Leave a comment

စက္မႈဇုန္ေျမ တကယ္လက္​တြ႔ လုပ္​မလုပ္​ ျပန္စီစစ္ မယ္​ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

image

စက္မႈဇုန္ေတြကို ျပန္စီစစ္မယ္…ေျမေတြကို ကိုင္ထား ၾကျပီး လုပ္ငန္းေတြက်ေတာ့ မလုပ္ႏိုုင္ဘူး  – ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

ေမး ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး
တုိးတက္ ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုတာ သိရွိလိုပါတယ္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း။ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ဲ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တုိးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳး ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ တဲဲ့အခါ မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးက အေရးႀကီးတယ္။ အေသးစားန႔ဲ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ရွင္သန္ေအာင္ဆိုရင္ ဘဏ္စနစ္ကလည္း အေရးႀကီးပါ တယ္။ ဘဏ္ေတြက ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးထုတ္ယူ ႏုိင္ဖို႔ လည္း လိုအပ္တယ္။

ေနာက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚသြား မယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြတိုးတက္ ႏုိင္ေရး၊ စက္႐ံုအလုပ္ ႐ံုသစ္ေတြ ထူေထာင္ႏုိင္ ေရး ႀကိဳးစားသြားရမွာျဖစ္သလို ထုတ္ကုန္ေတြတုိးတက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြလည္း ေပၚထြက္ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အခက္အခဲ ရွိတာက ေျမေတြကိုကိုင္ ထားၾကၿပီး လုပ္ငန္းေတြၾက ေတာ့မလုပ္ႏုိင္ဘူး။

အဟန္႔အတားျဖစ္ေစတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏွီး ေတြ ဖိတ္ေခၚၿပီးေတြ႕ဆံု မယ္။ ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆာင္ရြက္ မယ္။

စက္မႈဇုန္ေတြ ကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္မယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးဇုန္၊ ေမြးျမဴေရးဇုန္ေတြကိုလည္း ၾကည့္ရ မယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ ေကာင္းမေကာင္း န႔ဲ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္လို ႔ရေအာင္လည္း ႀကိဳးစားသြားမယ္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရေအာင္လည္း လုပ္သြား မယ္။ ဒါ့အျပင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕လုပ္ခက တစ္ေန႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေဒၚလာခန္႔ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ လုပ္ခလစာကိုပဲ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြက မစြမ္း ေဆာင္ႏုိင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြကို အက်ဳိး အျမတ္ရွိေစခ်င္သလို အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ထုိက္သင့္တဲ့ လုပ္ခ ရရွိေစခ်င္တယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။

ေမး ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း။ ဒီစီမံကိန္းေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အတိတ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေတြက နည္းနည္းလြဲေခ်ာ္မႈ ေတြရွိ တယ္။ ဘယ္လိုလြဲေခ်ာ္သလဲဆိုရင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ေကာ္မတီ ေတြန႔ဲ ေသေသခ်ာခ်ာ ညိႇႏႈိင္းၿပီးလုပ္ခဲ့တာ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လယ္ကြက္ေတြထဲမွာ ကန္သင္းေပါင္ ေတြျမႇင့္သလိုမ်ဳိး လမ္းေတြျပဳလုပ္ၿပီး အကြက္႐ိုက္ ေနထိုင္ၾက၊ လုပ္ငန္းလုပ္ၾက ဆုိသလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေတာ့ ခြၽတ္ယြင္းမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တဲ့ ပံုသဏၭာန္က စနစ္က်တဲ့ စက္မႈဇုန္ပံုစံမ်ဳိး၊ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ပက စီးပြားေရး လာလုပ္သူေတြက အေျခခံ အေဆာက္အအံုေကာင္း ေတြေပၚမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ၿပီး ဆက္ၿပီးရွင္သန္ သြားဖို႔အေၾကာင္း ညီညြတ္သြားႏုိင္တယ္။ အခုက်ေတာ့ အေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြကို အခုမွေနာက္က ျပန္လုိက္လုပ္ေနရသလို မ်ဳိးျဖစ္ေနေတာ့ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ က ခက္ခဲေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စနစ္က်တဲ့စက္မႈဇုန္ လိုမ်ဳိး၊ စနစ္က်တဲ့ လူေနအိမ္ရာေတြမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ တယ္။ ေနထုိင္တဲ့ သူေတြ အတြက္လည္း အဆင့္မီတဲ့ ေနထိုင္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေစ လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရွ႕ ဆက္လုပ္ မယ့္ စီမံကိန္းေတြကို စနစ္တက်န႔ဲေဆာင္ရြက္ဖို႔ စီစဥ္ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

တစ္ခုစိတ္ပူတာရွိတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ သိပ္မလာ ဘူး။ ေျမကစား တာမ်ဳိးဆိုရင္ေတာ့ ေျမေစ်း ေတြသာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့သူေတြက ဘယ္ေလာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ တာကိုထည့္ဝင္ၿပီးမွ ဘယ္ေလာက္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး မယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ သတ္မွတ္မယ္။ ဒါမွ ဆုိင္းဘုတ္ႀကီး ေတြသာရွိၿပီး လယ္ကြင္းေတြသာရွိေန တဲ့အျဖစ္မ်ဳိး မႀကံဳရမွာပါ။ ဒါေတြ ဂ႐ုစိုက္ၿပီးလုပ္ရမွာ ပါ။ ထူေထာင္ၿပီးသား ၿမိဳ႕သစ္ေတြျဖစ္တဲ့ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္စတာေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ကေတာ့ လမ္းစနစ္ေတြ၊ လွ်ပ္စစ္မီးန႔ဲအေျခခံ အေဆာက္ အအံုေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ကေတာ့ နည္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဝင္ေငြရ ေအာင္ရွာမယ္။ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။

ေမး ။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔အတြက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္တဲ့ အခါမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈက ဘာေတြျဖစ္မလဲဆုိတာ သိလိုပါတယ္။

ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း။ ရန္ကုန္က စီးပြားေရးအခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ခံထားရသူေတြရွိတယ္။ ခ႐ုိနီေတြလည္း ရွိတယ္ေပ့ါ။ ဒီလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ခ်ဥ္းကပ္ ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ အေတြးမ်ဳိးန႔ဲ ဒီဘက္ ေခတ္မွာ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတြ႕ဆံုၿပီး ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီေတြ လိုမ်ဳိး ျမႇင့္တင္ႏုိင္ ဖို႔ေဆြးေႏြးမယ္။ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ေတြအျဖစ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ဖို႔ တိုက္တြန္းမယ္။ ရွယ္ယာေတြ ေရာင္းႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ႏုိင္ရမယ္။ စီမံခန္႔ခြဲေရးေတြမွာ ပညာတတ္ လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အရင္အခ်ိန္က အစိုးရဆီက အခြင့္အေရးရ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံကို သူတုိ႔ဘက္ကလည္း ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ကလည္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ကို ေခၚယူလိုက္ခ်ိန္မွာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္ေတြန႔ဲ လည္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ ဒါက ပုဂၢလိကအခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ အလုပ္သမားျပႆနာ၊ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏုိင္မွာပါ။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြရွာေပးႏုိင္ရင္ သူန႔ဲဆက္စပ္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြ လည္း ေျဖရွင္းႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ လမ္းေဘးေစ်းသည္ေတြ၊ ခိုးကူးေခြကိစၥေတြ ဒါေတြက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈန႔ဲ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္းအစိုးရက ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေတြကို ကာကြယ္ေပးပါ၊ အမ်ဳိးသားအက်ဳိး စီးပြားကို ကာကြယ္ေပးပါလုိ႔ ဆိုၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈကို ကန္႔သတ္သလိုမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒီလိုစိန္ေခၚ မႈေတြရွိ လို႔ကြၽန္ေတာ္ခ်ိန္ဆၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါ တယ္။

( ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ပါရွိသည့္ အစိုးရသတင္းစာမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္- စီးပြားရွင္)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: