Leave a comment

နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရုံဳး ၀န္ျကီးဌာန၏ ျပည္သူသို႔ တစ္ႏွစ္တာ ရွင္းလင္း ေျဖျကားခ်က္ေပၚ သုံးသပ္ခ်က္

နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံဳး ၀န္ျကီးဌာန၏ ၁-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔သတင္းစာပါ ရွင္းလင္းခ်က္မွာ ျငီ္မ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေဖာ္ ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းထားသည္။ အစိုးရသစ္၏ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္မွာ Peace (ျငိမ္းခ်မ္းေရး) prosperity စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖူိတိုးတက္ေရး Democracy (ဒီမိုကေရစိ စနစ္ ရွင္သန္ခိုင္မွာ ေအာင္ေရး) ဟုေဖာ္ျပထားသည္။
ျပည္တြင္းစစ္သည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ရွိသြားျပီ။ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဴပ္ျငီမ္းရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ျပင္ဆင္အားထုတ္ခဲ့သည္။မျပီးျဖတ္နုိင္ခဲ့ေခ်။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္သာ NCA (National Ceasefire Agreement) အမ်ိဴးသားအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဴပ္ လက္မွတ္ထိုးနိုင္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္စုျကည္၏ အစိုးရသစ္က ၂၁ ရာစု ပင္လုံျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ျကိုး ပမ္းရာ NCA လက္မွတ္ထိုးသူ ဦးေရ တိုးမလာေသးေခ်။ လက္မွတ္ထိုးျပီးအဖြဲ႔အခ်ိဴ႕ႏွင့္ တိုက္ခိုက္မူမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနေျကာင့္ သတင္းမ်ား ဖတ္ရူေနရသည္။  ျပည္တြင္းစစ္ဟူသည္ အာဖရိက ေလတင္ အေမရိက နိုင္ငံတစ္ခ်ိဴ႕မွာလည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားခ်ီ၍ ဆင္ႏြဲမူမ်ားရွိ ခဲ့သည္ ။ ျငီမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီ္ခ်က္ရျပီးေနာက္ ျပန္လည္ ပ်က္ျပားသြားသည္မ်ားလည္းရွိသည္။
သို႔ေသာ္ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဴပ္ျငိမ္းေရးကို  စစ္အစိုးရ စစ္ဗိုလ္မ်ားဦးေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးွညွိနိုင္းမူမ်ား က ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အဆုံးမသတ္နိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္စုျကည္ ဦးေဆာင္အားထုတ္လ်င္  ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိသြားမည္ဟု ျပည္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္ေပၚတြင္ ယုံျကည္အားကိုးမူရွိခဲ့သည္။ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစိ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေပးနိုင္မည္ဟု ယုံျကည္ခဲ့သည္။ ထိုေျကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ မွအပ အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအားလုံးတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ NLD ခုႏွစ္ျကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ မဲအမ်ားဆုံးရေသာ SNLD ရွမ္းအမ်ိဴးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္သည္ ၁၉၉၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားမွစ၍ NLD ႏွင့္လက္တြဲျပီး နိုင္ငံေရး လူပ္ရွားလာေသာ နိုင္ငံေရး ပါတီ ျဖစ္ပါသည္။
ယခုထိုယုံျကည္အားကိုးမူ ပ်က္ျပားသြားပုံရသည္။ ၂၀၁၇  ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမ်ိဴးစု ပါတီ မ်ားက မဲအမ်ားဆုံးႏွင့္ အနိုင္ရသြားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ NLD အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း စစ္မွန္ေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားကို သိသာျမင္သာေအာင္ မမေဖာ္ ေဆာင္နိုင္ခဲ့ေခ်ဟု ျပည္တြင္း ျပည္ပ နိုင္ငံေရး ပညာရွင္ မ်ား နိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သုံးသပ္ေနျကသည္။ လက္ရွိအစိုးရကို တပ္မေတာ္က လႊမ္းမိုးထားသည္ဟု ေ၀ဖန္ေနျကသည္။ ဌာနမ်ားတြင္ ယခင္ ဗ်ဴရိုကရစ္မ်ား က ယခုအထိ ဆက္လက္ ျခယ္လွယ္ေနသည္။အစိုးရက လူမိ်ဴးေရး အစြန္းေရာက္သူမ်ားကို ပို၍ အေလးေပးေန သည္ဟု ေ၀ဖန္မူလည္းရွိေနပါသည္။ အစြန္းေရာက္မ်ား ေတာင္းဆိုသမ်ကို အားေပးလက္ခံသည္။ အက်ိဴးေဆာင္ အကာအကြယ္ေပးသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ ေဒါက္တာ ကူဖီအာနန္၏ ရခိုင္ျပည္နယ္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျကားျဖတ္ အျကံျပဳခ်က္မ်ားကိုေဒသအေျခအေနျကည့္ျပီး အေကာင္အတည္ေဖာ္ ရမည္ဟု ေျက္ညာ ထားျခင္းသည္ ထိုေဒသရွိ ၇ခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း   ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ဆိုိျခင္းႏွင့္ အတူတူဟု ေ၀ဖန္ခ်က္ မ်ား ထြက္လာသည္။ ယေန႔ ရခိုင္ျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ အေမွာင္ထု ပုံးလြမ္းေနသည္၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူလုံး၀မရွိပါ။ အာဏာရွိသူမ်ားက ဖမ္းဆီးနိုင္သည္၊ သတ္ျဖတ္နိုင္သည္၊  ေငြညွစ္နိုင္သည္။ အမ်ိဴးသမိးမ်ား၏ ကာအႏၵရယ္  ဖ်က္ဆီးနိုင္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ဘယ္သူ႔အလွည့္ ဘယ္ခ်ိန္လာမည္ မေျပာနိုင္ စိုးရိမ္းထိပ္လန္႕  ေျကာက္ရြံ႕ေနျကရသည္။ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ား မေဖါက္ေရာက္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူမ်ား က်ီးလန္႔စာ  စားေနျကရသည္။ လုံျခံဳေရးအဖြဲ႔နဲ႔ တပ္သားမ်ား လာသည္ဟု သတင္းရလ်ွင္ပင္ ရြာက ထြက္ေျပးျပီး  ေတာေတာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ ေရွာင္တိမ္းေနျကသည္။ တခ်ိဴ႕က ရြာလုံးခြ်တ္ ထြက္ေျပးရန္လည္း စဥ္းစား ေနေျကာင္း သတင္းမ်ား ရရွိသည္။ သြားေရာက္ရန္ လုံျခဳံေသာေနရာသည္ အလွမ္းေ၀း၍ ခရီးလမ္းတြင္ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္းေနရသည္ ဟုဆို၏။ ထိုေဒသရွိ လူတို႔မွာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လုံျခံဳမူ ပ်က္ျပားသြားသည္။ အသတ္ခံရသူမ်ားအတြက္ တရားဥပေဒ လမ္ေျကာင္းပိတ္သြား၏။ အဖမ္းခံရသူမ်ားအတြက္လည္း လႊတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစမျမင္၊ အားလုံး အျကမ္းဖက္အုပ္စုႏွင့္ ပါတ္သက္ေနသည္ဟုဆို၏။ ၄င္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမွ ျပည္သူ႔ဘ၀ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္  ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ဌာနခ်ဴပ္ႏွင့္ ရဲစခန္း ႏွစ္ခု အျကမ္းဖက္သမားမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟုဆိုရာ ထိုေဒသရွိျပည္သူအားလုံး အျကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ပမာ အစိုးရက ဆက္ဆံသည္။ အလွမ္းေ၀းေသာ ဘူးသီးေတာင္မွ လူတစ္ခ်ိဳ႕ ကိုလည္း ခိုင္လုံေသာအေထာက္အထားမရွိပဲ အထက္တိုက္ခိုက္ မူမွာ ပါ၀င္သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဖမ္းခ်ဴပ္ တရားဆြဲ ထားသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္ စိုးရီမ္ေျကာင့္ျကားမူမွ မလႊတ္ကင္းပဲ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ သြားလာမူခက္ခဲေန၍ အစာေရစာ ပ်က္လတ္ေနသည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ စီးပြားေရး အလု႔ိုငွာ ရြာအျပင္ထြက္ပါက  ရြာအာဏာပိုင္မွ ေထာက္ခံခ်က္ယူရသည္။ နိုင္ငံသား စီစစ္ရန္ အစိုးရမွာ တုတ္ေပးေနေသာ NVC ကဒ္ျပားမယူလ်င္ ထိုရြာထြက္ ေထာက္ခံခ်က္ မရနိုင္ေခ်။ တနည္းအားျဖင့္ NVC လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္ရန္ ရြာသားမ်ားကို အျကပ္ကိုင္ ေနသည္။ NVC လက္မွတ္ဆိုသည္ကို ရြာသားမ်ား နားမလည္ေခ်။ အေထာက္အထားရွိသူမ်ား NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္မလိုဟူေသာ အစိုးရ၏ ရွင္းလင္း ခ်က္သည္ ထိုေဒသအတြက္မဟုတ္သလိုျဖစ္ေနသည္။ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ားရွိေသာ တစ္ျခားနယ္စပ္မ်ားမွာလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမူ ပ်က္ျပားေနမည္ဟု သုံးသပ္၇ေပသည္။
အုပ္ခ်ဴပ္သူမ်ား ၀န္ျကီးမ်ားသည္ အေတြ႔အျကုံမရွိ အရည္အခ်င္းညံ့သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမူညံ့၍ စီးပြါးေရး တိုးတက္မူမရွိဟု နိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေနသည္။ ယခင္အစိုးရလမ္းေျကာင္းအတိုင္း က်င့္ထုံးအတိုင္းသာ ဆက္လက္သြားေနသည္ဟု အာဏာရ Party မွရွင္းလင္းခ်က္မွာပါေနသည္ကို ျပည္သူမ်ားက ေထာက္ျပေနသည္။ အေျပာင္းအလဲမျပဳလုပ္ရဲဟု ျပည္သူမ်ားက ေ၀ဖန္ေန ျကသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ စီးပြားေရးတိုးတက္မူ၊  ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမူ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္မူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလို ျဖစ္မလာဟု စီးပြါးေရး ပညာရွင္မ်ားက  ေ၀ဖန္ေနသည္။ အဂတိ တရားႏွင့္ လဘ္ေပးလဘ္ယူမူမ်ား ယခင္ႏွင့္ မထူးျခားလွဟု  ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုေနသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး တာ၀န္ရွိသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၀န္ထမ္းမ်ားက လြတ္လပ္စြာ ဥပေဒခ်ိဴးေဖါက္နိုင္သည္ဟု  ျပည္သူမ်ားက ေျပာဆိုေနသည္။ အထက္ပါကိစၥမ်ားကို ေျပာင္းလွဲ မွန္ကန္လာရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက အေလး အနက္ထား ေလ့လာစဥ္းစာျပီး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ လိုအပ္ေနသည္။
ဒီမိုကေရစီ အေရးသည္လည္း ပါတီတည္ေထာင္နိုင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိေနျခင္း ႏွင့္ လြတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းတို႔သာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစိ အနွစ္သာရျဖစ္ေသာ ေျပာဆိုခြင့္ လြတ္လပ္မူ၊ သြားလာခြင့္ လြတ္လပ္မူ၊ ကိုးကြယ္ယုံျကည္ခြင့္ လြတ္လပ္မူ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေျကာင္းအတြက္ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္မူမ်ားေနရာေဒသ တစ္ခ်ိဳ႕မွာမရွိေခ်။ စားေရး၊ အိပ္ေရး၊ ၀တ္ေရး သြားလာေရးတို႔အတြက္ ေျကာင့္ျကားမႈမ်ားရွိေနသည္။  စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမရွိ၍ လူတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးျဖည့္စုံ ဖိုလုံမူ၊တိုးတက္မူမရွိပါ။ နိုင္ငံျခားသြားေရာက္ စီးပြားရွာျခင္းကိုအားကိုးေနရသည္။
ဗိယနမ္းနိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ကာလတုန္းက နိုင္ငံရပ္ျခားထြက္ေျပးသူမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာ ခြင့္ျပဳ၍ အရင္းအႏွီိးသစ္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မူ ပညာမ်ား ျပည္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိလာျပီး နိုင္ငံ့စိးပြားေရးတိုးတက္လာခဲ့သည္ ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္မူျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံသားမ်ားကို ျပည္တြင္းလာေရာက္ ရင္းနွိးျမုပ္ႏွံမူျပဳရန္ ဆြဲေဆာင္မူ အလြန္ေႏွးေကြး ေနေပသည္။ ဒီမိုကေရစိအေရးအတြက္ ထြက္ေျပးခဲ့သူမ်ားပင္ ဌာနယ္ျပန္ခြင့္မရွိျဖစ္ေနသည္။
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံဳး ၀န္ျကီးဌာန၏ ရွင္းလင္းခ်က္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးွႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ေဒၚအောင္ဆန္းစုျကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ႏွင့္ ၄င္းလက္ေအာက္ လုပ္ငန္း  ေကာ္မတီ ၄ ခု ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေနေျကာင္းပါရွိသည္။ ေရရွည္ ျငီမ္းခ်မ္းေရးရနိုင္ ေရးအတြက္ ကုလသမၼဂ အတြင္းေရးမူခ်ဴပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ကူဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေသာအျကံေပး ေကာ္မရွင္ တစ္ရပ္လည္း ဖြဲ႔စည္းထားေျကာင့္ပါရွီသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျငီမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးတို႔သည္ ယေန႔ နိုင္ငံအတြက္ အေရးျကီးေနသျဖင့္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ အေကာင္အတည္ ေဖာ္ရန္လိုေပမည္။ေဖာကၡရာ၀ါသမိုးကဲ့သို႔ ကြက္ျခားကြက္ျခား ရြာေနပါကေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ ျငီမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမူ ရနိုင္မည္မဟုတ္ေခ်။ အထက္၀န္ျကီးဌာန ရွင္းလင္းခ်က္တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မွိတင္း ေနထိုင္ ျကသူမ်ားအားလုံး ၏ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြင္း တင္းမာမူမ်ား မုန္းတီမူမ်ားႏွင့္ ရန္လိုမူမ်ားအား အရင္းအျမစ္အေျခခံမ်ားမွစတင္ျပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးႏွင့္ အသိုက္အ၀ိုင္း မ်ားျကားတြင္လည္းေကာင္း တိုင္းရင္းသား ညီကိုမ်ားအျကားတြင္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ရင္ျကား  ေစ့နိုင္ေရး လိုက္ေလ်ာ္ညီေထြ အတူတကြေအးခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဴးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။— ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငီမ္းေအးခ်မ္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ယင္းေဒသမွာ ေနထိုင္သူေတြရဲ့ လူမူစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အတြက္ဘက္ေပါင္းစုံ ခ်ဥ္းကပ့္ အထူးအေလ့ထား ေဆာင္ရြကေနပါသည္ဟုပါရွိသည္။
၄င္းသည္အားရ၀မ္းသားစရာေက်းဇူးတင္ ျကိုဆိုစရာျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၀န္ျကီးဌာန၏ အထက္ရွင္းလင္းခ်က္စာမွာပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သည္ သဘာ၀ သံယံဇတာ ေပါ့ျကြယ္၀သည့္ ကမ္းရိုးတမ္းေဒသျဖစ္ေသာ္လည္း အေျကာင္းအမ်ိးမ်ိဴးေျကာင္း ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၄င္းတို႔၏ ေမြးရပ္ေျမကို စြန္းခြာလ်က္ ေရျကည္ရာ  ျမတ္နိုးရာအရပ္မ်ားသို႔  ထြက္ခြာ သြားသျဖင့္လည္းေကာင္း အိမ္ႏွီးခ်င္းနိုင္ငံမွ နည္းမွန္လမ္းမွန္မဟုတ္ပဲ ၀င္ေရာက္လာေသာ Irregular Immigration  ေျကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း က်န္ရွိသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ေမြးရပ္ေျမေပါတြင္ လူနည္းစုမ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရသည့္ အေနအထားကို အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အထူးသုံးသပ္ေလ့လာမိသည္ဟုပါရွိသည္။
ဤနည္းမမွန္လမ္းမမွန္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟူေသာစကားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ေျပာေနေသာ ညီညြတ္မူ သာဟဇတျဖစ္မူ ေရရွည္ျငီမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္နိုင္မႈမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ေသာစကားျဖစ္သည္။ ဤစကားသည္ စစ္အစိုးရမ်ား၏လက္သုံးစကား ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ႏွင့္ထိုေဒသရွိ မူဆလင္မ်ားကို ရန္တိုက္ေပးေသာစကားျဖစ္သည္။ ထိုိိုထိုေသာစကားမ်ိဳးျဖင့္ ေသြးခြဲမူေျကာင့္ လူမိ်ဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ဆက္တိုက္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ရွင္းလင္းစာမွာ ပါသည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ပဋိပကၡသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အျမစ္တြယ္ေသာျပသနာ၊ စိန္ေခါမူမ်ားမဟုတ္။ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အုပ္ခ်ဴပ္ေရးပိုင္းမွ ခြဲျခားဆက္ဆံမူမရွိခဲ့ေသာ ဖဆပလ ပထစ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ေခတ္ကာလမ်ားတြင္ လူမ်ိဴးေရး ပဋိပကၡမရွိခဲ့ေခ်။ မူဆလင္မ်ားကို နိုင္ငံသားမဟုတ္ ခိုး၀င္သြားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားဟု တံဆိိတ္ခပ္ျပီး လူမူဘ၀ တစ္ခုလုံးကို ကန္႔သတ္ ခ်ဴပ္ျခယ္လိုက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ပဋိပကၡမ်ား အျကမ္းဖက္မူမ်ားေပၚေဖာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ ကာလမ်ားက သိုးႏွင့္က်ား အတူတူတစ္ေနရာတည္းမွာ ေရေသာက္ခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားရွိခဲ့သည္။ လူမ်ိဴးစု ႏွစ္စုကို တန္းတူညီမ်ဆက္ဆံလ်ွင္ တန္းတူညီတူ အသိအမွတ္ျပဳလ်ွင္ျပသနာေပၚရန္ စိန္ေခၚမူမ်ားရွီလာရန္အေျကာင္းမရွိေပ။ ျပည္သူအားလုံးကို တန္းတူညီတူ ဥပေဒ၏အကာအကြယ္ေပးရန္လိုေသည္။
မူဆလင္နွင့္ရခိုင္သည္ ရြာခ်င္းကပ္လ်ွက္ လယ္ေျမစိးပြါးေရးခ်င္း ဆက္စပ္လ်ွက္ ရွိသည္။အျပန္အလွန္ မွိ္ခိုေနရသည္။ ယခင္က နိုင္ငံသားအဆင့္အတန္းတန္းတူညီတူရွိခဲ့၍ လူမ်ိဴးစုႏွစ္စု အတြင္း လူမ်ိဳးခြဲျခား ဆက္ဆံမူမရွိခဲ့ေခ်။ ထုိေဒသမွာ မူဆလင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား(မူဂ်ာဟစ္)ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပင္လ်ွင္ တခ်ိန္က မဟာမိတ္မ်ား အျဖစ္သာရွိခဲ့သည္။ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမွ နည္းမွန္လမ္းမွန္မဟုတ္ပဲ ၀င္ေရာက္လာေသာ Irregular Immigration ေျကာင့္ဟု မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းသည္ မမွန္ကန္ပါ။ ဘဂၤလာေဒရွ္႕ နိုင္ငံ၏ တစ္ဦးက် ၀င္ေငြသည္   ျမန္မာနိုင္ငံထက္ မ်ားသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ အေမရိကကဲ့သို႔ စက္မူဖြံ႔ျဖိဳးေသာေဒသမဟုတ္၊ အလုပ္အကိုင္ ေပါမ်ားေသာေနရာမဟုတ္၊ ဘဂၤလီမ်ား မည္သည့္အက်ိဳးကိုေမ်ွာ္၍ ရခိုင္သို႔ လာျကမည္နည္း။ ရခိုင္မွ မူဆလင္မ်ား ျပည္ပသို႔ ထြက္သြားသည္သာရွိ၏။ ၀င္လာသည္မရွိ။ ထိုေဒသရွိ နစက တပ္ဖြဲ႔မ်ားက အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ကြက္ကဲ စီစစ္ခဲ့ရာ ခိုး၀င္ေသာ ဘဂၤလီ ဟူ၍ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းလည္းမ၇ွိပါ။
ရခိုင္ေဒသမွာရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအခ်င္းခ်င္းနားလည္မူ ယုံျကည္မူ ျငီမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္မူမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မွာျပသနာျဖစ္ေနေသာ လူမ်ိဴးစုႏွစ္စုကို တန္းတူညီတူ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ဆက္ဆံျခင္း ခိုး၀င္လာသူနွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသခံမ်ားဟူေသာ အသုံးအႏုန္းမ်ားကို သုံးစြဲျခင္းမ်ိဴး မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္အစိုးရမ်ားလက္ထက္တြင္ ထိုအသုံးအႏုန္းမ်ားမရွိခဲ့၍ သဟဇာတက်ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းသည့္လူ႔အသိုက္အ၀န္းရွိခဲ့သည္။ ျကီးမားေသာ လူမ်ိဴးေရး ဘာသာေရး ပဋိပကာမ်ား မေတြ႔ခဲ့ရေခ်။ ယခုေနာက္ပိုင္း အစိုးရမ်ားက အဆင့္အတန္းခြဲျခားျခင္း၊ အမ်ိဴးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား သိမ္းယူ၍ နိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား တုတ္ေပးမည့္အစား ယာယီသက္ေသခံ ကဒ္ျပား white card မ်ား တုတ္ေပးျခင္း ႏွစ္အေတာ္ၾကာမွ နိုင္ငံသားစီစစ္ျခင္း (verification ) ျပဳလုပ္ရမည္ဟုေျပာျခင္း နွင့္ေနာက္ဆုံး white card ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ား နိုင္ငံသားအျဖစ္ မစီစစ္ရသူမ်ားဟု သတ္မွတ္၍္ NVC ကဒ္ျပားကိုင္ေဆာင္ရမည္ဟု အစိုးရမွ စီစဥ္ေနသျဖင့္တိုင္းရင္းသာဆိုသူမ်ားက White card ကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူ မူဆလင္မ်ားကို အထင္အျမင္ေသး လာျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားဆုိသူမ်ားတြင္ မူဆလင္မ်ား၏ ဥစၥပစၥည္းမ်ားကို သိမ္းယူလိုသည့္စိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာျပီး အၾကမ္းဖက္မူမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။
အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း စင္ကာပူ နိုင္ငံကို မွိေအာင္လိုက္မည့္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အဓီကနိုင္ငံေရး မူ၀ါဒကိုခံယူက်င့္သုံးရန္လိုေပမည္။ စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ အဓိကနိုင္ငံေရး မူႏွစ္ရပ္မွာ လူမ်ိဴးေရး တန္းတူညီမွွ်ေရးႏွင့္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖစ္သည္။
ရခိုင္ျပည္ေရာက္နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို ၁၉၄၀ ခုႏွစ္ နိုင္ငံျခားသားမွတ္ပုံတင္ ဥပေဒႏွင့္၄င္း၏ နည္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ နိုင္ငံျခားသားမ်ားမွတ္ပုံမတင္ပဲေနွွလ်င္ ထိုဥပေဒအရ လည္းေကာင္း ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လ၀က အေရးေပၚ ဥပေဒျဖင့္လည္းေကာာင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူမူမ်ားရွိသည္။ လက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းေနမူဆလင္မ်းကို ထိုကဲ့သို႔မျပဳလုပ္ပဲ ထားရွိျခင္းသည္ ထိုစဥ္က ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံသားျဖစ္မူ ဥပေဒႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ညီညြတ္ေန၍ နိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ား တုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က နိုင္ငံျခားသားဟု သတ္မွတ္ျခင္းမျပဳပဲ နိုင္ငံသားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း၏ ဥပေဒပိုင္း concept   နွင့္ Rationale ဆင္ျခင္သုံးသပ္မူမ်ားကို ယေန႔အခါမွာလည္း လက္ခံက်င့္သုံးမွသာ တည္ျငီမ္းေအးခ်မ္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ဤမူဆလင္မ်ား၏ သမိုင္းေျကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုသည့္အျပင္ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းမူတည္ေဆာက္ရန္ ဆႏၵ (will) ရွိရန္လည္း လိုေပသည္။ သမိုင္းကိုေဖ်ာက္ျပီး နိုင္ငံသား ရုပ္သိမ္းျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးကို ပ်က္ျပားေစပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ေသာေဒသခံ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ( မူဆလင္) ကမန္ ျမဳိ ဒိုင္းနက္ သက္ ျမန္မာျကီး စသည္တို႔သည္ နယ္စပ္၏ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွာ ခြ၍ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ျကျပီး နယ္စပ္၏ ျမန္မွာဘက္မွာ ရွိသူမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံသားဟု အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံခဲ႔ရသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီသူမ်ား မကိုက္သူမ်ားကို နိုင္ငံသား လတ္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။ နိုင္ငံျခားသားအျဖစ္သာ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္။ သန္းခ်ီေသာ ရခိုင္မွ မူဆလင္မ်ားကို နိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ျခင္းမျပဳပဲ နိုင္ငံသားလက္မွတ္ (အမ်ိဴးသားမွတ္ပုံတင္) လက္မွတ္မ်ားတုတ္ေပးျခင္းသည္ မေတာ္တဆျဖစ္ေေပၚမူ ထိုစဥ္ကအစိုးရ၏ မွားယြင္းမူမျဖစ္နိုင္ နိုင္ငံတကာ စံႏႈံးနဲ႔ကိုက္ညီေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေအာင္ဆန္း အက္တလီစာခ်ဴပ္၊ ႏုအက္တလီစာခ်ဴပ္မ်ားအရ ျမန္မာနိုင္ငံ သားမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အထက္ရခိုင္ျပည္နယ္ေန မူဆလင္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အိမ္ေထာင္စု အလိုက္ေသာ္လည္း မွတ္တမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လ၀က ရုံးမ်ားတြင္ရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္ သိသာေအာင္ အေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ NVC ကဒ္ ကိုင္ရမည္ဟုဆိုျခင္းသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေပ။ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း၊ ဟသၤာ စီမံခ်က္ျဖင့္  ျပန္လည္လက္ခံေရး စာရင္းမ်ားတြင္  ျမန္မာနိုင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာ ဟုပါရွိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ နစက အဖြ႔ဲမွ တင္းျကပ္စြာ စီစစ္ခဲ့ရာတြင္ နိုင္ငံျခားမွ ၀င္လာသူမ်ားဟူ၍ ေဖာ္တုတ္နိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ နိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဌာနေပါင္းစုံျဖင့္ သုံးလတိတိ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ခိုး၀င္လာသူမရွိသေလာက္ဟု VOA သတင္းေထာက္ကို  ေျဖဆိုခဲ့သည္ မွတ္တမ္းလည္းရွိပါသည္။ လ၀က ၀န္ျကီး ဦးခင္ရီကလည္း အလာတူေျပာခဲ့သည့္အျပင္ ထိုေဒသလ၀က ၀န္ထမ္းမ်ား ၅၀ ရာနုန္းေက်ာ္သည္ ရခိုင္မ်ားျဖစ္၍ ခိုး၀င္ ကုလားမ်ားကို ျကိုဆိုလက္ခံရန္ အေျကာင္းမရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေျကာင့္ ယေန႔ လူမ်ိဳးအသစ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားဟု အသိအမွတ္ျပဳေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီကာလ အထိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု စာရင္း၀င္ ျဖစ္ခဲ့သူမ်ားကို တိုင္းရင္းသားဟု သတ္မွတ္ေရးကို ခန္႔ကြက္ျခင္းသည္ လူမ်ိဳးေရး သက္သက္သာျဖစ္သည္။
မူဆလင္မ်ား လူဦးေရးတိုးနုန္း ျမင့္မား၍ ရခိုင္လူမ်ိဴးမ်ားကို လႊမ္းမိုး ၀ါးမ်ိဳးသြားမည္ဟု ယေန႔ နိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေနရာတကာမွာေျပာဆိုေနျခင္းသည္ ရခို္င္မ်ာကိုအက်ိဳးေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာေပး   ျခင္းသာျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မွာ လူမ်ိဳးေရးဘက္လိုက္ျခင္းမ်ိဳး မရွိသင့္ပါ။
ရခိုင္ေခတ္တြင္ မူဆလင္လူဦးေရး ရခိုင္ထက္ ရာနုန္းမ်ားခဲ့ေျကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။ ယခုမူ ရခိုင္လူဦးေရး၏ သုံးပုံ တစ္ပုံသာ မူဆလင္လူဦးေရျဖစ္ေနျခင္းကို ျကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မူဆလင္က ရခိုင္ကို ၀ါးမ်ိဳးသြားမည္ဟူစကားသည္ ရခိုင္ႏွင့္ မူဆလင္ကို ရန္တိုက္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ မူဆလင္၀န္ထမ္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူမူစီးပြါးေရး ဘ၀မွာ မူဆလင္မ်ားက ရခိုင္မ်ားကို မည္သို႔ လႊမ္းမိုးနိုင္မည္နည္း။
မဆလေခတ္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေကာင္စီ၏ ႏွစ္စဥ္ အစိုးရ အစိရင္ခံစာမွာ အထက္မူဆလင္မ်ားကို နိုင္ငံျခားသားဟု မေဖာ္ျပခဲ့ေခ်။ Verification လုပ္ရမည္  NVC ကိုင္ရမည္ဟုလည္း မသတ္မွတ္ခဲ့ေခ်။ မဲထည့္ခြင့္နွင့္ အေရြးခံခြင့္မ်ား အစဥ္အဆက္ရရွိခဲ့သည့္အျပင္ မေရြ႕ေျပာင္းနိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားလည္း ရရွီခဲ့သည္။
ယေန႔အစိုးရ၏ နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ရသင့္ရထိုက္ေသာသူမ်ား နိုင္ငံသားအဆင့္တစ္ခုခု  ေပးနိုင္ရန္စီမံေနသည္ဟု နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေျပာေနသည္။ ဤတြင္ နိုင္ငံသားမရထုိက္သူမ်ားရွိေနသည္ဟု အဓီပါၸယ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ မူဆလင္မ်ားကို ခြဲျခားျခင္းသည္ ယခင္စစ္အစိုးရမ်ား၏ ေပၚလစီ ျဖစ္ျပီး ယခင္က ေအးခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ခဲ့ျခင္းကို ျပိဳကြဲရန္ ျကံစည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အလိုက် လူမ်ိဴးႏွစ္မ်ိူးကို အိုးမဲ့သုတ္ ရန္တိုက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဂတိ တရားျဖစ္သည္။ လူမ်ိဴးကြဲျခားျပီး မူဆလင္မ်ားကို တစ္ဘက္နိင္ငံမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟု မီးေမာင္းထိုးျပေနသူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မတည္မျငိမ္ျဖစ္ေပၚေရး၏ အဓိက တရားခံမ်ားျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမွန္လ်င္ လူမ်ိဴးဘာသာ ေနရာေဒသမခြဲျခားပဲျပည္သူမ်ားကို တေျပးညီ  ျမင္ရန္ႏွင့္ တေျပးညီဆက္ဆံရန္လိုေပသည္။ နားမလည္သူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုလာသူ တစ္ဘက္အစြန္းေရာက္သူမ်ားကို ပညာေပး သိမ္းသြင္း စည္းရုံနိုင္ရမည္။ ေတာင္အေဖရိကာ တြင္ Nelson Mandela ကလူမဲမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန့္ကြက္သည္ျကားက လူျဖဴမ်ားကို နိုင္ငံသားအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳျပီး  D.Clarke ကို ဒုတိယ သမၼတ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ကာ   ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သာဓက ရွိသည္။
ရခိုင္ပဋိပကၡတြင္ ေသဆုံးေသာဦးေရ ဖ်က္ဆီး မီးရႈျခင္းခံရေသာ အုိးအိမ္ျမိဳ႕ရြာမ်ား ဒုကၡသည္ စခန္းေရာက္ လူဦးေရမ်ားကို လူမ်ိဳးစုအလိုက္ ႏိုင္းယဥ္ျကည့္ပါက က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္သူႏွွင့္က်ဴး ေက်ာ္ျခင္းခံရသူ မည္သူဟူ၍ ခြဲခြဲျခားျခာ သိရွိနိုင္သည္။ လူမ်ိဴးေရး ပဋိပကၡ တစ္ခုတြင္ က်ဴးေက်ာ္ အနိုင္က်င့္သူကိုက်ဴးေက်ာ္သူဟု မေျပာဆိုပဲ  ဆိတ္ျငိမ္နုွတ္ပိတ္ေနျခင္းသည္ပင္ က်ဴးေက်ာ္သူႏွင့္ ပူးတြဲျကံစည္ျခင္းဟုပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ ကိစၥမွာ ျကားေနျခင္းသည္ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ျပသနာဖန္တီးသူကို အားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ နိုင္ငံ့ေခါင္းမ်ားတြင္ မိမိတို႔ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ ဆႏၵထက္ တရားဥပေဒကို ဦးစားေပးသင့္သည္။ 
တစ္ဘက္နိုင္ငံမွ နည္းမမွန္လမ္းမမွန္ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟုမီးေမာင္းထိုးျပျခင္းသည္ ေဒသခံဆိုသူမ်ားတြင္ ခိုး၀င္လာသည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားေပၚ မုန္းတီးစိတ္ ႏွင္ထုတ္လိုစိတ္ ဥစၥပစၥည္းမ်ားကို အျကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ သိမ္းယူလိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤတြင္ တိုက္ခိုက္သူမ်ားသည္ တရားခံအစစ္မဟုတ္ပဲ ႏႈိးေဆာ္သူမ်ား မုန္းတီးေရး လမ္းဖြင့္ေပးသူမ်ား သည္ လူမ်ိဴးေရး ပဋိပကၡ၏ တရားခံအစစ္မ်ားျဖစ္ျကပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ျပည္ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ ရခိုင္ေဒသရွိ မူဆလင္မ်ားေပၚ ထားရွိေသာ အေတြး အျမင္ သေဘာထားကို ေျပာင္းလဲရန္ပင္ျဖစ္သည္။
တကယ္ဘဂၤလားေဒခ်္မွ ၀င္ေရာက္လာသူ ဘဂၤလားေဒဲခ်္ နိုင္ငံသား ရခိုင္အမ်ိဳးသားမ်ားကို မူဆလင္မ်ား၏ လယ္ေျမမ်ားသိမ့္ယူျပီး နထလ (စီမံကိန္းရြာမ်ား) ခ်ေပးျခင္းသည္ လူမ်ိဴးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚျခင္း၏ မ်ိဴးေစ့ခ်ေပးျခင္ျဖစ္သည္။ နယ္ေျမတစ္ခုတြင္ မတူညီကြဲျပားေသာလူမ်ိဳးမ်ားရွိလ်င္ လူမ်ိဴးေရးတန္းတူ ညီမ်ွမူကို နိုင္ငံေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းေပးရသည္။ လူမ်ိဴးစုတိုငး္ ဥပေဒအရ တူညီေသာအခြင့္ေရးမ်ားရရွိွလ်င္၊ အုပ္ခ်ဴပ္သူမွာ အဂတိတရားမရွိလ်ွင္၊ လူမ်ိဳးစုအားလုံးအတြက္ ကစားကြင္း ညီညာလွ်င္ လူမ်ိဴးစုမ်ားတြင္အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ စင္ကာပူနိုင္ငံကဲ့သို႔  တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမူႏွင့္တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈလည္း  ဒြန္တြဲ၍ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေျကာင္းတိုင္းျပည္အွက်ိဴးေမ်ာ္၍ ေရးသားအပ္ေပသည္။

ေက်ာ္မင္း

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: