Leave a comment

ဦးရဲထြဋ္၏သေဘာထားအျမင္ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း by ဦးေက်ာ္မင္း

ႏိုင္ငံေရးမွာ အျမင္ကြဲလြဲမႈ ရွိတတ္သည္။ ယေန႔ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ခုတံးုလုပ္ျပီး အျမတ္ထုတ္ လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံတစ္ဦးက စာအမ်ိဳးမ်ိဳးေ၇းေနသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထု ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားမွာ စာေရးရာတြင္ အေတာ္စဥ္စားျပီး ေရးသားေန ရသည္။ ၂၀၁၇ခုနစ္ခု၊ ေမလ၊ ၁၄ ရက္ေန႔ Park Royal Hotel မွာျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးရဲထြဋ္ (ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း)က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပၿပီး တခ်ိဳ႕ ကန္႔သတ္ထားသည့္ကိစၥမ်ား မွအပ တျခား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ ဤအာေဘာ္မ်ိဳး ကုိ မၾကာခင္က ဦးရဲထြဋ္ စင္ကာပူေရာက္စဥ္လည္း ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က ဤအဆိုမ်ိဳးကို တင္ျပေဆြးေႏြးအေကာင္ အထည္ေဖၚႏိုင္ခဲ့မည့္ အခြင့္အလမ္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ဦးရဲထြဋ္ (နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ) အေနျဖင့္ ယခုတင္ျပသည့္အဆိုကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့လွ်င္ ရခိုင္မွာ လူမ်ိဳးေရး ျပႆနာ ေျဖ႐ွင္းသြား ခဲ့မည္ျဖစ္သည္။ အာဏာရွိစဥ္က တာဝန္ယူမေျဖရွင္းခဲ့ပဲ နိုင္ငံေတာ္ အာဏာ တျခားအဖြဲ႔အစည္းထံ ေရာက္ရွိေနစဥ္ နိုင္ငံေတာ္အာဏာရွိသူမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္စည္းရုံး ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ အေျဖမွန္ထြက္မည္။ အားရၾကိဳဆို စရာျဖစ္မည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာ ေျဖရွင္းသြားခဲ့ေသာ္ ယေန႕ၾကားသိေန ရသည့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ မြတ္ဆလင္ အၾကမ္းဘက္အုပ္စုမ်ား စိမ့္ဝင္လာရန္ မရွိဟု ယူဆပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာကို သက္ဆိုင္သူ အားလံုးအတြက္ လက္ခံႏိုင္ဘြယ္ ေျဖ႐ွင္းခ်က္ တစ္ခု မရရွိပါက ေဒသအေျခအေနပို၍ မတည္ မျငိမ္ျဖစ္ လာမည္ကို စိုးရိမ္မိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဦးရဲထြဋ္၏ ေျဖၾကားခ်က္ကို ရိုဟင္ဂ်ာကိုကိုယ္စားျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးပါ တီတစ္ခု ၏ ဥကၠဌတစ္ဦးအေနျဖင့္ အျပဳ သေဘာျမင္ပါသည္။ဦးရဲထြဋ္၏ နိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္ အခ်ိန္ ကာလ အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲလာျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ ရခိုင္ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းခ်က္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚနိုင္ရန္ အေျခခံေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။ ဦးရဲထြဋ္က စတင္လမ္းဖြင့္ရန္ ေျခလမ္းလွမ္းပါက (initiative ယူပါက) ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီအေနျဖင့္လည္း ပူေပါင္း ပါဝင္ပံ့ပိုးေပး၇န္ ဆႏၵရွိပါသည္။ အေရးၾကီးဆံုးမွာ ဦးရဲထြဋ္အာဏာရွိစဥ္က အလြန္နီးစပ္ ရင္းႏွီးခဲ့ေသာ အျမင္ခ်င္း တူညီခဲ့ေသာ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္း ႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာေျဖရွင္းေရးတြင္ အေၾကာင္းအခ်က္၊ မ်က္ႏွာစာ မ်ားစြာရွိသည္။ အထက္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ယခင္ဖဆပလ၊ ပထစ၊အိမ္ေစာင့္ အစိုးရ၊ ေတာ္လွန္းေရးေကာင္စီ ေခတ္ကာလမ်ားကဲ့သို႔ ရရွိသြားပါက က်န္ရွိေသာ ေျဖရွင္းစရာမ်ားသည္ လြယ္ကူျမန္ဆန္လာႏိုင္သည္။ ေဒသ တစ္ခုအတြင္း ခိုက္ရန္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းတို႔ျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းယုံၾကည္မႈမ်ားကို ပ်က္ျပား သြားႏိုင္သည္။ ပဋိပကၡဆိုသည္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ရွိဳင္း ေစေသာအရာျဖစ္သည္။ ေရရွည္ တည္ရွိ သင့္ေသာ အရာမဟုတ္။ ရခိုင္ပဋိပကၡ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲတည္လာျပီး ျပည္နယ္ျပင္ပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္ရေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္နယ္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ရခိုင္၊ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးစု ႏွစ္စု သဟဇာတက်က် အျပန္အလွန္မွီခိုအားထားစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးသည္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ၿဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္မွန္မွာ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ၂၀၁၂ခုနစ္အထိ ယခုလက္ရွိျဖစ္ေနေသာ လူမ်ိဳးေရးတင္မာမွူမ်ား၊ ခြဲျခား ဆက္ဆံမွဳမ်ား အၾကမ္းဖက္မွူမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ္အျပစ္ ဆိုးမ်ား မရွိခဲ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤလူမ်ိဳးစု ႏွစ္စုၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္ ေလးစားေရးမ်ား ျဖစ္မလာႏိုင္ဟု မယူဆပါ။ ဤလူမ်ိဳးစုႏွစ္စုျကား တူညီမူမ်ားႏွင့့္ အျပန္အလွန္ မွိခိုအားထားရမွ ူ မ်ားရွိေနေပသည္။ အဓိကမွာ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ေပၚလစီ ၊သေဘာထား ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးစုႏွစ္စုေပၚမွာ တန္းတူညီမွ်ေသာအျမင္ျဖင့္ ရႇူျမင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္ဖက္ကို ဘက္လိုက္ေျမွာက္ပင့္ ေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါက နယ္ေျမေဒသျငိမ္းခ်မ္း၇န္ လြန္စြာခက္ခဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ ပဋိပကၡ သည္လည္း အစိုးရမွ ရခိုင္ေဒသရွိ မူဆလင္မ်ားကို ခိုး၀င္ ဘဂၤလီမ်ားဟု မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ ႏွိမ့္ခ် ကန္႔သတ္ ဆက္ဆံလာျခင္းမွ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွာ ေျပာခဲ့သလို ရခိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡသည္ ၁၈ ရာစုကတည္းက ရွိေနျခင္း မဟုတ္။ တစ္ေနရာ တည္းေန လူမ်ိဳးစုမ်ားျကားတြင္ မတူညီမူမ်ား ခြဲျခားေနထိုင္မူမ်ား လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမူ မ်ားသည္ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ေနရာတိုင္းမွာရွိၾကပါသည္။လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡထက္ လက္နက္မဲ့ ၿပည္သူမ်ား ၾကားတြင္ မုန္းတီးမွူမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အျပန္အလွန္ တုိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားေအာင္ ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္းမ်ားသည္ ပို၍နက္ရိုင္း ရူပ္ေထြးေသာျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည္။ ရခိုင္ျပႆနာတြင္ ရခိုင္၊ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အစိုးရ သံုးပြင့္ဆိုင္ အက်ိဳးစီးပြားဖက္( stake holders) မ်ားရွိသည္။ မီဒီယာမ်ားကလည္း အစိုးရအာေဘာ္အတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ခိုးဝင္ဘဂၤါလီမ်ား အျဖစ္ မီးေမာင္းထိုးေရးသားေဖၚျပေနခဲ့ သည္။ ျမန္မာပညာရွင္ တခ်ိဳ႕ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျဗိတိသွ်ေခတ္မွာ ဝင္လာသူမ်ားဟု ေရးသားေဖာ္ျပျပီး ၁၉၈၂ ခုနစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒႏွင့္ ဇာကာတင္စီစစ္ ရမည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အမွန္စင္စစ္ စြပ္စြဲခံရသလို ၁၈၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ ၀င္လာသူမ်ားဟု ဆိုရင္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ ရွိသြားျပီ။ မၾကာခင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ဥေရာပ ခရီးစဥ္မွာ ေျဖၾကားသလို ရခိုင္ပဋိပကၡ ၁၈ရာစုကတည္က ရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားသည္ ထိုေဒသမွာ ႏွစ္ေပါင္း၃၀၀ေက်ာ္သြားျပီ။ ရခိုင္ဆန္စား၊ ရခိုင္ေရေသာက္၊ ရခိုင္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၾကီးျပင္းျပီး မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင့္ကဲ ဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲလာေနသူမ်ားကို ရခိုင္ျပည္သားအျဖင့္ အသိအမွတ္မျပဳလွ်င္ မွားမည္ဟုထင္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ ဘဂၤါလီဟု ခံယူရမည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္/မျဖစ္ စိစစ္ခံရမည္ ဆိုေသာ္ အာေဘာ္ မ်ားသည္ ယခင္ျပည္တြင္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ညီညႊတ္မႈမရွိပါ။ အတင္းအဓ မၼ ျဖစ္ေစလိုျခင္းသာျဖစ္သည္။ အဓမၼျပဳလုပ္မႈတြင္ တန္ျပန္ အဓမၼတုန္႔ျပန္မူျဖစ္ ေပၚလာပါ က ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ပါ နစ္နာ ဆံုးရံုးမူမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ လ (၃၀)ရက္ေန႔ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမၼဂ အတြင္းေရးမႈခ်ဴပ္ Bankimoon ကသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ” နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ လူမ်ိဳးစု တစ္စု မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဆက္တည္း ေနထိုင္ လာပါက တျခားလူမ်ိဳးစု မ်ား နည္းတူ ဥပေဒအဆင့္အတန္း နိုင္ငံသား အဆင့္အတန္း ခံစားခြင့္ရွိပါသည္” ဟု ရွင္းလင္း ခဲ့သည္ကိုေတြ႔၇ွိ ရခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုနစ္မတိုင္ခင္က ျပည္တြင္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာလႈပ္ရွားမႈဟူ၍ မေတြ႕ခဲ့ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာေၾကာင္း အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ေပါက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ရိုဟင္ဂ်ာကို သန္႔စင္လိုေသာ အစြန္းေရာက္ တစ္စုက ရခိုင္တစ္ျပည္လံုးတြင္ တစ္ရက္တည္းတစ္ခ်ိန္တည္း တီးလံုးခိုက္ျပီး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ မၾကာခင္ ျပည္မအတြငး္ရွိ ျမိဳ႔နယ္ေပါင္းဒါဇင္းေက်ာ္မွာ မြတ္ဆလင္မ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အိုးအိမ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ဖ်က္စီးမူမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ဤမွ်ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္မွာ တရာဥပေဒစိုးမိုးမႈ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းမႈကို မည္မွ်ထိခိုက္သည္ကို ခန္႔မွန္း၍ ရသည္။

ဤအၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မူမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ၍ ဒုကၡသည္ စခန္းေရာက္ေနေသာ ဒုကၡသည္ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ေနရာ ရင္းကိုမေရာက္ႏိုင္ ျပန္လည္ေနရခ်ထားျခင္းလည္း မျပဳေသးေခ်။ ဤပဋိပကၡ တြင္ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိုင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မူရွိသည္။ မုန္းတီးမႈမ်ား အျပန္အလွန္ သံသယမ်ား ေစ့စပ္ရ ခက္ေလာက္ေအာင္ နက္ရႈိင္းလာသည္အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စီးပြားေရး ပုံမွန္မရွိေတာ့ပဲ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္မူဘက္သို႔ ဦးတည္သြားသည္။ တဖန္ ၂၀၁၆ခု ေအာက္တိုဘာလ က ေမာင္းေတာတြင္ ရဲစခန္းသံုးခု အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ခံရမူႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္စင္ေရး ကာလတြင္ ေနာက္ထပ္ဒုကၡသည္ ငါးေသာင္း ေက်ာ္ တဘက္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးေၾက ာင္း သိရသည္။ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္စံုစမ္းေရးေကာ္မီရွင္ ကလည္း ဘဂၤါလားေဒရ့္ေ၇ာက္ရွိေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရာ သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာျပီျဖစ္သည္။ ထိုဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း မရွိေသးဘဲ ျပႆနာဆက္လက္ရွိေနသည္။ အထက္ျဖစ္ရပ္ မ်ားေၾကာင့္ ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာမ်ားက စိတ္ဝင္စားလာသည္ ေလ့လာလာသည္။ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီက ရခိုင္ ေဒသ တြင္း လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို အခ်က္အလက္စု ေဆာင္းရွာေဖြးေရး ေကာ္မီရွင္း တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းေစလြတ္၇န္ဆံုးျဖတ္ျပီး လံုခ်ံဳေရး ေကာင္စီကလည္း သေဘာတူျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တကယ့္ျပႆနာရွိေနသည္။ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မူ မ်ားရွိေနသည္။ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္၍မရ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဤနက္ရိုင္းေသာျပႆာနာ ကိုေျဖရွင္းေရးအတြက္ အၾကံျပဳရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ဦးေဆာင္ေ သာအၾကံ ေပးေကာ္မီရွင္းတရပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးျပီျဖစ္ပါသည္။ ထိုေကာ္မီရွင္းမွ ၂၀၁၇ ခုနစ္။ မတ္လ၊ ၁၆ရက္ေန႕က ၾကားျဖတ္အၾကံေပးအစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေကာ္မီရွင္း အစီရင္ခံစာကို လက္ခံၾကိဳဆိုျပီး ခ်က္ခ်င္းအေကာင္ အထည္ ေဖၚမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။ ေကာ္မီရွင္း၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ သင့္ျမတ္ျပီး အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ လြတ္ကူေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ားရူျမင္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူမ်ား ကလည္း ေကာ္မီရွင္ အျကံျပဳခ်က္မ်ား အေကာင္ အတည္ေဖာ္မည္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန ပါသည္။ မည္သူမွ နစ္နာဆံုးရ့ုးရန္မရွိ အားလံုးအတြက္ အက်ိဳးစီးပြား တိုးပြားရန္ သာရွိသည္။ ေကာ္မီရွင္း အၾကံျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ပါက နယ္ေျမတည္ျငိမ္ ေအးခ်မ္းျပီး စီးပြားေရးလည္ တိုးတက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး တိုးတက္လာပါက လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း မနာလိုမုန္းတီမႈမ်ား လည္း တေျဖးေျဖးေလ်ာ့နည္းသြားေပးမည္။

ျဗိတသွ်မတိုင္ခင္ကာလက ရခိုင္ျပည္လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမက မြတ္ဆလင္ (ရိုဟင္ဂ်ာ) ရွိခဲ့ေသာ အေထာက္ထားေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္။ ထိုသူတို၏အဆက္အႏြယ္မ်ားကို ခိုးဝင္ ဘဂၤါလီ ဟု ေခၚဆိုျခင္း သတ္မွတ္ျခင္းသည္ ဆႏၵသာျဖစ္သည္။ တရားေသာျဖစ္ရပ္မဟုတ္။ ရခိုင္ႏွင့္ အေရွ႔ဘဂၤလား (စစ္တေကာင္း ေဒသ)သည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္း အုပ္ခ်ဳပ္မူ တစ္ခုတည္းေအာက္တြင္ ရာစုႏ်စ္မ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့၍ ရိုဟင္ဂ်ာ၊ ရခိုင္၊ ျမိဳ၊ ခမီ၊ သက့္၊ ဒိုင္နက္၊ ဘရူဝါ စသည္ ယေန႔ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားဆိုသူ အားလံုးသည္ လက္ရွိ ျမန္မာဘဂၤလားနယ္စပ္၏ ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန႔္က်ဲေနထိုင္ခဲ့သည္။ အိႏၵယာ၊ ပါကစၥတန္၊ ျမန္မာ လြတ္လပ္ေရး ရရွိျပီးေနာက္ အထက္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏီုင္ငံသား တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္သြားသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဘဂၤလာသားမ်ားႏွင့္ ဘာသာ တူသည္ဟု ဆိုျပီး အၾကိမ္ၾကိမ္အထပ္ထပ္ စီစစ္ျပီး တျခားတိုင္းရင္းသားဆိုသူမ်ားကို ထုတ္ေပး ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပားျဖင့္ ၁၉၈၂ ခခုနစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအသစ္ ေပၚသည့္အထိ ႏိုင္ငံသား၊တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးအျပည့္ အ၀ရရွိ ခဲ့သည္။ သန္းခ်ိီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဠာနမွ ရြာဆင္းကြင္းဆင္းျပီး မွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ NRC ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆံုး ထုတ္ေပးေသာျမိဳ႕နယ္သည္ ေမာင္းေတာျမိဳ႔နယ္ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ရိုဟင္ဂ်ာကိုယခုေခတ္မွာေျပာဆိုေနသလို မြတ္ဆလင္ျဖစ္၍၊ ဘဂၤလီႏွင့္ ရုပ္ရည္တူ၍၊ ရခိုင္ဗမာ စကားမတက္၍၊ ႏိုင္ငံျခားသားဟုသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္ ႏိုငိငံျခားသားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒအ၇ ႏီဳင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္လက္မွတ္ FRC ထုတ္ေပးခဲ့မည္။ ထိုသိ႔ုမဟုတ္က ၁၉၄၈ ခုနစ္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေရး ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထာေစမည္သာျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုနစ္ ႏိုင္င့သားျဖစ္မူဥပေဒ ႏွင့္ ညီညႊတ္၍ တျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ကဒ္ မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္ကို သတိျပု၇န္ရွိပါသည္။ တိက်စြာ စီစစ္ျပီး အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္မ်ား တုတ္ေပးျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ယခု ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျပီးမွ လည္၍ စီစစ္ရန္( Verification ျပဳလုပ္ရန္) အေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆသည္။ ထိုစဥ္က နိုင္ငံသားစာရင္းတြင္ မရွိသူမ်ားကိုသာ စီစစ္ရန္၇ွိပါသည္။

ထိုစဥ္က ရခိုင္တြင္ အိႏၵယာ၊ ဘဂၤလားနယ္သားမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ( ေထာင္ခ်ီ၍)ရွိခဲ့သည္။ ထိုသူမ်ားက အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မရခဲ့ေခ်။ နိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ရသည္။ နိုင္ငံသား မွတ္ပုံတင္နဲ႔ နိုင္ငံျခားသား မွတ္ပုံတင္ တစ္ခုခု မကိုင္ေဆာင္သူကို ဖမ္းဆီး အေရးယူသည့္ ဥပေဒမ်ားရွိေန၍ နိုင္ငံျခားသားမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား သူတို႔ေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ၁၉၄၇ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုနိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥပေဒက နိင္ငံသား အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ေပးခဲ့သည္အျပင္ ၁၉၇၄ ခုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅ (ခ) တြင္ ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပဌာန္း သည့္ (၃-၃-၇၄) ဥပေဒအရ နိုင္ငံသား ျဖစ္ျပီးသူမ်ားသည္ နိင္ငံသားျဖစ္သည္ ဟု ျပဌာန္းထားရွိသျဖင့္ ရိုဟင္ဂွာမ်ား ထိုျပဌာန္း ခ်က္ ေဘာင္၀င္ ေန၍ ဆက္လက္နိုင္ငံသား အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည္။ အထူးသတိျပဳ ရန္ လိုသည္မွာ ၁၉၈၂ ခုနိုင္ငံသားျဖစ္မူ ဥပေဒ(အသစ္) ပုဒ္မ (၆)တြင္လည္းဤ ဥပေဒ အတည္ျပဳ အသက္၀င္ သည့္ေန႔တြင္ နိုင္ငံသားျဖစ္ျပီး သူမ်ားသည္လည္း နိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟုပါရွိသျဖင့္ ရုိဟင္ဂ်ာကို နိုင္ငံသားဟု သတ္မွတ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ တိုင္းရင္းသားဆိုသူ ၁၃၅ မ်ိဳးတြင္ရိုဟင္ဂ်ာ မပါေသာ္လည္း သူတို႔ကိုင္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ (သုံးေခါက္ခ်ိဳး) ကိုနိုင္ငံသား လက္မွတ္ သေဘာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လည္းေကာင္း ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မဲထည့္ခြင့္မ်ားျပဳခဲ့သည္။ ယာယီသက္ေသခံ ကဒ္ျပား ( white card ) သည္နိုင္ငံသားစီစစ္ျခင္း မျပဳရေသးသူမ်ားကို ထုတ္ေပးျခင္း မဟုတ္။ အမ်ိဳးသား မွတ္ပုံတင္ အစား ယာယီထုတ္ေပးေသာ ကဒ္ျပားျဖစ္သည္။ ဥပေဒအရ နိုင္ငံျခားသားမ်ားကို မထုတ္ေပးနိုင္။ ယခုနိုင္ငံသား မစီစစ္၇ေသးသူမ်ားကို White card ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ရွင္းလင္းျခင္းသည္ ေရွးေနာက္ မညီေသာစကား ျဖစ္သည္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္ပါ။ White card ထုတ္ေပးသူမ်ားအတြက္ လ၀ကရုံး တြင္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ အျပည့့္အစုံ ပါေသာ လ၀က ပုံစံ(၁) အျပင္တျခား မွတ္တမ္းမ်ား လည္း ရွိပါသည္။ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရုံး၏ NVC နဲ႔ပါတ္သတ္၍ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ အထာက္အထားရွိသူမ်ား NVC ကိုင္ေဆာင္စရားမလိုဟု ရွင္းလင္းထားေသာ္လည္း ယေနရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မူဆလင္တိုင္း (Rohingya တိုင္း) ကို NVC ကိုင္ေဆာင္ရန္ အျကပ္ကိုင္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ပ်က္ျပားသြားျခင္းဟု ဆိုရပါမည္။ နိုင္ငံတြင္းတြင္နိုင္ငံသား စီစစ္ျပီးသူ၇ွိသည္ဟု နိုင္ငံေတာ္ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္မွာပါရွိေနသည္။ ၄င္းမွာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ရွိသူမ်ားကို နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒီထက္ပုိ၍ စီစစ္ခဲ့ေသာ အေထာက္အထားမ်ွ မေတြ႔ ရပါ။ ရခိုင္ျပည္မွမူဆလင္မ်ားကို နိုင္ငံသား စီစစ္ေရးကဒ္ျပား ထုတ္ယူ နိုင္ရန္ လ၀က ပုံစံ နိုင္ (၂)ျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ား တင္ သြင္းေစခဲ့ျပီး ယာယီသက္ေသခံ ကဒ္ျပားမ်ားသာ ထုတ္ေပး ခဲ့သည္။ ထိုယာယီသက္ေသခံ ကဒ္ျပားကို နိုင္ငံသားအေထာက္အထားဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ခုဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ ၂၀၁၀ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ မဲထည့္ခြင့္မ်ား ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားကိုပင္ ယခုနိုင္ငံသား မစီစစ္ရေသးဘူး NVC ကိုင္ေဆာင္ရမည္ ၈၂ ဥပေဒရ နိုင္ငံသားစီစစ္ျခင္းခံယူရမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းမ်ားသည္ ဥပေဒ ကိုေနာက္ေျကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာာက္ ေစရန္ ၾကိဳးစာျခင္းျဖစ္၍ ဥပေဒရူေတာင့္ အရ မွန္ကန္မူမရွိပါ။

ဤသို႔အတင္းအၾကပ္ NVC ကိုင္ေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ ၈၂ ဥပေဒအရ စီစစ္ျပီး နိုင္ငံသား အဆင့္အတန္း မ်ား ခြဲျခားရမည္။ အေထာက္အထားမကိုင္လုံသူ နိုင္ငံမဲ့ျဖစ္ရမည္ဟု ထုတ္ျပန္ ေၾကညာျခင္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မူတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ား လူ႔အခြင့္အေရး အလြန္အကြ်န္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းခံရသည္ဟု ရႈျမင္ကာ ကမၻာက ပို၍ စိတ္၀င္စား လာသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သြားလာခြင့္ ပိတ္ဆိုးထားျခင္း စီးပြါးေရးပိတ္ဆိုးထားျခင္း ပညာေရး က်န္းမားေရး အခြင့္အလမ္း မ်ားပိတ္ပင္ထားျခင္း ဒုကၡသည္ စခန္းဟူ၍ ႏွစ္ရွည္ လမ်ား ခြဲျခားထားျခင္းတို႔ကို ကမၻာက ေလ့လာသိရွီျပီးျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢမွာ မွတ္တမ္းမ်ား အစီရင္ခံစား မ်ား ရွိႏွင္းျပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရဲစခန္းမ်ားကို အျကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မူ မ်ားျဖစ္ျပီး ေနာက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စစ္ေၾကာင္းကာလအတြင္း အိုးအိမ္မ်ား ပ်က္စိးျခင္း လူမ်ား ေသေၾကျခင္း ဖမ္းဆိးခံ၇ျခင္း စသည့္ အလြန္အကြ်န္ျပဳမူေဆာင္ရြက္မူမ်ားရွိ၍ လူေပါင္း ၅ေသာင္း ေက်ာ္ တစ္ဘက္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီမွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မူမ်ားကို အခ်က္အလက္ ရွာေဖြ စုေဆာင္ေရး ေကာ္မီရွင္ တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္း ေစလႊတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ျပီးျဖစ္ပါသည္။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီမွ လည္း အတည္ျပဳျပီး ျဖစ္သည္။

တစ္ဖက္တြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ အၾကံေပးပဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းဆုၾကည္က ဖြဲ႔စည္းေပးေသာ ကုိဖိအာနန္ အျကံေပးေကာ္မီရွင္းက တန္းတူအခြင့္အေရးေပးရန္ ပညာေရး က်န္းမားအခြင့္ အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးရန္ ဌာနဆိုင္ရာမွာ ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ေပးရန္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ၇ုပ္သိမ္းျပီး ေနရာရင္းမ်ား႒္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္ စသည္ျဖင့္ ၾကားျဖတ္ အၾကံျပဳ အစီရင္ခံစာကို မွတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ထားျပီးျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွလည္း အထက္အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကိဳဆို လက္ခံျပီး အျမန္ဆုံး အေကာင္အတည္ ေပၚေပးမည္ဟု ေၾကညာခ်က္ ခ်က္ခ်င္းထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။ ဤအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ သြားလွ်င္ ရခိုင္ျပည္မၾကာခင္ တည္ျငိမ္းေအးခ်မ္းလာမည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာမူကို မည္သည့္အပ်က္ အင္အားစုကမ် ပိတ္ပင္တားဆီးနိုင္ မည္ဟု မထင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္မ်ား နိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း နိုင္ငံေတာ္၏္ စီမံေဆာင္ရြက္ မူမ်ား ကို ပါ၀င္ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဆႏၵရွိပါသည္။

ဦးရဲထြဋ္သည္ စစ္ေရး၊ နိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၊ အတြ႔အၾကဳံရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ လက္ရွိ္ ရခိုင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ား လူပဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အေတာ္ အသင့္ သိရွိ နားလည္သူျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာျပသနာ အျဖစ္မွန္မ်ားကို သိရွိ၍ရိုဟင္ဂ်ာ ကိုနိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရန္အျကံျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ သန္းေခါင္စာရင္း တြင္ လူမ်ိဳးစုေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာါေပၚထြက္လာသည္ဟု လ၀က ၀န္ၾကီးေဟာင္း ဦးခင္ရီက ေျပာဆိုခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာရင္းကို ၁၃၅ မ်ိဳးဟု အတည္ယူ၍ မရပါ။ ဦးရဲထြဋ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္အတူ ခရီးသြားစဥ္ လန္ဒန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု မျဖစ္ခင္ ရခိုင္ဘုရင္မ်ားေခတ္တြင္ မူဆလင္ လူဦးေရး ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျဖၾကားခဲ့သည္ကို သိရွိရပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာသည္ မည္သည့္အခါမွ ခြဲထြက္ လိုသည္ ျပည္နယ္လိုခ်င္သည္ သမၼတျဖစ္ခ်င္သည္ စသည္ျဖင့္ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ ရခိုင္တိုင္းကို ရခိုင္းျပည္နယ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္မည္ဟု ဆိုရာတြင္ မိမိတို႔အား လုံျခဳံမူမေပး နိုင္ပါက လိုအပ္ေသာအကာ အကြယ္မ်ားမေပးနိုင္ပါက ရခိုင္ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဴပ္မူေအာက္တြင္မထားပဲ ျပည္မႏွင့္တြဲထား ရန္သာ ေတာင္းဆိုမူရွိခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းကုိ ေမယူနယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးဟုသတ္မွတ္ျပီး ဦးေန၀င္း၏ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ ထားျပီး တပ္မေတာ္ အရာရွိမ်ားကအုပ္ခ်ဴပ္ခဲ့သည္။ ထိုကာလသည္ အလြန္ေအးခ်မ္းေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမူရွိေသာ ဖြံးျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ အေကာင္ အတည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ကာလကို မွီခဲ့ေသာ အသက္အရြယ္ ၾကီးသူမ်ား က ယေန႔အထိ ဦးေန၀င္းကို ေက်းဇူးတင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိနယ္ေျမတြင္ လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းခဲ့ေသာ မူဂ်ာ္ဟစ္ သုပုန္းမ်ား လည္းလက္နက္ခ် အလင္း၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ျပည္နယ္မလို ေမယုခရိုင္ေခတ္က ရွိခဲ့ေသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမူကို ဖန္တီးေပးနိုင္လွ်င္ ေက်နပ္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလည္း ရခိုင္နွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ သဟဇာတ က်က် ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ရာ ဦးရဲထြဋ္ ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္ျပည္ျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ စတင္ဦးေဆာင္ၾကိဳးစားလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူ အာဏာ ရွိသူ ပါ၀င္ခြင့္ရွိသူ အားလုံး၏ ပူးေပါင္းပံ့ပုိးမူကို ရရွိနိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး အခင္းသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အေရးၾကီး စိတ္၀င္စားစရာ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ကုလသမဂၢ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီမွာ ပင္လွ်င္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးရေသာ ျပႆနာျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဦးေန၀င္းက ရိုဟင္ဂ်ာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာ ကူညီခဲ့သလို ယေန႔လည္း ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဴပ္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္မႈၾကီး မင္းေအာင္လႈိုင္သည္သာ ရုိဟင္ဂ်ာအေရး အခင္းကို မွန္ကန္စြာ ေျဖရွင္းေပး နိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟု ကၽြန္ေတာ္မ်ား ရႈျမင္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအေရးအခင္းသည္ နိုင္ငံအသီးသီးကလည္းေကာင္း အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက လည္းေကာင္း ေျဖရွင္းရန္ ၾကိဳစားရာ ေျဖရွင္း၍မရေသာ လိပ္ခဲတည္းလင္းျဖစ္ေနေသာ ရူပ္ေထြးေနသည္ဟုသုံးသပ္ေနေသာ ျပႆနာ တစ္ခုျဖစ္ရာ တာ၀န္ယူပါ၀င္ ေျဖရွင္းေပးနိုင္သူသည္ ကမာၻျငိမ္းခ်မ္းေရး Noble ဆုပင္ ရနိုင္ေပသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာထု ကလည္း အပ်က္အေမွာင္မ်ားကို နားမေယာင္ပဲ ျငီမ္းခ်မ္းေရး စီမံခ်က္တြင္လက္ေတြ႔ ပူးေပါင္း ပါ၀င္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိနိုင္ေအာင္ ေရးသားေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

 

  ေက်ာ္မင္း

Credit : – https://www.facebook.com/ukyaw.min.507/posts/451498691864763

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: