13 Comments

ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္

မေမးလည္းေျဖ(၁၄)- ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္

အစၥလာမ္ႏွင့္ေဂ်ဟားဒ္

Posted: 06 Jan 2013

ဇန္နဝါရီ ၇ ၊၂၀၁၂

ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္

(ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုတဲ့စကားကို အစၥလာမ့္အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဖက္လံုး စတင္ေျပာဆိုေနတာ ၾကားလာရလို႕တဲ့  ဒီဘာသာျပန္ ေဆာင္းပါးကို  M-Media ကို ေပးပို႔လိုက္ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။ )

ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္ ဂိ်ဟာ့ဒ္ ( ဖန္ဆင္းရွင္၏နွစ္ျမိဳ႕မႈအလို႕ငွါ မေကာင္းမႈအား ဆန္႕က်င္ရာ၌ ရုန္းကန္အားထုတ္ျခင္း )

                 QURAN-DUMMIES

လက္ဦးပထမဆံုးဆိုရမည္မွာ ဂိ်ဟာ့ဒ္ ဟူသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာစစ္ပဲြ – Holy  War  မဟုတ္ပါ။ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏ဆိုလိုရင္းအနွစ္သားမွာ – ဖန္ဆင္းရွင္၏နွစ္ျမိဳ႕မႈအတြက္ မေကာင္းမႈအားဆန္႕က်င္ရာ ၌ (ေရကုန္ ေရခမ္း) ရုန္းကန္အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ ကုရ္အာန္႕သတင္းစကားမ်ားအနက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ဂိ်ဟာ့ဒ္၌ မူဟန္သြင္ျပင္ မ်ားစြာရိွ၏။ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)က မိမိ၏ေဆြသဟာမ်ားအား ဤသို႕ မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။

” အႀကီးမားဆံုးေသာ ဂိ်ဟာ့ဒ္ ဟူသည္ မတရားသည့္အုပ္ခ်ဳပ္သူေရွ႕ေမွာက္၌ မွန္ရာကိုေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္၏  ”

တစ္ဖန္ သူပ်ဳိတစ္ဦးသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ထံသို့ လာေရာက္ျပီး မုစ္လင္မ္ထုအား ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ေတာ္နွင့္အတူ စစ္ေျမျပင္သို႕လိုက္ပါလိုေၾကာင္း ခြင့္ပန္ေလွ်ာက္ထားခဲ့၏။ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)က သူ့အား မိဘနွစ္ပါးရိွပါေသးသေလာဟု ေမးျမန္းေတာ္မူရာ ၄င္းက မိမိထံ၌ (အိုမင္းမစြမ္းေသာ) မိဘနွစ္ပါး သက္ရိွထင္ရွား ရိွေသးေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္၏။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ယင္းသူပ်ဳိအား မိဘနွစ္ပါးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ဂိ်ဟာ့ဒ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ေတာ္မူခဲ့သည္။ အစၥလာမ့္ဥပေဒ က်မ္းဂန္မ်ား၌ စစ္ေရးနွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ႀကိဳပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကိုပါ ျခံဳငံုေဖာ္ျပထား၏။ ဥပမာ – မိိမိ သို႕မဟုတ္ တစ္ပါးသူ၏ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚကာကြယ္ေပးျခင္း၊ မိမိ သို႕မဟုတ္ တစ္ပါးသူ၏ မိသားစုအား အကာအကြယ္ေပးျခင္း စသည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ဤက႑တြင္ လက္နက္စဲြကိုင္ႀကိဳးပမ္းရသည့္ ဂိ်ဟာ့ဒ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါမည္။ ၄င္းကို ကိသာ့လ္ ဟုေခၚဆိုသည္။ ပထမဦးစြာ ဂိ်ဟာ့ဒ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ကုရ္အာန္၏ အဆိုမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ အစၥလာမ့္ဥပေဒရိွ လက္နက္စဲြကိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈ (ကိသာ့လ္) ၏က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ ဂိ်ဟာ့ဒ္နွင့္ အစၥလာမ့္ဥပေဒၾကားရိွဆက္နြယ္မႈျဖစ္ေသာ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္သရုပ္မွန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ၄င္းေနာက္ အစၥလာမ့္ထံုးဓေလ့မွျပဆိုထားေသာ သာသနာ့ အာဇာနည္ အေၾကာင္းသာမက ဂိ်ဟာ့ဒ္နွင့္ေခတ္သစ္ ကမာၻအေၾကာင္းကို တစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပသြားပါမည္။

ဂိ်ဟာ့ဒ္၏ အဓိပၸါယ္အမွန္ နွင့္ သေဘာတရားမ်ား

အစၥလာမ္သည္ မတရားမႈကိုအားမေပးသည့္ သာသနာျဖစ္သည္။ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ ဂိ်ဟာ့ဒ္ အားျဖင့္ အသက္ဘဝ၊ လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္မ်ားကို တန္ဖိုးထား ကာကြယ္နိုင္ပါသည္။ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏အကိုင္းအခက္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္ေသာ လက္နက္စဲြကိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈ – ကိသာ့လ္ နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုရ္အာန္မွ မည္သို႕ဆိုထားပံုကို ေလ့ လာၾကည့္ ပါေလ။

အသက္ဘဝ နွင့္ သာသနာအေပၚ ကာကြယ္ျခင္း

ကုရ္အာန္၏ ပထမဆံုး ကိသာ့လ္ဆိုင္ရာ အာယသ္ေတာ္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္၏။

ထို႕ျပင္ အသင္တို႕သည္ အသင္တို႕အား (စတင္)တိုက္ခိုက္သူတို႕နွင့္ အလႅာဟ့္လမ္းေတာ္၌ ယွဥ္ျပိဳင္ တိုက္ခိုက္ၾကကုန္။ သို႕ရာတြင္ စည္းကမ္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ ခ်ဳိး ေဖာက္ျခင္း မျပဳၾကကုန္နွင့္။ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ စည္းကမ္းခ်ဳိးေဖာက္သူမ်ားကို နွစ္သက္ေတာ္မူသည္ မဟုတ္ေခ်။  ( ကုန္အာန္ က်မ္း၂ း ၁၉ဝ )

ကိသာ့လ္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုရ္အာန္က စလွ်င္စခ်င္း လက္နက္ကိုင္စဲြအားထုတ္မႈမွာ မိမိ ကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ေရးအျဖစ္သာ ေဖာ္ျပလ်က္ အလြန္အက်ဴးလြန္ကဲမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျပတ္သားစြာ တားျမစ္ ထားပါသည္။ ဆက္လက္၍ ဤသို႕လည္း ဆိုထားျပန္၏။

၄င္းေနာက္ ထို (က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကား) သူတို႕အား လက္ရဖမ္းဆီး၍ မိရာအရပ္၌ သုတ္သင္လိုက္ၾကကုန္။ ၄င္းျပင္ ၄င္းတို႕အား အသင္တို႕ကို (ဇာတိေန ရပ္မွ) ေမာင္း ထုတ္ခဲ့သကဲ့သို႕ အသင္တို႕ကလည္း ၄င္းတို႕ကို (ယင္းဇာတိေနရပ္မွ) နွင္ထုတ္ၾကကုန္။ အေၾကာင္းေသာ္ ညွင္းပန္းနိွပ္ စက္ျခင္းသည္ အသက္ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း ထက္ပင္ ပိုမိုဆိုးရြား၍ျဖစ္သည္။ သို႕ျငား ၄င္းတို႕က မတ္စ္ဂိ်ဒိလ္ဟရာမ္ (မကၠဟ္ရိွဝတ္ေက်ာင္းေတာ္) အတြင္း အသင္တို႕အား စတင္တိုက္ခိုက္ျခင္းမျပဳသမွ် အသင္တို႕သည္ ၄င္းတို႕ကို မတိုက္ခိုက္ၾကကုန္နွင့္။ သို႕ေသာ္ ၄င္းတို႕က အသင္တို႕အား စတင္ တိုက္ခိုက္ပါက အသင္တို႕သည္ ၄င္းတို႕အား တုန္႕ျပန္တိုက္ခိုက္ၾကကုန္။ ဤသည္မွာ သစၥာတရားကို ဆန္႕က်င္ပယ္လွန္သူတို႕ ၏ အက်ဳိး ရလဒ္ပင္တည္း။         ( ကုန္အာန္ က်မ္း၂ း ၁၉၁ )

အထက္ပါအာယသ္ေတာ္မွ ” ၄င္းတို႕ ” ဟူသည္ကို ” မုစ္လင္မ္ မဟုတ္သူမ်ား ” ဟု အခ်ဳိ႕က ေဝဖန္ေစာေၾကာမႈျပဳၾက၏။ စင္စစ္၌မူ ေဖာ္ျပျပီးေသာပါဒေတာ္ (၂း၁၉ဝ)မွ လူတို႕အား ဆို လိုျခင္း ျဖစ္ျပီး ” စတင္ ညွင္းပန္းနိွပ္စက္တိုက္ခိုက္သူမ်ား ” ကို ရည္ညႊန္းထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။ တဖန္ ” လက္ရဖမ္းဆီးမိရာအရပ္၌ သုတ္သင္ လိုက္ၾက ကုန္ ” ဟုဆိုထားျခင္းမွာ စစ္တ လင္း ဟူ သည္ ကစား ကြင္း မဟုတ္ေပ။ အသက္လုပဲြသာျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးထားခ်က္ျဖစ္သည္ (၄င္းမွာ စစ္ေျမျပင္၏ ဓမၼတာသာျဖစ္၏)။ သို႕သာမက ခုခံကာကြယ္စစ္ျဖစ္ျပီ ဆိုလွ်င္ ေပ်ာ့ညံ့မႈ မရိွဘဲ စိတ္ခြန္အား အျပည့္ျဖင့္ရင္ဆိုင္မွသာ နိွပ္စက္ ညွင္းပန္းမႈမ်ား ရပ္တန္႕မည္ျဖစ ္ေျကာင္း၊ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းေတာ္၌ပင္မေရွာင္ ရန္သူမ်ားဖက္မွ စတင္တိုက္ခိုက္ ပါက ျပန္လည္တိုက္ ခိုက္နိုင္ ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႕၏ရန္မူခ်က္ မရိွပါက စတင္တိုက္ခိုက ္ခြင့္မရိွေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕နိုင္ေပသည္။ ၄င္းေနာက္ ဤသို႕ေရွ႕ဆက္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

သို႕ေသာ္ အကယ္၍ ၄င္းတို႕မွရပ္စဲပါလွ်င္ မုခ်ဧကန္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ အဖန္တလဲလဲ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသနားေတာ္မူေသာ – အလြန္တရာညွာ တာေထာက္ ထားေတာ္မူေသာ အရွင္သခင္ ျဖစ္သတည္း။                                                  (ကုန္အာန္ က်မ္း ၂ း ၁၉၂ )

အကယ္၍ ရန္သူမ်ားသည္ ကူ်းေက်ာ္စစ္ကိုရပ္တန္႕ပါလွ်င္ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ ဖန္ဆင္းရွင္၏ ခ်မ္းသာခြင့္ နွင့္ ကရုဏာေတာ္အရ ရန္သူတို႕အား ခြင့္လႊတ္ၾကရမည့္ အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ က်င့္ဝတ္တစ္ရပ္ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ျပသထားေပသည္။ ေနာက္ထပ္လာေသာပါဒေတာ္မွ ဆိုထား ျပန္သည္မွာ –

ထို႕ျပင္ အသင္တို႕သည္ ဖိနိွပ္ညွင္းပန္းမႈ ပေပ်ာက္၍ သာသနာသည္ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္တစ္ပါးတည္းအတြက္ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ (လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ ရရိွလာ သည့္တိုင္ေအာင္) ၄င္းတို့အား ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ၾကကုန္။ သို႕ရာတြင္ အကယ္၍ ၄င္းတို႕မွ (စစ္မက္ကို) ရပ္တန္႕ လိုက္ၾကပါမူ က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားတတ္သူတို႕ အေပၚမွတစ္ပါး မည္သည့္ရန္လိုျခင္း မရိွေစရ။                    ( ကုန္အာန္ က်မ္း၂ း ၁၉၃ )

ဤပါဒေတာ္က ကိသာ့လ္၏ဦးတည္ခ်က္ကိုထုတ္ျပထားသည္။ က်ဴးေက်ာ္စစ္ဆင္နဲႊလာသူမ်ားကို ဆန္႕က်င္ရင္ဆိုင္ရန္၊ ဖိနိွပ္ညွင္းပန္းမႈမ်ား အဆံုးသတ္၍ လြတ္လပ္ စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ခြင့္ ရရိွသည္အထိ ယွဥ္ျပိဳင္တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ အာယသ္ေတာ္ (၂း၁၉၂)ရိွ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းကဲ့သို့ ဤပါဒေတာ္၌ – ရန္သူဖက္မွ ရပ္စဲပါက မည္သည့္ရန္လိုမႈမ်ား မျပဳၾကရန္ အတြက္ နိႈးေဆာ္ထားေပသည္။ သို႕ရာတြင္ ဆက္လက္ဖိနိွပ္ေနသူမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ စစ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပါဒေတာ္ (၂း၁၉၄)တြင္ ကိသာ့လ္နွင့္ပတ္သက္ေသာ အဆံုးသတ္စည္းမ်ဥ္းကို တင္ဆက္ထား၏။ အစၥလာမ္မတိုင္မီ အာေရဗ်၏ထံုးတမ္းစဥ္လာ (နွင့္) ကုရ္အာန္က လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ တိုက္တြန္းရာျဖစ္သည့္ တားျမစ္ထားေသာလမ်ား (နွစ္တစ္နွစ္၏ေနာက္ဆံုးေလးလတာ) အတြင္း မည္သည့္တိုက္ခိုက္မႈမွ် မျပဳၾကရ ဟူသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ သို့ျဖစ္ရာ မုစ္လင္မ္ တို႕အေနျဖင့္ စတင္က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားခံရမွသာလွ်င္ (ထိုလမ်ားအတြင္း) ျပန္လည္ တုန္႕ျပန္ရင္ ဆိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္း သိနိုင္ပါသည္။

ဂိ်ဟာ့ဒ္၏က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးမွ ပဋိပကၡအသြင္သို႕ ကူးေျပာင္းေစမည့္ သို့မဟုတ္ အျပန္အလွန္လက္စားေခ်စစ္ပဲြမ်ားသို႕ဦးတည္ေစမည့္ အေၾကာင္း ရပ္ နွင့္  ဓေလ့ထံုး တမ္း  မ်ားကို လက္သင္မခံေၾကာင္း ဤဥပေဒမွ ျပသထားပါသည္။

တိုက္ခိုက္ျခင္းဟုဆိုရာဝယ္ …

မတရားမႈကိုဆန္႕က်င္တိုက္ခိုကျ္ခင္းအယူအဆအား အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္ နွင့္ ဂ်ဴးဝါဒ၌ မုခ် ေတြ႕ၾကရေပမည္။ ဥပမာ ဤဘာသာ တရားသံုးရပ္ စလံုးမွလက္ ခံထားသည့္ တမန္ေတာ္ ဒါဝူးဒ္ David (အလိုင္)၏ ေထရုပၸတၴိေတာ္၌ အားနည္းသူမ်ားအေပၚအနိုင္က်င့္တတ္သည့္ Goliath အား တမန္ေတာ္မွ တိုက္ခိုက္ ေအာင္နိုင္ျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳေဖာ္ျပထားေပသည္။ တမန္ေတာ္ အိဗ္ရာဟီမ္ (အလိုင္)နွင့္ မဆက္နြယ္သည့္ အျခားဘာသာတရားမ်ား၌လည္း ဂိ်ဟာ့ဒ္ကို တစ္နည္း မဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ေတြ႕နိုင္၏။ ဥပမာ အလင္းနွင့္အေမွာင္ အင္အားစုမ်ား အၾကား၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သုစရိုက္နွင့္ဒုစရိုက္ဘက္ေတာ္သားတို႕ အၾကားေသာ္ လည္း ေကာင္း စစ္ပဲြမ်ားသည္ ထာဝစဥ္ ရိွေနရသည္ဟု ဇိုရိုအက္စ္တာ ဘာသာဝင္မ်ားမွွ ယံုၾကည္ ထားၾက၏။

ဂိ်ဟာ့ဒ္ဟူသည္ တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္္(ဆြ) ပြင့္ေပၚလာမွ ခါေတာ္မီွထြက္ရိွလာေသာ အယူအဆအသစ္တစ္ရပ္ မဟုတ္ပါ။ ကမၻာ့ဘာသာတရားအားလံုးနီးပါး၌ မေကာင္းမႈကိုဆန့္က်င္သည့္ လုပ္ရပ္ေကာင္းအျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ ရိွေနၾကပါသတည္း။

လူ့အခြင့္အေရးမ်ား နွင့္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ကာကြယ္ျခင္း

ကုရ္အာန္၏ပါဒေတာ္ (၂၂း၃၉)ကိုၾကည့္လွ်င္ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ မိမိတို႕အေပၚ စစ္ဆင္လာသူမ်ားကိုသာ မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္ခြင့္ရိွ သည္ဟု ျပသထား၏။           ပါဒေတာ္ (၂၂း၄ဝ)က လက္နက္စဲြကိုင္ရသည့္အဆင့္အထိျဖစ္သြားေစေသာအေၾကာင္းရင္းကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဖာ္ျပေန၏။

ထိုသူတို႕မွာကား ‘ မိမိတို႕၏ဖန္ဆင္းရွင္သည္ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ ျဖစ္ပါသည္ ‘ ဟု ေျပာဆိုၾကယံုမွ်ျဖင့္ (အျခား) မည္သည့္အေၾကာင္းမွ်မရိွဘဲ မိမိတို့ ေန အိမ္မ်ားမွ မတရားနွင္ထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ၾကရရွာသည္။                       ( ကုန္အာန္ က်မ္း၂၂ း ၄ဝ )

လူ႕အခြင့္အေရး နွင့္ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္အား ကာကြယ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္ အတြက္ ကိသာ့လ္ ျပဳခြင့္ရိွသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။ ဤပါဒေတာ္၏ထပ္မံေဖာ္ျပခ်က္မ်ားက မုစ္လင္မ္ မ်ား အတြက္သာမဟုတ္ဘဲ အျခားဘာသာတရားမ်ားအတြက္ပါ ပါဝင္လ်က္ရိွသည္မွာ ထူးျခားလွ၏။ ရႈပါေလ။

စင္စစ္ေသာ္ကား အကယ္၍ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္ လူတို႕အား တစ္ဦးကိုတစ္ဦး/ တစ္ဖဲြ႕ကိုတစ္ဖဲြ႕အားျဖင့္ကာကြယ္ေတာ္မူျခင္း မရိွပါလွ်င္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား သည္လည္းေကာင္း၊ ခရစ္ယာန္ဝတ္ျပဳေက်ာင္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ ယဟူဒီတို႕၏ ဝတ္ေက်ာင္းမ်ား သည္လည္း ေကာင္း၊ အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္၏နာမံေတာ္မ်ားကို မ်ားေျမာင္စြာ ရြတ္ဆိုလ်က္ရိွေသာ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ျဖိဳဖ်က္ျခင္း ခံၾကရမည္မွာ အမွန္ပင္။                                    ( ကုန္အာန္ က်မ္း- ၂၂ း ၄၁ )

တဖန္ အကယ္၍မ်ား မုစ္လင္မ္တို႕သည္ ဂိ်ဟာ့ဒ္၌ ရန္သူမ်ားအေပၚေအာင္နိုင္သြားခဲ့လွ်င္ပင္ ရန္သူျဖစ္ခဲ့ၾကသူတို့အား နိွပ္စက္ကလူျပဳျခင္း၊ မဆင္မျခင္ ေမာက္မာျခင္းအမႈမ်ဳိးမွ ကင္းစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ၾက၍ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ထူေထာင္ၾကရန္၊ သူဆင္းရဲနွင့္အၾကပ္အတည္းႀကံဳရသူမ်ား၏ စီးပြားေရး အေျခအေနကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ အနၲရာယ္မ်ားကို ပယ္လွန္ အားထုတ္ျပီး လူထုေကာင္းကို်းကို ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္ ပါဒေတာ္ (၂၂း၄၁) နွင့္တစ္ကြ အျခား မုကၡပါဌ္ေတာ္အမ်ားအျပား၌ ညႊန္းဆိုထားေပသည္။

ပါဒေတာ္ (၉း၅) ေနာက္ကြယ္မွ ဒ႑ာရီမ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း

ကိသာ့လ္ဆိုင္ရာ က်မ္းဂန္စာသားနွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းတို႕အား မဆိုစေလာက္မွ် ေလ့လာျခင္းသည္ အစၥလာမ္သာသနာရိွ လက္နက္စဲြကိုင္အားထုတ္ရမႈ၏ ဦးတည္ ရည္ရြယ္ခ်က္ နွင့္ က်င့္ဝတ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို နားလည္မႈလဲြေခ်ာ္သြားေစသည္ခ်ည္း ျဖစ္၏။ အားလံုးကိုေဖာ္ျပလွ်င္ က်မ္းေလးမည္ ကို စိုးသည့္အတြက္ ၄င္းတို႕အနက္ အစြန္းေရာက္ မုစ္လင္မ္မ်ား နွင့္ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္သူေဝဖန္ေရးသမားမ်ား – နွစ္မ်ဳိးလံုးမွ ခံတြင္းေတြ႕လွစြာသည့္ မုကၡပါဌ္ေတာ္အား အဓိကထားရွင္းလင္းပါအံ့။

သို့႕ျဖစ္ေပရာ ထူးျမတ္ေသာလမ်ားကုန္လြန္သြားေသာအခါ အသင္တို႕သည္ ဖန္ဆင္းရွင္နွင့္အျခားအရာမ်ားကို ယွဥ္တဲြ ကိုးကြယ္ၾကသူတို႕အား ေတြ႕ရာအရပ္၌ သတ္ျဖတ္ၾကကုန္။ ၄င္းျပင္ ထိုသူတို႕အား ခ်ဳပ္ေနွာင္ထားၾကကုန္။ ၄င္းျပင္ ၄င္းတို႕ ပုန္းေအာင္း တတ္ရာေနရာတိုင္းတြင္ ေစာင့္ဖမ္းၾကကုန္ . . .                                    ( ကုန္အာန္ က်မ္း၉ း ၅ )

မုစ္လင္မ္အစြန္းေရာက္ဝါဒီမ်ားက ဤမုကၡပါဌ္ေတာ္ကို တလဲြအသံုးခ်၍ – မုစ္လင္မ္တို႕သည္ ေသြဖည္ျငင္းဆန္သူတို႕အား (အျပစ္မဲ့ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူမ်ားပါမက်န္) အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ သတ္ျဖတ္ၾကရ မည္ဟုဆိုၾက၏။ အစၥလာမ့္ေရးရာေဝဖန္ေရးသမားတို႕ကလည္း အစၥလာမ္သာသနာသည္ ကာဖိရ္တို႕အား သတ္ျဖတ္ရန္ တြန္းအားေပးထားေသာ ရုန္းရင္းၾကမ္းတမ္းသည့္ ဘာသာတရားအျဖစ္ ဤပါဒေတာ္ကိုပင္ ခုတံုးလုပ္ကာ ရုပ္လံုးေဖာ္ၾကျပန္၏။

ဤပါဒေတာ္အား တလဲြအသံုးခ်သူတို့ထံ မဟာအမွားအယြင္းႀကီး ရိွေနပါသည္။ ဤအာယသ္ေတာ္၌ ‘ သို႕ျဖစ္ေပရာ ‘ ဟု စတင္ထား၏။ သဒၵါရႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ အေရးပါေသာ ကနဦးစာသားမ်ားနွင့္ အခိ်တ္အဆက္ရိွေနေၾကာင္း ထင္ရွားေန၏။ ပါဒေတာ္(၉း၅)သို႕ ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ၾကည့္ေသာ္ ၄င္းနွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ ပါဒေတာ္ေလးရပ္ (၉း၁-၄) အား ေတြ႕ၾကရ ပါမည္။ ယင္းအာယသ္ေတာ္ေလးရပ္အား ေလ့လာၾကည့္ပါက အသင္သည္ အစၥလာမ့္ သမိုင္းေၾကာင္း စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မသိရိွေစကာမူ ၄င္းစူရဟ္/က႑ တစ္ရပ္လံုး၏ သေဘာကို ရိပ္စားမိနိုင္ေပမည္။

ပါဒေတာ္(၉း၁)သည္ ဖန္ဆင္းရွင္နွင့္ထိုအရွင့္ေစတမန္ေတာ္တို႕မွ ဘုရားအမ်ား ကိုးကြယ္သူတို႕နွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပဋိညာဥ္ပ်က္ျပယ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္၏။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ယင္းပဋိညာဥ္ကို ဟုဒိုင္းဗီယဟ္ စာခ်ဳပ္ဟုေခၚဆိုသည္။ ၄င္းစာခ်ဳပ္၌ ဆယ္နွစ္အထိ စစ္္မျဖစ္ေရးျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားခ်က္ပါဝင္သည္။ ပါဒေတာ္ (၉း၂-၃)သည္ ယင္းမုရွ္ရစ္က္မ်ားကို တိုင္းျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္နွင့္အတူ (ပဋိညာဥ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈအေပၚ ေနာင္တရရန္) အခိ်န္ေပးထားခဲ့သည္။ အာယသ္ ေတာ္(၉း၄)၌ စစ္မက္ေၾကျငာမႈ၏အေၾကာင္းရင္းကို ဤသို႕ ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကင္ (ပဋိညာဥ္ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ) မုရွ္ရစ္က္တို႕မွတစ္ပါး အသင္တို႕နွင့္ ပဋိညာဥ္ဖဲြ႕ခဲ့ၾကကုန္သည့္ (အျခား) မုရွ္ရစ္က္တို႕သည္ အသင္တို႕ နွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ ဝတၲရားပ်က္ကြက္ယုတ္ေလ်ာ့ေစၾကသည္မဟုတ္။ အသင္တို႕အေပၚဆန္႕က်င္သည့္ မည္သူ႕ကိုမွ် ကူညီခဲ့ၾက သည္မဟုတ္ . . ( ကုန္အာန္ က်မ္း ၉ း ၄ )

အထက္ပါ (၉း၄)အရ (၉း၅)၌ ယင္းပဋိညာဥ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္သည့္၊ ၄င္းျပင္ မုစ္လင္မ္အသိုင္းအဝိုင္းအား အနၱရာယ္ျပဳေနေသာ ရန္သူ႕ဘက္ေတာ္သား မုရွ္ရစ္က္မ်ားကို စစ္ဆင္ ရန္ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္သည္။

သို႕ျဖစ္သျဖင့္ ပါဒေတာ္(၉း၅) တစ္ခုတည္းကိုသာ ကြက္၍ ျဖတ္ယူေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းက မုစ္လင္မ္ တို႕သည္ မုရွ္ရစ္က္ဆိုသည္နွင့္ ရန္သူမိတ္ေဆြ မခဲြျခားဘဲ ထာဝရစစ္ဆင္ေနရမည္ကဲ့သို႕ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အဓိပၸါယ္ ထြက္သြားပါသည္။

ေရွ့ဆက္လာသည့္ပါဒေတာ္ (၉း၆-၁၆)မ်ား၌ မုစ္လင္မ္မ်ားသည္ ပဋိညာဥ္အေပၚမွန္ကန္စြာ ရပ္တည္ၾကသည့္ မုရွ္ရစ္က္မ်ားကို ေလးစားၾကရမည့္အေျကာင္း၊ ပဋိညာဥ္ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾက ကုန္ သည့္ မုရွ္ရစ္က္္မ်ားကိုပင္လွ်င္ မိမိတို႕၏ကတိကဝတ္မ်ားျပန္လည္ေစာင့္ထိန္းရန္ လိုအပ္သည္ထက္ အခ်ိန္ပိုေပးထား ေၾကာင္း ျငင္း၍ မရေအာင္ ေတြ႕ၾကရမည္တည္း။

ပါဒေတာ္ (၉း၂၉)၏ ဆိုလိုရင္း

ယင္းအာယသ္ေတာ္၌ ေရွးက်မ္းရသူမ်ားအနက္ နိစၥသစၥာအားလက္မခံသူ၊ အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္- ေနာက္ဆံုးေန႕ေတာ္ နွင့္ က်င့္ဝတ္ဥပေဒအား ျငင္းပယ္သူတို႕သည္ ဂိ်ဇ္ယဟ္ မည္ေသာ ကင္းလြတ္ခြင့္အခြန္ကို မထမ္းေဆာင္သမွ်ကာလပတ္လံုး တိုက္ခိုက္ရန္ေဖာ္ျပထား၏။ အခ်ဳိ႕သူတို႕က မုစ္လင္မ္နယ္ေျမအတြင္းေနထိုင္ျကေသာ ဂ်ဴး နွင့္ ခရစ္ယာန္မ်ားအေပၚ ဂိ်ဇ္ယဟ္ အခြန္မေဆာင္လွ်င္ မုစ္လင္မ္တို႕မွ တိုက္ခိုက္ရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္မွားေနၾက၏။ အမွန္မွာ ဤအခြန္အားျဖင့္ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္သူမ်ားကို အစၥလာမ့္စစ္တပ္၌ စစ္မႈထမ္းခြင့္မွ ကင္းလြတ္ေစ လိုက္ျခင္းဟု ဟဒီးဆ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၄င္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းစြာဆိုထားေပသည္ (မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူတို႕မွာ မိမိ မယံုၾကည္ေသာ ဘာသာတရားအတြက္ စစ္မႈထမ္းရန္ မလိုအပ္ေခ်)။

အစၥလာမ့္နယ္ပယ္အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူ လူ့အဖဲြ႕အစည္း အားလံုးကိုပါ ကာကြယ္ေပးေနသည့္ အစၥလာမ့္တပ္ မေတာ္ အားေထာက္ပံ့ေရး၌ ယင္းအခြန္ေငြကို အသံုးျပဳ ပါသည္။ သို႕ပင္သို႕ျငား မိမိ၏မိသားစုကိုပင္ လံုေလာက္စြာ မေထာက္ပံ့နိုင္သည့္ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူမ်ားမွာမူ ဂိ်ဇ္ယဟ္အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ မလိုပါေခ်။

ဤပါဒေတာ္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) သက္ေတာ္ထင္ရွားရိွဆဲ (ဝဟီေခတ္ကာလ) အတြင္း မုစ္လင္မ္ဆန္႕က်င္ေရး၌ ဂ်ဴး နွင့္ ခရစ္ယာန္တို႕မွကူညီေနၾကေသာ မုရွ္ရစ္က္မ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ျခင္း အေၾကာင္းကို ေဆြးေနြးတင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ရာတြင္ ဘာသာတရားအခ်င္းခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေန ထိုင္ေရး အတြက္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ (၆ဝး၈)ကဲ့သို႕ ပါဒေတာ္မ်ားအား ဤပါဒေတာ္က မထိခိုက္ေစပါေလ။

အစၥလာမ့္ စစ္စည္းကမ္းမ်ား

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ အရင္းနီွးဆံုးေဆြသဟာေတာ္ႀကီး နွင့္ အစၥလာမ္ကမၻာ၏ပထမဆံုး ခလီဖဟ္ႀကီး အဗူ ဗက္ရ္ (ရႆိြ)သည္ စစ္စည္းကမ္းနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါကဲ့သို႕ သြန္သင္ခဲ့ သည္။

၁။  ေျဖာင့္မတ္ေသာလမ္းမွေသြဖည္ျခင္း/သစၥာေဖာက္ျခင္း မျပဳရ

သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတို႕သည္ စစ္ရိွန္ျမင့္စဥ္ကာလအတြင္း အစၥလာမ့္တပ္မေတာ္မွ စြန့္လႊတ္ ေက်ာခိုင္းထြက္ေျပးျခင္း မျပဳၾကရန္၊ စစ္ေျမျပင္၌ သပ္က္ဝါတရားကိုလက္ကိုင္ျပဳ၍ တိုက္ခိုက ္ၾက ရန္၊ မတရားမႈအား ရင္ဆိုင္ေတာ္လွန္ရာတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္က မတရားညွင္းဆဲသူမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္မသြားၾကေစရန္ သြန္သင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

၂။  ရုပ္အေလာင္းမ်ားကို ပ်က္လိုဖ်က္ဆီး မျပဳရ

ဤသြန္သင္ခ်က္က ညွင္းပန္းနိွပ္စက္မႈကိုအဆံုးသတ္ေစ၍ လြတ္လပ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပး သည္။ ေသသူေရာ ရွင္သူမ်ားအေပၚ သိကၡာခ်ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ဳိး လုပ္ခြင့္မရိွပါ။

၃။  သက္ႀကီးရြယ္အို၊ ကေလးသူငယ္ နွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မသတ္ျဖတ္ရ

ဤအဆံုးအမ၌ ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္စြမ္း မရိွသည့္/မသန္စြမ္းသူ အမ်ဳိးသားမ်ားလည္းပါဝင္ေနသည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆိုၾက၏။

၄။  စားပင္ေသာက္ပင္မ်ားအား မဖ်က္ဆီးရ

ဂိ်ဟာ့ဒ္သည္ နိွပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းကို နိဌိတံေစျခင္းျဖစ္ရာ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ နွင့္တစ္ကြ စားေသာက္ကုန္ရိကၡာမ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးၾကရ မည္။ သို့မွသာ နယ္ခံတို႕သည္ ေရာဂါဘယ သို့ မဟုတ္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမႈဒဏ္မွ ကင္းလြတ္မည္ျဖစ္၏။

၅။  ရန္သူတို႕၏စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို မခိုးယူရ

ခိုးဝွက္ျခင္းကို သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္တားျမစ္ထားသည္။ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ ခိုးဝွက္မႈကို တရားဝင္ျဖစ္သြားေစသည္ မဟုတ္ပါ။

၆။  ဘာသာေပါင္းစံုမွ သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးရမည္

ကိသာ့လ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္၌ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ထူေထာင္ေရးလည္း ပါဝင္ ေသာေၾကာင့္ မုစ္လင္မ္တို႕သည္  ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား နွင့္ သာသနာေရးဆိုင္ရာ အထြဋ္ အျမတ္ ထားရာမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ) နွင့္ လက္မြန္မဆြ ေရွးဦးပထမမုစ္လင္မ္မ်ဳိးဆက္ေခါင္းေဆာင္တို႕၏ က်င့္ႀကံမႈမ်ားမွ အျခားစစ္စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အစၥလာမ့္ဥပေဒပ ညာရွင္တို႕က ေအာက္ပါ အတိုင္းျပဌာန္းထားသည္။

၁။  လက္စားေခ်စစ္ပဲြ မဆင္နဲႊရ

မုစ္လင္မ္တို႕သည္ မိမိကိုယ္ကိုခုခံကာကြယ္ေရး၊ ဖိနိွပ္ညွင္းပန္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး နွင့္ သာသနာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ရရိွေရးအတြက္ မဟုတ္ပါက စတင္စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ခြင့္ မရိွပါ။

၂။  နိုင္ငံ/ေဒသ၏ေခါင္းေဆာင္သာလွ်င္ စစ္ေၾကျငာခြင့္ရိွသည္

အစၥလာမ္နိုင္ငံ/ေဒသ၏ေခါင္းေဆာင္မွ တရားဝင္စစ္ေၾကျငာမႈ မရိွဘဲနွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ခြင့္ မရိွေၾကာင္း အစၥလာမ့္ပညာရွင္မ်ားမွ အဆိုညီၾက၏။ လွ်ပ္တစ္ျပက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း နွင့္ မေၾကျငာဘဲ စစ္ဆင္ျခင္းတို႕ကို အၾကြင္းမဲ့ တားျမစ္သည္။ သို႕ရာတြင္လည္း နယ္ေျမေဒသ၏ တရားဝင္ေခါင္းေဆာင္ မရိွခဲ့လွ်င္ ဖိနိွပ္ညွင္းပန္း ျခင္းနွင့္မတရားေစာ္ကားျခင္းတို႕အား တုန္႕ျပန္ခုခံရန္ အတြက္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသည္။

၃။  ရန္သူမ်ားကို အစၥလာမ္ဖက္သို႕ ဖိတ္ေခၚျခင္း

စစ္ပဲြမစတင္မီ အစၥလာမ့္တပ္မေတာ္သည္ ရန္သူမ်ားကို အစၥလာမ္သို႕ဖိတ္ေခၚရမည္။ ၄င္းတို႕မွ လက္ခံလွ်င္ ရန္ျငိဳးရန္စအေပါင္းကို သျဂၤိဳလ္ပစ္ရပါမည္။ ယခင္က ရန္သူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ယံုၾကည္ခ်က္၌ ညီအစ္ကိုမ်ား ျဖစ္သြားၾကေပမည္။ အစၥလာမ့္ဥပေဒပါရဂုူအမ်ားအျပား၏အဆိုအရ စစ္မက္အဆံုးသတ္နိုင္ေရးအတြက္ စစ္ပဲြတစ္ေလွ်ာက္လံုး ယင္းသို႕ ဖိတ္ေခၚရန္ ၾကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္၏။

၄။  ေကာင္းျမတ္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္တဲြလ်က္ အားထုတ္ပါ

ကိသာ့လ္ကို လူထူေကာင္းက်ဳိးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ရ၏။ မည္သည့္စစ္အမ်ဳိးအစား၌မဆို သဘာဝသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ေခါင္းပံုျဖတ္ ရယူျခင္းကိစၥ မ်ဳိးအား ျပင္းထန္စြာ တားျမစ္ ထားပါသည္။ ေရာင္းသူေရာဝယ္သူပါ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္စလံုး အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ကုန္သြယ္စီးပြား အားျဖင့္သာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ေရာင္းဝယ္ ခြင့္ရိွသည္။ ၄င္းျပင္ ယင္းအရင္းအျမစ္သည္ ကာလတို အတြက္သာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းနိုင္လင့္ကစား ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ အသံုးျပဳမရေအာင္ ဖန္တီးျခင္းတို႕ကို မျပဳရပါ။ ၄င္းတို႕မွာ သိကၡာမဲ့လုပ္ရပ္ မ်ား သာျဖစ္ၾက၏ (၄ း ၂၉ – ၃ဝ )။

၅။  နယ္ေျမခဲ်႕ထြင္ျခင္း နွင့္ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ျခင္းအလို႕ငွါ စစ္မဆင္ရ

မုစ္လင္မ္တို႕သည္ တရားမွ်တမႈတည္းဟူေသာ အေၾကာင္းခံအတြက္သာ ကိသာ့လ္ကို ေဆာင္ရြက္ရ၏။ ယင္းရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္မဟုတ္ဘဲ နယ္ေျမခဲ်႕ ထြင္သိမ္းပိုက္ျခင္းအတြက္မူ အလ်ဥ္း ခြင့္ျပဳ မထားေခ်။

၆။  ေရတြင္းေရကန္ နွင့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား၌ အဆိပ္မခပ္ရ လက္ရိွေခတ္၏အစၥလာမ့္ဥပေဒပညာရွင္မ်ားစြာတို႕က ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ ေခတ္ေပၚစစ္ပဲြမ်ားမွ ဓာတုနွင ့္ဇီဝ (အဆိပ္ သင့္ ေစေသာ)   လက္နက္မ်ား အသံုးျပုဳျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ထားေၾကာင္း လက္ခံထားၾကသည္။

ကိသာ့လ္ နွင့္ အစၥလာမ့္ဥပေဒ

အစၥလာမ္သာသနာမွျပဆိုထားေသာ ကိသာ့လ္၏ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ား နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အား ေဆြးေနြးရာတြင္ ကိသာ့လ္မွာ လြတ္လပ္စြာက်င့္သံုးခြင့္ မရိွေၾကာင္း၊ အစၥလာမ့္ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္း (ယွရီအဟ္)၏ ဦးတည္ခ်က္ေဘာင္အတြင္း၌သာရိွေၾကာင္း နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ဂိ်ဟာ့ဒ္အေၾကာင္းကို သံုးသပ္စဥ္းစားေသာအခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပ ါဥပေဒအခ်က္အလက္ မ်ားအား နွလံုးသြင္းထားရေပမည္။

၁။  က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈ ရိွရမည္

အစၥလာမ့္ အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ား၏ေနာက္ကြယ္၌ ထင္ရွားျပတ္သားသည့္ အေၾကာင္းရင္း အေၾကာင္းခံ ရိွရသည္။ ဝက္သားစားျခင္းကိုတားျမစ္မႈကဲ့သို႕ေသာ အခ်ဳိ႕ဥပေဒမ်ားမွာမူ အေၾကာင္းရင္းခံ မလိုေခ်။ ကိသာ့လ္ ဆိုင္ရာဥပေဒ၌ တရားမွ်တမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ေရးဟူသည့္ အေၾကာင္းခံ ရိွေနေလသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပတ္သားသည့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ား နွင့္ ေကာင္းျမတ္သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေၾကာင္းရင္းခံ မရိွပါလွ်င္ ကိသာ့လ္အားေဖာ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းမရိွေခ်။

၂။  လူထုေကာင္းစားေရးမူဝါဒကို ျမွင့္တင္ေပးရမည္

အစၥလာမ့္ဥပေဒမ်ားက လူထုေကာင္းက်ဳိးကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ထားသည္။ ဥပမာ – သာသနာ၊ အသက္၊ မိသားစု၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာ နွင့္ အသိတရားတို႕အား တန္ဖိုးထားကာကြယ္ျခင္း တို႕ျဖစ္သည္။ သို့ျဖစ္၍ ကိသာ့လ္သည္ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား အထေျမာက္ေစရန္ျဖစ္ရမည္၊ ယင္းအခ်က္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္နစ္နာေစမႈ အလ်ဥ္း မျဖစ္ရပါ။

၃။  ေကာင္းက်ဳိး နွင့္ ဆိုးက်ဳိးကို ခ်င့္ခိ်န္ရမည္

ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ မေကာင္းမႈတစ္ခုခုအား ေရြးခ်ယ္ဖို႕ႀကဳံုဆံုရလွ်င္ပင္ ယင္းမေကာင္းမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ဖို႕ကိုသာ အစၥလာမ့္ဥပေဒက ညႊန္းျပထား၏။ ကိသာ့လ္၏ စည္းမ်ဥ္းသည္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္းပင္။ အနၲရာယ္ကိုကာကြယ္ျခင္းက အက်ဳိးအျမတ္ရယူျခင္းထက္ သာျမတ္ပါသည္။

၄။  လူထုလံုျခံဳေရးကို အကာအကြယ္ေပးရမည္

အစၥလာမ့္ဥပေဒက လူ့အဖဲြ႕အစည္းကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ အဓမၼမႈ နွင့္ ကယ္ကူရာမဲ့ အေျခအေနမ်ားမွ  အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ လူထုလံုျခံဳေရးအား ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း သည္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္သင့္၏။ လူထု၏ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးနွင့္တည္ျငိမ္ေရးကိုပ်က္ျပားေစသည့္ ျပန္ေပးဆဲြျခင္း၊ ပရမ္းပတာ သတ္ျဖတ္ျခင္း စေသာလုပ္ရပ္ မ်ဳိးမွာ ကိသာ့လ္၌ လံုးဝမပါဝင္ေခ်။

၅။  ကာလံေဒသံ၏အရိွတရားကို နားလည္လက္ခံရမည္

ေခတ္နွင့္အညီျဖစ္တည္ေနေသာ အရိွတရားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ စည္းစံနစ္ က်က်နည္းစဥ္အေပၚ အစၥလာမ့္ဥပေဒအား တည္ေဆာက္က်င့္သံုးရေလရာ  – ကိသာ့လ္၌လည္း ေခတ္သစ္ ကမၻာ၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး နွင့္ နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျဖစ္မွန္မ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။

သာသနာ့အာဇာနည္ (ယွဟီဒီ) ဟူသည္မွာ

ကိသာ့လ္၏က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းနွင့္အညီ တရားေသာစစ္၌ တိုက္ခိုက္ယင္း က်ဆံုးသူမ်ားမွာ ယွဟီးဒ္ ဟူေသာ ဂုဏ္ထူးဂုဏ္ျမတ္ခီ်းျမွင့္ခံရ၏။ ၄င္းကို ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲ ဘာသာျပန္ဆိုရပါလွ်င္ သာသနာ့ အာဇာနည္ ဟူ၍ ျဖစ္၏။ အရဗီအသံုးအနႈန္းအရ ” သက္ေသျပဳထားျပီးသူ ” ဟူသည့္ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္မွာ ပိုမိုသင့္ျမတ္ေနေပသည္။ ယွဟီဒီ (အာဇာနည္)တစ္ဦးအဖို႕ လူ့အဖဲြ႕အစည္း၏အေကာင္းဆံုးအက်ဳိးအလို႕ငွါ သူ သို႕မဟုတ္ သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အသက္ဘဝအား စြန္႕လႊတ္စေတးမႈျဖင့္ သစၥာတရားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ ရပ္တည္လိုက္ရာေရာက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ကိသာ့လ္၌သာမဟုတ္၊ စစ္ေျမျပင္မွာသာမဟုတ္၊ အာဇာနည္ဘဝကို မည္သည့္ေနရာမွာမဆို ရယူနိုင္၏။ မည္သည့္မုစ္လင္မ္ပင္ျဖစ္ေစ ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ အားထုတ္ ေဖာ္ေဆာင္ယင္း ေသဆံုးကြယ္လြန္ပါက ယွဟီးဒ္ အဆင့္သို႕ေရာက္၏။ အလားတူစြာ အသက္ဘဝ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ဂုဏ္သိကၡာေကာင္း နွင့္ အထြဋ္အျမတ္ထားရာမ်ားအား ကာကြယ္ေသာျဖစ္စဥ္အတြင္း ကြယ္လြန္ခဲ့ေသာ္ ယွဟီးဒုလ္အာခိရဟ္ အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳခံရေပသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ေလာကီေရးရာအခ်ီးမြမ္းခံရေရးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ အလႅာဟ့္နွစ္ျမိဳ႕မႈအတြက္ သာ ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းေသာနွလံုးသားျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္ရင္ဆိုင္ အားထုတ္သူမ်ားသာလွ်င္ ယွဟီဒီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္။ ဤအခ်က္ကို ဟဒီးဆ္ေတာ္၌ ျပတ္သားစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။

အေကာင္းဆံုးကိစၥအေပၚ မိမိ၏အသက္အား စေတးခဲ့ၾကသည့္ အစစ္အမွန္အာဇာနည္တို့မွာ ေနာင္တမလြန္ဘဝဝယ္ အျမင့္မားဆံုးအစားေပးဆုလာဘ္ကို ရရိွၾကကုန္၏။ ဖန္ဆင္းရွင္သည္ ယွဟီဒီတို႕၏ အျပစ္မ်ားကို ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ သုခဘံု၏အျမင့္ဆံုးအဆင့္အား ခီ်းျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူျပီး ၾကားဝင္ အသနားခံေပးနိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ေပးသနားေတာ္မူမည္ျဖစ္သည္။

တမန္ေတာ္ မုဟမၼဒ္(ဆြ) နွင့္ သာဝကေတာ္မ်ားသည္ လက္နက္စဲြကိုင္အားထုတ္ရသည့္ ဗဟိဒၶ ဂိ်ဟာ့ဒ္ထက္ အတၲအားအနိုင္ယူရသည့္ ဝိညာဥ္ျမွင့္တင္ေရး အဇၥ်တၲဂိ်ဟာ့ဒ္ကို ပိုမို အေလးေပးခဲ့ၾကကုန္သည္။ စစ္သည္ေတာ္တစ္ဦးသည္ ရဲရင့္ႀကံ႕ခိုင္ရမည့္အျပင္ စည္းကမ္းလိုက္နာတတ္သည့္အက်င့္သီလလည္း ပိုင္ဆိုင္ရေပမည္။ သို႕သာမက မိမိ၏ လုပ္ရပ္တိုင္းကို ဖန္ဆင္းရွင္က အခါမလပ္ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနေတာ္မူသည္ဟူေသာ အသိတရားလည္း အတူယွဥ္တဲြ ရိွေနရေပမည္။

ကလဲ့စားကို တရားမွ်တမႈျဖင့္ အနိုင္ယူပါ

တစ္ခါက ခလီဖဟ္ အလီ (ရႆိြ)သည္ စစ္ပဲြတစ္ခုတြင္ မိမိ၏ရန္သူအား ေျမျပင္ေပၚ ကိုင္ေပါက္လဲွသိပ္နိုင္ခဲ့၏။ ဓါးကိုေျမွာက္၍ခုတ္သတ္မည္ျပုရာ ရန္သူက သူ၏မ်က္နွာအား တံေတြးျဖင့္ ေထြးလိုက္ေလ၏။ အလီသည္ ေခတၲမွ်တုန္႕ဆိုင္းသြားျပီး ဓါးကိုပစ္ခ်ကာ ၄င္းသူအား လႊတ္ေပးလိုက္ေလ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူ၏နွလံုးသားမွာ တရားမွ်တမႈမဟုတ္ဘဲ ေဒါသနွင့္ကလဲ့စား၏ အတုန္႕အလွည့္ေၾကာင့္ ညစ္ေထးသြားမည္ကို စိုးရိမ္၍ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္မွာ ကိသာ့လ္အတြင္းမွ မုစ္လင္မ္ စစ္သည္ေတာ္၏ အစစ္အမွန္ေအာင္ျမင္မႈတည္း။

ေခတ္သစ္ကမာၻမွ ဂိ်ဟာ့ဒ္အျမင္မ်ား

ေခတ္သစ္ကမာၻ၌ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ေပါက္လႊတ္ပဲစား အျပင္းစားစစ္ပဲြအခ်ဳိ႕နွင့္ပတ္သက္ျပီး မုစ္လင္မ္ေလာကနွင့္အေနာက္တိုင္းအၾကားရိွ ကြက္လပ္ကို တံတား ခင္းနိုင္ ရန္ ပညာရွင္မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရး သမားတို႕မွ ႀကိဳးစားလ်က္ရိွျက၏။ ဤကိစၥ၌ ဂိ်ဟာ့ဒ္သည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွပါဝင္ေနပါသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာအား အျပည့္အဝနားလည္နိုင္ရန္မွာ အျခားက႑မ်ားထက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြး နက္နဲပါသည္။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ အေျခခံအယူအဆမ်ားက နားလည္ မႈလမ္းေၾကာင္းထံ ဦးတည္ေပး ပါလိမ့္မည္။

ကုရ္အာန္ကေဖာ္ျပထားသည့္ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏တရားမွ်တမႈကို အစြန္းေရာက္မ်က္မွန္ တပ္၍ဖတ္ေသာအခါ ေၾကာက္စရာအသြင္သို့ ေျပာင္းလဲသြားပါသည္။ အခ်ဳိ႕စစ္ေသြး ၾကြအုပ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တိုက္ပဲြမ်ား အရိွန္ျမင့္လာေစရန္ ကုရ္အာန္မွပါဒေတာ္မ်ားကို လိုရာဆဲြ၍ (၄င္းတို႕၏အယူအဆအား) အတည္ျပဳနိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစား တတ္ၾက၏။ ယင္းသို႕ေသာအုပ္စုမ်ားက ၄င္းတို႕၏  ယံုၾကည္ခ်က္နွင့္လမ္းစဥ္ကို လူအမ်ားမွ အမွန္ဟု ထင္ျမင္ေစရန္ ကုရ္အာန္ဋီကာဖြင့္အတတ္ပညာ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕အား အလဲြသံုးစားျပဳေလ့ရိွၾက၏။ ၄င္းမွာ ရုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ျပီးသည့္ အာယသ္ေတာ္ မ်ားဟု အသိမ်ားၾကေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည့္ ကနဦးျပဌာန္း ခ်က္ဆိုင္ရာအာယသ္ေတာ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ကုရ္အာန္ရိွအစၥလာမ့္ဥပေဒမ်ားမွာ အဆင့္လိုက္ျပဌာန္းခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္လာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မုစ္လင္မ္လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အခိုင္အမာျဖစ္ျပီးေနာက္ဝယ္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္ျပဌာန္း ခ်က္ သည္ ကနဦး ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား လႊမ္းမိုးေလ့ရိွေပသည္။ ေနာက္ဆံုးျပဌာန္းခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳဥပေဒအျဖစ္ က်င့္သံုးရ ေပသည္။ ဂနၴဝင္ဋီကာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ဆနၵနွင့္အျမင္ေပၚမူတည္၍ ဖြင့္ဆိုျခင္း မရိွခဲ့ၾကပါ။ အစြန္းေရာက္ဋီကာရွင္မ်ားကမူ  (၉း၅)(၉း၂၉)ကဲ့သို႕ ပါဒေတာ္မ်ားျဖင့္ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ မုစ္လင္မ္ မဟုတ္သူတို႕အား တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းရမည္ဟု ဆိုလာ ေသာအခါ  –  ၄င္းတို႕နွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အာယသ္ေတာ္မ်ား၊  နွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္ဆံမႈထူေထာင္ေရး အျခားအာယသ္ေတာ္အေပါင္းတို႕ကို (၄င္းတို႕သေဘာျဖင့္) ပလပ္ပယ္ဖ်က္ ပစ္ရာေရာက္ေနေပသည္။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ၄င္းတို႕သည္ ကိသာ့လ္ဆိုင္ရာက်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေက်ာခိုင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တဖန္ ၄င္းတို႕သည္ ဂိ်ဟာ့ဒ္၏ သမိုင္း ဆိုင္ရာေနာက္ခံအခ်ဳိ႕ကို ခုတံုးလုပ္အျမတ္ ထုတ္လိုက္ၾကျပန္ရာ ယေန့ေခတ္ ကာလတြင္ ဂိ်ဟာ့ဒ္ အား နားလည္ေအာင္ရွင္းျပဖြင့္ဆိုရန္ ခက္ခဲကုန္ေတာ့သည္။

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏ေခတ္သမယ နွင့္ ေနာက္ထပ္မ်ဳိးဆက္တို႕၏ေခတ္သမယအတြင္းရိွ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ အနၲရာယ္ႀကီးမားလွစြာေသာ အခိ်န္ကာလ နွင့္ ေနရာေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ခဲ့ၾကရ သည္။ ကမာၻေပၚတြင္ ထိုစဥ္က သက္ဦးဆံပိုင္ပေဒသရာဇ္စံနစ္ႀကီးစိုးေနျပီး နယ္ေျမခဲ်႕ထြင္ေရးကိုသာ အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းေန ေသာေခတ္ ျဖစ္ေနသည္။ မုစ္လင္မ္တို႕သည္လည္း ” အနိုင္ရေအာင္ယွဥ္ျပိဳင္ရင္ဆိုင္မည္ေလာ – ေခါင္းငံု႕သိမ္းပိုက္ခံမည္ေလာ ” ဟူသည့္ အေနအထား၌ ေရာက္ရိွေန ခဲ့ၾကကုန္၏။ ယင္းသမိုင္းေၾကာင္း၏ အရိွတရားကို မုစ္လင္မ္တို႕မွ ယဥ္ေက်းမႈ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းျဖင့္ တုန္႕ျပန္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႕ျပဳရာဝယ္ မိမိကိုယ္ကိုကာ ကြယ္ေရး နွင့္ အစၥလာမ့္စည္းမ်ဥ္းရိွ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္အရ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ၾကျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။

ယင္းသို႕ေသာအေျခအေန၌ ေနထိုင္ရွင္သန္ၾကေသာ အစၥလာမ့္ပညာရွင္အခ်ဳိ႕ (အမ်ားစုမဟုတ္)သည္ အစၥလာမ့္ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာေဒသအားလံုးကို ဒါရုစ္ စလာမ္ (ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘံု)ဟု လည္းေကာင္း၊ ထိုေဒသမ်ားမွအပ အျခားနယ္ေျမတို႕ကို ဒါရုလ္ဟရာမ္ (စစ္မက္ဇံု)ဟု လည္းေကာင္း အယူအဆခဲ်႕ထြင္ လိုက္ၾကကုန္၏။ စင္စစ္ ယင္းအယူအဆသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)၏သြန္သင္မႈ၌ မပါဝင္ပါ။ ေခတ္ၿပိဳင္အျခားပညာရွင္မ်ားကမူ ဤသတ္မွတ္ခ်က္ကို လက္သင့္မခံၾကယံုမက အစၥလာမ့္ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားရာေဒသမ်ားကို ဒါရုလ္အိစ္သိ ဂ်ာဗဟ္ (အစၥလာမ့္ဖိတ္ေခၚမႈကို လက္ခံထားသူတို့၏မီွတင္း ေနထိုင္ရာ)ဟု လည္းေကာင္း၊ ထိုေဒသမ်ားမွအပ အျခားနယ္ေျမတို႕ကို ဒါရုလ္ဒအ္ဝဟ္ (အစၥလာမ္ဖက္သို႕ ဖိတ္ေခၚသင့္သူ တို႕၏နယ္ေျမေဒသ)ဟ ုလည္းေကာင္း ဆိုခဲ့ၾကကုန္၏။

လက္ရိွေခတ္၏လူသားမ်ဳိးနြယ္တို႕သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈေရးနွင့္နိုင္ငံေရးစံနစ္သစ္ တစ္ရပ္၌ ေနထိုင္ရွင္သန္ေနၾကျပီျဖစ္ေၾကာင္း ယေန႕မုစ္လင္မ္အမ်ားစုက နားလည္ၾက၏။ သို႕ေသာ္ အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားက ေဖာ္ျပျပီးေသာ သီအိုရီအား ဖက္တြယ္ထားဆဲျဖစ္၏။ ၄င္းတို႕သည္ ေလာကတစ္ခြင္ လံုးကို စစ္ဆင္ရာဌာနအျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကကုန္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အစၥလာမ္္သာသနာအေပၚ ၄င္းတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီေသာ တိုင္းနိုင္ငံဟူ၍ ကမာၻေပၚ၌ ရိွမေနျခင္းေၾကာင့္တည္း။ အေနာက္တိုင္းမွ နိုင္ငံေရးတရားေဟာေျပာ သူအခ်ဳိ႕၏  ”  အသင္ (မုစ္လင္မ္)တို႕သည္ ကြ်နု္ပ္တို႕နွင့္ အတူရိွေန သူမ်ား(ကြ်နု္ပ္တို႕ ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ား) သို႕တည္းမဟုတ္ အၾကမ္းဖက္သမားတို႕၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾက ကုန္၏ ” ဟူေသာေျပာဆိုခ်က္က မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္သြားပါေတာ့သည္။

မုစ္လင္မ္ေလာကတြင္ေနထိုင္သူမ်ားစြာတို႕သည္ ေလာကီကိုမိမိတို႕၏ဘဝနွင့္ယွဥ္ထိုး၍ ကမာၻ ေလာကႀကီးကို စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာအတိျပီးေသာ၊ အနွစ္မဲ့ေသာ၊ ေသးသိမ္ ယုတ္ညံ့ေသာ ေနရာဌာနအျဖစ္ ခံစားခ်က္ ရိွေနၾက၏။ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္လည္း (အဓိကမဟုတ္ေသာ္လည္း) အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေပသည္။

ေရွ႕ဆက္ဆိုရလွ်င္ ဆင္းရဲသည္ျဖစ္ေစ၊ ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ မုစ္လင္မ္မ်ားမွာ မိမိတို႕၏ကိုယ္ပိုင္ စံနစ္ဆံုးရံႈး၍ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္အႏိုင္က်င့္ခံရမည့္အျဖစ္ကို အလ်ဥ္းမ လိုလားၾကေခ်။ မိမိတို႕၏အစိုးရသည္ နိုင္ငံပိုင္သယံဇာတမ်ားအား ကမာၻ႕အင္အားႀကီးနိုင္ငံမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳလိုက္သည့္အတြက္ မုစ္လင္မ္တို႕မွာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ နွင့္ လူထုေကာင္းက်ဳိးဆိုင္ရာ ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ႀကံဳဆံုေနရသည္ဟု (ယင္းသို႕ေသာနိုင္ငံသားတို႕မွ) အျမင္ရိွေနၾကေပသည္။

တဖန္ ကမာၻ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဒီမိုကေရစီ နွင့္ လြတ္လပ္မွ်တမႈအေၾကာင္းကို ေဟာေျပာရာတြင္ ရံဖန္ရံခါ၌ အစၥလာမ့္ေလာကရိွ မွန္ကန္ေနသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မိႈခ်ဳိးမွ်စ္ခ်ဳိး ေဝဖန္လိုက္တတ္ၾက၏။ စင္စစ္ မုစ္လင္မ္ ကမာၻရိွ (ေဝဖန္ခံရသည့္ အခ်ဳိ႕) လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ဒီမိုကေရစီ၊ လြတ္လပ္မႈ နွင့္ တရားမွ်တျခင္း အေပၚသာ အေျခခံထားသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာမုစ္လင္မ္တို႕အဖို႕ အမ်က္ထြက္စရာ ျဖစ္ခဲ့ၾကကုန္၏။ ထို႕ေၾကာင့္လည္း ကုရ္အာန္က ေအာက္ပါကဲ့သို႕ သတိေပး ထားပါသည္။

အို – လူသားအေပါင္းတို႕။ အသင္တို႕၏စည္းေဖာက္က်ဴးလြန္မႈသည္ အသင္တို႕အေပၚ၌သာ ျပန္လည္သက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ပါအံ့။  ( ကုန္အာန္ က်မ္း ၁ဝ း ၂၃ )

သို႕ျဖစ္ရာ ဤအေရးအရာမ်ားကို (မုစ္လင္မ္ဟုတ္ေသာ၊ မုစ္လင္မ္မဟုတ္ေသာ) အစြန္းေရာက္အုပ္စုမ်ားက တရားမွ်တမႈ မရိွသည့္ – က်င့္ဝတ္သိကၡာမဲ့သည့္ နည္းလမ္းတို႕ျဖင့္ မိမိတို႕၏ နိုင္ငံေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ တြင္တြင္ႀကီး အသံုးခ်ေနၾကေပသည္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ မုစ္လင္မ္ေတာ္လွန္ေရးသမား နွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားတို႕ကို ဝါးလံုးရွည္ျဖင့္ သိမ္းက်ဳံးရမ္းရိုက္ေနျခင္းက မတရားလွပါေလ။ နိုင္ငံမ်ားစြာ၌ မုစ္လင္မ္တို႕သည္ တရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို လိုလား၍ မိမိတို႕၏ လြတ္လပ္မႈ နွင့္ အခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ပဲြဝင္ ေနၾကသည္။ မတရားမႈကိုေတာ္လွန္သည့္ ေကာင္းျမတ္ေသာအမႈကိစၥမ်ား၌ လူေပါင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနၾက၏။ ၄င္းမုစ္လင္မ္တို႕ကိုလည္း အစြန္းေရာက္သမားမ်ား သို့မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီမ်ားဟု တလဲြတေခ်ာ္ ကင္ပြန္းတပ္လာၾက၏။ စင္စစ္ ယင္းအေခၚအေဝၚတို႕မွာ အတိုက္အခံမ်ားအား သိကၡာခ်ရန္၊ အတိုက္အခံတို႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး/မူ၀ါဒ နွင့္ အယူအဆအေတြးအျမင္မ်ားအား ရႈတ္ခ်နိုင္ရန္ ထြင္လံုးဆင္လိုက္သည့္ နိုင္ငံေရးေဝါဟာရမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သမၼတ ကေနဒီမွ ဤသို႕ေျပာဖူး၏။

” ျငိမ္းခ်မ္းစြာေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲခြင့္ မျပဳေစျခင္းက ေသြးေခ်ာင္းစီးေတာ္လွန္ေရး အျဖစ္ သို႕သာ မုခ်  ျဖစ္ေပၚသြားေစသည္ ”

ဂိ်ဟာ့ဒ္ ဟု နိုင္ငံေရးသမားတို႕မွ မွားယြင္းစြာ ဖြင့္ဆိုထားေသာ အစြန္းေရာက္ဝါဒကို အမွန္တကယ္ ပေပ်ာက္ေစလိုပါလွ်င္ – မုစ္လင္မ္တို႕နွင့္လက္တဲြ၍ အစြန္းေရာက္ ဝါဒကို အားေပးေနေသာ နိုင္ငံေရး နွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေတြးအေခၚဆိုးမ်ားအား ဖယ္ထုတ္ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသို႕ ပူးေပါင္း စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ အျခားေလာကနွင့္ မုစ္လင္မ္ေလာက နွစ္ရပ္လံုး၌ တရားမွ်တျခင္း၏ ပံုရိပ္ေပၚလြင္လာပါမည္။

အဆံုးသတ္ေသာ္ ကိုယ္စီကိုယ္ငွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ က်မ္းျမတ္ ကုရ္အာန္က သက္ဝင္ယံုၾကည္သူတို႕အား နာမ္ပိုင္းသစၥာတစ္ရပ္ကို ဤသို႕ နိႈးေဆာ္ ထားေပသည္။

မုခ်ဧကန္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးသည္ ၄င္းတို႕၏အေျခအေနကို ၄င္းတို႕ကိုယ္တိုင္ မေျပာင္းလဲသမွ် ကာလပတ္လံုး အလႅာဟ္ အရွင္ျမတ္က ေျပာင္းလဲေပး ေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေခ်။                ( ကုန္အာန္ က်မ္း ၁၃ း ၁၁ )

 

ဂ်ဴလိုင္ရဲရင့္
(  USA  မွ  ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ထုတ္၊ မုစ္လင္မ္မဟုတ္သူမ်ားအၾကား Best Selling ျဖစ္ခဲ့ေသာ  Sohaib Nazeer Sultan ၏  The Koran (Quran) For Dummies စာအုပ္မွ ဂ်ိဟာ့ဒ္ဆိုင္ရာ က႑တစ္ခုလံုးကို ဘာသာျပန္ဆိုတင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္  )

ေဆာင္းပါးတြင္ပါရိွေသာ ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ေလ့လာလိုလ်င္

 • ကုရ္အာန္ဘာသာျပန္ ၂ အုပ္တြဲ PDF Version
 • ကုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာရဗီႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ ေလ့လာလို႔လွ်င္ http://tanzil.net/
 • ျမန္မာဘာသာျပန္ေလ့လာလိုလွ်င္ http://quran.mmsy.info/

Related Posts

မေမးလည္းေျဖ(၁၄)- ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္

အစၥလာမ္ႏွင့္ေဂ်ဟားဒ္

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13 comments on “ဂ်ိဟာ့ဒ္ ဆိုင္ရာ ကုရ္အာန္႕ရႈေထာင့္

 1. အမယ္ေလး။။။။။။ အစၥလာမ္ ဘုရားတဲ့ စစ္ပြဲထဲမွာပါ ဝင္ပါေနပါ့လား ေၾကာက္စရာဘာသာေရးအစစ္ေပတည္း။ အခုမွဆီေလ်ာ္ေအာင္ လိုရာေတြဆြဲၿပီးဘာသာၿပန္မေနနဲ႔ ဘယ္သူမွမယံုဘူး ။ ယုတၱိလည္းမရွိဘူး ။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆိုတာဒါဘဲ ဘယ္ေတာ့မွၿမင့္ၿမတ္တဲ့က်င့္စဥ္မရွိဘူး ။ ဘယ္သူမွမယံုလည္း သူတို႕ဘာသာမွန္ေၾကာင္းရွင္းၿပေနရတဲ့ ဘာသာေရးဘဲ။

  • မင္းယုံတာ မယုံတာ အေရးမၾကီးဘူး။မင္းတို ့မယုံရင္လည္း မင္းတို ့ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ေပ။ဒါေပ့မယ္ မင္းတို ့အစၥလာမ္ဘာသာကို ဘယ္ေလာက္ပဲမုန္းမုန္း အစၥလာမ္ က ကမၻာတည္ေနသေရြ ့ရွိေနမယ္ ဘာသာျဖစ္တယ္။အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ဘာသာေပ်ာက္မွကိုလည္းစုိးရိမ္းစရာမလို အမ်ဳိးေပ်ာက္မွစုိးေၾကာက္စရာလည္း မလိုေသာ သာသနာျဖစ္တယ္။

 2. အစၥလာမ္ bloggers ေတြရဲ့အလုပ္ကဒါဘဲ သူတို႔ဘာသာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခုခံၿငင္းခ်က္ထုတ္ေနရတာက အဓိကအလုပ္ဘဲ။ မယံုရင္ၾကိဳက္တဲ့ အစၥလာမ္ဘေလာ့ကိုဝင္ၾကည့္ သနားကမားရွင္းၿပလိုက္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ရွင္းၿပလိုက္ ေတာင္းပန္လိုက္ ၿခီမ္းေၿခာက္လိုက္ ဒါသူတို႔ဘာသာေရးဘဲ။ အဓိကဘာသာေရးလမ္းေၾကာင္းလုပ္တဲ့အလုပ္က ၁ ဘာသာဝင္မေလ်ာ့ပါးေရး ၂ ဘာသာဝင္တိုးပြားေရး

 3. အေပၚက (အကပၸိယအသားမ်ားမွာလည္းၾကည့္အံုး) အၿမဲဘဲခုခံၿခင္းခ်က္ထုတ္ေနတာေတြရလိမ့္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔မရွင္းၿပႏိုင္ရွာဘူး အေၿခအၿမစ္ကမရွိေတာ့။ သူမ်ားဘာသာကို ခုတံုးလုပ္ၿပၿပီး သူတို႔မွန္ေၾကာင္းရွင္းၿပေနရတာသနားစရာေတာင္ေကာင္းေနၿပီ။

 4. နားလည္လည္ မလည္လည္ ရြတ္ဖတ္ပုံမွန္ရြတ္တာကို ဂုဏ္ယူတဲ့ေနရာမွာလည္းအစၥလာမ္ထိပ္ဆံုးဘဲ။ ရြတ္ယံုေတာ့ ၾကက္တူေရြးသင္ေပးလည္းတတ္တယ္

  • မင္းတို ့ေကာ မင္းတုိ ့ဘာသာကိုနားလည္လုိလား ၁၀၀မွာ၉၉ .၉၉ကနားမလည္သူေတြ အမွန္ဆိုရင္မင္းတို ့ဗုဒၶဘာသာမဟုတ္ဘူး ။ မင္းတို ့သံဃာဘာသာဝင္ဆိုရင္ ပိုမွန္ကန္လိမၼည္။ျမတ္ဗုဒၶ၏ဝိနည္းနွင့္ဘယ္ေလာက္ပဲဆန္က်င့္ ဆန္က်င့္ သံဃာကဒါဆိုဒါပဲ လိုက္ေယာင္သူေတြသာျဖစ္တယ္။သူမ်ားလူမ်ဳိးသူမ်ားဘာသာကို မုန္းတီးတရားခ်ီးျမွင့္ျပီး အၾကမ္းဖက္မွ ုကိုလွ ုံေဆာ္အားေပးသူေတြက ေထရာဝါဒ ဗဳဒၶဘာသာဝင္ခံယူတာ ေတာ္ေတာ္ရွက္စရာေပ။

  • ၾကက္တူေရြးက အျပစ္ကင္းစင္ မနာလို မလိုတမာစိတ္မရွိေတာ ့ ၾကက္တူေရြးကိုသင္ေပးရင္ တတ္ရင္တတ္သြားလိမၼည္။မင္းတို ့ကို သင္ေပးလည္းတတ္မွမဟုတ္ဘူး။မင္းတိုနွလုံးသားတြင္ မစၥရိယစိတ္အျပည့္ကိန္းေအာင္းေနလိုေပ။ကမၻာ့လူမ်ဳိးအသီးသီးအစၥလာမ္ဘသာဝင္တုိင္း ကုရ္အာန္က်မ္းျမတ္ကို ပီပီသသရြတ္နုိင္တယ္။အသံေရာ စာသားေရာ ကဲြလြဲျခင္းမရွိ။

 5. ႏြားသတ္တာေတာ့ မင္းတို႔အတြက္ဘယ္မွာရက္စက္မႈဆိုႏိုင္အ့ံနည္း အေၾကာင္းမူကား ဘာသာမတူလ်ွင္လူပင္သတ္ရန္ ကုန္အန္ကညႊန္ၾကားထားၿပီဘဲ။ ကုန္အန္မူရင္းမွာ မြတ္ဆလင္အခ်င္းခ်င္းမသတ္ရ ဟုေရးထားတာကို အခုမွလူမသတ္ရဟုေရးထားသည္ဟုေၿဗာင္လီမ္ေနတာေလ။ ဟုတ္တယ္ဟုတ္ ဝါး ဟ ဟာ ဟား ရယ္လိုက္ရ

  • မင္းတို ့ဝက္သတ္တာက်ေတာ့။ဝက္ကိုမသတ္ပဲနဲ ့ဝက္သားဘယ္လို ့စားနုိင္မလဲ။မြတ္စလင္၏အဓိပၸါယ္ဘယ္နစ္မ်ဳိးရွိလဲမင္းတို ့မွမသိတာ။ ယုံၾကည္ခ်က္မွန္ ဒုစရုိက္ကိုေရွာင္ သုစရုိက္ေဆာင္သူကိုလည္း မြတ္စလင္လုိ ့ေခၚတယ္။အဲဒီေတာ့ မြတ္စလင္အခ်င္းခ်င္းသတ္စရာမလိုေတာတာ။မြတ္စလင္မွာ တုိက္စစ္ကိုခြင့္မျပဳ ခုခံစစ္ကိုသာခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္တယ္။အဲဒီခုခံစစ္မွာစည္းကမ္းခ်က္ေျမာက္မ်ားစြာရွိေသးတယ္။

 6. က်ိန္ဆဲၿခင္းေလာ ဆိုတာ အစၥလာမ္ဘာသာကေနေၿပာင္းသြားတဲ့လူေတြ ဝန္ခံသြားတာမွအမ်ားၾကီး ဟုတ္မဟုတ္မင္းလည္းသိမွာပါ အခုမွၿဖစ္ႏိုင္ေၿခေလးေတြေလွွာက္ေရးေနရတာ တကယ္ပါ သနားတယ္လို႔။

  • ဗုဒၶဘာသာ ဆိုဒါ ပံုျပင္ေတြ ဒ႑ာေတြ ကိုးကြယ္တဲ႔ဘာသာ ဆိုဒါလူတိုင္း သိတယ္ မင္းတို႕မွာဘာအေထာက္ အထားမွလည္း မရွိဘူး ေထရဝါဒ ကိုုးကြယ္ဒါ မင္းတို႔တစ္ ႏိုင္ငံ ပဲရွိတယ္ ေတာမွာေမြးတဲ႔ စူပါကုလား ကိုကိုးကြယ္တဲ႔ မင္းတို႕ကို သနားတယ္

   • ေအာ္…ဒိတိၳေတြ… ဒိတိၳေတြ မင္းတို႔လည္း မင္းတို႔ အလာလို အ၀ီစိငရဲကို တန္းဆင္းမဲ့ေကာင္းေတြဘဲ.

 7. ၁၉၈၅ခုႏွစ္က အေနာက္ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ရာ၀ါပန္ဒီၿမိဳ႕အနီးရွိ ဘားမားကိုလိုနီေက်းရြာတြင္ ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ားအား မူဆလင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (RLO) ဥကၠဌအာမတ္ရွား ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္း
  (တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာအခိ်ဳ႕တြင္ အူရဒူဘာသာ၊ ဘဂၤလီဘာသာတို႔ျဖင့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္)
  သင္တို႔ေနထိုင္ရာေဒသတြင္ အစာေရစာမ်ားခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ရွိသည္၊ သင္တို႔ႏွင့္ကပ္လ်က္ ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆန္စပါး စာနပ္ရိကၡာ စားမကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စုပံုလ်က္ရွိသည္၊ လမ္းေဘးေရဘံုဘိုင္မ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသူ လွပ်ိဳျဖဴသမီးပ်ိဳမ်ား ေရခပ္လ်က္၇ွိသည္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္၊ သင္တို႔အစာေရစာ ၀လင္ေအာင္စားေသာက္ဖို႔ ထိုႏိုင္ငံသို႔သြားႏိုင္သည္၊ ထိုေဒသရွိ တိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးလွလွေလးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး အစၥလမ္သာသနာ ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။
  ေနာက္ၿပီး သင္တို႔သည္ မယူကမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ မြတ္ဆလင္ဘာသာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထိုေဒသမွ ထြက္သြားေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုကို အသံုးျပဳၿပီး ႏွင္ထုန္ၾကရမည္၊ ထိုေနရာမ်ားကို သင္တို႔က အစား၀င္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ရမည္၊ ထိုေဒသမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အမာခံနယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္၊ ေနာက္ၿပီး သင္တို႔ကို ထိုေဒသရွိတိုင္းရင္းသားတို႔က ျပန္လည္ခုခံပါက ထြက္မေျပးၾကပါႏွင့္ အလာအရွင္ျမတ္၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ မသတ္ႏိုင္ပါ………

  ဒီမိန္႕ခြန္းကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဘဂၤလီကုလားမ်ားသည္ နယ္ေျမပိုင္စိုးေရးႏွင့္ ဘာ သာလႊမ္းမိုးေရးကို တစ္ၿပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးျဖင့္ ၾကံစည္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ကို ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိပါ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: