Leave a comment

ရန္ကုန္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ၂၀ ကီလိုမီတာရွည္ မိုးပ်ံလမ္း စီမံကိန္းတြင္ IFC က ပါဝင္မည္

image

ဂ်ိဳက္ကာက အဆိုျပဳထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ မိုးပ်ံလမ္း နမူနာပံုစံ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အရွည္ ၂၀ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာရွိၿပီး ျဖတ္သန္းခေကာက္ခံမည့္ မိုးပ်ံလမ္း ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း (IFC)က အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းတြင္ ပုဂၢလိကက႑က ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ အထိရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည့္ IFC က ေၾကညာလိုက္သည္။

စီမံကိန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပိုင္းႏွင့္ အစိုးရ-ပုဂၢလိက ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး အတြက္ အၾကံေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္ဟု IFC ၏ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျဖတ္သန္းခေကာက္မည့္ ေလးလမ္းသြားလမ္းကို တည္ေဆာက္မည့္ စီမံကိန္းအတြက္ ဦးေဆာင္အႀကံေပးမည္သူအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဌာနက IFC ကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ IFC အေနျဖင့္ သုေတသနႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈမ်ားကို တာဝန္ယူု လုပ္ေဆာင္ မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး အေတြ႕အၾကံရွိသူကို ပုဂၢလိက က႑မွ ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာအထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည့္ တင္ဒါတစ္ခုအတြက္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ကိုလည္း တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု IFC ကေျပာ သည္။

အျမန္လမ္းစီမံကိန္းက ေတာင္ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္၊ ရန္ကုန္စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းတို႔အၾကား ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ဟု IFC ကဆုိသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေတာင္-ေျမာက္ ဆက္သြယ္ ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ ဆိုးဝါးသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ မႈအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္အတူ  ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမို အားနည္းလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္ ေစမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံက ေစ်းကြက္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို ရယူအသံုးျပဳမႈေတြ ျမင့္တက္လာေနစဥ္မွာပဲ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမွာ၊ အထူးသျဖင့္ အဓိကက်တဲ့ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ေတြမွာ ႀကီးမားတဲ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ မႈက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈv အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္” ဟု ေဆာက္လုပ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စီမံကိန္းဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးၾကည္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာသည္။

“အစိုးရနဲ႔ ပုဂၢလိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ မွာ IFC က က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိတာေၾကာင့္ စီမံကိန္းသာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႔ တင္ဒါေခၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ ရန္ကုန္အတြက္ စီစဥ္ထားတဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ကို ပတ္ေနတဲ့ လမ္းေတြရဲ႕ အျခားအစိတ္ အပိုင္းေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ နမူနာယူရမယ့္ ပုံစံတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္သည္အထိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံက႑အတြက္  ခန္႔မွန္းေျခ ေဒၚလာ ၄၈ ဘီလ်ံလိုအပ္မည္ဟု IFC ကေျပာသည္။

အျမန္လမ္းစီမံကိန္းက ရန္ကုန္၏ လမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအုံတြင္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ ေဒၚလာ သန္း ၃၅၀ မွ ၄၀၀ ၾကားလိုအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္မႈက အစိုးရအေပၚ ေငြေၾကးအရင္း အႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ေစႏိုင္သည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေလလံေအာင္သူအတြက္ တင္ဒါကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အေစာ ပိုင္းတြင္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားၿပီး လမ္းကို နွစ္ႏွစ္မွ သုံးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည္ဟု IFC က ေျပာ သည္။ “IFC ရဲ႕ အၾကံေပးမႈနဲ႔အတူ စီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံတကာမွာ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္သလိုမ်ဳိး တည္ေဆာက္သြားမွာပါ။ ဒါဟာ အဆင့္မီတဲ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ သူေတြ ဝင္လာဖို႔အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ေစ်းကြက္တစ္ခု ဖန္တီးဖို႔ပါ” ဟု IFC ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာ မစၥတာဗစ္ကရမ္ကူမားရ္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆုံး ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ ပထမဆုံးေသာ အစိုးရ-ပုဂၢလိက (PPP) လမ္းစီမံကိန္းအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး PPP လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အစဥ္အလာတစ္ခု ခ်မွတ္ေပးလိမ့္မည္ဟု ကူးမားရ္ကေျပာသည္။

“ဒါ႔အျပင္ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္သြားလာေရး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ျမင့္တင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္ႏွင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕အနီး တည္ေဆာက္ ရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ ဟံသာဝတီေလဆိပ္အၾကား ဆက္သြယ္ေပးမည့္ အေဝးေျပးလမ္း စီမံကိန္း၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္  ေျမာက္ဘက္ရွိ မဂၤလာဒုံဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ၂၀ ဒသမ ၅ ကီလိုမီတာရွည္ ေလးလမ္းသြား အျမန္လမ္းတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလက လက္ခံရရွိခဲ့ေသးသည္။

ျမန္မာကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုႀကီးျဖစ္သည့္ Capital Diamond Star Group ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယား ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Lotte E&C ႏွင့္ Halla Corporation တို႔က တင္သြင္းခဲ႔သည့္ အဆိုျပဳလႊာ တြင္ အျမန္လမ္းအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၆၂၀ ကုန္က် မည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာတိုင္းမ္က ေရးသားခဲ့သည္။

ဟံသာဝတီေလဆိပ္စီမံကိန္းသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးအဆိုျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ဘ႑ာေရးအတြက္ စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ကာ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုတည္ေဆာက္မည့္ မိုးပ်ံလမ္းအတြက္ အဆိုျပဳ ထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းမွာ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (ဂ်ိဳက္ကာ) ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပသယ္သူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း (Yangon Urban Transport Plan) တြင္ အဆိုျပဳထားေသာ အေရွ႕ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္းသာ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု IFC ၏ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
Tags:

    ရန္ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဂ်ိဳက္ကာIFC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: