Leave a comment

” ျမန္မာ-မြတ္စလင္မ္ ဆိုေသာ လူမ်ိဳး ႏွင့္ နစဗ္ (အမ်ိဳးအႏြယ္) “

image

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျပာမ်ားေန ၾကသည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္၏ သမိုင္းမွာ ေဟာေျပာသူမ်ားရွိေန၍ အထူး တင္ျပရန္ မလိုေတာ့ဟု ယူစပါသည္။ ယခု ကြၽန္ေတာ္ တင္ျပလိုသည္မွာ ရွရီအသ္တရား ေတာ္အရ ျမန္မာ-မြတ္စလင္မ္ဟု သန္းေခါင္းစာရင္း၌ ေရးျခင္းပိုင္ မပိုင္ဆိုသည္ ကိုျဖစ္ပါသည္။

စင္စစ္ ျမန္မာ-မြတ္စလင္မ္ ဆိုသည္မွာ မ်ိဳးႏြယ္တစ္ခု၏ အမည္မဟုတ္ပါ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဗမာျပည္၌ ေနထိုင္ ခ့ဲၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ ဝင္ လူမ်ိဳးစု “قوم” တစ္ခုလံုးကို ေနထိုင္ရာေဒသ အေပၚ အေျခခံ၍ေခၚဆိုေသာ သမိုင္းဝင္ အမည္တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။

ရွရီအသ္တရားေတာ္အရ လူတစ္ဦးသည္ မိမိ၏ ဘိုးစင္ ေဘာင္ဆက္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ေပၚအေျခခံ၍ ေခၚဆိုေသာ အမည္ (ဝါ) နစဗ္အရ ေခၚဆိုေသာအမည္ ကို ေျပာင္းပိုင္ ခြင့္ မရွိေသာ္လည္း ေနထိုင္ရာ ေဒသကို အေျခခံ၍ ေခၚရ ေသာ အမည္ကို မိမိေနထိုင္ရာေဒသအလိုက္ ေျပာင္းလဲ ခြင့္ ရွိေပသည္။ ယင္းအမည္ ႏွစ္မ်ိဳး၏ ျခားနားခ်က္ကို ဥပမာေပး၍ တင္ျပရေသာ္  နစဗ္အရ ေခၚတြင္ေသာ အမည္မ်ားမွာ ပမာအားျဖင့္ “အုမ္ဝီ”၊ “အဗၺာစီ”၊ “အုစ္မာနီ” စသည္တို႔ျဖစ္ၾကေလရာ ယင္းမ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ား ကိုေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ေခၚဆိုႏိုင္သကဲ့သို႔ ဗႏူအုမိုင္ ယဟ္ (ဝါ)အုမိုင္ယဟ္၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္မ်ား၊ ဗႏူအဗၺာစ္း (ဝါ) အဗၺားစ္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္မ်ား၊ ဗႏူအုစ္မာန္(ဝါ) အုစ္မာန္၏ မ်ိဳးဆက္မ်ားဟုလည္း ေခၚႏိုင္သည္။

ထိုနစဗ္၏ အမည္မ်ားကို ေျပာင္းပါက မိမိ၏မ်ိဳးႏြယ္၊ မိမိ၏ဖခင္၊ မိမိ၏ေသြးကို မဟုတ္မမွန္ လိမ္လည္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤသည္မွာ ဟရာမ္ မျပဳပိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ေနရာေဒသအား အစြဲ ျပဳ၍ ေခၚဆိုေသာ အမည္မ်ားအား ဥပမာေပး၍ တင္ျပရေသာ္ စူရသ္၌ ေနထိုင္သူမ်ားကို စူရ္သီ၊ ဘန္ဂါလ္ ျပည္နယ္၌ ေနထိုင္သ ူမ်ားကို ဘန္ဂါလီ စသည္ျဖင့္ ေခၚဆိုၾကသည္။
ထိုစူရ္သီမ်ားကို ဗႏူစူရသ္ စူရသ္၏ သားစဥ္ေျမးဆက္ဟု ေခၚ၍မရသလို ဘန္ဂါလီမ်ားကိုလည္း ဗႏူဘန္ဂါလ္ ဘန္ဂါလ္၏ သားစဥ္ ေျမးဆက္ဟု ေခၚ၍ မရျခင္းမွာ ယင္းအမည္ မ်ားသည္ နစဗ္ မ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ အေထာက္အထားပင္ျဖစ္ေခ် သည္။

အမ်ိဳးအႏြယ္၏ အမည္မ်ားမွ ပမာေပးရေသာ္ စူရ္သီမ်ား၌ လဲဟ္ရီ၊ ေတလီ၊ ဘာဝါး၊ ဂ်ီဝါး၊ ကရ္ဝါး၊ အာရိဖ္ စသည္တ ို႔မွာ ဖခင္ဘက္ ဆက္ႏြယ္၍ ေခၚရေသာ အမည္မ်ားျဖစ္၍ ေျပာင္းခြင့္မရွိေပ။ သို႔ရွိရာ စူရသ္တြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္၍ စူရ္သီ ဟုေခၚရပါက ဗမာျပည္၌ ေမြးဖြား ႀကီးျပင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ဗရ္မီျဖစ္ ေၾကာင္းလက္ခံ ရေပမည္

သို႔ရာတြင္ ဤေနရာ၌ ဗမာမွ ျမန္မာသို႔ ေျပာင္းလဲလာ သည့္အတြက္ မိမိကိုယ္ကို ျမန္မာ ဟူေသာ အမည္ ျဖည့္ရပါမည္။ ကိုယ္းကြယ္သည့္ဘာသာ အစၥလာမ္ျဖစ ္သည့္အတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာကိုယ္းကြယ္သူကို မြတ္စလင္မ္လို႔ ေခၚပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာ-မြတ္စလင္မ္သာလွ်င္ျဖစ္ေပသည္။

ထပ္ေလာင္း၍ ေျပာခ်င္သည္မွာ မုဖ္သီသကီး အုစ္မာနီ ဆြာဟိဗ္ကိုၾကည့္ပါ။ နစဗ္ မ်ိဳးႏြယ္အရ အုစ္မာနီ ျဖစ္၍ လူမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း အရ ပါကစၥတာနီျဖစ္ပါသည္။ နစဗ္ မ်ိဳးႏြယ္ အရအုစ္မာနီ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳး ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းအရ ပါကစၥတာနီ ျဖစ္ျခင္းမွာ သီျခား စီျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ နစဗ္အရ ဆိုင္ယိဒ္ အႏြယ္ဝင္ျဖစ္သူသည္လည္း လူမ်ိဳးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအရ ျမန္မာ-မြတ္စလင္မ္ အျဖစ္ခံယူခြင့္ရွိေပသည္။

အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတာန္၌ ပညာသင္ဖူးေသာ ေက်ာင္း သားမ်ားသိပါသည္။ ၎ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆရာႀကီးမ်ားကအစ ဗရ္မီသို႔မဟုတ္ ရန္ဂူနီ ဟုသာ ေခၚၾကပါသည္။ မည္သူကမ်ွ ထိုဗမာျပည္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စူရ္သီ၊ ဘန္ဂါလီ၊ ဟင္ဒုစ္သာနီ၊ ပသီ ဟု မေခၚၾကပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ နစဗ္ မ်ိဳးႏြယ္အရ မည္သည့္အႏြယ္ဝင္ပင္ ျဖစ္ပါေစ မိမိ ေနထိုင္သည့္ ေဒသကို အစြဲ ျပဳ၍ လူမိ်ဳးေနရာ ၌ “ျမန္မာမြတ္စလင္မ္” ဟုျဖည္စြက္ေရးသား ျခင္းမွာ ရွရီအသ္တရားေတာ္အရ ‘ဂ်ာအိဇ္’ ေရးပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
ပါကစၥတာန္ႏုိင္ငံရွိ ဒါ႐ြလ္အုလူမ္ ကရာခ်ီ၌ ဟဇရသ္ ေမာ္လာနာ အဗၺဒြလႅာဟ္ ဗရ္မီး ဆိုေသာဟဒီစ္းက်မ္းျပ ဆရာႀကီးတစ္ဦး သက္ရွိထင္ရွား ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုဆရာႀကီး တို႔မိသားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေျပာင္း ေရႊ႕သြားေသာေၾကာင့္ ပါကစၥတာန္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သြား ေသာ္လည္း ဗမာျပည္ကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးလြန္း ေသာ ေၾကာင့္ ယေန႔ ထက္တုိင္ မိမိ၏ အမည္၌ ဗရ္မီဟူ၍ တပ္ထားသည္ကိုလည္း သိေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပရေသာ္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ်ားသည္ ယခုကဲ့သို႔ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္တြင္ ကိစၥတစ္ခုအား စူးစမ္းေလ့လာျခင္း မရွိဘဲအေလာတ ႀကီးမဆုံးျဖတ္သင့္ေပ။

ထိုနည္းတူစြာ အခ်င္းခ်င္း ပုတ္ခပ္ေရးသားျခင္းႏွင့္ ပုဂိၢဳလ္ ေရးဆန္ေသာ အေရးအသားမ်ား ေရးသားတင္ျပျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး တစ္ခုတည္းကိုသာ ဦးတည္၍ ရွရီအသ္ တရားေတာ္ကို ဥေပကၡာျပဳျခင္းတို႔သည္လည္း မျပဳအပ္ေၾကာင္း ေစတနာ အရင္းခံျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပ အပ္ပါသည္။

သိန္းဝင္းထြန္း(မဟ္မူဒီ) | အလင္းမ်က္၀န္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: