Leave a comment

တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ) မေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သမိုင္းဝင္ မိန္႔ခြန္းေတာ္။

image

တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမုဟမၼဒ္(ဆြ)ဟာသက္ေတာ္၆၃ႏွစ္အရြယ္ဇြလ္ဟဂ်္လ၈ရက္ေန႔တြင္ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ဟဂ်္ဝတ္ျပဳစဥ္၊အာရာဖသ္ကြင္းျပင္ေတာ္၌မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာသမိုင္းဝင္မိန္႔ခြန္းေတာ္ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)က-

ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျခင္းဟူဟူသမွ်သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အဖို႔သာတည္း။သို႔ေၾကာင့္ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္အရွင့္ကိုခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကပါ၏။အရွင္ျမတ္၏ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုရွာေဖြကာအရွင့္ဘက္သို႔လွည္႔ပါ၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔စိတ္တြင္းရွိမေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွထြက္ေပၚလာမည္႔မေကာင္းမႈမ်ားမွလည္းေကာင္း၊အရွင့္ထံေတာ္တြင္ခိုလႈံခြင့္ေတာင္းခံပါ၏။

အို-လူအေပါင္းတို႔၊ကၽြႏ္ုပ္၏စကားကိုနားဆင္ၾကပါေလာ့၊
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ဤႏွစ္ဟဂ်္ရာသီၿပီး၌ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္မည္၊မေတြ႔ဆံုမည္ကိုမသိရွိေသာေၾကာင့္ပင္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္မိန္႔ေတာ္မူသည္မွာ-

အို – လူခပင္းတို႔၊ ငါအရွင္ျမတ္သည္အသင္တို႔အားေယာက်္ားမိန္းမတစ္ေယာက္ဆီမွဖန္ဆင္းခဲ့ၿပီးအသင္တို႔အခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးကိုတစ္ဦးမွတ္မိၾကအံ႔ေသာငွာလူမ်ိဳးစုအသီးသီးမ်ိဳးႏြယ္အသြယ္သြယ္ျပဳလုပ္ေတာ္မူခဲ့၏။

ဧကန္စင္စစ္အသင္တို႔အနက္(အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား)ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေၾကာက္ရြံ႕ဆံုးေသာ၊အျပစ္မ်ားမွအမ်ားဆံုးၾကဥ္ေရွာင္ေသာေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္သူသာလွ်င္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ဝယ္အျမင့္ျမတ္ဆံုးေသာသူျဖစ္၏။
(ကုရ္အာန္၄၉း၁၄)

အရွင္ျမတ္ထံေတာ္ပါးတြင္ရွိသည့္သာလြန္မႈမွလြဲ၍ ၊ အာရပ္တစ္ဦးသည္အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးထက္သည္ သာလြန္သည္မဟုတ္သလို၊အာရပ္မဟုတ္သူတစ္ဦးသည္လည္းအာရပ္တစ္ဦးထက္ သာလြန္သည္မဟုတ္။ အျဖဴသည္လည္း အမဲထက္မသာလြန္၊ အမဲသည္လည္းအျဖဴထက္သာလြန္သည္မရွိေခ်။ လူသားအားလံုးသည္အာဒမ္၏အဆက္အႏြယ္သားေျမးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ရႊံ႕ေစးေျမျဖင့္သာဖန္ဆင္းခံရ၏။မ်က္ေမွာင့္ျပဳၾကေလာ့၊ေသြးေႂကြးေၾကာင့္လည္းေကာငး္၊ဥစၥာဓနေႂကြးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာငး္လက္တုန္႔ျပန္မႈအားလံုးကိုငါ၏ေျခေမွာက္ေရာက္ေစလ်က္သင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ကာဘာဟ္ေက်ာင္းေတာ္ကိုထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ဟာဂ်ီမ်ားကိုေရေပးေဝျခင္းမွအပက်န္သမွ်ခပ္သိမ္းကားႂကြင္းက်န္မေနေတာ့ၿပီ။

အို – ကိုရိုက္ရွ္အမ်ိဳးသားတိို႔ ၊ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက မိမိတို႔၏ ဖန္ဆင္းေမြးျမဴေတာ္မူေသာအရွင္၏ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္တြင္ ေနာင္တမလြန္ဘဝဆုလာဘ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ရွိေနစဥ္တြင္အသင္တို႔သည္တရားစီရင္မည့္ထိုသည္႔ေန႔ေတာ္ႀကီးတြင္ဤေလာကီဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားျဖင့္ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိမေနေစလင့္။ဤသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ငါသည္အရွင္ျမတ္ႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္အသင္တို႔ႏွင့္အတူရွိေနမည္မဟုတ္ေခ်။မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကေလာ့၊အတိတ္ေခတ္ကအက်င့္ဆိုးအားလံုးသည္ငါ၏ေျခေအာက္ေရာက္ေစၿပီးသင္ပုန္းေခ်လိုက္ၿပီ၊ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္၏။အတိတ္ေခတ္ကလက္တုန္႔ျပန္မႈ၊ေသြးထြက္သံယိုကလဲ့စားေခ်တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ရန္ၿငိဳးရန္စအားလံုးကိုလြတ္ၿငိမ္းေစလိုက္ၿပီ၊ဥပကၡာျပဳလိုက္ၿပီ၊သင္ပုန္းေခ်လိုက္္ၿပီ၊ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီ။

အို – လူသားအေပါင္းတို႔၊ အမွန္ပင္၊အသင္တို႔သည္အသင္တို႔၏ဇနီးမယားမ်ားအေပၚတြင္အခြင့္အေရးရွိသကဲ့သို႔အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားသည္လည္းအသင္တို႔အေပၚအခြင့္အေရးတန္းတူရွိသည္သာ။ အသင္တို႔ဇနီးမယားမ်ားအားအိမ္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေပးလ်က္ဂုဏ္သိမ္ခ်ီးျမင့္ရန္အသင္တို႔အေပၚတာဝန္တင္ၿပီး၊သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသာမမွ်တသည့္အမႈမ်ိဳးကိုမက်ဴးလြန္ၾကလင့္။သုိ႕ေသာ္(သင္တို႔၏ဇနီးမယားမ်ားကစတင္၍)ထိုသို႔က်ဴးလြန္ၾကပါလွ်င္သူတို႔အားအိပ္ယာခြဲရန္ႏွင့္ျပင္းထန္မႈမရွိေသာအျပစ္ေပးရန္ အခြင့္ရွိေပသည္။

အကယ္၍အသင္တုိ႔ဇနီးမယားမ်ားသည္ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းေသာကာယိေျႏၵပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ၾကပါလွ်င္သူတို႔အားအဝတ္တန္ဆာစီေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္စြာဆင္ယင္ေပးျခင္းႏွင့္ေကာင္းမြန္တင့္တယ္စြာေကၽြးေမြးျခင္းတို႔ကိုမလင့္ဟင္းၾကေစလင့္။မွတ္သားေလာ့၊အသင္ဇနီးမယားတို႔အေနျဖင့္အသင္တို႔ခင္ပြန္းသည္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာကိုတစ္ပါးသူအားေပးကမ္းျခင္းမျပဳၾကလင့္။မွတ္သားေလာ့၊အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားေကာင္းမြန္သိမ္ေမြ႔စြာဆက္ဆံၾကေလာ့။အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မူအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အားေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလာ့။ဧကန္ပင္၊အသင္တို႔သည္အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏လံုၿခံဳေစျခင္းကာကြယ္မႈအေပၚမွသူမတို႔အားေဆာင္ယူခဲ့ၾကသလိုအရွင္ျမတ္၏ႏုတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားျဖင့္သူမတို႔အားတရားဝင္ေစခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ပင္။ေခ်းယူထားသည္႔ေငြေၾကးအားလံုးကို ျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။

ေခ်းယူထားသည္႔ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုလည္းျပန္လည္ေပးဆပ္ၾကရမည္။မိမိရရွိသည္႔လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားကိုလည္းအတုန္႔အလွည္႔ျဖင့္ျပန္လည္ လက္ေဆာင္ေပးသင့္ေလသည္။ မိမိတို႔ထံ(တစ္စံုတစ္ေယာက္က)စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွံထားသည္မ်ားမွအေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္အပ္ႏွံသူတစ္စံုတစ္ရာဆံုးရံႈးခဲ့လွ်င္၊ထိုသူသည္အေကာင္းဆုံးျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္အပ္ႏွံသူကိုေက်နပ္ေစရမည္။အသင္တို႔၏အခိုင္းအေစမ်ားနွင့္ပတ္သတ္၍မူအသင္တို႔ကိုယ္တိုင္စားေသာက္သည္႔အတိုင္းသူတို႔အားေကၽြးေမြးၾကပါေလ။အသင္တို႔၀တ္ဆင္သည္႔တိုင္းသူတို႔အားဆင္ယင္ေပးပါေလ။ကၽြႏ္ုပ္၏ေနာက္တြင္လမ္းမွားသို႔မလိုက္မိေစရန္လည္းေကာင္း၊တစ္ေယ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: