Leave a comment

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ ေအာင္ေဆာင္ရြက္ သြားမယ္

image

ေတြ႔ဆုံေမးျမန္း 

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၁၁

အစိုးသစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္မွာ ၁ဝ ရက္ ေက်ာ္ လာၿပီျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္အေပၚ ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္မႈက မ်ားသည္။ အစိုးရသစ္ဟာလည္း ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ အတြင္း တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေအာင္ ႀကိဳးစား မည္ဟု ဆိုထားသည္။ ယခုအခ်ိန္ ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္း တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားသျဖင့္ မိမိတို႔၏ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အစိုးရ အဖဲြ႕ကို ဦးေဆာင္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္မည္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ေမး ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး
တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာ သိရွိလိုပါတယ္။

ေျဖ ။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ တဲဲ့အခါ မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးက အေရးႀကီးတယ္။ အေသးစားန႔ဲ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရွင္သန္ေအာင္ဆိုရင္ ဘဏ္စနစ္ကလည္း အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဘဏ္ေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးထုတ္ယူႏုိင္ဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚသြားမယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ ႏုိင္ေရး၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုသစ္ေတြ ထူေထာင္ႏုိင္ ေရး ႀကိဳးစားသြားရမွာျဖစ္သလို ထုတ္ကုန္ေတြတုိးတက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ေပၚထြက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲ ရွိတာက ေျမေတြကိုကိုင္ထားၾကၿပီး လုပ္ငန္းေတြၾက ေတာ့မလုပ္ႏုိင္ဘူး။

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏွီး ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီးေတြ႕ဆံုမယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ မယ္။ စက္မႈဇုန္ေတြ ကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြကိုလည္း ၾကည့္ရ မယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေကာင္းမေကာင္း န႔ဲ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လို ႔ရေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားမယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေအာင္လည္း လုပ္သြား မယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လုပ္ခက တစ္ေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေဒၚလာခန္႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ခလစာကိုပဲ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြက မစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကို အက်ဳိး အျမတ္ရွိေစခ်င္သလို အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ထုိက္သင့္တဲ့ လုပ္ခ ရရွိေစခ်င္တယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။

ေမး ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ ။ ဒီစီမံကိန္းေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အတိတ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြက နည္းနည္းလြဲေခ်ာ္မႈ ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လိုလြဲေခ်ာ္သလဲဆိုရင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီေတြန႔ဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ညိႇႏႈိင္းၿပီးလုပ္ခဲ့တာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လယ္ကြက္ေတြထဲမွာ ကန္သင္းေပါင္ ေတြျမႇင့္သလိုမ်ဳိး လမ္းေတြျပဳလုပ္ၿပီး အကြက္႐ိုက္ ေနထိုင္ၾက၊ လုပ္ငန္းလုပ္ၾက ဆုိသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေတာ့ ခြၽတ္ယြင္းမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ပံုသဏၭာန္က စနစ္က်တဲ့ စက္မႈဇုန္ပံုစံမ်ဳိး၊ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပက စီးပြားေရး လာလုပ္သူေတြက အေျခခံ အေဆာက္အအံုေကာင္း ေတြေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္ၿပီးရွင္သန္ သြားဖို႔အေၾကာင္း ညီညြတ္သြားႏုိင္တယ္။ အခုက်ေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြကို အခုမွေနာက္က ျပန္လုိက္လုပ္ေနရသလို မ်ဳိးျဖစ္ေနေတာ့ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ က ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္က်တဲ့စက္မႈဇုန္ လိုမ်ဳိး၊ စနစ္က်တဲ့ လူေနအိမ္ရာေတြမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ေနထုိင္တဲ့ သူေတြ အတြက္လည္း အဆင့္မီတဲ့ ေနထိုင္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေစ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ ဆက္လုပ္ မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက်န႔ဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ခုစိတ္ပူတာရွိတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ သိပ္မလာ ဘူး။ ေျမကစား တာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ေျမေစ်း ေတြသာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြက ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တာကိုထည့္ဝင္ၿပီးမွ ဘယ္ေလာက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ သတ္မွတ္မယ္။ ဒါမွ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီးေတြသာရွိၿပီး လယ္ကြင္းေတြသာရွိေန တဲ့အျဖစ္မ်ဳိး မႀကံဳရမွာပါ။ ဒါေတြ ဂ႐ုစိုက္ၿပီးလုပ္ရမွာ ပါ။ ထူေထာင္ၿပီးသား ၿမိဳ႕သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္စတာေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ကေတာ့ လမ္းစနစ္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးန႔ဲအေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ နည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝင္ေငြရေအာင္ရွာမယ္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ေမး ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆုိတာ သိလိုပါတယ္။

ေျဖ ။ ရန္ကုန္က စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ခံထားရသူေတြရွိတယ္။ ခ႐ုိနီေတြလည္း ရွိတယ္ေပ့ါ။ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ဳိးန႔ဲ ဒီဘက္ ေခတ္မွာ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတြ႕ဆံုၿပီး ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြ လိုမ်ဳိး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ ဖို႔ေဆြးေႏြးမယ္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေတြအျဖစ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းမယ္။ ရွယ္ယာေတြ ေရာင္းႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးေတြမွာ ပညာတတ္ လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အရင္အခ်ိန္က အစိုးရဆီက အခြင့္အေရးရ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံကို သူတုိ႔ဘက္ကလည္း ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ကို ေခၚယူလိုက္ခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြန႔ဲ လည္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ဒါက ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာပါ။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြရွာေပးႏုိင္ရင္ သူန႔ဲဆက္စပ္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြ လည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ၊ ခိုးကူးေခြကိစၥေတြ ဒါေတြက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈန႔ဲ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္းအစိုးရက ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေပးပါ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကို ကာကြယ္ေပးပါလုိ႔ ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈကို ကန္႔သတ္သလိုမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒီလိုစိန္ေခၚ မႈေတြရွိ လို႔ ကြၽန္ေတာ္ခ်ိန္ဆၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါ တယ္။

ေမး ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတာ အရင္အစိုးရ လက္ထက္က လည္းေျဖရွင္းခဲ့ေပမယ့္ ထိေရာက္မႈနည္းခဲ့ ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ ဘယ္လို နည္းလမ္းနဲ႔ ေျဖရွင္း သြားမလဲဆိုတာ သိရွိလိုပါတယ္။

ေျဖ ။ ဒါက ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ လတ္တေလာေျဖရွင္း ရမယ့္ အေရးႀကီး ျပႆနာတစ္ရပ္ပါ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္း ကပဲ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အစည္းအေဝးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာကို ဘယ္လုိေျဖရွင္းမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆ ေတြက အမ်ားႀကီးတက္လာပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ Master Plan တစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပါမယ္။ ယာဥ္ေၾကာျပႆနာက လမ္းေတြေပၚမွာ ကားပါကင္ ထိုးၿပီး ရပ္ထားတာေတြ၊ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ၊ ကုန္တင္ ကားေတြ ဝင္ထြက္တဲ့အေျခအေနေတြ၊ မီးပြိဳင့္ စနစ္ေတြ စတဲ့အေပၚမွာ ခ်ိန္ညိႇၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လမ္းေတြကို ျပဳျပင္ထားေပမယ့္ လမ္းေတြအေပၚ ဓာတ္တိုင္ေတြ ေရာက္ေန တာေတြလည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုတည္း လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဌာနေပါင္းစုံက ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္ပင္သာယာ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြရွိတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက လုပ္ရ မယ့္ ကိစၥေတြလည္းရွိပါတယ္။

စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးအပိုင္းကလုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ လူေတြ ကို အသိပညာေပးရမယ့္ အပိုင္းေတြလည္းရွိတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္၍ အရင္က အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ႏုိင္ငံျခားမွာ သြားေရာက္ေလ့လာ ခဲ့တာေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာရွိလို႔ အခ်က္အလက္ ေတြစုံစုံလင္လင္ရွိတယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က တာဝန္ခံ၊ တာဝန္ယူၿပီးလုပ္မယ္။ ပညာ ရွင္ေတြရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္ေတြကိုလည္း ယူမယ္။ ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ သင့္ေလ်ာ္ကိုက္ညီမယ့္ နည္းလမ္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြား မယ္။ ေဆာင္ရြက္ တဲ့အခါမွာ အစဥ္အဆက္က ေကာ္မတီေတြဖဲြ႕ၿပီးလုပ္ခဲ့ တယ္။ အဲဒီေကာ္မတီေတြမွာလုပ္ခဲ့တဲ့ သူေတြက သူတို႔မွာ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ေတြ အသီးသီးရွိၾကတယ္။ ဒီတာဝန္ကုိ အခ်ိန္ျပည့္မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူး၊ အခ်ိန္ပိုင္းပဲ လုပ္ေပးႏုိင္တာဆိုေတာ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔တာက ေန႔ခင္းအခ်ိန္ အေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္ေနတာ အခ်ိန္ယူ ေျဖရွင္းမွရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ တစ္ဖဲြ႕ ထူေထာင္ပါတယ္။ ဒီအဖဲြ႕က ရန္ကုန္တစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ထိန္းညႇိၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္တုိင္း မွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ အေျခအေနေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ယႏၲရား ကေနၿပီး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ညႇိႏႈိင္းထားပါတယ္။ ဒီလိုနည္းလမ္းနဲ႔ အေျဖ ရွာသြားပါ့မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ နည္းနည္းေတာ့ ေပးရပါ လိမ့္မယ္။ ဒီလိုေကာ္မတီဖဲြ႕ ၿပီး ဌာနေပါင္းစုံပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ စတင္ပါ့မယ္။ ၿပီးရင္ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းေတြကို ဘယ္လိုပုံစံထားမယ္ ဆိုတာ၊ လမ္းေတြ ဘယ္လိုျပင္မယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေျပးဆြဲေနတဲ့ ယာဥ္လုိင္းေတြမွာ အဆင့္ မမီေတာ့တဲ့ ယာဥ္ေတြနဲ႔ ယာဥ္လုပ္သားေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရး႐ိုင္းျပမႈအေပၚမွာ ေတြေရာ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာလည္း ေျဖၾကားေပးေစလိုပါတယ္။

ေျဖ ။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုိင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး အပိုင္းမွာ ၾသဇာ သက္ေရာက္မႈ နည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းေတြ၊ ယာဥ္ေနာက္ လိုက္ ေတြက ပိုင္ရွင္မဟုတ္ဘူး၊ ဝန္ထမ္းေတြလည္းမဟုတ္ ဘူး၊ ကားတစ္စီး ခ်င္းက မထသ ယာဥ္လုိင္းေအာက္မွာ လာဝင္ၿပီး ေျပးဆြဲၾကတ့ဲ့အတြက္ အခ်ဳိ႕ကားပိုင္ရွင္ ေတြကလည္း ကားေတြေျပးဆြဲေစတဲ့အခါ ယာဥ္ေမာင္း ေတြ၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္ေတြကိုပဲ အပ္ထားတာ။ ပုတ္ ျပတ္ႏႈန္းနဲ႔အပ္ထားတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြကလည္း ေငြတန္ ဖိုးေက်ေအာင္ အလုအယက္ေမာင္းႏွင္၊ ရပ္ထားလုပ္ၾကတာ။ ဒါေတြ ကို ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ ယာဥ္ေတြ ေပါင္းစည္းၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလိုအရာမ်ဳိးေတြ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေရး ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔လည္း ရွိပါတယ္။ ကား ေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကိုျမႇင့္ႏုိင္ဖို႔၊ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ေတြ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ဖို႔ဆိုတာ ကလည္း ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းခြဲတစ္ခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ေျပာၾကား သည္။

အေမးအေရး- ေမာင္ေမာင္ျမင့္ေဆြ
ဓာတ္ပုံ-တင္စိုး(ျမန္မာ့အလင္း)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: