Leave a comment

က်မတုိ႔ အတုယူရမည့္ မြတ္စလင္တုိ႔၏ ပရဟိတ

2015-02-13-MuslimFreeHospitalSign-thumb

မိုးႏွင္းျဖဴ ေရးသည္။

မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ( Muslim Free Hospital ) ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၃၇ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္တစ္စုက ေဆး၀ါးကုသရန္ မတတ္စြမ္းႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္ေဒသခံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ ကုသေပးရန္ တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစဦးပိုင္းတြင္ မြတ္စလင္မ်ားထံမွရေသာ ရန္ပုံေငြျဖင့္သာ ရင္းႏွီးမတည္ခဲ့သည္။

မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ(ဘားလမ္းေဆးရုံ)မွာ ယခုတုိင္တည္ရွိကာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္တုိ႔၏ လွဴဒါန္း ခဲ့ေသာ   အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံကို Burma မွ Myanmar သို႔ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ကို Rangoon မွ Yangon ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေျပာင္း လဲေခၚ ဆိုခဲ့သည္။ သုိ႔တုိင္ေအာင္ မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ၏ ခံယူခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲမရွိိခဲ့ေခ်။
ေဆးရုံစတင္ တည္ေထာင္စဥ္ကပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ခြဲျခားဆက္ဆံ မႈမရွိခဲ့။ ျမန္မာမြတ္စလင္တုိ႔သည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မြတ္စလင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵိဴဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ မည္သည့္ဘာသာ၀င္ အတြက္မဆို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္အတြက္ ေဆး၀ါးဒါန ျပဳေပးလ်က္ရွိသည္။

ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ထူးျခားသည့္ အံ့ၾသဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မြတ္စလင္လူဦးေရမွာ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိ၍ လူနည္းစုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက မြတ္စလင္အမ်ားစုမွာ ထိတ္လန္႔စြာေနထုိင္ရသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထုိင္ေသာ မြတ္စလင္မ်ားအား ဆန္႔က်င္အၾကမ္းဖက္ မည့္ ေဘးအႏၱရာယ္မွာလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

စစ္ေသြးၾကြ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတုိ႔က မြတ္စလင္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္ရန္ ေပၚေပၚထင္ထင္ လႈံ႕ေဆာ္ၾကသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အခ်ိ႕ေနရာမ်ားတြင္ (မြတ္စလင္တုိ႔၏) စီးပြားေရးမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား မီးရႈိ႕ခံရသည္။ မြတ္စလင္တုိ႔ သတ္ျဖတ္ခံရသည္။ ဘုန္းႀကီးမ်ားက မြတ္စလင္တို႔အား တိရိစၦာန္ႏွင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေျပာဆိုကာ တိုင္းျပည္မွ ထြက္ခြာသြားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က တိုင္းမ္ မဂၢဇင္း ေဆာင္းပါးတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၏ အၾကမ္းဖက္ဖန္တီးမႈ အေၾကာင္း   ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ   ေဆာင္းပါးေဖာ္ျပခ်ိန္ကစၿပီး အေျခအေနက ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည္။

သုိ႔တုိင္ မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံမွာမူ ဗုဒၶဘာသာ လူမ်ားစုႀကီးအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိ အခမဲ့ ကူညီကုသၿမဲ ကုသေပး လ်က္ ပင္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ယင္းေဆးရုံ၌ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မရွိေခ်။

gallery_l_08

မြတ္စလင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္လည္း မတူကြဲျပားေသာ ဘာသာ တရားမ်ားအၾကား သင့္ျမတ္မႈကို လွစ္ဟျပ သႏိုင္ခဲ့သည္။ မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္တုိ႔မွ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳအားလုံး ေလးစာသမႈနဲ႔ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။
ပံ့ပုိးေပးႏုိင္မႈ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရွိေသာ အဆုိပါ ေဆးရုံ၏ ကုသမႈ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ မွတ္တမ္းမ်ားက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၌ပင္ ေတြးၾကည့္၍ မရေသာႏုိင္ အခ်က္အလက္ မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္မြတ္စလင္တုိ႔က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၄ သိန္း လွဴဒါန္းသည္။ လူနာမ်ားတြင္ ေငြတတ္ႏုိင္သူက ႏုိင္သေလာက္ေပးသည္။ ေငြေၾကးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားကမူ မေပးႏုိင္ၾကေခ်။

ျပင္ပလူနာဌာနတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ လူနာ ၄၅၀ ခန္႔ ကုသေပးသည္။ ဘားလမ္းေဆးရုံတြင္ ကုတင္ ၁၆၀ ခန္႔ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကဆိုလွ်င္ စာရင္းအင္းမ်ားအရ တစ္ႏွစ္အတြင္း   ေဆးရုံတက္ ကုသလူနာ ၆၀၀၀ ခန္႔ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏုိင္ ခဲ့သည္။   ေဆးရုံတြင္ ေဆး၀ါးဌာန၊ ခြဲစိတ္ဌာန၊ သားဖြားဌာနႏွင့္ မ်က္စိအထူးကုဌာန စသျဖင့္ ဌာနခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး ဓါတ္မွန္စမ္း သပ္ခန္း၊ ေဆးေပးခန္း၊ Ultrasound ႏွင့္ ခြဲစိတ္ခန္းမ်ား ရွိသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပ်မ္းမွ်တစ္လ အတြင္း ေမြးလူနာ ၂၂၀ ခန္႔ရွိသည္။
စုစုေပါင္း ဆရာ၀န္ ၄၅ ဦးက ေဆးရုံတြင္ အခ်ိန္ေပး လစာမဲ့လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာမ်ားေန့စဥ္ ျဖစ္ပ်က္ေနၿပီး ရႈတ္ေထြးေပြလီလွေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ သူတစ္ပါးတုိ႔အား ကူညီေစာင္ မရန္အတြက္သာ စိုးရိမ္စိတ္ႀကီးေနသူတုိ႔ထံမွ ျဖာထြက္လာေသာ အလင္းတန္းမ်ားကို ျမင္ရသည္မွာ ေက်နပ္ အားရစရာပင္ျဖစ္၏။

က်မ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ တစ္ဦးပါ။
ျမန္မာအမည္မိုးႏွင္းျဖဴပါ႐ွင္
.
** စာေရးသူ မိုးႏွင္းျဖဴရဲ႕ FB စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ဆက္စပ္ သတင္းႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရန္
——————————–
ေငြေၾကးမျပည့္စံုတဲ့ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို မြတ္စလင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးရံုမွာ အခမဲ့ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေပးေန
http://www.m-mediagroup.com/news/44898
.
ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္တို႔၏ အက်ဳိးျပဳ သမိုင္း တစ္ပုဒ္ႏွင့္ အားလံုး အတြက္ စံနမူနာ
http://www.m-mediagroup.com/news/38059
.
မြတ္စ္လင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ က ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ဝင္းၾကဴ ရဲ႕ ပံုရိပ္ တေစ့တေစာင္း
http://www.m-mediagroup.com/news/32641
.
မြတ္စ္လင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးရံုသည္ ျမန္မာ့ ညီညြတ္ေသြးစည္းျခင္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု
http://www.m-mediagroup.com/news/18346
.
လူမ်ိဳး၊ဘာသာမခြဲ ကုသေပးေနတဲ့ မြတ္စလင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံု ၇၆ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္။
http://www.m-mediagroup.com/news/8347
.
ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ရွိ မြတ္စ္လင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရုံ
http://www.m-mediagroup.com/news/2371
.
ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္ဆု ပဏာမစာရင္းတြင္ မြတ္စလင္မ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးရံု ၃ ၾကိမ္ဆက္တိုက္ပါဝင္ခဲ့
http://www.m-mediagroup.com/news/2363

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: