Leave a comment

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္ ေရး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕ ေက်ာက္ျဖဴ ၊ သံတြဲၿမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ရွိ

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂

ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈွႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား ၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ရမၼာ၀တီခန္းမသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ   ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး   ဦးစိုးသိန္း က ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈွႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီေလးခု ဖြဲ႕စည္းၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္ တြင္းရွိ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရးကို ပိုင္ပိုင္ ႏိုင္ႏုိင္ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး တစ္ဦးမွစ၍ အားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္းကို နားလည္ထားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိက႑ အလိုက္ ဥပေဒ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ အညီ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္းမွ အလုပ္လုပ္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ အားလံုး က ေျပာင္းလဲမႈေပၚတြင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လိုအပ္ ခ်က္မ်ားအလိုက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို သံုးသပ္ကာေဆာင္ရြက္ ေပးသြား မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၾကရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုတည္း အတြက္ သာမကဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြက္ အလြန္ အေရး ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေန ထိုင္ၾကရန္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အထူးအေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ ေဘးပေယာဂႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္မ်ားကို သတိျပဳၾကရန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အတြင္း   ေနထိုင္ၾကသူ အားလံုးကို တေျပးညီဆက္ဆံ၍ အားလံုးအတြက္မွ်မွ်တတ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားၿပီး အားလံုးအေပၚ   ေမတၱာေစတနာထားကာ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းရန္ လုိအပ္ ပါေၾကာင္း။

ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရတိုင္းကလည္း ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကပါေၾကာင္း ၊ ယေန႔ အစိုးရလက္ထက္ တြင္လည္း ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ တပ္မေတာ္ ၊ ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူ အားလံုးကလည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၊ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပါ၀င္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံၾကီး ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္း ၊ ယင္းညီလာခံႀကီး၏ ရလဒ္မ်ားမွတဆင့္ မိမိတို႔အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ထူေထာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီး တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္   ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တာ၀န္ရွိ အၾကီးအကဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါေၾကာငး္ ၊ ေဒသ အတြင္းေနထိုင္ၾက သည့္   ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရး ၊အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားအေပၚ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ တာ၀န္ရွိ သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံတိုင္း သည္လည္း ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ က်င့္၀တ္ က်င့္ထံုး အစဥ္အလာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ကို ထိန္းသိမ္း လိုက္နာရန္ တာ၀န္ရွိပါေၾကာင္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အေလးအနက္ ထားပါေၾကာင္း ၊လက္ရွိပကတိအေျခအေန ေကာင္းမြန္တိုးတက္ရန္ အတိတ္က ျဖစ္ပ်က္ ခဲ့ျခင္းမ်ားကို သင္ခန္းစာရယူၿပီး ပစၥဳပၸန္တြင္ တက္ညီလက္ညီ ၾကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ၾကမည္ဆုိပါက အနာဂတ္တြင္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ေတြ႕ျမင္ ခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျပည္နယ္ႀကီး တည္ျငိ္မ္ေအးခ်မ္း ရန္ႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္   ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈႏွင့္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ရင္ဆုိင္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္ပူပန္ရန္ မလိုေၾကာင္း ၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ား၏ ေရွ႕တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူ အားလံုးက မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တာ၀န္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက အစိုးရအေပၚ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ခိုင္ျမဲစြာ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ၾကီး တည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး အလ်င္အျမန္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံသား အားလံုး ေမွ်ာ္မွန္း ထား သည့္ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံေသာဒီမို ကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏိိုင္ငံေတာ္ၾကီးအျဖစ္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ တင့္တယ္စြာ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး ၀န္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္း ေပၚေပါက္ လာျခင္းႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥသည္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသား ေရးႏွင့္   ႏုိင္ငံတကာမွ ျမင္သည့္ ပံုရိပ္အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိေနသည့္အတြက္ မ်ားစြာအေရး ႀကီးပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အလုပ္သမားကိစၥဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္း မ်ား ၊ သစၥာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ရက္ေပါင္းတစ္ရာအတြင္း ေရြႊ႕ေျပာင္းေန ထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ ေပး သြားမည့္ အေျခ အေနမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား   ေက်ာင္းသူမ်ားကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး ကတ္ျပားထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ၊ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားအတိုင္း ျပည္သူလူထုကို မ်က္ႏွာမူကာ တာ၀န္ခံမႈ ၊ တာ၀န္ယူ မႈရွိရွိျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက သတ္မွတ္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး တြင္   ေက်ာင္း အ ဆင့္တိုးျခင္းမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုပညာသင္ႏွစ္ သာမက ေနာင္လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္ မ်ားတြင္ ျမစ္ကူးေခ်ာင္းျခား သြားလာေနရသည့္ ေဒသ မ်ားမွ ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ ပညာသင္ယူမႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္ ေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမွင့္ ျခင္းမ်ား ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း ၊ သင္ၾကား ၊ သင္ယူမႈ အပိုင္းႏွင့္ ပညာေရး အရည္ အေသြးျမင့္ မားလာေစရန္ ဆရာ ၊ဆရာမမ်ား၏ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္ၾကားပို႔ခ်မႈ အရည္အေသြးျမင့္မားလာေရး ကို ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေက်ာက္ျဖဴေဒသ အတြင္း ေရာဂါဘယ ကင္းေ၀းေစေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားအေပၚ မဟာဗ်ဴဟာ ၊နည္းဗ်ဴဟာမ်ားျဖင့္ ေရ ရွည္ေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ား   ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက မိမိတို႔ အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔အသံကို နားေထာင္ ကာ   ျပည္သူတုိ႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လႊတ္ေတာ္ ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔ကပါ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုး တက္ေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္ အကူျဖစ္လာေစ မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ထိန္လင္းက လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈ ဆိုင္ရာမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထုကပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေကာ္မတီအသီးသီးက က႑အလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီး ႏွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ကညင္ေတာ IDP စခန္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ လူမႈစီးပြားအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈကာ ေက်ာင္းသံုးဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ထီးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး မီးေဘးသင့္ ျပည္သူ မ်ား အတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေပးရန္ ျပင္ျဖဴေမာ္ေက်း ရြာတြင္ တည္ေဆာက္ထား သည့္ အိမ္ရာမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၾကျပီး အိမ္ေထာင္စု၀င္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးစြာ ေတြ႕ဆံု သည္။
ထို႔အတူ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခဲြကလည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္ မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်ာက္တစ္လံုး IDP စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအမံမ်ား ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၾကသည္။

ယင္းေနာက္ IDP စခန္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ၊က်န္း မာေရးႏွင့္ အျခားလို အပ္ခ်က္မ်ား ကိုတင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး ရဲေအာင္က တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒ၊ ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႕ံၿဖိိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ား ကပါ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ရွိရွိျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေတြးေခၚ ခ်ိန္ဆကာ လက္ေတြ႕က်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း   ေျပာၾကားသည္။

မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးွႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ သံတြြဲၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ ရွိ ၿပီး ဒြာရ၀တီခန္းမ၌ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။

ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ သံတြဲခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးညီညီေထြးက ေဒသဆိုင္ရာအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားက ေဒသဖြ႕ံျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ေကာ္မ တီအလိုက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာန အလုိက္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ဆက္လက္   ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္း လင္းေျပာၾကားၾကသည္ ။

ယင္းေနာက္ ေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ သံတြဲ ၊ ေတာင္ကုတ္၊ ဂြ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ မ်ား ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္ အကူျပဳ ေကာ္မတီမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား ၊ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိ သူမ်ား က ေဒသ အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ၊ ျပည္နယ္ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ လိုသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾက ရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္ လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: