Leave a comment

လူမ်ဳိးျပသာနာ အေျဖရွာရာဝယ္

ေရးသားသူ – စျႏၵာေမာင္စိေကၠ-ရခိုင္ျပည္ [MYARF]

19.7.2016

လူမ်ဳိးဟုဆုိရာ၌ ထုိလူမ်ဳိးအား သိသာ ထင္ရွားေသာ အုပ္စုအျဖစ္ ခြဲျခားသိရွိႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေသာ အမွတ္သညာ အမည္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ထုိအမွတ္သညာအမည္ကုိ မွည့္ေခၚရာ၌ ၎လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ရုပ္ခႏၶာ သြင္ျပင္လကၡဏာ၊ မ်ဳိးရုိးဗီဇ၊ ရုိးရာဓေလ့ စရုိက္၊ ေနထုိင္ရွင္သန္ရာ နယ္ေျမေဒသ၊ ေျပာဆုိေသာ ဘာသာစကား၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ၊ သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တုိ႔ျဖင့္ အမည္ေပး မွည့္ေခၚၾကရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ အမွတ္သညာအမည္နာမကုိ အထက္နိဒါန္းတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိေသာ မူသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အမည္မွည့္ခ့ဲေလသလား၊ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔။

ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိလ်ွင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး တစ္ခ်ဳိ႕က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းပယ္မုန္းၾကျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး မရွိဟု တဇြတ္တိုး ဆႏၵျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကသည္။ ၎ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ သာမန္လူပုဂၢဳိလ္တစ္ခ်ဳိ႕၊ ဘာသာေရး ပုဂၢဳိလ္တစ္ခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တစ္ခ်ဳိ႕လည္း ပါဝင္ေနေၾကာင္းကုိ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ၾကားသိရသည္။

ထုိရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မည္သည့္အခါမွစ၍ ေနထုိင္လာၾကသည္၊ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႏုိင္ငံသားအဆင့္ စသည့္တုိ႔ကုိ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္၊ ႏုိင္ငံျခားသား သမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ မွတ္တမ္းတင္ေရးသားခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းေက်ာက္စာမ်ား၊ ျပည္တြင္းသမုိင္းပညာရွင္မ်ား၏ ေရးသားတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာအစုိးရထုတ္ စာအုပ္မ်ား၌ ေဖာ္ျပပါရိွခ်က္မ်ား၊ ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၏ မိန္းေျခြခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာ့အသံ၏ အသံလႊင့္ခ်က္မ်ားကုိ တုိတုိတုတ္တုတ္ တင္ျပပါမည္။ ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။ ေဝဖန္ေထာက္ျပလည္း ႏုိင္ပါသည္။

ဦးစြာ ပထမ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္ျဖင့္ အစျပဳပါ၏။ ၁၉၃၄-ခုႏွစ္မွစ၍ UN အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ UNESCO ႏွင့္ SIL International အဖြဲ႔ၾကီးတုိ႔ ပူေပါင္းျပီး ကမၻာေပၚတြင္ အသုံျပဳေနေသာ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာစကားေပါင္း (၇၁၀၅) ခုကုိ မႏုသားေဗဒ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္လ်က္ သိပၸံနည္းက် သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေလးႏွစ္တစ္ၾကိမ္ Ethnologue စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားတြင္ လူတုိ႔၏ ပင္မမ်ဳိးႏြယ္စုကုိ ႏုိင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္ Code နံပါတ္ျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမ်ဳိး Code နံပါတ္မွာ ISO 639 (rhg) ျဖစ္သည္။ ထုိ Code အရ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း အင္ဒုိ-အာရိယာန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရုိဟင္ဂ်ာစာေပ ရွိေၾကာင္း အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏုိင္ငံျခား သမုိင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရးသားထားခ်က္မွာ မ်ားျပားလွသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ တစ္ဦး၏ေရးသားခ်က္ကုိသာ အလ်င္းသင့္စြာ ေဖာ္ျပပါမည္။ ထုိပုဂၢဳိလ္သည္ Scottish Traveler Dr. Francis Buchanan သမုိင္းပညာရွင္ၾကီး ျဖစ္သည္။ ထုိပညာရွင္ၾကီး၏ ၁၇၉၉-ခုႏွစ္ ေရးသားစာအုပ္တြင္ ရခုိင္ေဒသ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ (The first is that spoken by Mohamedan who have been long settled in Arakan and who call themselves Rooinga or native of Arakan) ဟု ထုိစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၃၇) တြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။ Native of Arakan ဆုိသည္ Arakan နယ္ေျမ၏ မူလဘူတလူမ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုေခတ္အဆုိအရ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၂၃) မွ (၂၂၆) ၌ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား အေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ၎တြင္ Mug (or) Yakain ဟူ၍ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါ ပညာ႐ွင္ႀကီးက အသုံးအႏႈံး ေဝါဟာရအခ်ဳိ႕ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားရာ ေနကုိ (Bel)၊ လ ကုိ (Sawn)၊ ၾကယ္ ကုိ (Tara)၊ ေရ ကုိ (Pannae)၊ မီး ကုိ (Auin)၊ ေက်ာက္ ကုိ (Sheel)၊ ဦးေခါင္း ကုိ (Mata)၊ ပါးစပ္ ကုိ (Gall) စသည့္ျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ ဤမည္ေသာ စကားကုိ ယခုအခါတြင္ မည္သည့္လူမ်ဳိးမ်ား ေျပာဆုိေနသနည္း။ အေျဖမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းသည္ မတ္လ ၁၄-ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ကြန္ဖရန္၌ Dr. Buchanan ေရးသားထားေသာ ရုိဟင္ဂ်ာသည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးအား ညႊန္းထားေၾကာင့္ That spoken by Mohamedan ဟု ေရးသားထားေသာ စာသားကုိ ဝွက္ထားျပီး လက္လႊဲစဖြယ္ လုိရာဆြဲ ေျပာဆုိျခင္းသည္ သမုိင္းပညာရွင္ တစ္ဦး၏ အျပဳအမႈ မဟုတ္ပါ။ Mohamedan သည္ ရခုိင္လူမ်ဳိး မဟုတ္ေၾကာင္း ရခုိင္သူ ရခုိင္သားမ်ား အားလုံး သိရွိၾကသည္။ ၎သည္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူတုိ႔အား ေခၚေဝၚေသာ အမည္ျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္တြင္ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ ေလ့လာလ်ွင္ AD ၇၂၀ တြင္ ေရးသားခဲ့ေသာ အာနႏၵ စျႏၵေက်ာက္စာ ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာက္စာသည္ ရခုိင္သမုိင္းတြင္ ေရွးအက်ဆုံး ေက်ာက္စာျဖစ္သည္။ ထုိေက်ာက္စာကုိ နာဂရိစာ (အိႏၵိယစာ) ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ေက်ာက္စာပါ စာမ်ားကုိ ေလ့လာလ်ွင္ စကားလုံး အမ်ားစုမွာ ရုိဟင္ဂ်ာစကားလုံးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး၊ ရခုိင္ေဝါဟာရစာလုံး တပါဒမ်ွ မပါဝင္ေခ်။ ဤအခ်က္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္လ်ွင္ ထုိေခတ္အခါသမယ၌ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ေရာက္ရွိေနထုိင္လာၾကသည္ ျဖစ္ျပီး၊ ရခုိင္တုိ႔သည္ ထုိခ်ိန္၌ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေၾကာင္း သိသာထင္းရွာလွသည္။ ရခုိင္သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေအးခ်မ္းလည္း သူ႔စာအုပ္တြင္ ၁၀ ရာစု မတုိင္ခင္ ေရးသားထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ားကုိ သကၠဌ၊ ပါဠိ၊ နာဂရိ စေသာ အိႏၵိယစာမ်ားျဖင့္ ေရးသားထားေၾကာင္း၊ ထုိေခတ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားမွာ အိႏၵိယႏြယ္ဖြားသ႑န္ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ယခုအခါ အိႏၵိယႏြယ္ဖြား သကဲ့သုိ႔ သြင္ျပင္လူမ်ဳိးသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာၾကီးတုိ႔သာလ်ွင္ ရွိၾကသည္ကုိ သတိခ်ပ္ရန္ လုိအပ္ပါမည္။

၎အျပင္ ဦးေအာင္သာဦးေရးသားေသာ ရခုိင္ရာဇဝင္တြင္လည္း ၁၄၃၀ ဝန္းက်င္ ရခုိင္-ျမန္မာ စစ္ပြဲတြင္ ထုိေခတ္ မူဆလင္မ်ား ရြပ္ရြပ္ခြၽံခြၽံ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈေၾကာင္း ၎တုိ႔အား “က်ား” ဟု အမည္ေပးခဲ့၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎တုိ႔အား ရြာေဟာင္းက က်ားဟု ေခၚေဝၚေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ရခုိင္ျပည္အား ရခုိင္-အာရကန္ဟု မမွည့္ေခၚခ်ိန္တြင္ ရုိဝါန္၊ ရုိဟင္ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ထုိေၾကာင့္ ထုိက်ားတုိ႔အား ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႔ထုတ္ ဧရာဝတီ Online သတင္းစာတြင္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္” ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါလာသည္။ ထုိေဆာင္းပါး အထက္ပုိင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းတခုတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလက ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ Reuters ဓာတ္ပုံတပုံကုိ တင္ထားသည္။ ေဆာင္းပါးအစတြင္ ကြင္းအတြင္း၌ (၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအၾကိမ္ အျဖစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘာသာျပန္အသင္းက ထုတ္ေဝေသာ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း၊ စာေပဗိမာန္၏ ရုပ္ျပဗဟုသုတဘဏ္၊ အတြဲ-၉၊ အပုိင္း (က) တြင္ ပါရွိသည့္ “ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္” ကုိ ျပန္လည္ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။ ျမန္မာအစုိးရက ဘဂၤလီဟု ေခၚဆုိ၍ ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပေသာ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ပထဝီေနာက္ခံႏွင့္ သမုိင္းအေျခအေနကုိ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထပ္ဆင့္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ သတ္ပုံႏွင့္ အသုံးအႏႈံးမ်ားမွာ မူလအတုိင္းသာ ျဖစ္သည္။) ဟု နိဒါန္းျပဳထားသည္။

စြယ္စုံက်မ္းလာ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္၏ တတိယစာပုိင္းတြင္ (ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္တြင္ လူဦးေရး ၄ သိန္းေက်ာ္၊ ၅ သိန္းနီးပါး ပါရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု (၇၅%) ခန္႔မွာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ျဖစ္၍၊ ရခုိင္၊ ဒုိက္နက္၊ ျမိဳ၊ ခမြီး စေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း ေနထုိင္ၾကသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အိစၥလာမ္ဝါဒီမ်ား ျဖစ္ၾက၏။) ဟု ေရးသားထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာန၊ တကၠသုိလ္ စာေပးစာယူ ဝိဇၨာသင္တန္းသမုိင္း ျပဌာန္းခ်က္၊ သမုိင္း အပုိဘာသာ (Minor subject ) ၏ တတိယႏွစ္ သမုိင္းစာအုပ္တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကာလကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း၊ ယခင္ နဝမတန္း ပထဝီဝင္ျပဌာန္း စာအုပ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း၌ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား ရခုိင္ျပည္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ပုံႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ ထုိစာအုပ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရးဌာနမွ တရားဝင္ျပဌာန္းထားေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာၾကားခ်က္မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ရွိၾကသနည္း။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပထမဆုံး သမၼတ ဦးေစာေရႊသုိက္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား မျဖစ္ႏုိင္လ်ွင္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကရင္၊ ကယား၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းတုိ႔သည္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား မျဖစ္ႏုိင္”ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း။

၂။ ၂၅-၀၉-၁၉၅၄ ခု ေန႔တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ေမာင္ေတာ၊ဘူးသီးေတာင္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း။

၃။ ၀၄-၁၁-၁၉၅၆ ခု ေန႔တြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးဘေဆြ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ တျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္တူ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္။” ဟု ေျပာၾကားခ့ဲျခင္း။

၄။ ၂၀-၁၁-၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမယုနယ္ျခား ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမယုခရုိင္ရွိ လူအမ်ားစုသည္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စေသာ ေဖာ္ျပေျပာဆုိခ်က္မ်ားမွာ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သက္ေသခံေနလ်က္ရိွပါသည္။

ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ အသံလႊင့္ဌာန တစ္ခုတည္းသာ ရွိခဲ့သည္။ ထုိအသံလႊင့္ဌာန၊ တုိင္းရင္းသား အစီစဥ္မွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅ ႏွစ္တုိင္တုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာအစီစဥ္ျဖင့္ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေတးဂီတ စသည္ျဖင့္ အသံလႊင့္ခဲ့ျခင္းသည္ပင္လ်ွင္ ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာကုိ ျမန္မာက ေၾကညာခဲ့သည္ မဟုတ္ပါလား။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ သမုိင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ အားလုံးကုိ ေရးသားလ်ွင္ စာ႐ွည္သြားမည္ကုိ စုိးရိမ္၍ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္း မျပဳလုိပါ။ ေနာင္အလ်ဥ္သင့္လ်ွင္ ေဖာ္ျပမည္ ျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သုိ႔ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါရွိလ်က္ အမုန္းပြားျခင္း၊ ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ လုိရာဆြဲ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနပါက ကမၻာ့အလယ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္မ်ား ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔ ပုံရိပ္သည္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာမည္ကုိ မေတြးဝံ့စရာပါ။

ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးသူတုိင္းအတြက္ ျပည့္စုံလုံေလာက္မည္ဟု ယူဆေနပါသည္။

တိက်မွန္ကန္ေသာ အေျဖကုိ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ပါေစ၊ အမွန္တရားကုိ ျမတ္ႏုိးႏုိင္ပါေစ။ လူလူခ်င္း ခြဲျခား ႏွိပ္စက္ျခင္း ကင္း႐ွင္းသြားပါေစ။

အခ်ိန္ေပး ဖတ္ေပးသည့္ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စျႏၵာေမာင္စိေကၠ-ရခိုင္ျပည္ [MYARF]
– See more at: http://burmese.rohingyablogger.com/2016/…/blog-post_43.html…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: