Leave a comment

ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင္႕ပတ္သက္ေသာေဝၚဟာရမ်ား အပိုင္း (၁)


construction structure = ေဆာက္လုပ္ေရးအၾကမ္ပိုင္းႏွင္႕ပတ္သက္ေသာေဝၚဟာရမ်ား ။
Stake တိုင္ငုတ္ခၽြန္။ ပႏၷက္တိုင္ ။
Foundation အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္း ။
Pole (concrete pole) တုိင္(ကြန္ကရစ္တိုင္) ။
Pillars ေဖာင္းအလွတိုင္ ။
Wall နံရံ ။
Beam (concrete beam) ထုပ္ (ယက္မ) ။
Floor ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
Balcony Floor လသာေဆာင္ၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
Toilet Floor အိမ္သာၾကမ္းခင္း။ ၾကမ္းျပင္။
Polished Concrete ေခ်ာမြတ္ေျပာင္လက္ေသာကြန္ကရစ္နံရံၾကမ္းျပင္ ။
Brick (Engineering Bricks) အုတ္ခဲနီ ။
Sand Lime Bricks (cement bricks ) သဲအုတ္(ေဆးအုတ္အေပါ႕) ။
Paving Bricks လမ္းခင္းအုတ္။
Ventilation Bricks ပန္းအုတ္ (တံခါး ၊ နံရံ အထက္ေတြမွာ
ventilation ေလအလင္းေရာင္ဝင္အေပါက္အျဖစ္ထားေသာအုတ္) ။
Concrete Bricks ေဘာက္အုတ္ (ဘိလပ္ေျမ အုတ္ခဲ။)
Water ေရ ။
Cement ဘိလပ္ေျမ ။
Cement Concrete ေလာင္းတဲ႕ဘီလပ္ေျမ ။
Cement Brickwork အုတ္စီဘီလပ္ေျမ ။
Cement Plaster အေခ်ာကိုင္ ဘိလပ္ေျမ ။
Lime ထံုး။
Sand သဲ ။
Sand Coarse သဲၾကမ္း ။
Sand Fine သဲနု ။
Gravel ေက်ာက္စရစ္။
Marble (Alabaster) စက်င္ေက်ာက္။
Steel bar ၃ မူးႏွင္႕အထက္ၾကီးေသာသံေခ်ာင္းမ်ား ။
Steel Round Bar သံေခ်ာင္းေျပာင္ေခ်ာ ။
Steel Plate သံျပား ။
Steel Flat Bar သံျပားအရွည္ ။
Steel Wire Rod သြတ္ၾကိဳး(သံခ်ည္ၾကိဳး)
Angle Steel Bar က်င္တြယ္သံေခ်ာင္း ။
Welded Panels သံစကာ(ကြန္ကရစ္ျပင္ေတြမွာအသံုးျပဳေသာသံစကာ)
Welded Net သံစကာအေသး ။
Iron Nail သံမိႈ ။
Concrete Nail စတီးသံမိႈ ။
Bamboo ဝါးလံုး။ဝါးပင္။
Timber သစ္။ ေဆာက္လုပ္ရန္သစ္။ သစ္ပင္ ပင္စည္။
Plastic Rope ပလတ္စတစ္ၾကိဳး ။
Nylon Rope ႏုိင္လြန္ၾကိဳး ။
Hardwood Squares ပ်ဥ္(သစ္မာ) ။
Plywood သစ္သားျပား(အထပ္သားျပား) ။
Lumber သစ္ပြ ။
Earth (Soil) ေျမႀကီး ။
Construction Site Clearing (site preparation) ေနရာဌာနရွင္းလင္း ။
site preparation for construction ေဆာက္လုပ္မဲ႕ေနရာကိုျပင္ဆင္ ။
Dig Earth (soil) ေျမၾကီးတူး ။
Earth(soil) compaction construction ေျမၾကီးၾကိတ္ ။
Earth(soil) leveling construction ေျမၾကီးညိွ ။
cement leveling ဘီးလပ္ေျမညိွ(မ်ဥ္းတိုက္) ။

Tools For Construction
ေဆာက္လုပ္ေရးမွာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ား
cement leveling tools အေခ်ာကိုင္မ်ဥ္းတံ
Spade Tool ေဂၚျပား ။
Azada Tool (hoe) ေပါက္ျပား။တူးရြင္းျပား။
Plastering Trowel သံလက္ ၊ သံလက္ပြတ္ (အဂၤေတကိုင္တြယ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာပစၥည္းမ်ား) ။
Plastering Trowel pvc / wood /metal ေကာ္/သစ္သား/သံ လက္ပြတ္
Chalk Line မ်ဥ္းဆြဲေဆးဘူး ။
Stringline Level မ်ဥ္းဆြဲၾကိဳး ။
Tape Measure ေပဘူး ။
Torpedo Level ေရခ်ိန္ ။
Cross Line Laser ေရခ်ိန္အနိမ္႔အျမင္႕စစ္ေဆးေသာစက္ ။
Rubber Hammer ေရာ္ဘာတူ(ေၾကြျပားကပ္ရာတြင္အသံုးျပဳေသာတူ ။
knife ဓား
Bucket Png အဂၤေတထည္႕ေသာေကာ္ပံုး ၊ သံပံုး ။
Construction Tool Pan အဂၤေတထည္႕ေသာဒယ္ ။
Sponges ေဖာ႕ ။
Soft Broom တံျမက္စည္းအနု ။
Rake (stick broom) တံျမက္စည္းအၾကမ္း ။
Wheelbarrow လက္တြန္းလွည္း ။
Knibtang ကင္း ။
Pliers ပလာယာ။
Try Square က်င္တြယ္
Hammer တူ ။
Plumb bob ခ်ိန္သီး
Wrench နက္က်က္ဂြ ။
Shears Metal သံေခ်ာင္းျဖတ္ကပ္ေၾကး ။
Saw လႊ ။
Circular Saw (electric saw) လက္ကိုင္လႊစက္
Electric Drill Machine ေဖာက္စက္ (သံ၊သစ္သား၊ကြန္ကရစ္) ။
Demolition Hammer လက္ကိုင္ကြန္ကရစ္ျဖိဳစက္ ။
hand grinding machine ကြန္ကရစ္ သံတို႕ကိုတိုက္စားရာတြင္အသံုးျပဳေသာစက္ ။
Metal Cutting Chop Saw သံျဖတ္စက္(သစ္သားျဖတ္စက္) ။

Equipment (maching) for Construction ေဆာက္လုပ္ေရးမွာကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရေသာစက္ကားၾကီးမ်ား ။
Metal Cutting Machine သံျဖတ္စက္အၾကီး ။
Iron Bender Machine သံေခ်ာင္းေကြးစက္ ။
Water Pump ေရစုပ္စက္ ။
Backhoes ေျမတူးေျမကုတ္ကား ။
Crane ကရိန္းကား ။
Tower Crane ေမွ်ာ္စင္ကရိန္း။
Bulldozer ေျမညိွေျမထိုးစက္ ။
Concrete Road Cutter လမ္းအေၾကာင္းျဖတ္စက္ ။
Construction Roller ေျမၾကိတ္စက္ ။
Dump Truck ေဘာ္လီအိမ္လွန္ရေသာကား ။
Concrete Mixer Machine ကြန္ကရစ္ဘီးလပ္ေျမေဖ်ာ္စက္ ။
Agitator Body (Concrete Mixer Truck) ကြန္ကရစ္ဘီးလပ္ေျမေဖ်ာ္ျပီးပို႕တဲ႕ကား ။
Plate Compactor ေျမရိုက္စက္ ။
Concrete Vibratory ကြန္ကရစ္ေလာင္းတဲ႕အခါမွာအသံုးျပဳေသာတုန္ခါစက္ ။
Smooth Flat Machine ကြန္ကရစ္ျပင္ေတြကိုေခ်ာမြတ္ေအာင္လုပ္ေသာစက္ ။
Welding Machine ဂေဟဆက္သည္႕စက္ ။
Plaster Machine အေခ်ာကိုင္စက္ ။
buddha room ဘုရားခန္း ။
hall အိမ္အဝင္ခန္းမႀကီး ။
living room ဧည့္ခန္း ။
bedroom အိပ္ခန္း ။
kitchen ထမင္းခ်က္ခန္း(မီးဖိုေခ်ာင္) ။
dining room ထမင္းစားခန္း ။
pantry စားနပ္ရိကၡာထားရာ အခန္း။
sink လက္.ခြက္.ပန္းကန္.ေဆးခံု ။
bathroom ေရခ်ိဳးခန္း ။
toilet အိမ္သာခန္း ။
lounge room (sitting) အပန္းေျဖခန္း ။
basement (cellar ) ေျမေအာက္ခန္း ။
study စာၾကည္႕ခန္း ။
roof အမိုး ။
lightning rod မိုးႀကိဳးလႊဲ ။
sky light အလင္ေရာင္ရွိေသာအမိုးျပား ။
gutter ေရတံေလ်ာက္။
attic ထပ္ခိုး ။ (အိမ္အေပၚဆံုးထပ္) ။
gable ျမင္းမိုရ္ပိတ္ ။
chimney မီးခိုးေခါင္းတိုင္
water tank ေရေလွာင္ကန္ ။
ceiling မ်က္ႏွာက်က္ ။
sheds အဖီမ်ား ။
balcony လသာေဆာင္ (ေ႐ွ႕သို႔ အစြန္းထြက္ေနေသာ) ။
verandah ဝရန္တာ ။
windows ျပတင္းေပါက္မ်ား ။
doors တံခါးေပါက္မ်ား ။
wall ventilation နံရံမွအေပါက္ေသး
(အိမ္အတြင္းေလေကာင္းေလသန္႕ ..အလင္းေရာင္ဝင္ေစဖို႕ရန္) ။
porch တံခါးဝအဝင္မွအမိုးပါစႀကႍမုခ္။ မုခ္ဦး။
steps (doormat) အိမ္ေရွ႕ေလွကား ။
patio အိမ္ေရွ႕ေပၚတီကို ။
staircase/stairs ေလွကားမ်ား ။
garage ကားထားရန္ ။
driveway ကားလမ္း ။
path (side walk) ေလွ်ာက္လမ္း ။
အိမ္၀င္း။
gate ဝိုင္းဝင္တံခါး ။
fence ဝင္းျခံ ျခံစီးရိုး ။
ornamental trees အိမ္ဝန္းအတြင္းမွသစ္ပင္ၾကီး ။
garden home ဥယ်ာဥ္ ။
letter box အိမ္ဝန္းေရွ႕စာတိုက္ပံုး ။
doorbell အိမ္ဝန္းေရွ႕အခ်က္ေပးဘဲ ။
ditch ေရေျမာင္း ။
water tank ေရေလွာင္ကန္ ။
road in front of house အိမ္ဝန္းေရွ႕မွလမ္းမၾကီး

Plaster (Board ) အဂၤေတ ။ (ပ်ဥ္ခ်ပ္။ ပ်ဥ္ျပား။ )
Timber သစ္။ ေဆာက္လုပ္ရန္သစ္။ သစ္ပင္ ပင္စည္။
Wattle ဝါးကပ္။
Water ေရ
Metals သတၱဳ
Aluminum အလူမီနီယံ ။ ဒန္သတၱဳ။
Antimony ခေနာက္စိမ္း ။
Bismuth (cast iron) သံႂကြပ္ ။
Brass ေၾကးဝါ ။
Bronze ေၾကးနီႏွင့္ ခဲမျဖဴစပ္တံုး ။
Copper ေၾကးနီ
Iron သံသတၱဳ။ သံႏွင့္ျပဳလုပ္သည့္ ကိရိယာတန္ဆာပလာ။
Iron, Magnetic (Lodestone) သံလိုက္သတၱိ႐ွိေသာ။
Iron, Meteoric ဥကၠာခဲ
Lodestone သံလိုက္ေက်ာက္။
Magnesium မဂၢနီဆီယမ္ျဒပ္စင္။ မဂၢနီဆီယမ္။
Nickel ေၾကး၊ဒန္သတၱဳႏွင့္ သြပ္ေရာထားသည့္ အရာ။
Pewter ခဲႏွင့္သံျဖဴစပ္ဒန္။ ၎ဒန္အိုးဒန္ခြက္ ။
Silver ေငြေၾကး၊ဒန္သတၱဳႏွင့္ သြပ္ေရာထားသည့္ အရာ။
Steel သံမဏိ ။
Platinum ေ႐ႊျဖဴ ။
Silver ေဘာ္။ ေငြ။
Steel သံမဏိ။ သံခဲ။
Tin ခဲမျဖဴ။ သံျဖဴ ။
Titanium တိုင္ေတးနီယမ္ျဒပ္စင ္။
Zinc သြပ္-ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ-ပါေသာ ။
Liquid အခဲမဟုတ္ေသာ။ အရည္ျဖစ္ေသာ။ အရည္ေပ်ာ္ေသာ။
Talc ကန္႔ကူဆန္မ်ိဳး။ ကန္႔ကူေက်ာက္မႈန္႔။
Gypsum စက်င္-သလင္း-ေက်ာက္။
calcify =ထံုးျဖစ္ေစသည္။ ထံုးျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေစသည္။
Calcine= အမႈန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္သည္။
Fluorite =fluorine ဖလူအိုရင္း ျဒပ္စင္။
Quartz = ႏွမ္းဖတ္ေက်ာက္။ သလင္း။ ေဂၚဒန္ေက်ာက္။
Topaz= ဥႆဖယား။ ဥႆဖယားေက်ာက္။
Garnet= ေဂၚမုတ္နီ။
Diamond စိန္
Wood သစ္သား။
Balsa ေဗာ္လဆာပင္။
Cedar ထင္း႐ွဴးေမႊးသားႏွင့္ လုပ္ထားေသာ အရာ။
Cherry ခ်ယ္ရီပန္းေရာင္ေျပးေသာ။
Mahogany မေဟာ္ဂနီပင္
Maple သၾကားပင္မ်ိဳး။
Oak ဝက္သစ္ခ်ပင္။ ဝက္သစ္ခ်သား။
Teak ကၽြန္းသစ္။ ကၽြန္းသစ္ပင္။
Walnut, Black သစ္ခ်ပင္။ သစ္ခ်ပင္မ်ိဳး။
Stone ေက်ာက္ခဲ။
Sedimentary အနည္ေက်ာက္
Metamorphic အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္
Basalt အေရာင္ရင့္သည့္မီးသင့္ေက်ာက္။
Granite အလြန္မာသည့္ေက်ာက္တံုး။
Ceramic ေၾကြထည္ေျမထည္။
Cloth အဝတ္
Leather သားေရ
.
https://web.facebook.com/buildings.designer

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: