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးမႈ။

brain drain    n        ႏိုင္ငံအတြက္ ပညာ႐ွင္ ဆံုး႐ံႈးမႈ။ ဦးေႏွာက္ယိုစီးမႈ။

brain trust     n        ဥာဏ္ႀကီး႐ွင္မ်ားအဖြဲ႕။

brain-teaser  n        ခက္ခေသာ ပုစာၦ။ ဦးေႏွာက္စားေသာ ျပႆနာ။

brainchild     n        (တစ္စံုတစ္ေယာက္၏) ပင္ကိုယ္စိတ္ကူးဥာဏ္၊ တီထြင္မႈ၊ အစီအမံ။

brainless       adj     ဦးေႏွာက္မ႐ိွေသာ။

brainpower   n        စဉ္းစားဥာဏ္။ အသိဥာဏ္။

brains n        တိရစၦာန္ဦးေႏွာက္ ဟင္းလ်ာ။

brains n[pl]   ဦးေႏွာက္မ်ား

brains trust   n        ဥာဏ္ႀကီး႐ွင္မ်ားအဖြဲ႕။

brainstorm    n        ႐ုတ္တရက္ စိတ္ေနာက္ျခင္း။ အခိုက္အတန္႕ သတိခၽြတ္ယြင္းျခင္း။

brainstorming         n        ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေခါင္းျခင္း႐ိုက္ အေျဖ႐ွာနည္း။

brainwash     v        ေခါင္းထဲမွ အယူေဟာင္းမ်ားကို ထုတ္ပစ္ၿပီး အယူသစ္မ်ားကို ႐ိုက္သြင္းသည္။ ဦးေႏွာက္က်င္းသည္။

brainwashing n        ေခါင္းထဲမွ အယူေဟာင္းမ်ားကို ထုတ္ပစ္ၿပီး အယူသစ္မ်ားကို ႐ိုက္သြင္းျခင္း။ ဦးေႏွာက္က်င္းျခင္း။

brainwave     n        ဖ်တ္ခနဲ ေပၚလာသည့္ အႀကံေကာင္း ဥာဏ္ေကာင္း။

brainy adj     ဥာဏ္သြားေသာ။ ဥာဏ္ထက္ေသာ။

braise v        (သားငါး၊ အသီးအ႐ြက္ကို) အိုးလံုပိတ္၍ ႏွပ္သည္။

brake  n        ဘရိတ္။

brake  v        ဘရိတ္အုပ္သည္။ ဘရိတ္ဖမ္းသည္။

brake light    n        (US stoplight) ဘရိတ္မီး။

bramble        n        အနေရာင္၊ အမည္းေရာင္ သီးလံုးငယ္မ်ားသီးသည့္ ဆူးခ်ံဳ႐ိုင္း။ ႐ွမ္းဆီး(ပင္)။

bran   n        ဖြဲႏု။

branch          n        အကိုင္း။ (႐ံုး၊ ဘဏ္၊ ဆိုင္)ခြဲ။ ဗဟို၊ ပင္မ၏အခြဲ။ (ျမစ္) လက္တက္။ (လမ္း)ခြဲ။ (ေတာင္)စြယ္။ (မိသားစု၊ ပညာရပ္၊ ဘာသာစကားတစ္ခု၏) အတက္အလက္။

branch          v        လမ္းျဖာထြက္သည္။ ခြဲထြက္သည္။

branch off     phrv   (ကား) လမ္းခြဲအတိုင္းေကြ႕ဝင္သြားသည္။ (လမ္း)ခြဲထြက္သည္။

branch out    phrv   (အလုပ္အကိုင္၊ စိတ္ဝင္စားမႈစသည္) နယ္ပယ္သစ္ တိုးခ်ဲ့သည္။

branches       n[pl]   အကိုင္းမ်ား

brand v        တံဆိပ္ခတ္သည္။ နာမည္(ဆိုး)တပ္သည္။

brand n        တံဆိပ္

brand name  n        ကုန္တံဆိပ္အမည္။

brand-new    adj     အသစ္စက္စက္။ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္။

branded        v[pt]   တံဆိပ္ခတ္ခဲ့

branded        v[pp]  တံဆိပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး

branding       v[ing] တံဆိပ္ခတ္ေန

branding-iron         n        (ကၽြဲႏြား တိရစာၦန္တြင္ သံပူျဖင့္ ခတ္ထားသည့္) ပိုင္႐ွင္၏ အမွတ္အသားတံဆိပ္ခတ္ သံပူ။

brands          n[pl]   တံဆိပ္မ်ား

brass  n        ေၾကးဝါ

brasses         n[pl]   ေၾကးဝါမ်ား

brassiere       n        ဘရာစီယာ။

brassieres     n[pl]   ဘရာစီယာမ်ား

brat    n        လူကေလး။

brave  adj     ရဲရင့္

braver adj[com]      ပို၍ရဲရင့္

bravest         adj[sup]       အရဲရင့္ဆံုး

braze  v        ဂေဟေဆာ္သည္။

breach          n        ကတိဖ်က္ျခင္း

breach          v        ေဖာက္ဖ်က္

breached      v[pt]   ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့

breached      v[pp]  ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး

breaches       n[pl]   ကတိဖ်က္ျခင္းမ်ား

breaching     v[ing] ေဖာက္ဖ်က္ေန

bread  n        ေပါင္မုန္႕။

breads          n[pl]   ေပါင္မုန္႕မ်ား

break  v        က်ိဳး

break  n        က်ိဳးပဲ့

break  back   idm    ခါးက်ိဳးေအာင္ အလုပ္လုပ္သည္။

break loose   idm    လြတ္ထြက္သည္။ ခြဲထြက္သည္။

break the back        idm    (အလုပ္တစ္ခု၏) အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ၿပီးစီးၿပီ။ အေရးႀကီးတာေတာ့ ၿပီးသြားၿပီ။

break the bank        idm    ဒိုင္ျပဳတ္ေအာင္ ထိုးသည္။ ေငြမမေအာင္ ေဈးႀကီးသည္။

break the ice idm    ခပ္တန္းတန္း၊ခပ္စိမ္းစိမ္းျဖစ္ေနရာမွ ရင္းႏီွး ေဖာ္ေရြ သြားေအာင္ အစေဖာ္ေပးသည္။

break the mould (of sth)    idm    သမား႐ိုးက်ပံုစံကိုေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲပစ္သည္။

break the news       idm    စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ သတင္းကို ဦးဆံုးအသေပးေျပာၾကားသည္။

break, chop, cut, tear, etc sth in half      idm          ႏွစ္ပိုင္းခ်ိဳးသည္၊ႏွစ္ပိုင္းခုတ္ထစ္သည္စသည္။ထက္ပိုင္းပိုင္းသည္။ထက္ျခမ္းျခမ္းသည္။ထက္ဝက္ဝက္သည္။

break/strike camp    idm    စခန္းသိမ္းသည္။

breakfast      n        နံနက္စာ

breaking       v[ing] က်ိဳးေန

breaks n[pl]   က်ိဳးေပါက္သည့္ ေနရာမ်ား

breast n        သားျမတ္

breast-feed   v        မိခင္ႏို႕ တိုက္ေကၽြးသည္

breasts         n[pl]   သားျမတ္မ်ား

breath n        အသက္ရူ

breathe         v        အသက္ရူ

breathed       v[pt]   အသက္ရူခဲ့

breathed       v[pp]  အသက္ရူခဲ့ၿပီး

breathing      n        အသက္ရူျခင္း

breathing      v[ing] အသက္ရူေန

breaths         n[pl]   အသက္ရူျခင္းမ်ား

bred   v[pt]   သားေပါက္ခဲ့

bred   v[pp]  သားေပါက္ခဲ့ၿပီး

breed  v        ေကၽြးေမြးျပဳစုသည္။ ေမြးျမဴေရးလုပ္သူ။

breed  n        မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕

breeding       v[ing] သားေပါက္ေန

breeds          n[pl]   မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႕မ်ား

breeze n        ေလေျပေလညင္း

breezes         n[pl]   ေလေျပေလညင္းမ်ား

Bren   n        ဘရင္းဂန္းေသနတ္။

bren gun      n        ဘရင္းဂန္းေသနတ္

breweries      n[pl]   ဘီယာခ်က္စက္႐ံုမ်ား

brewery        n        ဘီယာခ်က္စက္႐ံု

briberies       n[pl]   လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္းမ်ား

bribery         n        လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျခင္း

brick   n        အုတ္ခဲ။

bricklayer      n        ပန္းရန္သမား။

bricks n[pl]   အုတ္ခဲမ်ား

bridal  n        မဂၤလာပြဲ။

bride  n        သတို႕သမီး။

bridegroom   n        သတို႕သား။

bridegrooms n[pl]   သတို႕သားမ်ား

brides n[pl]   သတို႕သမီးမ်ား

bridesmaid    n        အပ်ိဳအရံ။

bridesmaids  n[pl]   အပ်ိဳရံမ်ား

bridge n        တံတား။

bridges         n[pl]   တံတားမ်ား

brief   adj     အတိုခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ။

brief   n        ေရွ႕ေန၏ ေလွ်ာက္လဲခ်က္။

briefer adj[com]      ပို၍တိုေတာင္း

briefest         adj[sup]       အတိုေတာင္းဆံုး

briefly adv     ခဏ

brier   n        ႏွင္းဆီရိုင္း။

brig    n        ရြက္ေလွတစ္မ်ိဳး။

bright adj     ေတာက္ပ

brighter        adj[com]      ပို၍ေတာက္ပ

brightest       adj[sup]       အေတာက္ပဆံုး

brightly        adv     ေတာက္ေတာက္ပပ

brilliant         adj     အလြန္႕အလြန္ေတာ္

brim   n        ဖန္ခြက္၊ ခရားတို႕၏ႏႈတ္ခမ္း။

brim   v        ႏႈတ္ခမ္းအထိျပည့္ေနသည္။

bring  idm    မွတ္မိသည္။

bring  v        ယူလာ

bring  to bear         idm    က်ေရာက္ ေစသည္။

bring sth, come, fall, get, move, etc into line (with sb/sth)    idm    လိုက္နာသည္။

bring the house down       idm    ပတ္တုတ္မရေအာင္ပြဲက်သည္။

bringing       v[ing] ယူလာေန

brinjal n        ခရမ္းသီး

brinjals         n[pl]   ခရမ္းသီးမ်ား

broad adj     က်ယ္

broadband    n        ႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္စနစ္။

broadcast      v        အသံလႊင့္

broadcast      n        အသံလႊင့္ခ်က္

broadcast      v[pt]   အသံလႊင့္ခဲ့

broadcast      v[pp]  အသံလႊင့္ခဲ့ၿပီး

broadcasting v[ing] အသံလႊင့္ေန

broadcasts    n[pl]   အသံလႊင့္ခ်က္မ်ား

broader        adj[com]      ပို၍က်ယ္

broadest       adj[sup]       အက်ယ္ဆံုး

broadly         adv     ေပၚေပၚလြင္လြင္

broccoli        n        ပန္းမုန္လာမ်ိဳး

brochure       n        လက္ကမ္းစာေစာင္

brochures     n[pl]   လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား

broke  v[pt]   က်ိဳးခဲ့

broken         v[pp]  က်ိဳးခဲ့ၿပီး

broken         adj     ကြေန

broker n        ပြဲစား

brokers         n[pl]   ပြဲစားမ်ား

bronchitides  n        လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းမ်ား

bronchitis     n        လည္ေခ်ာင္းနာ

bronze          n        ေၾကးနီႏွင့္ ခဲမျဖဴ သတၳဳစပ္။

brooch         n        ရင္ထိုး။

brooches      n[pl]   ရင္ထိုးမ်ား

brook n        ေခ်ာင္းငယ္

brooks          n[pl]   ေခ်ာင္းငယ္မ်ား

broom          n        တံျမက္စည္း။

brooms        n[pl]   တံျမက္စည္းမ်ား

broth  n        စြတ္ျပဳတ္။

brother         n        ညီ

brother-in-law         n        ေယာက္ဖ

brothers       n[pl]   အစ္ကိုမ်ား

brought        v[pt]   ယူလာခဲ့

brought        v[pp]  ယူလာခဲ့ၿပီး

brow  n        မ်က္ခံုး။နဖူး။

brown adj     ညိဳ

brown n        အညိဳေရာင္

brown v        ညိဳသြား

browned       v[pt]   ညိဳသြားခဲ့

browned       v[pp]  ညိဳသြားခဲ့ၿပီး

browner       adj[com]      ပို၍ညိဳ

brownest      adj[sup]       အညိဳဆံုး

browning      v[ing] ညိဳသြားေန

browns         n[pl]   အညိဳေရာင္မ်ား

bruise n        အတြင္းေၾက

bruises         n[pl]   အတြင္းေၾကမ်ား

bruit   v        သတင္းမ်ားကို ျဖန္႕သည္။

brush  n        ဝက္မွင္ဘီး

brush  v        တိုက္

brushed        v[pt]   တိုက္ခဲ့

brushed        v[pp]  တိုက္ခဲ့ၿပီး

brushes        n[pl]   ဝက္မွင္ဘီးမ်ား

brushing       v[ing] တိုက္ေန

brutal adj     လူမဆန္ေသာ။

brute  n        တိရစာၦန္။ ရက္စက္ေသာသူ။

bubble          n        ပူေဖာင္း

bubble          v        ဗလံုစီ

bubbled        v[pt]   ဗလံုစီခဲ့

bubbled        v[pp]  ဗလံုစီခဲ့ၿပီး

bubbles        n[pl]   ပူေဖာင္းမ်ား

bubbling       v[ing] ဗလံုစေန

buckle n        ခါးပတ္ခ်ိပ္

buckle v        ေကာက္ေကြး

buckled        v[pt]   ေကာက္ေကြးခဲ့

buckled        v[pp]  ေကာက္ေကြးခဲ့ၿပီး

buckles         n[pl]   ခါးပတ္ေခါင္းမ်ား

buckling       v[ing] ေကာက္ေကြးေန

Buddha         n        ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား

Buddhism     n        ဗုဒၶဝါဒ။

Buddhist       n        ဗုဒၶဘာသာဝင္။

Buddhists      n[pl]   ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား

buddy n        ေရာင္းရင္း။ ရေဘာ္။

budget         n        ဘတ္ဂ်က္

budgets        n[pl]   ဘတ္ဂ်က္မ်ား

Budha Image n        ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္

budina          n        ပူစီနံ

buffalo         n        ကၽြဲ

buffaloes      n[pl]   ကၽြဲမ်ား

bug    n        ၾကမ္းပိုး။

bugle  n        စစ္ခရာ

bugles n[pl]   စစ္ခရာမ်ား

bugs   n[pl]   ၾကမ္းပိုးမ်ား

build   v        ျပဳလုပ္သည္။ ေဆာက္လုပ္သည္။

building        n        အေဆာက္အံု

building        v[ing] ေဆာက္ေန

buildings      n[pl]   အေဆာက္အံုမ်ား

built   v[pt]   ေဆာက္ခဲ့

built   v[pp]  ေဆာက္ခဲ့ၿပီး

bulb   n        မီးသီး။

bulk    n        အေရအတြက္။

bulk    v        ႀကီးမားေစသည္။ အေရးပါေစသည္။

bulkhead      n        သေဘၤာ တစ္ဆင္း၏ ေရလံုသည့္ေနရာ။

bull    n        ႏြားထီး

bullet  n        က်ည္ဆံ

bulletin         n        အစိုးရျပန္တမ္း။

bullets n[pl]   က်ည္ဆံမ်ား

bullion          n        ေရႊတံုး။ ေငြတံုး။

bullock         n        ႏြားထီး။

bullock cart   n        ႏြားလွည္း

bulls   n[pl]   ႏြားထီးမ်ား

bum   n        တင္ပါးဆံု။

bump n        တိုက္မိျခင္း။

bumper        n        ေမာ္ေတာ္ကား ဘမ္ပါ။

bumpkin       n        ရိုးအသူ။

bun    n        ဘန္းကိတ္။

bunch n        အစည္း

bunch v        စည္း

bunched       v[pt]   စည္းခဲ့

bunched       v[pp]  စည္းခဲ့ၿပီး

bunches        n[pl]   အစည္းမ်ား

bunching      v[ing] စည္းေန

bundle          n        အစည္းအထုပ္။

bundle          v        ထုတ္ပိုးသည္။

bung  n        စည္အဆို႕။

bungalow     n        တစ္ထပ္အိမ္ငယ္။

bungle          v        ကပ်က္ကေခ်ာ္လုပ္သည္။

bunk   v        ထြက္ေျပးသည္။

bunny n        ေရႊယုန္။

burden         n        တာဝန္

burden         v        ဝန္ေလး

burdened      v[pt]   ဝန္ေလးခဲ့

burdened      v[pp]  ဝန္ေလးခဲ့ၿပီး

burdening     v[ing] ဝန္ေလးေန

burdens        n[pl]   တာဝန္မ်ား

burg   n        ၿမိဳ႕။

burglary       v        တခုခုခိုးယူရန္ေဖာက္ထြင္းဝင္ေရာက္သည္

buried v[pt]   ေျမျမႇုပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့

buried v[pp]  ေျမျမႇုပ္သၿဂႋဳဟ္ခဲ့ၿပီး

burly  adj     ႀကီးထြားသန္မာေသာ။

Burma n        ျမန္မာႏိုင္ငံ (Former official name)

burn   v        မီးေလာင္သည္။ မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည္။

burner          n        မီးဖို။ မီးခြက္။

burning        v[ing] ေလာင္ေန

burnish         v        အေရာင္တက္ေအာင္လုပ္သည္။

burnt  adj     မီးကၽြမ္း

burnt  v[pt]   ေလာင္ခဲ့

burnt  v[pp]  ေလာင္ခဲ့ၿပီး

burrow         n        ေျမက်င္း။

burrows        n[pl]   တိရစၧာန္တြင္းမ်ား

bursar n        တကၠသိုလ္ ဘ႑ာထိန္း။

burst  v        ေပါက္ထြက္

burst  v[pt]   ေပါက္ထြက္ခဲ့

burst  v[pp]  ေပါက္ထြက္ခဲ့ၿပီး

bursting        v[ing] ေပါက္ထြက္ေန

Burton          n        ဒါဘီရိႈင္းယားမွလုပ္သည့္ ဘီယာ။

bury   v        ေျမျမႇုပ္သၿဂႋဳဟ္

burying        v[ing] ေျမျမႇုပ္သၿဂႋဳဟ္ေန

burying-ground       n        သခၤ်ိဳင္း။

bus     n        ဘတ္စကား

bus     v        ဘတ္စကားျဖင့္သြား

bused v[pt]   ဘတ္စကားျဖင့္သြားခဲ့

bused v[pp]  ဘတ္စကားျဖင့္သြားခဲ့ၿပီး

buses  n[pl]   ဘတ္စကားမ်ား

bush   n        အပင္ပု

bushes         n[pl]   ခ်ံဳပုတ္မ်ား

busier adj[com]      ပို၍အလုပ္မ်ား

busiest         adj[sup]       အလုပ္အမ်ားဆံုး

business       n        စီးပြားေရးလုပ္ငန္း

businesses    n[pl]   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

businessmen n[pl]   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

businessowmen      n[pl]   စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

busing          v[ing] ဘတ္စကားျဖင့္သြားေန

busy   adj     အလုပ္မ်ား

but     conj    ဒါေပမဲ့

butane          n        ေရနံတြင္းမွထြက္သည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕။

butt    n        အရက္စည္။ ေရတံေလွ်ာက္။ ေသနတ္ဒင္။ ေဆးေပါ့လိပ္တို။

butt    v        ေခါင္းႏွင့္တိုက္သည္။ ေဝွ႕သည္။

butted v[pt]   ေခါင္းျဖင့္ဝင္က်ံဳးခဲ့

butted v[pp]  ေခါင္းျဖင့္ဝင္က်ံဳးခဲ့ၿပီး

butter n        ေထာပတ္

butter v        ေထာပတ္သုတ္

buttered       v[pt]   ေထာပတ္သုတ္ခဲ့

buttered       v[pp]  ေထာပတ္သုတ္ခဲ့ၿပီး

butterflies     n[pl]   လိပ္ျပာမ်ား

butterfly       n        လိပ္ျပာ

buttering      v[ing] ေထာပတ္သုတ္ေန

butters         n        ေထာပတ္မ်ား

butting         v[ing] ေခါင္းျဖင့္ဝင္က်ံဳးေန

buttocks       n[pl]   တင္ပါးမ်ား

button n        ၾကယ္သီး

buttons         n[pl]   ၾကယ္သီးမ်ား

butts   n[pl]   စီးကရက္တို

buy    v        ဝယ္

buy    n        အဝယ္

buyer  n        ဝယ္သူ

buyers          n[pl]   ဝယ္သူမ်ား

buying          v[ing] ဝယ္ေန

buys   n        အဝယ္

by      prep   အားျဖင့္

by  the back door    idm    ေနာက္ေဖးေပါက္ မွ။

by / from the look of sb / sth       idm    ၾကည့္ရတာေတာ့။ ပံုေပါက္တယ္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ သည္။ သိတတ္သည္။

by a long way         idm    ေအးေအးေလး။ အသာေလး။

by accident   idm    မေတာ္တဆ။

by all means idm    လုပ္ခြင့္ျပဳသည့္အခါမ်ိဳး၌သံုးေလ့ရိွသည့္စကား။ ရပါတယ္။

by choice      idm    ေရြးခ်ယ္မႈအရ။

by degrees    idm    တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္။ တစ္စတစ္စ။

by dint of sth idm    အေၾကာင္း(ျဖင့္)။

by heart        idm    အာဂံု။အလြတ္။

by inches      idm    သီသီကေလး။

by itself        idm    အလိုအေလ်ာက္။ တစ္ခုတည္း။ သီးျခား။ သီးသန္႕။

by lot  idm    မဲျဖင့္။

by means of sth      idm    အားျဖင့္။ ျဖင့္။

by mistake    idm    မွားၿပီးေတာ့။

by name       idm    နာမည္ႏွင့္တကြ။ I only know her by name .သူ႕ကို နာမည္သာ ၾကားဖူးပါတယ္။

by nmeans; not by any (manner of) means      idm    လံုးဝ။ နည္းနည္းမွ်။ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်။

by numbers  IDM(infml)    နံပါတ္စဉ္အတိုင္း ။ နံပါတ္အလိုက္ ။

by one’s  own  account      idm    ျပန္လည္ေျပာဆိုခ်က္ အရ။ အေျပာအရ။

by the way    idm    စကားမစပ္။

by/ of the name of  idm    အမည္ရိွ။

by/in comparison    idm    ႏိႈင္းယွဉ္လိုက္ ရင္။ ယွဉ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့။ ႏိႈင္းယွဉ္လို႕မရဘူး။ တျခားစီပဲ။

C        n        တတိယ အဂၤလိပ္အကၡရာ။ ေမဂ်ာ သံစဉ္တြင္ ပထမအသံ။ ယင္း၏သံပံု။ တစ္ေပါက္သံ။ ပညာရည္ အကဲျဖတ္ခ်က္တြင္ တတိယ အဆင့္။

C        abbr   (သကၠရာဇ္ေရွ႕၌ ေရး ေလ့ရိွသည္။) ခန္႕။ ပတ္ဝန္းက်င္။

cab     n        ေလာ္ရီကား (သို႕) မီးရထား ေမာင္းသူ ထိုင္သည့္ေနရာ။

cab-driver     n        တကၠစီယာဉ္ေမာင္း။

cabal  n        ႏိုင္ငံေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္မႈ။ ႏိုင္ငံေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ႀကံစည္သည့္လူစု။

cabaret         n        စားပြဲ႐ံု (သို႕) ကလပ္၌စားေသာက္စဉ္ အဆိုအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း။ ထိုသို႕ေဖ်ာ္ေျဖေပးသည့္ စားပြဲ႐ံု (သို႕) ကလပ္။

cabbage        n        ေဂၚဖီထုပ္။ ေဂၚဖီ ရြက္။ မုန္လာထုပ္။ မည္သည့္အရာ ကိစၥ ကိုမွ် စိတ္ဝင္စားျခင္း မရိွေသာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား မရိွေသာ လူညံ့၊ လူခ်ာ။ ဦးေႏွာက္ပ်က္ေန ေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါးကို အားကိုးေနရသူ။

cabby n        တကၠစီယာဉ္ေမာင္း။ (ျမင္းလွည္း)ေမာင္းသမား။

caber  n        ရွည္လ်ားေလးလံေသာ သစ္သားေခ်ာင္း။ (စေကာ့ တလန္ျပည္နယ္၌ ေျမႇာက္ပစ္၍ အားၿပိဳင္ေလ့ ရိွသည္။)

cabin  n        သေဘၤာေပၚမွ အခန္းငယ္။ ေလယာဉ္တြင္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္အခန္း။ သစ္သားအိမ္ငယ္၊ တဲ။ အၾကမ္းေဆာက္လုပ္ထားေသာ အိမ္ငယ္။

cabin class    n        သေဘၤာဒုတိယတန္း အခန္း။

cabin crew    n        ေလယာဉ္ခရီးသည္မ်ားကို ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား။

cabin-boy     n        သေဘၤာခန္းအေစာင့္။

cabinet         n        အံဆြြဲ (သို႕) အဆင့္ပါေသာ ဗီ႐ို။ ေရဒီယို၊ တီဗီစသည္ ထားစရာ။ အစိုးရအဖြဲ႕။ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕။

cabinet-maker         n        ပရေဘာဂလက္သမား။

cable  n        သံနန္းလြန္းႀကိဳး။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္သယ္ပို႕သည့္ ေၾကးနန္းႀကိဳး(ဖို၊မ)တစ္စံု။ ေၾကးနန္းစာ။ ေၾကးနန္း႐ိုက္၍ အေၾကာင္းၾကား သည္။ ေၾကးနန္းျဖင့္ေငြပို႕သည္။ အေၾကာင္းၾကားစာပို႕သည္။

cable  v        ေၾကးနန္းရိုက္

cable railway n        ေတာင္ေစာင္းမ်ား၌ သံႀကိဳးျဖင့္ အတင္အခ် ျပဳလုပ္ေသာ ယာဉ္သြားသံလမ္း။

cable television       n        အခေၾကးေငြ ေပးလွ်င္ ေၾကးနန္းျဖင့္ဆက္ေပးေသာ တီဗြီ။

cable-car       n        ခရီးသည္မ်ားကို ေတာင္ေပၚ ေတာင္ေအာက္ သယ္ေဆာင္သည့္ သံႀကိဳးဆြဲယာဉ္။

cablegram     n        ေၾကးနန္းစာ။

caboodle       n        အားလံုး။

caboose        n        ဂါတ္တြဲ (အထူးသျဖင့္ ကုန္ရထား ဂါတ္တြဲ)။

cacao  n        ကိုကိုးပင္။

cache  n        ဝွက္ထားေသာ လက္နက္၊ အစားအစာ၊ ေငြ စသည္။

cache  vt       ေနရာဝွက္တြင္ ထားသိုသည္။

cachet n        ေလးစားျခင္း။ ခ်ီးက်ဴးျခင္း။ ဂုဏ္ရိွျခင္း။ (စစ္မွန္ေၾကာင္း) ထူးျခားေသာ အမွတ္လကၡဏာ။

cackle n        (ၾကက္မ)ကေတာ္သံ။ မႏွစ္ၿမိဳ႕ဖြယ္ စူးစူး ဝါးဝါးရယ္သံ။ အေသးအဖြဲစကားမ်ားကို ဆူညံစြာေျပာျခင္း။

cackle v        (ၾကက္မ)ကေတာ္သည္။ စူးစူးဝါးဝါးရယ္သည္။

cacophony    n        ကၽြက္ကၽြက္ညံသံ။ စီစေလာင္ေလာင္ဆူသံ။ နားမခံသာေသာ အသံဗလံ။

cactus n        ရွားေစာင္းပင္။ ေဇာင္းၾကမ္းပင္။

CAD   abbr   ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဒီဇိုင္းထုတ္ျခင္း။ ယင္းဒီဇိုင္း။

cad     n        (အထူးသျဖင့္ မိန္းမမ်ားကို) လွည့္ျဖား တတ္သူ။ အမူအက်င့္ဆိုးသြမ္းသူ။

cadaverous   adj     ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ႏွင့္ ပိန္ေသာ။ လူေသေကာင္ကဲ့သို႕ေသာ။ ျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ ျဖစ္ေနေသာ။

caddie n        ေဂါက္သီးကစားသူ၏ ေဂါက္တံမ်ား ကိုသယ္ေပးသူ။ ကယ္ဒီ။

caddie v        ထိုသို႕သယ္ေဆာင္ေပးသည္။

caddy n        ေဂါက္သီးကို ထမ္း၍လိုက္သူ။

cadence        n        အသံေနအသံထား။ ေတးသြားတစ္ပါဒ၏ အခ်သံ။ နိမ့္တံုျမင့္တံုအသံ။

cadenza        n        အေနာက္တိုင္း ေတးႀကီးဘြဲ႕ႀကီးမ်ား ၏ သီခ်င္းအခ်ပိုင္းနားတြင္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ လက္စြမ္းျပ သီဆို တီးမႈတ္ေသာ အပိုဒ္။

cadet  n        (တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕) ဗိုလ္ေလာင္း။ အရာရိွေလာင္း။

cadge v        ကပ္ရပ္ ေတာင္းသည္။

cadmium      n        သံျဖဴကဲ့သို႕ ျပာလဲ့လဲ့ အျဖဴေရာင္ရိွေသာ ဓာတုျဒပ္စင္။ ကက္ဒမီယံ။

cadre  n        အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပး ထားေသာ စစ္သားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား စသည္။ ေကဒါ။ အျမဳေတရေဘာ္။ ေကဒါ။

Caesarean     n        ဗိုက္ခြဲ၍ကေလးေမြးဖြားျခင္း။

caesium        n        ေငြေရာင္သတၱဳ ေပ်ာ့တစ္မ်ိဳး။ ဆီးဇီယံ။

caesura         n        ကဗ်ာေရးရာ၊ ရြတ္ဖတ္ရာ၌ တန္႕ရပ္ရသည့္ အပိုင္းအျခားကိုျပေသာ အမွတ္ အသား။ ယတိမွတ္။

café    n        လက္ဖက္ရည္ဆိုင္။ ကဖီး။

cafeteria       n        ႏွစ္သက္ရာကို ကိုယ္တိုင္ဗန္းျဖင့္ ယူ၍စား ရသည့္ စားေသာက္ဆိုင္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စားေသာက္ဆိုင္။ (ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ စက္႐ံု၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ ေတြ႕ရသည္။)

caff     n        လက္ဖက္ရည္ဆိုင္။ ကဖီး။

caffeine        n        လက္ဖက္ေျခာက္၊ ေကာ္ဖေစ့မ်ား၌ ပါရိွ ေသာ ကိုယ္ခႏၶာကို ႏိုးႂကြေစသည့္ ေဆးဓာတ္။

caftan n        အေရွ႕ရင္းေဒသ ေယာက်္ား မ်ား ဝတ္ေလ့ရိွေသာ ခါးပတ္ပါသည့္ ခပ္ပြပြအက်ႌ။ အမ်ိဳးသမီး မ်ားဝတ္ေသာ ပြပြရွည္ရွည္ အဝတ္အစား။

cage   n        ေလွာင္အိမ္။ ေႏွာင္ခ်ိဳင့္။ ေလွာင္ခ်ိဳင့္။ သတၱဳတြင္းသံုး ဓာတ္ေလွ ကား။ ေလွာင္အိမ္၌ ေလွာင္ထားသည္။ (vt) ေလွာင္အိမ္တြင္ သြင္းေလွာင္သည္။

cage sb in     phrv   ေလွာင္ပိတ္ျခင္းခံရသကဲ့သို႕ ျဖစ္သည္။

cagey  adj     လွ်ိဳ႕ဝွက္တတ္ေသာ။ သိုသိပ္ေသာ။

cagoule        n        ေခါင္းေဆာင္းပါေသာ ေပါ့ပါးရွည္လ်ားသည့္ အက်ႌ။ (မိုးေလတို႕ကိုကာကြယ္ရန္ ဝတ္သည္။)

cahoots        n        ႀကံရာပါ။

cairn   n        အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္ပံု။ (ေတာင္ထိပ္ တစ္စံု တစ္ဦး၏ သခ်ၤိဳင္းေနရာ၌ ထိုသို႕ပံုထားေလ့ရိွသည္။) ။ ပိရမစ္ပံုသဏၭာန္ေက်ာက္တိုင္။

caisson         n        ေရေအာက္ေလလံုခန္း။

cajole v        ေခ်ာ့ေမာ့ေျမႇာက္ပင့္ နားခ်သည္။ ေခ်ာ့ေမာ့အစ္ေအာက္သည္။ ေျမွာက္ပင့္၍ ခိုင္းေစသည္။

cake   n        ကိတ္မုန္႕။ ငါး၊ အာလူး စသည္တို႕ျဖင့္ေရာ ဖုတ္ထားေသာ ဝိုင္းဝိုင္းျပားျပား စားစရာ။ အခဲ။ အတံုး။

cake   v        မာေတာင့္သြားသည္။ ခဲသည္။ အျမတ္၊ အက်ိဳးကို ေဝပံုက်ရသည္၊ ရလိုသည္။ (တစ္ခုခုကို စားလည္း စားခ်င္၊ ထားလည္း ထားခ်င္ ဆိုသကဲ့သို႕) မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

calabash       n        ဘူးသီး

calamine       n        အပူေလာင္ လွ်င္ လိမ္းရေသာ ပန္းေရာင္ေဆးရည္။

calamitous    adj     ေဘးဒုကၡ ဆိုက္ေသာ။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေသာ။

calamity        n        ေဘးဒုကၡ။ ကပ္ေဘး။

calcify v        ထံုးဓာတ္ေၾကာင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ သည္။

calcium         n        ထံုးဓာတ္။

calculable      adj     တြက္ခ်က္၍ရႏိုင္ေသာ။

calculate       v        တြက္သည္။ တြက္ခ်က္သည္။ ခ်င့္တြက္ သည္။ ခန္႕မွန္းသည္။ ရည္ရြယ္သည္။

calculated     adj     တမင္။ ေမွ်ာ္ကိုးသည္။

calculating    adj     ေျမာ္ျမင္တတ္ေသာ။ အပိုင္ ႀကံတတ္ေသာ။

calculation    n        တြက္ခ်က္ ျခင္း။ အတြက္အခ်က္။ ေျမာ္ျမင္တတ္ျခင္း။ အပိုင္ႀကံျခင္း။

calculator      n        ဂဏန္းတြက္စက္။ ဂဏန္းတြက္သူ။

calculus        n        ကဲကုလ(စ္)သခ်ၤာ။

calendar       n        ျပကၡဒိန္။ ရက္အလိုက္ေန႕စဉ္ လွည့္ေပးရေသာ ျပကၡဒိန္တစ္မ်ိဳး။ ရက္ခ်ိန္းေပးမႈ ေန႕စဉ္မွတ္တမ္း။ အေရးပါေသာရက္မ်ား၊ အျဖစ္ အပ်က္မ်ား စာရင္း။ လူမ်ိဳးဘာသာအလိုက္ သတ္မွတ္ေသာ ျပကၡဒိန္။ ျပကၡဒိန္လ။ တစ္လ။

calendar year n        ျပကၡဒိန္ႏွစ္။ (ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္ မွ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ထိ)

calender       n        အဝတ္ ၊ စကၠဴ တို႕ကို ႀကိတ္သည့္ ဒလိမ့္တံုး။ (vt) စက္ထဲ ထည့္၍ ႀကိတ္သည္။

calf     n        ႏြားငယ္ကေလး။ ေဝလငါး၊ဆင္ စသည္ ကေလး။ ႏြားကေလးသားေရ။ ေျခသလံုးသား။

calf-love       n        ကေလးခ်စ္။ တဏွာစိတ္ မပါသည့္အခ်စ္။

calibrate       vt       ႁပြန္ဝ ထိပ္ဝ အက်ယ္ကို တြက္ခ်က္သည္။ သာမိုမီတာတို႕၏ အတိုင္းအတာကို မွတ္သားသည္။

calibre n        ေသနတ္ေျပာင္းအက်ယ္။ အရည္အခ်င္း။

calico  n        သရက္ထည္

calicoes        n[pl]   သရက္ထည္မ်ား

calipers         n        လံုးပတ္တိုင္း ကိရိယာ။

call     vt & i  အမည္ေပးသည္။ ေခၚေဝၚသည္။ ေအာ္ေခၚသည္။ call for, လိုအပ္သည္။ call off, ရပ္ဆိုင္းသည္။ (n) ေအာ္ေခၚသံ။

call     v        ေခၚ

call     n        ေတာင္းေခၚေငြ

call-box        n        တယ္လီဖုန္း စကားေျပာရံု။

called  v[pt]   ေခၚခဲ့

called  v[pp]  ေခၚခဲ့ၿပီး

caller  n        အလည္လာသူ။

calligraphy    n        လက္ေရး။

calling n        အလုပ္အကိုင္။

calling v[ing] ေခၚေန

callisthenics   n        ကိုယ္ခႏၶာ လွပရန္ ႏွင့္ သန္စြမ္းရန္ ေလ့က်င့္ျခင္း။

callosity        n        အသားမာ။

callous          adj     အသားမာထေနေသာ။ ႏွလံုးသား ကင္းမဲ့ေသာ။

calloused      adj     အသားမာတက္ေနေသာ။ ကၽြဲပခံုးထေနေသာ။

callow adj     ခ်ည္ေခ်ာအျဖဴထည္။ အေတြ႕အႀကံဳႏုနယ္ေသာ။

calls    n[pl]   ေတာင္းေခၚ

callus  n        အသားမာ။

calm   adj     ၿငိမ္သက္ေသာ။ စိတ္လႈပ္ရွားျခင္းမရိွေသာ။ တည္ၿငိမ္ေသာ။ ၿငိမ္သက္ေသာ၊ လိႈင္းတံပိုးမရိွေသာ (ပင္လယ္)။ ေလမတိုက္ေသာ။ ေလၿငိမ္ေသာ။

calm   n        ၿငိမ္သက္ေသာ အေျခအေန။ ၿငိမ္သက္မႈ။

calm   v        ၿငိမ္သက္ေစသည္။ စိတ္ၿငိမ္ေစသည္၊ ေအး ေစသည္။

calmed         v[pt]   ၿငိမ္သက္ေစခဲ့

calmed         v[pp]  ၿငိမ္သက္ေစခဲ့ၿပီး

calmer          adj[com]      ပို၍ၿငိမ္သက္

calmest         adj[sup]       အၿငိမ္သက္

calming        v[ing] ၿငိမ္သက္ေစေန

calmly adv     ေအးေအးေဆးေဆး။ မတုန္မလႈပ္။

calmness      n        တည္ၿငိမ္ျခင္း။

calms  n[pl]   ၿငိမ္သက္ေသာ အေျခအေနမ်ား

calomel        n        ဝမ္းႏႈတ္ေဆး။

Calor gas      n        အိမ္သံုးဓာတ္ေငြ႕ရည္ တစ္မ်ိဳး။

calorie n        အစားအစာမွရေသာ စြမ္းအင္ ယူနစ္။ ကယ္လိုရီ။ အပူပမာဏတိုင္းယူနစ္။

calorific        adj     အပူဓာတ္ေပးေသာ။

calumny       n        ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း။ အသေရဖ်က္သည့္စကား။ အသေရဖ်က္မႈ။

calvados       n        ပန္းသီးဘရန္ဒီ။

calve   v        ႏြားသားေပါက္သည္။

calves n[pl]   ႏြားငယ္ကေလးမ်ား

Calvinism      n        ျပင္သစ္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္ ဂၽြန္ကယ္ဗင္ ၏ ဘာသာေရး အယူ ဝါဒ။ ယင္းဝါဒီ။

Calvinist       n        ထိုအယူဝါဒ လိုက္နာသူ။ ထိုအယူဝါဒကိုလိုက္နာေသာ။ စည္းကမ္းတင္းက်ပ္ေသာ။

calypso         n        ေခတ္စားေနေသာ အေၾကာင္းရပ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဖရိကသံစဉ္ျဖင့္ ဖြဲ႕သီထားေသာ သီခ်င္း။ (အေနာက္အိႏၵိယကၽြန္း ၌ ဆိုၾကသည္။)

calyx   n        ပြင့္ပပ္။

cam    n        ဝင္႐ိုး၊ ဘီးတို႕တြင္တည္ရိွ၍ ယင္း၏လည္ပတ္မႈႏွင့္ ထေတြ႕သည့္အရာကို အထက္ေအာက္ (သို႕) ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္လႈပ္ ရွားေစေသာအဖု။ ကင္ဖု။ ကင္။

camaraderie  n        (French) ရေဘာ္ရဲဘက္စိတ္ဓာတ္။

camber         n        (လမ္း ကန္႕လန္႕ျဖတ္ မ်က္ႏွာျပင္) အခံုး။ လိပ္ေက်ာပံု။

camber         v        (လမ္းမ်က္ႏွာျပင္ကို) ခံုးေပးထားသည္။

cambric        n        ခ်ည္ေခ်ာအျဖဴထည္။

camcorder    n        လက္ဆြဲတီဗြီကင္မရာ။

came  v[pt]   လာခဲ့

camel n        ကုလားအုတ္။ (ဘို႕ တစ္ဘို႕ (သို႕) ႏွစ္ဘို႕ ရိွသည္။) အညိဳေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ အေရာင္။ ကုလား အုတ္အေမြးျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကုလားအုတ္အေမြးႏွင့္ သိုးေမြးစပ္၍ျဖစ္ေစ ရက္ထားေသာအထည္စ။ ပန္းခ်ီစုတ္တံ သံုး အေမြးႏု။

camellia        n        လက္ဖက္မ်ိဳးဝင္ ကမဲလီးယားခ်ံဳပင္။ (အျဖဴ၊ အနီ၊ ပန္းေရာင္ ပန္းပြင့္၍ ေျပာင္လက္ေသာ အရြက္မ်ားရိွသည္။) ၊ တရုတ္/ဂ်ပန္ျပည္တြင္ေပါက္သည့္ ဖေယာင္းပန္း။

camels          n[pl]   ကုလားအုတ္မ်ား

cameo n        ႐ုပ္ရွင္ကား(သို႕) ျပဇာတ္၌ နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္က ဧည့္သည္အျဖစ္ပါဝင္ျခင္း။ စာညြန္႕။ ေရာင္စံုေက်ာက္မ်ားဝိုင္းရံၿပီး အလယ္၌ ရတနာႀကီးကို တပ္ထားေသာ အဆင္တန္ဆာ။

camera         n        ႐ုပ္ရွင္ကင္မရာ။

camerae/ cameras   n[pl]   ကင္မရာမ်ား

camerawork  n        ႐ိုက္ခ်က္လက္ရာ။

cami-knickers          n        အမ်ိဳးသမီး အတြင္းခံအဝတ္။

camion         n        ေလာ္ရီကား။

camisole       n        အမ်ိဳးသမီးဝတ္ လက္ျပတ္ခါးတိုအက်ႌ။

camomile      n        ထိုအပင္၏အရြက္ႏွင့္ပန္းေျခာက္။ (ေဆးဖက္ဝင္သည္။)

camouflage   n        အေျခအေနမွန္ကို ဖံုးကြယ္ျခင္း။

camouflage   v        ပံုဖ်က္သည္။ ဖံုးကြယ္သည္။

camp  n        ဟန္။ အမူအရာ။ မရယ္ရယ္ေအာင္ အတင္း ကလိထိုးသည့္ အမူအရာလုပ္သည္။ မိန္းမလ်ာမွန္းသေအာင္ လုပ္ျပသည္။

camp  v        တဲထိုးသည္။ စခန္းခ်သည္။ တဲမ်ား၌ေနသည္။ အေပ်ာ္စခန္းခ် ခရီးထြက္သည္။ ေခတၱစတည္းခ်သည္။

camp  adj     မိန္းမလ်ာဟန္အမူအရာ လုပ္ေသာ။ လိင္တူခ်င္းဆက္ဆံေသာ (ေယာက်္ား)။ ရယ္စရာျဖစ္ေအာင္ တမင္ပိုလုပ္ေသာ(ဟန္)။

camp-bed     n        ေခါက္ခုတင္။

camp-fire      n        မီးပံုပြဲ။

camp-follower         n        တပ္ေနာက္လိုက္၍ ေဈးေရာင္းသူ။ အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ဘဲ ေထာက္ခံအားေပး ေသာ အျပင္လူ။ ေနာက္ေျမႇာင္။ ေနာက္လိုက္ေခြး။

camp-site      n        အေပ်ာ္ခရီးထြက္သူမ်ား စခန္းခ်ရာေနရာ။

campaign      n        တိုက္ပြဲစဉ္။ ရည္မွန္း ခ်က္ တစ္ခုခုအတြက္လံႈ႕ေဆာ္ျခင္း၊ တိုက္ပြဲဝင္ျခင္း။

campaign      v        စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္ရာတြင္ ပါဝင္သည္။ ဦးေဆာင္သည္။ တိုက္ပြဲဝင္သည္။

campaigned  v[pt]   တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့

campaigned  v[pp]  တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး

campaigner   n        စည္း႐ံုးလံႈ႕ေဆာ္သူ။ တိုက္ပြဲဝင္သူ။

campaigning v[ing] တိုက္ပြဲဝင္ေန

campaigns    n[pl]   တိုက္ပြဲမ်ား

campanile     n        ေခါင္းေလာင္းေမ=်ာ္စင္။

campanula    n        ေခˡ


္း1လာင9းပန္း။

camped        v[pt]   တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့

camped        v[pp]  တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၿပီး

camper         n        စခန္းခ်သူ။ အားလပ္ရက္ အေပ်ာ္ခရီးသံုး ကားႀကီး။

camphor       n        ပ႐ုတ္။

camping       n        စခန္းခ်ခရီးထြက္ျခင္း။

camping       v[ing] တိုက္ပြဲဝင္ေန

camps n[pl]   တပ္စခန္းမ်ား

campus        n        တကၠသိုလ္ ပရိဝုဏ္၊ နယ္ေျမ။ တကၠသိုလ္ နယ္ေျမခြဲ။

campuses     n[pl]   တကၠသိုလ္နယ္ေျမမ်ား

CAMRA        abbr   ေရွးမူဘီယာခ်က္နည္း မပေပ်ာက္ေရး ၿဗိတိသွ်အသင္း။

can     n        အရည္ထည့္စရာ ဘူး၊ ပံုး။ စည္သြတ္ဘူး။ ေထာင္။ အိမ္သာ။

can     v        (စိတ္႐ႈပ္ျခင္း၊ သံသယရိွျခင္း၊ အံ႕ဩျခင္းကို ျပသည့္သေဘာ)။ ပါလိမ့္။ ပါ့မလား။ (အေလ့အထ၊ ျဖစ္တတ္ျခင္းကို ျပသည့္သေဘာ)။ တတ္သည္။ (အႀကံေပးသည့္သေဘာ)။ ႏိုင္တာေပါ့။

can     modal နိုင္

can-opener   n        ေဖာက္တံ။

Canadian      n        ကေနဒါလူမ်ိဳး။ adj ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

canaille         n        ဝရုန္းသုန္းကားလူစု။

canal  n        တူးေျမာင္း။ အစာႁပြန္စသည္။

canal boat     n        တူးေျမာင္းသြား ေလွသေဘၤာ။

canalization   n        တူးေျမာင္းတူးျခင္း။

canalize        v        တူးေျမာင္းေဖာက္သည္။ ျမစ္ကို တူးေျမာင္းအျဖစ္သို႕ ေျပာင္းသည္။

canals n[pl]   တူးေျမာင္းမ်ား

canapé         n        ေပါင္မုန္႕၊ ဘီစကြတ္၊ အသား၊ ဒိန္ခဲတို႕ျဖင့္ စီမံထားေသာ အျမည္း။

canard          n        သတင္းမွား။ ေကာလာဟလ။

canary n        စာဝါငွက္။ ကေနရီ။

canasta         n        ဖဲႏွစ္ထုပ္ျဖင့္ ကစားရေသာ ဖဲကစား နည္းတစ္မ်ိဳး။

cancan          n        ေျခေျမႇာက္၍ ကေသာ ျမဴးျမဴးႂကြႂကြ အမ်ိဳးသမီးယိမ္းအက။

cancel v        အစီအစဉ္ဖ်က္သည္။ တရားဝင္အျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္သည္။ စာေၾကာင္းကို ျခစ္၍ဖ်က္သည္။ သံုးၿပီးေၾကာင္း တံဆိပ္ခတ္ႏိွပ္သည္။

cancel out     phrv   ဘဲစားဘေခ်ျဖစ္ေစသည္။ ေခ်ဖ်က္သည္။ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာလက္မွတ္။ (ရထား၊ ႐ုပ္ရွင္ လက္မွတ္ စသည္တို႕၌) ပယ္ ဖ်က္ေသာ အမွတ္အသား။

cancelation    n        ပယ္ဖ်က္ျခင္း။

canceled/cancelled   v[pt]   အစီအစဉ္ဖ်က္ခဲ့

canceled/cancelled   v[pp]  အစီအစဉ္ဖ်က္ခဲ့ၿပီး

canceling/cancelling v[ing] အစီအစဉ္ဖ်က္ေန

Cancer          n        ကင္ဆာေရာဂါ။ ျမစ္ပြားနာ။ အလ်င္အျမန္ ကူးစက္ေစေသာ အႏ ၱရာယ္၊ မေကာင္းမႈ။ ၃

cancerous     adj     ကင္ဆာျဖစ္ေနေသာ။

cancers         n[pl]   ကင္ဆာမ်ား

candelabrum n        ဖေယာင္းတိုင္ ပန္းဆိုင္း။

candid adj     ပြင့္လင္းေသာ။ တဲ့တိုးျဖစ္ေသာ။

candidate      n        ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္း။ စာေမးပြေျဖသူ။ ကိစၥတစ္ခုႏွင့္ သင့္ေတာ္သူ။

candidly        adv     ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း။

candidutes    n[pl]   ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား

candied        adj     ယိုထိုးထားေသာ။ ယို။

candies         n[pl]   သၾကားလံုးမ်ား

candle n        ဖေယာင္းတိုင္။ ကိုမမီ။

candlelit        adj     ဖေယာင္းတိုင္မီးျဖင့္။

candlestick    n        ဖေယာင္းတိုင္ စိုက္ေသာတိုင္။ ဖေယာင္းညွာတံ

candour (US = candor)      n        ပြင့္လင္းျခင္း။

candy a        (also sugar-candy) သၾကားလံုး။ vt,vi. သၾကားအုပ္သည္။ candled pp as adj. ခ်ိဳေသာ။ ေျမွာက္ပင့္ေသာ။

candy n        သၾကားလံုး

cane   n        ႀကိမ္ပင္။ ႀကိမ္လံုး။ vt. ႀကိမ္လံုးႏွင့္ရိုက္သည္။

cane   v        ႀကိမ္ဒဏ္ေပး

cane-ball       n        ျခင္းလံုးခတ္ၿပိဳင္ပြဲ

cane-sugar    n        ႀကံသၾကား

caned v[pt]   ႀကိမ္ဒဏ္ေပးခဲ့

caned v[pp]  ႀကိမ္ဒဏ္ေပးခဲ့ၿပီး

canes  n[pl]   ႀကိမ္

canine adj     ေခြးႏွင့္တူေသာ။ ေခြးမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ canine-tooth စြယ္သြား။

caning v[ing] ႀကိမ္ဒဏ္ေပးေန

canister        n        လက္ဖက္ေျခာက္ / ေကာ္ဖီမႈန္႕ ထည့္သည့္ ဘူးကေလး။

canker n        ႏူနာ။

canna n        ဗုဒၶံသရဏံပြင့္

cannas          n[pl]   ဗုဒၶံသရဏံပြင့္မ်ား

canned         adj     ႀကိဳတင္သြင္းထားေသာ။

cannibal        n        လူသားစားသူ။

cannon         n        အေျမာက္။

cannon-ball   n        အေျမာက္ဆံ

cannonade    n        အေျမာက္ႀကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ ပစ္ ခတ္ျခင္း။

cannor/cannons      n[pl]   အေျမာက္မ်ား

cannot          modal v        (မဵ)နိုင္

canny adj     ပိုင္မွသာ လုပ္လိုေသာ။

canocing       v[ing] ကႏူးေလွေလွာ္ကစားနည္းေန

canocing       n[pl]   ကႏူးေလွေလွာ္ကစားနည္းမ်ား

canocing       n[sing]         ကႏူးေလွေလွာ္ကစားနည္း

canoe n        ေပါ့၍ေသးသြယ္ေသာ ေလွ။ ေလာင္း။ ကႏူး။

canoe v        ေလွငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားသည္။

canoed         v[pt]   ေလွငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားခဲ့

canoed         v[pp]  ေလွငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားခဲ့ၿပီး

canoeing       n        ကႏူးေလွေလွာ္ကစားနည္း။

canoeing       v[ing] ေလွငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားေန

canoeist        n        ကႏူးျဖင့္ခရီးသြားသူ။

canoes          n[pl]   ကႏူးေလွမ်ား

canon n        စည္းမ်ဉ္း။ နိယာမ။ ေယဘုယ် ျပ႒ာန္းခ်က္။ စံ။ ခရစ္ယာန္ပင္မအသင္းေတာ္၏ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး။ က်မ္းရင္း။ စာဆိုတစ္ဦးဦး အမွန္တကယ္ေရးသည္ဟု လက္ခံထားေသာ စာမ်ား။ က်မ္းထြက္။

canon law     n        ဘာသာေရးဥပေဒ။ ဝိနည္း။

canonical      adj     က်မ္းရင္းဆိုင္ရာ။

canonize       n        အမိန္႕ ထုတ္သည္။

canoodle       vt       ေပြ႕ပိုက္သည္။

canopy         n        မ်က္ႏွာၾကက္။ ပိတာန္။ ေလယာဉ္ ဦးခန္း၏အမိုး။ အဖံုးအကာ။ အမိုး။ ေပါင္းမိုး။ ပိတာန္။

cant    v        လွန္သည္။ မုသားစကားမ်ား။ ေစာင္းသည့္ အေနအထား။ vt, vi, ေစာင္းေအာင္လုပ္သည္။

Cantab         abbr   မွ ရေသာ(ဘြဲ႕)။

cantankerous adj     စိတ္တို၊ ဘုက်၊ ရန္လိုေသာ။ စိတ္သေဘာထားဆိုးေသာ။

cantata         n        ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဂီတ။

canteen        n        စားေသာက္ဆိုင္။ စက္႐ံု၊ ေက်ာင္းတို႕ရိွ စားေသာက္ဆိုင္။ စစ္သံုးေရဘူး။ ဇြန္း၊ ခက္ရင္း၊ ဓားမ်ားထည့္သည့္ ဘူး၊ ေသတၱာ။

canter n        ျမင္းအသားက်ေျပးျခင္း။

canter v        ျမင္းကိုအသားက်စီးသည္။

canticle         n        ဓမၼသီခ်င္း။ ခရစ္ယာန္ၚမၼသီခ်င္း အတို။

cantilever      n        နံရံမွထိုးထြက္ေနေသာ ရက္မ၊ ဆင့္။ ေမာင္းကန္တံတား။

canto  n        ကဗ်ာရွည္တစ္ပုဒ္၏အပိုဒ္တစ္ပိုဒ္။

canton          n        ေဒသစိတ္နည္ေျမ။ ဆြစ္ဇာလန္စသည္ရိွ ေဒသစိတ္နယ္ေျမ။

cantonment   n        တပ္ေျမ။

cantor n        ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း၌ ဓမၼသီခ်င္းကို ေခါင္းေဆာင္ သီဆိုသူ။

canvas          n        ပတၱဴ အထည္စ။ ပတၱဴတဲ။ ပန္းခ်ီဆြဲ ရန္ ပတၱဴ စ။ ပတၱဴစတြင္ ဆြဲ ထားသည့္ ဆေဆးပန္းခ်ီ။ ရြက္ဖ်င္။ ရြက္ထည္။

canvases       n[pl]   ကင္းဗတ္စမ်ား

canvass        v        ႏိုင္ငံေရးမဲဆြယ္သည္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵယူသည္။ အယူအဆတစ္ခုကို ေက်လည္စြာ ေဆြးေႏြးသည္။

canvass        n        အထက္ပါကဲ့သို႕ျပဳလုပ္ျခင္း။

canvasser      n        ထိုကဲ့သို႕ျပဳလုပ္သူ။

canyon         n        နက္႐ိႈင္းေသာ ေခ်ာက္ႀကီး/ေတာင္ၾကား။

cap     n        ကက္ဦးထုပ္။ အေဆာင္း။ အျခားအသင္း ႏွင့္ ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရေသာ သေကၤတအျဖစ္ရေသာ ကက္ဦးထုပ္။ ယင္းအသင္း အတြက္ ကစားသူ။ ဘြဲ႕ယူရာ ၌ေဆာင္းေသာ ဦးထုပ္ျပား။ အဖံုး။ အစြပ္။ (ကေလးကစားစရာေသနတ္) ယမ္းကပ္။

cap     v        (အေပၚ၌)ဖံုးသည္။ သတ္မွတ္သည္။ အသံုးစရိတ္ကို ကန္႕သတ္သည္။ သာေအာင္ေျပာသည္။ သြားအေပၚ ပိုင္းကို သတၱဳျဖင့္ဖံုးကြပ္သည္။ ပြဲႀကီးမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

cap in hand   idm    ေတာင္းသည္။ မိမိကိုရည္ညႊန္းရာေရာက္သည္ဟု ယူဆစရာရိွလွ်င္ လည္း သတေပးသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။

cap-a-pie      adv     လက္နက္အျပည့္အစံု တပ္ဆင္လ်က္။

capabilities    n[pl]   လုပ္နိုင္စြမ္းမ်ား

capability      n        လုပ္ႏိုင္စြမ္း။ တတ္ႏိုင္ျခင္း။

capable         adj     တစ္စံုတစ္ခုကို လုပ္ႏိုင္စြမ္း။ လက္ေတြ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္း။ စြမ္း ။ လုပ္ႏိုင္။ ျဖစ္ႏိုင္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ။ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္။ တတ္ႏိုင္ေသာ။ capably adv.

capably         adv     ကၽြမ္းက်င္စြာ

capacious      adj     ဆံ႕ေသာ။ မ်ားမ်ားဆံ႕ေသာ။ က်ယ္ဝန္းေသာ။

capaciousness         n        ဆံ႕ျခင္း။

capacities      n[pl]   ပမာဏမ်ား

capacity        n        ဆံ႕ျခင္း။ ဆံ႕ေသာပမာဏ။ လုပ္ႏိုင္စြမ္း။ အစြမ္း။ (ကုဗစင္တီမီတာ (သို႕) လက္မျဖင့္) အင္ဂ်င္အရြယ္ အစား။ ေနရာ။ ရာထူး။

caparison      n        ျမင္း၏ကႀကိဳးတန္ဆာ။

caparisoned  adj     လွပစြာဆင္ယင္ ေသာ။ ကႀကိဳးတန္ဆာဆင္ေသာ။

cape   n        အေပၚဝတ္႐ံုရွည္။

Cape Coloured n     adj     ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ ကိပ္ျပည္နယ္ရိွ လူျဖဴ၊ လူမည္း ကျပား။

caped adj     အေပၚဝတ္႐ံုရွည္ ဝတ္ထားေသာ။

caper  v        ခုန္ေပါက္ေပ်ာ္ျမဴးသည္။

caper  n        ဆူးေကာက္ပင္။

capes  n[pl]   အငူမ်ား

capillaries     n[pl]   ဆံျခည္မၽွင္ေသြးေၾကာကေလးမ်ား

capillary        n        ဆံျခည္မွ်င္ေသြးေၾကာ။ ဆံျခည္ႁပြန္ေလွ်ာက္သတၱိ။

capillary        n[sing]         ဆံျခည္မၽွင္ေသြးေၾကာကေလး

capital n        ၿမိဳ႕ေတာ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္။ အဂၤလိပ္စာလံုးႀကီး။ အရင္းေငြ။ ေငြလံုး ေငြရင္း။ ရင္းႏီွးေငြ။ ေငြလံုးေငြရင္း။ အရင္း။ အရင္းရွင္။ တိုင္အုပ္။

capital adj     ေသဒဏ္။ (စာလံုး)ႀကီး။ အလြန္ေကာင္းေသာ။ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္။

capital gains  n        ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈကို ေရာင္းခ် ၍ရေသာ အက်ိဳးအျမတ္။

capital gains tax      n        ယင္းအက်ိဳးအျမတ္ေပၚ တြင္ ေကာက္ခံေသာအခြန္ေငြ။

capital goods n        မတည္ပစၥည္း။

capital letter  n        အဂၤလိပ္စာလံုးအႀကီး။

capital levy    n        ပုဂၢလိကဓန (သို႕) ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေကာက္ေသာအခြန္။

capital sum   n        အာမခံကုမၸဏီစသည္က) ေငြတစ္လံုးတစ္ ခဲတည္း ထုတ္ေပးျခင္း။

capital-intensive      adj     စက္မႈလုပ္ငန္း၌ လုပ္သားမ်ားမ်ား အသံုးျပဳသည္ထက္ ေငြရင္းမ်ားမ်ားသံုးေသာ။

capitalism     n        အရင္းရွင္ဝါဒ။

capitalist       n        အရင္းရွင္။ သူေဌး။ အရင္းရွင္ဝါဒီ။

capitalist       adj     အရင္းရွင္။

capitalization -isation         n        အျမတ္ထုတ္သည္။

capitalize -ise v        စာလံုးႀကီးျဖင့္ေရးသည္။ အရင္းအႏီွးျပဳသည္။ ရင္းႏီွးမတည္သည္။

capitals         n[pl]   ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား

capitation      n        လူခြန္။

capitulate      v        အ႐ံႈးေပးသည္။

capon n        သင္းၾကက္ဖ။

cappuccino    n        ႏြားႏို႕ပါေသာ ေကာ္ဖီက်က်။ ယင္းေကာ္ဖီတစ္ခြက္။

caprice         n        အေျပာင္းအလဲလြယ္ျခင္း။

capricious     adj     မတည္တံ့ေသာ။ ေျပာင္းလဲလြယ္ေသာ။

Capricorn      n        ဆယ့္ႏွစ္ရာသီခြင္တြင္ ဒသမ ျဖစ္ေသာ မကန္းပံု (အေနာက္တိုင္းအလို ဆိတ္ပံု) မကရရာသီ႐ုပ္။ မကရရာသီဖြား။

capricorns     n[pl]   မကာရမ်ား

caps   n[pl]   ကတ္ဦးထုပ္မ်ား

capsicum      n        င႐ုတ္္မ်ိဳး။

capsize         v        (ေလွ) ေမွာက္သည္၊ ေမွာက္ ေစသည္။

capstan         n        ေက်ာက္ဆူးတင္ခ်စက္။

capsule         n        ေဆးေတာင့္။ အာကာသယာဉ္အခန္း။

captain         n        ေရယာဉ္မွဴး (သို႕) (အရပ္ဘက္)ေလယာဉ္မွဴး။ (ၾကည္း၊ ေလ)ဗိုလ္ႀကီး။ (ေရ တပ္)ဗိုလ္မွဴးႀကီး။ (အသင္း)ေခါင္းေဆာင္။

captain         v        ေခါင္းေဆာင္သည္။

captain of industry   n        လုပ္ငန္းႀကီး၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္။

captaincy      n        ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္။ ဦး ေဆာင္ကာလ။ ဦးေဆာင္မႈ။ ေခါင္းေဆာင္ အရည္အခ်င္း။

captains        n[pl]   ကပၸတိန္မ်ား

caption         n        ပံုစာ။ ေခါင္းစီး။ (တီဗြီ၊ ႐ုပ္ရွင္တြင္) ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္းညႊန္း စာတန္း။

caption         v        ပံုစာေရးသည္။

captivate       v        ဆြေဆာင္သည္။

captivating    adj     ညႇိဳ႕ယူဖမ္းစားေသာ။

captive         adj     ဖမ္းထားေသာ။ မေနေသာ။ ထြက္ေပါက္မရိွေသာ။

captive         n        အက်ဉ္းသား။ ေလွာင္အိမ္၌ထည့္ထားေသာ တိရစၦာန္။

captivity        n        အက်ဉ္းခ်ခံရျခင္း။ ေလွာင္အိမ္တြင္ အထားခံရျခင္း။

captor n        ဖမ္းသူ။

capture         v        ဖမ္းဆီးသည္။ သိမ္းသည္။ ဆြေဆာင္သည္။ အမိအရ ႐ိုက္ကူးသည္။ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာထဲ၌ သိမ္းထားသည္။

capture         n        ဖမ္းျခင္း။ အဖမ္းခံရျခင္း။ သိမ္းျခင္း။

captured       v[pt]   ဖမ္းဆီးခဲ့

captured       v[pp]  ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး

captures       n[pl]   ဖမ္းျခင္း

capturing      v[ing] ဖမ္းဆီးေန

car     n        ကား။ ေမာ္ေတာ္ကား။ တြဲ။ ရထားတြဲ။ ႀကိဳးဆြဲ ေတာင္တက္ကား။

car bomb      n        ကားဗံုး။ ကားေနာက္ဖံုးေပၚ ပစၥည္းတင္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း။

car park        n        ယာဉ္ရပ္စခန္း။

car phone     n        ကားမွဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ ေရဒီယိုတယ္လီဖုန္း။

carbine         n        ကာဘိုင္ေသနတ္

carbines        n[pl]   ကာဘိုင္ေသနတ္မ်ား

carbon          n        ကာဗြန္

carbon copy  n        ကာဗြန္မိတၱဴစာရြက္

carbons        n[pl]   ကာဗြန္မ်ား

carburettor    n        ကာဗရက္တာ။

carcass         n        တိရစၦာန္အေသေကာင္။ အေကာင္လိုက္ ခ်က္ထားေသာ ၾကက္၊ ငွက္ အ႐ိုး။ လူ႕အတၱေဘာ။

carcinogenic  adj     ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ။

card    n        သိုးေမြးမ်ားကို ၿဖီးသင္ရာ၌သံုးေသာ ကိရိယာ။

card    v        ထိုကိရိယာျဖင့္ ၿဖီးသင္သည္။

card vote      n        အလုပ္မွျဖဳတ္သည္။ လွ်ိဳထားသည္။ ပြင့္လင္းမႈ။

card-carrying adj     ပါတီဝင္ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထား ေသာ။

card-game    n        ဖဲကစားနည္းမ်ား။

card-sharp    n        ဖဲလိမ္သမား။

card-table     n        ဖဲကစားရာ၌သံုးေသာ) ေခါက္စားပြဲ။ ဝွက္ဖဲ။

cardamom    n        ဖာလာ။ ဖာလာ ေစ့။

cardamon     n        ဖာလာေစ့

cardamons    n[pl]   ဖာလာေစ့မ်ား

cardboard     n        ကတ္ထူျပား။ ေပ်ာ့ညံ့ေသာ။ ေပါ့ရႊတ္ေသာ။

cardi-  coidmb         ႏွလံုးေဟာ ေရွ႕ဆက္။

cardiac         adj     ႏွလံုး၊ ႏွလံုးေရာဂါႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

cardigan       n        ရင္ကြဲသိုးေမြးအက်ႌ။

cardinal        n        ဂဏန္းေျခ။ မူလသခ်ၤာ။

cardinal        adj     အေရးအႀကီးဆံုး။ အေျခခံအက်ဆံုး။

cardinal points        n        အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ။

cardinals       n[pl]   ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

cardinals       adj     အေရးအႀကီးဆံုး

cardiology     n        ႏွလံုးေရာဂါကုထံုး။

cards  n[pl]   ကတ္ျပားမ်ား

care    n        ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုျခင္း။ အထိအခိုက္မျဖစ္ေစရန္ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ျခင္း။ စိုးရိမ္မႈ။ ေသာက။ ေၾကာင့္ၾက။ စိုးရိမ္ဖြယ္။ စိုးရိမ္စရာ။ အေၾကာင့္ၾက။ အေရးစိုက္သည္။ ဂ႐ုစိုက္သည္။ မႈ သည္။ လိုခ်င္သည္။ စားခ်င္ေသာက္ခ်င္သည္။

care    v        ဂ႐ုစိုက္

care for sb    phrv   ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည္။ သူတစ္ဦးကို အလြန္ခ်စ္သည္။

care for sb/sth        phrv   ႀကိဳက္သည္။

care of sb     idm    ကေက်းဇူးျပဳ၍။ မွ တစ္ဆင့္။

cared  v[pt]   ဂ႐ုစိုက္ခဲ့

cared  v[pp]  ဂ႐ုစိုက္ခဲ့ၿပီး

careen v        သေဘၤာကို လြန္းတင္သည္။ သေဘၤာတိမ္းေစာင္းသြားသည္။ ယိမ္းထိုးေျပးသည္။

career n        သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း။ လုပ္ငန္းသက္။ အလုပ္သက္တမ္း။

career v        ထိုးဆင္းသည္။

career girl     n        ရာဇဝင္ေျပာင္ေအာင္ အိမ္ေထာင္လစ္ဟင္းသူ။

careerist       n        လုပ္စားသူ။

careers         n[pl]   အသက္ေမြးမုလုပ္ငန္းမ်ား

carefree        adj     ပူပင္ေၾကာင့္ၾကမဲ့ေသာ။

careful          adj     သတိထားေသာ။ သတိရိွေသာ။ ေစ့စပ္ေသခ်ာေသာ။ ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ေသာ။ စဉ္းစဉ္းစားစားလုပ္ ေသာ။

carefully       adv     ပို၍ သတိထား

careless        adj     ဂ႐ုမစိုက္။ အေရး မထား။ သတိမမူေသာ။

carelessly      adv     ဂ႐ုမစိုက္

carer   n        လူနာေစာင့္။

cares  n[pl]   ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုျခင္းမ်ား

caress n        ၾကင္နာစြာေထြးပိုက္ျခင္း။

caress v        ၾကင္နာစြာပြတ္သပ္သည္။

caretaker      adj     ယာယီ(အခြင့္အာဏာရိွေသာ)။

CARETAKER n        တံခါးေစာင့္။အေစာင့္

careworn      adj     စိုးရိမ္ေသာကေၾကာင့္ ႏြမ္းလ်ေနေသာ။

carfare          n        ကားခ။ ဓာတ္ရထားခ။

cargo  n        သေဘၤာ (သို႕) ေလယာဉ္ျဖင့္တင္ေသာ ကုန္ပစၥည္း။

caricature      n        ႐ုပ္ေျပာင္။ စာေျပာင္။ ယင္းအတတ္။

caricature      v        ထိုသို႕ေရးဆြဲသည္။

caries  n        သြားပိုးစားျခင္း။

carillon         n        သံစဉ္ ေခါင္းေလာင္းအစံု။ ယင္းတို႕ျဖင့္တီးေသာ သံစဉ္ေတးသြား။

caring adj     ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ။

caring v[ing] ဂ႐ုစိုက္

carious         adj     သြားပိုးစားေသာ။

carload         n        ကားတစ္စီးတိုက္။

carmine        adj     အနီရင့္။ အနီရင့္ေရာင္။

carnage        n        အစုအၿပံဳလိုက္လူသတ္ျခင္း။

carnal adj     ေသြးသားဆႏၵႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

carnation      n        ေဇာ္မႊားပင္။ ေဇာ္မႊားပန္း။

carnival        n        ဘရင္ဂ်ီခရစ္ယာန္တို႕၏ ဝါဝင္ ပြဲ။ ဝတ္စံုအဆန္း အျပားဝတ္ဆင္၍ လွည့္ လည္ကခုန္ျခင္းမ်ိဳး ပါဝင္ေလ့ရိွေသာ ပြေတာ္။

carnivore      n        သားစားတိရစၦာန္။

carnivorous   adj     သားစား(တိရစၦာန္)။

carob  n        ဥေရာပေတာင္ပိုင္း၌ေပါက္ေသာ သစ္ပင္ တစ္မ်ိဳး။ ယင္းအေစ့။ (ယင္းအေစ့ကို အမႈန္႕ျပဳ၍ ကိုကိုးမႈန္႕အစား အသံုးျပဳသည္။)

carol   n        နာတာလူးသီခ်င္း။

carol   v        ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သီခ်င္းဆိုသည္။

carotid          adj     ေမ့ေၾကာ။

carouse        v        အေပါင္းပါမ်ားႏွင့္ ဆူဆူညံညံ အရက္ေသာက္သည္။

carousel        n        ေလဆိပ္တြင္ ခရီးသည္မ်ား ပစၥည္းေရြးယူရာ ပစၥည္းတင္ ခ်ား။

carp    n        ငါးၾကင္းငါးသိုင္းမ်ိဳး။

carp    v        အေရးမႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားကို တက်ည္က်ည္ ေျပာေနသည္။

carpal n        လက္မ်က္႐ိုး။

carpenter      n        လက္သမား။

carpentry      n        လက္သမား အတတ္၊ လက္ရာ။

carpet n        ေကာ္ေဇာ။ အလႊာ။

carpet v        ေကာ္ေဇာခင္းသည္။ ဖံုးလႊမ္းသည္။ အမွားျပဳခဲ့၍ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ျခင္း ခံရသည္။

carpet-bag    n        ေရွး) ေကာ္ေဇာျဖင့္ခ်ဳပ္ေသာ ခရီးေဆာင္အိတ္။

carpet-bagger         n        ကိုယ့္နယ္မဟုတ္ဘဲ ဝင္ ေရာက္အေရြးခံေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား။ အေမရိကန္ေျမာက္ ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းသို႕သြားေရာက္၍ စီးပြားရွာသူ။

carpet-slippers        n        အိမ္တြင္းစီး ရွဴးဖိနပ္အေပ်ာ့စား။

carpet-sweeper       n        ေကာ္ေဇာလွည္းစက္။

carpeted       v[pt]   ေကာ္ေဇာခင္းခဲ့

carpeted       v[pp]  ေကာ္ေဇာခင္းခဲ့ၿပီး

carpeting      n        ေကာ္ေဇာ စသည္ အခင္း။

carpeting      v[ing] ေကာ္ေဇာခင္းေန

carpets         n[pl]   ေကာ္ေဇာမ်ား

carport         n        အိမ္ေဘး၌ ကားထားရန္ အဖီ။

carriage        n        လူစီးတြဲ။ ရထားလံုး။ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈ။ သယ္ယူ ပို႕ေဆာင္စရိတ္။ အျခားစက္အစိတ္အပိုင္းကို လိုက္လည္ေစေသာ စက္အစိတ္အပိုင္း။ လက္ႏိွပ္စက္ တလိမ့္တံုးအပိုင္း။ ကိုယ္ဟန္အေနအထား။

carriages       n[pl]   ရထားတြဲမ်ား

carried          v[pt]   သယ္ယူခဲ့

carried          v[pp]  သယ္ယူခဲ့ၿပီး

carrier n        သယ္ေဆာင္ေပးသူ။ ေလယာဉ္ျဖင့္ လူ၊ ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူေပးသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ။ စက္ဘီးေနာက္ထိုင္။ စက္ဘီးျခင္း။ ေရာဂါပိုးမႊားသယ္ေဆာင္ေသာ လူ၊ တိရစၦာန္။ ၃

carrier bag    n        ေဈးဝယ္ရာ၌ ဆိုင္ရွင္ကေပးေသာ စကၠဴ (သို႕) ပလတ္စတစ္အိတ္။

carrier pigeon         n        စာပို႕ခို။

carriers         n[pl]   သယ္ေဆာင္ေပးသူမ်ား

carring         v[ing] သယ္ယူေန

carrion         n        အေသေကာင္ပုပ္။

carrot n        မုန္လာဥဝါ။ မက္လံုး။ ေခ်ာ့ခ်ည္တစ္ခါ၊ ႐ိုက္ ခ်ည္တစ္လွည့္ျဖင့္ လိုရာကိုေစခိုင္းျခင္း။

carrots          n[pl]   မုန္လာဥနီမ်ား

carroty         adj     နေၾကာင္ေၾကာင္ (ဆံပင္)။

carry   v        ေပါင္းထားေသာ ကိန္းဂဏန္းကို တစ္ဖက္စာတိုင္သို႕ပို႕ သည္။ မဲအသာရ၍ အတည္ျပဳသည္။ ဆြေဆာင္သည္။ ကိုယ္ဟန္အေနအထားရိွသည္။ တာသြားသည္။ ေျပးသည္။ ေရာက္သည္။ ေဖာ္ျပသည္။ ဆိုင္၌တင္ေရာင္းသည္။ လံုးဝ ေအာင္ျမင္သည္။

carry it/sth off         phrv   အခက္အခဲကို ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ သည္။

carry on        phrv   ျဖစ္ေနသည္။ ျငေနသည္။ ပါဝင္သည္။ လုပ္ေဆာင္သည္။ စီမံခန္႕ခြဲသည္။

carry sb away         phrv   စိတ္ ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္သည္။

carry sb back phrv   ျပန္လည္သတိရေစသည္။

carry sb through     phrv   အခက္အခဲ ကာလကို ေက်ာ္လြန္သည္။

carry sth forward     phrv   စာတိုင္တစ္ခုမွ စုစုေပါင္း ဂဏန္းကို အျခားစာတိုင္ (သို႕) စာမ်က္ႏွာသို႕ ေျပာင္းသည္။

carry sth off  phrv   ဆုဆြတ္ခူးသည္။

carry sth over         phrv   ဆိုင္းထားသည္။

carry sth through    phrv   ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္။ တစ္ဖက္သတ္ခ်စ္သည္။ တစ္ဘီးလိွမ့္သည္။

carry the can idm    ေခါင္းခံရသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ အပ္ေရာင္းသြားသည္။

carry-cot       n        ခရီးေဆာင္အိပ္ရာ။

carry-on       n        ေရးႀကီး ခြင့္က်ယ္လုပ္ျခင္း။ (ေျပာသည့္အတိုင္း၊ လိုအပ္ သည့္အတိုင္း) လုပ္သည္။ (စမ္းသပ္ခ်က္၊ စံုစမ္းျခင္း စသည္) လုပ္ေဆာင္သည္။

carryings-on  n        ဆူဆူညံညံ။

cars    n[pl]   ကားမ်ား

carsick          adj     ကားမူးေသာ။ ကားေတာက္ေသာ။

cart    n        လွည္း။ တြန္းလွည္း။

cart    v        လွည္းျဖင့္တိုက္သည္။ လက္ျဖင့္သယ္သည္။

cart-horse     n        ၿခံလုပ္ငန္းသံုးျမင္း။

cart-track      n        လွည္းလမ္း။ ႏြားေရွ႕ထြန္ က်ဴးေစသည္။

cartographies          n[pl]   ေျမပံုဆြဲပညာမ်ား

cartography  n        ေျမပံုဆြဲပညာ

cartridge       n        က်ည္ဆန္

cartridges     n[pl]   ယမ္းေထာင့္မ်ား

carts   n[pl]   က်ည္ဆန္မ်ား

case    n        အေျခအေန

cases  n[pl]   အေျခအေနမ်ား

casework      n        လူမႈဝန္ထမ္းအလုပ္။

cash   n        ေငြသား။ အသျပာ။ ေငြေၾကး။ ဓနဥစၥာ။

cash   v        (ခ်က္လက္မွတ္ စသည္ကို) ေငြလဲသည္။

cash and carry        n        ကုန္ပစၥည္း အေျမာက္ အျမားကို ေလွ်ာ့ေဈးျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ဝယ္ယူသူက လက္ငင္းေငြ ေပးေခ်၍ သယ္ယူသြားရေသာစနစ္။ ထိုစနစ္ျဖင့္ ေရာင္း ေသာဆိုင္။

cash crop      n        စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေသာ သီးႏံွ။

cash desk      n        ေငြေပးေခ်ေသာေနရာ။

cash dispenser        n        ဘဏ္တိုက္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပ၌ထား ေသာ) အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေပးစက္။

cash down    idm    လက္ငင္းေငြေခ်သည္။

cash flow      n        ေငြလည္ပတ္မႈ။

cash in         phrv   အျမတ္ထုတ္သည္။ အခြင့္ေကာင္း ယူ၍ ေငြရွာသည္။

cash in hand idm    ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ျခင္း။

cash on delivery      idm    ပစၥည္းရေငြေခ် (စနစ္)။

cash register n        ေရာင္းရသမွ်ပစၥည္းမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ ၍ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးကို ေဖာ္ျပေသာစက္။ ေငြသိမ္းစက္။

cashcard       n        အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ေပးေသာ စက္ထဲသို႕ထည့္၍ ေငြထုတ္ႏိုင္ေသာ ပလတ္စတစ္ကတ္ျပား။

cashes n[pl]   ေငြသားမ်ား

cashew         n        သီဟိုဠ္သရက္ပင္။ သီဟိုဠ္သရက္ေစ့။

cashier         n        ေငြကိုင္။

cashier         v        ျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွ ထုတ္ပစ္သည္။

cashiers        n[pl]   ေငြကိုင္မ်ား

cashmere      n        ဆိတ္တစ္မ်ိဳး၏ အလြန္ႏူးညံ့ ေသာအေမြးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာအထည္။

casino n        ေလာင္းကစား႐ံု။

casinos         n[pl]   ေလာင္းကစား႐ံုမ်ား

cask    n        စည္ပိုင္းငယ္။ စည္။

casket n        ၾကဳတ္။ ေသတၱာ။ ေခါင္း။ တလား။

caskets         n[pl]   ၾကဳတ္မ်ား

cassava         n        ပေလာပီနံမႈန္႕။

casserole      n        အသား စသည္တို႕ကို ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အိုးလိုက္တည္ခင္းရသည့္ အဖံုးပါအိုးေစာက္။ ထိုအိုးျဖင့္ခ်က္ေသာဟင္း။

cassette        n        ဓာတ္ပံုဖလင္ (သို႕) အသံသြင္းတိပ္ေခြ ထည့္ ေသာ ပလတ္စတစ္အိမ္။ ကက္ဆက္ေခြ။ ဖလင္လိပ္။

cassock         n        ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ဓမၼေတးသံစံုအဖြဲ႕ ဝင္မ်ား ဝတ္ဆင္သည့္ အနက္ (သို႕) အနေရာင္ ဝတ္႐ံုရွည္။

cast    v        ျပဇာတ္စသည္တို႕၌ပါဝင္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္အားလံုး။ ပံုစံခြက္ထဲသို႕ ေလာင္းျခင္း။ ပံုစံခြက္။ မို။ (ေႂကြ၊ အန္) ပစ္ျခင္း။ လက္ထြန္႕ပစ္ျခင္း။ ကြန္ပစ္ျခင္း။ အမ်ိဳး အစား။ အျမန္ စဉ္းစားရန္၊ ေျပာရန္ႀကိဳးစားသည္။

cast    n        သ႐ုပ္ေဆာင္အားလံုး

cast    v[pt]   အရိပ္ထင္ေစခဲ့

cast    v[pp]  အရိပ္ထင္ေစခဲ့ၿပီး

cast a/one’s vote     idm    ဆႏၵမေပးသည္။

cast iron       n        သံႂကြပ္။

cast off         phrv   ေလွ၊ သေဘၤာ ခ်ည္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္္သည္။ သိုးေမြး၊ ဇာ စသည္ထိုးရာတြင္ သိုးေမြးအပင္မ်ားကို အပ္မွခၽြတ္သည္။

cast on         phrv   ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးထိုးရာတြင္ ပထမ ဦးဆံုးအတန္းအတြက္ အပင္ပြားသည္။

cast one’s net wide  idm    ေထာက္ပံ႕ေရး၊ ေထာက္လွမ္းေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို နယ္ခ်ဲ့သည္။

cast sb adrift idm    ေရ၌ေမွ်ာသည္။

cast sb away phrv   သေဘၤာပ်က္၍) ေသာင္တင္က်န္ခဲ့သည္။ ခပ္ သြက္သြက္ၾကည့္ေပးသည္။

cast sb out    phrv   တစ္စံုတစ္ဦးကို အတင္းေမာင္းထုတ္သည္။

cast sb/sth aside      phrv   ဖယ္ထားသည္။ ပထားသည္။ ေခါက္ထားသည္။

cast-iron       adj     သံႂကြပ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ။ အလြန္မာ၍ မက်ိဳးႏိုင္ေသာ။ ေနာက္ေၾကာင္းကို ျပန္စဉ္းစားသည္။

cast-off         adj     စြန္႕ပစ္ထားေသာ။

cast-off         n        စြန္႕ပစ္အဝတ္အထည္မ်ား။ အက်ထည္မ်ား။

cast/draw lots         idm    မဲႏိႈက္သည္။ မဲခ်သည္။

castanets      n        စပိန္ကေခ်သည္မ်ား အသံုးျပဳသည့္ လက္ခ်ပ္။

castaway       n        သေဘၤာပ်က္၍ ေရေမ်ာကမ္း တင္ျဖစ္ေနသူ။

caste   n        (ဟိႏၵဴ)အမ်ိဳးဇာတ္။ သီးသန္႕လူတန္းစား။ လူတန္းစားခြဲျခားေသာစနစ္။

castellated     adj     ရဲတိုက္ကဲ့သို႕ သူရဲခိုမ်ား ႏွင့္ ေဆာက္ထားေသာ။

castigate       v        ျပင္းထန္စြာေဝဖန္သည္၊ အျပစ္ေပး သည္။

casting         n        သ႐ုပ္ေဆာင္ရန္လူေရြးျခင္း။ က်ိဳထားေသာသတၱဳကို ပံုစံခြက္ ထဲသို႕ေလာင္း၍ ပံုသြန္းျခင္း။

casting         v[ing] အရိပ္ထင္ေန

casting vote  n        ဆံုးျဖတ္မဲ။

castle  n        ရဲတိုက္။ (အေနာက္တိုင္းစစ္တုရင္) ရဲတိုက္႐ုပ္။ (ျမန္မာစစ္တုရင္) ရထား။ ေလထဲ၌ တိုက္အိမ္ေဆာက္သည္။ မျဖစ္ႏိုင္သည္ကို စိတ္ကူးယဉ္သည္။

castor n        သၾကားအမႈန္႕။

castrate        v        (ကၽြဲ၊ ႏြားကို) ဆံုးမသည္၊ သင္းကြပ္သည္။

casts   n[pl]   သ႐ုပ္ေဆာင္အားလံုးမ်ား

casual adj     အမွတ္မထင္ျဖစ္ေသာ။ တမင္မဟုတ္ေသာ။ သာမန္ကာလွ်ံ ကာျဖစ္ေသာ။ ေလးေလးနက္နက္ မဟုတ္ေသာ။ ဂ႐ုတစိုက္မဟုတ္ေသာ။ ထသြား ထလာအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ျဖစ္ေသာ။ အျမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ။ ပံုမွန္မဟုတ္ ေသာ။ က်ပန္း။ သိ႐ံု၊ ျမင္ဖူးေတြ႕ဖူး႐ံု ျဖစ္ေသာ။

casual n        က်ပန္းအလုပ္သမား။ ထသြားထလာ အဝတ္အစား၊ ဖိနပ္။

casually        adv     ထသြားထလာအတြက္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး(ဝတ္စားသည္)။ တစ္ခ်က္မွ်၊ သာမန္ကာလွ်ံကာ (ၾကည့္သည္)။

casualty        n        စစ္အတြင္း (သို႕) မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ ေၾကာင့္ ေသေက်၊ ဒဏ္ရာရသူ။ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ ပ်က္စီးေသာ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေသာအရာ။ (မေတာ္တဆထိခိုက္သူမ်ားအတြက္) အေရးေပၚလူနာခန္း။

cat      n        ေပေပ ေရေရ မသပ္မရပ္ ဝတ္စားထားသူ။ ကိုယ့္လက္ခုပ္ထဲ ေရာက္ေနသူကို အမ်ိဳးမ်ိဳးညႇဉ္းဆဲသည္။ ႏြားအုပ္ထဲ က်ားလႊတ္ေပးလိုက္သကဲ့သို႕ လုပ္သည္။ ေၾကာင္မရိွႂကြက္ထ။

cat burglar    n        အိမ္တက္ခိုးသူ။ သူခိုးငတက္ျပား။

cat-o’-nine-tails       n        ေထာင္သားမ်ားကို ႐ိုက္ရာတြင္သံုး သည့္ ႀကိဳးကိုးေခ်ာင္းပါေသာ က်ာပြတ္။

cat’s cradle    n        ႀကိဳးကြင္းကို လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားျဖင့္ ပံု ေဖာ္ကစားနည္း။

Cat’s-eye       n        ညအခါ လမ္းေၾကာင္းျပရန္ လမ္းမ်က္ႏွာျပင္၌ ျမႇဳပ္ထားေသာ ေရာင္ျပန္ဖန္ခ်ပ္။

cataclysm      n        ႐ုတ္တရက္က်ေရာက္ေသာ ကပ္ဆိုး။

cataclysmic   adj     ထိုကပ္ဆိုးႏွင့္ ပတ္သက္ ေသာ။

catafalque     n        အဓိကရပုဂၢိဳလ္၏ ခမ္းနားလွေသာ အေလာင္းစင္၊ အသုဘရထား။

catalogue      n        (ဒုကၡ၊ ေဘး၊ ရာဇဝတ္မႈ စသည္) တစ္ သီႀကီး။

catalogue      v        စာရင္းျပဳစုသည္။

catalogued    v[pt]   စာရင္းျပဳစုခဲ့

catalogued    v[pp]  စာရင္းျပဳစုခဲ့ၿပီး

catalogues    n[pl]   ကတ္တေလာက္မ်ား

cataloguing   v[ing] စာရင္းျပဳစုေန

catalyst         n        ဓာတ္ကူပစၥည္း။ ဓာတ္ေျပာင္းအကူ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစရန္ အေထာက္အကူ။

catamaran     n        ႏွစ္စင္းတြဲ ရြက္ေလွ။ ဒြာေလာင္း။

catapult        n        ေလာက္ေလးခြ။ ေရွးေခတ္ စစ္ပြဲမ်ားတြင္ သံုးေသာ ေက်ာက္တံုး ပစ္ ကိရိယာ။ ေလ ယာဉ္တင္ သေဘၤာမွ ေလယာဉ္ပ်ံမ်ားကို ေလ ထဲသို႕ ပင့္တင္ေပးေသာ ကိရိယာ။

catapult        v        ေလးခြျဖင့္ပစ္သည္။ ျဗဳန္းခနဲ တြန္းထုတ္ လိုက္သည္။ အရိွန္ျဖင့္ လြင့္စဉ္သြားသည္။ တြန္းတင္ေပးသည္။

cataract        n        ေရတံခြန္ႀကီး။

cataracts       n[pl]   မ်က္စိတိမ္စြေရာဂါမ်ား

catarrh         n        ႏွာေစးေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါ။

catarrrh        n        ထိပ္ကပ္နာ

catastrophe   n        ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ပြားသည့္ ကပ္ေဘး။

catastrophic  adj     ႀကီးမားလွေသာ။

catcall n        သံေသးသံေၾကာင္ဟစ္ျခင္း။

catch  v        သေဘာေပါက္သည္။ ထိသည္။ ထိုးသည္။ မီးစြဲသည္။ မီးညိသည္။ မေအာင္ေရးဆြဲသည္။ ခရစ္ကက္ ကစားရာတြင္ ေဘာလံုးေျမမက်မီ ဖမ္းမိသြား၍ ေဘာလံုး႐ိုက္သူထြက္ရသည္။

catch  n        ဖမ္းျခင္း။ ဖမ္းမိသည့္ပမာဏ။ (ေယာက်္ား၊ ရည္းစားအျဖစ္) ဖမ္းရန္သင့္ေတာ္သူ။ ခ်ိတ္။ ျမႇဳပ္ကြက္။

catch fire      idm    မေတာ္တဆ မီးစြဲသည္။

catch it         idm    အျပစ္ေပးခံရသည္။ အဆူအဆဲ ခံရသည္။

catch on       phrv   ေခတ္စားသည္။

catch one’s breath   idm    ထိတ္လန္႕၍ အသက္ရွဴမွား သည္။

catch one’s death     idm    အႀကီး အက်ယ္ အေအးမိသည္။

catch sb napping     idm    အငိုက္မိသည္။

catch sb on the hop idm    ေျခအႂကြတြင္ ျဖတ္တိုက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။  တဖ်င့္တပါးရိွခ်ိန္ ဝင္အုပ္မိသည္။

catch sb out  phrv   မသိ၊ မတတ္ေၾကာင္း ေပၚေစသည္။ ဘာလုပ္ရမွန္းမသိ အက်ပ္႐ိုက္ေစ သည္။

catch sb red-handed          idm    လက္ပူးလက္ၾကပ္မိသည္။ ရိပ္ခနဲျမင္လိုက္သည္။

catch the light         idm    မီးေရာင္ေအာက္တြင္ ပိုလွသည္။ မီးစားသည္။

catch the sun idm    ေနေလာင္သည္။

catch- n        ၾကာေအး အေမ႐ိုက္၍) လြတ္လမ္းမျမင္ေသာ အေျခအေန။ ေရွ႕ ကလူကိုမီသြားသည္။ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ အလုပ္ အတြက္ အခ်ိန္ပိုလုပ္သည္။ အလုပ္ေႂကြးဆပ္သည္။ မသိခဲ့သည္မ်ားကို သေအာင္ လုပ္သည္။ စိတ္ဝင္စားသည္ (သို႕) ပါဝင္ပတ္သက္သည္။ ကိုး႐ိုးကားရားရိွခ်ိန္ အလစ္ဖမ္းမိသည္။ အလစ္မိသည္။

catch-all        n        ဟိုဟာသည္ဟာ။ ဟိုဒင္းသည္ဒင္း။ ျဗဳတ္စဗ်င္းေတာင္း ထည့္စရာ။ အာ႐ံုစိုက္ေစသည္။ မ်က္စိက်ေစသည္။

catcher         n        ေဘ့စ္ေဘာကစားပြဲတြင္ ႐ိုက္သူေနာက္ကေန၍ ေဘာလံုးဖမ္းသူ။

catches         n[pl]   ဖမ္းျခင္း

catching        adj     ေရာဂါ)ကူးစက္လြယ္ေသာ။

catching        v[ing] လိုက္ဖမ္းေန

catchment area       n        သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု စသည္သို႕ တက္ေရာက္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ နယ္ေျမ။ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္သို႕ စီးဝင္ရန္ မိုးေရရြာက် သည့္အရပ္။ မိုးေရခံရပ္ဝန္း။ ေရဖမ္းနယ္။

catchphrase   n        ေပၚပင္ေရပန္းစားေသာ စကားလံုး။

catchy adj     ေတးဂီတ) နားဝင္ခ်ိဳ၍ မွတ္မိလြယ္ ေသာ။

catechism     n        (သင္ၾကားရန္) အေမးအေျဖပံုစံျဖင့္ ျပဳစုထားေသာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အႏွစ္သာရ အခ်က္မ်ား။ ဓမၼပုစၦာဝိသဇၨနာ။

categories     n[pl]   အတန္းအစားမ်ား

categorize -ise         v        အမ်ိဳးအစား၊ အတန္းအစား ခြဲသည္။

category       n        အမ်ိဳးအစား။ အတန္းအစား။

cater   v        ဧည့္ခံပြဲမ်ား၌ အေကၽြးအေမြး တာဝန္ယူသည္။ လိုအပ္သည္ကို ျဖည့္တင္းေပးသည္။ လိုခ်င္သည္ကို ျဖည့္တင္းေပးသည္။

cater (for)     v        လိုအပ္သည္ကို ျဖည့္ဆည္း

catered         v[pt]   အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူခဲ့

catered         v[pp]  အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး

caterer          n        ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးမ်ား၌ အေကၽြးအေမြး တာဝန္ယူရသူ။

catering        n        အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူျခင္း။

catering        v[ing] အေကၽြးအေမြးတာဝန္ယူေန

caterpillar     n        ခူေကာင္။ ေပါက္ဖတ္။

Caterpillar tractor    n        ခ်ိန္းႀကိဳးျဖင့္သြားေသာ ယႏ ၱရားစက္။

caterpillars    n[pl]   ပိုးဖလံမ်ား

caterwaul      v        (ေၾကာင္မာန္ဖီသံကဲ့သို႕) စူးစူးဝါးဝါးေအာ္ သည္။

catfish n        ငါးခူမ်ိဳး။

catfishes       n[pl]   ငါးခူမ်ား

catgut n        တေယာႀကိဳး၊ တင္းနစ္ ႐ိုက္တံ ႀကိဳး ျပဳလုပ္ရန္ သိုး၊ ျမင္း၊ ဆိတ္ စသည္၏အူျဖင့္လုပ္ေသာႀကိဳး။

cathartic       adj     ရင္ေပါ့သြားေစရန္ ဖြင့္ထုတ္ လိုက္ေသာ။ ရင္ဖြင့္ေသာ။

cathedral      n        ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္

cathedrals     n[pl]   ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္မ်ား

Catherine wheel      n        မီးပန္းစၾကာ။

catheter        n        ကိုယ္ခႏၶာထဲမွ အရည္မ်ား ထုတ္ယူရာ၌သံုးေသာ ႁပြန္ေသး။

cats    n[pl]   ေၾကာင္

caught          v[pt]   လိုက္ဖမ္း

caught          v[pp]  လိုက္ဖမ္း

cauldron       n        ဒယ္ေစာက္။

cauliflower    n        ပန္းေဂၚဖီ။

cauliflower cheese   n        ဒိန္ခဲခ်ဉ္ရည္ျဖင့္ စားရေသာ ခ်က္ထားသည့္ ပန္းေဂၚဖီ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထိုးႏွက္ခံရေသာေၾကာင့္ ေရာင္ကိုင္းေနေသာ နားရြက္။

cauliflowers   n[pl]   ပန္းမုန္လာမ်ား

causal adj     ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏႊယ္ေနေသာ။ အေၾကာင္းျပ။

causality       n        ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္ႏႊယ္မႈ။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳး ျဖစ္ေပၚျခင္း နိယာမ။ သေဟတုကဝါဒ။

causation      n        အက်ိဳးတရားကို ျဖစ္ေစျခင္း။

causative      adj     အက်ိဳးတရား ျဖစ္ေပၚ ေစေသာ။ ကာ႐ိုက္။

cause  n        အေၾကာင္းတရား။ (ျဖစ္ေစ ေသာ)အေၾကာင္း။ အေရး။ အမႈ။

cause  v        ျဖစ္ေစသည္။ အေၾကာင္းခံသည္။

caused          v[pt]   ျဖစ္ေစခဲ့

caused          v[pp]  ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး

causes n[pl]   အမုမ်ား

causeway      n        တာလမ္း။ တာ႐ိုးလမ္း။

causing         v[ing] ျဖစ္ေန

caustic          adj     ေလာင္တတ္ေသာ။ စားတတ္ေသာ။ ေငါ့ေသာ။ ေထ့ေသာ။

caustically     adv     ေထ့ေတ့ေတ့။ ေငါ့ေတာ့ေတာ့။ စကၠဴ၊ ဆပ္ျပာတို႕ကိုျပဳလုပ္ရာ၌ သံုးေသာ ဓာတုေဗဒပစၥည္း။ ေကာ့စတစ္ေဆာ္ဒါ။

cauterize -ise v        အနာမရင္းေအာင္ ဒဏ္ရာကို သံပူ ကပ္သည္။

caution         n        သတိ။ (ေရွာင္ၾကဉ္ရန္) သတေပးျခင္း။

caution         v        ဂ႐ုစိုက္ရန္ သတေပးသည္။ မလုပ္ရန္ သတေပးသည္၊ တိုက္တြန္းသည္။ သတေပးတားျမစ္သည္။ ဟန္႕သည္။

cautionary     adj     သတေပးေသာ။ အႀကံေပးေသာ။ သတိ မထားဘဲ၊ ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ စြန္႕လုပ္သည္။

cautious        adj     သတိရိွေသာ။ သတိ ထားေသာ။

cavalcade      n        ျမင္းမ်ား၊ ကားမ်ားျဖင့္ စီတန္းလွည့္ လည္ျခင္း။

cavalier         n        အဂၤလိပ္ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ပထမခ်ားလ္ ဘုရင္ဘက္သား။

cavalier         adj     သူတစ္ပါးကိုဂ႐ုမစိုက္ေသာ။ မထီမဲ့ျမင္လုပ္ေသာ။

cavalries       n[pl]   ျမင္းစီးတပ္မ်ား

cavalry         n        (ေရွး) ျမင္းတပ္။ သံခ်ပ္ကာယႏ ၱရားတပ္။

cave   n        ဂူ။ လိုဏ္။ ဥမင္။ ဂူမ်ား၊ လိုဏ္ေခါင္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္စူးစမ္းသည္။

cave   v        ဂူမ်ားကိုဝင္ေရာက္စူးစမ္း

cave   v[pt]   ဂူမ်ားကိုဝင္ေရာက္စူးစမ္းခဲ့

cave in         phrv   ၿပိဳက်သည္။ ၿပိဳပ်က္သည္။ အေလွ်ာ့ ေပးသည္။

cave-in         n        ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက်ျခင္း။

caveat n        မလုပ္မီ၊ မဆံုးျဖတ္မီ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားကို စဉ္းစားရန္ သတေပးျခင္း။

caveat emptor         n        ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္း ေကာင္းမေကာင္း စစ္ၾကည့္ရန္မွာ ဝယ္သူ၏တာဝန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒသ။

caved  v[pp]  ဂူမ်ားကိုဝင္ေရာက္စူးစမ္းခဲ့ၿပီး

caveman       n        (သမိုင္းမတင္ မီကာလ) ဂူေအာင္းလူသား။ စိတ္ၾကမ္းကိုယ္ၾကမ္းရိွသူ။

caver  n        ဂူေလ့လာေရးသမား။

cavern n        လိုဏ္ဂူႀကီး။

cavernous     adj     လိုဏ္ဂူကဲ့သို႕ေသာ။

caves  n[pl]   လိုဏ္ဂူမ်ား

caviar n        ငါးႀကီးတစ္မ်ိဳးမွရေသာ ငါးဥဆားနယ္။

cavil   v        မလိုအပ္ဘဲ ေၾကး မ်ားသည္။

caving v[ing] ဂူမ်ားကိုဝင္ေရာက္စူးစမ္းေန

cavity  n        ေခါင္းေပါက္။

cavity wall     n        ႏွစ္ထပ္နံရံ။ (အသံလံုရန္ႏွင့္ အပူဓာတ္ မ ထြက္ရန္ စီမံထားျခင္း။)

cavort v        ခုန္ေပါက္ျမဴးထူးသည္။

caw    n        က်ီးအာသံ။

caw    v        က်ီးအာသည္။

cayenne        n        င႐ုတ္သီး။ င႐ုတ္သီးမႈန္႕။

CB      abbr   ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕တစ္မ်ိဳး။

CBE    abbr   ၿဗိတိသွ်အစိုးရက ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဘြဲ႕တစ္မ်ိဳး။

CBI     abbr   (ၿဗိတိန္တြင္)

CBS    abbr   (အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္)

cc       abbr   မိတၱဴ။ ကုဗစင္တီမီတာ။

CD     abbr   Compact Disc

CD-ROM       abbr   ထည့္သြင္းထားေသာ အခ်က္အလက္၊ စာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ေသာ ဓာတ္ျပား။ စီဒီရြမ္။

CE abbr        n        (ၿဗိတိန္တြင္) အဂၤလိကန္ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္း။

cease  v        ရပ္စဲသည္။ (ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးစဉ္) အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း။

ceased          v[pt]   ရပ္စဲခဲ့

ceased          v[pp]  ရပ္စဲခဲ့ၿပီး

ceaseless      adj     ရပ္စဲျခင္းမရိွေသာ။ မရပ္နားေသာ။

ceasing         v[ing] ရပ္စေန

cedar  n        သစ္ကတိုး။ ေတာင္တမာ။  ယင္းသစ္သား။

cede   v        ေပးအပ္လိုက္ရသည္။

ceilidh n        (စေကာ့တလန္ႏွင့္အိုင္ယာလန္တို႕တြင္) အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္၊ ပံုျပင္အေဟာအေျပာတို႕ျဖင့္ တရင္းတႏီွးေပ်ာ္ပြဲ။

ceiling n        မ်က္ႏွာၾကက္။ (ေလယာဉ္တစ္စင္း) အလြန္ဆံုးတက္ႏိုင္သည့္အျမင့္။ အျမင့္ဆံုးသတ္မွတ္ခ်က္။

ceilings         n[pl]   မ်က္ႏွာၾကက္မ်ား

ceilling         n        မ်က္ႏွာၾကက္

celebrant      n        ခရစ္ယာန္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္း ဝတ္ျပဳပြဲကို ဦးေဆာင္သည့္ ဓမၼဆရာ။

celebrate       v        (ေအာင္ပြဲ၊ မဂၤလာပြဲ၊ အထိမ္း အမွတ္ပြဲစသည္) အခမ္းအနားက်င္းပသည္။ ယင္းအခမ္းအနားပြဲတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသည္၊ တက္ေရာက္သည္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရး အခမ္း အနားကို ဦးေဆာင္သည္။ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳသည္။

celebrated     adj     ထင္ရွားေသာ။ ေက်ာ္ၾကားေသာ။

celebrated     v[pt]   အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့

celebrated     v[pp]  အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ၿပီး

celebrating    v[ing] အခမ္းအနားက်င္းပေန

celebration    n        ေအာင္ပြဲခံျခင္း။ မဂၤလာပြဲက်င္းပျခင္း။

celebrations  n[pl]   မဂၤလာပြဲက်င္းပျခင္း

celebratory    adj     ေအာင္ပြဲ။ မဂၤလာပြဲ။

celebrity       n        ေက်ာ္ၾကားေသာ၊ လူသိမ်ားေသာ သူ။ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားျခင္း။

celeries         n[pl]   တ႐ုတ္နံနံမ်ား

celerity         n        အရိွန္။

celery n        တ႐ုတ္နံနံႀကီး။

celestial        adj     အာကာသ။ ေကာင္းကင္(ဘံု)ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ။

celestial body          n        ေန၊ လ၊ ၿဂိဳဟ္၊ နကၡတ္စသည္) အာကာသဗိမာန္။

celibacy        n        ျဗဟၼစရိယက်င့္ျခင္း။ ျဗဟၼ စရိယအက်င့္။

celibate         adj     ျဗဟၼစရိယက်င့္ေသာ။ (ဘာသာေရးအရ) အိမ္ေထာင္မျပဳေသာ။

celibate         n        အိမ္ေထာင္မျပဳေသာသူ။ ျဗဟၼစရိယက်င့္သူ။ ျဗဟၼစာရီ။

celibates       n[pl]   အိမ္ေထာင္မျပဳသူမ်ား

cell     n        တရားအားထုတ္ရာ အခန္းငယ္။ အက်ဉ္းသားထားရာ အခန္းက်ဉ္း။ (ပ်ားလပို႕တြင္ကဲ့သို႕ေသာ) အကန္႕အကန္႕ရိွေသာ အခန္းငယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ခဲ။ ကလာပ္စည္း။ ဆဲလ္။ (ႏိုင္ငံေရး)ကလာပ္စည္း။

cellar  n        ေျမေအာက္ခန္း။ ေျမတိုက္။

cellars n[pl]   ေျမေအာက္ခန္းမ်ား

cellist  n        ယင္းတေယာသမား။

cello   n        တေယာအႀကီးတစ္မ်ိဳး။

Cellophane    n        မွန္ၾကည္စကၠဴ။

cellos  n[pl]   တေယာႀကိဳးမ်ား

cellphone      n        ဆဲလ္ဖုန္း

cellphones    n[pl]   ဆဲလ္ဖုန္းမ်ား

cells    n[pl]   ကလာပ္စည္းမ်ား

cellular         adj     ကလာပ္စည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ။ ဆယ္လူလာ(ဖုန္း၊ ေရဒီယို စသည္)။ ခပ္က်ဲက်ဲရက္ထားေသာ(အဝတ္အထည္)။

celluloid        n        ဖလင္စသည္ လုပ္ရေသာ ေကာ္ၾကည္။ ႐ုပ္ရွင္ဖလင္။

cellulose       n        သစ္ပင္တြင္ပါဝင္ေသာ သဘာဝ ပစၥည္း။ (ယင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ) အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာေကာ္။ သစ္ေစး။

Celsius         adj     အပူခ်ိန္ စင္တီဂရိတ္။ ဆဲလ္စီယပ္။ ½

Celt    n        ၿဗိတိန္တြင္ ေရာမတို႕မဝင္ ေရာက္မီ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေရွး အေနာက္ဥေရာပတိုက္သား။ ဘရစ္တန္နီ၊ ကြန္ေဝါ၊ စေကာ့တလန္၊ ေဝလ၊ အိုင္ယာလန္ တို႕တြင္ ေနထိုင္ေသာ ယင္းအႏြယ္။

Celtic  adj     ယင္းလူမ်ိဳး၊ ယင္းဘာသာ စကားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

cement         n        ဘိလပ္ေျမ။

cement         v        အဂၤေတကိုင္သည္။ (ေကာ္ျဖင့္)ကပ္သည္။ ခိုင္မာေစသည္။

cent    n        ဆင့္

center v        အလယ္၌ထား

centered       v[pt]   အလယ္၌ထားခဲ့

centered       v[pp]  အလယ္၌ထားခဲ့ၿပီး

centering      v[ing] အလယ္၌ထားေန

centigrade     adj     ½

centigram     n        တစ္ဂရမ္၏ တစ္ရာပံုတစ္ပံု။

centilitre       n        တစ္လီ တာ၏ တစ္ရာပံုတစ္ပံု။

centimeters   n[pl]   စင္တီမီတာမ်ား

centimetre    n        တစ္မီတာ၏ တစ္ရာပံုတစ္ပံု။

centipede      n        ကင္းေျခမ်ား။

centipedes    n[pl]   ကင္းေျခမ်ားမ်ား

central          adj     အလယ္။ ဗဟို။ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ။ အဓိကက်ေသာ။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရိွေသာ။ ဗဟို။

central bank  n        ဗဟိုဘဏ္။

central heating        n        အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးကို ပင္မ ဘြိဳင္လာမွ အပူေပးသည့္စနစ္။

centralism     n        ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္ေသာ စနစ္။

centrality      n        ဗဟိုက်ျခင္း။ ဗဟိုနဗ္ေၾကာ အဖြဲ႕။ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ကြန္ပ်ဴတာအစိတ္ အပိုင္း။ လမ္းလယ္ ကၽြန္း။

centralize -ise          v        ဗဟိုကခ်ဳပ္ကိုင္သည္။

centre n        အလယ္။ ဗဟို။ အမ်ား အာ႐ံုစိုက္ရာ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟို။ စုေဝးရာ။ လက္ဝဲစြန္း လက္ယာစြန္း မေရာက္ေသာ အေနအထား၊ ပါတီ။ (ေဘာလံုး ကစားပြဲစသည္) အလယ္လူ။ (ေဘာလံုး၊ ေဟာ္ကီ စသည္၌) ေဘးမွအလယ္သို႕ပို႕ျခင္း။

centre v        အလယ္၌ထားသည္။ (ေဘာလံုးစသည္ ကို) ေဘးမွအလယ္သို႕ ပို႕သည္။ ဗဟိုျပဳသည္။ အဓိကထားသည္။ အာ႐ံုစိုက္သည္။

centre forward        n        ေဘာလံုးစသည္ ကစား ရာ၌ ေရွ႕တန္းအလယ္လူ၊ ေနရာ။

centre half    n        ေဘာလံုးစသည္ ကစားရာ၌ ေနာက္တန္း အလယ္လူ၊ ေနရာ။

centre of gravity      n        ကမၻာ့ဆြဲအားဗဟို။

centre spread          n        သတင္းစာ (သို႕) မဂၢဇင္း၏ အလယ္ ႏွစ္ဖက္ခြမ်က္ႏွာ။

centre-piece  n        အလယ္၌ အလွျပထားသည့္ ပစၥည္း။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္။

centre-stage  n        အေရးပါေသာ ေနရာ။

centrefold     n        မဂၢဇင္းအလယ္၌ ေခါက္၍ခ်ဳပ္ထားေသာ ႐ုပ္ပံုႀကီး။

centrifugal    adj     ဗဟိုမွ ခြာေသာ။ ဗဟိုခြာ။ ဗဟိုခြာအား။ ဗဟိုခြာအရိွန္။

centrifuge     n        စက္ဒလက္။

centripetal     adj     ဗဟိုသို႕ ခ်ဉ္းကပ္ေသာ။ ဗဟိုခ်ဉ္း။

centrist         n        ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသူ။

centrist         adj     ယင္းသို႕မွ်တေသာ။

cents  n[pl]   ဆင့္မ်ား

centuries       n[pl]   ရာစုႏွစ္မ်ား

centurion      n        ေရွးေရာမေခတ္ စစ္သား၁၀ဝမွဴး။

century         n        ႏွစ္ ၁ ရာစု။ (ခရစ္ကက္) တစ္ေယာက္တည္းက တစ္ႀကိမ္တည္း႐ိုက္၍ရေသာ အမွတ္ ၁

ceramic        adj     ေႂကြထည္ေျမထည္။

ceramic        n        ေႂကြထည္ေျမထည္ပစၥည္း။

ceramics       n        ေႂကြထည္ေျမထည္ အတတ္။

cerdit card    n        အေႂကြးဝယ္ကဒ္

cereal n        ႏံွစားပင္။ ေကာက္ႏံွပင္။ ယင္း အႏံွအေစ့။ ယင္းျဖင့္ စီမံျပဳ လုပ္ထားေသာ နံနက္စာ စားေသာက္ဖြယ္။

cereals          n[pl]   ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား

cerebral        adj     ဦးေႏွာက္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ အသိဥာဏ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ မေမြးမီ (သို႕) ေမြးစဉ္က ဦးေႏွာက္ ခၽြတ္ယြင္းသြားေသာေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါအခ်ိဳ႕ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေသာ ေရာဂါ။

cerebrum      n        ဦးေႏွာက္၏ေရွ႕ပိုင္း။ (ခံစားရျခင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚတို႕ ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။)

ceremonial    adj     အခမ္းအနား(ႏွင့္ဆိုင္ေသာ)။ ပံုစံ က်ေသာ။

ceremonial    n        အခမ္းအနားလုပ္ထံုးလုပ္နည္း။

ceremonies   n[pl]   အခမ္းအနားမ်ား

ceremonious adj     ဟိတ္ဟန္ပါေသာ။ ဟိတ္တစ္လံုး ဟန္တစ္လံုးျဖင့္။ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးႏိုင္ေသာ။

ceremony     n        သဘင္။ အခမ္း အနား။ ဟိတ္ဟန္။

Ceremony of Ordination    n        ရဟန္းခံပြဲ

cerise  adj     ၾကက္ေသြးေရာင္။

Cermony o Novitiation       n        ရွင္ျပဳပြဲ

CERN  abbr   ( é é) ဥေရာပ အဏုျမဴသုေတသန အဖြဲ႕။

cert    n        က်ိန္းေသေပါက္ဂဏန္း၊ ေပါက္ေကာင္ စသည္။

certain          adj     ယံုမွားဖြယ္ မရိွ။ ေသခ်ာ။ စိတ္ခ်ႏိုင္။  က်ိန္းေသ။ (ျဖစ္လာရန္)ေသခ်ာ ေသာ။ ထိုထိုေသာ။ ဆိုေသာ။ ဟုဆို ေသာ။ အနည္းငယ္။ အတန္ငယ္။

certain          pron   အခ်ိဳ႕။

certain          adv     အခ်ိဳ႕

certainly       adv     မုခ်။ ဧကန္။ မလြဲ။ မခၽြတ္။ (ေျဖၾကား ရာ၌သံုးသည္။) ဟုတ္ကဲ့။ ရပါတယ္။

certainly not  adv     ႀကံႀကံဖန္ဖန္။ ေတာက္တီးေတာက္တဲ့။ မဟုတ္ကဟုတ္က။ ႀကံႀကီးစည္ရာ။

certainty       n        ဧကန္ျဖစ္ေသာအရာ။ က်ိန္း ေသ။ ေသခ်ာမႈ။ ဧကန္ဧက။ ေသခ်ာေပါက္။  ေသခ်ာေအာင္လုပ္ဖို႕လို တယ္။ ေသခ်ာပါေစ။ ေသခ်ာ ခ်င္ရင္ေတာ့။ စိတ္ခ်ခ်င္ရင္ေတာ့။

certifiable      adj     စိတ္မမွန္ေသာ။ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ေသာ။

certificate      n        တရားဝင္အေထာက္အထားစာ၊ လက္မွတ္ စသည္။

certificated    adj     တရားဝင္) လက္မွတ္ ရ။

certificates    n[pl]   တရားဝင္လက္မွတ္မ်ား

certification   n        မွန္ကန္ေၾကာင္းတရား ဝင္ေထာက္ခံျခင္း၊ ေထာက္ခံခ်က္။ ဘဏ္တိုက္မွအာမခံေသာ ခ်က္လက္မွတ္။

certified        v[pt]   ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့

certified        v[pp]  ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး

certifing        v[ing] ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေန

certify v        မွန္ကန္ ေၾကာင္း တရားဝင္ေဖာ္ျပသည္။ စိတ္မမွန္ေၾကာင္း တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သည္။

certitude       n        သံသယကင္းျခင္း။ ေသခ်ာျခင္း။

cervical         adj     သားအိမ္ေခါင္း(ႏွင့္ဆိုင္ ေသာ)။ ( ၁)

cervix n        သားအိမ္ေခါင္း။

cessation      n        ရပ္နားျခင္း။

cesspit          n        မိလႅာတြင္း။ ဒုစ႐ိုက္နယ္ေျမ။

CFC    abbr   (ဖ်န္းေဆးဘူး၊ မႈတ္ေဆးဘူးတြင္ ထည့္ရေသာ ဓာတ္ေငြ႕တစ္မ်ိဳး။ ယင္းဓာတ္ေငြ႕ သည္ အိုဇုန္းလႊာကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ယူဆရသည္။)

CFE    abbr   (ၿဗိတိန္တြင္)

cha     n        ခ်ာခ်ာအက။ ခ်ာခ်ာ တီးလံုး။

Chablis         n        ျပင္သစ္အေရွ႕ပိုင္းထြက္ ဝိုင္ျဖဴ။

chafe  v        စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ သည္။ စိတ္မရွည္ျဖစ္သည္။ ပြန္းသည္။ ရွသည္။

chaff   n        (စပါးစသည္) အဖ်င္း၊ အေမွာ္၊ အခြံ။ ဖြဲၾကမ္း။ (တိရစၦာန္အစာအျဖစ္) စဉ္းထားေသာ ေကာက္႐ိုးေျခာက္၊ ျမက္ေျခာက္။

chaff   v        က်ီစယ္သည္။ စသည္။

chaffinch       n        ဥေရာပရိွ စာမ်ိဳးဝင္ ငွက္ငယ္တစ္မ်ိဳး။ စာ ကၽြေခါင္း။

chagrin         n        စိတ္ပ်က္ျခင္း။ စိတ္႐ႈပ္ျခင္း။ စိတ္ပ်က္ေသာ။ စိတ္႐ႈပ္ေသာ။

chain  n        (ကြင္းဆက္)သံႀကိဳး။ ခ်ိန္းႀကိဳး။ ( ( ၁ ) ) ႀကိဳးစလြယ္။ ဆြဲႀကိဳး။ ( ၂ ) ေႏွာင္ႀကိဳး။ အေႏွာင္အဖြဲ႕။ အစဉ္အတန္း။ (ကုမၸဏီတစ္ခုပိုင္) ဆိုင္ခြဲမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား။ (ေရွး) ၆၆ေပ အတိုင္းအတာ။ သံႀကိဳး။

chain  v        သံႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္သည္။

chain reaction         n        ခ်ိတ္ဆက္ဓာတ္ျပဳျခင္း။ ခ်ိတ္ဆက္တံု႕ျပန္ျခင္း။ ကြင္းဆက္ျဖစ္ရပ္။ ကြင္းဆက္ျဖစ္ပြားမႈ။

chain-gang    n        သံေျခခ်င္းခတ္ အက်ဉ္းသားအလုပ္ သမား အုပ္စု။။

chain-letter   n        ပြား၍ အျခားသူထံ ဆက္ပို႕ရသည့္) ေရႊ ေပလႊာ။

chain-mail     n        ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာ။

chain-saw     n        သံႀကိဳးလႊ။

chain-smoke v        ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ၿပီးတစ္လိပ္ ဆက္ေသာက္ သည္။

chain-store    n        ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ဖြင့္ထားေသာ ဆိုင္ခြဲတစ္ခု။

chained        v[pt]   သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ခဲ့

chained        v[pp]  သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ခဲ့ၿပီး

chaining       v[ing] သံႀကိဳးျဖင့္ ခ်ည္ေန

chains n[pl]   သံႀကိဳးကြင္းမ်ား

chair   n        ကုလားထိုင္။ သဘာပတိ။ ပါေမာကၡရာထူး။

chair   v        သဘာပတိမူသည္။

chair-lift        n        ေတာင္တက္ေတာင္ဆင္းအတြက္) ကုလားထိုင္ အစီအရီခ်ိတ္ဆြဲ ထားေသာ စက္ခါးပတ္ႀကိဳး။

chairman      n        (အသင္းအဖြဲ႕၊ ကုမၸဏီ) ဥကၠ႒။

chairmanship n        သဘာပတိ ရာထူး။ သဘာပတိ၏ဦးစီးမႈ။

chairmen      n[pl]   သဘာပတိမ်ား

chairperson   n        သဘာပတိ။

chairs n[pl]   ကုလားထိုင္မ်ား

chairwoman  n        သဘာပတိ

chairwomen  n[pl]   သဘာပတိမ်ား

chaise longue          n        ေက်ာေလ်ာင္းမီွႏိုင္ေသာ ခုတင္တစ္မ်ိဳး။

chalet n        (ဆြစ္ဇာလန္) ေတာင္ေပၚသစ္သားအိမ္။ ယင္းပံုစံအိမ္။ ကမ္းနား (သို႕) အပန္းေျဖစခန္း၌ ေဆာက္ ထားေသာ အိမ္ကေလး။

chalets          n[pl]   အပန္းေျဖအိမ္မ်ား

chalice          n        (ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ ပြဲ ေတာ္သံုး) စပ်စ္ရည္ထည့္သည့္ ဖလား။

chalk  n        ထံုးေက်ာက္။ ေျမျဖဴ။ (စာေရး ရန္၊ ပံုဆြဲရန္) ေျမျဖဴ။ ေျမျဖဴခဲ။ ေျမျဖဴေတာင့္။

chalk  v        ေျမျဖဴျဖင့္ ေရးသည္၊ ဆြဲသည္။ ေျမျဖဴျဖင့္ ေကာက္ေၾကာင္း ေရး ဆြဲသည္၊ ပံုၾကမ္းဆြဲသည္။

chalk sth up  phrv   ေႂကြးစာရင္း၌ မွတ္ထားသည္။

chalk sth up to sth   phrv   အေၾကာင္းတရားအျဖစ္ ယူဆသည္။

chalky adj     ထံုးေက်ာက္မ်ားေသာ။ ေျမျဖဴ ကဲ့သို႕ေသာ။

challenge      n        စိန္ေခၚျခင္း။ စြမ္းရည္သတၱိကို စမ္းသပ္ ျခင္း။ ေစာဒကတက္ ျခင္း။ လံုၿခံဳေရးက ရပ္ခိုင္းၿပီး မည္သူလဲဟုေမးျခင္း။

challenge      v        ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္စိန္ေခၚသည္။ ေစာဒကဝင္သည္။ အရည္အခ်င္းကို အကဲစမ္းသည္။ ရပ္ခိုင္းၿပီး မည္သူ မည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေမးသည္။

challenged    v[pt]   ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္ စိန္ေခၚခဲ့

challenged    v[pp]  ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္ စိန္ေခၚခဲ့ၿပီး

challenger     n        စိန္ေခၚသူ။

challenges     n[pl]   စိန္ေခၚျခင္းမ်ား

challenging   adj     ခက္ခေသာ။ အစြမ္းျပရေသာ။ အကဲစမ္း ေသာ။

challenging   v[ing] ယွဉ္ၿပိဳင္ရန္ စိန္ေခၚေန

chamber       n        ေသနတ္တြင္ က်ည္ထိုးရေသာ ေနရာ။ ေျပာင္းရင္း (သို႕) ဆံုလည္ရိွ အကန္႕။

chamber concert     n        တူရိယာနည္းနည္းျဖင့္ တီးမႈတ္ေျဖေဖ်ာ္ ပြဲ။

chamber music       n        တူရိယာအနည္းငယ္ျဖင့္ တီးမႈတ္ရန္ ေတးဂီတ။

Chamber of Commerce      n        ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း။

chamber orchestra   n        အေနာက္တိုင္း ေတးႀကီးဘြဲ႕ႀကီးမ်ား ကို တီးမႈတ္ၾကသည့္ ဂီတပညာရွင္ အဖြဲ႕ငယ္။

chamber-pot n        အထူးသျဖင့္ ေရွး) ဆီးအိုး။

chamberlain  n        (ေရွး) ဘုရင့္အိမ္ေတာ္ဝန္။

chambermaid          n        အိပ္ခန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းတာဝန္ ယူရသည့္ ဟိုတယ္အလုပ္သမ။

chambers      n[pl]   တရားသူႀကီးအခန္းမ်ား

chameleon    n        ပုတ္သင္ညိဳ

chameleons   n[pl]   ပုတ္သင္ညိဳမ်ား

champion     n        ခ်န္ပီယံ

champion     v        ရပ္တည္ကာကြယ္ေပး

championed  v[pt]   ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးခဲ့

championed  v[pp]  ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးခဲ့ၿပီး

championing v[ing] ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးေန

champions    n[pl]   ခ်န္ပီယံမ်ား

chance          n        အခြင့္အလမ္း

chance          v        အမွတ္မထင္ျဖစ္

chanced        v[pt]   အမွတ္မထင္ျဖစ္

chanced        v[pp]  အမွတ္မထင္ျဖစ္ခဲ့

chanceries     n[pl]   အခြင့္အလမ္းမ်ား

chancery       n        တရား႐ံုးေတာ္

chances        n[pl]   တရား႐ံုးေတာ္မ်ား

chancing       v[ing] အမွတ္မထင္ျဖစ္ေန

chandelier     n        မီးပန္းဆိုင္း။ မီးဆိုင္းပေဒသာ။

chandler       n        ႀကိဳး၊ ပတၱဴ စေသာ သေဘၤာအသံုးအေဆာင္ေရာင္း သည့္ ဆိုင္၊ သူ။ ဖေယာင္းတိုင္ ျပဳလုပ္သူ၊ ေရာင္းခ်သူ။

change         v        (အဝတ္၊ ခင္းႏီွးစသည္) လေပးသည္။ ေငြ လဲသည္။ တစ္မ်ိဳးတစ္ဖံုေျပာင္းလဲျခင္း။ အေျပာင္းအလဲ။ အလုပ္အကိုင္၊ ေနရာဌာန စသည္ အေျပာင္းအလဲ။ (ကား၊ ရထား စသည္) ေျပာင္းစီးျခင္း။ ေျပာင္းျခင္း။ အေျပာင္းအလဲ။ အဝတ္လဲျခင္း။ ျပန္းအမ္းေငြ။ ေငြ အေႂကြ။ အႏုပ္။ အေႂကြ လဲျခင္း။

change         n        အေျပာင္းအလဲ

change back  phrv   အဝတ္ေဟာင္းကို ျပန္ လဲဝတ္သည္။

change down phrv   အနိမ့္ဂီယာသို႕ ေျပာင္း သည္။ ပို၍ ေကာင္းလာ သည္၊ ဆိုးသြားသည္။

change hands         idm    လက္ေျပာင္းသြားသည္။ ေဆာင္ရြက္ဆဲ မတ္တတ္ ဘက္ေျပာင္းသည္။

change one’s spots  idm    အက်င့္စ႐ိုက္၊ အေနအထိုင္ ေျပာင္းလဲသည္။

change one’s tune   idm    အေျခအေနအရ) ေလသံေျပာင္းသြားသည္။

change one’s ways   idm    အမူအက်င့္ ေျပာင္းလဲသြား သည္။

change over  phrv   စနစ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႕) ေျပာင္းသည္။

change step  idm    အျခားသူမ်ားႏွင့္ညေအာင္ ေျခလွမ္းျပင္ လွမ္းသည္။

change sth back      phrv   လဲၿပီးေငြကို မူလ ေငြသို႕ ျပန္လဲသည္။

change the subject  idm    စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္း သည္။

change up     phrv   အေပၚဂီယာသို႕ေျပာင္း သည္။

change-over  n        ဝါဒ (သို႕) အေျခအေနတစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း။

changeable   adj     ေျပာင္းလဲတတ္ေသာ။ မ တည္ၿငိမ္ေသာ။

changed       v[pt]   ေျပာင္းလဲခဲ့

changed       v[pp]  ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး

changeless    adj     အေျပာင္းအလဲမရိွေသာ။ ထာဝရတည္ရိွ ေသာ။ စိတ္ေျပာင္းသည္။ အေျခအေနသစ္။ ဝန္းက်င္ သစ္။

changeling    n        (အထူးသျဖင့္ ပံုျပင္၌ နတ္သမီးက) လဲလွယ္ထားေသာ ကေလး။

changes        n[pl]   အေျပာင္းအလဲမ်ား

changing      v[ing] ေျပာင္းလေန

channel        n        ေရလက္ၾကား။ ဆက္ေၾကာင္း။ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္ေသာ လိႈင္း(အမွတ္)။ (ဆက္သြယ္ေရး)လမ္းေၾကာင္း။ ဦးတည္ရာ။ ေခ်ာင္း။ ေျမာင္း။ ေရ၊ အရည္ စီးဆင္းရာလမ္းေၾကာင္း။ (ေလွသေဘၤာမ်ား သြားလာႏိုင္ေသာ) ေရ လမ္းေၾကာင္း။

channel        v        ေျမာင္းသြယ္သည္။ သြယ္ပို႕သည္။ လမ္းေၾကာင္းေဖာ္ေပးသည္။ ေၾကာင္းေပးသည္။ ေဖာ္ေဆာင္သည္။ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေစသည္။

channels       n[pl]   ေရလက္ၾကားမ်ား

chant  n        သံၿပိဳင္ေႂကြးေၾကာ္ျခင္း။ ေႂကြးေၾကာ္သံ။ ဂါထာ။ ဓမၼသီခ်င္း။ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳျခင္း။

chant  v        ေႂကြးေၾကာ္ေအာ္ဟစ္သည္။ သံၿပိဳင္ရြတ္ဆိုသည္။

chaos  n        ပရမ္းပတာျဖစ္ျခင္း။

chaotic         adj     ဖ႐ိုဖရဲ၊ ပရမ္းပတာ (အေျခအေန)။

chap   v        အသားပပ္သည္၊ အက္သည္၊ ကြဲသည္။ (အေအးဒဏ္က) အသားကိုပပ္ေစသည္၊ အက္ေစသည္၊ ၾကမ္း ေစသည္။

chap   n        လူ။ ငနဲ။ အေကာင္။ ခ်ာတိတ္။

chapel n        သတင္းစာတိုက္၊ ပံုႏိွပ္တိုက္တစ္ခုရိွ အလုပ္ သမားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အုပ္စု။

chapels         n[pl]   ဓမၼာ႐ံုမ်ား

chaperon      v        မိန္းမေဖာ္အျဖစ္ လိုက္သည္။

chaplain        n        ေက်ာင္း၊ ေထာင္၊ စစ္တပ္တို႕၌ အမႈထမ္းေသာ ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး။

chaplaincy     n        ယင္းအလုပ္။

chaplains      n[pl]   ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား

chaplet         n        မဂၤလာဦးရစ္ ပန္းကံုး (သို႕) လည္မာပုတီး။

chapter         n        (စာအုပ္) အခန္း၊ က႑။ အသက္အပိုင္းအျခား။ ေခတ္အပိုင္း အျခား။ ခရစ္ယာန္ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ႀကီးရိွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုး (သို႕) အျခားခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္ဝင္မ်ား။ ယင္းတို႕၏ အစည္းအေဝး။ ေဒသဆိုင္ရာအသင္း။

chapter and verse    idm    အေထာက္အထား အတိအက်။ ဆက္တိုက္လာသည့္ ကံေခေသာျဖစ္ရပ္မ်ား။

chapter house         n        ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား စည္းေဝးရာ၊ ေဒသဆိုင္ရာအသင္းမ်ား စည္းေဝးရာ အေဆာက္အအံု။

chapters       n[pl]   အခန္းက႑မ်ား

char    v        သန္႕ရွင္းေရးအလုပ္သမအျဖစ္ လုပ္သည္။

charabanc     n        အေပ်ာ္ခရီးသံုး ေပၚဦးစ ဘတ္စကား။

character      n        စ႐ိုက္။ ဝေသသလကၡဏာ။ ထူးျခားေသာ လကၡဏာ၊ အရည္အခ်င္း။ ရဲရင့္ျခင္း။ သတၱိ။ လူထူး။ လူတစ္မ်ိဳး။ တစ္မ်ိဳး တစ္ဘာသာ ျဖစ္ေသာသူ။ ဇာတ္ေကာင္။ ဂုဏ္သိကၡာ။ အကၡရာ။ စာ (လံုး)။

character actor        n        ထူးျခားေသာဇာတ္ေကာင္ စ႐ိုက္မ်ိဳးကို ကျပသည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္။

characterful   adj     ထူးျခားေသာ။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္း ေသာ။

characteristic adj     ထူးျခား ေသာပင္ကိုလကၡဏာ။

characteristic n        ထူးျခားေသာ လကၡဏာ။

characteristically      adv     ထူးထူးျခားျခား။

characteristics         n[pl]   ထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား

characterize -ise      v        ထူးျခားသည့္ သြင္ျပင္ လကၡဏာကို ေဆာင္သည္။ ထူးျခားသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာကို ေဖာ္ျပသည္။

characterless adj     စိတ္ဝင္စားစရာ မရိွေသာ။

characters     n[pl]   စရိုက္လကၡဏာမ်ား

charade        n        (မပိမရိ) ဟန္ေဆာင္မႈ။ ဝွက္ထား သည့္စကားလံုးကို ဟန္အမူအရာျဖင့္ျပေသာ စကားထာဝွက္နည္း။ ယင္းဝွက္နည္းမွ အမူအရာလုပ္ဟန္ တစ္ကြက္။

charcoal        n        မီးေသြး။ အလြန္ညိဳမည္းေသာ အေရာင္။

charcoals      n[pl]   မီးေသြးမ်ား

chard  n        ခ်က္စားရေသာ ဟင္း ရြက္ပင္တစ္မ်ိဳး။

charge          n        အဖိုးအခ။ တရားစြဲျခင္း။ စြပ္စြဲျခင္း။ စြဲခ်က္။ တာဝန္။ ေစာင့္ေရွာက္မႈ။ အေစာင့္ အေရွာက္ခံ။ ႐ုတ္တရက္ တစ္ဟုန္ထိုးတိုက္ခိုက္ျခင္း။ အလုပ္တာဝန္။ ယမ္းအား။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား။ စိတ္ကို လႈပ္ရွားတက္ႂကြေစေသာ စြမ္းအား။ ညႊန္ၾကားခ်က္။

charge          v        က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံသည္။ တရားစြဲသည္။ စြဲခ်က္တင္သည္။ တစ္ဟုန္ထိုးဝင္၍ တိုက္ခိုက္သည္။ အတင္းေျပးသြား သည္။ တာဝန္ေပးသည္။ အမိန္႕ေပးသည္။ ဓာတ္ အားသြင္းသည္။ ခံစားခ်က္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ျပည့္လွ်မ္းသည္။ (ေသနတ္ကို) က်ည္ထိုးသည္။ ဖန္ခြက္ကိုျဖည့္သည္။

charge card   n        အေႂကြးဝယ္ကတ္ျပား။

chargé d’affaires      n        သံ႐ံုးယာယီတာဝန္ခံ။ သံမွဴး။

charge-cap    v        ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သံုးေငြကို ကန္႕သတ္သည္။

charge-hand  n        အလုပ္သမားေခါင္း။ ၁

charge-nurse n        လူနာေဆာင္ တာဝန္ခံ သူနာျပဳ ဆရာမ။

charge-sheet n        ရဲအမႈတြဲ မွတ္တမ္း။ စြဲ ခ်က္လႊာ။ အေႂကြးမွတ္ထားပါ။ တာဝန္ေပးသည္။ စြဲခ်က္တင္သည္။

charge, cost, pay, etc (sb) the earth       idm    တနင့္တပိုးေတာင္းသည္၊ က်သင့္သည္၊ ေပးရသည္။

chargeable    adj     တစ္စံုတစ္ဦးထံ ေတာင္းယူရ မည္ ျဖစ္ေသာ။ တစ္စံုတစ္ဦးက ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ေသာ။ တရားစြဲႏိုင္ေသာ။ စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေသာ။

charged        v[pt]   ေငြေတာင္းခံခဲ့

charged        v[pp]  ေငြေတာင္းခံခဲ့ၿပီး

charger         n        ဓာတ္အားသြင္းေသာ ကိရိယာ။ စစ္ျမင္း။ တိုက္ျမင္း။

charges        n[pl]   စြဲခ်က္မ်ား

charging       v[ing] ေငြေတာင္းခံေန

chariot          n        (ေရွး) ႏွစ္ဘီးတပ္ စစ္ရထား။

charioteer     n        ရထားစစ္သည္။

charioteers    n[pl]   ရထားစစ္သည္မ်ား

charisma       n        ဩဇာတိကၠမႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း။

charismatic   adj     ဩဇာတိကၠမႏွင့္ျပည့္ စံုေသာ။ (ဘာသာ ေရးဂိုဏ္း) ဘုရားသခင္၏ သိဒၶိတန္ခိုးေတာ္၌ ယံုၾကည္ေသာ။

charitable      adj     အလွဴဒါနႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ ကုသိုလ္ျဖစ္။ မရိွ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ရက္ေရာေသာ။ ညႇာ တာစိတ္ရိွေသာ။ ၾကင္နာေသာ။ ငဲ့ညႇာေသာ။

charities        n[pl]   အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ား

charity          n        ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားကို ကူညေသာ အသင္းအဖြဲ႕။ မရိွဆင္းရဲသားမ်ားအား ေပးကမ္းစြန္႕ၾကဲျခင္း။ ဒါန။ ေပးကမ္းစြန္႕ၾကေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ႕။ စာနာေထာက္ထားေသာ စိတ္။ ဒါနအစကိုယ့္ အိမ္က။ ဖိတ္ခ်င္းဖိတ္ ကိုယ့္အိတ္ထဲ စဖိတ္မွ။

charlatan      n        ဆရာေယာင္။ သမားေယာင္။

Charleston    n        ၁၉၂၀ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ေခတ္စားခဲ့ေသာ အကတစ္မ်ိဳး။

charlie n        လူေပါ။

charm n        ႏွစ္လို႕ဖြယ္။ ဆြေဆာင္မႈ။ ညႇိဳ႕ ဓာတ္။ ဆြဲ ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရည္အခ်င္း။ က်က္သေရ။ အလွ ဆင္သည့္ ပစၥည္း။ လက္ဖြဲ႕။ အေဆာင္။ မႏ ၱန္။ စိတ္တိမ္းညြတ္လာေအာင္ ဆြေဆာင္သည္။ ညႇိဳ႕သည္။ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ထားသည္။ မသည္။

charm v        ဆြေဆာင္

charmed       v[pt]   ဆြေဆာင္ခဲ့

charmed       v[pp]  ဆြေဆာင္ခဲ့ၿပီး

charmer        n        ဆန္႕က်င္ဘက္လိင္ကို တိမ္းညြတ္ေစႏိုင္သူ။ ဂါထာမႏ ၱန္ အစြမ္းျဖင့္္ ရယူသည္။

charming      adj     ႏွစ္လို႕ဖြယ္အလြန္ေကာင္းေသာ။

charming      v[ing] ဆြေဆာင္ေန

charmless     adj     ဆြေဆာင္မႈမရိွေသာ။

charms         n[pl]   ႏွစ္လို႕ဖြယ္မ်ား

charnel-house         n        (ေရွး) လူေသအေလာင္းမ်ား၊ လူ အ႐ိုးမ်ားထားရာ အေဆာက္အအံု။

chart   n        ပံုစံကားခ်ပ္။ ဇယားကြက္။ ေရပံု (သို႕) ေလေၾကာင္းျပပံု စသည္။ လူ ႀကိဳက္အမ်ားဆံုး သီခ်င္းမ်ားေဖာ္ျပသည့္ အပတ္စဉ္စာရင္း။

chart   v        လမ္းေၾကာင္းကိုလိုက္၍ မွတ္သားသည္။ လုပ္မည့္အစီအစဉ္ဆြဲသည္။ ေျမပံုဆြဲသည္။

charted         v[pt]   လမ္းေၾကာင္းမွတ္သားခဲ့

charted         v[pp]  လမ္းေၾကာင္းမွတ္သားခဲ့ၿပီး

charter         n        (ဘတ္စကား၊ သေဘၤာ၊ ေလယာဉ္စသည္တို႕ကို) စင္းလံုးငွားျခင္း။

charter         v        လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္၊ တည္ေထာင္ခြင့္ စသည္ ေပးသည္။ စင္းလံုးငွားသည္။

chartered      adj     ေတာ္ဝင္အမိန္႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္၏သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္ မေသာ။ ယင္းသတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္မေသာ စာရင္းကိုင္။

charting        v[ing] လမ္းေၾကာင္းမွတ္သားေန

chartreuse     n        အစိမ္း (သို႕) အဝါေရာင္ ခ်ိဳျပင္းအရက္။ အစိမ္းႏု (သို႕) အဝါႏုေရာင္။

charts n[pl]   ပံုစံကားခ်ပ္မ်ား

charwoman   n        သန္႕ရွင္းေရး အလုပ္သမ။

chary  adj     သတိထားေသာ။ ခ်င့္ ခ်ိန္ေသာ။

chase  v        သတၱဳထည္တြင္ ပံုစံ၊ ဒီဇိုင္း ေဖာ္သည္။

chase  n        လိုက္ျခင္း။ လိုက္လံဖမ္းဆီးျခင္း။ အမဲ လိုက္ျခင္း။ အေျပးအလႊားလိုက္ ရွာသည္။ ေမာင္းထုတ္ သည္။

chased          v[pt]   လိုက္ခဲ့

chased          v[pp]  လိုက္ခဲ့ၿပီး

chaser n        အတားအဆီးေက်ာ္ ေျပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ စီးနင္း ေသာျမင္း။ အရက္တစ္မ်ိဳး ေသာက္ၿပီးေနာက္ အျခားတစ္မ်ိဳးဆက္ေသာက္ျခင္း။

chases n[pl]   လိုက္ျခင္းမ်ား

chasing         v[ing] လိုက္ေန

chasm n        ေခ်ာက္နက္။ ႀကီးမားေသာ ကြာဟခ်က္။ ရင္ၾကားမေစ့ႏိုင္ေသာ ကြာဟမႈ။

chasms         n[pl]   လၽိုမ်ား

chassis         n        (ေမာ္ေတာ္ကား၊ ေရဒီယို၊ တီဗြီတို႕၏) ေအာက္ခံထည္။

chaste adj     ကာေမသုမိစၦာစာရကို ေရွာင္ၾကဉ္ ေသာ။ အျဗဟၼစရိယကို ေရွာင္ၾကဉ္ေသာ။ ကာယကံ၊ ဝစီကံမႈ၌ စင္ၾကယ္ေသာ၊ သိကၡာရိွေသာ။ (လက္ရာဟန္၊ စာဟန္ စသည္) ႐ိုးေသာ၊ ရွင္းေသာ။

chasten         v        ဦးက်ိဳးေစသည္။ က်ိဳးႏြံေအာင္ဆံုးမ သည္။

chastise        v        ေဝဖန္ျပစ္တင္သည္။ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမသည္။

chastity         n        ျဗဟၼစရိယက်င့္ျခင္း။

chasuble       n        (ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ႀကီး) အေပၚ႐ံု။

chat    n        အာလာပသလႅာပ။ ေလကန္တာေတာ္ေလာက္ၿပီ၊ အလုပ္ ျပန္စေတာ့။

chat    v        စကား စျမည္ေျပာသည္။ တီဗြီ၊ ေရဒီယိုတြင္ လူ သိမ်ားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အေၾကာင္းရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပရိသတ္ကို ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေဟာေျပာသည့္ အစီအစဉ္။

chat sb up     phrv   ဝင္ေရာသည္။

château        n        ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရိွ ရဲတိုက္ (သို႕) ေတာနယ္ရိွ အိမ္ႀကီးရခိုင္။

chats  n[pl]   အလာပသလႅာပမ်ား

chatted         v[pt]   စကားစျမည္ေျပာခဲ့

chatted         v[pp]  စကားစျမည္ေျပာခဲ့ၿပီး

chatting        v[ing] စကားစျမည္ေျပာေန

chatty adj     ေလေပါေသာ။ ဝင္ေရာရန္လြယ္ ေသာ။ အားရပါးရရိွေသာ။ ရင္းႏီွးေသာ။

cheap adj     တန္ဖိုးနည္း

cheaper        adj[com]      ပို၍တန္ဖိုးနည္း

cheapest       adj[sup]       တန္ဖိုးအနည္းဆံုး

cheaply         adv     ေဈးေပါေပါ

cheat  v        လိမ္လည္လွည့္စား

cheat  n        လူလိမ္

cheated        v[pt]   လိမ္လည္လွည့္စားခဲ့

cheated        v[pp]  လိမ္လည္လွည့္စားခဲ့ၿပီး

cheating       n        လူလိမ္

cheating       v[ing] လိမ္လည္လွည့္စားေန

cheatings      n[pl]   လူလိမ္မ်ား

cheats n[pl]   လိမ္လည္မ်ား

check  v        ေသခ်ာေအာင္ စစ္သည္၊ ၾကည့္သည္၊ ေမးျမန္းသည္။  ထိန္းသည္။ တားသည္။  ျဗဳန္းခနဲ ရပ္ ပစ္သည္။

check  v(US)  ေခတၱအပ္ထားသည္။ ပို႕ေဆာင္ေပးရန္ ပစၥည္း၊ အထုပ္အပိုးမ်ားကို အသင့္အပ္ႏံွသည္။

check  [C] ~ (on      ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း။

check  [C]~(on sb   ေထာက္လွမ္းစံုစမ္းျခင္း။

check  n        (စစ္တုရင္၌) ေခြျခင္း။ ပစၥည္းအပ္ နံပါတ္ျပား။ ေလးေထာင့္ကြက္ အဆင္။ မန္က်ည္းေစ့ကြက္။ ယင္းအကြက္ပါ အထည္။

check in        n        ေလယာဉ္တက္ရန္ စာရင္းသြင္းျခင္း။ ယင္းသို႕စာရင္းသြင္း သည့္ေနရာ။

check into     PHRV  (ဟိုတယ္၌ တည္းခိုရန္၊ ခရီးသြားလာရန္ ေလဆိပ္စသည္ ၌) အမည္စာရင္း သြင္းသည္။  တင္ပို႕ေပးရန္ ပစၥည္းအထုပ္အပိုး အပ္ႏံွသည္၊ လက္ခံသည္။

check-list      n        အမည္စာရင္း။ ေဆာင္ရြက္ရန္စာရင္း။

checked        v[pt]   စစ္ေဆးခဲ့

checked        v[pp]  စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး

checker         n        ကုန္ပစၥည္း စသည္မ်ားကို စစ္ေဆးသူ။

checking       v[ing] စစ္ေဆးေန

checkout       n        ေငြသိမ္းေကာင္တာ။ ေငြရွင္းေပးၿပီး (ဟိုတယ္မွ) ထြက္ခြာျခင္း။

checkpoint    n        (နယ္စပ္၊ ကားလမ္း) စစ္ေဆးေရးဂိတ္။

checkroom    n        ဟိုတယ္၊ ဇာတ္႐ံု စသည္ တို႕၌ ထီး၊ မိုးကာ၊ ဦးထုပ္ စသည္ အပ္ရာအခန္း။

checks n[pl]   ခ်က္လက္မွတ္မ်ား

Cheddar       n        အဝါေရာင္ ဒိန္ခဲမာတစ္မ်ိဳး။

cheek  n        ပါး။ ပါးစုန္႕။ ပါးမို႕။ ပါးခ်င္းအပ္လ်က္ ကျခင္း။ မ႐ိုမေသ စကား၊ အျပဳအမူ။ တင္ဆံု။

cheek  v        မ႐ိုမေသ ေျပာသည္၊ ျပဳသည္။

cheek by jowl         idm    ပူးပူးကပ္ကပ္။ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး။ ေသာ ပါး။

cheek-bone   n        ပါး႐ိုး။

cheeked        v[pt]   မရိုမေသျပဳခဲ့

cheeked        v[pp]  မရိုမေသျပဳခဲ့ၿပီး

cheekier        adj[com]      ပို၍မရိုမေသလုပ္

cheekiest      adj[sup]       မရိုမေသအလုပ္ဆံုး

cheeking       v[ing] မရိုမေသျပဳေန

cheeks          n[pl]   ပါးမ်ား

cheeky          adj     လူဝါးဝေသာ။ မ႐ိုမေသလုပ္ေသာ။ သည္းခံသည္။

cheep v        က်ည္က်ည္က်ာက်ာ ျမည္သည္။

cheer  v        ဩဘာေပးသည္။ အားေပးသည္။ အားတက္ ေစသည္။

cheer  n        ေကာင္းခ်ီးဩဘာ။ အားေပးေႂကြးေၾကာ္သံ။ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း။

cheer sb on   phrv   ႀကိဳးစားရန္ အားေပးသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနဖို႕ အားေပးသည္။ စိတ္ရႊင္လန္းေအာင္ အားေပးသည္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနစမ္းပါ။ ဘဝဆိုတာ ဒေလာက္ လည္း မဆိုးေသးပါဘူး။ ပန္းမ်ားသည္ အခန္းကို က်က္သေရရိွေစသည္။

cheer-leader  n        အားကစားပြဲ စသည္၌) လူအမ်ား အားေပးလာေအာင္ ဦးေဆာင္ေႂကြးေၾကာ္ အားေပးသူ။

cheerful        adj     ရႊင္ပ်ေသာ။ ေပ်ာ္ရႊင္ ေစေသာ။ သတင္းက သိပ္ေတာ့မေကာင္းလွဘူး။ ေျပာရမွာ အားေတာ့နာပါရဲ႕။ စိတ္ၾကည္ႏူးဖြယ္။ ရႊင္လန္းတက္ႂကြေသာ။

cheerfully      adv     ရႊင္ပ်စြာ

cheering       adj     အားတက္ေစေသာ။

cheering       n        ဩဘာေပးျခင္း။ ဩဘာသံ။

cheerio         interj  သြားခါနီး ႏႈတ္ဆက္စကား။

cheerless      adj     အံု႕မိႈင္းေသာ။ စိတ္မၾကည္လင္ဖြယ္ ျဖစ္ေသာ။

cheers interj  (အထူးသျဖင့္ အရက္ ေသာက္ခါနီး၌ ေမတၱာပို႕ ဆုေတာင္းစကား)။ (သြားခါနီးႏႈတ္ဆက္ စကား)။ သြားမယ္ေနာ္။ နက္ျဖန္ညမွ ေတြ႕ ေတာ့မယ္။ (ေက်းဇူးတင္စကား)။

cheery adj     ျမဴးႂကြရႊင္ပ်ေသာ။

cheese          n        ဒိန္ခဲ။ ဒိန္ခဲ(အမ်ိဳးအစား)။

cheese sb off phrv   အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစသည္။ စိတ္ကုန္ေစသည္။

cheese-board n        ဒိန္ခဲတည္ခင္းေသာ ဗန္း။ ဒိန္ခဲ (အမ်ိဳးမ်ိဳး)။

cheese-paring         adj     ကပ္ေစးႏွဲျခင္းေသာ။

cheeseburger n        ဒိန္ခဲညႇပ္ ဟမ္ဘာဂါ။

cheesecake    n        ဒိန္ခေပ်ာ့ပါသည့္ ကိတ္မုန္႕တစ္မ်ိဳး။

cheesecloth   n        ခပ္က်ဲက်ဲ ရက္ထား ေသာ ပိတ္ပါး။

cheeses        n[pl]   ဒိန္ခဲမ်ား

cheesy          adj     ဒိန္ခဲကဲ့သို႕ အနံ႕အရသာရိွေသာ။ ညံ့ေသာ။ အေပါစား။

cheetah        n        (အာဖရိက) ေတာလိုက္က်ားသစ္။ သစ္က်ဳတ္။

chef    n        စားဖိုမွဴး။ စားေတာ္ကဲ။

chef-d’oeuvre          n        အေကာင္းဆံုး လက္ရာ။

chemical       adj     ဓာတုေဗဒႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ။ ဓာတု ေဗဒ။ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ (သို႕) ဓာတုေဗဒနည္းအရ ျဖစ္ေပၚေသာ။ ဓာတုေဗဒ။

chemical       n        ဓာတုပစၥည္း။ ဓာတုေဗဒ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ ပံုစံထုတ္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဉ္ စသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ အတတ္ပညာ။

chemical warfare     n        ဓာတုလက္နက္မ်ားျဖင့္ စစ္ဆင္ ျခင္း။ ဓာတုေဗဒ စစ္ဆင္ျခင္း။

chemise        n        ရွင္မီးအက်ႌ။

chemises      n[pl]   ရွင္မီးအကၤ်ီမ်ား

chemist        n        အိမ္သံုးေဆးဝါးႏွင့္ အလွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းခ်သူ။ ဓာတုေဗဒပညာရွင္။

chemistry      n        ဓာတုေဗဒပညာရပ္။ ဓာတ္သေဘာ။ အသိ ခက္ေသာ၊ နက္နေသာ ေျပာင္းလဲမႈ။

chemists       n[pl]   ဓာတုေဗဒပညာရွင္မ်ား

chemotherapy         n        ဓာတုကုထံုး။

cheque         n        ခ်က္လက္မွတ္။

cheque-book n        ခ်က္(လက္မွတ္) စာအုပ္။ လူတစ္ဦး၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေၾကာင္း စာနယ္ဇင္း၌ ေဖာ္ျပခြင့္ကို ေငြႏွင့္ ေပါက္၍ ေမာင္ပိုင္လုပ္ျခင္း။ ခ်က္ လက္မွတ္ အာမခံကတ္ျပား။

chequered     adj     ေလာကဓံ အနိမ့္ အျမင့္တို႕ႏွင့္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရေသာ။ အကြက္ဆင္(ပါေသာ)။

cheques        n[pl]   ခ်က္လက္မွတ္မ်ား

cherish         v        ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးသည္။ ရင္ဝယ္ပိုက္ထားသည္။

cheroot         n        ေဆးေပါ့လိပ္။ ျမန္မာေဆးျပင္းလိပ္မ်ိဳး။

cherries        n[pl]   ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား

cherry n        ခ်ယ္ရီသီး။ ခ်ယ္ရီပင္။ ခ်ယ္ရီသား။ နီရေသာအေရာင္။ ခ်ယ္ရီသီးေရာင္။

cherub          n        ဝဝကစ္ကစ္ ကေလးေကာင္းကင္တမန္။ ခ်စ္စရာေကာင္း၍ အျပစ္ကင္းပံုရေသာ ကေလး။

cherubic       adj     မ်က္ႏွာျပည့္ဝန္း၍ အျပစ္ကင္း ဟန္ရိွေသာ(ကေလး)။

chervil n        ဟင္းခတ္ပင္တစ္မ်ိဳး။

chess  n        စစ္တုရင္ကစားနည္း။

chessboard   n        စစ္တုရင္ခံု။ က်ားကြက္။

chessman     n        စစ္တုရင္႐ုပ္။

chest  n        ခိုင္ခံ႕သည့္ ေသတၱာ(ႀကီး)။ ရင္။ ရင္ဘတ္။  ေသာ ရင္ဘတ္။

chest of drawers      n        အံဆင့္ ဗီ႐ို။

chest pain     n        ရင္ပတ္နာ

chestnut       n        သစ္ အယ္ပင္။ သစ္အယ္သား။ သစ္အယ္သီး။ နီညိဳေရာင္ရင့္ရင့္။ အုန္းခြံေရာင္ျမင္း။ ဖန္တစ္ရာေတသျဖင့္ ပြဲမက်ေတာ့ေသာ ျပက္လံုး။

chestnuts      n[pl]   သစ္ခ်သီးမ်ား

chests n[pl]   ခိုင္ခံ႕ေသာ ေသတၱာမ်ား

chesty adj     ရင္ဘတ္ေဝဒနာ ခံစားရေသာ။ ရင္ဖြင့္သည္။

chevron        n        (လမ္း) အႏ ၱရာယ္ျပ သေကၤ တ။ (လံုၿခံဳေရး) တပ္ဖြဲ႕ဝင္တို႕၏ အက်ႌလက္ေမာင္းတြင္ တပ္ရေသာ ရာထူးအဆင့္ျပ (သို႕) အမွတ္အသား။

chew  v        ဝါးသည္။

chew  n        ဝါးျခင္း။ သၾကားထန္းလ်က္ေခ်ာင္း။

chew sth over         phrv   ျဖည္းျဖည္းေဆးေဆး စဉ္းစားေတြးေတာသည္။ ေစ့ေစ့ေတြးသည္။

chew the fat/rag      idm    ေထြရာေလးပါး ေလပန္း သည္။

chewed         v[pt]   ဝါးခဲ့

chewed         v[pp]  ဝါးခဲ့ၿပီး

chewing        v[ing] ဝါးေန

chewing-gum          n        ကပ္ေစးႏွဲ။

chews n[pl]   ဝါးမ်ား

Chianti         n        (အီတလီအလယ္ပိုင္းထြက္) ဝိုင္နီ၊ ဝိုင္ျဖဴ။

chiaroscuro   n        (ပန္းခ်ီပညာ၌) အလင္းအေမွာင္ အသံုးျပဳျခင္း။ စာေပ၊ ဂီတ စသည္၌ ဆန္႕က်င္ဘက္သေဘာကို အသံုးျပဳေရးဖြဲ႕ ျခင္း။

chic    adj     ေခတ္ဆန္ေၾကာ့ေမာ့ေသာ။

chic    n        ေခတ္ဆန္ေၾကာ့ေမာ့ဟန္။

chicanery      n        ယံုေအာင္ လွည့္စားေျပာဆိုျခင္း။

chick   n        ၾကက္၊ ငွက္ေပါက္စ။ ျမာကေလး။

chick-pea      n        ကုလားပဲ။

chicken         n        ၾကက္။ ၿခံမေလွာင္ဘဲ ေမြးထားေသာ ၾကက္။ ၾကက္ၿခံ။ ၾကက္သား။ သူရေဘာေၾကာင္ေသာ။ ဘဲဥ အစရွာမရေသာ အေျခအေန။

chicken out   phrv   ေၾကာက္၍ ေနာက္ဆုတ္သြားသည္။

chicken-feed  n        ၾကက္စာ။ (ေငြ)မျဖစ္ စေလာက္။

chickenpox    n        ေရေက်ာက္။

chickens       n[pl]   ၾကက္သားမ်ား

chicory         n        ခ်ီကိုရီပင္။ ယင္းအျမစ္မႈန္႕။ (ေကာ္ဖီႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္ဖီအစားျဖစ္ေစ သံုးႏိုင္သည္။)

chide  v        အျပစ္ဆိုသည္။ ေဝဖန္သည္။

chief   n        (မ်ိဳးႏြယ္စု) ေခါင္းေဆာင္။ အႀကီးအကဲ။ ဌာနအႀကီးအကဲ။

chief   adj     အဓိက။ အေရးပါေသာ။ S ဩဇာအာဏာအရိွဆံုး။ အခ်ဳပ္။ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ အႀကီး အကဲ။ အဓိက။ အေရးအပါဆံုး။ အမ်ားစု။

Chief of Staff n        ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္။ ခ်ဳပ္။ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္။ အိမ္ေျခတစ္ရာ ျပည္စိုးအစိတ္ (ျဖစ္ေနသည္)။

chiefs  n[pl]   အႀကီးအကဲမ်ား

chieftain       n        မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲ။

chiffon          n        ပါးလႊာေပါ့ပါးေသာ ပိုးထည္တစ္ မ်ိဳး။

chignon        n        ေနာက္တြဲဆံထံုး။

chihuahua     n        မကၠဆီကိုဇာတိ အေမြး ေခ်ာ ေခြးကေလးတစ္မ်ိဳး။

chilblain        n        ေသြးလည္ပတ္မႈ မေကာင္း၍၊ ေအး၍ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းကိုက္ခဲျခင္း။

child   n        အေတြ႕ အႀကံဳ မရိွသူ။ မိန္းမနဲ႕ ပတ္သက္ လာရင္ သူဟာ သူငယ္တန္း အဆင့္ပဲရိွေသးတယ္။ ထိုေခတ္၊ ထိုေနရာ၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို စြဲလမ္းသူ။ (၁၉)၆၀ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားရဲ႕ ေလာင္းရိပ္ထဲကသူ။

child abuse   n        ကေလးသူငယ္ ညႇဉ္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း၊ မေတာ္မတရားျပဳျခင္း။

child benefit  n        ၿဗိတိန္တြင္) သားသမီးအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ႕စရိတ္။

child care      n        ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အလုပ္။

child-bearing n        မီးဖြားျခင္း။ သားသမီးေမြးဖြားျခင္း။

child-minder n        အလုပ္သမားမိဘမ်ား အတြက္) ကေလးထိန္း။

child’s play    idm    အလြန္လြယ္ကူေသာ အရာ။ အေတြ႕အႀကံဳရိွတဲ့ ေတာင္တက္ သမားအဖို႕ ဒေတာင္ေလာက္ေတာ့ ကေလးကစားစရာပါပဲ။ သူငယ္ ျပန္သည္။

childbirth      n        မီးဖြားျခင္း။ ကေလးေမြးျခင္း။

childhood     n        ကေလးဘဝ။ ေအာက္ေမ့စရာ ငယ္င