Leave a comment

ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ: “လူမ်ဳိးေရးဖိႏွိပ္ခံ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အတြက္ ဘယ္လုိ အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ သလဲ”

image

 

ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ဝုဖ္ဆင္ ေကာလိပ္၊ ေတာင္အာရွ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စီစဥ္က်င္းပသည္။

မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ ႏုိင္ေသာ တစ္ရက္တာ သုေတသန ကြန္ဖရင့္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္။

ကြန္ဖရင့္က႑ အမ်ားစုကုိ အင္တာနက္ေပၚတြင္

http://live.oxfordvideostreaming.co.uk/myanmarspersecutedrohingya.html  တုိက္ရုိက္ ထုတ္လႊင့္မည္။

ေန႔စြဲ ။……..။ ေမလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၆ ( နံနက္ ၈း၃၀ – ညေန ၄း၃၀)

ေနရာ ။……။ Leonard Auditorium, Wolfson College, Linton Road, Oxford, O2 6UD
https://www.wolfson.ox.ac.uk/
ေအာက္စဖုိ႔ တကၠသုိလ္၊ ဝုဖ္ဆင္ ေကာလိပ္၊ ေတာင္အာရွ သုေတသနအဖြဲ႕မွ စီစဥ္ က်င္းပသည္။

ကြန္ဖရင့္ နံနက္ ၈နာရီ ၃၀ မိနစ္တြင္ စမည္။

တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား ႀကဳိတင္ အေၾကာင္းၾကားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

အေၾကာင္းၾကားရန္ အတြက္ ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ ကုိ အီးေမးလ္ fanon2005@gmail.com သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား –

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၊ သမုိင္း၊ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္မ်ားမွ သုေတသန သမားမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ အလားတူ ရုိဟင္ဂ်ာ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ၾကသူမ်ား အားလုံးကုိ အတူတကြ စုေဝးေပးရန္။

၁။ လူမ်ဳိးတစ္စုကုိ အျမစ္ျဖတ္ ေခ်မႈန္းမႈ သတ္ျဖတ္မႈ အေၾကာင္း (genocide)၊ လူမ်ဳိးေရး ဘာသာေရး အရ ရန္ျပဳ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္း (Persecution), ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း (Democratisation) စသည့္ အေခၚအေဝၚ မ်ား၏ အနက္ အဓိပၸါယ္မ်ား၊ ယင္းတုိ႔အၾကား သီအုိရီအရ ဆက္ႏြယ္ပုံႏွင့္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ဆက္ႏြယ္ပုံ တုိ႔ကုိ အႏုလုံ ပဋိလုံ စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးၾကရန္။

၂။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ပညာရွင္မ်ားက သာမကဘဲ ကမၻာ့ထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္သည့္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဆုိးရုိ႕စ္၊ ဒက္စမြန္တူးတူး၊ မုိင္းရိဒ္ မက္ဂြဲ၊ အမၼာတီယာ ဆင္၊ ဂ်ိဳဒီ ေဝလီယံ၊ ရွီရွင္ အက္ေဘဒီ၊ အေဒါ့လ္ဖုိလ္ ပီရက္ အက္ကီဗယ္၊ ေလးမား ဘုိဝွီး ႏွင့္ တာဝေကာ ကာမန္ {George Soros, Desmond Tutu, Mairead Maguire, Amartya Sen, Jody Williams, Shirin Ebadi, and Adolfo Perez Esquivel, Leymah Gbowee and Tawakkol Karman} စသူတို႔ကပါ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေပၚ ျမန္မာျပည္၏ တေျမ႕ေျမ႕ ညွဥ္းသတ္ေသာ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ တကၠသုိလ္၏ အေရးပါေသာ မီးေမာင္းထုိးျပမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသန တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြား ႏုိင္ရန္။

၃။ နယူးေယာ့ခ္တုိင္းမ္ က ၂၁ ရာစု နာဇီ အက်ဥ္းစခန္းႀကီးမ်ားဟု အမည္ေပးခံရသည့္ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာသည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား (ရုိဟင္ဂ်ာၿမိဳ႕ရြာ မ်ားဟု အဓိပၸါယ္ရ) ႏွင့္ ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္စခန္း မ်ားတြင္ ေနထုိင္ရေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး တစ္သန္းေက်ာ္ ေနထုိင္ေနရေသာ ဆုိးရြားသည့္ ဘဝအေျခအေန မ်ားအေပၚ မၾကာမီက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနအေပၚ အာရုံစုိက္လာမိ ၾကေစရန္။

၄။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာေအာင္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ဦးေဆာင္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူနည္းစုအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္မႈကုိ အဆုံးသတ္ေရးသည္ ပထမ ဦးစားေပးျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရ သိသာ ထင္ရွားေစေအာင္ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ားကုိ တင္ျပရန္။

၅။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆုံး အတားအဆီးႀကီး ျဖစ္သည့္ “လူမ်ဳိးစုကုိယ္ပုိင္ အမွတ္အသားေၾကာင့္ ႀကီးမားေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုကုိ ဆက္လက္ ဖ်က္ဆီးေနျခင္း” ကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာဒီမုိကရက္ မ်ားကုိ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေပးႏုိင္မည့္ အေရးပါ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အႀကံဉာဏ္ မ်ားကုိ ဝုိင္းဝန္း စဥ္းစား အေျဖရွာေပးၾကရန္။

ကြန္ဖရင့္ အစီအစဥ္

ကြန္ဖရင့္ လက္ခံက်င္းပသူ၏ ႀကဳိဆုိျခင္း (နံနက္ ၈.၃၀ နာရီ – ၈.၃၅ နာရီ)

ပါေမာကၡ Barbara Harriss – White (ပူးတြဲ စီစဥ္သူ၊ SARC, ဝုဖ္ဆင္ေကာလိပ္)

အဖြင့္အမွာစကား (နံနက္ ၈.၃၅ နာရီ – ၈ ၄၀ နာရီ)

ေဒါက္တာ ေမာင္ဇာနည္ (သုေတသန ဆရာ၊ The Sleuk Rith Institute, Cambodia ႏွင့္ “ဗမာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဘာေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သနည္း၊ သုိ႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲ တာေရာ ဟုတ္ပါ႔မလား” အမည္ရ စာအုပ္ကုိ ေရးသား ေနသူ, Forthcoming, Yale University Press)

ပထမ နံနက္ပုိင္း အစီအစဥ္ (နံနက္ ၈:၄၀ နာရီ – ၉:၂၅ နာရီ ။ ေဟာေျပာသူ တစ္ဦးလွ်င္ ဆယ္မိနစ္။ အေမးအေျဖ အတြက္ ၁၅ မိနစ္)

“သမုိင္း ႏွင့္ လူမ်ိဳး အမွတ္အသား ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရး”

သဘာပတိ: ပါေမာကၡ Barbara Harrell-Bond (တည္ေထာင္သူ၊ ဒုကၡသည္ေရးရာ ေလ့လာေရး ဗဟုိဌာန၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္ တကၠသုိလ္ ႏွင့္ ဒါရုိက္တာ၊ ဖာဟာမူ ဒုကၡသည္ အစီအစဥ္၊ ေအာက္စဖုိ႔ဒ္။)

ေဒၚခင္လွ (ရုိဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆရာမေဟာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္)
“ျမန္မာျပည္ ရုိဟင္ဂ်ာဘဝအေၾကာင္း”

ပါ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: