4 Comments

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး

ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး
ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးေပၚလာေတာ့- ငါတို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက ပိုၿပီးသတိထားမိလာတာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီမွာ ငါတို႔ ကို နား လည္ေပးသူ လူတစ္စု၊ ပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႔ ရွိႏိုင္သလို- နားလည္မႈ လြဲမွားေနတဲ့ လူသားအမ်ားလည္း ရွိေနမွာေသ ခ်ာတယ္။ အထူးသျဖင့္ မေတာ္မတရားေသာ တစ္ဘက္သတ္၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ငါတို႔က ျမန္ မာ ႏိုင္ငံကို အတင္းအဓမၼ အစၥလာမ္ သာသနာျပဳမယ္၊ ကုလားႀကီးစိုးေရးေတြကို လုပ္မယ္၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္မယ္- ဆိုတာေတြက လူထုၾကား မွာ မိုးမႊန္ ေန ပါတယ္။– ဒီေတာ့ ငါတို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာလူထုကို ငါတို႔ရဲ႔ ရည္ရြယ္ ခ်က္ ဘာလဲ၊ ငါတို႔က ဘာေၾကာင့္ ကမၻာ့ အဆက္အသြယ္ မ်ား၊ ပညာမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ားကို စု ေဆာင္း ခဲ့ပါသလဲ- ဘာအတြက္လဲ ဆိုတာ လူထုအေနနဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္း သိဘို႔ လိုအပ္ပါမယ္။

(၁) ငါတို႔ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုတာ မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ သုတ္သင္ခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳး ျဖစ္တယ္၊ ဒီလို မတရားသျဖင့္ ဖိႏွိပ္ခံ ရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမယ္။ ျမန္မာလူထု အေနနဲ႔ အမွွွန္ကို အမွန္အတိုင္း သိျမင္လာေအာင္ ရုန္းကန္လႈပ္ ရွားမယ္။

(၂) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လူနဲ႔ လူ အတူတူ ျဖစ္ေစရမယ္၊ ရွမ္း လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ပဲပုပ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ ကရင္ လူမ်ိဳးကို နာမ္ႏွိမ္ၿပီး ငေပြးလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြန္ကို တလိုင္းလို႔ ေခၚတာမ်ိဳး၊ မြတ္စလင္မ်ားကို ကုလားလို႔ ေခၚ တာမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားကို ခ်င္းစုတ္ လို႔ ေခၚတာမ်ိဳး- စတဲ့ လူ-လူခ်င္း အႏိုင္က်င့္ နာမ္ႏွိမ္ေခၚဆိုတာမ်ိဳးမ်ား ကို ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းမ်ားနဲ႔ ထိ ထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ကိုင္တြယ္သည္အထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ သြားမယ္။

(၃) စာသင္ေက်ာင္းပညာေရးမ်ားမွာ ဘာသာတစ္ခုခုကို မ်က္ႏွာသာ ေပးေနတဲ့ မူ၀ါဒမ်ားကို လံုး၀ဖ်က္သိမ္းၿပီး ပညာေရး ကို ပညာေရးပီသေအာင္ မူ၀ါဒခ်မွတ္တဲ့ ပညာေရးစနစ္မ်ား ေပၚလာသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။

(၄) ဘာသာတစ္ခုခုကို မေတာ္မတရား တစ္ဘက္သတ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေနတဲ့ စာေပမ်ိဳး၊ အေျပာအေဟာမ်ိဳး လူထုၾကား မွာ မိႈင္း တိုက္ေပးမႈမ်ိဳး ပေပ်ာက္သြားသည္ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။

(၅) ဘာသာတရားတိုင္းကို လူ တစ္ဦးခ်င္းစီက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ေရြးခ်ယ္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရွိေစရမယ္၊ သို႔မဟုတ္ ဘာ သာတရားကို မကုိးခ်င္သူမ်ားက မကိုးကြယ္ဘဲ ေနႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရး ရွိေစရမယ္၊ လူတစ္ဦးရဲ႔ ပုဂၢလိက ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ အ ေပၚ အျခားလူတစ္ဦးက အႏိုင္က်င့္ျခင္းမ်ိဳးကို ဥပေဒအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပး သည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြား မယ္။ မည္သည့္ ဘာသာမွမဆို အတင္းအဓမၼ သာသနာျပဳျခင္း- လူနည္းစုတို႔အား စိတ္ ဓါတ္ေရး ရာ သိမ္ငယ္ေအာင္ ျပဳ လုပ္ၿပီး တစ္ဘက္လွည့္နည္းျဖင့္ လူမ်ားစု ဘာသာအတြင္းသို႔ ကူးေျပာင္း သြားေအာင္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားသည္ ထိ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။

(၆) ရုိဟင္ဂ်ာကိုသာ မက အျခားေသာ မည္သည့္ တိုင္းရင္းသားကို မဆို မေတာ္မတရား ဖိႏွိပ္ထားလွ်င္ မေတာ္ မတရား ဖိႏွိပ္ခံရသူမ်ား ဘက္မွ ရပ္တည္လွ်က္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္သြားမယ္။ မိမိတို႔ရဲ႔ ပညာ၊ ဓန၊ ကာ ယ အားမ်ား နဲ႔ ဆင္းရဲသား ျပည္သူ အားလံုး ေက်ာသား ရင္သား မခြဲျခားဘဲ အလုပ္္အေႂကြးျပဳသြားမယ္။

(၇) အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ိဳးဖ်က္ၿပီး အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ လူေတြကို ငါတို႔ ေတာ္လွန္ရမယ့္ လူေတြ အျဖစ္ သတ္ မွတ္ၿပီး- အမွန္တရားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘို႔ နည္းလမ္း အားလံုးကို ငါတို႔ ဘက္က ဖြင့္ထားမယ္။

(၈) ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နစ္နာခဲ့ရတဲ့ မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း လက္စားေခ်လိုစိတ္မ်ား မထားဘို႔၊ အမုန္းဓါတ္ခံမ်ား ကို ပါယ္ ဖ်က္ ဘို႔၊ လူသားခ်င္းၾကား ခ်စ္ခင္ၾကာနာမႈတရားထားဘို႔- မရွိဆင္းရဲမ်ားကို ကူညီျဖည့္ဆီးေပးဘို႔၊ မိဘမဲ့ ကေလး မ်ားကို လူ လားေျမာက္ေအာင္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ေပးဘို႔-၊ ငါတို႔ဘက္က တတ္အားသမွ် ပညာ ေရး သင္တန္းမ်ား စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစေရးမ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ဒါငါတို႔ရဲ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တယ္။ ငါတို႔ရဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကလည္း ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဒီအတိုင္း ပဲ ေမတၱာ ရပ္ ခံေနတယ္၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြေနတဲ့ ကမၻာ့မြတ္စလင္မ်ားကိုလည္း သည္းခံဘို႔၊ အေျခအေန ကို ဆက္ လက္ေစာင့္ၾကည့္ ဘို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး သံတမန္နည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းဘို႔ ဒီအတိုင္းပဲ ေျဖာင့္ျဖေနတယ္၊ – ဒါကို   ျမန္မာႏိုင္ငံ သား တိုင္းကို အသိေပးလို တယ္။

ျမန္မာျပည္ ခ်စ္ခင္ညီၫြတ္ၿပီး တုိးတက္သာယာ လာေစဘို႔- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစ္ကယ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ မည္သည့္ ဗုဒၶ ဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ခရစ္ယာန္ သင္းအုပ္ဆရာေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ မဆို ေဆြး ေႏြး တိုင္ပင္ဘို႔လည္း ငါ တို႔ဘက္က နည္းလမ္းအားလံုးကို ဖြင့္ထားပါတယ္။

ေဌးလြင္ဦး

Advertisements

4 comments on “ငါတို႔ရဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ဘာလဲ ၊ ေဌးလြင္ဦး

 1. အထက္ေဖၚျပပါ ဦးတည္ခ်က္အားလုံးသည္ ျမန္မာတုိင္းရင္သား နုိင္ငံသားမြတ္စလင္မ္အားလုံး၏ဦးတည္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္မ်ားလည္း ပိုင္သည္ ျမန္နုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာေရ ေျမ ၏ အကိ်ဳးကိုခံစား စံစားသူအားလုံး ဘာသာ လူမ်ဳိး မေရြး ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းနွမျဖစ္သည္။ဘာသာတူသူျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနုိင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားလာသူ ကိုျမန္မာမြတ္စလင္မ္မးအာလုံး ျမန္မာေရ ေျမ ကို ကာကြယ္ရင္ အေသခံ ခုခံတိုက္ခုိက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ျမန္မာ့မြတ္စလင္မ္ အားလုံးျမန္မာနုိင္ငံေပၚ သစၥာရွိသူမ်ားျဖစ္သည္။

 2. စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေနတဲ့ ကမာၻ႔မြတ္ဆလင္ေတြကိုေၿပာလိုက္ ဝက္သားစားၿပီးစိတ္ေၿဖလိုက္လို႔။ အယုတ္တမာေကာင္ေတြ က်ီးေတြလိုဝိုင္းအာဖို႔ ေခြးေတြလိုဝိုင္းကိုက္ဖို႔ဘဲတတ္တဲ့ဘာသာဝင္ေတြ။ မြတ္ဆလင္ၿဖစ္တာနဲ႔ မွားမွားမွန္မွန္ ကူညီခ်င္တတ္တဲ့ေကာင္ေတြ။ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ဆိုတာ မင္းတို႔ေကာင္ေတြကိုေၿပာတာ။ ေစာက္ၾကီးေစာက္က်ယ္ေၿပာမေနနဲ႔ေဌးလြင္အူး မင္းတို႔မြတ္ဆလင္ေတြ ဘာစိတ္ဓာတ္ရွိတယ္ဆိုတာ ကမာၻသိကြ။ ကမာၻ႔လူမုန္းအမ်ားဆံုးဘာသာေရးရဲ့ ေအာက္ကေကာင္ေတြ။ ဟုတ္မဟုတ္????? Quran 9;29:.. “fight those who do not believe until they all surrender ,paying the protective tex in submission”…

 3. မင္းတို႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြက HIV ပိုးလိုေကာင္ေတြဘဲ။ ဝင္လာခါစေတာ့ ဘာမွမဟုတ္သလိုနဲ႔ သိေတာင္မသိရဘူး။ ၿပန႔္ႏွံ႔တည္ရွိၿပီး အင္အားမ်ား မ်ားလာၿပီဆိုမွအံုလိုက္က်င္းလိုက္ ထၾကြပုန္ကန္သတ္ၿဖတ္ၾက ဆႏၵေတြၿပၾကနဲ႔ ကမာၻႏွင့္အဝွမ္းၾကည့္လိုက္ မြတ္ဆလင္ေတြ ဘယ္လိုဆိုတာ မင္းတို႔လည္းသိနိုင္တယ္။ ဟုတ္မဟုတ္??? HIV ပိုးလိုေကာင္ေတြ… ေၿပာလိုက္ေတာ့အၾကင္နာတရား သတ္လိုက္တဲ့လူႏွင့္ႏြား။ ဝင္လာပံုညင္သာၿပီးေတာ့ အဖ်က္ၾကမ္းတဲ့ မေကာင္းဆိုးဝါးေကာင္ေတြ Hiv ပိုးလိုစိတ္ဓာတ္နဲ႔ေကာင္ေတြ။

 4. ၀က္သားေတာ့မစားပါရေစနဲ့ကြာ
  ေတာ္ၾကာေန မင္းတို့့ေဂါတမလို
  ၀က္သားစားလို့ ခ်ီးပန္းၿပီးေသေနမွ
  ေက်ာ္မေကာင္းၾကားမေကာင္းေတြ
  ၿဖစ္ေနပါအံုးမယ္ကြာ
  (က်ီးေတြလိုဝိုင္းအာဖို႔ ေခြးေတြလိုဝိုင္းကိုက္ဖို႔ဘဲတတ္တဲ့ဘာသာဝင္ေတြ)တဲ့
  မင္းေတာ္ေတာ္ ဟာသေၿပာတယ့္သူပဲ မင္းဦးေနာက္နဲ့ အသိဥာဏ္ကိုလည္း
  အလုပ္ေလးဘာေလးေပးပါအုံးကြာ ဘယ္သူကက်ီးေတြလိုဝိုင္းအာဖို႔ ေခြးေတြလိုဝိုင္းကိုက္ဖို႔ဘဲတတ္တဲ့ဘာသာဝင္ေတြ လဲဆိုတာကို မင္းတို့ကိုယ္မင္းတို့ ဗုဒၶ ဘာသာၿဖစ္တာနဲ့ပဲ တစ္နိုင္ငံလံုးကို မင္းအေဖေတြနဲ့ပဲဆိုင္တယ္ထင္ေနတာလား ရပါတယ္မင္းတို့ကအသံေကာင္းဟစ္ေနၾကပဲ ေၿပာရအံုးမယ္
  ၿမဲၿမဲမွတ္္္္္္္္ထားကြ ငါတို့မြတ္ဆလင္မ္ေတြက ေခြးေတြ က်ီးကန္းေတြ ေမ်ာက္ေတြ ႏြားေတြ ေၿပာရရင္ လူမဟုတ္တယ့္ အေကာင္ဗေလာင္ေတြ ဘ၀ ကေနလာတာမဟုတ္ေတာ့ မင္းတို့ေၿပာသလိုႏြားသတ္တယ့္ သူေတြေပါ့ကြာ
  ငါတို့ကလဲ မင္းတို့လိုလူၿဗိန္းေတြနားလည္ေအာင္ရွင္ၿပေနမွာမဟုတ္ဘူး

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: