Leave a comment

ဦးသိန္းညြန္ ့လႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းေျပာၾကားမူအေပၚ ေျဖရွင္းခ်က္

Saturday, July 21, 2012 ရိုဟင္ဂ်ာသတင္း, ရုိဟင္ဂ်ာ

သုိ႕

ဦးသိန္းညြန္႕
ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ သကန္းကြ်န္းျမိဳ႕နယ္၊၊
ရက္စြဲ။ ။၁၈ ရက္၊ဇူလိုင္လ၊၂၀၁၂ ခုနွစ္။

လူၾကီးမင္းခင္ဗ်ား-

နွစ္ေပါင္း(၂ဝ) ေက်ာ္ NLD ပါတီဗဟုိ အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္ခဲ႕ျပီး အာဏာရွင္စနစ္၊ အာဏာရွင္ဥပေဒ၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ကုိင္တြယ္ပုံမ်ားကုိ ေဝဖန္ရွဳံခ်၊ အတုိက္ အခံျပဳခဲ႕သျဖင္႕ လူၾကီးမင္းကုိ ေလးစားေလာက္ေသာ နဳိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္းအျဖစ္ ျပည္သူက ရွဳျမင္ခဲ႕သည္၊၊

သုိ႕ေသာ္ လူၾကီးမင္းသည္ တုိင္းျပည္တြင္းစနစ္နွင္႕ တရားဥပေဒမ်ား ေျပာင္းလဲေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႕ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚအသက္ဝင္လာေရးကုိ အေလးမထားဘဲ ရာထူးရရွိ ေရး၊ လြွတ္ေတာ္ အမတ္ျဖစ္နုဳိင္ေရးကုိ ဦးစားေပးလ်ွက္ NLD ဗဟုိအလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕မွ ခြဲထြက္ကာ ပါတီသစ္ထူေထာင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ႕သည္၊၊ ယခင္ရရွိ ခဲ႕ေသာ ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ဟူသည္႕သိကၡာကုိ သကန္းကြ်န္းျမဳီ႕နယ္ က ျပည္သူမ်ားကို ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ခဲ႕သည္၊၊ လူၾကီးမင္းအားလွြတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ေထာက္ခံခဲ့၍ လြွတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုလြွတ္ေတာ္တြင္း ဒီမုိကေရစီ ဆန္႕က်င္ေသာ ဒီမုိကေရစီနွင္႕လူ႕အခြင္႕အေရးကုိ ျပက္ရယ္ျပဳေသာ အသုံးအနွဳန္းျဖင္႕ ေဆြးေနြးေနသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။

နဳိင္ငံသားအေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႕အခြင္႕အေရးဟုဆုိကာ ကဗ်ာမဆန္သင္႕ဟု ယခုစတုတၱအၾကိမ္ လြွတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆုိခဲ႕ပါသည္။ လူ႕အခြင္႕အေရးဆုိသည္ကုိ အေရးစုိက္ရန္မလုိဟု ဆုိလုိျခင္းေလာ႕။ ယခင္ NLD ပါတီမွာရွိစဥ္က ဒီမုိကေရစီနွင္႕လူ႕အခြင္႕အေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ႕ျခင္းမွာ NLD တြင္ ရာထူးရရွိေရးအတြက္ ဟန္ေဆာင္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းေလာ႕။

နဳိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္အတု၊ မမွန္မကန္မ်ား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ဖုိ႕လုိပါတယ္ဟု လြွတ္ေတာ္အတြငး္ေျပာဆုိခဲ႕ပါသည္။ နဳိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္သည္ ၁၉၈၂ ခုနွစ္ နုိင္ငံသား ဥပေဒသစ္အရ ေပၚထြက္လာေသာ ကဒ္ျပားျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ဦးသိန္းညြန္႕က အာဏာရွင္စနစ္အတြင္း ၁၉၈၂ ခုနွစ္ျပ ခဲ႕ေသာ နုိင္ငံသား ဥပေဒသစ္ကုိ မွန္ကန္မ်ွတသည္႕ နုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြွန္းနွင္႕ ကုိက္ညီသည္႕ ဥပေဒဟုဆုိလုိျခင္းေလာ႕။ ထုိဥပေဒမွန္ကန္လ်ွင္ အာဏာရွင္ေခတ္က တျခားဥပေဒမ်ားလည္း မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရေပမည္။ ထုိသုိ႕ဥပေဒေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွန္ကန္သည္ဟု ဦးသိန္းညြန္႕က သတ္မွတ္သည္ဆုိလ်ွင္ ယခင္က ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ႕ျခင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္ဟုဝန္ခံေတာင္းပန္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ္႕မည္ဟု ယူဆပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ ကုိလုိနီေခတ္မွာ အဂၤလိပ္က ႏွစ္ၾကိမ္သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္တယ္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဆုိတာ မရွိခဲ႕ဘူးဟု လြွတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေနြးရာ၌ ေျပာဆုိသြားသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အဂၤလိပ္ေခတ္ သန္းေခါင္းစာရင္း နွစ္ၾကိမ္မက ဆယ္နွစ္တစ္ၾကိမ္၊ ရွစ္ၾကိမ္အထိ ေကာက္ခံခဲ႕သည္။ ဒုတိယအခ်က္ကား ထုိသန္းေခါင္း စာရင္းမ်ားတြင္ ယေန႕တုိင္းရင္းသား(၁၃၅) မ်ဳိးဟု ဆုိေသာ လူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး အမည္နာမ မ်ားမရွိခဲ႕သည္ကုိ အဘယ္ေၾကာင္႕ထုတ္ေဖၚမေျပာခဲ႕သနည္း။ ၁၉၇၃ ခုနွစ္မွာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒ ဟုျပ႒ါန္းခဲ႕သည္ကုိ ဦးသိန္းညြန္႕ကေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနျဖင္႕ သိရွိမည္ဟုထင္ပါသည္။ ထုိဥပေဒ ေအာက္မွာ သန္းေခါင္စာရင္းလမ္းညြွန္စာအုပ္ဟု ထြက္ရွိခဲ႕သည္။

၄င္းစာအုပ္ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္စာရင္းမွတ္ယူရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားနွင္႕ နုိင္ငံျခားသား လူမ်ဳီးစုဟူ ခြဲျခားေဖာ္ျပသတ္မွတ္ခဲ႕ရာ၊ နုိင္ငံျခားသားစာရင္းဝင္ လူမ်ဳိးတစ္ခ်ဳီ႕ ယေန႕တုိင္းရင္းသား (၁၃၅)မ်ဳိးထဲတြင္ မည္သုိ႕ပါလာသည္ကုိ ဦးသိန္းညြန္႕က ထုတ္ေဖၚေျပာဆုိျခင္းမရွိဘဲ ရုိဟင္ဂ်ာကုိ နဳိင္ငံျခား သားဟု အဘယ္ေၾကာင္႕ ေျပာလုိပါသနည္း။

တလုိင္းသည္မြန္၊ ေကာသူေလသည္ ကရင္၊ ကရင္နီသည္ ကယား၊ ေတာင္သူသည္ ပအုိဝ္႕၊ အီေကာသည္ အာခါ၊ ရွမ္းတရုတ္သည္ကုိးကန္႕၊ လဝသည္လြယ္လ စသည္ျဖင္႕လက္ရွိ လူမ်ဳိးနာမည္မ်ားေျပာင္းလဲ ခံယူနဳိင္လ်ွင္ အဂၤလိပ္သန္းေခါင္စာရင္းမွာ ရခုိင္မူစလင္၊ရခုိင္မုိဟမၼဒင္ဟူ ပါရွိခဲ႕ေသာလူမ်ဳိးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာဟု ျဖစ္လာျခင္းကုိ ပညာရွိ ဦးသိန္းညြန္႕ အဘယ္ေၾကာင္႕ကန္႕ကြက္ေနရပါသနည္း။ မူဆလင္နွင္႕တြဲ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိး လက္မခံနဳိင္ဟု ဦးသိန္းညြန္႕တုိ႕က မူဝါဒခ်မွတ္လာသျဖင္႕မူဆလင္တြဲမပါေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မူရင္း နာမည္ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ေရွးေဟာင္းရခုိင္မွ မူဆလင္မ်ား နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ၁၇၊၁၈ ရာစုနွစ္မ်ားမွာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ႕ေသာ ကုိယ္ေတြ႕မ်က္ျမင္မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ားကုိ ဦးသိန္းညြန္႕ ေလ႕လာနဳိင္ရန္ေအာက္တြင္ရည္ညြန္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

1.A study of languages spoken in Burma Empire by Francis Buchnan 1798
2.Classical Journal for (September and December) 1811,Vol.IV.(London)
3.Grammaticae, Lexica,collection vocabuclorum(1815,Berlin)
4.An Account of Arakan by Major R.E Robert June, 1777(Chittagong)

အထက္ပါစာအုပ္မ်ားကုိ ေလ႕လာလွ်င္ လြွတ္ေတာ္အမတ္မင္း ဦးသိန္းညြန္း ကရုိဟင္ဂ်ာသည္ ယခုေပၚလာေသာ နာမည္သစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေရွးပေဝသဏီကပင္ မူဆလင္မ်ားကုိ ေခၚေဝၚေသာ နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ပါလိမ္႕မည္။ ထုိ႕အျပင္ ထုိ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ လူဦးေရစုစုေပါင္း တစ္ဝက္ထက္ပုိခဲ႕ေၾကာင္းကုိလည္း

သိိရွိသြားျပီး၊ လာမည္႕လြတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမွာ ရုိဟင္ဂ်ာကိစၥေဆြးေနြးလာလွ်င္ အမွားေျပာမိသည္ကုိ ျပင္ဆင္ျပီး၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းမွာ ပါရွိသည္႕ အမွန္အတုိင္း တင္ျပေဆြးေနြး ပါမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ နုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္းဟူသည္ အမွန္ေပၚ ရပ္တည္ျပီး၊ အမွားေျပာမိခဲ႕လွ်င္ ဝန္ခံနုိင္ေသာ သတၱိရွိရမည္။ သုိ႕မဟုတ္ပါက လူလိမ္၊အတၱကုိယ္က်ဳိးသမား၊ ရာထူးအာဏာ မက္ေသာ သူသာျဖစ္ေပမည္။

ဦးသိန္းညြန္႕ခင္ဗ်ား၊ စာတမ္းေလးကုိသည္းခံျပီး ဖတ္ရွဳနုိင္ေသာသတၱိေမြးပါမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႕ပါသည္။

အာဘူအာနင္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: