Leave a comment

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို စတင္ရင္ဆိုင္ျခင္း

image

Byမင္းတင္ Tuesday, March 22, 2016

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ ခံထားရသူ ဦးထင္ေက်ာ္က ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၊ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းသည့္အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ရွင္းလင္းတင္ျပေနပံုကို နားေထာင္ၾကည့္႐ႈေနရင္း ဆက္စပ္ေတြး စရာ၊ ေမွ်ာ္ၾကည့္ ယူစရာ၊ အျပဳသေဘာသံုးသပ္စရာ၊ ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ရာ…. ေတြ တသီႀကီးတန္းစီ စဥ္းစားေနျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ တလက္ လက္ေတာက္ ပေနေသာ   ေမွ်ာ္လင့္မႈေတြအတြက္ အသင့္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားကိုလည္း ယွဥ္လ်က္၊ ကပ္လ်က္ပံုရိပ္ထင္ထင္   ျမင္ေနရ သည္။ လူေတြ၊ ျပည္သူလူထု ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုႀကီးအတြက္က ေတာ့ ကိုယ္တိုင္ယံုၾကည္ စိတ္ခ် ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ ထား ခဲ့ ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသစ္အေပၚ ခပ္ေအး ေအးလူလူ သက္ေသာင့္သက္သာ  ပဲရွိေနၾကေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ ေပၚမွာ အထင္းသားေပၚေန၏။

ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ပံုေဖာ္ မည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဓိက အေျခခံက်သည့္ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုပဲ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားေသးတာျဖစ္၍ အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ မဟာဗ်ဴဟာကို ေတြ႕ျမင္လုိက္ရပါသည္။ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ထိေရာက္ အားေကာင္းေသာအစိုးရ တစ္ရပ္ပံုစံျဖင့္သြားမည္…ဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ယွဥ္တြဲလ်က္ ဦးတည္တိမ္းၫြတ္ မႈေတြ၊ အာမခံမႈတစ္ခ်က္၊ အေလးထားဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမွာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ဒီကိစၥေတြကိုေတာ့ ယခုလို ခပ္ရွင္းရွင္းျမင္ရ၏။

(၁) တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနသစ္သည္ ျပည္ ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာ၀ေျပာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး  တက္ေရးႏွင့္   ေရရွည္ခိုင္မာ တည္ ၿငိမ္ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ျဖစ္ သည္။ ဘာကို ရည္ရြယ္သည္လဲ ဆိုသည္က ေ၀ါဟာရထဲမွာပင္ ပါ ၀င္ေန၏။ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အေရး ျဖစ္သည္။ တန္းတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးျဖစ္သည္။

(၂) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၀န္ ႀကီးဌာနေတြ ေလွ်ာ့ခ်၊ ေပါင္းစပ္ လိုက္ေသာ္လည္း ‘‘ဥပေဒ၊ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းတို႔ႏွင့္ညီၫြတ္ပါ က’’ ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္း(ျပည္သူ႔၀န္ ထမ္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၀န္ ထမ္း) အားလံုး အလုပ္လက္မဲ့ မ ျဖစ္ေစရဟူေသာ အာမခံခ်က္ပါ ၀င္သည္။ လုပ္ငန္း သေဘာတူ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာေတြ ေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းပဲျဖစ္၍ ဤ ကိစၥအေပၚ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေပၚ အာမခံခ်က္   ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ငယ္ေသာ္လွ၏။ (Small is Beauty) ႏွင့္ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ျမင့္မားမႈ (Compact) တို႔ ေပါင္း စည္းလိုက္ေသာ အစိုးရပံုစံသစ္ တစ္ရပ္ဟု သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရအတြက္ထက္ အရည္အ ေသြးကို ပိုဦးစားေပးျခင္းျဖစ္၍ အ ရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ဖုိ႔ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာ၊ စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ ရြက္မႈ၊ လည္ပတ္အလုပ္လုပ္ေန ရင္းသင္ယူျမႇင့္တင္… ဆိုတာေတြ ကေတာ့ ဆက္တုိက္ အားျဖည့္ လုပ္သြားၾကရဖို႔ရွိပါမည္။

(၃) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား ေလွ်ာ့ခ်၊ ေပါင္း စပ္လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ အစိုးရသစ္သက္တမ္း တစ္ႀကိမ္ ကာလငါးႏွစ္ အတြက္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ က်ပ္သန္းေပါင္း ငါး ေထာင္ (အနီးစပ္ဆံုး) ၿခိဳးၿခံေခြၽ တာလိုက္ၿပီးျဖစ္သြားသည္။ ထို ေငြပမာဏကို ပညာေရး၊ က်န္း မာေရး၊ ေက်းလက္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ အတြက္ အဓိကထား ဦးစားေပး ပိုမိုသံုးစြဲသြားမည္။

ႏိုင္ငံေတာ္က ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းပါးဆံုး (LDC-Least Development Countries) စာ ရင္းထဲ ၀င္ေနခဲ့တာ ၁၉၈၇ က တည္းကျဖစ္၏။ ၀န္ႀကီးဌာနေလွ်ာ့ခ်႐ံုႏွင့္လည္း အားလံုးေတာ့ မၿပီးသြားႏိုင္ေသးပါ။ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာေရးမူ၀ါဒေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ လာဖုိ႔ ျမင္ရပါသည္။ ဦးထင္ေက်ာ္ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္ထဲက ‘‘အဂတိကင္းစင္ေသာ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ေရး’’မူ၀ါဒသည္ ယခု ‘‘ေခါင္ကစ အမိုးလံုေအာင္ စျပဳျပင္လိုက္ျခင္း’’ ပဲျဖစ္သည္။ တာ၀န္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အာဏာႏွင့္ က်င့္၀တ္…. အလြဲသံုးခံၾကရ၍ ပံုပ်က္ပန္းပ်က္ ျဖစ္ေနခဲ့တာ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေလာက္ ၾကာခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေန႔ခ်င္း၊ ညခ်င္း ဥံဳ ဖြလုပ္၍ေတာ့မရပါ။ အင္မတန္အကဲဆတ္လွေသာ အတၱအက်ိဳးစီးပြားေတြ စံုၿပံဳႁပြတ္သိပ္ေနသည့္ အေၾကာင္းကိစၥႀကီးျဖစ္၍ အင္မတန္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ကိုင္တြယ္သြားရမည့္အေရးႀကီးလွေသာ မူ၀ါဒ…။

ထင္ရွားျမင္သာသည္က ေတာ့ မေန႔၊ တစ္ေန႔ကပဲ ဒီခ်ဳပ္ CEC ၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္ တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ထုတ္ေျပာခဲ့ သည့္   ျမစ္ဆံုဆည္ ကိစၥ၊ လက္ပံ ေတာင္းကိစၥတို႔လို ကိစၥႀကီးေတြ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဦးပိုင္၊ခ႐ိုနီ၊တ႐ုတ္ တို႔ႏွင့္ အမ်ားဆံုးဆက္စပ္ေနမည့္ ကိစၥႀကီးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ရင္ဆိုင္ ေျဖရွင္းၾကရမည္ ျဖစ္ သည္။ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ စကားကိုပဲ ယူပါမည္။ အစိုးရသစ္က ‘‘ျပည္သူ႔ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳမည္မဟုတ္’’ အေတာ္‘တာ’သြား၏။

႐ိုး႐ိုးပဲ ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင္ အခြန္အ ေကာက္သာေပးေနခဲ့ၾကရၿပီးဘာ မွ်ေလာက္ေလာက္လားလား ျပန္ ခံစား ပိုင္ခြင့္ ရွိခဲ့ တာမဟုတ္။ဆယ္ စုႏွစ္မ်ားေတြမွာ အေၾကာက္တ ရားေၾကာင့္သာေပးခဲ့ရၿပီး မထိုက္ မတန္

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: