Leave a comment

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကိစၥအသိ ေပးေၾကျငာခ်က္

image

အစိုးရ တာဝန္မလႊဲေျပာင္းမီွ အေဆာတလ်ွင္ ခ်ထားေပးေနေသာ စီမံကိန္းမ်ား စည္ပင္မွခြင့္မျပဳ၍ တရားမဝင္ေၾကာင္း ဦးခင္လိႈင္(ေဇာတိက) မွ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပီ။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ
ေကာ္မတီဝင္(၇)႐ုံး
စာအမွတ္ ။ ညကခ/၇၉/၂၀၁၆/စသက (၇)
ရက္စြဲ  ။  ၂၀၁၆ – ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ( ၄ )ရက္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စီမံကိန္းမ်ား အေဆာတလ်င္ ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
သက္ဆိုင္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ေၾကျငာျခင္း

၁။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ(၂၆)ရက္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ပုလဲၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္ေဒၚခင္စန္းလိႈင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးေနာက္ပိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရာင္းခ်မႈ၊ လႊဲေျပာင္းမႈ၊ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေနမႈ၊ ႏိုင္ငံပုိင္စီမံကိန္းမ်ားကို အစိုးရတာဝန္မလႊဲ ေျပာင္းမွီ အလ်င္အျမန္ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ေနမႈ မ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏အက်ိဳးအတြက္ ဟန္႔တားထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းပါ ကုမၸဏီမ်ားအား ေျမေနရာမ်ား ခ်ထားေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ပုဂၢလိကေဆး႐ုံစီမံကိန္း ခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ အလားတူ စီမံကိန္းသစ္မ်ား  ထပ္မံခ်ထားေပးရန္ အေဆာတလ်င္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္ကို သိရွိရပါသည္။
၃။ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဥပေဒပုဒ္မ(၅၃) –  ေကာ္မရွင္သည္ ပုဒ္မ(၃)ႏွင့္ ပုဒ္မ(၅)တို႔အရ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳ ရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ အနီးကပ္ဆံုး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
နည္းဥပေဒပုဒ္မ(၁၂၃) –  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ငွားရမ္းခြင့္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ရေသာ ေျမေနရာတြင္ မူလ အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုး ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္႐ြက္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသည္ အသံဆူညံမႈေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရေသာ္ လည္းေကာင္း ယင္းေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚေစလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသူ သို႔မဟုတ္ ယင္းေနရာတစ္ဝိုက္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက တရားဝင္ ကန္႔ကြက္လာလွ်င္ ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္သည္ လိုအပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္႐ြက္၍ စံုစမ္းစစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ မသင့္ပါက ငွားရမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။
နည္းဥပေဒပုဒ္မ(၁၂၅) – ေအာက္ပါေျမမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္ လုပ္ကိုင္ရန္ ငွားရမ္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္မရွိ ။
(က)   သာသနာ့ေျမမ်ား၊
(ခ) သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား၊ သဘာ၀ အေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား၊
(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ကန္႔သတ္ထားသည့္ေျမမ်ား၊
(ဃ) အမႈအခင္းျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေျမမ်ား၊
(င) ႏိုင္ငံေတာ္က အခါအားေလ်ာ္စြာ ကန္႔သတ္တားေျမမ်ား၊
(စ) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနထိုင္ရာ ရပ္ဝန္းအတြင္း အမ်ားျပည္သူ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အသံဆူညံမႈျဖစ္ေစျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထိခိုက္ေစျခင္း စသည့္ အေျခ အေနျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အရပ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုတည္ရွိသည့္ ေျမမ်ား၊
နည္းဥပေဒပုဒ္မ(၁၂၉) – ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းတြင္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဟိုတယ္၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံ၊ လူေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လမ္း၊ တံတား၊ ဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ပါဝင္ပါက လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မည့္ေဒသေပၚမူတည္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ သက္ဆိုင္ရာစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းက ေရးဆြဲထားသည့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ယင္းတို႔က ခြင့္ျပဳမွသာလွ်င္ ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ရမည္။
၄။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Marga Landmark Development ကုမၸဏီအား ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ သစၥာလမ္းေဒါင့္ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာနပိုင္ေျမေနရာ (၁၇.၀၇)ဧကကို ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥ၊ ဦးအိုက္ထြန္းပိုင္ ေ႐ႊေတာင္ကုမၸဏီအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္သည္လမ္းႏွင့္ သိမ္ျဖဴလမ္းေထာင့္ရွိ သံုးဧကခြဲ (ျမန္မာ့မီးရထား႐ုံးခ်ဳပ္ေဟာင္း)ေျမေနရာအား ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥ၊ Adventure Myanmar ႏွင့္ သုခရတနာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတို႔အား လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္႐ုံး (UMFCCI)အနီးရွိ ယခင္ကုန္သြယ္ေရးဌာနပိုင္ ဂိုေဒါင္႐ုံးေဟာင္းေနရာ၊ ေျမ(၉)ဧကအား ကုမၸဏီ တစ္ခုလွ်င္ ၄ ဒႆမ ၅ဧကႏႈန္းျဖင့္ ခ်ထားေပးရန္စီစဥ္ေနျခင္းကိစၥ၊ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)ဥကၠဌဦး၀င္းေအာင္ႏွင့္ IBTC ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုးတို႔  ပူးေပါင္း ထားသည့္ Andaman Alliance Healthcare အား ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေဒါင့္ရွိ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေျမေနရာ (၄.၄ဧက)ကို ပုဂၢလိကေဆး႐ုံလုပ္ငန္းအတြက္ ေျမေနရာခ်ထားေပးျခင္းကိစၥမ်ား အေဆာတလ်င္ ခ်ထားေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
၅။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အပိုဒ္(၃)တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒပုဒ္မ (၁၂၉)ျပ႒ာန္းခ်က္ ပါအတိုင္း လိုက္နာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အဆိုပါ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံသို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္အတြက္ ယေန႔ထိေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တင္ျပျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးျခင္း(လံုးဝ)မရွိခဲ့ပါ၍လည္းေကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈဥပေဒပုဒ္မ (၅၃) အရ  ယင္းစီမံကိန္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပေဆာင္႐ြက္ ေဆြးေႏြးထားျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္မွ စီမံကိန္းမ်ား အေဆာတလ်င္ ခ်ထားေပးျခင္းကိစၥကို ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားေသာ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားအားလံုးသည္ ဖြဲ႕စညး္ပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း တည္ဆဲႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္  ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲ ကိုက္ညီမႈမရွိပါ၍ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။      
                                                                                       ဦးခင္လိႈင္
    ေကာ္မတီဝင္(၇)
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ

Copy from.. ကို Zarni Tike

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: