Leave a comment

ရခိုင္ – ရိုဟင္ဂ်ာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း ျပဳစုသူ ဆရာဦးေအာင္၀င္း (စစ္ေတြ)

ရခိုင္ – ရိုဟင္ဂ်ာ အဓိကရုဏ္း ျဖစ္စဥ္မွတ္တမ္း ျပဳစုသူ ဆရာဦးေအာင္၀င္း (စစ္ေတြ)
by Mg Thit Sar on Wednesday, November 7, 2012

 

 

တည္ ျငိ မ္ မူ ကိ  ု ပ်က္ ျပားေစရသည္  ့အေၾကာင္ းအရင္ း။

 

 

၁။ ၂၀၁၀ ခုႏွ စ္ဒီ မိ  ု ကေရစီေရြ းေကာက္ ပြ  ဲ ၿပီ းေနာက္ တု  ိင္းရင္ းသားပါတီ မ်ားထဲတြင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ အမ်ားစုအနိ  ုင္ရရွ  ိခဲ  ့ေသာ (RNDP)ပါတီသည္ေရြးေကာက္ ပြ  ဲ ၿပီ းေနာက္၊ေပါက္ ေတာၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမရွ  ိ   ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိ  ုယ္ စားလွယ္ေနရာကု  ိ ၎တိ  ု႕ (RNDP) ကိ  ုယ္ စားလွ ယ္ေလာင္ းကသာ အနိ  ုင္ရရွ  ိခ့  ဲ ျခင္ း ျဖစ္ေၾကာင္ း။ ထု  ိေၾကာင္  ့ျပည္ခိ  ုင္ ၿဖိဳးပါတီကိ  ုျပည္ ေထာင္ စုေရြ း ေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာ အေျခခံဥပေဒခု  ံ႐ု  ံ းတြင္ တရားစြ  ဲ ဆိ  ုခဲ  ့ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္ စုေရြ းေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာ အေျခခံခံ  ု႐ု  ံ းမွ တု  ိင္ ၾကားခ်က္ ကိ  ုအမႈ ဖြင္  ့ စစ္ေဆးခဲ  ့ ၿပီ းေနာက္   ျပည္ခိ  ုင္ ၿဖိဳးပါတီကိ  ုယ္ စားလွယ္အား အနိ  ုင္ေပးခဲ  ့ေၾကာင္ း ျပည္ခိ  ုင္ ၿဖိဳးပါတီကု  ိယ္ စားလွယ္၏ တရားမွ ်တစြာ အနိ  ုင္  ရရွ  ိ မႈ ကိ  ု အသိ အမွတ္ မျပဳနိ  ုင္ေသာ (RNDP) ပါတီသည္  ္ျပည္ ေထာင္ စုေရြ းေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာ အေျခခံခု  ံ႐ု  ံ း၏ ဆံ  ုးျဖတ္ ခ်က္ကိ  ုတရားဥပေဒအား ေလးစား လိ  ုက္နာ က်င္ ႀကံတတ္ေသာ စ႐ိ  ုက္အျမင္ ျဖင္  ့ လက္ မခံဘဲ ထု  ိခံ  ု႐ု  ံ း၏ ဆံ  ု းျဖတ္ခ်က္ သည္ တရားမွ ်တမႈ မရွ  ိေၾကာင္း မမွန္ မကန္ စြ ပ္ စြ  ဲ ၿပီ း ပါတီဗဟိ  ုအလု ပ္အမႈေဆာင္ မ်ားအားလံ  ု းစုေပါင္ းလက္ မွ တ္ေရးထိ  ု း  ကာ ဆန္ ႔က်င္ကန္ ႔ကြ က္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကု  ိ ထုတ္ ျပန္ခဲ  ့ ပါသည္။ ထိ  ု  ကဲ  ့ သိ  ု ႔ျပည္ ေထာင္ စုေရြ းေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာ အေျခခံခံ  ု႐ု  ံ း၏ အဆံ  ု းအျဖတ္သည္ မွန္ ကန္ မႈ မရွ  ိ၍ လက္ မခံႏိ  ုင္ေၾကာင္း ကန္ ႔ ကြက္ခဲ  ့သည္  ့ ေၾကညာခ်က္သည္ေရြ း ေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာအေျခခံခံ  ု႐ု  ံ း၏ အဆံ  ုးအျဖတ္သည္သာ ေနာက္ဆံ  ုး အတည္ ျဖစ္ရမည္ဟုျပဌာန္ းပါရွ  ိေသာ ေရြ း ေကာက္ ပြ  ဲဆိ  ုင္ရာဥပေဒကိ  ု အတိအလင္း ဆန္ ႔ က်င္ေနေသာေၾကာင္  ့ (RNDP) ပါတီသည္ ထိ  ုေၾကညာခ်က္ ထုတ္ ျပန္ သည့  ္ေန႔ မွ စ၍ မိ မိ တိ  ု ႔ စိတ္ထင္တိ  ုင္ း တရားဥပေဒစိ  ု းမိ  ု းေရးကိ  ု ေျခနင္ းလိ  ုသည္  ့ စိတ္ ဓါတ္ မ်ား လြ မ္းမု  ိ းေနေသာပါတီ   တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာျမင္ လာႏိ  ုင္သည့  ္အျပင္(RNDP) ပါတီသည္ တျခားေသာပါတီအဖြ  ဲ႕အစည္းမ်ားထက္နု  ိင္ငံ  ေတာ္ တရားေရးဆိ  ုင္ရာ အျမင္  ့ဆံ  ုးတစ္ခု တည္ းျဖစ္ေသာ ခံ  ု႐ု  ံ းအား ဆန္ ႔က်င္ စိန္ေခၚခဲ  ့ေသာ လု ပ္ရပ္သည္ တရားဥပေဒ  စိ  ု းမိ  ု းေရးကိ  ု မထီ မဲ ျ့ မင္ျပဳလု ပ္ရန္၀န္ မ ေလးတတ္ေသာ ႏိ  ုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္ း သံ  ု းသပ္ မိပါသည္။

၂။ ပထမဆံ  ု းအႀကိ မ္က်င္ းပခဲ  ့ေသာ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္၏အေတြ႕အႀကံဳကိ  ု မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူလူထုအား ရွင္ းလင္ းတင္ ျပလိ  ုသည္ဟုျပည္ေထာင္ စုေရြ းေကာက္ ပြ  ဲေကာ္ မရွင္ ထံ အေၾကာင္ းျပ ခြင္  ့ ျပဳ ခ်က္ရယူခဲ  ့ေသာ (RNDP)  ပါတီသည္ အေတြ႕အႀကံဳရွင္ းလင္ းပြ  ဲကု  ိေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕၌ က်င္ းပၿပီ း ရွင္ းလင္ းတင္ ျပရာတြင္အဓိ ကလႊတ္ေတာ္ အေတြ႕ အႀကံဳကိ  ုျပည့  ္ စံ  ု စြ ာ ရွင္ းလင္ း တင္ ျပျခင္ း မျပဳခဲ  ့ဘဲ လူ ထုေတာင္ းဆိ  ု တိ  ုက္ ပြ  ဲအသြင္ေဆာင္ေသာ My gas, My gas,My gas,My gas, My futureMy futureMy futureMy future ဟူ  ူေသာ ေတာင္ းဆိ  ုခ်က္ကိ  ု ႏိ  ုင္ငံေရး သမား အခ်င္ းခ်င္ း စည္း၀ါး႐ိ  ု က္ ၿပီ း ရခိ  ု  ္င္ တိ  ုင္းရင္ းသားလူထုထဲတြင္႐ိ  ု က္သြင္ း ေပးခဲ  ့သည္။ ၎ျပင္ ရခိ  ုင္ ျပည္နယ္ တြင္ (၂၄)နာရီမီ းမရရွ  ိသည္  ့အတြက္ေၾကာင္  ့ သဘာ၀သယံ ဇာတမွရရွ  ိေန သည္  ့  ေဒၚလာ သန္းေပါင္ းေျမာက္ မ်ားစြ ာကိ  ု ရခိ  ုင္ ျပည္နယ္ ဖြ  ံ႕ၿဖိဳးတု  ိ းတက္ရန္အသံ  ု းျပဳရမည္ဟုထိ  ုအစည္ းေ၀းတြင္ေတာင္ း ဆိ  ုခဲ  ့ရာ ထိ  ုေတာင္ းဆိ  ု  ုခ်က္သည္ ႏိ  ုင္ငံေရးပါတီ အားလံ  ုးမွပါတီ စတင္ တည္ေထာင္ စဥ္ က ႏု  ိင္ငံေတာ္ ဖြ  ဲ ႔ စည္းပံ  ု အေျခခံ   ကု  ိေလးစားလိ  ု က္နာပါမည္ ဟု သေဘာတူ လက္ မွတ္ေရးထု  ိ းထားပါလ်က္ႏွင္  ့ မသိက်ဳိ းႏြ  ံ ျပဳၿပီ း ဖြ  ဲ႕စည္းပံ  ုအေျခခံဥပေဒ  ကိ  ုဆန္ ႔က်င္ေနေသာပါတီျဖစ္ေနျပန္သည္။ အေၾကာင္ းမႈ ကား ဖြ  ဲ ႔ စည္းပံ  ုအေျခခံဥပေဒတြင္ႏိ  ိ  ုင္ငံေတာ္၏ သဘာ၀ သယံဇာတအားလံ  ု းကိ  ု ျပည္ေထာင္ စုအစိ  ုးရ ကပင္စီ မံခန္ ႔ခြ  ဲေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟုေဖာ္ ျပပါရွ  ိေနျခင္ းေၾကာင္  ့ ျဖစ္သည္။  ထိ  ုေၾကာင္  ့ (RNDP) ပါတီ၏ ေက်ာက္ ျဖဴၿမိဳ႕၌ ေဟာၾကားေတာင္ းဆိ  ုခ်က္ မ်ားသည္ ထပ္ မံ၍ ဒု တိ ယအႀကိ မ္ ဖြ  ဲ႕စည္ းပံ  ု အေျခခံဥပေဒကိ  ုဆန္ ႔က်င္ရာေရာက္ေနေၾကာင္ း သိသာျမင္သာရွ  ိေနပါသည္။ ထု  ိ႕အျပင္ျပည္ေထာင္ စုသမၼတ  ျမန္ မာႏိ  ုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻ ာ႔အလယ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ  ့ခိ  ုင္ ၿမဲ ၿပီ း ျမန္ မာႏု  ိင္ငံသား တစ္ဦ းခ်င္ းစီ၏  ကိ  ု ယ္ ပိ  ုင္အခြင္  ့အေရးမ်ားကိ  ု ကာကြယ္ေပးေနသည္ကိ  ု သိရွ  ိ ပါလ်က္ႏွင္  ့ (RNDP) ပါတီသည္ ရခိ  ုင္သားတိ  ု ႔အား ႏိ  ုင္ငံ  ေတာ္ မွအျပည္  ့ အ၀ အကာအကြယ္လံ  ု ၿခံဳမွဳမေပးဘဲ ရခု  ိင္ေဒသမွ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကိ  ုသာ အလွ ်ံအပါယ္ အငမ္ း  မရ ထုတ္ယူေရာင္ းခ်ရန္ဆႏၵရွ  ိေနေႀကာင္ း မ႐ု  ိ းေျဖာင္  ့ေသာ သေဘာျဖင္  ့ စြ ပ္ စြ  ဲ ခဲ  ့ ျပန္သည္။

 

၃။ ဒီ မု  ိ ကေရစီက်င္  ့ စဥ္ တရပ္အျဖစ္ေပၚထြန္ းလာခဲ  ့သည္  ့၊ ပထမအႀကိ မ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္ းအေ၀း

ဒီေနရာမွာ ေဒါင္းပါ…………………http://www.scribd.com/doc/110694870/%E1%80%9B%E1%80%81%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%B9%E1%80%84%E1%80%B9-%E1%80%9B%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%9F%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%82%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%93%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%9B%E1%80%AF%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%81%BF%E1%80%96%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%85%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: