Leave a comment

လြန္ခဲ႔ ေသာႏွစ္ ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာ ေဝါဟာရ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း သမုိင္း အေထာက္ အထား အရ ခုိင္လုံ ………..

လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာေဝါဟာရ ရွိခဲ႔ေၾကာင္းသမုိင္းအေထာက္ အထားအရခုိင္လုံ ပါသည္။ဤေဝါဟာရ ကုိ နုိင္ငံေရးအရ ဖန္တီးယူေသာနာမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းသမုိင္း အေထာက္အထားအရ ထင္ရွားေနပါသည္။

(၁)

၁၇၉၅ ခုႏွစ္ အင္း၀ရွိၿဗိသွ်သံတမန္ Michael Symes ၏အဖြဲ႔သံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးၿဖစ္သူ   Francis Buchanin  က ၿမန္မာအင္ပါယာ အ တြင္း ဘာသာ စကားမ်ားကုိေလ႔လာခဲ႔ရာတြင္ ရခုိင္ ၊ထား ၀ယ္၊ ေယာ႔  ၿမန္မာ ဟု ၿမန္မာ ဘာသာစကား ေလးမ်ဳိးကုိ ႏွင္႔ ဂဂၤါၿမစ္ ၀ွမ္း တ၀ုိက္သုံးေသာ ဘာသာ စကား ႏွင္႔ ဆင္ တူ ရုိးမွား (အိႏၵိယ ႏြယ္ေသာ) စကားသုံးမ်ဳိးကုိ သုံးမ်ဳိးကုိေတြ႕ခဲ႔ရသည္။
၎စကားစကား(၃) မ်ဳိးမွာ–
(၁)။ – ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာေသာ Banga ဟုဆုိသူ လူမ်ဳိးတုိ႔ေၿပာ   ေသာ ဘာသာစကား
(၂)။ – ရခုိင္ၿပည္ရွိ ဟိႏၵဴမ်ားေၿပာေသာစကားၿဖစ္ၿပီး
(၃)။ – ရခုိင္ေဒသရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားေၿပာ ေသာစကား တုိ႔ၿဖစ္သည္။
ဟိႏၵဴတုိ႔ကမိမိကုိယ္ကုိ Rosswan ဟုေခၚဆုိ၍  မူဆလင္တုိ႔ကမူ   Rovinga  ဟုေခၚၾကသည္။ ၎တုိ႔ေန ထုိင္ရာေဒသ ကုိ Rovinga (Rowang Shor)  ေခၚၾကသည္။ Buchanin က အမရပူရ တြင္သူတြ႔ရွိ ခဲ႔ေသာသူ႕တပည္႔တုိ႔က သူတုိ႔ေၿပာေသာ Roinga ႏွင္႔ Rosswan ဘာသာစကားသည္ ရခုိင္ေဒသ ရွိ လူမ်ဳိးစုက နားလည္သုံးနဳံးေသာ ဘာသာစကားၿဖစ္ေၾကာင္း အၾကိမ္ၾကိမ္ တင္ၿပခဲ႔ သည္ဟု ေရးသားထားသည္။  Ref: Bangla Distric Gezetter,Chittagong,Page-115 AD-1798

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

( ၂ )
ရမ္းၿဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရး ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္ ပထမအုပ္စတုတၳတြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃ တုိ႔ တြင္ငႏွလုံမင္း(၁၂၃၄ – ၁၂၃၇)လက္ထက္ ကုလားၿပာည္ကုိစစ္ထုိး
ရာ သုံ႔ပန္းအၿဖစ္ (၄၇၅၀၀) ဦး ေခၚလာၿပီး မင္းသုံး၊မိဖုရားသုံး၊ မင္းသားသုံး၊ မင္းသမီးသုံး မွဴးမတ္သုံး အတြက္ အသီးသီး အစုႏွင္႔ ခြဲေတာ္မူသည္။ ဤကားဓညဝတီအေရးေတာ္ပုံ`၌ ပါေသာငႏွလုံမင္း အေၾကာင္း တည္းဟု ေရးသားေဖၚၿပထားသည္။
(ရမ္းၿဗဲ ေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေရး ရခုိင္ရာဇဝင္သစ္ ပထမအုပ္စတုတၳတြဲ ၊ စာမ်က္ႏွာ ၃၅၁/ ၃၅၂/ ၃၅၃)

( ၃ )
Francois Bernier ၏မွတ္တမ္းႏွင္႔ Father Delaunoite ၏ Catholic encyclopedia အရ ၁၆၂၁ မွ ၁၆၂၄ ခုွႏွစ္အတြင္း ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူမ်ားမွာ (၄၂၀၀၀) ေလးေသာင္း ႏွစ္ေထာင္ ရွိ သည္ဟု ဆုိ၏ ဆာအာသာဖယ္ယာက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္လာသူ ဦးေရးသည္ ရခုိင္ၿပည္ စုစုေပါင္း လူဦး ေရး၏ ၁၅ % ရွိသည္ ဟု ဆုိထားသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ ကထုိဖမ္းဆီးယူလာ ေသာလူထဲတြင္ အတတ္ ပညာ ရွင္ ၿဖစ္ သူ ေလးပုံတစ္ပုံ ခန္႔ကုိယူ ထားၿပီး က်န္လူမ်ားကုိ တစ္ဦး လွ်င္ (20 Rs မွ 70 Rs ၿဖင္႔ )ေစ်းတင္ေရာင္း ခ် ခဲ႔သည္။ ထုိဖမ္းဆီးကြ်န္မ်ားကုိ လက္ဖဝါးေဖါက္ၿပီး ၾကိမ္လုံးၿဖင္႔ ခ်ည္ေႏွာင္ကာ ၾကက္၊ငွက္ ကဲ႔ သုိ႔ သေဘၤာ ကုန္တြင္း ထဲ ထည္႔သြင္းၿပီး သယ္ေဆာင္ လာခဲ႔သည္ဟုဆုိ၏။
(Harvey,Outlineof Burmese History Page, 94 )

( ၄)
မင္းဘာၾကီး ခရစ္၀ကၠရာဇ္(၁၅၃၁ – ၁၅၅၃) ႏွင္႔ မင္းရာဇၾကီးတုိ႔ လက္ထက္ က ေသာင္းထီး ကြ်န္းမွကုလား   ေလးေထာင္စီ ဖမ္းဆီးေခၚလာခဲ႔ေၾကာင္း၊ မင္းရာဇာ ပဲခူးသုိ႔ စစ္ခ်ီခဲ႔ ရာတြင္ ကုလား မြတ္ဆလင္ သူရဲေကာင္း ၅၀၀၀၀ (ငါးေသာင္း)သားေတာ္ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မင္းခ ေမာင္း ပုိေမာ္တင္ ေခ်ာင္း၊ သံလွ်င္ၿမဳိ႔သုိ႔ စစ္ခ်ီေလ သည္ဟု ပါရွိသည္။ေမာရစ္ေကာ လစ္ ေရး ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ (ထုိ႔ေၾကာင္းရခုိင္ၿပည္ သည္ ပထမႏွစ္ (၁၀၀၀) အတြင္းကုလားမင္းမ်ားအဆက္ဆက္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္) ဟူ၍လည္းကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ (၁၃) တြင္ ခရစ္ ၉၅၇ ခုွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ရခုိင္ရာဇဝင္ စတင္ခဲ႔ေတာသည္ ) ဟု လည္းေကာင္း စံေရႊပု ကဆုိသည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊စာမ်က္ႏွာ ၂၁ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၅၇ မတုိင္မီကရခုိင္ၿပည္သည္ ကုလား ၿပည္ တစ္ၿပည္္ၿဖစ္ခဲ႔ သည္ ကေတာ မွန္ေပ၏ ဟူ၍ လည္းေကာင္း – စသည္ၿဖင္႔ ေဖၚၿပထားသည္ ။ရခုိင္ၿပည္ကုိ ဟိႏၵဴဘာသာ ဝင္မ်ား က ေအဒီ ၁ ရာစုမွ ၁၁ ရာစု အထိ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀၀) ေက်ာ္စုိးမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔သည္ဟု ေရးသားထားသည္။

(၅)

အထက္ပါစာအုပ္၏ေနာက္တစ္ေနရာတြင္ တရံေရာအခါ စစ္ေတြကြ်းန္ကုလားတုိ႔ကုိ ဓါးပုိင္ ၾကီး ေသာက္ၾကယ္ က ေခၚ၍ ဆုလာဘ္ေပးေၾကာင္း ၊မင္းမသိအမတ္ ၿမဳိ႕သစ္စား ေရႊသဲ သိေစလွ်င္ ထုိ အေၾကာင္း ကုိေလွ်က္ထား   ေလေသာ္ ဟုပါရွိရာ (ၿပည္႔ရွင္မင္းမဟာရာဇာ လက္ထက္) စစ္ေတြမွာ ထုိစဥ္ ကပင္ ကုလားမြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းထင္ရွားေနသည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားစာေရးဆရာမ်ား၏အထက္ပါမွတ္တမ္းမ်ားအရ ထုိစဥ္က မူဆလင္ ဦးေရ အမ်ား အၿပားရွိသည္ ကုိခန္႔မွန္း နဳိင္သည္။ ဤ အရပ္ရပ္ မူဆလင္မ်ားသည္ ရွဴးဂ်ား မင္းသား ၁၆၆၀ ခုႏွစ္ရခုိင္ သုိ႔ခုိလွဳံလာသည္႔ ကာလ ထက္အခ်ိန္ကာလ အားၿဖင္႔ ေစာ ေနသည္ကုိေတြ႕ ရ သည္။ရခုိင္ဘုရငသည္္ ေလးသညေတာ္္ (ကမန္)တပ္ဖြဲ႔ဝင္ ရွားရွဴးဂ်ား မင္းသား ေနာက္ လုိက္မ်ား ထက္ေရွးက်သူမ်ားၿဖစ္ သည္ရခုိင္ေဒသတြင္ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ခ်ဳိ႕ အစၥလာမ္ဘာသာ သုိ႔ကူးေၿပာင္းခဲ႔သည္ဟုဓညဝတီဆရာ ေတာ္ ဦးညာဏ၏ရခုိင္ရာဇဝင္ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၁- ၁၆၂) `၌လည္း ေကာင္း၊ ဦးၾကည္ ၿမန္မာ သမုိင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၆၀ )`၌လည္းေကာင္း ဦးလွထြန္းၿဖဴ ၏ ေငြစကားရည္လုပြဲစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၄၇) တြင္ လည္း ေကာင္းေရးသား ေဖၚၿပထားသည္ ကုိေတြ႔ရွိရသည္။

( ၆ )
Maurice Collis ေရးေသာ The Land Of the Great Image အား ဦးလွဒင္က ေရႊရတနာ ေၿမ အမည္ၿဖင္ၿပန္ဆုိ ေရးသာဘာသာၿပန္ဆုရစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၁) တြင္ ေအဒီ ၆၃၀ ခုႏွစ္ က ရခုိင္္ၿပည္ သည္ အိႏၵိယနဳိင္ငံအတြင္း ပါဝင္ခဲ႔၍ ေနထုိင္ေသာလူမ်ဳိးမ်ားမွလည္း ဘဂၤလား ၿပည္ မွလူမ်ဳိး မ်ား ႏွင္႔အသြင္ တူၾက သည္။ ထုိနည္းတူဟိႏၵဴဗုဒၶဘာသာႏွင္႔ဗုဒၶဘာသာ ႏွစ္မ်ဳိး စလုံးၿပဳိင္တူထြန္းကားခ႔ဲ သည္႔အေထာက္ အ ထား မ်ား ရွိသည္ဟုေဖၚၿပသည္။အိႏၵိယ တုိက္ ငယ္တြင္အထူးသၿဖင္႔ပါကိစၥတန္ႏွင္႔ဘဂၤလားနယ္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ အမ်ားစုသည္ အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိးကြယ္ရာဘဂၤလားၿပည္နယ္ႏွင္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာရခုိင္ၿပည္`၌လည္းေၿမာက္ပုိင္း`၌လည္းရခုိင္လူမ်ဳိးဟိႏၵဴဘာသာဝင္အမ်ားစုမွာအစၥဘာသာသုိ႔ကူးေၿပာင္းကုိး ကြယ္ လာၾကသည္။ ထုိသူမ်ားမွာရုိဟင္ဂ်ာမ်ားၿဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္ကၿပည္သည္ ဘဂၤလားသစၥာေတာ္ ခံအၿဖစ္ လည္းေကာင္း၊ဘဂၤလား(၁၂)ၿမဳိ႔ေခၚ ဘဂၤလား ေဒသ သည္ရခုိင္ ၿပည္၏ အင္ပါယာ အၿဖစ္ သုိ႔လည္းေကာင္း အၿပန္အလွန္က်ေရာက္ ခဲ႔ၾကေၾကာင္း History Of Burma ႏွင္႔သမုိင္းစာအုပ္မ်ား တြင္ေဖၚၿပ ထား သည္ကုိေတြ႔ရသည္။

( ၇)
ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ ဗုဒၶဘာသာ ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ ၊မကြဲၿခားဘဲမွ်မွ်တတအုပ္ခ်ဳပ္ၿခင္း၊ ဘာသာေရးလြပ္လတ္ ခြင္႔ေပးၿခင္း ၊ဘုရင္ကုိယ္တုိင္ တုိင္းၿပည္စည္းလုံးေရးအတြက္ အစၥလာမ္ အမည္ဘြဲ႔ ကုိခံယူၿခင္း ေရွးရခုိင္ ဘုရင္မ်ား၏ အေၿမာ္အၿမင္ၾကီးမားပုံကုိစံနမူနာ ယူစရာၿဖစ္ သည္ ဟု ဦးၾကည္(B.A )ေရးၿမန္မာရာဇဝင္ သိမွတ္ဖြယ္ရာအၿဖာၿဖာ ကုိ ကုိးကား ၍တုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးစု သတင္လႊာက ေရသားေဖၚၿပထားသည္။
( ၈ )
စႏၵသုဓမၼရာဇမင္း(၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက္ထက္တြင္ အိႏၵိယ မဂုိဧကရာဇ္ ရွဂ်ီဟန္၏ ဒုတိယသား ေတာ္ ရွားရွဴးဂ်ားႏ်ွင္႔ အတူ ေနာက္လုိက္အင္အား(၃၀၀) ႏွင္႔ ၁၆၆၀ ၿပည္႔ ရခုိင္ၿပည္သုိ႔ဝင္ေရာက္ ခုိလွဳံေၾကာင္း ရခုိင္ သမုိင္း၊ၿမန္မာသမုိင္း၊ကမာၻ႔သမုိင္း တုိ႕တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။
(၉ )
၁၆၆၈ ခုႏွစ္ ေၿမာက္ဦးၿမဳိ႔တြင္ ရွားရွဴးဂ်ားဗလီၾကီးကုိ တည္ေဆာက္ထားသည္ကုိ ယေန႔တုိင္ ေတြ႔ၿမင္ရေသာ ေရွးေခ တ္ ကပင္မြတ္ဆလင္မ်ား ရွိေနေၾကာင္းသမုိင္း အေထာက္ၿဖစ္သည္။( အမွတ္စဥ္ – ၅၆ – ကု္ ရွဳ )

(၁၀)

၁၉၆၉ ခုနွစ္ကစစ္ေတြခရိုင္ ျမိဳ႕ေဟာင္းျမိဳ႕(ေျမာက္ဦးျမိဳ႕)နန္းရာကုန္း အေရွ့ဘက္ သရက္အုပ္ ရြာမွရေသာ အလ်ား၃ေပခဲြ၊အနံ ၂ေပ၊ စာေၾကာင္းေရ ၈ ေၾကာင္းပါ သည့္ေရွး ေဟာင္းပါရွားနွင့္ အူရ္ဒူဘာသာစာ   ေရာျပြန္းေရးထိုး ထားေသာ ေက်ာက္စာတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ေရွးရခိုင္ မင္း လက္ထက္က ေရႊခိ်န္ ၂၃တန္ ပိႆာ၁၄၂၉၁ ကို ျမႈပ္နံွ သည့္အခါ ေရးထိုးခဲ့သည့္ ေက်ာက္စာဟု သိရသည္။
(၂၉-၁၁-၆၉ ေန့ထုတ္ ဗိုလ္တေထာင္သတင္းစာ စာ-၅)ထိုအခ်က္ ကို အေထာက္ အထားၿပဳ၍ ျမန္မာနိုင္ငံ ၌ ေရွးေခတ္ဘုရင္မင္းမ်ား အုပ္စိုးစဥ္က အရဗီ၊ ပါရွား၊ အူရဒူေက်ာက္ စာမ်ားရိွလိမ့္မည္ဟု ခန့္မွန္း နိုင္သည္။

(၁၁)
အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ (၁၂၀၀) ခန္႔ကစ၍ အုပ္စုလိုက္ လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းႏွစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏံွ႔၀င္ ေရာက္ ခဲ့ပါ သည္။ သမုိင္း အေထာက္အထားမ်ားအရ အစၥလာမ္ ဘာသာျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ စတင္ေရာ က္ ႐ွိ လာ ခဲ့ပုံမွာ ျပည္ပ အစၥလာမ္သာသနာျပဳမ်ားက ျမန္မာ ႏိုင္ ငံသုိ႔လာေရာက္သာသနာျပဳ သျဖင့္ ေရာက္ ႐ွိလာခဲ့ျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္င ံသုိ႔ အစၥလာမ္ဘာသာ ေရာက္႐ွိလာ ပုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ေအာက္ ပါသမုိင္း မွတ္တမ္း အေထာက္ အထားမ်ား အရ ေလ့လာသိ႐ွိပါသည္။ နဳိင္ငံေတာ္အစုိးရကထုတ္ေဝေသာ(စာမူခြင္႔ၿပဳခ်က္-၃၄/၉၇(၃)၊ ပထမအၾကိမ္ပုံႏွိပ္) ေသာသာသနေရာင္ဝါထြန္း ေစဖုိ႔ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၆၅-၆၈)ႏွင္႔(၇၁-၇၃ )မွ ကူးယူေဖၚၿပၿခင္းၿဖစ္ ပါသည္။)

(၁၂)
ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ သမုိင္းဌာန ပါေမာၡၿဖစ္ခဲ႔သူ G.H. Luce က ၁၄ ရာစု ခ်င္းတြငး္ၿမစ္ ေက်ာက္စာတြင္ ရခုိင္မင္းမ်ားသည္အိႏၵိယ ဘြဲ႔ အမည္ရွိၾကၿပီး မူဆလင္မ်ားၿဖစ ္သည္ ဟုဆုိထားသည္။ ( ဘုရင္ မ်ား သည္ မြတ္ဟုတ္မဟုတ္ တပ္အပ္ေသခ်ာမေၿပာနဳိင္ေသာ္လည္း ၿပည္သူူထုမ်ားတြင္ မြတ္ဆလင္ ရွိေနသည္မွာ ထင္ရွားေသာ သာဓကပင္ၿဖစ္သည္။)
(G.H Luce . Phases of Pre Pagan Burma, Language History စာအုပ္ Page- 95. Oxford University 1985)

(၁၃)

ရခိုင္ ဘုရင္ နရမိတ္လွ လက္ထက္၀န္ႀကီးရာထူး၊ စစ္တပ္၊ ေရတပ္၊ ဗိုလ္မွဴးရာထူး မ်ား၌ လည္းေကာင္း ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ တို႔၏ အစုအေ၀းလူမ်ိဳးစုပင္ျဖစ္သည္။မြတ္စလင္မ္စာဆိုေတာ္ စိုင္ယက္ဒ္ရွား အာလ္၀ါလ္   (Sayued Shah Al wal) ၏ အဆိုအရ စႏၵသူဓမၼဘုရင္၏ နန္းရင္း၀န္ ]`မာဂန္´မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဆိုင္ယက္မုဆာ (Sayed Mussa)၊ မူဂ်ာဟစ္ (Mujaehi ႏွင့္ ဆုေလမန္ (Sulaiman)တို႔မွာ ရခိုင္နန္းရင္း၀န္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အရွရက္ဖ္ခန္ (Asharaf Khan) မွာ စႏၵသုဓမၼ ဘုရင္၏ စစ္သူႀကီးျဖစ္သည္။ Ref :  ၁။ – MKရာမန္-ရ   ၊  ၂။ – ျမ၀တီမဂၢဇင္း၊ ၁၉၆၀-ခု၊ ေမာင္သံလြင္၏ ႐ို၀န္ညာလူမ်ိဳးမ်ား။

(၁၄)
ေအဒီ ၁၅ – ရာစုသို႔ ေရာက္ေသာအခါ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာရန္ အေၾကာင္း တရား က ဖန္တီး လာသည္။ ယင္းမွာ အင္း၀ မင္းေခါင္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရခိုင္ဘုရင္ နရမိတ္လွသည္ ဘဂၤလား ေဂါ့ဘု ရင္ထံ ခိုလံွဳခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ေဂ့ါတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄ – ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး၊ ေဂါ့ ဆုလ္တန္၏ စစ္သည္ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို ျပန္လည္ ဆက္ခံႏိုင္ခဲ့သည္။ ေဂါ့ဘုရင္ မူဟာမတ္ ရွားသည္ ၁၄၂၉ – ခုႏွစ္တြင္ စစ္သူႀကီး ၀လီခန္ ဦး စီးေသာ စစ္သည္အင္အား ေသာင္းေက်ာ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၁၄၃၀ – ခုႏွစ္တြင္ စစ္သူႀကီး စန္ဒီခန္ ဦးစီးေသာ ထိုထက္ မ်ားျပားေသာ စစ္သည္ အင္ အားရွိသည့္ စစ္တပ္ကို လည္းေကာင္း ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ဤစစ္သည္မ်ားသည္ နရမိတ္လွ အား ရခိုင္ထီးနန္းကို ျပန္လည္ ရယ ူေစခဲ့ၿပီး – ဘဂၤလားသို႔ ျပန္သြားျခင္းမျပဳဘဲ၊ ေျမာက္ဦးတ၀ိုက္တြင္ အေျခစိုက္ ေန ထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အား ရခိုင္ဘုရင္ ရာထူးႀကီးငယ္ေပးကာ မင္းမွဴးထမ္းေစခဲ့သည္။ ဤစစ္သည္မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တူရကီမ်ိဳးႏြယ္မ်ား၊ ပါရွန္မ်ားႏွင့္ အာဖဂန္ ပထန္လူမ်ိဳး မူဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(၁၅)
သမိုင္းပါရဂူ ေဒါက္တာ ေအနာမုလ္ေဟာက္ႏွင့္ သုေတသီ အဗၺဒူလ္ေကာ္ရိမ္ တို႔၏ အဆိုအရ – မင္းေစာမြန္ (နရမိတ္ လွ) ရခိုင္ထီးနန္း ျပန္လည္ရရွိသည္ေန႔မွစ၍ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါမ်ား၊ သမားေတာ္မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ စစ္သည္မ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ ေစ်းသည္မ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား စသည္ျဖင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ မူဆလင္ မင္းမွဴးထမ္း တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ကာလၾကာေသာအခါ သာမန္အရပ္သားမ်ားၾကား စိမ့္၀င္သြားေလေၾကာင္း ဆိုထားပါသည္။၁၂

(၁၆)
စစ္တေကာင္းကို မူဆလင္တို႔က ၁၃၃၈ – ခုႏွစ္မွ ၁၅၃၈ – ခုႏွစ္ထိ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၅၃၈ – ခုႏွစ္မွ ၁၆၆၆ – ခုႏွစ္ ထိ စစ္တ ေကာင္းသည္ ရခိုင္ပိုင္နက္ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ ဤႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ကာလအတြင္း စစ္တေကာင္းႏွင့္ ေျမာက္ဦး ေနျပည္ေတာ္ သည္ အိမ္ဦးႏွင့္ ၾကမ္းျပင္အလား ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။ စီးပြါးကုန္သြယ္ မႈမွအစ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္၊ တစ္နယ္ႏွင့္တစ္နယ္ ဥဒဟို သြားလာမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ဤအေတာ္ အတြင္း မူဆလင္ ေျမာက္မ်ားစြာတို႔သည္ စစ္တ ေကာင္းမွ ရခိုင္ေဒသအႏွံ႔သို႔ ျပန္႔ႏွံ႕ေန ထိုင္ လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဦးသို႔ လာေရာက္ အေျခစိုက္လာသည္။ နန္းတြင္းနန္းျပင္တြင္ မူဆလင္တို႕ၾသဇာ တိုးပြားလာသည္။၁၃

(၁၇)
ေအဒီ ၁၆ – ရာစုေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၇ – ရာစု အလယ္ပိုင္းကာလသည္ ဘဂၤလားတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ မၿငိမ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္ သည္။ အာဖဂန္ ပထန္တို႔၏ၾသဇာ တစတစ ယုတ္ေလ်ာ့လာၿပီး၊ မဂိုတို႔၏ၾသဇာ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးထြားလာ သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားရွိ ပထန္ တတ္သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မင္းမွဴးထမ္း   ေျမာက္ျမားစြာတို႔မွာ အေရွ႕ဖက္သို႔ ထိမ္းေရွာင္လာေလသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ အခ်ိဳ႕မွာ   ေျမာက္ဦးေနျပည္ေတာ္သို႔ လာေရာက္ခိုလွံဳကာ အေရးႀကီး ေသာ ရာထူးမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ ခစားလာ သည္။၁၄ ထို႔ျပင္ ဘဂၤလားအား မဂိုအင္ပါယာသို႔ သိမ္းသြင္းလိုက္ေသာအခါ ေဂ့ါစစ္သည္မ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားစြာ တို႔မွာ စစ္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေျပးထိမ္းေရွာင္လာရင္း ရခိုင္ပိုင္နယ္ ေျမမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ခိုလံွဳ ေနထိုင္ လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ၁၇ – ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္ မူဆလင္ဦးေရ ပိုမိုတိုးပြါးလာကာ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ မူဆလင္ယဥ္ေက်းမႈသည္လည္း ပိုမိုထြန္းကားလာခဲ့သည္။
(၁၈)
ရခိုင္ျပည္တြင္ ျပင္ပမွေရာက္လာေသာ မူဆလင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ သားမယားမ်ားသာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္ ေနသည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕လည္း အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းလာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ဗုဒၶဘာသာကို အစဥ္တစိုက္ ကိုးကြယ္ေနၾကၿပီးသူမ်ားလည္း အစၥလာမ္သို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ဤအ ေၾကာင္းကို ရခိုင္ မဟာ ရာဇ၀င္ ဇာတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ “သကၠရာဇ္ ၈၈၇ ခုႏွစ္ ကိုးဆက္ေျမွာက္ေသာ ဇယတၱ မင္းေစာမြန္ လက္ထက္၌ ရုမ္ ပါသွ်ားမင္း၏ သန္အမတ္ႀကီး ကာဒီ၊ မူသွ်ာ၊ ေဟာ္ႏုမ်ာတို႕သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၌ မဟာမတ္ဒန္ သာသနာ စည္ပင္ ျပန္႔ေျပာေစျခင္းငွါ၊ ပူလီေက်ာင္းတို႔သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အျပန္႔အႏွန္႔ တည္ေဆာက္လုပ္ၾက၍ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူအေပါင္းတို႔အား ေဟာေျပာျပသလ်က္   ေန႔စဥ္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလသည္။ ထိုအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ိဳးတို႔ သည္ ယုန္ၾကည္လ်က္ ၄င္းဘာသာ၌၀င္၍ ၄င္းတရားကို ေဆာံတည္လွ်က္ ျဖစ္ရွိၾကေလသည္။ သို႔ႏွင့္ မဟာမတ္ဒန္ လူမ်ိဳးတို႕သည္ ႏိုင္ငန္ေတာ္၌ ဖုန္းလႊန္းစိုးမိုးလ်က္ ျပန္႔ႏွန္႔စြာ +ဖစ္ ရွိေလသည္။ ဘုရင္မင္းျမတ္ ကိုလည္း လက္ေဆာင္ ပန္နာပို႔ဆက္လွ်က္ ဘုရင္မင္းအား ၄င္းသန္အမတ္ႀကီးတို႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ မိတၱာ သက္၀င္လ်က္   ျဖစ္ရွိေလသည္။” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
(၁၉)
၁၅ – ရာစုတြင္ မ်ားစြာေသာ ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္တို႔မွာ အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္၍ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဦး ၾကည္က “ျမန္မာ ရာဇ၀င္ သိမွတ္ဘြယ္ရာ အျဖာျဖာ” စာအုပ္တြင္ ေရးသားခဲ့ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္ စီ၀င္ေဟာင္း သတင္းစာဆရာ ဦးလွထြန္းျဖဴ ကလည္း – ဗုဒၶဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႕ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္း “ေအာင္ ပန္းႀကီးေငြ စကားရည္လုပြဲ” စာအုပ္တြင္ အတည္ျပဳေဖာ္ျပထားသည္။

ထိုစဥ္က ရခိုင္ျပည္ အေလ့အထတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခားက လာသူမ်ားကလည္း ဆႏၵရွိလွ်င္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ႏိုင္ သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္မွ ထြက္သြားေသာအခါ သားမယားမ်ားကို ေခၚေဆာင္သြားခြင့္ မရွိခဲ့ေခ်။ သို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသားတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ ရခိုင္ဇနီးမယားႏွင့္ သားသမီးမ်ားကို ရခိုင္ျပည္၌ ခ်န္ထားပါက အစၥလာမ္ ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းသြားမည္ဟု စိုးရိမ္၍ ခိုးယူေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေသာ အမႈကိစၥမ်ားစြာ ေပၚခဲ့ေၾကာင္း – ဒတ္(ခ်) မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ အျခားဘာသာမ်ားမွ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္ သူမ်ား လည္း ရခိုင္ျပည္တြင္ မနည္းလွေပ။

အေသးစိတ္ကုိ ေအာက္ပါလင္႔တြင္ဖတ္ပါ။

၂၅၂။ – AD ( ၁၈၂၃ ) ခုႏွစ္ မတုိင္မီကၿမန္မာနဳိင္ငံ၌ ပင္ရင္းနႈိင္ငံအၿဖစ္ ေနထုိင္ၾကခဲ႔ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား

https://danyawadi.wordpress.com/2012/02/20/%E1%81%82%E1%81%85%E1%81%82%E1%81%8B-%E1%80%81%E1%80%9B%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%80%80%E1%81%A0%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%87%E1%80%B9-%E1%81%81%E1%81%88%E1%81%82%E1%81%83-%E1%80%81%E1%80%AF/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: