Leave a comment

ပုလ္ဆီရာဆ္ တံတား သုိ႔မဟုတ္ တမလြန္တံတား

 

ပုလ္ဆြိရာသြ္ တံတား

ယင္းတံတားသည္ ဂ်ဟႏၷမ္ငရဲဘံု၏ အေပၚ၌ တည္ရွိ၏ ဆံေကသာထက္ ပါးလႊားျပီး ဓါးရွည္ထက္ပို၍ ထက္ျမတ္ေသာ လမ္းတံတားတစ္ခုျဖစ္၏ ယင္းအား ကိယာမသ္ေန႔တြင္ ဂ်ဟႏၷမ္ေပၚ၌ တည္ေစေတာ္မူမည္။ ထိုတံတား ၏ အရွည္ မွာႏွစ္ေပါင္း(၁၅၀၀၀)၏ ခရီးမွ် ျဖစ္၏ ထိုတံတားေပၚတက္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀၀)အေပၚတက္ျပီးေနာက္ ထိုတံတားေပၚ ျဖတ္သန္းရမည္႔ခရီးႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ႏွင္႔ တံတားေပၚမွ အဆင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ၾကာျမွင္႔ေပး လိမ္႔မည္။ ကိယာမသ္ေန႔တြင္ လူတို႔အား ထိုတံတားေပၚမွ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေသာအခါ ဟရွရ္ကြင္းျပင္ တစ္ခုလံုးသည္ ေမွာင္မိုက္သြားေပမည္။ အြမၼသ္တိုင္းအား မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ နဗီတမန္ေတာ္မ်ားႏွင္႔အတူ
သြားရန္ မိန္႔ၾကားေတာ္မူမည္။ အီမာန္ရွင္မုအ္မင္န္မ်ားအား မီးရွဴးတိုင္ႏွစ္ခုစီ ခ်ီးျမွင္႔လိမ္႔မည္။မီးရွဴးတိုင္ တစ္ခု သည္ အေရွ႔ဘက္၌ရွိျပီး အျခားတစ္ခုမွာ လက္ယာဘက္၌ ရွိေစလိမ္႔မည္။ ထိုမုအ္မင္န္မ်ားထက္ အဆင္႔နိမ္႔ေသာသူမ်ားအား မီးရွဴးတိုင္တစ္ခုစီ ခ်ီးျမွင္႔ေတာ္မူမည္။


ယင္းထက္အဆင္႔နိမ္႔ေသာသူမ်ားအား ေျခေထာက္၏ ေျခမအနီးတြင္ ေမွးမိွန္ေနေသာ အလင္း ေရာင္အား ခီ်းျမွင္႔လိမ္႔မည္။ အခ်ဳိးသူမ်ားကိုမူ မွိက္လိုက္ လင္းလိုက္ျဖစ္ေနေသာအလင္းေရာင္ကိုသာ ရရွိေစမည္။ (မုနာဖီးက္)အေယာင္ေဆာင္ မြတ္စလင္မ္မ်ားကိုလံုး၀ အလင္းေရာင္ကင္းမဲေစမည္။ လူတို႔သည္ ပုဆိြရာသ္တံတားေပၚ ေရာက္ေသာအခါ မ်က္စီမ်ားအား ပိတ္လိုက္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးေတာ္မူမည္။ထိုအခ်ိန္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)ခ်စ္သမီးေတာ္ ဖြာသိြမာဟ္(ရေသြ႔)သခင္မ   ေက်ာ္ျဖတ္ သြားေပလိမ္႔မည္။ထိုေနာက္တစ္ဖန္ အခ်ဳိ႔သူမ်ားက လွ်ပ္စီးကဲ႔သို႔လည္းေကာင္း လ်င္ျမန္စြာေက်ာ္ျဖတ္ သြားၾကလိမ္႔မည္။

အခ်ဳိးသူမ်ားသည္ေလ၏တိုက္ခတ္မူကဲ႔သို႔လည္းေကာင္းအခ်ဳိးသူမ်ားသည္ ျမင္းမ်ားေျပးသကဲ႔သို႔လည္းေကာင္း
အခ်ဳိးသူမ်ားသည္ ကုလားအုတ္မ်ား၏သြားလာႏွဳန္းျဖင္႔လည္းေကာင္း အခ်ဳိးသူမ်ားသည္ သာမန္ သြား လာမူႏွဳန္ျဖင္႔ လည္းေကာင္း ေက်ာ္ျဖတ္ာကေပလိမ္႔မည္။ ထိုသို႔ေက်ာ္ျဖတ္သြားရာ၌အခက္အခဲႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ ရ သူမ်ားအား ဂ်ဟႏၷမ္၏ မီးေတာက္မီးလွ်ံမ်ားက ဆြဲငင္ရန္ၾကိဳးစားလိမ္႔မည္။


သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားသည္ အခက္အခဲမ်ားအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားက ပန္းတိုက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကလိမ္႔မည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိးသူမ်ားကို ဂ်ဟႏၷမ္၏ မီးေတာက္မီးလွ်ံ မ်ားက ဆြဲငင္၍ ဂ်ဟႏၷမ္ထဲသို႔ ထည္႔ပစ္လိမ္႔မည္။ ထို႔သို႔ ဆြဲငင္မူခံရမည္႔သူမ်ားမွာ သားခ်င္းတို႔၏ အခြင္႔အေရးမ်ားဆိုင္ရာႏွင္႔ ပတ္သက္၍ မတရားျပဳခဲ႔သူ။ ယံုမွတ္အပ္ႏွံထားေသာ အရားမ်ားအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ႔သူမ်ာပင္ ျဖစ္ေခ်မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ နမာဇ္၊ရိုဇဟ္၊ဇကာသ္၊ဟဂ်္။ဒရူးဒ္ႏွင္႔
၀ဇိဖဟ္ စသည္႔ က်င္႔စဥ္ေကာင္းမူမ်ားသည္ လူတို႔အား ကာကြယ္မူျပဳလိမ္႔မည္။(ခိုင္ရာသ္ဆြာဒ္ကဟ္) အလွဴဒါနသည္ ထိုသူႏွင္႔ မီး၏ အလယ္၌ေန၍ အကာကြယ္ျပဳေပးလိမ္႔မည္။


ကုရ္ဗါနီသည္ အစီးႏွင္းအျဖစ္ အသံုး၀င္လိမ္မည္။ထို႔ေၾကာင္႔သာလွ်င္ ကုရ္ဗါနီျပဳေစျခင္းျဖစ္၏
ထိုကရ္ဗါနီ သားေကာင္သည္ အာအင္ေတာင္႕တင္းသည္ႏွင္႔ အမွ် လ်င္ျမန္စြာ တံတားေပၚမွ
ျဖတ္သန္းႏိုင္ေပလိမ္႔မည္။


တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ ပုလ္ဆြိရာသြ္ တံတားအား ဂ်ဟႏၷမ္၏ အလယ္တြင္
တညိေစေတာ္မူလိမ္႔မည္။


အနပ္စ္(ရေသြ႔)သခင္ ဆင္႔ျပန္ခဲ႔သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ႔သည္မွာ ပုလ္ဆြိရာသြ္ တံတားသည္ ဓါးရွည္၏ အသြားကဲ႔သို႔ပင္ျဖစ္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်ားသည္ မုအ္မင္န္ အမ်ဳိးသားတို႔အမ်ဳိးသမီးတို႔ အား ကယ္ၾကလိမ္႔မည္။ ထို႔ေနာက္ (ဂ်ိဗ္ရီးလ္)ေကာင္းကင္တမန္သည္ ငါကိုယ္ေတာ္၏ ခါးအား ကိုင္ထားေပလိမ္႔မည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ငါကိုယ္ေတာ္သည္ (အလႅဟြန္မ္မ စလ္လင္မ္ အလႅဟြန္မ္မ စလ္လင္မ္)ဟုေျပာဆိုေနလိမ္႔မည္။ (အဓိပ္ပါယ္ အို…အလႅာဟ္၊ကယ္တင္ေတာ္မူပါ)
သို႔တေစလည္းဂ်ဟႏၷမ္ထဲသို႔ ျပဳတ္က်မည္႔သူ မ်ားျပားလိမ္႔မည္။

အလႅာဟ္အရွင္ အြမၼသ္တစ္ရပ္လံုးကို ပုလ္ဆြိရာသြ္ တံတားမွ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ႔ ေသာင္၀္ဖီးက္ ခ်ီးျမွင္႔ေတာ္မူပါေစ…………………အာမီန္
Cd႕႕႕႕႕႕

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: