Leave a comment

Call for a Truly Independent Investigation into the Situation in Rakhine State

January 18, 2017.

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို နားလည္သိရွိေစရန္၊ အမွန္တကယ္သးီျခား လြတ္လပ္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ လိုုအပ္ေၾကာင္း တာင္းဆိုျခင္း။

ဇန္န၀ါရီလ၊ (၁၈)ရက္ေန ့၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္။

There are several competing narratives attempting to explain the complicated situation of human rights and communal tensions in Rakhine State.

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လြန္စြာရွဳပ္ေထြးေလးနက္ ေသာ လူ ့အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ ရေသာ အေျခအေနတင္းမာမွဳမ်ားစြာတို ့ကို ရွင္းလင္း တင္ျပႏိုုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေသာ သေဘာထားအျမင္ ကြဲျပား ျခားနားသည့္ အေျခအေနေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိၾကပါသည္။

People from all ethnic and religious backgrounds in Rakhine State have endured decades of persecution and discrimination, and the outbreak of violence in Rakhine State in recent years is the latest chapter in a long history of human rights abuses. Despite concerns voiced by governments and human rights organizations, and despite commissions appointed by President Thein Sein, the situation across Rakhine State continues to worsen, and tensions continue to rise.

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ေသာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုတို႔သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးတို ့ကို အေျခခံ ေသာ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်မွဳမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ထို ့အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ ရွည္လ်ား လွေသာ လူ႔သမိုင္းတစ္ေလ်ွာက္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ လူ့အခြင့္အေရးအဖြဲအစည္းမ်ား စြာ တို႔၏ အေလးထားမွဳမ်ားႏွင့္အတူ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ခန့္အပ္ေသာ ရခုိင္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ ရွိခဲ့ေသာ္ ျငားလည္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိအေျခအေနမ်ားသည္ ပုိ၍ဆိုးရြားလာျပီး၊ တင္းမာမွဳမ်ားစြာသည္လည္း ဆက္ လက္ ၍ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။

Many abuses happening in Rakhine State have also occurred in other parts of the country. However, the situation in Rakhine State has dominated the international community’s attention on Myanmar, diverting attention away from other ongoing human rights problems in the country.

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ မ်ားစြာေသာလူ ့အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မွဳမ်ားကဲ့သို႔ အျခားေသာေဒသမ်ား တြင္း အလားတူကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၾကပါသည္။ မည္သို ့ပင္ဆိုေစကာမူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းျဖစ္ ေပၚေန ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ လူမွဳပတ္၀န္း က်င္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္၀င္စားမွဳတြင္ အဓိကက် သျဖင့္ အျခားေသာေဒသမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိ ေသာ လူ ့အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားမွာ အေလးေပး ေျဖရွင္းမွဳမ်ားမွ အာရံုလႊဲျခင္းခံေနၾကရပါသည္။

Furthermore, we believe the situation in Rakhine State presents an obstacle for the development of Myanmar, and we are concerned that the situation will create obstacles for the new government.

ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  အေျခအေနမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ျပီး ၄င္းအေျခအေန သည္ အစိုးရသစ္အတြက္ အခက္အခဲမ်ား ဖန္တီးမည္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိုးရိမ္ပါသည္။

For these reasons and others, we, the undersigned organizations, recommend an international and truly independent investigation into the situation in Rakhine State. Specifically, we recommend a commission of inquiry to fully assess the totality of the situation in Rakhine State and provide clear recommendations for the current government to effectively address and prevent further problems in Rakhine State.

ေဖာ္ၿပပါ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားႏွင့္တကြ တျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္၊ ေအာက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခ အေနမွန္မ်ားက ိုေလ့လာနားလည္သိရွိေစရန္ ႏိုင္ငံ တကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳႏွင့္တကြ၊ အမွန္တကယ ္သးီျခား လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္း ဆိုအပ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တစ္ခုဖြဲ ့စည္း၍ ရခိုင္ျပည္ နယ္ အတြင္း ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျပီး၊ တိက်ခိုင္မာျပတ္သား ေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိေသာ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္ေသာ အေျဖရွာေဖြမွဳ ့ႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရး ျပသနာမ်ားကိုု ကာကြယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တို ့မွ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

We believe that a truly independent investigation would help Myanmar overcome the complicated problems in Rakhine State, and help re-balance the world’s focus on the overall human rights challenges faced by all the people of Myanmar.

အမွန္တကယ္ သီးျခားလြပ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ တစ္ခု ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ရခိုင္ျပည္ နယ္ရွိ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳကာ၊ ျမန္မာျပည္သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမွဳမ်ားအေပၚ တစ္ကမ႓ာလံုး ဆိုင္ရာအျမင္ကို ျပန္လည္ညွိယူႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

We believe this will help the overall situation of human rights in Myanmar.

ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္ အေရးဆိုင္ရာ ေယဘုယ်အေျခအေနကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။

Signatories 
လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား

1.     Action Committee for Democracy Development (ACDD)
2.     Action Group on Monitoring Communal Tension
3.     Association of Human Rights Defenders and Promoters – HRDP
4.     Bridging Rural Integrated Development and Grassroots Empowerment (BRIDGE)
5.     Burmese Women’s Union
6.     C.T.U.M-Mandalay
7.     Capacity Development Trainers Network (Mandalay)
8.     Center for Youth and Social Harmony (CYSH)
9.     Child Rights Working Group (Mandalay)
10.   Chin Human Rights Organization (CHRO)
11.   Coexist Myanmar
12.   Election Observers Network – Mandalay (E.O.M-M)
13.   Farmer Rights and Development Organization
14.   Farmer Union (Magway Region)
15.   Forum for Democracy in Burma (FDB)
16.   Future Bright Library
17.   Green Future Environmental Activities Group
18.   Green Network Sustainable Environment Group
19.   Hands of Unity Group
20.   Human Rights Working Group (Myanmar)
21.   Humanity Institute
22.   Kachin Women’s Association Thailand
23.   ME Community Development Center
24.   Magway EITI Watch Group
25.   Mandalay Social Network
26.   Metta-Campaign (Mandalay)
27.   Metta-Campaign – Youth (Mandalay)
28.   Network for Democracy and Development (NDD)
29.   Nyein Chan Yar
30.   Organic Agro and Farmer Affair Development Group
31.   People for People
32.   Progressive Voice (PV)
33.   Rainbow Organization (Singu-Township)
34.   Smile Education and Development Foundation
35.   Women’s League of Burma (WLB)
36.   Women Peace Network-Arakan (WPNA)
37.   Yangon School of Political Science (YSPS)
38.   Youth Current Group
39.   Youth Pacemaker Organization
40.   Yway Lat Yar Institute
41.   88 Open-Society Committee (Mandalay)

http://www.fortifyrights.org/publication-20170118.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: