လက္ရွိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေရြးေကာက္ခံ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ အား ဂုဏ္ျပဳ

လာမည့္သက္တမ္းငါးႏွစ္အတြက္ NLD ပါတီမွ ဦးထင္ေက်ာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရျခင္းအေပၚ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္ ယေန႔ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပြဲ ျပီးခ်င္း နာရီအနည္းငယ္အတြင္း သမၼတ႐ုံးက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဂုဏ္ယူရပါေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံ၏ အၾကီးအကဲ တာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားျပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မတ္ ၁၅ ရက္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္မွ ဦးျမင့္ေဆြႏွင့္ NLD ပါတီမွ တင္ေျမွာက္ေသာ ဦးဟင္နရီဗန္ထူးတို႔က ဒုတိယသမၼတ(၁)ႏွင့္ (၂) ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ အသီးသီး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

Advertisements
%d bloggers like this: