Leave a comment

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျပန္ပို႔ေရး ေဆြးေႏြးမႈမွာ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး အႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း ေၿပာၾကား

မႏၲေလး၊ ဇူလိုင္ ၄

မင္းစိုး

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဟတ္မူးဒ္အလီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး အႀကံေပး ဦးေသာင္းထြန္း သည္ ဇြန္လ ၂ ရက္မွ ၄ရက္အထိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အားစတင္ ခဲ့သည္ဟုဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ အေျခစိုက္ Dhaka Tribune တြင္ ေရးသားသည္။

ဦးေသာင္းထြန္းအား ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားေရးအတြင္းဝန္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာ သံအမတ္ႀကီးတို႔သည္ တနဂၤေႏြေန႔ညေနပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾက ၿပီးအစည္း အေဝး တစ္ရပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ ဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားၾကားသေဘာထား အျမင္မတူညီမႈမ်ားကိုညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး မႈျဖင့္ အေျဖရွာရန္ ျမန္မာအစိုးရက ဆႏၵရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဦးေသာင္းထြန္းကရခိုင္ျပည္နယ္ရွိလူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကားတင္းမာမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ကာ ျပႆနာမ်ား ကိုေျဖရွင္းႏုိင္ ရန္ မွာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကသာအေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းမွတ္ခ်က္ ျပဳေျပာ ၾကားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားကိုေနရပ္ျပန္ပို႔ေရး ကိစၥမွာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္းသေဘာတူလက္ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ လံုၿခံဳေရး က႑မ်ား တြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ အားရမႈရွိၿပီး အေလးအနက္ထားပါေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကားနယ္စပ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ ျခင္းကိုလည္းဂုဏ္ျပဳ ဝမ္းေျမာက္ မိေၾကာင္းဦးေသာင္းထြန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမာဟ္မူးဒ္အလီက ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတြင္ ယံုၾကည္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူအက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေရးတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ အျမင္ မတူညီမႈမ်ား ကိုအေျဖရွာႏုိင္သည့္ ပြင့္လင္းေသာညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္းထပ္တလဲလဲေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအားဆန္႔က်င္သည့္ မည္သည့္ ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္မႈကိုမဆိုဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံကသည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအား အႏၲရာယ္ေပးေနေသာမည္သည့္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ပင္ျဖစ္ေစဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ပိုင္နက္အားဘယ္ေသာအခါမွ အသံုးျပဳခြင့္မေပးေၾကာင္းအခိုင္အမာေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေရး၌ အေထာက္ အကူေပး မႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအာမခံေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ေတာင္အာရွတြင္ နယ္ေျမခြဲထြက္ေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုလည္းဝန္ႀကီးမာဟ္မူးဒ္မွ မီးေမာင္းထုိးျပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏုိင္ငံမ်ားမွာေဒသလံုး ဆုိင္ရာေရာဘင္းမ္စတက္ အဖြဲ႕ႀကီးလက္ေအာက္တြင္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ႀကီးမားေသာ အက်ဳိး ၿဖစ္ထြန္း မႈမ်ားရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးက႑မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နက္နက္နဲနဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုၿပီးစြမ္းအင္ႏွင့္ ပို႕ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ထံကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကိုအျပဳသေဘာျဖင့္ တုံ႕ျပန္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းလည္းဝန္ႀကီးမွ ရွင္းျပ ခဲ့သည္။

ဆုိင္ကလုန္းမုန္တုိင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူနာတင္ကားမ်ားအားဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကဲ့သို႕ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားေပးအပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိအမွတ္ျပဳပါ ေၾကာင္းအစည္းအေဝးတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဝးလံေခါင္သီေသာေဒသမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စု မ်ားတြင္ ဆုိလာအိမ္သံုးစနစ္၏ အသံုးဝင္ပံုကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိအခ်ဳိ႕ေနရာ မ်ားတြင္ အဆိုပါဆိုလာစနစ္ကိုတပ္ဆင္ေပးရန္ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ကမ္းလွမ္းတင္ျပခဲ့သည္။
လိုအပ္ခ်က္အရေတြ႕ဆံုညႇိႏႈိင္းကာေက်ာ္လႊားခဲ့မႈမ်ား၏ အေရးႀကီးပံုကိုအျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ ငံၾကား အေရးႀကီးကိစၥမ်ားတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္မည့္ အေနအထားကိုရွာေဖြရန္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ႀကီးမ်ား အလည္အပတ္ခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈကိုခိုင္မာေစေၾကာင္းအစည္းအေဝး အတြင္း သေဘာတူ ခဲ့ၾကသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအႀကံေပးဦးေသာင္းထြန္းသည္ တနလၤာေန႕ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအဆ္အဒြလ္ဇမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ယခုခရီးစဥ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိခ ္ဟာစီနာႏွင့္လည္းေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထားသည္။
Ref : Dhaka Tribune:
Myanmar NSA : Discussion on Rohingya repatriation important

http://www.fridaytimesjournal.com/႐ုိဟင္ဂ်ာ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: