Leave a comment

Burmese to English Dictionary (Unicode)

Image result for Burmese to English Dictionary

 

မြန်မာ အမျိုးအစား အင်္ဂလိပ်

ကကတိုး n fork-tailed catfish

ကကတစ် n giant sea perch

ကကြိုး n 1.hardness 2. music for dance

ကကြိုးတန်ဆာ n caparison

ကချေသည် n professional dancer

ကစားကွက် n game tactic

ကစားကွင်း n playground

ကစားခုန်စား n spots and games

ကစားစရာ n toy, playing thing

ကစားစရာဆိုင် n toyshop

ကစားဒိုင် n banker

ကစားဖော် n playmate

ကစားဝိုင်း n gambling party

ကစားသမား n gambler

ကစားသူ n player

ကစားသည် v play

ကစီ n rice puree

ကစီဓာတ် n starch, carbohydrate

ကစော့ခါး n Indian night shade

ကစော်ရည် n farmentative liquor

ကစဉ့်ကလျား n in disorder

ကစွန်းဥ n sweet potato

ကဆုန်ပေါက်သည် v gallop

ကဇာတ် n musical play

ကညာ n young maiden

ကညာစစ်သည် v do things delicately

ကညင် n large tree, yielding wood oil

ကညင်ဆီ n wood oil

ကညင်ဆီတိုင် n wood oil torch

ကညစ် n stylus

ကညွတ် n asparagus

ကညှာမြှေး n hymen

ကဏန်း n crab

ကဏန်းလက်မ n chela

ကတိ n promise

ကတိခံထားသော adj promissory

ကတိခံဝန်ချုပ် n bond

ကတိစာချုပ် n agreement

ကတိတည်သည် v keep promise

ကတိထားသည် v promise

ကတိပေးသည် v give promise

ကတိပျက်သည် v fail to keep promise

ကတိပြုသည် v make promise

ကတိဖျက်သည် v break promise

ကတိဝန်ခံချက် n pledge

ကတိသစ္စာပြုသည် v take oath

ကတော့ n funnel

ကတော့ပုံ n conical shape

ကတော် n wife of an official

ကတို့ n ferry boat

ကတိုး n musk deer

ကတိုက်ကရိုက် adv hastily

ကတည်းက adv since

ကတုတ် n breast work

ကတုတ်ကျင်း n bunker, trench

ကတုန်ကယင် adv agitatedly

ကတုန်းကတိုက်လုပ်သည် v carry tales

ကတိမ်းကပါးဖြစ်သည် v die, pass away

ကတုံး n bald head

ကတုံးဆံတောက် n crew-cut

ကတွတ် n hole in a dyke

ကထိက n lecturer

ကနခို n purgative croton

ကနဦး n the beginning

ကနား n pavilion

ကနုကမာ nn oyster shell

ကနူးလှေ canoe

ကနေရီစာဝါငှက် n canary

ကနေ့ n Today

ကနွဲ့ကလျလုပ်သည် v act coaxingly

ကပိုကရို adv slovenly

ကပြအသုံးတော်ခံသူ n performer

ကပြား half caste

ကပြက်ကချော် carelessly

ကပြင် open extension

ကပြောင်းကပြန် disorderly

ကပွဲ variety entertainment

ကပွဲရုံ theatre

ကဖီး cafe, tea shop

ကဗျာ poem, verse

ကဗျာကယာ hurriedly

ကဗျာစပ်သည် v compose a poem

ကဗျာဆရာ poet

ကဗျာဆရာမ poetess

ကဗျာဆန်သော poetic

ကဗျစ်ကညစ် shabbily

ကမကထလုပ်သည် v supervise, lead

ကမာ oyster

ကမူ mound

ကမူးရှူးတိုး rashly

ကမောက်ကမ in disorder

ကမျဉ်းနီ red mite

ကမြင်းမ hussy, wanton

ကမြင်းသည် v be wanton

ကယုကယ adv tenderly

ကယောက်ကယက် adv in confusion

ကယောင်ကတမ်း adv ramblingly

ကယောင်ချောက်ချား adv ravingly

ကရမက် n bastard sandal wood

ကရာတေး n karate

ကရာတေးသမား n karatist

ကရား n jug

ကရိကထ n bother

ကရိကထခံသည် v take trouble

ကရိကထများသည် v be bother some

ကရုဏာ n compassionace grant

ကရုဏာသက်သည် v have pity

ကရေဝး n cinnamon

ကရေဝးရွက် n bay leaf

ကရောသောပါး adv hurriedly

ကရော်ကမည် adv flippantly

ကရက် n carat

ကရိန်း n crane

ကလတက် n hollowed log

ကလနား n trim on cloth

ကလမောင်း n pair of scale

ကလိထိုးသည် v tickle

ကလိသည် v annoy, irritate

ကလီကမာလုပ်သည် v cheat

ကလီစာ n viscera

ကလေကချေ n vegabond

ကလေး n child

ကလေးကလား adv improperly

ကလေးစာပေ n literature for children

ကလေးစိတ် n childish temperament

ကလေးဆန်သည် v behave childishly

ကလေးထိန်း n babysister

ကလေးပျက်သည် v have a miscarriage

ကလေးဖျက်သည် v abort

ကလေးလက်တွန်းလှည်း n pram

ကလေးသူငယ် n child, infant

ကလေးသွားရည်ခံ n bid

ကလဲ့ n turn

ကလော်ဆဲသည် v vituperate

ကလော်တုတ်သည် v abuse roundly

ကလော်သည် v pick

ကလက်သော adj frivolous

ကလောင် n pen

ကလောင်နာမည် n pen name

ကလောင်ရှင် n author, writer

ကလောင်သွား n pen-nib

ကလိုင် n hollow, cavity

ကလစ် n clip

ကလန်ကဆန် adv rebelliously

ကလန်ကဆန်ပြောသည် v speak against

ကလန်ကလား adv gangling

ကလိန်းကလက် adv slyly

ကလပ်(စက်ပစ္စည်းများတွင်သုံးသော) n clutch

ကလပ်(အသင်းအဖွဲ့) n club, association

ကလပ်စည်း n cell

ကလိမ်ကျသည် v cheat, swindler

ကလိမ်ချုံ n swindler

ကလိမ်ဉာဏ် n cunning

ကလယ်ကလယ်ဖြစ်သည် n look lost

ကလျာ n womanly virtues

ကဝိ n man of letters, poet

ကသိကအောက်ဖြစ်သည် v feel uneasy, feel uncomfortable

ကသီကရီ adv in a flurry

ကသီသည် v be in a flurry

ကသောကမျော hastily

ကသောကမျေား adv hurriedly

ကသောင်းကနင်း adv in disarray

ကသစ် n large deciduous tree

ကသည် v dance

ကသည် v harness a horse or any draught animal for work(ကျွဲ၊ နွား စသည်ကို လှည်းတွင် တပ်သည်)

ကသိုဏ်း n object of concentration

ကသိုဏ်းရှုသည် v concentrate intensely

ကသိုဏ်းဝန်း n circular spot to concentrate

ကာကီ n khaki

ကာကွယ်ခြင်း n defence

ကာကွယ်ဆေး n vaccine

ကာကွယ်ဆေးထိုးသည် v inoculate, vaccine

ကာကွယ်ရေး n defence

ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် n Chief-of-staff

ကာကွယ်သူ n defender

ကာကွယ်သည် v defend, prevent

ကာချင်း n martial song

ကာချယ် n eye shadow

ကာဆီးသည် n obstruct, shield

ကာတွန်ဘူး n carton

ကာတွန်း n cartoon

ကာတွန်းရေးဆွဲသူ n cartoonist

ကာပြန်သည် v show ingratitude

ကာဗွန် n carbon

ကာဗွန်စက္ကူ n carbon paper

ကာဘော်လစ်ဆီ n carbolic acid

ကာဘိုင်သေနတ် n carbine

ကာမ n sensual desire

ကာမဂုဏ် n sensuality

ကာမပိုင် n husband

ကာမိသည် v sufficient to cover

ကာယ n structure of body

ကာယကံ n deed

ကာယကံမြောက် adv physically

ကာယကံရှင် n most concerned person

ကာယပညာ n physical education

ကာယဗလ n physical strength

ကာယလုပ်သား n manual labourer

ကာယိန္ဒြေ n modesty

ကာရန် n rhyme

ကာရန်မဲ့ကဗျာ n free verse

ကာရန်သင့်သည် n be opportune

ကာလ n time, period, age

ကာလစကား n vogue word

ကာလတန်ဖိုး n current value

ကာလနာ n cholera

ကာလပေါ် adj of current period

ကာလပေါက်ဈေး n current price

ကာလဝမ်း n cholera

ကာလသား n young man

ကာလသားရောဂါ n venereal disease

ကာသည် v block, obstruct

ကား n car

ကားချပ် n card-board, chart

ကားဂိုဒေါင် n garage

ကားဂိတ် n bus station

ကားစင် n cross to crucify

ကားပစ္စည်း n car spare parts

ကားမှတ်တိုင် n bus stop

ကားရုံ n garage

ကားလိုင်း n bus route

ကားလိပ် n stage curtain

ကားသည် v spread out

ကိရိယာ n tool, instrument

ကိလေသာ n passion, lust

ကီမိုနို n kemono

ကီလို n kilo

ကီလိုဂရမ် n kilogram

ကီလိုမီတာ n kilometre

ကီလိုလီတာ n kilolitre

ကီလိုဝပ် n kilowatt

ကီလိုဟတ် n kolihertz

ကီဝီငှက် n kiwi

ကုဋီ n water closet

ကုဋေ n ten million

ကုဋေကုဋာ n very many

ကုထုံးကုနည်း n treatment, therapy

ကုဗ n cube

ကုမုဒြာ n white lotus

ကုလသမဂ္ဂ n The United Nations Organization

ကုလား n India

ကုလားဆင် n Indian feature

ကုလားတည် n pickel of fruit or vegetable

ကုလားထိုင် n chair

ကုလားထိုင်လုသည် v scramble for position

ကုလားပဲ n gram pea , chick pea

ကုလားဖန်ထိုးသည် v shuffle

ကုလားဖြူ n white man

ကုလားမခြေထောက် n stilts

ကုလားရွှေ n tinsel

ကုလားဟင်း n Indian curry

ကုလားအော်သီး n hottest kind of chilli

ကုလားအုတ် n camel

ကုသည် v cuure

ကုသိုလ် n merit

ကုသိုလ်ရှင် n donor

ကူငွေ n contribution

ကူညီသူ n helper

ကူပွန် n coupon

ကူရှင် n cushion

ကူလီ n porter

ကူသည် v help, aid, assist

ကူးစက်ရောဂါ n contagious disease

ကူးစက်သည် v spread, infect

ကူးတို့ n ferry

ကူးတို့ခ n ferriage

ကူးတို့ဆိပ် n ferry

ကူးပြောင်းကာလ n transition period

ကူးပြောင်းသည် v change

ကူးသည် v copy

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး n commerce

ကူးသန်းသည် v trade

ကေ n witch or wizard

ကေဒါ n cadre

ကေဝမ n sorceress

ကေဝအတတ် n sorcery

ကေသရာဇာ n king lion

ကေသာ n hair

ကဲသည် v overdo

ကဲ့ရဲ့သည် v censure

ကဲ့သို့ adv as, like

ကောဇာသက္ကရာဇ် n the present year

ကောလာဟလ n rumour

ကောလိပ်ကျောင်းသား n college student

ကောသည် v silt up

ကော့ကော်ကံကား adv contrarily

ကော့လပ်ကော့လပ် adv carelessly

ကော့သည် n curl up

ကော် n glue

ကော်ဆဲသည် v vituperate

ကော်ဇော n carpet

ကော်ပီ n copy

ကော်ပီစာအုပ် n copy book, exercise book

ကော်ပိုရေးရှင်း n corporation

ကော်ပြား n celluloid film

ကော်ပြန့်ကြော် n fried pan rools

ကော်ဖီ n coffee

ကော်မတီ n committee

ကော်မရှင် n commission

ကော်မာ n comma

ကော်လာ n collar

ကော်လံ n column

ကော်လံစား n string correspondent

ကော်သည် v lever

ကံ n luck, fortune, lot

ကံကောင်းလို့ adv luckily

ကံကောင်းသည် v be lucky

ကံကုန်သည် v die, pass away

ကံခေသည် v be unfortunate

ကံစပ်သည် v be parters in luck

ကံစမ်းမဲ n luck dip

ကံပေါ်သည် v be lucky

ကံသေကံမ adv surely

ကံအားလျော်စွာ adv fortunately

ကံ့ကူလက်လှည့်ဆရာ n childhood teacher

ကံ့ကော်ပင် n Mesua ferrea

ကိုကို n elder brother

ကိုကိုး n cocoa

ကိုကင်း n cocaine

ကိုဓဥပဒေ n code

ကိုရင် n novice

ကိုရင်ဝတ်သည် v be novitiated

ကိုလိုနီ n colony

ကိုလိုနီဝါဒ n colonialism

ကိုး n nine

ကိုးကားသည် v quote

ကိုးကွယ်သည် v worship

ကိုးစားသည် v reply on

ကိုးရိုးကားရား adv awkwardly

ကိုးသည် n refer to

ကက်ကက်လန် adv loudly and rudely

ကက်ဆက် n cassette

ကက်တလောက် n catalogue

ကက်ပတိန် n captain

ကက်ဗီနက် n cabinet

ကက်သလစ် n Catholic

ကုက္ကို n rain tree

ကောက်ကာငင်ကာ adv spontaneously

ကောက်ကျစ်သော adj dishonest

ကောက်ကြောင်း n outline

ကောက်ကွေ့သော adj winding

ကောက်ခံသည် v collect

ကောက်ချက်ချသည် v deduce

ကောက်စိုက်သမ n transplanter(female)

ကောက်စိုက်သည် v transplant paddy

ကောက်ဆွ n curved stick

ကောက်ညှင်း n glutin rice

ကောက်ညှင်းငချိပ် n black glutin rice

ကောက်ညှင်းပေါင်း n steamed glutin rice

ကောက်နုတ်ချက် n excerpt

ကောက်နုတ်သည် v extract

ကောက်ပင် n paddy plant

ကောက်ရိုး n straw

ကောက်ရိုးနွယ် n bindweed

ကောက်ရိုးပုံ n haystack

ကောက်ရိတ်သည် v reap

ကောက်လှိုင်း n paddy sheaf

ကောက်သော adj bent curved

ကောက်သည် v pick up

ကိုက် n can-openner

ကိုက် n yard

ကိုက်ခဲသည် v grip firmly with teeth

ကိုက်တံ n yard stick

ကိုက်ထိုးသည် v chamfer

ကိုက်လန် n Chinese kale

ကိုက်သည် v bite

ကင်ဆာ n cancer

ကင်ပေတိုင် n Japanese military police

ကင်ပွန်း n soap

ကင်မရာ n camera

ကင်သည် v roast; barbecue

ကင်း n patrol; guard

ကင်းကွာသည် v lose contact

ကင်းခြေများ n centipede

ကင်းစင်သည် v be unblemished

ကင်းစောင့် n sentry

ကင်းစောင့်သည် v dosentry duty

ကင်းစုန်း n scolopendra

ကင်းတဲ n sentry post; guard house

ကင်းထောက် n scout

ကင်းထောက်သည် v scout

ကင်းပုန်း n ambush patrol

ကင်းပုံသီး n Coccinia Plant

ကင်းဗတ်ဖိနပ် n canvas

ကင်းမလက်မည်း n black scorpion

ကင်းမြီးကောက် n Scorpion

ကင်းမွန် n cuttle fish

ကင်းလိပ်ချော n grass lizard

ကင်းလွတ်ကုန် n exempted goods

ကင်းလွတ်ခွင့် n exemption

ကင်းလွတ်သည် v be freed of

ကောင်ကလေး n little boy

ကောင်စီ n council

ကောင်စီဝင် n councillor

ကောင်စစ်ဝန် n consul

ကောင်စစ်ဝန်းရုံး n consulate

ကောင်တာ n counter

ကောင်မလေး n little girl

ကောင်းကင် n sky

ကောင်းကင်ကြိုး n aerial or antenna

ကောင်းကင်ပိုက် n aerial net

ကောင်းကင်ဘား n trapeze

ကောင်းကင်ဘုံ n heaven

ကောင်းကောင်း adv well

ကောင်းကျိုး n merit; benefit

ကောင်းချီး n blessing

ကောင်းချီးဩဘာပေးသည် v acclaim

ကောင်းစားရေး n welfare

ကောင်းစားသည် v prosper

ကောင်းမွေဆိုးမွေ n legacy

ကောင်းမွန်သော adj good

ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် n honest trade

ကောင်းသော adj good; nice; fine

ကိုင်စွဲသည် v hold firmly

ကိုင်ဆောင်သည် v hold ; carry

ကိုင်တွယ်သည် v handle

ကိုင်ပေါက်သည် v throw ; fling

ကိုင်လှုပ်သည် v shock ; shake

ကိုင်သည် v hold in hand

ကိုင်း n cultivated land

ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ n mutual reliance

ကိုင်းဆက်ကူးသည် v graft

ကိုင်းညွတ်သည် v bow ; droop

ကိုင်းထောင်သည် v prop

ကိုင်းရှိုင်းသည် v be devout

ကိုင်းလွှ n saw

ကိုင်းသည် v bend over

ကိစ္စ n business

ကိစ္စကြီးငယ် n problems

ကိစ္စချောသည် v die

ကိစ္စငြိမ်းသည် v be rib of problems

ကိစ္စတုံးသည် v die

ကိစ္စဝိစ္စ n sundry matters

ကဏ္ဍ n section

ကဏ္ဍသုခ n euphony

ကတ် n card

ကတ်ကြေး n scissors

ကတ္တရာစေး n tar ; coaltar

ကတ္တဝါငှက် n cockatoo

ကတ္တား n platform scales

ကတ္တား n subject

ကတ္တီပါ n velvet

ကတ်တီးကတ်ဖဲ့ adv perversely

ကတ္တူ n sea-going sailing ship

ကိတ္တိမသား n adopted child

ကိတ်မုန့် n cake

ကုတ် n coat

ကုတ် n lever

ကုတ်ဖဲ့သည် v tear with claws or nails

ကုတ်မီးသွေး n coke

ကုတ်သည် v scratch

ကန် n lake

ကန်စွန်း n water convolvulus

ကန်စွန်းကြီး n sweet potato plant

ကန်စွန်းဥ n sweet potato

ကန္တာရ n difficult journey

ကန္တာရရာသီဥတု n desert climate

ကန်တော့သည် v pay obeisance

ကန်ထရိုက် n cobtract

ကန်ဘောင် n bank

ကန်သင်း n small embankment

ကန်သည် v kick

ကန်သတ်သော adj controlled

ကန့် n sulphur

ကန့်ကွက်လွှာ n note protest

ကန့်ကွက်သည် v object ; protest

ကန့်ပလူ n valerian

ကန့်လန့် adv contrarily

ကန့်လန့်ကာ n screen

ကန့်လန့်ကန်လန့် adv obstructively

ကန့်လန့်ချသည် v bolt

ကန့်လန့်တိုက်သည် v act in defiance

ကန့်လန့်ဖြတ် adv crosswise

ကန့်လန့်ဖြတ်မျဉ်း n diagonal

ကန့်သည် v block

ကန့်သတ်ကုန် n controlled goods

ကန့်သတ်စစ်ပွဲ n limited war

ကန့်သတ်ဈေး n controlled price

ကန့်သတ်သည် v restrict

ကန်းသော adj blind

ကန်းသည် v be blind

ကိန်း n number

ကိန်းပြည့် n whole number

ကိန်းရင်း n root

ကိန်းဝပ်သည် n be enshrined

ကိန်းသေ n constant

ကိန်းအောင်းသည် v dwell in

ကုန် n goods ; merchandise

ကုန်ကား n lorry ; truck

ကုန်ကူးသည် v trade

ကုန်ကျစရိတ် n expense

ကုန်ကျသည် v cost

ကုန်ကြမ်း n raw material

ကုန်ချော n finished product

ကုန်ခြောက် n groceries

ကုန်စင်အောင် adv completely

ကုန်စည်ဒိုင် n wholesale centre

ကုန်စည်ပြပွဲ n trade fair

ကုန်စိမ်း n vegetables

ကုန်စိမ်းသည် n green grocer

ကုန်စုံဆိုင် n general stores

ကုန်ဈေးနှုန်း n commodity prices

ကုန်တံဆိပ် n trade mark

ကုန်တိုက် n department store

ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမား n stevedore

ကုန်တွဲ n goods wagon

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု n production

ကုန်ထုတ်သမဝါယမ n producer’s cooperative

ကုန်ထုတ်အရင်းအနှီး n capital

ကုန်ပဒေသာဆိုင် n department store

ကုန်ပို့လွှာ n invoice

ကုန်ပစ္စည်း n go0ds

ကုန်ပုပ် n surplus goods

ကုန်မာ n hard-ware

ကုန်ရထား n goods train

ကုန်ရုံ n ware house

ကုန်သေး n sundry goods

ကုန်သင်္ဘော n cargo boat

ကုန်သည် n trader

ကုန်သည်ကြီး n merchant

ကုန်သွယ်ရေး n trade and commerce

ကုန်သွယ်သည် n trade

ကုန်အမှာစာ n indent

ကုန်းကြောင်း n land route

ကုန်းခေါင်ခေါင် n far inland

ကုန်းခေါင်ရေဝး adj desolate

ကုန်းစကား n slander

ကုန်းစောင်း n slope

ကုန်းတင်သည် v saddle

ကုန်းတပ် n army

ကုန်းနိမ့် n low hill

ကုန်းပေါင်ထိုးသည် v throw across

ကုန်းပတ် n deck

ကုန်းပြင်မြင့် n plateau

ကုန်းရေသွားယာဉ် n amphibian

ကုန်းလမ်း n road ; land route

ကုန်းသည် v bend

ကပ်ချွဲသည် v wheedle

ကပ်ငြိသည် v be afflicted

ကပ်စေးနှဲ n stingy person

ကပ်နာ n epidemic disease

ကပ္ပလီ n Negro

ကပ်ပါးရပ်ပါး n human parasite

ကပ္ပိတိန် n captain

ကပ္ပိယ n lay attendant

ကပ်ပယ် n testicle

ကပ်ပယ်အိပ် n scrotum

ကပ်ရပ်သည် v sponge on

ကပ်သည် v come close

ကုပ်ကျစ်သည် v be decorous

ကုပ်ချောင်းချောင်း adv timidly

ကုပ်ပိုး n shoulder pad

ကုပ်သည် v droop

ကမ္ပည်း n inscription

ကမ္ပည်းထိုးသည် v inscribe

ကမ္ဗလာသီး n orange

ကမ႓ာစစ် n world war

ကမ႓ာရန် n enternal enemy

ကမ႓ာလောက n world

ကမ႓ာလုံး n globe

ကမ႓ာလုံးခြမ်း n hemisphere

ကမ႓ာ့လှည့်ခရီးသည် n world market

ကမ္မဌာန်း n meditation

ကမ်း n bank ; shore

ကမ်းခြေ n shore ; coast

ကမ်းခြေစောင့်တပ် n coast guard

ကမ်းစပ် n shore line

ကမ်းတက်သင်္ဘော n landing ship

ကမ်းထိုးရေယာဉ် n landing carft

ကမ်းနား n water-front ; strand

ကမ်းပါးပြိုသည် v collapse

ကမ်းမြောင်ဒေသ n coastal strip

ကမ်းရိုးတန်း n coastline

ကမ်းလွန် adj off-shore

ကမ်းလှမ်းသည် v negotiate

ကမ်းသည် v pass ; give

ကုမ္ပဏီ n company

ကုမ္မာရီ n maiden

ကုံကုမံ n saffron

ကုံလုံသော n sufficient

ကုံးသီသည် v compose

ကုံးသည် v string ; thread

ကယ်ဆယ်ရေးရံပုံငွေ n relief fund

ကယ်တင်ရှင် n saviour

ကယ်ပါ n beggar

ကယ်မသည် v save

ကယ်သည် v save ; rescue

ကိုယ် n body

ကိုယ်ကျိုး n self-interest

ကိုယ်ကျိုးစွန့်သည် v sacrifice

ကိုယ်ကျိုးနည်းသည် v be ruined

ကိုယ်ကျိုးရှာသည် v seek advantage

ကိုယ်ကျင့်တရား n morals

ကိုယ်ခံပညာ n art of self defence

ကိုယ်ခန္ဓာ n the body

ကိုယ်ချင်းစာတရား n sympathy

ကိုယ်ချင်းစာသည် n sympathze

ကိုယ်ငွေ့ n body temperature

ကိုယ်စား adv on behalf of

ကိုယ်စားလှယ် n delegate

ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ n letter of authority

ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ n ability

ကိုယ်တိုင် adv in person

ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ adv personally

ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိ n autobiography

ကိုယ်တစ်ခြမ်းသေရောဂါ n hemiplegia

ကိုယ်တစ်ပိုင်း n bust

ကိုယ်တစ်ပိုင်းသေရောဂါ n paraplegia

ကိုယ်တုံးလုံး adj naked

ကိုယ်တွေ့ n personal experience

ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထု n true cenfession

ကိုယ်ထူကိုယ်ထ adv on a self help basis

ကိုယ်ထူးကိုယ်ချွန် adj self-made

ကိုယ်ထင်ပြသည် v appear

ကိုယ်နေကိုယ်ဟန် n poise

ကိုယ်ပူသည် v have a fever

ကိုယ်ပိုင် n one’s own

ကိုယ်ပိုင်ကား n own car

ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း n private school

ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက် n personal library

ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း n private property

ကိုယ်ပိုင်သော adj private ; personal

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး n self-rule ; sutonomy

ကိုယ်ဖိရင်ဖိ adv effortedly

ကိုယ်ရေစစ်သည် v become slim

ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ n personal affairs

ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း n personal history

ကိုယ်ရောစိတ်ပါ adv whole heartedly

ကိုယ်ရံတော် n body-guard

ကိုယ်ရှိန်သတ်သည် v stop short

ကိုယ်လေးလက်ဝန် n advanced ; pregancy

ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း n physical exercise

ကိုယ်လက်သုတ်သင်သည် v relieve nature

ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် n body structure ; build

ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် n physique

ကိုယ်လုံးပေါ်မှန် n almirror

ကိုယ်ဝန် n pregnancy

ကိုယ်ဝန်ဆောင် n pregnant woman

ကိုယ်ဝန်ပျက်သည် v have a miscarriage

ကိုယ်ဝန်ရှိသည် v be pregnant

ကိုယ်ဟန်ပြမယ် n model

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေသည် v commit suicide

ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း n self rule

ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး v rely on oneself

ကျကျနန adv properly

ကျခံသည် v bear ; expense

ကျဆင်းသည် v decline

ကျဆုံးသည် v die

ကျနေ n afternoon sun

ကျပန်းလုပ်သည် v take odd jobs

ကျပျောက်သည် v lose

ကျရှုံးသည် v fail(စာမေးပွဲကျသည်။)

ကျသည် v fail(စာမေးပွဲကျသည်။)

ကျသည် v fall ; drop

ကျာပွတ် n whip

ကျား n tiger

ကျားကုတ်ကျားခဲ adv leopard cat

ကျားကန်သည် v buttress ; prop

ကျားဂမုန်း n slipper orchid

ကျားပါးစပ် n conical fish net

ကျားမ n tigress

ကျားလျှာ n rasp

ကျားသစ် n leopard

ကျိ adj sticky ; slimy

ကျိကျိတက် adv rolling in wealth

ကျိချွဲ adj slimy

ကျီ n granary

ကျီစားသည် v tease ; jest

ကျီစယ်သည် v tease affectionately

ကျီး n crow

ကျီးနိုးချိန် n dawn ; day break

ကျီးပေါင်း n gall ; bulbous growth

ကျီးပေါင်း n mistletoe

ကျီးလန့်စာစား adv alarmedly

ကျီးအ n rook

ကျီးအာသီး n tri-chosanthes

ကျူတံ n

ကျူထရံ n reed matting

ကျူထရံကွက် n basketweave desigh

ကျူပင် n reed

ကျူလယာဆိုင် n small Indian shop

ကျူးကျော်စစ် n war of aggression

ကျူးကျော်နေထိုင်သူ n illegal tenant

ကျူးကျော်ရေးသမား n aggressor

ကျူးကျော်ရပ်ကွက် n illegal area

ကျူးကျော်သည် v trespass

ကျူးလွန်သည် n violate ; commit

ကျေညက်သည် v assimilate

ကျေနပ်သည် v be satisfied

ကျေသည် v be fully

ကျေအေးသည် v be placated

ကျေး n parrot ; para keet

ကျေးကုလား n slaty-headed parakeet

ကျေးကုလားမ n red-breasted parakeet

ကျေးကျုတ် n rose-ringed parakeet

ကျေးဇူး n gratitude

ကျေးဇူးကန်းသည် v be ungrateful

ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား n beneficiary

ကျေးဇူးပြု၍ exp please

ကျေးဇူးရှိသည် v be beneficial

ကျေးဇူးရှင် n benefactor

ကျေးဇူးသိသည် v be grateful

ကျေးတမာ n blossom-headed parakeet

ကျေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ခေတ် n fendal age

ကျေးရွာ n village

ကျေးရွာအုပ်စု n village tract

ကျေးလက် n hamlet

ကျေးလက်ပုံပြင် n folk tales

ကျေးလက်သီချင်း n folk song

ကျေးလက်အက n folk dance

ကျဲသော adj watery ; thin

ကျဲသည် v be spare

ကျော n back ; behind ; rear

ကျောကုန်း n back

ကျောခင်းသည် v lie on back

ကျောခိုင်းသည် v turn back on

ကျောချင်းကပ်သည် v rally

ကျောထောက်နောက်ခံ n support mainstay

ကျောပိုးအိတ် n haversack

ကျောဘက် n back side

ကျောမွဲ n the poor

ကျောရိုး n back-bone

ကျောသားရင်သားခွဲသည် v discriminate

ကျော့ကွင်း n noose

ကျော့ကွင်းထောင်သည် v set a snare

ကျော့ကွင်းမိသည် v be snared

ကျော့သည် v catch with noose

ကျော်စောသည် v become famous

ကျော်စံကေး n small frog

ကျော်တက်သည် v over take

ကျော်လွှားသည် v over come

ကျော်သည် v go over ; cross over

ကျိုသည် v boil ; melt

ကျို့သည် v be submissive

ကျိုးတိုးကျဲတဲ adv sparsely

ကျိုးနွံသည် v be humble

ကျိုးပေါက်သည် v break

ကျိုးသည် v break

ကျက်စားသည် v graze

ကျက်မိသည် v recognize ; remember

ကျက်သရေ n grace ; glory

ကျက်သရေဆောင် n pride

ကျက်သည် v learn by heart

ကျောက် n jewel ; gem

ကျောက် n rock

ကျောက်ကပ် n kidney

ကျောက်ကျော n agar agar ; gelatine ; jelly

ကျောက်ကြီးရောဂါ n small pox

ကျောက်ခဲ n stone

ကျောက်ခက် n coral

ကျောက်ခေတ် n stone age

ကျောက်ချသည် n drop anchor

ကျောက်ချဉ် n alum

ကျောက်စရစ် n pebble

ကျောက်စာ n stone inscription

ကျောက်စာတိုင် n obelisk

ကျောက်စက်ပန်းဆွဲ n stalactite

ကျောက်စစ် n filter

ကျောက်ဆူး n anchor

ကျောက်ဆူးနုတ်သည် v weigh anchor

ကျောက်ဆောင် n rock

ကျောက်ဆစ်ရုပ် n sculpture(stone)

ကျောက်ဆစ်သမား n sculptor

ကျောက်ဆစ်သည် v sculpt

ကျောက်ဆစ်အတတ် n sculpture

ကျောက်တံ n slate pencil

ကျောက်တိုင် n stone

ကျောက်တွင်း n mine

ကျောက်ထိုးသည် v vaccinate

ကျောက်ဒိုး n marble

ကျောက်နီ n red gem ; ruby

ကျောက်ပေါက်မာ n pockmark

ကျောက်ပွင့် n seaweed

ကျောက်ဖရုံ n marrow

ကျောက်ဖြူရောဂါ n chiken pox

ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း n fossil

ကျောက်ဖြုန်း n low grade gem

ကျောက်မီးသွေး n coal

ကျောက်မျက်ရတနာ n gem

ကျောက်ရိုင်း n uncut stone

ကျောက်ရုပ် n statue

ကျောက်သင်ပုန်း n slate ; black-board

ကျောက်သင်္ဘော n sea-urchin

ကျောက်သွေးသမား n lapidary

ကျောက်အိုး n collet

ကျင်ကြီး n faeces

ကျင်ကြီးစွန့်သည် v defecate

ကျင်ချောင်း n penis

ကျင်ခွက် n pan

ကျင်ငယ် n urine

ကျင်ငယ်စွန့်သည် v urinate

ကျင်စွယ် n moustache

ကျင်တွယ် n carpenter’s square

ကျင်တွယ်ထောင့် n right angle

ကျင်သည် v feel pain

ကျင်သည် v pan for gold

ကျင့်စဉ် n practice

ကျင့်ထုံး n procedure

ကျင့်ဝတ် n moral code

ကျင့်သည် v practise ; train

ကျင့်သုံးသည် v practise

ကျင်း n pit ; hole ; trench

ကျင်းပသည် v celebrate

ကျောင်း n school

ကျောင်းကြိုကား n school bus

ကျောင်းခေါ်ချိန် n class attendance

ကျောင်းဆရာ n school teacher

ကျောင်းဆင်းပွဲ n graduation ceremony

ကျောင်းဆင်းသည် v leave school

ကျောင်းဆောင် n hostel

ကျောင်းထားသည် v enroll

ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် n abbot

ကျောင်းနေဖက် n school mate ; class mate

ကျောင်းပိတ်ရက် n school vacation

ကျောင်းပျက်သည် v miss class

ကျောင်းသား n student

ကျောင်းသူ n school girl

ကျောင်းသည်(ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိတ် စသည်) v look after

ကျောင်းသုံးစာအုပ် n school text book

ကျောင်းအုပ် n principal

ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး n head-master

ကျိုင်း n mace

ကျိုင်းကောင် n locust

ကျစ်ဆံမြီး n pigtail

ကျစ်သော adj compact

ကျဉ်ကောင် n large ant

ကျဉ်သည် v tingle

ကျဉ်းသော adj narrow

ကျဉ်းသည် v cancel out

ကျည်ကပ် n magazine

ကျည်စေ့ n pellet ; shot

ကျည်ဆန် n cartridge ; shell

ကျည်ပွေ့ n pestle

ကျည်ဖူး n bullet

ကျည်အ n dud shell

ကျည်း n bolt

ကျည်းပေါင်း n framework

ကျည်းသား n tipcat

ကျိတ်ဓား n kris

ကျိတ်ပိုး n silent admirer

ကျိတ်ဝိုင်း n clandestine gambling

ကျန် v remain

ကျန်ရစ်သည် v be left behind

ကျန်းမာရေး n health

ကျန်းမာသော adj healthy

ကျန်းမားရေးဆေးလက်မှတ် n health certificate

ကျန်းမားရေးပညာ n health education

ကျိန်စာ n curse

ကျိန်စာစူးသည် v fall under curse

ကျိန်စာသင့်သည် v be under curse

ကျိန်ဆိုသည် v take an oath

ကျိန်သည် v swear

ကျိန်းစက်သည် v sleep

ကျိန်းသေ adv definitely

ကျိန်းသေသော adj definite

ကျပ်ခိုး n soot

ကျပ်ချွတ် n brand new

ကျပ်တိုက်သည် v smoke

ကျပ်ပြည့်တင်းပြည့် adj full

ကျပ်သော adj tight

ကျုပ် pron I

ကျမ်း v treatise ; thesis

ကျမ်းကိုးကျမ်းကား n references

ကျမ်းကျိန်ဆိုချက် n affidavit

ကျမ်းစာ n scripture

ကျမ်းစာသင်ကျောင်း n seminary

ကျမ်းပြုသည် v write thesis

ကျမ်းဦးစကား n foreword

ကျုံ့ကျုံ့ထိုင်သည် v sit decorously

ကျုံ့ကျုံ့ယုံ့ယုံ့ adv decorously

ကျုံ့သည် v shrink ; contract

ကျုံး n moat

ကျုံးသည် v bather up

ကျုံးသွင်းသည် v lure ; entice

ကျယ်ပြန့်သော adj broad

ကျယ်လောင်သော adj very loud

ကျယ်ဝန်းသော adj wide

ကျယ်သော adj wide ; broad

ကြခတ် n bamboo

ကြငှန်း n royal parasol

ကြသောင်း n bamboo for matting

ကြာ n waterlily ; lotus

ကြာခိုသည် v commit adultery

ကြာညို့ n thick soya-bean sauce

ကြာသပတေး n Thursday

ကြာသပတေးဂြိုဟ် n Jupiter

ကြားကာလ n interim period

ကြားခံ n buffer

ကြားညှပ်သည် v sandwich

ကြားနေရေးဝါဒ n neutral policy

ကြားနေသည် v stay neutral

ကြားပေါက် n sideline

ကြားဖောက်သည် v interpose

ကြားဖြတ်သည် v intercept

ကြားလူ n middle

ကြားဝင်သည် v intervene

ကြားသိသည် v be informed

ကြားသည် v hear

ကြိယာ n verb

ကြိယာဝိသေသန n adverb

ကြီးကျယ်သော adj great ; vast

ကြီးကြပ်သည် v supervise

ကြီးစိုးသည် v administer

ကြီးတော် n aunt

ကြီးထွားသည် v grow ; develop

ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းသည် v bully

ကြီးပွားရေး n prosperity

ကြီးပွားသည် v prosper

ကြီးမားသော adj big ; large

ကြီးမြတ်သော adj noble

ကြီးလေးသော adj heavy

ကြီးသော adj large ; big

ကြေကွဲသည် v grieve

ကြေညာချက် n announcement

ကြေညာစာတမ်း n declaration

ကြေညာသည် v announce

ကြေညက်သည် v be crushed

ကြေသည် v be crumbled

ကြေး n copper

ကြေး n grime ; dirt

ကြေးကြီးသော adj expensive

ကြေးချတ်ဆေး n detergent

ကြေးစား n professional

ကြေးစည် n triangular brass gong

ကြေးတွန်းသည် v scrub dirt

ကြေးထူသည် v be grimy

ကြေးနီ n copper

ကြေးနန်း n copper wire

ကြေးနန်း n telegraph

ကြေးမုံ n mirror

ကြေးဝါ n brass

ကြဲသည် v scatter ; cast

ကြော့ရှင်းသော adj graceful

ကြော်ငြာသင်ပုန်း n notice borad

ကြော်ငြာသည် v advertise

ကြော်သည် v fry

ကြံစည် သည် v plan

ကြံဖန်သည် v devise

ကြံရာပါ n accomplice

ကြံရွယ်သည် v intend

ကြံသကာ n brown slab-sugar

ကြံသည် v plot

ကြံ့ n rhinoceros

ကြံ့သူတော် n tapir

ကြိုဆိုသည် v welcome

ကြိုတင်လက်မှတ် n advance ticket

ကြို့ထိုးသည် v hiccough

ကြို့သည် v belch ; eruct

ကြိုးကျစ်သည် v twist yarn into rope

ကြိုးကြာ n crane

ကြိုးကွင်း n noose

ကြိုးခုန်သည် v skip with rope

ကြိုးစားသည် v try ; strive

ကြိုးစင် n gallows

ကြိုးတံတား n suspension

ကြိုးတိုက် n death-house

ကြိုးထုံး n rope

ကြိုးဒဏ် n death sentence

ကြိုးနီစနစ် n red tape

ကြိုးမဲ့ကြေးနန်း n wireless

ကြိုးဝို်င်း n forestreserve

ကြိုးဝို်င်း n ring

ကြိုးသည် v rope

ကြက် n fowl

ကြက်ကလေး n chicken

ကြက်ခြေခတ် n cross mark

ကြက်ခြေနီအသင်း n The Red Cross Society

ကြက်ခြံ n poultry

ကြက်ခွပ်သည် v fight

ကြက်ဆင် n turkey

ကြက်ညှာချောင်းဆိုး n whooping cough

ကြက်တူရွေး n parrot

ကြက်တော n parakeet

ကြက်တောင် n shuttle cock

ကြက်တိန်ညင် n bantam

ကြက်တွန်သည် v crow

ကြက်ပေါင်စေး n rubber

ကြက်ပွဲ n cock-fight

ကြက်ဖ n cock ; rooster

ကြက်ဖကလေး n cockerel

ကြက်မ n hen

ကြက်မတမ်း n pullet

ကြက်မောက် n rambutan

ကြက်မွေး n feather

ကြက်မွေးတံမြက်စည်း n feather duster

ကြက်မွေးမြူရေး n poultry farming

ကြက်လျှာ n pennant

ကြက်သား n chicken

ကြက်သွေးရောင် n crimson

ကြက်သွန်နီ n onion

ကြက်သွန်ဖြူ n garlic

ကြက်သွန်မြိတ် n onion tops

ကြက်ဟင်းခါးသီး n bitter gourd

ကြက်ဥ n egg

ကြက်ဥဆန်ချောင် n addled egg

ကြက်အိပ်ကြက်နိုး adv intermittently

ကြက်အိပ်တန်း n hen roost

ကြောက်ချေးပါသည် v be frighened

ကြောက်သည် v fear ; dread

ကြောက်အားလန့်အား v in terror

ကြိုက်နှစ်သက်သည် v like

ကြိုက်သည် v like

ကြင်စဦး n first love

ကြင်နာသော adj kind

ကြင်ရာ n wife

ကြောင် n cat

ကြောင်ကတိုး n civet cat

ကြောင်ကလေး n kitten

ကြောင်တံငါ n fishing cat

ကြောင်ထီး n tom-cat

ကြောင်ပန်းပင် n chaste tree

ကြောင်ဖား n big tomcat ; wild cat

ကြောင်မ n she-cat ; tabby-cat

ကြောင်မြီးတူ n butterfly bush

ကြောင်လိမ်လှေကား n spiral stairs

ကြောင်လျှာ n Indian Trumpet

ကြောင်ဝန်ပိုင့် n palm civet

ကြောင်သူတော် n hypocrite

ကြောင်အိမ် n meat safe

ကြောင့်ကြမှု n anxiety

ကြောင့်ကြသည် v be anxious

ကြောင်း n route ; way

ကြောင်းတူသံကွဲ n synonym

ကြောင်းပေး v

ကြောင်းလမ်းသည် v request for marriage

ကြဉ်သည် v avoid ; shun

ကြည်ညိုသည် v respect

ကြည်နူးသည် v be highly pleased

ကြည်ပြာရောင် n sky blue

ကြည်သာသည် v be willing

ကြည်သော adj clear

ကြည်သည် v approve

ကြည့်မှန် n mirror

ကြည့်သည် v lok at

ကြည်းတပ် n army

ကြိတ်ကြိတ်တိုးသည် v jostle

ကြိတ်ဆုံ n hand mill

ကြိတ်မှန် n eclipta plant

ကြိတ်သည် v grind

ကြုတ် n casket

ကြန့်ကြာသည် v be slow

ကြပ်ထုပ် n hot formentation

ကြပ်ထုပ်ထိုးသည် v apply hot formentation

ကြပ်သည် v supervise

ကြမ္မာ n fate

ကြမ္မာငင်သည် v be ill-fated

ကြမ်းခင်းဈေး n floor price

ကြမ်းတိုက်သည် v scrub

ကြမ်းပိုး n bed-bug

ကြမ်းပြင် n floor

ကြမ်းသော adj rough

ကြိမ် n cane

ကြိမ်ထိုးသည် n goad

ကြိမ်ဒဏ် n flogging punishment

ကြိမ်နှုန်း n frequency

ကြိမ်ဖန်များစွာ adv many times

ကြိမ်လုံး n cane

ကြိမ်းဝါးသည် v declaim

ကြိမ်းသည် v scold

ကြုံးဝါးသည် v proclaim

ကြယ် n star

ကြယ်ကြွေသည် v fall

ကြယ်ငါး n star fish

ကြယ်တံခွန် n comet

ကြယ်နီ n morning star

ကြယ်သီး n button

ကွာခြားသည် v differ ; vary

ကွာစိ n roasted melon seeds

ကွာတ n quarter

ကွာရှင်းသည် v distant

ကွာဟချက် n difference

ကွာဟသော v different

ကွီနိုင် n quinine

ကွေ့ကောက်သော adj crooked

ကွေ့လည်ကြောင်ပတ် adv circuitously ; tortuously

ကွေ့သည် v turn curve

ကွေးသော adj bend ; curved

ကွေးသည် v bend ; curl

ကွဲကွဲပြားပြား adv distinctly

ကွဲလွဲသည် v differ ; vary

ကွဲသည် v broke

ကွဲအက်သည် v crack

ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း adv clearly ; vividly

ကွက်တိကွက်ကျား adv irregularly

ကွက်လပ် n blank

ကွက်လပ်ဖြည့်သည် v fill in the blank

ကွင်း n loop ; ring

ကွင်းဆက် n link

ကွင်းထိုးဖိနပ် n slippers

ကွင်းပိတ်ပွဲ n closing ceremony

ကွင်းဖွင့်ပွဲ n opening ceremony

ကွင်းလျှော n noose

ကွန် n net

ကွန်ကရစ် n concrete

ကွန်ချက် v trade secret

ကွန်ဂရက် n congress

ကွန်တိုမျဉ်း n contour line

ကွန်ပါ n compass

ကွန်ပစ်သည် v cast net

ကွန်ပျူတာ n computer

ကွန်မန်ဒို n commando

ကွန်မြူနစ် n communist

ကွန့်မြူး n sparkle

ကွန့်မြူးသည် v embellish

ကွပ်ကဲသည် v manage

ကွပ်ပျစ် n wooden or bamboo bedstead

ကွပ်မျက်သည် v kill

ကွမ်း n betel vine

ကွမ်းညှပ် n nut craker

ကွမ်းယာ n betel quid

ကွမ်းရွက် n betel leaf

ကွမ်းသီး n areca nut

ကွမ်းသီးပင် n areca palm

ကွမ်းအစ် n betel box

ကွယ်ပျောက်သည် v disappear

ကွယ်လွန်သည် v die

ကွယ်သည် v hide ; conseal

ကျွနု်ပ် pro I

ကျွေး n wild yam

ကျွေးသည် v feed

ကျွဲ n water buffalo

ကျွဲကောသီး n pomelo

ကျွဲကော် n gum or glue

ကျွဲခေါင်းသီး n water chestnut

ကျွန် n slave

ကျွန်ခံသည် v serve as slave

ကျွန်တော် pro I

ကျွန်ပညာ n colonial education

ကျွန်မ pro I

ကျွန်း n island

ကျွန်း n teak

ကျွန်းကလေး n islet

ကျွန်းစု n archipelago

ကျွန်းဆွယ်အားကစားပွဲ Peninsular g es

ကျွမ်းကျင်ဝန်းထမ်း n technical

ကျွမ်းထိုးသည် v somersault

ကျွမ်းပြန်သည် v tumble

ကျွမ်းဘား n gymnastics

ကြွရောက်သည် v arrive

ကြွသည် v rise up

ကြွားသည် v boast ; brag

ကြွေ n cowrie ; enamel

ကြွေစက္ကူ n art paper

ကြွေဆေး n ename paint

ကြွေပန်း n be gonia

ကြွေရည်သုတ်ပစ္စည်း n enamel ware

ကြွေသည် v fall

ကြွေး n debt

ကြွေးကြော်သံ n slogan

ကြွေးကြော်သည် v proclaim

ကြွေးရှင် n creditor

ကြွေးအေး n easy loan

ကြွက်(တောကြွက်) n rat

ကြွက်(အိမ်ကြွက်) n mouse

ကြွက်စုတ် n shrew

ကြွက်တက်သည် v seize with cramps

ကြွက်တွင်း n heavy drinker

ကြွက်ထောင်ချောက် n mouse trap

ကြွက်နို့ n wart

ကြွက်သား n muscle

ကြွက်သိုက် n mess

ကြွင်းကျန်သည် v remain

ကြွင်းသည် v remain

ကြွပ် n bismuth

ကြွပ် n callus

ကြွပ်ဆတ်ဆတ် adj curtly

ကြွပ်သော adj crisp ; brittle

ကြွယ်ဝသော adj rich ; wealthy

ခခယယ adv subserviently

ခစားသည် v wait upon

ခဏ n a moment

ခဏခဏ adv frequently

ခဏတဖြုတ် adv for a while

ခနော်ခနဲ့ adv flimsily

ခနောက်စိမ်း n antimony

ခမောက် n bamboo hat

ခရာ n trumpet ; bugle

ခရာတုတ်သည် v whistle

ခရီး n journey

ခရီးကြမ်း n arduous journey

ခရီးစရိတ် n travelling expenses

ခရီးစဉ် n tour ; travel

ခရီးဆောင်ချက်လက်မှတ် n traveller’s cheque

ခရီးလမ်းညွန်စာအုပ် n travel guide book

ခရီးသည် n traveller

ခရီးသွားမှတ်တမ်း n travel diary

ခရီးဦးကြိုပြုသည် v welcome

ခရု n mollusc

ခရုပက်ကျိ n snail

ခရုသင်း(မင်္ဂလာ အခါတွင် မှုတ်ရန်သုံးသော) n conch shell

ခရုသင်းရောဂါ n leucoderma

ခရေပန်း n star flower

ခရေပွင့် n asterisk

ခရင်း n fork

ခရင်းကောင် n barnacle

ခရောင်းတော n rough terrain

ခရိုင် n district

ခရစ္စမတ် n Christmas

ခရစ်တော် n Jesus Christ

ခရစ်နှစ် n Christian era

ခရစ်ယာန် n Christian

ခရမ်းချဉ်သီး n tomato

ခရမ်းရောင် n purple ; violet

ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် n ultraviolet

ခရမ်းသီး n brinjal

ခလောက် n wooden or bamboo bell

ခလုတ် n switch button

ခလုတ်တိုက်သည် v stamble

ခလုပ်နှိပ်သည် v press the button

ခလုပ်ပိတ်သည် v switch off

ခလုပ်ဖြုတ်သည် v pull trigger

ခလယ် n middle ; centre

ခဝါသည် n launderer

ခါကျာမုန့် n fried sweet crisp

ခါချဉ်ကောင် n red ant

ခါသည် v shake off

ခါး n waist

ခါးကိုက်သည် v have backache

ခါးကုန်း n hunchback

ခါးဆစ် n lumbar joint

ခါးပိုက်ဆောင်တပ် n pocket army

ခါးပိုက်နှိုက် n pick-pocket

ခါးပတ် n belt

ခါးပန်း n girdle ; sash

ခါးသီးသော adj distasteful

ခါးသော adj bitter

ခါးသက်သော adj slightly bitter

ခု n now

ခုခံသည် v resist ; oppose

ခုခံအား n resistance power

ခုခံအားကျရောဂါ n AIDS

ခုတလော n nowadays

ခုတင် n bedstead

ခုတင်က adv just now

ခုနစ် n seven

ခုနစ်စဉ်ကြယ် n The Great Bear

ခူကောင် n caterpillar

ခူနာ n whitlow

ခူးသူ n picker

ခူးသည် v pluck ; pick

ခဲ(သတ္ထု) n lead

ခဲစာလုံး n type

ခဲဆံ n graphite

ခဲတံ n pencil

ခဲတံချွန်စက် n a pencil sharpener

ခဲထိုးသည် v touch up

ခဲဖျက် n eraser ; rubber

ခဲမဖြူ n tin

ခဲယမ်းမီးကျောက် n ammunition

ခဲသည်(ကိုက်သည်) v bite ; cl p

ခဲသည်(ရေ၊ ဆီ စသည် အရည် မှ အခဲသို့ အသွင်ပြောင်းသည်) v (လ)freeze

ခဲအို n brother-in-law

ခေါစာ n spirit food

ခေါစာကျွေးသည် v offer spirit food

ခေါ်တော n Chittagonian

ခေါ်သည် v name ; call

ခံစားမှု n feeling ; experience

ခံစားသည် v suffer ; experience

ခံစစ် n defensive

ခံတပ် n fort ; stockade

ခံပြင်းသည် v be embittered

ခံယူသည် v accept ; adopt

ခံဝန်ချက် n pledge ; promise

ခံဝန်ချုပ် n bail bond

ခံဝန်သည် v pledge

ခံ့ညားသော adj grand

ခံ့သော adj dignified

ခိုကိုးရာမဲ့သော adj helpless

ခိုကိုးသည် v rely ; depend

ခိုကတ်သည် v shirk

ခိုလှုံခွင့် n asylum

ခိုအောင်းသည် v hide

ခိုအိမ် n dovecote ; pigeon house

ခိုးကြည့်သည် v look furtively

ခိုးချသည် v copy

ခိုးပြေးသည် v elope

ခိုးမှု n theft case

ခိုးရာပါပစ္စည်း n stolen property

ခိုးရာလိုက်သည် v elope

ခိုးဝင်သည် v sneak

ခိုးသား n thief

ခိုးသည် v steal

ခိုးသွင်းသည် v smuggle in

ခက်မ n main branch

ခက်ရင်း n fork

ခက်ရင်းခွ n pitch fork

ခက်သော adj difficult

ခေါက်ခုတင် n c p-cot

ခေါက်ဆွဲ n noodle

ခေါက်ရိုး n crease

ခေါက်ရှာငှက် n wood pecker

ခေါက်သည်(ထုခေါက်) v knock ; strike

ခိုက်ခိုက်တုန်သည် v shake ; shiver

ခိုက်မိသည် v hurt ; strike

ခိုက်ရန်ဖြစ်သည် v quarrel ; fight

ခိုက်သည် v touch ; reach

ခင်တန်း n ridge

ခင်ပုပ်ငှက် n brown hawk-owl

ခင်ပွန်း n husband

ခင်မင်သော adj friendly

ခင်သည် v spread

ခင်းကျင်းသည် v display

ခင်းကျင်းသည် v display

ခေါင်က်သည်(စာရွက် စက္ကူစသည် ခေါက်လိပ်) v fold

ခေါင်ဖျား n top ; pinnacle

ခေါင်မိုး n roof

ခေါင်ရည် n Kachin ale

ခေါင်ရမ်း n hibiscus

ခေါင်သူကြီး n leader

ခေါင်သော adj desolate

ခေါင်း n coffin

ခေါင်း n head

ခေါင်းကိုက်ခြင်း n head-ache

ခေါင်းခု n head pad

ခေါင်းချသည် v (အိပ်)sleep ;(သေ)die

ခေါင်းချင်းဆိုင်သည် v discuss

ခေါင်းစီး n heading ; title

ခေါင်းစဉ် n heading ; headline

ခေါင်းစွပ် n stocking cap

ခေါင်းဆောင် n leader

ခေါင်းဆောင်မှု n leadership

ခေါင်းဆောင်သည် v lead

ခေါင်းညိတ်သည် v nod

ခေါင်းတိုင် n chimney

ခေါင်းတုံး n clean shaven head

ခေါင်းတုံးဆံတောက် n crew-cut

ခေါင်းတွဲ n locomotive engine

ခေါင်းပါသော adj scarce

ခေါင်းပေါင်း n turban

ခေါင်းပြောင်သော adj bald

ခေါင်းဖြီးသည် v comb

ခေါင်းမူးသော adj dizzy

ခေါင်းရိတ်သည် v shave head

ခေါင်းရွက်ဈေးသည် n hawker

ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုး n vendor

ခေါင်းလောင်း n bell

ခေါင်းလောင်းဘောင်းဘီ n bell-bottomed trousers

ခေါင်းလိမ်ဆီ n hair oil

ခေါင်းလျှော်ရည် n shampoo

ခေါင်းအုံး n pillow

ခေါင်းအုံးစွပ် n pillow case

ခိုင်ခံ့သော adj strong

ခိုင်မာသော adj firm

ခိုင်လုံသော adj sufficient

ခိုင်သော adj firm

ခိုင်းနွား n draught cattle

ခိုင်းဖတ် n factotum

ခိုင်းသည် v order; ask

ခတ်ကွင်း n rowlock

ခတ်ချို n smilax

ခတ္တာပန်း n land lily

ခတ္တိယ n nobility

ခတ်တက် n oar

ခတ်တိုင် n tholepin

ခတ်နှိပ်သည် v stamp

ခတ်လှေ n rowing boat

ခတ်သည် v beat; strike

ခုတ်ထစ်သည် v hack

ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းသည် v clear

ခုတ်ဖြတ်သည် v cut off

ခုတ်မောင်းသည် v drive; operate

ခုတ်လှဲသည် v cut down; fell

ခုတ်သည် v chop

ခေတ် n era; age

ခေတ်ကောင်း n golden age

ခေတ်ကုန်သည် v be out-of-date

ခေတ်ကျပ် n hard times

ခေတ်ကြို n preliminary period

ခေတ်စားသော adj popular

ခေတ်ဆိုး n bad time

ခေတ်ဆန်းသည် v be fashionable

ခေတ္တ n a short time

ခေတ်နောက်ကျသည် v be out-of-date

ခေတ်ပညာ n modern education

ခေတ်ပေါ် adj modern

ခေတ်ပြောင်းသည် v change

ခေတ်မှီသော adj modern

ခေတ်မှိန်သည် v fade

ခေတ်ရှေ့ပြေး n forerunner

ခေတ်သစ် n new era

ခေတ်ဟောင်း n the past

ခေတ်ဦး n early period of era

ခန္တီ n patience

ခန္ဓာကိုယ် n body

ခန္ဓာဗေဒ n anatomy

ခန့်ခွဲသည် v manage

ခန့်စာ n appointment

ခန့်မှန်းခြေ n estimate

ခန့်သည် v appoint

ခန့်အပ်လွှာ n appointment letter

ခန်းခြောက်သည် v dry up; evaporate

ခန်းဆီး n screen

ခန်းမ n main hall

ခန်းဝင်ပစ္စည်း n wedding presents by parents

ခုန်ချသည် v jump down

ခုန်ပေါက်သည် v gambol

ခုန်ပျံသည် v jump high

ခုန်လွှားသည် v jump across

ခုန်သည် v jump up

ခပ်ချို n ladle

ခပ်တန်းတန်း adv stand-offishly

ခပ်သည် v spoon out

ခပ်သိမ်းသော adj all; every

ခပ်သွက်သွက် adv without out delay

ခုံညှင်း n 1. kind of creeper; 2. seed of ခုံညှင်း used in playing g es; sea bean . kneecap; kneepan; patella

ခုံညှင်းထိုး v play a game of pitch with the seeds of ခုံညှင်း

ခုံတမင် adv be fond of sb or sth

ခုံတန်းလျား n bench

ခုံဖိနပ် n wooden sandals; clogs

ခုံဖွဲ့ v form a tribunal

ခုံမင် v be fond of sb or sth

ခုံမြင့်ဖိနပ် n high-hel shoes or slippers

ခုံရုံး n 1. tribunal; judicial body instituted for some special purpose; 2. office of the tribunal

ခုံရှည် n bench(ခုံတန်းလျား)

ခုံလူကြီး n member of tribunal or a special court

ခုံလောက် n tripod stand or the like for cooking; trivet(s e as ဖိုခုံလောက်)

ခုံသမာဓိ n member of tribunal or a special court(s e as ခုံလူကြီး)

ခုံး adj arched; convex

ခုံးကောင် n clam; scallop

ခုံးတံတား n over-bridge; arched bridge

ခယ်မ n sister-in-law

ချ v 1. put down; bring down; drop; lower; 2. lead a recitation; teach(as in စာ …

ချ v 1. put down; bring down; drop; lower; 2. lead a recitation; teach(as in စာ …၊ သီချင်း …). strike, hit(as in ကျော ..မှ ဓားပြမှန်းသိ ..). fight, clash(as in နှစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် …). consume; take(as in တစ်ခွက်တစ်ဖလား … လိုက်ပါဦးလား). traffic; bring down(as in ကျောက်စိမ်း …၊ စပါး ..). place; arrange(as in ကင်း …၊ လက်သုတ်ပဝါ …၊ အိမ်ထောင် …). apply(gold leaf)(as in ရွှေ …). play(as in ဖဲ …). put down; prescribe(as in အမိန့် …)

ချနက် n standard definitions used in explaining Pali texts(s e as နံစံ)

ချမှတ် v lay down(rules, regulations)

ချရား n star flower(s e as ခရေ)

ချရားသီး n 1. spindle-shaped piece or figure 2. part of pagoda immediately below the final when when its shape resembles the fruit of the Indian medlar tree

ချရိုး n traditional teching technique

ချလန် n receipt given by bank or treasury for money paid into a goverment account

ချာခနဲလှည့်သည် v turn round abrudy

ချာတူးလံသော adj very poor

ချာတိတ် n young-ster

ချာသော adj interior

ချီကိုရီပင် n chicory

ချီတက်သည် v march

ချီတုံချတုံဖြစ်သည် v waver

ချီသည် v carry

ချီးကျူးလွှာ n citation

ချီးကျူးသည် v praise

ချီးမြှောက်သည် v honour

ချီးမြှင့်သည် v award

ချူ n jingle bell

ချူချာသည် v be sickly

ချေ n barking deer

ချေချွတ်သည် v dispel misconception

ချေငံသည် v be civil

ချေဖျက်သည် v cancel annul

ချေလွှာ n written refutation

ချေးငွေ n loan

ချေးပါသည် v defecate

ချေးပိုးထိုးကောင် n dung beetle

ချေးသည် v lend

ချဲထီ n che-hti

ချဲသည် v widen

ချဲ့ကားပြောသည် v exaggerate

ချဲ့ထွင်သည် v extend

ချဲ့သည် v exaggerate

ချောချောမောမော adv safe and sound

ချောစာ n dispatch

ချောဆီ n lubricating oil

ချောဆွဲသည် v requisition

ချောထုပ် n postal parcel

ချောပို့သည် v convey official mail

ချောမောသော adj handsome

ချောသော adj slippery; smooth

ချော့ကလက် n chocolate

ချော့မော့သည် v soothe

ချော့မြူသည် v coddle; lure

ချော့သည် v coax

ချော့သည် v persuade

ချော် n lava

ချော်ရည် n molten lava

ချော်လဲသည် v slip and fail

ချော်သည် v miss

ချို n horn; antlers

ချိုချဉ် n sweets; candy

ချိုချဉ်ကြော် n sweet and sourdish

ချိုမြမြ adj sweetish

ချိုရဲရဲ adj too sweet

ချိုသာသော adj sweet sounding

ချိုသော adj sweet

ချို့တဲ့သည် v be poor; needy

ချို့ယွင်းသည် v be missing

ချိုး(ငှက်) n dove

ချိုး(ထမင်းချိုးစသည် ..) n crust

ချိုး(ပြတ်တောက်အောင် ..) v break

ချိုးကူသည် v coo

ချိုးကပ်သည် v be overcooked

ချိုးရေ n water for bathing

ချိုးလင်းပြာ n ring dove

ချိုးလည်ပြောက် n spotted dove

ချိုးသည်(ရေချိုးသည်) v wash; clean

ချိုးသိမ်း n shikra

ချက် n cheque

ချက် n navel; umbilicus

ချက်ကျောက် n artificial gem

ချက်ကြိုး n umbilical cord

ချက်ချင်း adv immediatly

ချက်ဆား n evaporated salt

ချက်ပြုတ်သည် v cook

ချက်လွှဲသည် v exorcize

ချက်သည် v cook; distil

ချက်အရက် n distilled liquor

ချောက် n ravine; gully

ချောက်ချားသည် v be badly shaken

ချောက်ပေါက် n hornets nest

ချင့်တွက်သည် v calculate

ချင့်သည် v measure

ချင်း(ဆေး၊ ဟင်းခတ်ပစ္စည်း ..) n ginger

ချင်း(လူမျိုး) n Chin(Myanmar national group)

ချင်းစိမ်း n ginger

ချင်းသုပ် n ginger salad

ချောင် n corner; nook

ချောင်ခိုသည် v lie low; shirk

ချောင်ထိုးသည် v negelect; ignore

ချောင်လည်သော adj comfortable

ချောင်သော adj loose

ချောင်း n creek; stream

ချောင်း n peep; peek

ချောင်းကျရေ n freshet

ချောင်းကြည့်သည် v cough

ချောင်းပစ်သည် v snipe at

ချောင်းရိုက်သည် v waylay

ချောင်းဟန့်သည် v hem

ချိုင့်(ထည့်စရာ ပုံး၊ ခွက်) n bucket; pail

ချိုင့်ခွက် n depression

ချိုင့်ဝှမ်း n valley

ချိုင်း n arm-pit

ချိုင်းထောက် n crutches

ချစ်ကြည်ရေး n goodwill

ချစ်စနိုး adv lovingly

ချစ်တီး n chettyar

ချစ်သူ(မိန်းကလေး) n sweetheart, girlfriend

ချစ်သူ(ယောက်ျားလေး) n lover; boyfriend

ချစ်သည် v love

ချဉ်ပေါင် n roselle

ချဉ်ဖတ် n pickled vegetables

ချဉ်ရည်ဟင်း n sour soup

ချဉ်သော adj sour; acid

ချဉ်သည် v acid

ချဉ်းကပ်သည် v come near; approach

ချည် n thread

ချည်ငင်သည် v spin

ချည်တိုင် n hitching post

ချည်ထည် n cotton cloth

ချည်မျှင် n cotton fibre

ချည်မျှင်နှင့် အထည်စက် n textile mill

ချည်မျှင်ရှည်ဝါ n long-staple cotton

ချည်လုံး n spindle

ချည်သည် v bind; tie

ချည့်ချည့်နဲ့နဲ့ adj frailly

ချည့်နဲ့သော adj weak; feeble

ချိတ် n hook; hanger; safety pin

ချိတ်ဆက် n link

ချိတ်ဆွဲသည် v hang; tow

ချန်ပီယံ n champion

ချန်သည် v leave out; omit

ချိန်ကိုက်ဗုံး n time bomb

ချိန်ကိုက်သည် v bring into harmony

ချိန်ခွင် n scales; balance

ချိန်ဆသည် v conider

ချိန်သီး(နာရီ …) n pendulum

ချိန်သီး(သေနတ် ..) n plumbbob;

ချိန်သည် n ချိန်တွယ်သည်

ချိန်သည် v /ချိန်ရွယ်သည်(သေနတ် ….)(v)aim

ချိန်းကြိုး n bicycle chain

ချိန်းဝိုင်း n pre-arranged g bling party

ချပ်ထူ n card board

ချပ်ပြား n disc

ချပ်ဘီး n solid cart wheel

ချပ်ဝတ်တန်ဆာ n armour

ချိပ် n sealing wax; lac

ချိပ်တံဆိပ် n seal

ချိပ်ပိုး n lac insect

ချိပ်ပိတ်သည် v seal

ချုပ်ကိုင်သည် v control

ချုပ်ခုံ n sewing stand

ချုပ်ချယ်သော adj oppressive

ချုပ်ငြိမ်းသည် v end; cease; die

ချုပ်ဆေး n mordant

ချုပ်တည်းသည် v restrain

ချုပ်နှောင်သည် v imprison

ချုပ်ရိုး n seam

ချုပ်ရက် n period of detention

ချုပ်သည် v hamper; swe

ချမ်းမြေ့သော adj serene

ချမ်းသာသော v rich; wealthy

ချမ်းအေးသော adj cold

ချုံ n strub; bush

ချုံခိုတိုက်သည် v ambush

ချုံတိုးဗျိုင်း n dusky grey heron

ချုံပုတ် n clump of bushes

ချုံ့သည် v reduce; abridge

ချယ်ဂါရီ n push-cart

ချယ်ရီ n cherry

ခြ n termite; white ant

ခြတောင်ပို့ n ant-hill

ခြားနားချက် n difference

ခြားနားသော adj different

ခြားနားသည် v differ

ခြေကုပ်စခန်း n base camp

ခြေခလယ် n third toe

ခြေခုံ n instep

ခြေချင်း n anklet

ခြေချင်းဝတ် n angle

ခြေစစ်ပွဲ n selection match

ခြေစမ်းပွဲ n test match

ခြေစွပ် n socks and stockings

ခြေထိုးသည် v thwart

ခြေနင်း n footwear

ခြေနင်းကွက် n stirrup

ခြေနင်းခုံ n running board

ခြေပုန်ခုတ်သည် v intrigue

ခြေဖနောင့် n heel

ခြေဖဝါး n sole

ခြေမ n the big toe

ခြေမျက်စိ n malleolus

ခြေမြန်တော် n royal messenger

ခြေမြန်တပ် n light infantry unit

ခြေရာ n foot print; track

ခြေရာကောက်သည် v track; trace

ခြေရာခံသည် v trail

ခြေရာလက်ရာ n clue; work

ခြေရင်း n foot

ခြေလျင် adv on foot

ခြေလျင်တပ် n infantry

ခြေလှမ်း n step; stride

ခြေသလုံး n calf

ခြေသည်း n toe nails

ခြေသုတ်ဖုံ n doormat

ခြေဟန်လက်ဟန် n gesture

ခြေအိတ် n stocks; stockings

ခြံ n enclosure

ခြံခတ်သည် v enclose

ခြံစည်းရိုး n fence

ခြံပေါက် n born and bred on own farm

ခြံမြေ n garden land

ခြံသမား n market-gardener

ခြောက် n six

ခြောက်ကပ်ကပ် ပျင်းရိရိဖြစ်သော adj boring

ခြောက်ခန်းသည် v evaporate

ခြောက်လုံးပြူး n revolver

ခြောက်လုံးလှန့်လုံး n threatening words

ခြောက်လှန့်သည် v frighten

ခြောက်သော adj dry

ခြောက်သွေ့ထိုင်းမိုင်းသော adj dull

ခြောက်သွေ့သော adj bone dry

ခြင် n mosquito

ခြင်ကျား n mosquito causing dengue

ခြင်ခံ n wall-plate

ခြင်ဆီ n marrow

ခြင်ဆေး n mosquito repellent

ခြင်ညှပ် n batten

ခြင်တွယ်သည် v measure

ခြင်ထောင် n mosquito net

ခြင်ယပ် n fly whisk

ခြင်္သေ့ n lion

ခြင်္သေ့ကလေး n lion cub

ခြင်္သေ့မ n lioness

ခြင်း n basket

ခြင်းခတ်သည် v play cane ball

ခြင်းလုံး n cane ball

ခြစ်ခြစ်ကုတ်ကုတ် n frugally

ခြစ်သည် v scrape shred

ခြည် n rays

ခြုတ်ခြယ်သည် v annoy; bother

ခြမ်းသည်(ခွဲခြမ်း ..) v divide

ခြိမ့်ခြိမ့် adv thunderously

ခြိမ့်ခြိမ့်သည်း adv resoundingly

ခြိမ်းခြောက်သည် v threaten

ခြိမ်းမောင်းသည် v browbeat

ခြုံထည် n shawl

ခြုံသည် v cover; wrap

ခြယ်မှုန်းသည် v embellish

ခြယ်လှယ်သည် v manipulate

ခြယ်သည်(ဆေးခြယ် ..) v paint

ခြယ်သည်(ပြင်ဆင်နေရာချခြယ်သ…) v decorate

ခွ n fork; sling

ခွကျသည် v does not fit

ခွစာ n odd person

ခွဆုံ n crossroads

ခွတိုက်သည် v be contrary

ခွသည် v sit astride

ခွာ n hoof

ခွာညိုပန်း n clematis

ခွာနာလျှာနာ n foot-and-mouth disease

ခွာရာ n hoof-mark

ခွာလိပ်သည် v stumble

ခွာသည်(ထွက်ခွာ….၊ ချန်ထား …) v leave

ခွာသည်(အခွံ…) v peel

ခွေ(ဗွီဒီယို၊ ကက်ဆက် …) n tape

ခွေယိုင်သည် v totter

ခွေသည်(ရစ်ပတ်…) v coil

ခွေး n dog

ခွေးကလေး n puppy; pup

ခွေးခြေ n stool

ခွေးတူဝက်တူ n badger

ခွေးတောက်ပင် n dregea climber

ခွေးဘီလူး(ည) n bulldog

ခွေးမ n bitch

ခွေးရှုး n rabid dog

ခွေးရှုးပြန်ရောဂါ n rabies

ခွေးလေခွေးလွင့် n stray dog

ခွေးလှေးကြမ်းပိုး n riffraff

ခွေးလှေးယားသီး n cowhage

ခွေးသမင် n greyhound

ခွေးသွားစိပ် n cogwheel

ခွေးသွားစိပ်ဘီး n pinoin

ခွေးအိမ် n kennel; doghouse

ခွဲခြားသည် v differentiate

ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန် n surgeon

ခွဲစိတ်ခန်း n operation theatre

ခွဲစိတ်သည် v operate; dissect

ခွဲတမ်း n quata; share

ခွဲထွက်သည် v secede; branch out

ခွဲထွက်သည်(နယ်မြေမှ …) v divide

ခွဲထွက်သည်(ဖောက်ဖြဲ….) v break

ခွေဲဝသည် v distribute

ခွံ့သည် v feed; bribe

ခွက်(ဟင်းပန်းကန်….) n bowl

ခွက်(အချိုရည်၊ အအေး …) n cup

ခွက်ပုန်းသမား n closet tippler

ခွင့် n permission; leave

ခွင့်တောင်းသည် v ask permission

ခွင့်တိုင်သည် v ask leave

ခွင့်ပေးသည် v give permission

ခွင့်ပြုချက် n permission

ခွင့်ပြုမိန့် n permit

ခွင့်ယူသည် v take leave

ခွင့်ရက်ရှည် n long leave

ခွင့်လွတ်သည် v excuse; forgive

ခွင့်သွားသည် v go on leave

ခွင်းချေသည် v smash; crush

ခွင်းသည် v separate; penetrate

ခွန်အား n strength

ခွန်း n speech

ခွန်းတုံ့ပြန်သည် v fetort

ခွပ်လက် n skill of fighting cook

ခွပ်သည် v fight; squabble

ချွေတာရေး n economy

ချွေတာသည် v be economical

ချွေသည် v use sparingly

ချွေး n sweat; perspiration

ချွေးခံအင်္ကျီ n bodice

ချွေးစေး n clammy sweat

ချွေးစို့သည် v begin to sweat

ချွေးတပ် n labour gang

ချွေးပေါက် n sweat pore

ချွေးမ n daughter-in-law

ချွေးသီး n beads of sweat

ချွဲကျပ်သည် v suffer congestion in the lungs

ချွဲသော adj sticky

ချွဲသည် v wheedle

ချွတ်ယွင်းချက် n defect

ချွန်စက် n pencil sharpener

ချွန်သည် v sharpen

ချွန်း n iron hook; goad

ခြွေရံသင်းပင်း n followers; sttendants

ခြွေသည် v pluck; strip; deliver

ခြွင်းချက် n exception

ခြွင်းချန်သည် v leave out

ခြွင်းသည် v omit

ဂဏန်း n number; numeral; arithmetic

ဂဏန်းတွက်စက် n calculator

ဂဏန်းသင်္ချာ n arithmetic

ဂတိ n next existence

ဂဒူး n hooded head wear

ဂနိုင် n forest with shades

ဂမုန်း n orchid or lily

ဂမုန်းကြက်သွန်ဖြူ n tonic herb

ဂမုန်းအင် n species of orchid

ဂယက် n ripples; repercussions

ဂရု n heavy stressed sound

ဂရုစိုက်သည် v be careful; pay attention

ဂရုပြုသည် v be mindful

ဂရင်ဂျီနာ n fistula

ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် n Greenwich mean time

ဂရန်မြေ n grant-land

ဂရိန် n grain

ဂရပ် n graph

ဂရပ်ဖိုက် n graphite

ဂရမ် n gram

ဂရွတ် n gross

ဂလစ်ဆလင် n glycerin

ဂဝံကျောက် n literate

ဂဟေ n solder

ဂဟေဆက်သည် v joined by solder

ဂါထာ n mantra

ဂါလန် n gallon

ဂါဝရပြုသည် v pay respects

ဂါဝန် n gown

ဂိမှာန် n summer

ဂိလာန n chronic invalid

ဂီတ n music

ဂီတစာဆို n composer and lyricist

ဂီတနည်းပြ n music instructor

ဂီတသမား n musician

ဂီတသင်္ကေတ n music notes

ဂီတာ n guitar

ဂီယာ n gear

ဂီယာအုံ n gear box

ဂူ n eave; tomb

ဂူဘုရား n hollow vaunted temple

ဂူသွင်းသည် v entomb

ဂေဇက် n gazette

ဂေဟာ n house, refugee home

ဂေါဒန်ကျောက် n quartz; gypsum

ဂေါပက n pagoda trustee

ဂေါ် n spade; shovel

ဂေါ်ကြိုး n feather in gem

ဂေါ်ပြား n dustpan

ဂေါ်ဖီထုပ် n cabbage

ဂေါ်ဖီပန်း n cauliflower

ဂေါ်မိတ် n zircon

ဂေါ်မုတ် n garnet tinged with yellow

ဂေါ်ရခါး n Gurkha

ဂေါ်ရာ n British soldier

ဂေါ်ရာဖျင် n coarse white cloth

ဂေါ်လီ n marble

ဂေါ်သဇင် n creeper orchid

ဂိုဒေါင် n godown; warehouse

ဂိုး n goal or goal post

ဂိုးစောင့် n goalkeeper

ဂိုးစည်း n goal-line; goal-area

ဂိုးတိုင် n goalpost

ဂိုးပေါက် n goal mouth

ဂိုးသမား v goalkeeper

ဂေါက် n golf

ဂေါက်ကွင်း n golf course

ဂေါက်သီး n golfball

ဂေါက်သီးသမား n golfer

ဂိုက် n style; manner

ဂိုက်ထုတ်သည် v show off

ဂင်္ဂါ n the Ganges

ဂင်တို n short and stubby person

ဂစ်လှေ n gig; high rowing boat

ဂုဏ် n qualities

ဂုဏ်ငယ်သည် v feel inferior

ဂုဏ်တက်သည် v rise in dignity

ဂုဏ်ထူး n honors; distinction

ဂုဏ်ထူးဆောင် adj honorary

ဂုဏ်ထူးတန်း n Honors class

ဂုဏ်ပကာသန n show of status

ဂုဏ်ပြုလွာ n certificate of honor

ဂုဏ်ပြုသည် v honor

ဂုဏ်ဖော် v vaunt qualities.

ဂုဏ်ယူသည် v be proud

ဂုဏ်ရည် n rank; status

ဂုဏ်သိက္ခာ n dignity

ဂုဏ်သတ္တိ n property

ဂိုဏ်း n gang; group

ဂိုဏ်းချုပ် n head of religious sect

ဂိုဏ်းခွဲရေးသမား n sectarian

ဂါတ် n police station

ဂါတ်တဲ n police station

ဂါတ်ဗိုလ် n railway guard

ဂိတ် n Hague

ဂိတ် n gate

ဂိတ်ကြေး n toll

ဂိတ်ထိုးသည် v line up at the gate

ဂန်ဂျာ v hemp; cannabis

ဂန္တမာ n chrysanthemum

ဂန္တဝင် n classical literature

ဂန်ဒူး n gay

ဂန်ဖလား n chamber pot

ဂုန် n jute

ဂုန်နီ n jute

ဂုန်နီကြိုး n gunny twine

ဂုန်နီအိတ် n gunny bag

ဂုန်လျှော် n jute

ဂုံစက္ကူ n linen paper

ဂုံမင်း n edible herb

ဂျာကင် n jerkin

ဂျာစီ n jersey

ဂျာနယ် n journal

ဂျူဒို n judo

ဂျူရီလူကြီး n juror

ဂျူး n Jew(Hebrew)

ဂျူးမြစ် n leck root

ဂျော်ဂျက် n georgette

ဂျိုကာ n joker

ဂျက် n jack

ဂျက်လေယာဉ် n jet plane

ဂျောက် n job work

ဂျောက်ဂျက် n toy rattle

ဂျိုက် n jack

ဂျိုက်သိုး n German measles

ဂျင် n gin

ဂျင် n toy top

ဂျင်ဂလယ် n hamlet

ဂျင်နရေတာ n generator

ဂျစ်ကား n jeep

ဂျစ်ကန်ကန် adv perversely

ဂျုတ် n rake; razor blade

ဂျပ် n blackstrap loom

ဂျပ်ကောင် n crab louse

ဂျပ်ကြိုးပြား n woven tape

ဂျုံ n wheat

ဂျုံစက် n flour mill

ဂျုံမှုန့် n wheat flour

ဂွမ်း n cotton wool

ဂွမ်းကပ် n quilt

ဂွမ်းခက် n cotton pads

ဂွမ်းထိုး n quilted cloth

ဂျွန်လ n June

ငကြောင်သခွား n kind of cucumber

ငချိပ် n purple glue rice

ငချွတ် n little fellow

ငတိ n fellow

ငတေ n rascal; rogue

ငပလီကမ်းခြေ n Ngapali beach

ငမိုက်သား n stupid person

ငရဲ n hell

ငရဲမီး n hell fire; strong acid

ငရဲမင်း n king of hell

ငရဲသား n denizen of hell

ငရံ့ပတူ n clerodendron

ငရုတ် n red peper; chilli

ငရုတ်ကောင်း n black pepper

ငရုတ်ကောင်းစေ့ n pepper com

ငရုတ်ကျည်ပွေ့ n pestle

ငရုတ်ဆီ n peper sauce

ငရုတ်ဆုံ n mortar

ငရုတ်ပင် n red pepper plant

ငရုတ်မှုတ့် n chilli powder

ငရုတ်သီး n chilli; pepper

ငရုတ်သီးခြောက် n dried chilli

ငရုတ်သီးစိမ်း n green chilli

ငလျင် n earthquake

ငလျင်တိုင်းကိရိယာ n seismograph

ငလျင်ဗဟိုချက် n epicentre

ငလျင်ဗေဒ n seismology

ငလျင်လှုပ်သည် v quake

ငဟစ် n grey heron

ငါစား n selfish nature

ငါစွဲ n egoism

ငါတကောကော v act without regard

ငါတွေ့ n personal experience

ငါ့ဖို့ n self-interest

ငါ့မင်းငါ့ချင်း adv my ship; my order

ငါး n fish

ငါး n five

ငါးကင် n grilled fish

ငါးကျည်း n small catfish

ငါးကျည်းခြောက် n smoked small catfish

ငါးကျပ်တိုက် n smoked fish

ငါးကျပ်တန် n fiver

ငါးကြီးဆီ n cod-liver oil

ငါးကြီးအန်ဖတ် n ambergris

ငါးကြင်း n sturgeon

ငါးကြင်းကွက် n facets on germs

ငါးကြင်းမြီး n lever(of watch)

ငါးကြပ်တင် n smoked fish

ငါးကွမ်းရှပ် n mackerel

ငါးခု n catfish

ငါးခု n five

ငါးခုံးမ n barbus fish

ငါးချဉ် n pickled fish

ငါးခြောက် n dried fish

ငါးခွေးလျှာ n flat fish

ငါးဂဠုန် n frog fish

ငါးစင်စပ် n small perch

ငါးစင်ရိုင်း n dwarf catfish

ငါးစည်းဖောင်း n isinglass

ငါးစိမ်းသည် n fish monger

ငါးဆားနယ် n salted fist

ငါးဆုပ် n minced fish balls

ငါးဆယ်သား n fifty ticals; half a viss

ငါးတန် n river catfish

ငါးထွေ n river catfish

ငါးနုသန်း n silvery calfish

ငါးနှပ် n bummalo

ငါးနှပ်ခြောက် n dried bummalo

ငါးပနော် n small snake-head fish

ငါးပါးနီ n snapper

ငါးပါးသီလ n five precepts

ငါးပိ n fish preserve or paste

ငါးပိကောင် n whole fish preserved in salt

ငါးပိကြော် n fried shrimp paste

ငါးပိချက် n ngapi curry

ငါးပိထောင်း n pounded ngapi

ငါးပိဖုတ် n baked ngapi

ငါးပိရည် n ngapi sauce

ငါးပိလိမ္မာကြော် n fried nagpi

ငါးပိသိပ်ငါးချဉ်သိပ် adv packed like sardines

ငါးပုဏား n mango fish

ငါးပူတင်း n globe fish

ငါးပေါင်းကြော် n fish fritters

ငါးပေါင်းထုပ် n fish fillets

ငါးပတ် n sheat fish

ငါးပတ်မွေ n shredded sheat fish

ငါးပုတ်ခြောက် n salted and dried fish

ငါးပုတ်သင် n croaker

ငါးပျံ n flying fish

ငါးပြေမ n clembing perch

ငါးပြက် n cylindrical fish

ငါးဖောင်ရိုး n garfish

ငါးဖောင်ရိုးခြောက် n dried garfish

ငါးဖန်ခွက် n jellyfish

ငါးဖန်မ n kind of bream

ငါးဖိန်း n kind of carp

ငါးဖယ် n feather back

ငါးဖယ်အောင်း n kind of carp

ငါးဖျံ n mud skipper

ငါးဖျင်းသလက် n gourami

ငါးဘဲဖြူ n silvered barb

ငါးမူး n half a kyat

ငါးမုတ် n pomfret

ငါးမန်း n shark

ငါးမန်းကား n guitarfish

ငါးမန်းကျွဲ n h mer-headshark

ငါးမန်းစွယ် n cross-cut saw

ငါးမန်းစွယ်သည် n sawfish

ငါးမန်းတောင် n shark’s fin

ငါးမုန့် n fish crisps

ငါးမျက်စိ n wart; corn

ငါးမျက်ဆန်နီ n kind of carp

ငါးမြင်း n short headed catfish

ငါးမြစ်ချင်း n variety of carp

ငါးမြုံး n dyke

ငါးမှုန့် v fish larva

ငါးမြွေထိုး n spiny eel

ငါးမျှားချိတ် n fish-hook

ငါးမျှားတံ n fishing rod

ငါးမျှားသည် v fish; angle

ငါးရံ့ n banded snake head

ငါးရံ့ကိုယ် n sylph-like body

ငါးရံ့ဒိုင်း n spotted snakehead

ငါးရစ် n spawning fish

ငါးရွေး n kind of catfish

ငါးရွဲ n whole saler of fish

ငါးရှဉ့် n eel

ငါးရှဉ့်သွေး n dark red

ငါးရွှေ n golden pike conger

ငါးလူး n kind of carp

ငါးလဲ n kind of carp

ငါးလက်ကျောက် n variety of rays

ငါးလက်ခွာ n kakuyan

ငါးလက်ထုံ n electric ray

ငါးလက်ပန်း n long-finned eel

ငါးဝက်မ n leaf-fish

ငါးသလဲထိုး n loach

ငါးသလောက် n hilsa

ငါးသလောက်ယောက်ဖ n trout

ငါးသံချိတ် n dwarf catfish

ငါးသိုင်း n large carp

ငါးသုတ်ရည် n mily

ငါးသေတ္တာ n tinned fish

ငါးသေတ္တာငါး n sardine

ငါးသန် n fry

ငါးဥ n spawn; fish roe

ငု n Indian Laburnum

ငုကြီး n laburnum

ငုစပ် n laburnum

ငုရွှေ n laburnum

ငုသိမ် n pink cassia

ငူ(ငှက် n green pigeon

ငူတူတူ adv morosely

ငေးမောသည် v look absent mindedly

ငေးသည် v gaze; look vacantly

ငဲ့ကြည့်သည် v look sideways

ငဲ့သည် v tilt; look sideways

ငေါသည် v protrude; jut out

ငေါ့လုံး n sarcastic remarks

ငေါ့သည် v be sarcastic

ငံပြာရည် n fish sauce

ငိုကြွေးသည် v weep loudly

ငိုချင်း n wailing song

ငိုချင်းချသည် v cry or weep with art

ငိုသံပါ n voice choked with emotion

ငိုသည် v weep; cry

ငေါက်သည် v shout; cry

ငိုက်မျဉ်းသည် v doze

ငိုက်သည် v nod; be drowsy

ငင်သည် v pull; draw

ငေါင်း n bird with one leg

ငေါင်းစင်းစင်းဖြစ်သည် v be awkward; be alone

ငိုင်သည် v mope

ငတ်ပြတ်သည် v starve

ငတ်မြွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေး n famine

ငတ်သည် v starve; be famished

ငုတ် n stump; picket

ငုတ်တို n short stump

ငုတ်တိုင် n short stake

ငုတ်တုတ် adv in sitting position

ငန်ငြိငြိ adj slightly salty

ငန်သော adj salty

ငန်း n delirium of fever

ငန်း n poisonous snake

ငန်း n swan; goose

ငန်းစောင်း n copperhead rat snake

ငန်းဆေး n indigenous medicine for delirium

ငန်းတော်ကျား n banded krait

ငန်းဖျား n high fever with delirium

ငန်းရူး n person mentally affected by delirium

ငပ်သည် v gape; be wide open

ငုပ်လျှိုးသည် v go down under the surface

ငုပ်သည် v dive; submerge

ငမ်းငမ်းတက် adv with ardor

ငမ်းသည် v desire ardently

ငုံမိသည် v grasp; cover

ငုံသည် v keep in the mouth

ငုံ့ခံသည် v endure

ငုံ့သည် v hold head down

ငုံး n quail

ငုံးတိတိ adv bluntly

ငုံးမြတ် n spear grass

ငယ်ကျိုးငယ်နာ n spore point

ငယ်ကြောက် n one feared since childhood

ငယ်ကြိုက် n one loved since childhood

ငယ်ကျွန် n old faithful servant

ငယ်ကျွမ်း n childhood friend

ငယ်ချစ် n lovers since childhood

ငယ်စဉ်ကြီးလိုက် adv in ascending order

ငယ်ဆရာ n first teacher in life

ငယ်ထိပ် n fontanelle in an infant

ငယ်နာမည် n childhood name

ငယ်နိုင် n one who had mastery from youth

ငယ်ပေါင်းကြီးဖော် n childhood friend

ငယ်မူပြန်သည် v behave as in youth

ငယ်မွေးခြံပေါက် n born and bred in household

ငယ်ရည်းစား n teenage lovers

ငယ်ရုပ် n looks of youth

ငယ်ရွယ်သော adj young

ငယ်လင် n husband since youth

ငယ်သား n follower

ငယ်သော adj small; little; young

ငယ်သွား n milk tooth

ငြာသံပေးသည် v make a rallying cry

ငြိသည် v get entangled

ငြီးစော်နံသည် v nauseate

ငြိုငြင်သည် v grudge

ငြိုးသူရန်ဘက် n enemy; foe

ငြိုးသည် v bear a grudge

ငြင်းကွယ်သည် v deny

ငြင်းခုံသည် v argue

ငြင်းချက် n denial

ငြင်းဆိုသည် v refute

ငြင်းပယ်သည် v reject; deny

ငြင်းသည် v refuse to obey

ငြောင့် n spike

ငြမ်း n scaffolding

ငြမ်း n scaffolding

ငြမ်းဆင်သည် v put up a scaffolding

ငြမ်းဆင်သည် v put up a scaffolding

ငြိမ်ဝပ်သည် v be still; quiet; calm; peaceful

ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် n peace treaty

ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ n pacifist

ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်သည် v pacify

ငြိမ်းချမ်းရေးဝါဒ n pacifism

ငြိမ်းသည် v die out; be extinguished

ငွေ n silver, money

ငွေကိုင် n cashier

ငွေကုန်ကြေးကျ n expense; expenditure

ငွေကုန်လူပန်း n waste of money and labour

ငွေကြေး n currency

ငွေကြေးထောက်ပံ့သူ n financier

ငွေကြေးပေးသည် v pay

ငွေကြေးဖောင်းပွမှု n inflation

ငွေချေသည် v make payment

ငွေချေးဌာန n pawnshop

ငွေခွက် n silver cup

ငွေစာရင်း n accounts

ငွေစုငွေချေးအသင်း n Co-operative credit society

ငွေစုဘဏ် n saving bank

ငွေစုသည် v save money

ငွေစက္ကူ n currency notes

ငွေညှစ်သည် v extort

ငွေတု n counter feit money

ငွေတိုးချသူ n money-lender

ငွေတိုးချသည် n lend money on interest

ငွေတိုက် n ernment treasury

ငွေတန်ဖိုး n money value

ငွေတန်ဖိုးတိုးခြင်း n deflation

ငွေထုတ်သူ n bribe with money

ငွေထိန်း n treasurer

ငွေဒဏ် n famine

ငွေပေါ်သည် v recover money from investment

ငွေပိုငွေလျှံ n surplus money; spare money

ငွေပို့လွှာ n postal money order

ငွေပင်ငွေရင်း n capital investment

ငွေပန်း n waxy flower

ငွေပန်းတိမ် n silversmith

ငွေဖောင်းပွခြင်း n inflation

ငွေဖောင်းပွစေသည် v inflate

ငွေမရှိသော adj penniless

ငွေမည်း n black money

ငွေမြုပ်သည် v be tied up

ငွေယိုပေါက် n unnecessary expenditure

ငွေရပေါက် n opportunity to make money

ငွေရပြေစာ n voucher

ငွေရေးကြေးရေး n finance

ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု n investment

ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည် v invest

ငွေရည်စိမ်သည် v silverpate

ငွေရှင်ကြေးရှင် n financier

ငွေလဲလှယ်နှုန်း n rate of exchange

ငွေလည်သည် v have money in hand

ငွေလှည့်သည် v borrow money

ငွေလွှဲပို့သည် v remit

ငွေသား n silver coin; cash

ငွေသုံးဖြုန်းသူ n spendthrift

ငွေအကြွေ n coin

ငွေအိပ်သည် v lie idle

ငှသည် v distribute equally

ငှါးပေးသည် v lend, loan

ငှါးယူသည် v borrow

ငှါးသည်(ကာလရှည်ငှါးသည်၊ အိမ်စသည် …..) v rent

ငှါးသည်(အခကြေးငွေဖြင့်၊ ကားစသည် ……) v hire

ငှဲ့သည် v pour out

ငှက် n bird

ငှက်ကလေး n nestling

ငှက်ကုလား n black necked stork

ငှက်ကုလားအုတ် n ostrich

ငှက်ကျား n Chinese madpie

ငှက်ကြီးတောင်ဓား n long sword

ငှက်ကြီးတုံးစပ် n adjutant bird

ငှက်ကြီးဝန်ပို n pelican

ငှက်ခါး n blue or green jay

ငှက်ခါးတောင် n blush palm toddy

ငှက်ငနွား n green imperial pigeon

ငှက်စလုပ် n maw

ငှက်စပ် n red-billed blue magpie

ငှက်စိမ်း n leaf bird

ငှက်ဆင် n roc-like bird

ငှက်တော် n king crow

ငှက်တော်မြီးရှည် n greater racket-tailed drongon

ငှက်တောင် n feather

ငှက်နှုတ်သီး n beak

ငှက်ပုတီး n munia

ငှက်ပျောပပ် n banana sheath

ငှက်ပျောဖူး n banaba pith

ငှက်ပျောသီး n banana, plantain

ငှက်ပျောအူ n banana pith

ငှက်ပြာခြောက် n chestunt-bellied nuthatch

ငှက်ပြာစိမ်း n Asian Fairy Blue Bird

ငှက်ပြင်း n night-jar

ငှက်ဖျား n malaria

ငှက်ဖျားမိသည် v contract malaria

ငှက်မုဆိုး n fowler

ငှက်မြတ်နား n vane

ငှက်ဝါ n mango bird

ငှက်သိုက် n edible bird-nest

ငှက်သိုက်မုန့် n candy floss

ငှက်အမောက် n crest; comb

စက zaga/n neither short nor long.

စကာ zagar/sift.

စကား n /zagarr/language; speech; word.

စကားကားသည် v exaggerate.

စကားကမ်းလှမ်းသည် v /zagankann hlaun the/propoes

စကားကျောရှည်သည် v /zaga zyaw shal the/be verbose.

စကားကျစ်လစ်သော adj /(v)/zagarr karrthe/zagarr kyi lit thaw/concise

စကားကြီးကျယ်သော adj /zagar kyee kye` taw/grandi loquent.

စကားကြီးစကားကျယ် n /za ga gyee za gag ye`/gran style of speech.

စကားကျွံသည် v /zagarr kyu the/commit in speecl.

စကားကြွယ်သည် v /zagarr kywe`the/be eloquent; be fluent.

စကားခေါ်သည် v /sagarr khor the/fish for.

စကားခံသည် v /zagarr khan the/speak with a reservation.

စကားချီ n /za ga chee/preface.

စကားချပ် n /zagachat/renthesis.

စကားစမြည်ပြောသည် v /za garr za mye pyaw the/chat.

စကားစသည် v /zagarr sa the/broach a subject.

စကားစစ်ထိုးသည် v /zagarr sit htoe the/debate.

စကားစပ် n /zaga zat/reference to the context.

စကားစပ် v /ízagarr sat ywayt/incidentally.

စကားတင်စီးသည် adv /zagarr tin zee the/speak overbearingly.

စကားတောင်စား n /zaga daun zarr/guibbler.

စကားတတ်သည် v /zagar tat the/beclever in conversation.

စကားထာ n /zagarr htar/riddle

စကားထစ်သူ n /zagarr htit thue/st ere.

စကားထစ်သည် v zagarr htithe| v.stammer.

စကားနာထိုးသည် v zaganar htoe the|v. blame someone in sarcastic terms.

စကားနိုင်လုသည် v /zaga nain lu the/try to get the last word in an argument.

စကားနှစ်ခွ n equivocal statement.

စကားနှစ်ခွပြောသည် v /zagarr hna khwa pyaw the/equivacate.

စကားပုံ n /(v)/zagarr hnakhwal/zagabon/proverb.

စကားပြေ n /zagabyay/prose.

စကားပြေရေးသည် v /zaga byay yaye the/write in prose

စကားပြော n /zaga byaw/dialogue.

စကားပြောMuးနန်း n /(n)/zagarr pyaw kyaye nann/telephone/

စကားပြောများသူ n /zagarr pyaw myar thue/chatterbox.

စကားပြောမှားခြင်း zaga byaw hmarr gyin/dyslexia.

စကားပြောသည် v /zagarr pyaw the/chat; talk; speak.

စကားပြောအသံဖမ်းစက် n /zaga pyaw athan phann zat/tape-recorder.

စကားပြန် n /za ga byan/interpreter.

စကားဖာသည် v /za garr hpar the/rectify slips in speech.

စကားဖျက်သည် v /zagarr phye the/renege.

စကားမစပ် v /zagarr ma sat/Bye the way.

စကားများသည် n /zagarr myar the/argue; quarrel.

စကားရည်လုပွဲ n /zaga yay lubwe`/debate.

စကားရည်လုသည် v /zagayay lu the/debate.

စကားရိပ် n /zagayeik/hint.

စကားလိမ် n /za ga lein/spoonerism.

စကားလုံး n /za galonn/word.

စကားဝိုင်းဖွဲ့သည် v /zagarr wainn phwe`t the/get together for a chat.

စကားဝှက် n /zaga hwet/pass word.

စကားဝှက်ဖော်သည် v /zaga hwet phor the`/decipher.

စကားဝှက်သည် v /za gahtar hwet the/set a riddle.

စကားသွင်းသည် v /zagarr thwinn the/prime someone in confidence.

စကားဦးသန်းသည် v /za ga ue: thann the/decipher.

စကေး n / sakaye/scale.

စကော adv /zagaw/bomboo tray.

စကောကရင် n /sa kaw kayin/a division of Kayin Lan-guage.

စကတ် n /sakat/skirt.

စကိတ် n /sakeit/skate.

စကျင်ကျောက် n /zagyin kyauk/alabaster.

စကြာ n /setkyar/toy wind mill.

စကြာဝဠာ n /set kyar walar/universe.

စခန်း n sakhann| n.camp.

စခန်းကြီးသည် v /sa khan kyee the/beproud.

စခန်းချခြင်း n sa khan cha gyinn| n.encampment.

စခန်းချသည် v sa khan cah the| v.camp.

စခန်းသိမ်းသည် v /sa khan the inn the/com to an end.

စခန်းသွားသည် v /sa khan thwarr the/move in the company.

စတီယာတိုင် n /sateyar dain/steering wheel.

စတီရီယို adj /satereyo/stereoscopic; stereophonic.

စတုဂံ n /stugan/rectangle.

စတုဒီသာ n /stude thar/feast given to all comers.

စတုမဓူ n /stu ma due/electuary made of oil; molass; honey and, butter.

စတုရန်း n /stu yann/square.

စတူဒီယို n /stu deyo/studio.

စတင်သူ n /satin thue/beginner.

စတင်သည် v /satin the/begin start.

စတည်းချသည် v /zade cha the/make a temporary stay.

စတည်းမှူး n /sa dee hmue/n executive editor.

စတည်းမှူးချုပ် sar-dee hume gyoke.

စတုတ် n /zadeke/strickle.

စတုတ်တိုက်သည် v /zadoke taik the/level grain with a strickel.

စတုတ္ထ n /stotehta/fourth.

စတန့် n /statant/stunt.

စတုန် n /saton/stone.

စနေ n /sanay/stunt.

စနေဂြိုလ် n /sanay gyo/Saturn.

စနေထောင့် n /sanay daunt/south-west.

စနိုးစထောင့် n /za noe za naunt/with a felling of doubt.

စနက် adv /sa net/detonating fuse; instigation.

စနက်တံ n /san at tan/detonator.

စနစ် n /sa nit/system; plan.

စနစ်ကျသည် n /sanit kya the/be systematically.

စနစ်တကျ adv /sanit da gya/systematically.

စနစ်ပုံ n /sanit pon/scale model.

စနည်း n /sanee/auspieious or ominous saying.

စနည်းနာသည် v /sane nar the/enquire.

စပရင် n /saparin/spring.

စပါး n /zabarr/paddy.

စပါးကျီ n /zabarr/kyel/granary; barn

စပါးကြီး n /zaba gyee/boa constrictor.

စပါးခွံ n /zabakhun/chaff.

စပါးဒိုင် n /zabardain/paddy purchasing depot.

စပါးနယ်သည် v /zabarr ne` the/thresh.

စပါးနှံ n /zabakhurn/ear of paddy.

စပါးလင် n /zaba lin/lemon grass.

စပါးလုံး n /zaba lonn/paddy grain.

စပါးလှေ့သည် v /zabarr hlayt the/winnow.

စပါးအုံး n /zaba one/python.

စပေါ် n /(n)/za bor/bur/earnest money.

စပုတ်တိုင် n /sapoke tain/spoke.

စပန်နာ n /sapan nar/spanner

စပယ်ရာ adv /sape` yar/busconductor.

စပျစ် n /zabyit/grapes.

စပျစ်ခြံ n /zabyit pin/vineyard.

စပျစ်ပင် n /zabyit pin/vine; grapevine.

စပျစ်ရည် n /zabyit yay/wine.

စပျစ်သီး n /zabyit thee/grapes.

စမူဆာ n /sa mue sar/fried stuffed pastry.

စမတ်ကျသော adj samat kya thaw| adj.smark.

စမုန်စပါး n /sa mon za barr/aniseed.

စမုန်ဆီ n samon ze| n.aniseed oil.

စမုန်နီ n samon ne| n.cress.

စမုန်နက် n samon net| n.black sumin.

စမြင်း n samyinn| n.mdurated

စမြိတ် faeces.

စမြိတ် n samyeik| n.dill.

စရို n /sayol/long pepper.

စရိုက် n /zayaik/nature; trait.

စရိတ် n /za yeik/cost; expense.

စရိတ်ခံသည် v bear expense.

စရိတ်ငြိမ်း zayeik nyeinn/Without any charges.

စရန် sayan/part payment in advance.

စရွေး n /(n)/zayeik khan the./sa yway/tenon; mortise.

စရွေးတံ n /say way dan/tenon.

စရွေးပေါက် n /saywaye bauk/mortise.

စလင်းကျောက် n /salinn kyauk/quarz.

စလောင်း n /salaunn/shade.

စလောင်းဖုံး n /salounn bonn/earthen ware lid.

စလုတ် n zaloke| n.Adam’s apple.

စလွယ် n /salwe/sash.

စလွယ်သိုင်းသည် v /salwe thainn the/wear across shoulder.

စသည် v /sa the/begin, start

စသည် v /sa the/tease

စသည်ဖြင့် n /sa the phyint/part, etcetra

စအို n /sa o/anus.

စာ n /sar/letter; language.

စာကလေး n /sar galaye/sparrow.

စာကူးစက် n /sar kue sat/copy machine.

စာကူးသည် v /sar kue: the/copy

စာကိုယ် n /sar go/text; main body.

စာကျက်သည် v /sar kyet the/study lessons.

စာကြိီးပေကြီး n /sar gyee pay gyee/literature.

စာကြောင်း n /sar gyaunn/line of words.

စာကြည့်တိုက် n /sar kyit deik/library.

စာကြည့်တိုက်ပညာ n /sar kyit daik pyin nyar/library science.

စာကြည့်မျက်မှန် n /sar gyit myet hman/reading glasses.

စာကြည့်သည် v /sar kyit the/read silently.

စာကြမ်း n /sar gyann/draft.

စာခိုးချသည် v /sar khoe cha the/crib.

စာခေါင်း n /sar gaunn/opening lines.

စာခုံ n /sar khon/fount.

စာချုပ် n /sar gyat/palm leaf.

စာချုပ် n /sar gyoke/bond; treaty.

စာချုပ်စာတမ်း v /sar gyoke sar dann/deed of agreement.

စာချုပ်ဖြင့်အတည်ပြုသည် v /sar gyoke phyint ate pyu the/notarize.

စာချုပ်သည် v /sar choke the/sign abond.

စာခြောက်ရုပ် n /sar gyauk yoke/scarecrow.

စာခွက် n /sar gwet/pigeonhole for types.

စာချွန်တော် n /sar gyun dor/formal diplomatic note.

စာဂျပိုး n /sar gyaboe/bookworm.

စာစကား n /zarzagarr/bookish speak.

စာစကုံးသည် v /sar se konn the/compose.

စာစီစာကုံး n /sar ze sar gonn/somposition.

စာစီစက် n /sar se zet/monotype.

စာစီသမား n /sar se tha marr/compositor.

စာစီသည် v /sar se the/set type.

စာစောင် n /sar zaun/magazine; journal; periodical.

စာစစ်သည် v /sar sit the/give a test.

စာစဉ် n /sar zin/assignment.

စာစပ်သည် v /sar sat the/compose verses.

စာဆို n /sar zo/poet; composer.

စာဆိုတော် n /sar zo taw/oyal poet or composer.

စာညွန့် n /sar nyunt/ornate piece of aesthetic writing.

စာတိုပေစ n / sar do pay za/miscellaneous writings.

စာတိုက် adv /sar daik/post office.

စာတိုက်တံဆိပ် n /sar daik dazeik/post mark.

စာတိုက်ပုံး n /sar daik bonn/mail box.

စာတိုက်သေတ္တာ n /sar daik thit tar/post box.

စာတည်း n /sar dee/editor

စာတတ်ပေတတ် sar dat pay dat/scholar.

စာတန်း n /sar dann/H.line of writing.

စာတမ်း sar dann/monograph.

စာတွေ့ n /sar dwayt/theoretical knowledge.

စာတွဲ n /sar dwe`/document file.

စာထည့်ပေါက် n /sar htet` bauk/slot.

စာထည့်သည် v /sar htet the/mail a letter.

စာထည့်အိပ်ကြီး n /sar htet eik kyee/mail bag.

စာနာစိတ် n /sar nar zeik/sympathy.

စာနီ n /sar ne/red birth mark.

စာနက် n /sar net/black birth mark.

စာနယ်ဇင်း n /sar ne` zinn/newspaper; journal; magazine.

စာနယ်ဇင်းကိုယ်စားလှယ် n /sarne` zin ko za hle`/newsagent.

စာပဒေသာ n /sar baday thar/literary micellary.

စာပေ n /sar pay/literature.

စာပေညွှန့်ပေါင်းကျမ်း n /sar pay nyunt baunn kyann/anthology.

စာပေပါရဂူဘွဲ့ n /sar pay par r ague bwet/D.Litt.

စာပေလောက n /sar pay lawka/world of literature.

စာပေလုပ်သား n /sar pay loke tharr/writer.

စာပေး စာယူ n /sar paye sar yue/corres- pondence.

စာပေးစာယူ n /sar paye sar yue/corres-pondence.

စာပေးသည် v /sar paye the/deliver letters.

စာပို့ n /sar bot/mail train; mail boat.

စာပို့လုလင် n /sar bot lu lin/postman.

စာပို့သည် v /sar pot the/send letters.

စာပစ်သည် v /sar pyit the/send anonymous letter.

စာပိုဒ် n /sar baik/paragraph; passage.

စာပုံနှိပ်စက် n /sar pon hneik set/printing press.

စာပုံနှိပ်တိုက် n /sar pon hneik taik/press.

စာပြသည် v /sar pya the/teach.

စာပြုသည် v /sar pyu the/compile.

စာပြောဆရာ n /sar pyaw sayar/narrator.

စာပြင်ဆရာ n /sar pyin sayar/proof-reader.

စာပြောင် n /sar byaun/cari-cature.

စာပွဲထိုးအမျိုးသား n za bwe doe amyo tharr| n. waiter.

စာဖတ်ပရိတ်သတ် n /sar phat pareik that/reading public.

စာဖတ်သည် v /sar phat the/read.

စာဖွဲ့သည် v /sar phwe`t the/compose; praise.

စာဘူးတောင်း n /sar bue: dawn/weaver bird.

စာဘုန်းကြီး n /sar phone gyee/golden weaver bird.

စာမတတ်ခြင်း n /sar ma tat chinn/illiteracy.

စာမတတ်သူ n /sar ma tat thu/illiterate.

စာမရီငှက် n /sar mayee hnget/paradise bird.

စာမူ n /sar mue/manuscript.

စာမူကြမ်း n /sar mue gyann/draft.

စာမူခ n /sar mue ga/fee paid to writer.

စာမေးပွဲ n sar maye bwe`| n. examination; test.

စာမေးပွဲကျရှုံးသည် v sar maye bwe` kya shonn the| v. fail in examination.

စာမေးပွဲခန်းစောင့်သူ n /sar maye bwe` gann saunt thu/invigilator.

စာမေးပွဲခန်းစောင့်သည် v /sar maye bwe` gann saunt the/invigilate.

စာမေးပွဲစစ်သည် v sar maye bwe` sit the| v. hold examination.

စာမေးပွဲဖြေသည် v sar maye bwe` phyay the| v. sit for examination.

စာမျက်နှာ n /sar myat nhar/page.

စာရေး n /sayaye/clerk.

စာရေးကရိယာ n /saryaye kari yar/stationery.

စာရေးဆရာ n /saryaye sayar/writer.

စာရေးသည် v /saryaye the/write.

စာရင်း n /sayinn/list; inventory.

စာရင်းကောက်သည် v /sayinn kauk the/make a list.

စာရင်းကိုက်သည် v /sayinn kaik the/agree; tally.

စာရင်းကိုင် n /sayinn gain/accountant; book keeper.

စာရင်းချုပ်သည် v /sayinn choke the/balance bookes.

စာရင်းစစ် n /sayinn zit/auditor.

စာရင်းစစ်သည် v /sayinn sit the/audit.

စာရင်းစစ်ချုပ် n /sayinn zit choke/auditor general.

စာရင်းပိတ်သည် v /sayinn peik the/close accounts.

စာရင်းဖွင့်သည် v /sayinn phwint the/open accounts.

စာရင်းရှင် n /sayinn shin/current account.

စာရင်းရှင်းသည် v /sayinn shinn the/settle a problem.

စာရင်းရှုပ်သည် v /sayinn shoke the/be in chaos.

စာရင်းသွင်းသည် v /sayinn twin the/enter in a ledger.

စာရင်းအင်း n /sainn inn/statistics.

စာရင်းအင်းပညာရှင် n /sayinn inn pyin nyar shin/statistician.

စာရိတ္တ n /zar reik ta/character.

စာရိတ္တပျက်သည် v /zar reikta pyet the/corrupt.

စာရွက် n /sar ywet/paper sheet.

စာရွက်စာတမ်း n /sarywet za dann/character.

စာလုံး n /sar lonn/letter.

စာလုံးကြီး n /salonn gyee/capital.

စာလုံးစောင် n /salonn zaunn/italics.

စာလုံးပေါင်း n /salonn baunn/spelling.

စာလုံးပေါင်းမှားသည် v /salonn baunn hmarr the/misspell.

စာလုံးပေါင်းသည် n /salonn baunn/spelling.

စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ n /sa lonn baunn tat pon/orthography.

စာသေ n /sar thay/dead letter.

စာသင် n /sar thin/sergeant.

စာသင်ကျောင်း n /sar thin gyaunn/school.

စာသင်ခန်း n /sar thin gann/classroom.

စာသင်စင်မြင့် n /sar thin sin myint/dais.

စာသင်သည် v /sar thin the/teach or learn.

စာအံသည် v /sar an the/recite.

စာအိတ် n /sar eik/envelope.

စာအိတ်ခေါင်း n sar eik gaunn| n. postage stamp.

စာအုပ် n /sar oke/book.

စာအုပ်ကလေး n booklet.

စာအုပ်ချစ်သူ n /sar oke chit thue/bibliophile.

စာအုပ်စင် sar oke sain/book stall.

စာအုပ်တိုက် n /(n)/sar oke kalaye/./sar oke taik/publishing house.

စာအုပ်ထုတေ်ဝရေး n /sar oke htoke way yaye/publication.

စာအုပ်ထုတေ်ဝသူ n /sar oke htoke way thue/publisher.

စာအုပ်ထုတေ်ဝသည် v /sar oke htoke way the/publish.

စာအုပ်ဘီရို n /sar oke be ro/book case.

စာအုပ်ရောင်းသူ n /sar oke yaunn thue/bookseller.

စားကောင်းသောက်ဖွယ် n /sar gaunn thauk phwe`/choice items of food.

စားကိန်း n /sarr geinn/divisor.

စားကျက် n /zagyet/pasture; grassland.

စားကျက်ကျသည် v /zagyet kya the/haunt.

စားကြွင်းစားကျန် n /sarr gywinn sar gyan/left overs.

စားချဉ့်ပြန်သည် v /sa chint pyan the/belch.

စားခွက် n /sa khwet/manger; trough.

စားခွက်လုသည် v sa khwet lu the| v. scramble.

စားစရာ n /sarr zayar/main tenance.

စားဆေး n /sarr zaye/oral medicine.

စားဆော်ဒါ n /sarr sor dar/baking powder.

စားတော်ကဲ n /zador ge`/chef.

စားတော်ခေါ်သည် v /sarr dor khor the/take meals.

စားတော်ဆက်သည် v /sarr dor set the/serve meals.

စားတော်တိုက်သည် v /zador taik the/offer food and drinks to spirits.

စားတော်ပဲ n /zador be`/garden pea.

စားတော်ပဲ n /zador pe`/gar den pea.

စားနေကျကြောင်ဖား n /sarr nay gya kyaun barr/seasoned opportunist.

စားနပ်ရိက္ခာ n /sarr nat yeik khar/food supplies.

စားပိုးနင့်သည် v /za boe nint the/suffer from overeating.

စားပိုးနင့်အောင်စားသူ v /zaboe nint aun sarr the/gormandize.

စားပေါက် n /sarr bauk/opportunity.

စားပေါက်ချောင်သည် v /sar bauk chaun the/find an easy way to earn.

စားပေါက်ထွင်သည် v /sarr bauk htwin the/devise ways o gain.

စားပေါက်ပိတ်သည် v /sarr bauk peik the/cut off oppor tunities.

စားပွဲ n /sabwe`/table.

စားပွဲခင်း n /zabwe` gin/table.

စားပွဲစောင်း n /zabwe’ zaunn/desk.

စားပွဲဇွန်း n /zabwe` zunn/table-spoon.

စားပွဲတင်တင်းနစ် n /zabwe` din tinnit/table tennis.

စားပွဲထိုးအမျိုးသမီး n zabwe doe amyoe thamee| n. waiterss.

စားပွဲပု n /zabwe bu/coffeetable.

စားဖိုဆောင် n /sap ho zaung/kitchen.

စားဖိုမှူး n /sapho hmue:/chef; headcook.

စားဖွယ်သောက်ဖွယ် n /sarr bwe` thauk phwe`/food.

စားမာန်ခုတ်သည် v /s an khoke the/snarl off.

စားမြုံ့ n samyont| n. cud.

စားမြုံ့ပြန်သည် v /sa myont pyan the/chew the cud.

စားလဒ် n /sarr lat/quotient.

စားသောက်ကုန် n food stuffs.

စားသောက်ဆိုင် sarr thauk sain/food-stall.

စားသောက်ပွဲ n /(n)/sarr thauk kon./sarr thauk pwe`/feast.

စားသောက်သည် v /sar thauk the/take food.

စားသည် v /sarr the/eat; consume.

စားသုံးကုန် n /sarr thone gon/consumer goods.

စားသုံးသူ n /sarr thonn thue/consumer.

စားသုံးသူသမဝါယမ n /sarr thonn thue th a war y a/consumer’s co-operative.

စားဦးစားဖျား n /sarr ue; sarr pyarr/best portion of food.

စားအိုးကြီးသည် v /sarr oe kyee the/have many mouths to feed.

စားအိုးစားခွက် n /sarr oe sarr gwet/kichen utensils.

စားအိမ်သောက်အိမ် n /sarr ein thauk ein/home of inti-mate friend.

စိစစ်သည် v /si zit the/scruti-nize;censor.

စီကာပတ်ကုံး v /se gar pat konn/elaborately.

စီကုံးသည် adv /se konn the/compose.

စီခြယ်သည် v /se che the/deco-rate.

စီစီညံညံ v /se ze nyan nyan/shrilly.

စီစဉ်မှု n /se zin hmu/arrange-ment.

စီစဉ်သည် v /se zin the/ar-range.

စီမံကိန်း n /se man geinn/plan;project.

စီမံမှူ n /se man hmu/man-agement.

စီမံသူ n /se man thue/man-ager.

စီမံသည် v /se man the/plan;manage.

စီရင်ချက် n judgement

စီရင်စု se yin zu/province.

စီရင်ထုံး n /(n)/se yin gyet/se yin htonn/ruling

စီရင်သည် v /se yin the/pass judgement.

စီသည် v /se the/line up;earn.

စီးကရက် n /see ka ret/ciga-rette.

စီးကရက်စွပ်တံ n /see karet sut tan/cigarette holder.

စီးကရက်ဘူး n /see karat bue:/cigarette case.

စီးကရက်အစီခံ n /see karet ase gan/filter tip.

စီးကြည့်သည် v /see kyi the/look from above.

စီးချင်းတိုက်သည် v /see gyinn taik the/joust.

စီးဆင်းသည် v /see sin the/flow.

စီးပွား n /see bwarr/prosper-ity.

စီးပွားပျက်ကပ် n /see bwarr pyet kat/economic depression.

စီးပွားပျက်သည် v /see bwarr pyet the/be financially ruined.

စီးပွားဖြစ်သည် v /see bwarr phyit the/prosper.

စီးပွားရေး n /see bwarr yaye/economy.

စီးပွားရေးပညာ n /see bwarr yaye pyin nyar/economics.

စီးပွားရေးသမား n /see bwarr yaye tha marr/businessman.

စီးပွားရှာသည် v /see bwarr shar the/find means to earn.

စီးပွားလမ်းဖြောင့်သည် v /see bwarr lann phyaunt the/do well in business.

စီးဖြန်းသည် v /see phtann the/meditate.

စီးလားရိုက်သည် v /see lar yaik the/prearrange.

စီးသည် n /see the/ride; wear; attack.

စုစုပေါင်း n /su zu baunn/total;sum.

စုစည်းသည် v /su zee the/collect;organize.

စုဆောင်းသည် v /su zaunn the/save.

စုပေါင်းစပ်ပေါင်း n /su paunn sat paunn/collection.

စုပေါင်းလယ်ယာ n /su paunn le yar/collective farm.

စုပေါင်းလျက် n /su paunn lyet/together.

စုပေါင်းအိမ်ယာစီမံကိန်း adv /su paunn einyar seman geinn/community housing project.

စုပုံသည် v /su pon the/pile up;heap up.

စုပြုံလျက် n /sup yon lyet/all in a pile.

စုဘူး adv /su bue/toy saving box.

စုရပ် n /su yat/assembly area.

စုရုံးသည် v /su yonn the/assemble.

စုလစ်မွမ်းချွန် n /su lit munn chun/finral

စူကာနီ n /sue kar ne/steersman or purser.

စူကာပင် n /sue kar bin/passion flower.

စူဆောင့်သည် v sue saunt the|v. pout and stamp.

စူသည် v /sue the/bulge; swell.

စူအောင့်သည် v /sue aunt the/pout and sulk.

စူး sue/gimlet.

စူးကနဲနာသည် v /(n)/sor bwarr sor gan./sue:ga ne nar the/sting.

စူးကောက် n /sue:gauk/brace.

စူးစူးဝါးဝါး v /sue: zue: warr warr/piercingly.

စူးစိုက်ကြည့်သည် v /sue:zaik kyi the/gaze.

စူးစိုက်ခြင်း n /sue:zaik chin/concentration.

စူးစိုက်သည် adv /sue:zaik the/concentrete.

စူးစမ်းသည် v /sue:zann the/investigate.

စူးရှစွာအော်သည် v sue: sha zwar or the.| v. scream.

စူးရှသည် v /sue:sha the/be effective.

စူးဝင်သည် v /sue:win the/penetrate.

စေစားသည် v /say sar the/employ;apply.

စေတနာ n /say da nar/good-will.

စေတနာရှင် n /say da nar shin/well wisher.

စေတနာ့ဝန်ထမ်း n /say da nart wun dann/volunteer.

စေတီ n /zay de/pagoda; stupa.

စေတီရံ v /zay de yan/n .small stupa.

စေပါးသည် v /say parr the/send; dispatch.

စေသည် v /say the/ask;order;command.

စေ့ကောက်လွှ sayt gauk hlwa/tenon saw.

စေ့ကောက်သည် v Mortise.

စေ့ကုတ်သည် v /(n)/sayt kauk the/sayt koke the/ponder.

စေ့ငသည် v /sayt nga the/be sufficient.

စေ့စေ့ကြည့်သည် v /sayt zayt kyi the/look carefully.

စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းခြင်း n /sayt zat kyaunn lann gyinn gyinn/engagement.

စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းသည် v sayt zat kyaunn lann the/enqage.

စေ့စပ်ရေး n /sayt zat yaye/negotiation.

စေ့စပ်သည် v /(v)/si zat the/negotiate/

စေ့ဆော်သည် v /sayt sor the/urge.

စေ့သည် v /say he/be meticulous.

စေးထိုင်းသော adj saye htainn thaw| adj. damp and sticky.

စေးထန်းသော adj /saye htann thaw/sticky; greasy.

စေးနဲသော adj /saye ne` thaw/miserly.

စေးပိုင်သော adj /say pain thaw/very stickly.

စေးပျစ်သော adj /saye pyit thaw/thick and sticky.

စေးမခန်း n /saye ma khan/coral plant.

စေးသော adj saye thaw| adj.sticky; clammy.

စောစော saw zaw/early.

စောစောစီးစီး n /saw saw see see/very early.

စောဒက adv /saw da ka/argu ment.

စောဒကတက်သည် v /saw da ka tet the/argue; dispute; contend.

စောဒနာ n saw da nar| n. blame; reproof.

စောရ n thief.

စောသည် v /saw the/be early.

စော်ကားမော်ကား v /(v)/saw ya(ra)/sor garr morgarr/insultingly.

စော်ကားသည် adv /sor garr the/insult.

စော်ကဲ n /sor ke`/kayin chief.

စော်ဘွား n /sor bwarr/shan chief.

စော်ဘွားစော်ကန် n Shan chieftains

စံ n /san/standard; criterion.

စံကားစိမ်း n / za ga zeinn/Cananga tree.

စံကားဝါ n / zagawar/ch pak.

စံကိုက်သည် v /san kaik the/come up to standard.

စံချိန် n /san gyein/record.

စံချိန်ကျိုးသည် v /san gyein choe the/break the record.

စံချိန်ချိုးသည် v /san gyein choe the/set a record.

စံချိန်တင်သည် v /san gyein tin the/set a record.

စံစားသည် v /san zarr the/enjoy.

စံညွှန်း n /san hnyunn/specification.

စံတော်ချိန် v / san dor gyein/standard time.

စံတင်သည် n /san tin the/prescribe as a standard.

စံထားသည v san htarr the| v.take as example.

စံနှုန်း n /san hnonn/stand. Ard; norm.

စံပယ် n /zabe`/jasmine.

စံပယ်တင်မှဲ့ n / zabedin hme`t/mole on cheek.

စံပြ adv /san bya/ideal.

စံပြပြစ်ဒဏ် n exemplary punishment.

စံပြလုပ်သား n /san bya loke tharr/model worker.

စံမီသည် v /san me the/come up to standard.

စံရွေးသည် v /(v)/san pya pyit dan./san ywaye the/be hard to please.

စိုစိစိ adj so si zi| adj. clammy.

စိုစိုပြည်ပြည် adj /so zo pyay byay/

စိုထိုင်းသော so htainn thaw/humid

စိုထန်းသော adj /so htnn thaw. Adj . d p

စိုပြည်သော so pyay thaw/luxuriant.

စိုရွဲသော adj /so shwe thaw/adj drippling wet.

စိုသော adj /sothaw/wet.

စို့ conj in order to; to

စို့ n /sot/bolt.

စို့ငုတ်တို n /sot ngoke to/half formed rainbow.

စို့သည် v /sot the/become moist.

စိုးစ֡‑ည် n / soe zan the/reign and rule.

စိုးစဉ်း adv /soe zinn/alittle; a whit.

စိုးမိုးသည် v /soe moe the/rule; dominate.

စိုးရိမ်တကြီး v /soe yein tha gyee/anxiously.

စိုးရိမ်မှု n /soe yein hmu/n anxi ety.

စိုးရိမ်သည် v /soe yein the/be anxious.

စိုးရွံ့သည် v /soe yunt the/dread

စိုးသည် v /soe the/be afraid of.

စက် n /set/machine; mill.

စက်ကလေး n /set kha laye/light machine gun.

စက်ကိရိယာ n /set kari yar/machinery.

စက္ကူ n /set kue/paper.

စက္ကူကျား n /set kuekyarr/paper tiger.

စက္ကူချုပ်စက် n /set kuechoke set/stapter.

စက္ကူညှပ်ကလစ် n /set kuehnyat kalit/clip.

စက္ကူပန်း n /set kuepann/bougainvillea.

စက္ကူဖောက်စက် n /set kueset kue phauk set/punch.

စက္ကူဘူး n /set kuebue;/carton.

စက္ကူလိပ် n /set kueleik/scroll.

စက်ကတ်ကြေး n /set kat kyee/hair clipper.

စက္ကန့် n /set kant/second.

စက်ကျသည် n /set kya the/frequent.

စက်ကြီး set kyee/heavy machine gun.

စက်ကြိုး n /set kyoe/pulley string.

စက်ကွင်း v / set kwinn/shooting target.

စက်ခေါငး် v /set gaunn/n .engine; locomotive.

စက်ခုတ်သည် v /set khoke the/drive engine.

စက်ချုပ်သည် n / set choke the/sew.

စက်ဆရာ v /set sayar/mechanic.

စက်ဆီ n /set se/engine oil.

စက်ဆီ n /set se/engine oil.

စက်ဆန် n /set san./milledrice.

စက်ဆုပ်သည် v /set soke the/loathe, hate.

စက်တင်ဘာ n /set tin bar/September.

စက်တိုင် n gallows.

စက်တုံး set tonn/forming implement.

စက်နာရီ n /(n)/set tainn./(n)mechanical clock or watch.

စက်ပစ်ကွင်း set pyit kwinn/target range.

စက်ပစ္စည်း n /set nar ye`/set pyit see/machine parts.

စက်ပန်း n /sat pann./machine embroidery.

စက်ပုန်းခုတ်သည် v /sat ponn khoke the/plot behind the scenes.

စက်ဖုံး n /set phonn/bonnet.

စက်ဘီး n /set beinn/bicycle.

စက်ဘီးခွေ n /set beinn gway/rim.

စက်ဘΡ8ခြေနင်း n /set beinn cheninn/pedal

စက်ဘီးထိုင်ခုံ n /set beinn htain gon/saddle.

စက်ဘီးသွားလမ်း n /set beinn thwarr lann/bikway.

စက်မဲ့လေယာဉ် n /set met lay yin/glider.

စက်မောင်းတံ n /set maunn dan/piston rod.

စက်မောင်းတံပြွန် n /set maunn dan pyun/piston.

စက်မောင်းတံအိမ် n /set maunn dan ein/cylinder.

စက်မောင်းသူ n /set maunn thue/engine driver.

စက်မှု n /set hmu/industry.

စက်မှုတော်လှန်ရေး n /(n)/set hmu tor hlan yaye/industrial revolution/

စက်မှုပညာ set hmu pyin nyar/mechanical engineering.

စက်မှုလက်မှုကျောင်း n /set hmu let hmu kyaunn/technical school.

စက်မှုလယ်ယာ n /set hmu le yar/mechanized farming.

စက်ယန္တရား n /set yann dayarr/machinery.

စက်ရုပ် n /set yoke/robot.

စက်ရုံ n /(n)/set yon/factory; workshop/

စက်လတ် set lat/medium machine gun.

စက်လုံး n /set lonn/sphere.

စက်လှေကား n /set hlay garr/escalator.

စက်ဝိုင်း n /set wainn/circle.

စက်ဝိုင်းခြမ်း n /set wainn gyann/semi circular.

စက်ဝန်း n /set wunn/circum ference.

စက်သီး n /set thee/pulley.

စက်သေနတ် n /set than at/machine gun.

စက်သေနတ်ငယ် n /set than at nge`/submachine gun.

စောက်သည် v /sauk the/be seep.

စိုက်ကြည့်သည် n /saik kyi the/. Stare.

စိုက်ခင်း saik khinn/plan tation.

စိုက်ခွ n /saik khwa/froked.

စိုက်ထူသည် v /saik htue the/set up.

စိုက်ထုတ်သည် v /saik htoke the/make fulluse.

စိုက်ပျိုးရေး v /saik pyoe yaye/agraiculture.

စိုက်ပျိုးသည် v /saik pyoe the/cultivate.

စိုက်သည် v /saik the/plant; set up.

စင် n /sin/platform; dais.

စင်ကိုနာ n /sin ko nar/cinchona.

စင်္ကြ n /zinn gyan/platform.

စင်ကြယ် v /sin kwe`/be clean; be pure.

စင်စစ် n /sin zit/Actually.

စင်တော် n /sin dor/royal marionette troupe.

စင်ပြိုင် n /snbyain/n rivals.

စင်ပြိုင်အစိုးရ n /sin byain asoe ya/parallel government.

စင်ပြွမ်း n /zin byunn/dillenia tree.

စင်မြင့် sin myint/stage.

စင်ရော် n /zin yor/sea-gull.

စင်းချော adj /zinn gyaw/plain and smooth.

စင်းလုံးချော n /zinn lonn gyaw/perfection.

စင်းလျှော n /zinn shaw/slope.

စင်းသော v /sinn thaw/adj straight; plain.

စင်းသည် v /zinn the/be straight; be true.

စောင် n /saun/blanket.

စောင်မသည် v /saun ma the/aid.

စောင်ရန်း n /saun yann/fence.

စောင့်ကြည့်သည် v /saunt kyi the/watch.

စောင့်ကြပ်သည် v /saunt kyat the/guard.

စောင့်စားသည် v /saunt zarr the/look forward.

စောင့်စည်းသည် v /saunt zee the/control.

စောင့်မျှော်သည် v /saunt hmyor the/long for.

စောင့်ရှောက်သည် v /saunt shauk the/. Protect.

စောင့်သိသည် v /saunt thi the/realize.

စောင့်သည် v /saunt the/wait; await.

စောင့်သုံးသည် v /saunt thonn the/observe.

စောင်း n /saunn/harp.

စောင်းကောက် n /saunn gauk/Myanmar harp.

စောင်းချိန်သည် v /saunn cheik the/insinuate.

စောင်းညှို့ n /saunn hnyot/harp strings.

စောင်းတန်း adv /zaunn dann/coverned passage.

စောင်းပါးရိတ်ခြည် n /saunn barr yeik chay/indirectly.

စောင်းပြား adv /saunn byarr/lyre.

စောင်းမွှေး n /zaunn hmuaye/ruff.

စောင်းလျား n zaunn yarr|n. carambola.

စောင်းသည် v /saunn the/slain slope.

စောင်းအိုး n /saunn oe/body of harp.

စိုင် n /sain/bantng;wild ox.

စိုင်း n /sai/. First name of Shan national

စိုင်းနှင်သည် v /sainn hnin the/gallop; race.

စိုင်းပြင်သည် v /sainn pyinn the/plan zealously.

စိုင်းသည် v /sainn the/ride or drive.

စစ် n /sit/war.

စစ်ကူ n /sit kue/reinforce ment.

စစ်ကူတောင်းသည် v /(v)/sit kue taung the/ask for suppor/

စစ်ကြိုခေတ sit kyo khint/pre-war days.

စစ်ကြောင်း n /sit kyaunn/column.

စစ်ခင်းသည် v /sit khinn the/fight a battle.

စစ်ခုံရုံး n /sit khon yonn/court martial.

စစ်ချီသည် v /sit che the/march to battle.

စစ်ချက် n /sit chet/statement.

စစ်စစ် adj /sit sit/real; genuine.

စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် v /sit sit pauk pauk/meticulously.

စစ်ဆေးသည် n /sit saye the/question.

စစ်ဆေးသည် v sit saye the|v. examine; inspect.

စစ်ဆင်ရေး n /sit sin yaye/military operation.

စစ်ဆင်သည် v /sit sin the/plan a military operation.

စစ်ဆုတ်သည် v /sit sote the/retreat; withdraw.

စစ်ဌာနချုပ် n /sit htarna gyoke/Military Head quarters.

စစ်တရားခံ n /sit ta ya khan/war criminal.

စစ်တရားရုံး n /sit ta yar yonn/military tribunal.

စစ်တလင်း n /sit ta linn/battle field.

စစ်တုရင် n /sit bayin/Myanmar chess.

စစ်တက္ကသိုလ် n /sit tet ka tho/military academy.

စစ်တိုက်သည် v /sit tite the/wage a war.

စစ်တန်းလျား n /sit tann yarr/military barracks.

စစ်တပ် n /sit tat/the Army.

စစ်တမ်း n /sit tann/revenue inquest.

စစ်တမ်းထုတ်သည် v /sit tann htoke the/make a critical review.

စစ်ထောက်ချုပ် n /sit htauk choke/Quartermaster General.

စစ်ထွက်သည် v /sit htwet the/go to the battle front.

စစ်နည်းဗျူဟာ n /sit nee byue har/military tactis.

စစ်နှင့်ဆိုင်သော adj /sit hnint sain thaw/military.

စစ်ပညာ n /sit pyin nyar/military training;military science.

စစ်ပြီးခေတ် n /sit pyee khit/post war period.

စစ်ပြေငြိမ်းသည် v /sit pyay nyeinn the/end the war.

စစ်ပြေး n /sit pyaye/warrefugee.

စစ်ပြင်သည် v /sit pyin the/prepare for war.

စစ်ပြိုင်သည် v /sit pyain the/enter into battle.

စစ်ပြန် n /sit pyan/veteran.

စစ်ပွဲ n /sit pweဲ/war.

စစ်ဖြစ်သည် n /sit phyit the/be at war.

စစ်ဗိုလ် adv /sitbo/military officer.

စစ်မဟာဗျူဟာ n /sit maharbyuehar/military strategy.

စစ်မျက်နှာ n /sit myet hnar/front.

စစ်မြေပြင် n /sit myay byin/battle field; battle ground.

စစ်မှုထမ်း n /sit hmu dann/serviceman.

စစ်မှုထမ်းသည် v /sit hmu htann the/serve in armed forces.

စစ်မှုထမ်းဟောင်း n /sit hmu dann haunn/ex-serviceman.

စစ်မြှူသည် v /sit hmyue the/decoy.

စစ်ရာထူးခန့်ချူပ် n /sit yar due:gant gyoke/Military Appointments General.

စစ်ရေးချူပ် n /sit yaye gyoke/Adjutant General.

စစ်ရေးစစ်ရာ n /sit yaye sit yar/military affairs.

စစ်ရေးနိမ့်သည် v /sit yaye neint the/suffer defeat.

စစ်ရေးပြ n /sit yaye bya/military parade.

စစ်ရေးပြသည် v /sit yaye pya the/hold a military parade.

စစ်ရေးသာသည် v /sit yaye thar the/gain the upper hand in battle or war.

စစ်ရဲ n /sit yeဲ/military police.

စစ်ရပ်စစ်ခံ n /sit yat sit khan/defence.

စစ်ရိပ်စစ်ငွေ့ n /sit yeik sit ngwayt/war cloudes.

စစ်ရှုံးသည် v /sit shonn the/lose the war.

စစ်လက်နက်ပစ္စည်း n /sit let net pyit see/ordinance.

စစ်လျော်ကြေး n /sit yor gyaye/war reparations.

စစ်ဝါဒီ n /sit war de/militarist.

စစ်ဝတ်စစ်စား n /sit wut sit sarr/military uniform.

စစ်သား n /sit tharr/soldier.

စစ်သေနာပတိ n /sit thay nar pati/Commander-in-Chief.

စစ်သံမှုး n /sit than hmue:/Military Attache.

စစ်သင်တန်း n /sit thin dann/military training.

စစ်သင်္ဘော n /sit thin baw/warship.

စစ်သည် n /sit the/other ranks.

စစ်သည် v /sit the/be genuine.

စစ်သုံ့ပန်း n /sit thont bann/prisoner of war [POW].

စစ်သွေးကြွ n /sit thwaye gywa/militant.

စစ်ဥပဒေ n /sit ubaday/military law.

စစ်ဥပဒေချူပ် n /sit ubaday gyoke/Judge Advocate General.

စစ်ဦး n /sit ue:/vanguard.

စစ်ဦးစီး n /sit ue:zee/General Staff.

စစ်ဦးစီးအရာရှိချူပ်(ကြည်း Army .

စစ်ဦးစီးအရာရှိချူပ်(ရေ) n /sit ue:zee ayar shi goke(kyee)/Chief-of-Staff/(Navy).

စစ်ဦးစီးအရာရှိချူပ်(လေ) n /sit ue:zee ayar shi goke(yay)/Chief-of-Staff/(Air).

စစ်အေး n /sit ue:zee ayar shi goke(lay)/Chief-of-Staff/sit aye/cold war.

စစ်အင်္ဂါ n /sit ingar/combat arms.

စစ်အုပ်ချူပ်ရေး n /sit oke choke yaye/military administration.

စစ်အုပ်ချူပ်ရေးအမိန့် n sit oke choke yaye ameint|n. martial law.

စဉ်သည် v /sin the/line up arrange in order.

စဉ့် n /sint/glaze.

စဉ့်ကွင်း n /sint gwinn/terracotta plaque.

စဉ့်အိုး n /sin toe/glazed earthenjar.

စဉ်း n /sinn/steelyard; arrowhead.

စဉ်းကော n /sinn gaw/minced, fish, prawn.

စဉ်းစားခန်းဝင်သည် v /sinn zarr gann win the/think deeply.

စဉ်းစားသည် v /sinn zarr the/think; consider.

စဉ်းတီတုံး n /sinn te donn/chopping block.

စဉ်းဝါး n /smin thwarr/event, affair.

စဉ်းသည် v /sin the/mince.

စဉ်းသွား n /sinn htwarr/edgeon arrowhead.

စည် n /se/drum.

စည်ကားသည် v /se garr the/be alive with teeming crowd.

စည်တော် n /se dor/royal drum.

စည်တော်သံ n /se dor than/song of the royal drum.

စည်တို n /se do/short drum.

စည်ပင်သာယာရေး n se bin thar yar yaye|n. development committee.

စည်ပင်သည် v /se bin the/prosper.

စည်ပိုင်း n /se bainn/tub.

စည်သွပ်သည် v /se thut the/can; tin.

စည့် n /si/granary; barn.

စည်း n /2/see/fence; line.

စည်း n /see/sand bank.

စည်းကမ်း n /see kann/rules and regulations; discipline.

စည်းကမ်းကြီးသည် v /see kann kyee the/be rigid.

စည်းကမ်းမဲ့သည် v /see kann me`the/have no discipline.

စည်းကမ်းရှိသည် v /see kann shi the/hae discipline.

စည်းကြပ်ဒိုင် n /see kyat dein/linesman.

စည်းကြပ်သည် v /see kyat the/supervise; levy.

စည်းချက်ဝါးချက် n /see gyet war gyet/musical timings.

စည်းစောင့်သည် v /see saunt he/observe rules of conduct.

စည်းဖောက်သည် v /see phauk the/break rules.

စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ n /see me`t kann me`t/Without discipline.

စည်းမျဉ်း v /see myinn/rules and regulations.

စည်းရိုး n /see yoe/fence; hedge.

စည်းရုံးသည် v /see yone the/organize.

စည်းလုံးသည် v /see lonn the/unite.

စည်းဝါးကိုက်သည် v /see war kaik the/prearrange.

စည်းဝေးသည် v /see way the/hold a meeting.

စည်းဝိုင်း n /see wainn./bounds.

စဏ္ဍာလ n /san dar la/cemetery worker.

စိတ် n /seik/mind; thought.

စိတ်ကစားသည် v /seik gazar the/flit about; be unstable.

စိတ်ကူးစိတ်သန်း n /seik kue; seik thann/thought; idea.

စိတ်ကူးဉာဏ် n /seik kue; nyan/idea; imagination.

စိတ်ကူးပေါက်သည် v /seik kue: pauk the/have sudden idea.

စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်း n /seik kue: yin zat lann/fiction.

စိတ်ကူးယဉ်သော adj /seik kue: yin thaw/fanciful.

စိတ်ကူးယဉ်သည် v /seik kue: yin the/indulge in fantasy.

စိတ်ကူးသည် v /seik kue; the/think; imagine.

စိတ်ကောက်သည် v /seik kauk the/sulk:be cross.

စိတ်ကောင်းသည် v /seik kaunn the/be good-natured.

စိတ်ကုန်သည် v /seik kon the/be fed up.

စိတ်ကြီးဝင်သည် v /seik kyee winn the/be conceited.

စိတ်ကြီးသည် v /seik kyee the/be highly-strung.

စိတ်ကြိုက် n /seik kyaik/preference; choice.

စိတ်ကွက်သည် v /seik kwet the/be offended.

စိတ်ကြွဆေး n seik kywa zaye|n. amphetamine.

စိတ်ခုသည် v /sied dhu the/resent.

စိတ်ခိုင်သည် v /seik khain the/be stoical.

စိတ်ချသည် v /seik cha the/be restassured.

စိတ်ချင်းဆက်သွယ်မှု n /seik chin set thwe mu/telepathy.

စိတ်စောသည် v /seik saw the/be anxious.

စိတ်စွဲသည် v /seik swe`the/be obsessed.

စိတ်ဆိုးသည် v /seik soe the/be angry.

စိတ်ဆောင်သည် v /seik saun the/be sustained by with.

စိတ်ဇော n /seik zaw/eagerness.

စိတ်ညစ်သည် v /seik nyit the/be unhappy.

စိတ်ညှို့သည် v /seik hnyot the/hypnotize; mesmerize.

စိတ္တဇဆေးရုံ n /seik da za saye yon/mental hospital.

စိတ္တဇနာ n /seik da za nar/insanity.

စိတ္တဇနာမ် n /seik daza nan/abstract noun.

စိတ္တဇပန်းချီ n /seik daza bagye/abstract painting.

စိတ္တဇဖြစ်သည် v /seik daza phyit the/be stricken with grief.

စိတ္တဇလူသတ်သမား n /seik daza lue that tha marr/homicidal lunatic.

စိတ္တဇေဝဒနာရှင် n /seik daza way danar shin/psychopath.

စိတ်တူသည် v seik tue the|v.share the same view.

စိတ်တိုသည် v /seik to the/be short-tempered.

စိတ်တင်းသည် v /seik tinn the/keep up spirit.

စိတ်တွေ့သည် v /seik twayt the/like;agree.

စိတ်ထား n /seik htarr/attitude.

စိတ်ထက်သန်သည် v /seik htet than the/be eager.

စိတ်ထင့်သည် v /seik htint the/be worried.

စိတ်ထောင်းသည် v /seik htaunn the/suffer mental stress.

စိတ်ဒွိဟဖြစ်သည် v /seik dwi ha phyit the/be in doubt.

စိတ်ဓာတ် n /seikdat/morale, spirit.

စိတ်ဓာတ်ကျသည် v /seikdat kya the/be downhearted.

စိတ်နာသည် v /seik nar the/feel hurt.

စိတ်နေသဘောထား n seik nay tha baw darr|n.temperament.

စိတ်နောက်သည် v /seik nauk the/be insane.

စိတ်ပညာ n /seik pyin nyar/pstchology.

စိတ်ပါဝင်စားသည် v /seik par win zarr the/be interested.

စိတ်ပူသည် v /seik pue the/be worried.

စိတ်ပိုင်းဖြတ်သည် v /seik pain phyat the/decide.

စိတ်ပျက်သည် v /seik pyet the/be disappointed.

စိတ်ဖောက်ပြန်သည် v /siek phauk pyan the/lose sense.

စိတ်ဖြာသည် v /seik phyar the/analyse.

စိတ်ဖြေသည် v /seik phyay the/console.

စိတ်မကောင်းဖြစ်သည် v /seik ma kaunn phyit the/feel unhappy.

စိတ်မကျေပွဲ n /seik ma kyay bwe`/return mathc.

စိတ်မောသည် v /seik maw the/feel weary.

စိတ်မြန်သည် v /seik myan the/be quick tempered.

စိတ်မှတ် n /seik hmat/memory.

စိတ်မှတ်ကြီးသည် v /seik hmat kyee the/harbour a grievance.

စိတ်မှန်း n /seik hmann/guess.

စိတ်ရောဂါ n /seik yaw gar/mental illness.

စိတ်ရင်း n /seik yinn/innate nature.

စိတ်ရင်းကောင်း n /seik yinn gaunn/good nature.

စိတ်ရှိသည် v /seik shi the/have a mind.

စိတ်ရှည်သည် v /seik shay the/be patient.

စိတ်ရှုပ်သည် v /seik shoke the/be confused.

စိတ်လေသည် v /seik lay the/stray.

စိတ်လေးသည် v /seiklayethe/haveapremonition.

စိတ်လည်သည် v /seik le` the/revert.

စိတ်လျှော့သည် v /seik short the/relax will.

စိတ်ဝင်စားမှု n /seik win zarr mtu/interest.

စိတ်ဝင်စားသည် v /seik win zarr the/be interested.

စိတ်ဝမ်း n /seik wann/mind emotion.

စိတ်ဝမ်းကွဲသည် v /seik wann kwe the/become disunited.

စိတ်သဘော n /seik tha baw/nature.

စိတ်သက်သာရာရသည် v /seik thet thar yar ya the/find solace.

စိတ်သက်သာသည် v /seik thet thar the/feel relieved.

စိတ်သည် v /seik the/slice.

စိတ်သန်သည် v /seik than the/be eager.

စိတ်အခြေအနေ n /seik achay anay/mood.

စိတ်အားငယ်ခြင်း n /seik arr nge` gyinn/melancholy.

စိတ်အေးသည် v /seik aye the/have peace of mind.

စိတ်အိုက်သည် v /seik aik the/be at wit’s end.

စုတ် n /soke/brush.

စုတ်ချက် n /soke chet/brush work.

စုတ်ချွန်းချွန်း adj /soke chunn gyunn/wizen faced.

စုတ်စုတ်လန် v /soke sokelan/execssivelysour.

စုတ်ထိုးသည် adj /(adv)/soke htoe the/tattoo/

စုတ်ပဲ့သော soke pet thaw/tattered.

စုတ်ပြတ်သော adj /soke pyat thaw/battered.

စုတ်သည် v /soke the/tear; be torn.

စန္နကူး n /sann da gur;/sandalwood.

စန္နရား n /sann da yarr/piano.

စန္နာ n /sandar/moon.

စန္နား n sandarr|n. bamboo fist trap.

စန့်စန့်ရန့်ရန့် n /sant zant yant yant/Lying flat.

စန့်သည် v /sant the/straighten.

စန်း adv /sann/moon; luck.

စန်းတင်သည် v /sann tin the/praise highly.

စန်းထချိန် n /sann hta gyein/heyday.

စန်းထသည် v /sann hta the/be lucky.

စန်းပွင့်သည် v /sann pwint the/be popular.

စိန် n sien|n. diamond.

စိန်ကတ္တီပါ n /sein ga de bar/quality velvet with a brilliant.

စိန်ခေါ်သည် v /sein khor the/challenge.

စိန်တံချူ n /sin da gyue/b boo stick used by sneak-thieves.

စိန်နားပန် n pickly lantana.

စိန်ပန်း sein bann/gold mohur tree.

စိန်ပြေးတမ်း n /(n)/sein na ban./sein pyaye dann/tag g e.

စိန်ဖူး n sein bue;|n. diamond bud.

စိန်ရတု n sein yadu|n. diamond jubilee.

စုန်သည် v son the|v. go down stream.

စုန်း n /sone/witch.

စုန်းတောက်သည် v /sone tauk the/glow eerily at nights.

စုန်းပြုစားသည် v /sone pyu zarr the/bewitch.

စုန်းပြူး n /sone pyue:/toughpea; black sheep.

စပ်ကူးမကူး n /sat kue: ma kue:/juncture.

စပ်ကူးမပ်ကူး n /sat kue: mat kue/juncture.

စပ်ကြား n /sat kyarr/intervening space or time.

စပ်စုသည် v /sat su the/be inquisitive.

စပ်စောင် n /sat saun/cotton blanket.

စပ်ဆိုသည် v /sat so the/compose.

စပ်တူ n /sat tue/partners.

စပ်တူလုပ်ငန်း n /sat tue loke ngann/joint venture.

စပ်တူလုပ်သည် v /sat tue loke the/work in partnership.

စပ်ထဘီ n /sat hta mein/hta mein of patch work.

စပ်မိစပ်ရာ n /sat mi sat yar/random talk; chit chat.

စပ်ယှက်သည် v /sat shyet the/have sexual relations.

စပ်သည် v /sat the/adjoin.

စပ်ဟပ်သည် v /sat hat the/relate.

စိပ်ပုတီး n /seik badee/rosary; prayer beads.

စိပ်သော adj /seik thaw/close; near.

စိပ်သည် v /1/seik the/be set closely.

စိပ်သည် v /2/seik the/intone.

စုပ်ဝဲ n /soke we`/whirlpool with a vortex.

စုပ်သည် v /soke the/suck; soad up.

စမ်းချောင်း n /sann gyaunn/spring.

စမ်းတဝါးဝါး n /sann ta war war/Vaguely.

စမ်းသည် v /sann the/feel; grope; try:test.

စမ်းသပ်ခန်း adv /sann that khan/consulting room.

စမ်းသပ်မှု n /sann that hmu/experiment.

စိမ်ခေါ်ခြင်း n /sein khor gyinn/challenge.

စိမ်ခေါ်သူ n /sein khor thue/challenger.

စိမ်ခေါ်သည် n /sein khor the/challenge.

စိမ်ပြေနပြေ n /sein byay na byay/Leisurely.

စိမ်ရည် adv /sein yay/fermented drink.

စိမ်သည် v /sein the/steep; soak.

စိမ့် n seint|n. marsh; swamp.

စိမ့်စမ်း seint sann/spring.

စိမ့်ဝင်သည် v /(n)/seint the./seint winn the/permeate.

စိမ့်သည် v seep; ooze.

စိမ်းကားသည် v /seinn garr the/be cold.

စိမ်းစားငါးပိ n /seinn sar nga pi/shrimp paste.

စိမ်းစားဥ n /seinn zarr u/ice potato.

စိမ်းစိုသော adj /seinn so thaw/verdant.

စိမ်းဆတ်ဆတ် adj /seinn sat sat/In brittle disposition.

စိမ်းဖတ်ဖတ် adj /seinn phat phat/greenish.

စိမ်းဖန့်ဖန့် adv /seinn phant phant/pale green.

စိမ်းရွှေရွှေ adj /seinn shway shway/fetid and rank.

စိမ်းလန်းသည် v /seinn lann the/be green and lush.

စိမ်းသော adj seinn thaw| adj. green; unripe; unfamiliar.

စိမ်းသည် v /seinn the/for sake; abandon.

စုံကန်သည် v /zon kan the/leave ungratefully.

စုံကိန်း n /son geinn/even number.

စုံစမ်းသည် v /son zann the/enquire.

စုံတွဲ n /zon dwe`/couple; duet.

စုံထောက် n /son dauk/detective.

စုံထောက်ဇာတ်လမ်း n /son dauk zat lann/dete -ctive story.

စုံဖတ်သည် v /son phet the/marry.

စုံမက်သည် v /son met the/like; love.

စုံမြိုင် n /son myain/deep forest.

စုံသည် v /son the/be complete.

စုံးစုံးမြုပ်သည် adv /sone zone myoke the/disappear completely.

စွာကျယ်စွာကျယ် v /swar gye` swar gye`/Vociferously.

စွာသည် adv /swar the/be impudent.

စွေကြည့်သည် v /sway kyi the/squint at.

စွေသည် v /sway the/be squint-eyed.

စွေ့ n /swayt/white throated. babbler.

စွေ့ခနဲ v /swayt gane`/effortlessly.

စွေ့စွေ့ adv /swayt zwayt/nimbly.

စွဲ v /swe` the/attach firmly.

စွဲကိုင်သည် v /swe` kain the/hold firmly.

စွဲကပ်သည် v /swe` kat the/afflicted with.

စွဲချက် n /swe` gyet/charge.

စွဲချက်တင်သည် v swe` gtyet tin the|v. frame a charge.

စွဲငြိသည် v /swe` nyi the/adhere to.

စွဲဆိုသည် v /swe`soe the/prosecute legally.

စွဲမက်သည် v have an obsession for.

စွဲမြဲသည် v /swe` mye` the/be consistent.

စွဲမှတ်သည် v /(v)/swe` met the./swe` hmat the/keep firmly inmind.

စွဲလမ်းသည် v /swe` lann the/be obsessed by.

စွံသည် v /son the/be in demand.

စွက်ဖက်သည် v /swet phet the/interfere.

စွက်သည် v /swet the/add; meddle.

စွင့်သည် v /swint the/be lofty; listen.

စွတ်ဖား n /sut pharr/sledge.

စွတ်သော adj /sut thaw/wet.

စွတ်သည် v / 1/sut the/soak; wet.

စွတ်သည် v / 2/sut the/dragalong.

စွန် n /(n)/sut tan./sun/kite.

စွန်တာနီ n /sun tar ne/redphaseolus.

စွန်တာပြာ n /sun tar byar/blue phascolus.

စွန်ပလွံ n /sun pa lun/date palm.

စွန်ရဲ bird

စွန်လွှတ်သည် v /(n)/sun ye`/kite/sun hlut the/fly a kite.

စွန်သည် v /sun the/have a styin eye.

စွန်သုတ်သည် v /sun thoke the/swoop.

စွန့်ကြဲသည် v /sunt kye` the/give away in charity.

စွန့်ခွာသည် v /sunt khwar the/leave.

စွန့်စားခန်း n /sunt zarr gann/adventure.

စွန့်စားသည် v /sunt zarr the/take a risk.

စွန့်ပစ်သည် v /sunt pyit the/throw away.

စွန့်လွှတ်သည် v /sunt hlut the/give up.

စွန့်သည် v /sunt the/discard.

စွန်းသည် v /1/sunn the/be stained.

စွန်းသည် v /2/sunn the/be in excess.

စွပ်ကျယ် n /sut kye`/vest.

စွပ်စွဲချက် n /sut swe` gyet/charge.

စွပ်စွဲသည် v /sut swe` the/accuse.

စွပ်တံ n holder.

စွပ်ပြုတ် sut pyoke/soup.

စွပ်သည် v /sut the/put on.

စွမ်းဆောင်သည် v /swann waum the/do successfully.

စွမ်းပကား n /swann pa karr/strength.

စွမ်းသည် v /swann the/be able.

စွမ်းအင် n /swann in/power; energy.

စွယ် n /swe`/fang; tooth; tusk.

စွယ်စုံ n /swe zon/full-grown elephant.

စွယ်စုံကျမ်း n /swe zon kyann/encyclopedia.

စွယ်တော် n /swe dor/eyetooth of the Buddha.

စွယ်သွား n /swe` thwarr/canine tooth; eye tooth.

ဆခွဲကိန်း n /sag we` keinn/factor.

ဆတူ n /za due/equal size or weight.

ဆတိုးကိန်း v /sa doe geinn/n/multiple number.

ဆနွင်းမကင်း n /san win ma kinn/Myanmar pudding.

ဆပွားသည် v /sa pwarr the/multiply.

ဆရာ n /sayar/teacher.

ဆရာကိုင် n /sayar gain/teacher’s handbook.

ဆရာကြီး n /sayar gyee/head master

ဆရာတော် n /sa yar dorn/presiding monk.

ဆရာမ n /sayar ma/school mistress.

ဆရာမွေးသည် v /sayar mwaye the/court patronage.

ဆရာလေး n /sayar laye/Bud dhist nun.

ဆရာလုပ်သည် v /sayar loke the/order people.

ဆရာဝန် n /sayar wun/physician or surgeon.

ဆရာအတက်သင်ကျောင်း n /sayar atat thin kyaunn/teachers’ training school.

ဆရာအတက်သင်သိပ္ပံ n /sayar atat thin theik pan/institute for training teacher.

ဆလံ v /sal/n sala ; salute.

ဆလံပေးသည် v /salan paye the/salute.

ဆလိုက် n /salaik/slide.

ဆလိုက်ထိုးသည် v /salaik htoe the/project.

ဆလင် n /sa lin/serang.

ဆလတ် n /sa lin/lettuce.

ဆလွန်းကား n /sa lunn karr/saloon-car.

ဆသည် v /sa the/estimate weight.

ဆာကျူလာ n /sar kyue lar/circular.

ဆာရီ n /sar re/sari.

ဆာလာအိတ် n /sar lar eik/gunny sack.

ဆာလောင်သည် v sar laun the| v. be famished.

ဆာသည် adv / 2/sar the/limp or be impaired.

ဆာသည် v / 1 sar the/be hungry; be thirsty.

ဆား v sar laun the| v. be famished.

ဆားချက်သည် v /sarr chet the/boll brine to get salt.

ဆားငန်သီး n sarr ngan thee| n. preserved damson.

ဆားစိမ်သည် v /sarr sein the/pickle in salt water or brine.

ဆားနယ်သော adj /sarr ne` thaw/salted.

ဆားပေါ့ခြောက် n /sa bawt gyauk/lightly salted dried fish.

ဆားပေါ့သည် v /sarr pawr the/be lightly salted.

ဆားပေါက်သည် v /sarr pauk the/be crusted with salt.

ဆားပုပ် n /sa boke/odoriferous salt.

ဆားမြည်းသည် v /sarr myee the/taste food for salt.

ဆားရည် n /sarr yay/brine; saline solution.

ဆီ n /se/oil.

ဆီကြည်အိတ် n /se gye eil/sebaceous gland.

ဆီချေး n /se gyeel/grease.

ဆီချေးစော်နံသည် v /se gyee zor nan the/small rancid.

ဆီချိုလိပ် n /se gyo leik/tortoise.

ဆီချက် n /ase gyet/cooked oil.

ဆီချက်ခေါက်ဆွဲ n /de gyet khauk swe/noodle with cooked oil.

ဆီချုပ်ရောပါ n /see choke yaw gar/oliguria.

ဆီစိမ်စက္ကူ n /se zein sek kue/oil-paper.

ဆီဆေး n /se zaye/pil-colours.

ဆီဆုံ n oil press.

ဆီထမင်း se hta minn/glutinous rice cooked in oil.

ဆီပူထိုးသည် v /(n)/se zon/se bur htoe the/fry in very little oil.

ဆီပြန် n /se byan/neat or fish in oil gravy.

ဆီဘူး n /se bue:/rump of brid.

ဆီမီး n /se mee/open oil l p.

ဆီမီးခွက် n /se nee gwet/n .oil l p.

ဆီမီးတောက် se mee dauk/gloriosa creeper.

ဆီမန်း n /se mann/oil with mantras.

ဆီမန်းမန်းသည် v /se mann mann the/mutter continuously.

ဆီလျော်ထောင့် n /se lyor daunt/corresponding angle.

ဆီလျော်သည် v /de lyor the/be suitable.

ဆီသတ်သည် v /se that the/add onions and garlic to geated oil.

ဆီအုန်း n /se onn/oil palm.

ဆီး n /see/urine.

ဆီးကြိုသည် v /see kyo the/meet; welcome.

ဆီးခုံ n /see gon/suprapubic region.

ဆီးချူသည် v /see chue the/draw of urine.

ဆီးချက်သည် v / ./see chet the/test urine for sugar.

ဆီးချုပ်သည် v /see choke the/suffer from retention of urine.

ဆီးငိုသည် v /see ngo the/v/receive with tears.

ဆီးစစ်သည် v /see sit the/test urine.

ဆီးစပ် n /see zat/pubic part.

ဆီးနှင်း n /see hninn/mist, fog.

ဆီးနှင်းပေါက် n /see hninn bauk/dewdrop.

ဆီးပူညောင်းကျ n /see bue nyaunn gya/gonorrhoea.

ဆီးဖြူသီး n /zee byue thee/gooseberry.

ဆီးမီးပူဇော်သည် v /se mee pue zor the/offer oil l p.

ဆီးသိး n /zee thee/plum.

ဆီးသည် v /see the/bar;block.

ဆီးသွားသည် v /see thwarr the/urinate.

ဆီးအောင့်ရောဂါ see aunt yaw gar/strangury.

ဆီးအောင့်သည် n /see aunt the/b. suffer pain in passing urine.

ဆီးအိမ် n /see ein/bladder.

ဆု n /su/prize; reward.

ဆုကြေး n /su gyaye/prize; reward money.

ဆုချသည် v /su cha the/reward.

ဆုငွေ n /su ngwar/prize; reward money.

ဆုတံဆိမပ် n /su da zeik/prize medal.

ဆုတောင်းပြည့်သည် v /su taunn pyayt the/have prayers answered.

ဆုတောင်းသည် n /su taunn the/pray.

ဆုနှင်းသဘင် n /su hninn tha bin/prize giving ceremony.

ဆုပေးသည် v /su paye the/give blessings.

ဆူဆေး n /sue zay/efferve-cent salts.

ဆူညံသည် v /sue nyae the/be noisy .

ဆူဖြိုးသည် v /sue phyoe the/be plump; prosper.

ဆူသော adj /sue thaw/plump; fat.

ဆူသည် v /sue nyan the/boil effer vesce.

ဆူး n /sue:/thorn. Spike.

ဆူးကြိုး n /sue: gyoe/barbedwire.

ဆူးငြောင့်ခလုတ် n /sue: nyant kha loke/obstacle.

ဆူးဆူးရားရား n /sue: zue: yarr yarr/Piercingly.

ဆူးတောင် v /sue: daun/fin.

ဆူးပန်း n /sue: bann/safflower.

ဆူးပန်းတောင်း n /sue: ba daunn/barleria.

ဆူးပုပ် n /sue boke/fetid acacia.

ဆူးရစ် n /sue: yit/thorny climber.

ဆူးလေ n sue lay|n. bramble.

ဆေး adv /saye/medicine; tobacco.

ဆေးကုလာမ n /saye kala ma/gum tragacanth.

ဆေးကုသည် v /saye ku the/give or take medical treatment.

ဆေးကင်ပိမ့် n kind of creeper.

ဆေးကတ်ကြေး saye kat kyee/plant with split leaves.

ဆေးကြောသည် v /saye kyaw the/wash, clean.

ဆေးကြမ်း n /(n)/saye gin beint./saye kyann/potent drug wigh side effects.

ဆေးခါးကြီး n /saye garr gyee/bitter tonic and febrifuge.

ဆေးခတ်သည် v /saye khat the/add poison or love-potion to food or drink.

ဆေးခန်း n /saye gann/clinec; dispensary.

ဆေးချေး n /saye gyee/tobacco tar.

ဆေးချက် n /saye gyet/remedy.

ဆေးခြောက် n /saye gyauk/hemp; ganja; marijuana; hashish.

ဆေးခွင့် n /saye gwint/medical leave.

ဆေးဂန္ဒာမာ n /saye gan da mar/pyrethrum.

ဆေးစာ n /saye zar/medical prescription.

ဆေးစစ်သည် v /saye sit the/have a medical check up.

ဆေးစပ်သည် v /saye sat the/compound medicine.

ဆေးစွဲသည် v /saye swe` the/be addicted to drugs.

ဆေးဆရာ n /saye sayar/practitioner of indigenous medicine.

ဆေးဆိုးပန်းရိုက် n /saye zoe pann yaik/dyeing and printing.

ဆေးဆိုးသည် v /saye soe the/dye.

ဆေးဆိုင် n /saye zain/pharmacy; drug store.

ဆေးညွှန်း n /saye hnyunn/clirections for dosage.

ဆေးတံ n /saye dan/smoking pipe.

ဆေးတို့ဖတ် n /saye tot bat/topical medicinal powder for infants.

ဆေးတိုးသည် v /saye toe the/have therapeutic effect.

ဆေးတိုက်သည် v /saye taik the/give oral medicine.

ဆေးတောင့် n /saye daunt/capsule or short stick of medicine.

ဆေးတပ် n /saye dat/Medical Corps.

ဆေးတွေ့သည် v /saye twayt the/find the right medicine.

ဆေးထိုးပြွတ် n /saye doe pywut/hypodermic syringe.

ဆေးထိုးသည် v /saye htoe the/inject; tattoo.

ဆေးထိုးအပ် n /saye doe at/hypodermic needle.

ဆေးဒန်း n /saye dann/yellow orpiment.

ဆေးဒန်းနီ n /saye dann ne/realgar; red orpiment.

ဆေးပုလဲ n /saye bale`/gentian.

ဆေးပေးမီးယူ n /saye baye mee yue/attendant for small jobs.

ဆေးပေါ့လိပ် n /saye bort leik/cheroot.

ဆေးပြား n /saye byarr/tablet.

ဆေးပြင်းလိပ် n /saye byinn leik/cigar.

ဆေးဖော်သည် v /saye phor the/compound medicine.

ဆေးဖိုးဝါးခ n /saye bhoe warr ga/medical fees.

ဆေးဖက်ဝင်သည် v /saye bet win the/have medicinal properties.

ဆေးမိသည် v /saye mi the/be under a spell or charm.

ဆေးမင်ရည် n /saye hmin ye/pigment used in tattooing.

ဆေးမန်ကျည်း n /saye ma gyee/tre bearing herbal bark.

ဆေးမြီးတို n /saye mee do/folk medicine.

ဆေးမှူး n /saye hmue:/medical officer.

ဆေးမှုန့် n /saye mhmont/medicinal powder.

ဆေးယဉ်သည် v /saye yin the/become tolerant to drugs.

ဆေးရေးပန်ချီး n /saye yaye bag ye/painting.

ဆေးရိုး n /saye yoe/chopped tobacco.

ဆေးရည် n /saye yay/liguid medicine.

ဆေးရုံ n /saye yon/hospital.

ဆေးရုံအုပ် n /saye yon oke/medical superint -endent.

ဆေးရွက်ကြီး n /saye ywet kyee/jtobacco leaf.

ဆေးလက်မှတ် n /saye let hmat/medical certificate.

ဆေးလုံး n /saye lone/pill.

ဆေးသကြား n /saye tha gyar/saccharin; glucose.

ဆေးသည် v /saye the/wash; clean.

ဆေးအိုး n /saye oe/bowl of tobacco.

ဆေးအိုးပုတ် n /saye oe boke/melastoma shrub.

ဆေးအိတ် n /saye eik/doctor bag.

ဆေးအုံသည် v /saye on the/apply poultice.

ဆဲဆိုသည် v /se` so the/vituperate.

ဆဲရေးတိုင်းတွာသည် v /se` yaye tainn htwar the/use obscene language.

ဆောလျင်စွာ n /saw lyin zwar/Immediately; at once.

ဆော့သည် v /sort the/play.

ဆော်ဒါ n /sor dar/soda.

ဆော်ဖန်သည် v /sor phan the/manage.

ဆော်သည် v /sor the/strike.

ဆော်ဩသူ n /sor aw thue/organizer.

ဆော်ဩသည် v /sor aw the/summon.

ဆံ n (of head).

ဆံကျစ် n /(n)/san/hair/san gyit/plait; braid.

ဆံချသည် v /san cha the/shave the head.

ဆံခြည် n /san gye/strand of hair.

ဆံခြည်တိုင် n /san gye dain/balance wheel axis.

ဆံခြည်ထွေး n /san gye dwaye/tangled mass of hair.

ဆံစ n /san za/hairline.

ဆံစု n /san zu/switch of hair.

ဆံညှပ် n /san hnyat/hair clip.

ဆံတော် n /san dor/hair of Buddha.

ဆံထိုး n /za doe/hairpin.

ဆံထုံ n /za donn/hair coil; hair knot.

ဆံနု n /san u/fine short hairs.

ဆံနွယ် n /sa new`/soft plaint tresses.

ဆံနှိပ် n /sa hneik/hair clip.

ဆံပင် n /za bin/hair.

ဆံပင်ဆိုးဆေး n /zabin soe zaye/hair-dye.

ဆံပင်ညှပ်ဆိုင် n /zabin hnyat sain/barber’s shop; hair dressing salon.

ဆံပင်ညှပ်သည် v /zabin hnyat the/have a hair-cut.

ဆံပင်တု n /za bin du/wig; toupee.

ဆံပင်ဖြီးသည် v /za bin phee the/comb hair.

ဆံပွင့်သည် v /za pwint the/turn grey.

ဆံမြိတ် n /sa meik/tress of loose hair.

ဆံ့သည် v /sant the/hold; have he capacity.

ဆိုဆုံးမသည် v /so sonn ma the/reprove.

ဆိုဖာ adv /so phar/sofa.

ဆိုရှယ်လစ်စနစ် n /so she` lit sanit/socialism.

ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီ n /so she` lit war de/socialist.

ဆိုလိုရင်း n / so lo yinn/essence.

ဆိုလိုသည် v /so lo the`/mean; imply.

ဆိုသည် v /so the/say; declare.

ဆို့နင့်သည် v /sot nint the/be choked.

ဆို့သည် v /sot the/block stop.

ဆိုးဆေး soe zay/dye.

ဆိုးညစ်သည် v /soe nyit the/be vile; evil or wicked.

ဆိုးတေသူ n /soe tay thue/delinquent.

ဆိုးနွဲ့သည် v /soe new`t the/take advantage of fond ness.

ဆိုးမွေ n /soe mway/inheritance of liabilities.

ဆိုးယုတ်သည် v /soe yoke the/be mean; base.

ဆိုးရွားသော adj /soe ywarr thaw/very bad.

ဆိုးသော n /soe thaw/adj bad; wicked; naughty.

ဆိုးသည် v /soe the/dye; colour; stain.

ဆိုးသွမ်းလူငယ် n /soe thwann lue nge`/juvenile delinquent.

ဆိုးသွမ်းသည် v /soe thwann the/be unruly.

ဆက်ကပ်သည် v /set kat the/offer respectfully.

ဆက်ကြေး n /set kyaye/extortion money.

ဆက်သည် v /set the/join; communicate.

ဆောက် n /sauk/chisel.

ဆောက်ကြောင်း n /sauk kyaunn/chiseled trim-lines.

ဆောက်ခုံး n /sauk khonn/gouge.

ဆောက်တည်ရာမရ sauk te yar ma ya/Without control or restraint.

ဆောက်တည်သည် v /sauk te the/v concentrate; observe.

ဆောက်နှင်းသည် n /sauk hninn the/offer; bestow; give in marriage.

ဆောက်ပုတ် n /sauk poke/mallet.

ဆောက်ဖြတ် n sauk phyat|n. facets on ornaments.

ဆောက်သည် v /sauk the/build; construct.

ဆိုက် n /1/saik/posture.

ဆိုက် n /2/saik/size.

ဆိုက်ကလုံးမုန်တိုင်း n /saik kalonn mondainn/cyclone.

ဆိုက်ကား n /saik karr/trishaw.

ဆိုက်ကပ်သည် v /saik kat the/berth; dock.

ဆိုက်တွန်းသည် v /taik tunn the/urge.

ဆိုက်ရောက်သည် v /saik yauk the/arrive at.

ဆိုက်သည် v /saik the/come in; arrive.

ဆင် n /sin/elephant.

ဆင်ကန်းတောတိုး n /sin gann taw doe/Blindly.

ဆင်ကျုံး v /sin gaunn/stockade.

ဆင်ခေါင်းပဲ n sin gaunn pe`|n. grampea.

ဆင်ချေးတုံးဆပ်ပြာ n /sin chee donn sat pyar/Laundry soap shaped like elephant’s dropping.

ဆင်ခြေ n /sin gyay/excuse.

ဆင်ခြေဖုံး n /sin gyay bone/suburban area.

ဆင်ခြေလျှော n /sin gyay shaw/slop.

ဆင်ငိုမြက် n /sin ngo myet/elephant grass.

ဆင်စွယ် n /sin zwe`/iory; tusk.

ဆင်ဆာ n /sin sar/censor.

ဆင်တူရိုးမှား n /sin tue yoe hmarr/likeness.

ဆင်တူသည် v /sin tue the/similar.

ဆင်တုံးမနွယ် n /sin tone ma nwe/moonseed vine.

ဆင်ထူး n /sin due/elephant’s fetters.

ဆင်ထိန်း n /sin deinn/elephant keeper.

ဆင်ဒီကိတ် n /sin de keik/syndicate.

ဆင်နားရွက်တံခါး n /sin naywet da garr/swing-door.

ဆင်နှာမောင်း n sin hnamaunn|n. elephant’s trunk.

ဆင်ပိုက် n /sin baik/full grown male elephant.

ဆင်ပစ်မြွေ n /sin byit mwa,/blind snake.

ဆင်ပြာသည်း n /sin byar the`/hogweed.

ဆင်ပြောင် n /sin byaun/husky full-grown elephant.

ဆင်ဝင် n /sin win/porch; portico.

ဆင်ဦးစီး n /sin ue: zee/mahout.

ဆင်အံ n /sin an/large banana.

ဆင့်ခေါ်သည် v /sin khor the/summon.

ဆင့်စာ n /sint zar/summons.

ဆင့်ဆိုသည် v /sint so the/order; instruct.

ဆင့်ပွားသင်တန်း adv /sint pwarr thin dann/replicating courses.

ဆင့်ပွားသည် n / sint pwarr the/reproduce.

ဆင့်သည် v /sint the/pile up; stack up.

ဆင်းတု n /sin du/image of Buddha.

ဆင်းရဲတွင်းနက်သည် v /sinn ye` dwinn net the/be very poor.

ဆင်းရဲသား n /sinn ye` tharr/the poor; the needy.

ဆင်းရဲသည် v /sinn ye` the/be oor; be miserable.

ဆင်းသက်သည် adv /sinn thet the/land; descend.

ဆင်းသည် v / sinn the/go down.

ဆောင် n saun|n. room; chamber; hall.

ဆောင်ကျဉ်းသည် v /saun gyinn the/do; act.

ဆောင်တော်ကူး v /saun dor gue:/vervain.

ဆောင်ပါးသည် v /saun parr the/send.

ဆောင်ပုဒ် n /saun boke/motto; slogan.

ဆောင်ပန်း n /saun bann/wooden swing.

ဆောင်ပုံ n /1/saun bon/roof.

ဆောင်ပုံ n /2/saun bon/fishing spear.

ဆောင်မ n /saun ma/main hall.

ဆောင်သည် v /saun the/carry; bring.

ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်သည် v /saunt gyaunt htain the/squat.

ဆောင့်ကြွားကြွား v /(v)/saunt kywarr gywarr/arrogantly/

ဆောင့်သည် v /saunt the/collide; bang.

ဆောင့်အောင့်သည် v /saunt aunt the/show dissatisfaction.

ဆောင်း n /1/saunn/conical basket for fishing.

ဆောင်း n /2/saunn/winter; cold season.

ဆောင်းခိုသည် v /saunn kho the/hibernate.

ဆောင်းငွေ n /saunn ngway/additional payment.

ဆောင်းပါး n /saunn barr/article.

ဆောင်းဦး n /saunn ue:/autumn.

ဆိုင် n /sain/shop; stall; store.

ဆိုင်ခင်းသည် v /sain khinn the/display gods fore sale.

ဆိုင်ခုံ n /sain gon/stall.

ဆိုင်တည်သည် n / saint e` the/set up shop.

ဆိုင်ထိုင် adv /sain dain/shop in charge.

ဆိုင်ထွက်သည် v /sain htwet the/keep shop.

ဆိုင်ပိတ်သည် v /sain peik the/close shop.

ဆိုင်ဖွင့်သည် v /sain phwint the/open shop.

ဆိုင်ရာ n /sain yar/authority concerned.

ဆိုင်း n /sainn/signature.

ဆိုင်းချက် v / sainn gyet/timing for beat of music.

ဆိုင်းငံ့သည် n /sainn ngant the/await.

ဆိုင်းတမ်း n sainn dann|n. framework to carry things.

ဆိုင်းထိုးသည် v /sainn htoe the/sign.

ဆိုင်းပုတ် n /sainn boke/sign board.

ဆိုင်းဝိုင်း n /sainn wainn/Myanmar orchestra.

ဆိုင်းသည် n / sainn the/hang orsuspend by rope or string.

ဆစ်ဖလစ် n /sit pha lit/syphilis.

ဆစ်သည် v /sit the/chop or cut off pieces.

ဆည် n se`|n. dam.

ဆည်မြောင်း n /se`myaunn/irrigation canal.

ဆည်ရေသောက် n /se` yay thauk/irrigated cultivation.

ဆည်ရေသောက်လယ် n /se` yay thauk le`/irrigated field.

ဆည်သည် v se` the|v. dam up; hold back.

ဆည်းကပ်သည် v /see kat the/take refuge.

ဆည်းဆာ n /see zar/twilight.

ဆည်းပူးသည် v /see bue: the/acquire.

ဆည်းလည်း n /se` le`/small bells.

ဆဋ္ဌ adj /sat hta/sixth.

ဆဋ္ဌဂံ n /sat hta gan/hexa gon.

ဆဋ္ဌမ adj /sat hta ma/sixth.

ဆတ် n sat|n. sambur.

ဆတ်ကနဲ n /sat khan ne`/Suddenly.

ဆတ်ကလေး n /sat ka lay/fawn.

ဆတ်ကော့လတ်ကော့ adj /sat kort lat kort/frivolous; flighty.

ဆတ်ခလောက် v /sat kha lauk/yellow throated marten.

ဆတ်ချိုနု n sat gyo nu|n. horn of a young sambar.

ဆတ်ဆော့သည် v /sat sort the/say or do inadvertently.

ဆတ်ဆတ်တုန်သည် v /sat sat ton the/tremble.

ဆတ္တာသည် n /sat tar the/barber.

ဆတ်ဖို sat pho/stage.

ဆတ်မ n sat ma|n. female sambur.

ဆတ်သား n /sat tharr/venison.

ဆတ်သည် v /sat the/be bruttle: be quick-tempered.

ဆိတ် n /seik/goat.

ဆိတ်ကလေး n /seik ka lay/kid.

ဆိတ်ကုလား n /seik ka larr/sheep.

ဆိတ်ကွယ်ရာ n /seik kwe` yar/secluded place.

ဆိတ်ချေး n /seik chee/bridelia tree.

ဆိတ်ချို n seik gyo|n. clawhammer.

ဆိတ်စာ n /seik sar/small quantity.

ဆိတ်ညိမ်ရပ်ကွက် n /seik nyein yat kwet/silent zone.

ဆိတ်ညိမ်သည် v /seik nyein the/be quiet.

ဆိတ်ထီး n /seik htee/billygoat.

ဆိတ်နို့မူန့် n /seik not mont/petit biscuits.

ဆိတ်မ n /seik ma/nannygoat.

ဆိတ်သိုး n /seik thoe/uncastrated male goat.

ဆိတ်သုဉ်းသည် v /seik thonn the/cease to exist.

ဆိတ်သည် v /seik the/picch; peck.

ဆုတ်ကပ် n /soke kat/cylindrical fish trap.

ဆုတ်ခွာသည် v /soke khwar the/retreat.

ဆုတ်စစ် n /soke sit/reteat.

ဆုတ်ဆိုင်းသည် v /soke sainn the/be hesitant.

ဆုတ်နစ်သည် v /soke nit the/be demoralized.

ဆုတ်ယုတ်သည် v /soke yoke the/decrease.

ဆုတ်သည် v /1/soke the/with draw; retreat; recede.

ဆုတ်သည် v /2/soke the/tear; rip.

ဆန် n /san/rice.

ဆန်ကော n za gaw|n. round bamboo tray.

ဆန်ကောဝိုင်း n /za gaw wainn/With a swiveling movement.

ဆန်ကုန်မြေလေး adv /san gon myay laye/useless person.

ဆန်ကြိတ်သည် v /san kyeik the/mill paddy or rice.

ဆန်ကြမ်း n /san gyann/ordinary rice.

ဆန်ကွဲ n /za gwe`/broken rice.

ဆန်ခါ n /za gar/sieve.

ဆန်ခါချသည် v /za gar cha the/sift.

ဆန်ခါတင် n /za gar gin/best of the lot.

ဆန်ချောင် n /san gyaunn/loose embryo of eggs.

ဆန်စက် n /san zet/rice mill.

ဆန္ဒ n /sanda/desire; opinions.

ဆန္ဒခံယူပွဲ n /sanda khan yue bwe`/referendum.

ဆန္ဒစောသည် v /san da saw the/be too eager.

ဆန္ဒပြပွဲ san da pya bwe`/demonstration.

ဆန္ဒပြသည် n /san da pya the/protest.

ဆန္ဒပြုသည် v /sanda pyu the/express wish.

ဆန်နှစ် n /san hnit/rice flour batter.

ဆန်ပိုး n /san poe/rice weevil.

ဆန်ပန်း n /san bann/coloured rice grains.

ဆန်ပန်းပေါက်ပေါက် n /san bann pauk pauk/rice grains and popped rice.

ဆန်ပြာသည် n /san pyar the/v toss rice in a tray.

ဆန်ပြောင်း san byaunn/sorghum.

ဆန်ပြုတ် n /san byoke/rice gruel.

ဆန်ဖွတ်သည် n /san phut the/polish rice by pounking.

ဆန်မှုန့် n /san hmont/riee-flour.

ဆန်ရေစပါး n /san yay za barr/staple grains and crops.

ဆန်ရင်း n /yinn/best grade of rice.

ဆန်လုံးညို n /san lonn nyo/unpolished rice.

ဆန်သည် v /1/san the/go upstre .

ဆန်သည် v /2/san the/resemble.

ဆန့်ကျင်ဘတ် n /sant kyin bet/opponent; opposition.

ဆန့်ကျင်သည် v /sant kyin the/oppose.

ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် v /sant ngin sant ngin/Convulsively.

ဆန့်သည် v /sant the/stretch out.

ဆန်းကြယ်သည် v /sann kye` the/bewounderful.

ဆန်းစစ်သည် v /sann sit the/scrutinize.

ဆန်းပြားသည် v / sann pyarr the/be extraordinary.

ဆန်းသစ်သည် adv /sann thit the/be new.

ဆန်းသည် v /sann the/be unusual.

ဆပ် n /sat/Italina millet.

ဆပ်ကော်မတီ n /sat kor mate/subcommittee.

ဆပ်ကပ် n /sat kat/circus.

ဆပ်ပြာ n /sat pyar/soap.

ဆပ်ပြာမွေး n /sat pyar hmwaye/toilet soap.

ဆပ်ပြာမှုန့် n /sat pyar hmont/soap powder.

ဆပ်ပြာမြှုပ် n /sat pyar hmyoke/soap suds.

ဆပ်သည် v /sat the/repay; pay back.

ဆပ်သွား n /sat thwarr/dried fruit of screw pine.

ဆပ်သွားဖူး n /sat tha phue:/screw pine.

ဆိပ် n /seik/wharf; dock; jetty.

ဆိပ်ကမ်း n /seik kann/har boru; port.

ဆိပ်ကမ်းခွန် n /seik hann gun/port dues.

ဆိပ်ကမ်းမြို့ n /seik kann myot/port; seaport.

ဆိပ်ခံ n /seik khan/jetty; pier.

ဆိပ်ဖလူး n /seik pha lue;/jasmine like shrub.

ဆုပ် v /hsan:/pour or sprinkle/(as in လက်သီးကို ….). massage lightly(as in ခြေ … လက်နယ်)

ဆုပ်ကိုင်သည် v grasp; adhere to a belief or hold on to a doctrine

ဆုပ်နယ်သည် v massage lightly

ဆမ်း v /(n)1 quantity; number; ount; extent; measure; standard.(n)/2 capacity to achieve or bear; potential; strength; assets; resources./ᤩsposition; inclination./occurrence; situation; plight./basin; bowl./(such as oil, sauce, etc on food)

ဆိမ့်သည် v be rinch in taste

ဆုံရပ် n /son yat/meeting place.

ဆုံလည် n pivot; swivel.

ဆုံလည်ကုလားထိုင် son le` ka la htain/swivel chair.

ဆုံးပါးသည် v /snn par the/lose; die; pass away.

ဆုံးဖြတ်သည် v /sonn phyat the/decide.

ဆုံးမစာ n /sonn ma zar/written homily.

ဆုံးမသည် v /sonn ma the/admonish; punish.

ဆုံးရှုံးသည် v /sonn shonn the/lose; be fruitless.

ဆုံးသည် v /(n)/son le`/soun the/lose; die; pass away.

ဆယ် n /se`/ten.

ဆယ်ကျော်သက် n /se` gyor thet/teenager.

ဆယ်တင်ယာဉ် n /se` tin yin/salvage vessel.

ဆယ်တင်သည် v /se` tin the/salvage.

ဆယ်လီစနစ် n /se` le sa nit/decimal system.

ဆယ်လိီစိတ်သည် v /se` le seik the/do things meticulously.

ဆယ်သည် v /se` the/save; rescue; salvage.

ဆယ့်နှစ် n /se`t hnit/twelve.

ဆယ့်နှစ်ကြိုး n /set hna kyoe/witch or sorcerer of high level mastery.

ဆယ့်နှစ်ရာသီ n /set hna yar the/months of the year.

ဆွသည် v /swa the/loosen agitate.

ဆွေကြီးမျိုးကြီး n swe gyee myoe gyee|n. wealthy or prominent family.

ဆွေစင်မျိုးစပ် n /sway zin myoe zet/genealogy; lineage.

ဆွေနီးမျိုးစပ် n /sway nee myoe zat/distant relative.

ဆွေပြမျိုးပြ n /sway bya myoe bya/introducing one’s spouse or children to kinsfolk.

ဆွေမျိုး n /sway myo/relative; kin.

ဆွေ့ဆွေ့ခုန် v be hopping mad; jump up and down in excitment

ဆွေးမျိုးဆပ်သည် v /sway myoe sat the/claim kinship.

ဆွဲကြိုး n /swe` gyoe/neck.

ဆွဲကြိုးချသည် v /swe` gyoe cha the/commit suicide by hanging.

ဆွဲချ n /swe` gya/public prosecutor.

ဆွဲချိုင့် n /swe` gyaint/food carrier.

ဆွဲချိန်ခွင် n /swe` chein gwin/spring balance.

ဆွဲခြင်း n /swe` gyinn/shopping basket.

ဆွဲငင်သည် v /swe` ngin the/pull; draw.

ဆွဲငင်အား v /swe` ngin arr/force or power of attraction; gravity.

ဆွဲဆောင်သည် v /swe` saun the/entice; persuade; attract.

ဆွဲတံခါး n /swe` dagarr/collapsible door.

ဆွဲပိုက် n /swe` baik/drag net.

ဆွဲလိမ်သည် v /swe` lein the/twead; pinch.

ဆွဲသင်္ဘော n /swe` thinn baw/tug boat.

ဆွဲသည် v /swe` the/pull; drag; hang.

ဆွံ့သည် v sunt the|v. stammer.

ဆွတ်ခူးသည် v /sut khue;the/get; win.

ဆွတ်ဆွပ်ဖြူသော adj /sut sut phyue thaw/pure white.

ဆွတ်ပျံ့သည် v /sut pyant the/be suffused with tender fellings.

ဆွတ်သည် v /(adv)/zawet thar./sut the/wet.

ဆွတ်သည် v 1/sut the/pick or pluck.

ဆွမ်း n /swann/sunn/food offered to Buddha or monks.

ဆွမ်းကမ်းသည် v /sunn kat the/offer food to Buddha and monks.

ဆွမ်းကြီးလောင်းသည် v /sunn gyee launn the/offer provisions and articles to monks.

ဆွမ်းကျွေးသည် v /sunn kywaye the/offer meals to one or more monks.

ဆွမ်းခံပင့်သည် v /sunn khan pint the/invite monks to visit home daily.

ဆွမ်းခံသည် v /sunn khan the/go round to accept offering.

ဆွမ်းစားကျောင်း n /sunn zarr gyaunn/mealing hall in a monastery.

ဆွမ်းစားပင့်သည် v /sunn zarr pint the/invite monks to meal at one’s home.

ဆွမ်းဆန် n /sunn zan/rice offered to monks.

ဆွမ်းဆန်စိမ်း n /sunn zan zeinn/provisions for monks.

ဆွမ်းတော်စွန့်သည် v /sunn dor sunt the/discard offering’s from altar.

ဆွမ်းရပ်သည် v /sunn yat the/stand to receive offerings.

ဆွမ်းလောင်းသည် v /sunn launn the/put food into a monk’s bowl.

ဆွမ်းသိမ်းပွဲ n /sunn theinn bwe`/ceremony at the end of Buddhist lent.

ဆွမ်းသွတ်သည် v /sunn thut the/offer food to monks for a dead person.

ဆွမ်းဟင်း n /sunn hinn/dish of meat or vegetables for monks.

ဆွမ်းအုပ် n /sunn oke/large bowl with stand and cover tooffer food to monks.

ဆွယ်တရားဟောသည် v /swe` ta yarr haw the/persuade; canvass.

ဆွယ်တာ n /swe` tar/sweater.

ဆွယ်သည် v /swe` the/persuade; try.

ဇနပုဒ် n hamlet; small village.

ဇနပုဒ် n hamlet; small village.

ဇနီး za nee/wife.

ဇနီး n /za nee/wife.

ဇနီးမောင်နှံ n /(n)/za na poke./za nee maun hnan/married corple.

ဇနီးမောင်နှံ n /za na poke./za nee maun hnan/married corple.

ဇယား n /za yarr/table; tabu-lar form.

ဇယား n /za yarr/table; tabu-lar form.

ဇယား n /zalarr/oblong wooden tray.

ဇယား n /zalarr/oblong wooden tray.

ဇယားကိုက်သည် v /zayarr kaik the/come up to expecta- tions.

ဇယားကိုက်သည် v /zayarr kaik the/come up to expecta- tions.

ဇယားကျသည် v /za yarr kya the/be systematic.

ဇယားကျသည် v /za yarr kya the/be systematic.

ဇယားကြီးသည် v /za yarr kyee the/he meticulous.

ဇယားကြီးသည် v /za yarr kyee the/he meticulous.

ဇယားကွက် n /za yarr gwet/tahle; tahular form.

ဇယားကွက် n /za yarr gwet/tahle; tahular form.

ဇယားချသည် v /za yarr cha the/draw a detailed plan.

ဇယားချသည် v /za yarr cha the/draw a detailed plan.

ဇယော်ဇယ n /zayor zaya/Carelessly.

ဇယော်ဇယ n /zayor zaya/Carelessly.

ဇရာ adv /zayar/oldage.

ဇရာ adv /zayar/oldage.

ဇရာထောင်းသည် v /zayar htaunn the/suffer the ills of old age.

ဇရာထောင်းသည် v /zayar htaunn the/suffer the ills of old age.

ဇရာအို n /zayar o/aged person.

ဇရာအို n /zayar o/aged person.

ဇရစ် n /zayit/lasia plant.

ဇရစ် n /zayit/lasia plant.

ဇလဗေဒ n /zala bay da/hydrology.

ဇလဗေဒ n /zala bay da/hydrology.

ဇလီ n /zale/wood or b boo batter.

ဇလီ n /zale/wood or b boo batter.

ဇလီဖားတုံး n /za le pharr donn/sleeper.

ဇလီဖားတုံး n /za le pharr donn/sleeper.

ဇလပ် n /zalat/rhododendrons.

ဇလပ် n /zalat/rhododendrons.

ဇလုံ n /zalon/basin;bowl.

ဇလုံ n /zalon/basin;bowl.

ဇဝက်သာ n sal moniac.

ဇဝက်သာ n sal moniac.

ဇာ n /zar/lace; netting.

ဇာ n /zar/lace; netting.

ဇာချဲ့သည် v /zar chet the/be fussy.

ဇာချဲ့သည် v /zar chet the/be fussy.

ဇာချည် n /zar gye/cotton thread for lace work.

ဇာချည် n /zar gye/cotton thread for lace work.

ဇာဂနာ n /zar ganar/tweezers; pincers.

ဇာဂနာ n /zar ganar/tweezers; pincers.

ဇာတာ n /zartar/horoscope.

ဇာတာ n /zartar/horoscope.

ဇာတိ n /zartar/native.

ဇာတိ n /zartar/native.

ဇာတိစိတ် n /zar ti zeik/innate nature.

ဇာတိစိတ် n /zar ti zeik/innate nature.

ဇာတိမာန် n zar tin am| n. national spirit.

ဇာတိမာန် n zar tin am| n. national spirit.

ဇာတိသွေး n /zarti thwaye/patriotism.

ဇာတိသွေး n /zarti thwaye/patriotism.

ဇာတိပ္ဖုလ် n /zar deikpho/nutmeg.

ဇာတိပ္ဖုလ် n /zar deikpho/nutmeg.

ဇာမနီ n /zarmane/rapidly; proliferating weed.

ဇာမနီ n /zarmane/rapidly; proliferating weed.

ဇာရီ n /zar re/execution of acivilcourt’s deeree.

ဇာရီ n /zar re/execution of acivilcourt’s deeree.

ဇာဝီ n /zar we/nut.

ဇာဝီ n /zar we/nut.

ဇိကုတ်သည် v /zi koke the/take by the throat.

ဇိကုတ်သည် v /zi koke the/take by the throat.

ဇိအစ်သည် v /zi it the/squeeze throat.

ဇီ n /zewa/life.

ဇီ n /zewa/life.

ဇီဇဝါ n gardenia.

ဇီဇဝါ n gardenia.

ဇီဇာကျယ်သည် v /ze zar kye’ the/be fussy.

ဇီဇာကျယ်သည် v /ze zar kye’ the/be fussy.

ဇီရာ n /(v)/zezawar./zeyar/zerar/cumin.

ဇီရာ n /(v)/zezawar./zeyar/zerar/cumin.

ဇီဝစိုး(ငှက် n /)/zewa zoe/peacock-like bird,

ဇီဝစိုးငှက် n //zewa zoe/peacock-like bird,

ဇီဝဓာတု n /zewa dartu/bio-chemistry.

ဇီဝဓာတု n /zewa dartu/bio-chemistry.

ဇီဝဗေဒ n /zewa bay da/biology.

ဇီဝဗေဒ n /zewa bay da/biology.

ဇီဝိတဒါန n /zewita darna/sparing or saving life.

ဇီဝိတဒါန n /zewita darna/sparing or saving life.

ဇီဝိန်ကြွေသည် v /zewein kyeaythe/die.

ဇီဝိန်ကြွေသည် v /zewein kyeaythe/die.

ဇီအစ်သည် v /zi it the/squeeze throat.

ဇီး n /zee/pregnancy of animals.

ဇီးကပ်သည် v /zee kat the/conceive.

ဇီးကွက် n /zee gwet/spotted owl.

ဇီးလျော့သည် v /zee shaw the/miscarry.

ဇူလို်င် n /zue lain/July.

ဇူလို်င် n /zue lain/July.

ဇေဝဇဝါ n /zaway zawar/vaguely.

ဇေဝဇဝါ v /zaway zawar/vaguely.

ဇောကပ်သည် v /zaw kat the/be intent.

ဇောကပ်သည် v /zaw kat the/be intent.

ဇောချွေးပြန်သည် v /zaw gywaye pyan the/sweat in terror.

ဇောချွေးပြန်သည် v /zaw gywaye pyan the/sweat in terror.

ဇောသန်သည် v /zaw than the/be ardent.

ဇောသန်သည် v /zaw than the/be ardent.

ဇော် n /zor/pre-eminent person; the best.

ဇော် n /zor/pre-eminent person; the best.

ဇော်ဂနီ n /zor gane/kind of witch.

ဇော်ဂနီ n /zor gane/kind of witch.

ဇော်ဂျီ n /zor gye/person with supernatural powers.

ဇော်ဂျီ n /zor gye/person with supernatural powers.

ဇော်ဂျီတောငေ်ဝှး n /zor gye taun hmwaye/long-stemmed k pferia.

ဇော်ဂျီတောငေ်ဝှး n /zor gye taun hmwaye/long-stemmed k pferia.

ဇော်ဆွဲသည် v /zor swe` the/excel.

ဇော်ဆွဲသည် v /zor swe` the/excel.

ဇော်မွှား n /zor hmwarr/carnation dianthus.

ဇော်မွှား n /zor hmwarr/carnation dianthus.

ဇော်ရန် n /zor yann/purple.

ဇော်ရန် n /zor yann/purple.

ဇိုးခနဲဆတ်ခကနဲ adv /zoe gane` zat khane`/suddenly.

ဇိုးခနဲဆတ်ခကနဲ n /zoe gane` zat khane`/suddenly.

ဇက် adv /zet/nape of the neck.

ဇက် adv /zet/nape of the neck.

ဇက်ကိုင်သည် v /zet kain the/hold the reins.

ဇက်ကိုင်သည် v /zet kain the/hold the reins.

ဇက်ကုန် n /zet kon/Full speed.

ဇက်ကုန် n /zet kon/Full speed.

ဇက်ကြိုး adv /zet kyoe/rens.

ဇက်ကြိုး adv /zet kyoe/rens.

ဇက်ခွံ့သည် v /zet khunt the/bridle.

ဇက်ခွံ့သည် v /zet khunt the/bridle.

ဇက်ရဲလက်ရဲ zet ye` let ye`/Daringly.

ဇက်ရဲလက်ရဲ adv /zet ye` let ye`/Daringly.

ဇက်သတ်သည် adv /zet that the/pull pu to a stop.

ဇောက် n /zauk/depth.

ဇောက် n /zauk/depth.

ဇောက်တိဇောက်ထိုး n /zauk ti zauk htoe/Upside down.

ဇောက်တိဇောက်ထိုး n /zauk ti zauk htoe/Upside down.

ဇောက်ထိုး adv /zauk htoe/Head first.

ဇောက်ထိုး adv /zauk htoe/Head first.

ဇောင်း adv /zaunn/stable.

ဇောင်း n /zaunn/stable.

ဇောင်းဂေါ n /zaunn gaw/glanders.

ဇောင်းဂေါ n /zaunn gaw/glanders.

ဇောင်းပေးသည် v /zaunn paye the/focus.

ဇောင်းပေးသည် v /zaunn paye the/focus.

ဇစ် n /zit/zipper.

ဇစ် n /zit/zipper.

ဇစ်မြစ် n /zit myit/origin; root.

ဇစ်မြစ် n /zit myit/origin;root.

ဇတ်သတ်သည် adv /zet that the/pull pu to a stop.

ဇာတ် n zat|n. drama; play.

ဇာတ် n zat|n. drama; play.

ဇာတ်ကသည် v /zat ka the/perform a play.

ဇာတ်ကသည် v /zat ka the/perform a play.

ဇာတ်ကား n /zat karr/picture; movie.

ဇာတ်ကား n /zat karr/picture; movie.

ဇာတ်ကောင် n /zat kaun/character.

ဇာတ်ကောင် n /zat kaun/character.

ဇာတ်ကုတ်ဖွင့်သည် v /zat kon phwint the/relate the whole story.

ဇာတ်ကုတ်ဖွင့်သည် v /zat kon phwint the/relate the whole story.

ဇာတ်ကြောစင်းသည် v /zat kyaw sinn the/be simple in plot.

ဇာတ်ကြောစင်းသည် v /zat kyaw sinn the/be simple in plot.

ဇာတ်ကြောရှည်သည် v /zat kyaw shay the/be long winded in plot.

ဇာတ်ကြောရှည်သည် v /zat kyaw shay the/be long winded in plot.

ဇာတ်ကြောင်းပြန်သည် n / zat kyaung pyan the/retell or recount.

ဇာတ်ကြောင်းပြန်သည် n / zat kyaung pyan the/retell or recount.

ဇာတ်ကြမ်း n / zat kyann/rough and tough story.

ဇာတ်ကြမ်း n / zat kyann/rough and tough story.

ဇာတ်ကွက် n /zat kwet/plot of play.

ဇာတ်ကွက် n /zat kwet/plot of play.

ဇာတ်ခင်းသည် v /zat khinn the/stage or present a play.

ဇာတ်ခင်းသည် v /zat khinn the/stage or present a play.

ဇာတ်ခေါင်းကွဲသည် v /zat gaunn kwe` the/disband.

ဇာတ်ခေါင်းကွဲသည် v /zat gaunn kwe` the/disband.

ဇာတ်ခုံ n /zat khon/stage.

ဇာတ်ခုံ n /zat khon/stage.

ဇာတ်စကား n /zat za garr/traditional dialogues.

ဇာတ်စကား n /zat za garr/traditional dialogues.

ဇာတ်ဆောင် n /zat saun/actor or actress.

ဇာတ်ဆောင် n /zat saun/actor or actress.

ဇာတ်ညွှန်း n /zat hnyunn/scenario; script.

ဇာတ်ညွှန်း n /zat hnyunn/scenario; script.

ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ n /zat hnyunn yaye sayar/script wirter.

ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ n /zat hnyunn yaye sayar/script wirter.

ဇာတ်တိုက်သည် v /zat taik the/rehearse; prearrange.

ဇာတ်တိုက်သည် v /zat taik the/rehearse; prearrange.

ဇာတ်ထုပ် n /zat htoke/story.

ဇာတ်ထုပ် n /zat htoke/story.

ဇာတ်ပို့ n /zat pot/supporting character.

ဇာတ်ပို့ n /zat pot/supporting character.

ဇာတ်ပေါင်းခန်း v / zat paunn gann/finale.

ဇာတ်ပေါင်းခန်း v / zat paunn gann/finale.

ဇာတ်ပေါင်းသည် v /zat paunn the/wind up a story.

ဇာတ်ပေါင်းသည် v /zat paunn the/wind up a story.

ဇာတ်မျောသည် adv /zat myaw the/be unnecessarily prolonged.

ဇာတ်မျောသည် adv /zat myaw the/be unnecessarily prolonged.

ဇာတ်မြူး n /zat myue:/comedy.

ဇာတ်မြူး n /zat myue:/comedy.

ဇာတ်မြှုပ်သည် v /zat hmyoke the/live a secluded life.

ဇာတ်မြှုပ်သည် v /zat hmyoke the/live a secluded life.

ဇာတ်ရှုပ် n /zat shoke/complicated state of affairs.

ဇာတ်ရှုပ် n /zat shoke/complicated state of affairs.

ဇာတ်လမ်း n /zat lann/plot or story.

ဇာတ်လမ်း n /zat lann/plot or story.

ဇာတ်ဝင်သီးချင်း n /zat win tha chin/theme song.

ဇာတ်ဝင်သီးချင်း n /zat win tha chin/theme song.

ဇန္နဝါရီ n /zan na warye/January.

ဇန္နဝါရီ n /zan na warye/January.

ဇမ္ဗူ့ပနီ n /za bu pane/poria tree.

ဇမ္ဗူ့ပနီ n /za bu pane/poria tree.

ဇမ္ဗူ့သပြေ n /za but ha byay/rose apple.

ဇမ္ဗူ့သပြေ n /za but ha byay/rose apple.

ဇိမ် n /zein/luxury.

ဇိမ် n /zein/luxury.

ဇိမ်ခံပစ္စည်း n /zein gan pyit see/luxury goods.

ဇိမ်ခံပစ္စည်း n /zein gan pyit see/luxury goods.

ဇိမ်ခံသည် v /zein khan the/enjoy the good ghings in life.

ဇိမ်ခံသည် v /zein khan the/enjoy the good things in life.

ဇိမ်ဆွဲသည် v /zein swe` the/dawdle.

ဇိမ်ဆွဲသည် v /zein swe` the/dawdle.

ဇိမ်မယ် n /zein me`/prostitute.

ဇိမ်မယ် n /zein me`/prostitute.

ဇိမ်မယ်အိမ် n /zein me` ein/brothel house.

ဇိမ်မယ်အိမ် n /zein me` ein/brothel house.

ဇယ် n /ze`/girl.

ဇယ် n /ze`/girl.

ဇယ်ခုပ်သည် v ze` khoke the|v. play a game with small pips or pebbles.

ဇယ်ခုပ်သည် v ze` khoke the|v. play a game with small pips or pebbles.

ဇယ်ခုံ n /ze` gon/caro board.

ဇယ်ခုံ n /ze` gon/caro board.

ဇယ်စက်သလို v /ze` set ta lo/Continuously.

ဇယ်စက်သလို v /ze` set ta lo/Continuously.

ဇယ်စက်သည် v /ze` set the/flick pips in a chain.

ဇယ်စက်သည် v /ze` set the/flick pips in a chain.

ဇယ်တောက်သည် v /ze`tauk the/flick pips.

ဇယ်တောက်သည် v /ze`tauk the/flick pips.

ဇွဲ n /zwe`/perseverance.

ဇွဲ n /zwe`/perseverance.

ဇွဲကောင်းသည် v /zwe` kaunn the/be persevering.

ဇွဲကောင်းသည် v /zwe` kaunn the/be persevering.

ဇွဲဆု n /zwe` su/reward for perseverance.

ဇွဲဆု n /zwe` su/reward for perseverance.

ဇွဲနပဲ n /zwe` nabe`/zeal and zest.

ဇွဲနပဲ n /zwe` nabe`/zeal and zest.

ဇွတ် adj /zut/forcibly; stubbornly.

ဇွတ် adj /zut/forcibly; stubbornly.

ဇွတ်တို့သည် v /zut toe the/go forward recklessly.

ဇွတ်တို့သည် v /zut toe the/go forward recklessly.

ဇွန် n /zun/june.

ဇွန် n /zun/june.

ဇွန် n /zun/small jasmine like flower.

ဇွန် n /zun/small jasmine like flower.

ဇွန်း n /(v)1 breathe in or inhale deeply./2 sob/zunn/spoon.

ဇွန်း n /zunn/spoon.

ဇွန်းကြီး n /zunn gyee/table spoon.

ဇွန်းကြီး n /zunn gyee/table spoon.

ဇွန်းခြစ်အုန်း n /zunn gyit onn/coconut with soft kernel.

ဇွန်းခြစ်အုန်း n /zunn gyit onn/coconut with soft kernel.

ဇွန်းငယ် n /zunn nge`/teaspoon.

ဇွန်းငယ် n /zunn nge`/teaspoon.

ဇွန်းပြည့် n /zunn byayt/spoon ful.

ဇွန်းပြည့် n /zunn byayt/spoon ful.

ဇွန်းဝက် n /zunn wet/half-spoonful.

ဇွန်းဝက် n /zunn wet/half-spoonful.

ဈာပန n /(v)/zaye aye the/be stagnant/zarpana/cremation; funeral.

ဈေး n /zaye/market; price.

ဈေးကစာသည် v /zaye gazarr the/manipulate market prices.

ဈေးကောက် n /zaye gauk/stall tax.

ဈေးကိုက်သည် v /zaye kaik the/be profitable.

ဈေးကောင်းသည် v /zaye kaunn the/ve of high price.

ဈေးကျသည် v /zaye kya the/fall in price.

ဈေးကြီးသည် v /zaye kyee the/be expensive.

ဈေးကြိုသည် v /zaye kyo the/buy goods on the way to the market.

ဈေးကွဲသည် v (market-crowd).

ဈေးကွက် n /(v)/zaye kwe`the/scatter/zaye gwet/market.

ဈေးခေါ် n /zaye gor/charm to promote sales.

ဈေးခေါ်သည် v /zaye khor the/quote the price of goods.

ဈေးခေါင်း n /zaye gaunn/market superintendent.

ဈေးချသည် v /zaye cha the/lower or reduce the price.

ဈေးချိုသည် v /zaye cho the/be cheap.

ဈေးချောင်သည် v /zaye chaun the/be cheap.

ဈေးချုပ် n /zaye gyoke/ready made clothes.

ဈေးခြင်းတောင်း n /zaye gyin daunn/shopping basket.

ဈေးစကား n /zaye zagarr/gossip.

ဈေးဆိုသည် v /zaye so the/call a high price.

ဈေးဆိုင် n /zaye sain the/stor;stall;shop.

ဈေးဆိုင်သည် v /zaye sain the/negotiate a deal.

ဈေးဆစ်သည် v /zaye sit the/bargain.

ဈေးဆွဲသည် v /zaye swe` the/hold back the sale of goods.

ဈေးတက်သည် v (in price).

ဈေးတင်သည် v /(v)/zaye tet the/rise/zaye tin the/increase or raise prices.

ဈေးတောင်းခေါင်းရွက်သူ n /zaye daunn gaunn ywet thue/hawker;pedlar.

ဈေးတည့်သည် v /zaye tet the/reach agreement on price.

ဈေးတန့်သည် v (of prices).

ဈေးတန်း n /(v)/zaye tant the/stay still/zaye dann/row of shops or stalls at affair or festival.

ဈေးတွက် n /zaye dwet/practice menthod of shopkeepers.

ဈေးထိုင်းသည် v /zaye htainn the/slump.

ဈေးထွက်သည် v zaye htwet the|v. sell things in amarket.

ဈေးနေ့ n /zaye nayt/market-day.

ဈေးနှုန်း n /zaye hnonn/price of goods.

ဈေးပါးစပ် n /zaye bazat/irresponsible talk; person who eats; indiscriminately.

ဈေးပေါသော n /zaye paw thaw/adj, cheap.

ဈေးပတ် zaye bat/cycle of market-days.

ဈေးဖိုး n /zaye boe/shopping money for daily needs.

ဈေးဖိတ်နေ့ n /zaye phyet nayt/day before market-day.

ဈေးဖျက်သည် v /zaye phyet the/degrade.

ဈေးဖြတ်သည် v /zaye phyat the/appraise.

ဈေးမှန် n /zaye hman/prevailing price.

ဈေးမှန်သည် v /zaye hman the/be of usual prise.

ဈေးရင်း n /zaye yinn/cost price.

ဈေးရင်းသည် v /zaye yinn the/invest money in trade.

ဈေးရောင်းသည် v /zaye yaunn the/sell in market; store.

ဈေးလိုက်သည် v /zaye laik the/sell briskly.

ဈေးလန့်သည် v (in market).

ဈေးလှန့်သည် v /(v)/zaye lant the/be in panic/zaye hlant the/create instability in price.

ဈေးဝယ်သူ n /zaye we` thue/customer; buyer.

ဈေးဝယ်သည် v /zaye we` the/go shopping.

ဈေးသည် n /zaye the`/shop keeper; seller.

ဈေးသုံး n /zaye thonn/household money.

ဈေးဦးဈေးဖျား n /zaye ue;zaye byarr/frist sale of the day.

ဈေးဦးပေါက်သည် v /zaye ue: pank the/make the first sale of the day.

ဈေးဦးဖောက်သည် v /zaye ue: phauk the/be the first buyer of the day.

ဈေးအေးသည် v (in -market)

ဈာန် n /zan/intense concentration of mind.

ဈာန်ကြွသည် v /zan kywa the/journey by supernatural powers.

ဈာန်ရသည် v /zany a the/gain supernatural powers.

ဈာန်ဝင်စားသည် v /zan win zarr the/be in a state of deep concentration.

ဉာဏ n /nyan na/intellect; wisdom.

ဉာဏဗလ n /nyan na bala/mental capacity.

ဉာဏလုပ်သား n /nyar na loke tharr/white-collar worker.

ဉာတိ n /nyar ti/relatives.

ဉာဉ် n /nyin/habit; nature.

ဉာဏ် n /nyan/intellect; wisdom.

ဉာဏ်ကစားသည် v /nyan ga zarr the/comsider In various ways.

ဉာဏ်ကူသည် v /nyan kue the/devise ways and means.

ဉာဏ်ကောင်းသော adj /nyan kaunn thaw/clever; brainy.

ဉာဏ်ကြီးရှင် n /nyan gyee shin/wise man; great mind.

ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်း n /nyan zann maye gunn/riddle.

ဉာဏ်စမ်းသည် v /nyan sann the/test wisdom or knowledge.

ဉာဏ်ဆင်သည် v /nyan sin the/devise; scheme; plot.

ဉာဏ်ထက်မြတ်သော adj /nyan htet myet thaw/bright or brilliant.

ဉာဏ်ထိန်းသူ n /nyan hteinn thue/nit-wit.

ဉာဏ်နီဉာဏ်နက် n /nyan ne nyan net/devious means.

ဉာဏ်ပညာရှိသော adj /nyan pyin nyar shi thaw/wise.

ဉာဏ်ပူဇော်ခ n /nyan pue zorga/honorarium.

ဉာဏ်မရှိသူ n /nyan ma shi thue/bird-brain.

ဉာဏ်မီသည် v /nyan hme the/comprehend.

ဉာဏ်များသော adj /nyan myarr thaw/artful.

ဉာဏ်သမား n /nyan tha marr/trickster.

ဉာဏ်သစ်လောင်းသင်တန်း n /nyan thit launn thin dann/reorientation course.

ဉာဏ်သစ်လောင်းသည် v /nyan thit launn the/reorientate.

ဉာဏ်သွားသည် v /nyan thwarr the/be sharp-witted.

ဉုံ n invocation at the beginning of a mantra.

ဉုံ ဉုံတလဲလဲဖွတလဲလဲ adv [fig] repeatedly

ဉုံခံ v preface a mantra with the word

ဉုံဖွ n word used to soothe children when hurt.

ည n /nya/night.

ညကလပ် n /nya kalut/night club.

ညကျောင်း n /nya kyaunt/night school.

ညကြီးမင်းကြီ n /nya kyi min kyi/dead of the night.

ညချမ်း n /nya chann/evening.

ညစာ n /nya zar/evening meal.

ညစာစားသည် v /nya zar sarr the/dine.

ညစား n /1/nya zar/dinner.

ညစား n /2/nya zar/evening meal.

ညစောင့် n /nya saunt/night watchman.

ညစောင့်သည် v /nya saunt the/watch for the night.

ညစဉ်ညတိုင်း adj /nya zin nya daing/nightly.

ညဈေး n /nya zaye/night time.

ညတာ n /nya tar/night time.

ညတွင်းချင်း n nya dwinn gyinn|adv. the same night.

ညနေ adv /nya nay/afternoon.

ညနေခင်း n /nya nay gin/evening.

ညနေစောင်း n /nya nay zaunn/late afternoon.

ညနှင့်ဆိုင်သော adj /nya hnint sain thaw/nocturnal.

ညမွှေးပန်း n /nya hmwaye bann/queen of the night.

ညရေးညတာ n /nay yaye nay tar/emergencies of the night.

ညလူ n /nya lue/thief; night bird.

ညလုံးပေါက် n /nya lone bauk/the whole night.

ညလုံးပေါက်ဖွင့်သည်ဆိုင် n /nya lonn bauk phwint this sain/deadfall.

ညဝတ်အင်္ကျီ n /nya wut inn gye/night-dress; pyj as.

ညအချိန် adv /nya a chein/night time.

ညအချိန်ကျရောက်ခြင်း n /nya achein kya yauk chin/night fall.

ညဦးယံ n /nya-ue: yan/early at night.

ညာ n /nyar/right.

ညာတာပါတေး n /nyar tar par taye/slyly.

ညာဘက် adv /nyar bet/right hand side.

ညာလက်ရုံး n /nyar let yonn/right-hand man.

ညာလုံး n /nyar lonn/bluff.

ညာသံ n /nyar than/high note.

ညာသံပေးသူ n /nyar than paye thu/cheer leader.

ညာသည် v /nyar the/line; bluff.

ညာသန်သော adj /nyar than thaw/right handed.

ညာသန်သည် v /nyar than the/be right-handed.

ညားခါစလင်မယား n /nyarr gar za lin ma yarr/newlyweds.

ညားသည် v /nyarr the/become man and wife.

ညိသည် v /nyi the/catch.

ညီ n /nye/younger brother.

ညီညာဖျဖျ n /nye nyar phya bya/In unison.

ညီညာသည် v /nye nyar the/be united.

ညီညွတ်မှုပြိုကွဲခြင်း n /nye nyut hmu pyo kwe` gyinn/disunion.

ညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေသည် v /nye nyut hmu pyo kwe` zay the/disunite.

ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း n /nye nyut hmu ma shi gyinn/disunity.

ညီညွတ်ရေး adv /nye nyut yaye/unity.

ညီတူညာတူ n /nye due nyar due/equally.

ညီတူညီမျှ n /nye due nye hmya/equally.

ညီနောင် adv /nye naun/brother.

ညီပုလေး n /nye bu laye/little finger.

ညီမ n /nye ma/younger sister.

ညီမျှခြင်း n /nye hmya gyinn/equality; equation.

ညီမျှသည် v /nye hmya the/be equal.

ညီလာခံ n /nye lar gan/conference.

ညီလာခံတက်သည် v /nye lar gan tet the/attend a conference.

ညီသည် v /nye the/be even; be level.

ညီအမ n /nye a/sisters.

ညီအောင်ညှိသူ n /nye aun hnyi thue/leveler.

ညီအောင်ညှိသည် v /nye aun hnyi the/level.

ညီအစ်ကို n /nye ako/brothers.

ညီအစ်ကိုမသိတသိအချိန် n /nye ako ma thi da thi achein/dusk; sundown.

ညောငေ်ရအိုး n /nyaun yay oe:/vase; pot or jar for offering.

ညံစာစာ n /nyan sar zar/noisily.

ညံပင် adv /nyan bin/sesbaina tree.

ညံသည် v /nyan the/be noisy.

ညံ့ဖျင်းသော adj /nyant phyinn thaw/not up to the standard.

ညံ့သော adj /nyabt thaw/poor; inferior.

ညိုစိမ့်စိမ့် adj /nyo seint seint/brownish.

ညိုသော adv /nyo thaw/brown.

ညို့မှိုင်းသော adj /nyot hmainn thaw/nyot thaw/over cast(sky); gloomy/dark; gloomy.

ညို့သကျည်း adv /nyot tha gyee/shin.

ညို့သော face .

ညိုးညိုးညံညံ adj /nyoe nyoe nyan nyan/noisily.

ညက်ညောသော adj /nyet nyaw thaw/smooth.

ညက်သည် v /nyet the/be smooth and delicate.

ညက်သည် v /nyet the/reduce to power or paste.

ညင်သာသည် adj / nyin thar the/be smooth; be gentle ; be polite.

ညင်းသော adj /hnyinn thaw/soft; gentle.

ညောင်ကန်ကြက် n /nyaun gan kyet/hybrid cockerel.

ညောင်ကြတ် n /nyaun gyat/kind of banyan.

ညောင်ချဉ် n /nyaun gyin/kind of banyan tree.

ညောင်ခြေထောက် n /nyaun che dauk/banyan.

ညောင်စောင်း n /nyaun zaun/royal couch.

ညောင်နာနာ v /nyaun nar nar/in a sickly manner.

ညောင်ပင် n /nyaun bin/banyan tree.

ညောင်ပိန္နဲ n /nyaun peinn ne`/kind of fig tree.

ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ n /nyaun boke da hay/Bo tree.

ညောင်မုတ်ဆိတ် n /nyaun moke seik/drop roots.

ညောင်ရေ n /nyaun yay/water for blessing.

ညောင်ရေသွန်းသည် v /nyaun yay thunn the/pour water on the sacred Bo tree.

ညောင်လန်း n /nyaum lann/dwarf banyan tree.

ညောင်အုပ် n /nyaun oke/large banyan tree.

ညောင်းကျရောဂါ n /nyaunn gya yaw gar/gonorrhea.

ညောင်းသည် v /nyaunn the/be long; be stiff; become weak.

ညစ်ကျယ်ကျယ် v /nyit kye` kye`/aggressively; meanly.

ညစ်ညူးသည် adv /nyit nyue the/be depressed.

ညစ်ညမ်းမှု n /nyit nyann hmu/pollution.

ညစ်ညမ်းသည် v /nyit nyann the/be obscene; pollute.

ညစ်တီးညစ်ပတ် adj /nyit tee nyit pat/filithily.

ညစ်ထေးသော adv /nyit htaye thaw/soiled; dirty; filthy.

ညစ်ထပ်ထပ် adj /nyit htat htat/dingy.

ညစ်နွမ်းသော adj /nyit nunn thaw/faded; dingy.

ညစ်ပတ်သော adj /nyit pat thaw/unclean; dirty ; filthy.

ညစ်ပုပ်ပုပ် adj /nyit poke poke/dull and dark.

ညစ်သည် v /nyit the/play foul.

ညဉ့် n /nyint/night.

ညဉ့်နက်သည် v /nyint net the/be late in the night.

ညဉ့်နက်သန်းခေါင် n /nyint net tha gaun/midnight.

ညဉ့်သုံးယံ n /nyint thonn yan/three phases of night.

ညဉ့်ဦးယံ n /nyint ue: yan/nightfall.

ညဉ့်အိပ်ညဉ့်နေ v /nyint eik nyint nay/overnight.

ညည်းချင်း n /nyee gyinn/plaintive song.

ညည်းညူသည် v /nyee nyue the/groan.

ညည်းညည်းညူညူ v /nyee nyee nyue nyue/grumblingly.

ညည်းတွားသည် adv /nyee twarr the/moan.

ညည်းသည် adv /nyee the/complain; grumble; grouse.

ညိတ်သည် head .

ညန်(ပင်) v /nyeik the/nod/(bin)/nyan/quercus tree.

ညပ်သည် v nyat the|v. be wedged in between; be jammed in.

ညပ်သပ်သည် v nyat that the|v. be jammed in a crowd.

ညွတ်သည် v /nyut the/droop: fall for.

ညှာတာသည် v /hnyar tar the/be considerate.

ညှာတံ n /hnyar dan/stalk; pedicel.

ညှာသည် v /hnyar the/be lenient.

ညှိနှိုင်းသည် v /hnyi hnainn the/co-ordinate.

ညှိသည် v /hnyi the/level; coordinate.

ညှီစော်နံသည် v /hnye zor nan the/smell of fish or flesh.

ညှီစို့စို့ adj /hnye sot zot/nauseating.

ညှီသည် v /nhye the/smell rank.

ညှော်ခံသည် v /hnyor khan the/inhale cooking smells.

ညှော်တိုက်သည် v /hnyor taik the/cause offensive smells by frying: bruning.

ညှော်မိသည် v /hnyor mi the/breathe in acrid fumes.

ညှော်ရှောင်သည် v /hnyor shaun the/stay away from acrid fumes.

ညှော်လုပ်သည် v /hnyor loke the/fry or roast causing stong pungent smells.

ညှော်ဝင်သည် v /hnyor win the/be affected by acrid fumes.

ညှော်သည် v /hnyor the/smell acrid.

ညှို n the length between extended thumb and forefinger

ညှိုဆိုင် n circular measurement of round articles with the tips of the two thumbs and the tips of the two fore fingers of one’s hands touching

ညှို့ n /hnyot/harpstrings; bowstrings.

ညှို့ဓာတ် n /hnyot dat/fascination.

ညှို့သည် v /hnyot the/hypnotize; mesmerize; charm.

ညှိုးငယ်သည် v /hnyoe nge` the/be sad.

ညှိုးနွမ်းသည် v /hnyoe nwann the/be languid.

ညှိုးမှိန်သည် v /hnyoe hmein the/be faded.

ညှိုးသည် v /hnyoe the/fade; wither.

ညှက်သော n /hnyet thaw/adj small; diminutive.

ညှင်း hnyinn/sweat fungi.

ညှင်းသည် v /hnyinn the/cut up into long thin strips.

ညှောင့်သည် adv /hnyaunt the/rock forward and backwards.

ညှစ်သည် v /hnyit the/squeeze; milk; blow; wring; throttle extort.

ညှဉ်းဆိုးဆိုး v /hnyinn soe zoe/Haggardly.

ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည် v /hnyinn bann hneik set the/persecute; torment.

ညှဉ်းသည် v /hnyinn the/v . torture; illtreat.

ညှပ် n hnyat|n. clamp; tongs; forceps; tweezers.

ညှပ်ကြီး n hnyat kyee|n. clam.

ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်တိုက်မိသည် v /hnyat pue: hnyat peik taik the/encircle; blockade.

ညှပ်ပူးညှပ်ပိတ်တိုက်သည် v /hnyat pue: hnyat peik taik the/encircle; blockade.

ညှပ်ဖိနပ် n /hnyat pha nat/sandals, slippers.

ညှပ်ရိုး n /hnyat yoe/clavicle. collar bone.

ညှပ်သည် v hnyat the|v. clamp.

ညျွန်းချက် n /hnyaunn gyet/reference.

ညွှတ် n /hnyut/noose; snare.

ညွှတ်ကျိုးသည် v /nyut kyoe the/respect.

ညွှတ်တွားသည် v /nyut twarr the/bow respect fully.

ညွှတ်ပက်ညွှတ်ပက်ဖြစ်သည် v /nyut pet nyut pet phit the/flex under stress.

ညွှန် n /nyun/marsh; mire.

ညွှန်ကြားချက် n /hnyun kyarr gyet/directive; guid ance.

ညွှန်ကြားရေးမှူ n /hnyun kyarr yaye hmue:/director.

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် n /hnyun kyarr yaye hmue: gyoke/director general.

ညွှန်ကြားသည် adv /nhyun kyarr the/direct.

ညွှန်ပြကိရိယာ n /hnyun pya kariyar/indicator.

ညွှန်ပြချက် n /hnyun pya gyet/indication.

ညွှန်ပြသည် v /hnyun pya the/indicate.

ညွှန့်ပေါင်း n /nyunt baunn/anthology.

ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ n /nyunt baunn asoe ya/coalition government.

ညွှန့်သည် v /nyunt the/be the best.

ညွှန်းသည် v /hnyunn the/refer.

ဋီကာ n enlargement, detailment, on explanation

ဋီကာချဲ့ သည် v go into details in speech or writing

ဌာန n /htar na/place, department.

ဌာနချုပ် n / …)/htarna gyoke/headquarters; central office.

ဌာနစိတ် n /htar na zeik/section.

ဌာနေ n /hthar nay/place of brith.

ဌာပနာ n /htar pa nar/relics enshrined.

ဌာပနာတိုက် n /htar panar taik/repository of relics.

ဌာပနာသည် v /htar panar the/enshrine; put fillings.

ဌေးသည် v /htar the/be rich; be wealthy.

ဌာဏ်ကရိုဏ်းကျသည် v /htan ka rain kya the/be correct in stress and intonation.

တကူးတက v /da gue da ga/Out of the way.

တကဲကဲ adv /da ge` ge`/in eagerness or impatience.

တကောက်ကောက်လိုက်သည် adv /da gauk gauk laik the/keep trailing.

တကောင်း n /da gaunn/goglet.

တကယ် v /d age`/Really; surely.

တကယ်လို့ adv /d age` lot/case.

တကျက်ကျက်ဖြစ်သည် adv /da gyet gyet phyit the/quarrel or bicker.

တကျည်ကျည် v da gye gye|adv. clamorously.

တကွ adv /da gwa/together.

တခါးမင်းတုံး n /dagarr minn tone/bolt.

တခိခိရယ်သည် adv /ta khi gi ye` the/giggle.

တချို့ adj /ta chot/pron. some.

တခြား ta charr/another, other.

တခြားစီ n /ta charr ze/separately.

တငး်ကုပ် n /tinn goke/shed.

တငး်ကျပ်သည် v /tinn kyat the/be tight; be rigid.

တငြ်ကီး(ငှက် n /)/din gyee/gormorant.

တငွေ့ငွေ့ adv /ta ngwayt ngwayt/by lingering emotions.

တစပြင် adv /ta sa byin/cemetery.

တစာစာ n /da zar zar/persistently.

တစေ့တစောင်း adv /da zayt da zaunn/Casually.

တစိုးလက်ဆောင် n /da zoe let saun/bribe.

တစောင်း adv /da zaunn/Askew; aslant.

တစိမ့်စိမ့် adv /da zeint zeint/Slowly and steadily.

တဆေး adv /ta saye/yeast.

တဇောက်ကန်း n /da zauk kann/reckless person.

တညင်းသီး n /da nyinn thee/djenkol bean.

တဏှာ n /ta hnar/desire; lust.

တတိယ n /ta ti ya/adj third.

တတိယကမ႓ာ tatiya kabar/theThird World.

တတိုင်းမွှေး adv /ta dainn hmmaye/evergreen magnolia.

တတွတ်တွတ် n /da dut dut/repeatedly.

တထေရာတည်း v /ta htay yar de`/Exactly.

တထောင်းထောင်း adv /ta htaunn daunn/strongly of.

တထစ်ချ adv /ta htit cha/definitely.

တဒင်္ဂ adv /da din ga/moment.

တနင်္ဂနွေ n /tan inn ga nway/Sunday.

တနင်္ဂနွေထောင့် n /tan inn ga nway daunt/north-east.

တနင်္လာ n /ta ninn lar/Monday.

တနင်္လာအရပ် n /ta ninn lar ayat/east.

တနုံ့နုံ့ n /ta nont nont/interminably.

တပသီ adv /tapathe/ascetic; hermit.

တပိုတပါး n /da po da barr/elsewhere.

တပိုတပါးသွားသည် v /da pa da barr thwarr the/relieve oneself.

တပို့တွဲ n /da bot dwe`/twelfth and saot months of the year

တပေါင်း n /da baunn/twelfth and last month of the year.

တပည့် n /da be`t/pupil; disciple.

တပည့်လက်သား n /da be`t let tharr/follower, servant.

တဖျဉ်းဖျဉ်း v /ta phyinn byinn/Continuously.

တဖြူးဖြူး adv /ta phyue: byue:/gently.

တဖြုတ်ဖြုတ် adv /ta phyoke phyoke/One by one.

တဖွဖွပြောသည် adv /ta phwa bwa pyaw the/give advice; warning repeatedly.

တဘက် n /da bet/next existence.

တမလွန် n /ta ma lun/next existence.

တမာပင် n /ta mar bin/neem tree; margosa tree.

တမေ့တမြော n ta mayt tam yaw|adv. for along time.

တမံ adv ta man|n. dyke; small dam.

တမံတုတ်သည် v /ta man toke the/build a dyke.

တမင် n /ta min/Purposely.

တမန် adv /ta man/courier; messeger.

တမန်း n /ta mann/soil of rice field.

တမြမြ adv /ta mya mya/Continually.

တမြားမြား n /ta myarr myarr/Dripping.

တမြန်နေ့ adv /ta myan nayt/day before yesterday.

တမြန်နှစ် n /ta myan hnit/year before last.

တယော n /fa yaw/violin; fiddle.

တယောထိုးသည် v /ta yaw htoe the/play the violin.

တရကြမ်း v /dara gyann/forcefully.

တရစပ် adv /dara zat/Unceasingly.

တရာခံ adv /taya khan/the accused; defendant; culprit.

တရာသူကြီးအဖွဲ့ n /tayarr thue gyee aphwe`t/jury.

တရား v /tayarr the/be just; be fair.

တရားကျသည် n /(v)/tayarr kya the/realize the/realixe the truth.

တရားခံပြသက်သေ n /tayar khan bya thet thay/defence witness.

တရားခံဝက်ခြံ v /tayarr khan wet chan/dock.

တရားချသည် v /tayarr cha the/preach.

တရားခွင် n /taya khwin/court of law.

တရားစရိတ်များ n /tayarr zayeik myarr/costs.

တရားစီရင်ချက် n /tayarr seyin gyet/verdict.

တရားစီရင်ခွင့်အာဏာ n /tayarr seyin gwint ar nar/judicial power.

တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်မှု v /tayarr seyin sone phyat the/judge.

တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်သည် n /tayarr swe` so gyinn/lawsuit.

တရားစွဲဆိုခြင်း n /tayarr swe` so gyinn/lawsuit.

တရားစွဲသည် v /tayarr swe` the/prosecute.

တရားစွဲသည် v /tayarr swe` the/sue.

တရားဆိုင်သည် v /tayarr sain the/contest a legal suit.

တရားတပေါင် n /tayarrda baun/litigation.

တရားထိုင်သည် v /tayarr htain the/practice meditation.

တရားနာသည် v /tayarr nar the/listen to religious sermon.

တရားပျက်သည် v /tayarr pyet the/break rules of conduct.

တရားပြိုင် n /taya byain/contestant in acivil suit.

တရားမကျင့်ထုံး n /tayarr ma kyint htonn/civil procedure.

တရားမကျင့်ထုံးဥပဒေ n /tayarr ma kyint htonn u baday/civil procedure.

တရားမမှု n tayama hmu|n. civil suit.

တရားမမှု n /tayarr ma hmu/civil case.

တရားမဝင်မွေးဖွားသော adj /tayarr ma win mwaye phwarr thaw/illegitimate.

တရားမဥပဒေ n /tayarr ma uba day/civil law.

တရားမဲ့သည် v /tayarr me`t the/lack fairness or justice.

တရားမျှတသည် v /tayarr hmya ta the/be just; be fair.

တရားရေးဝန်ထမ်း n /tayarr yay winn dann/judicial service.

တရားရုံး n /tayarr younn/court of law.

တရားရုံးချုပ် n /tayarr yone gyoke/High Court.

တရားရုံးလက်စွဲ n /tayarr yone let swe`/court manual.

တရားရှင်လွတ်သည် v /taya shin hlut the/release temporarily.

တရားလို n /taya lo/plaintiff.

တရားလိုပြသက်သေ n /tayarr lo pya thet thay/persecution witness.

တရားလက်လွတ် v /tayarr let lut/arbirrarily.

တရားဝင်ဖြစ်သော adj /tayarr win phyit thaw/legal.

တရားဝင်မွေဖွားသော adj /tayarr win mywaye phwarr thaw/legitimate.

တရားဝင်သည် adv /tayarr win the/be legal.

တရားသဖြင့် n /tayarr tha phyint/Justly;fairly.

တရားသူကြီး adv /tayarr thue gyee/judge; magistrate.

တရားသူကြီးချုပ် n /tayarr thue gyee gyoke/Chief Jstice.

တရားသေလွတ်ခြင်း n /tayarr thay lut chin/acquittal.

တရားဟောသည် v /tayarr haw the/preach.

တရိရိ n /ta yi yi/lingeringly.

တရော် adv /ta yor/Grewia tree.

တရင်းတနှီး n /ta yinn ta hnee/In friendy ways.

တရုတ် adv /ta yoke/Chinese.

တရုတ်ကပ် n /ta yoke kat/shutter.

တရုတ်စံကား n /ta yoke za garr/frangipani.

တရုတ်တန်း n /tayoke tann/Chinatown.

တရုတ်နံနံ n /tayoke nan nan/celery.

တရုတ်နှင်းသီး n /tayoke hninn thee/loquat.

တရုတ်ပေသီး n /tayoke pay thee/abacus.

တရုတ်ပတ် n /tayoke kat/Venetian blinds: louvers.

တရုတ်ဘုံကျောင်း n /tayoke bon gyaunn/joss-house.

တရုတ်သဖန်သီး n /tayoke tha phann thee/Chinese fig.

တရုန်းရုန်း v /ta yonn yonn/noisily.

တရိပ်ရိပ် adv /ta yeik yeik/in a blur.

တရုပ်ကြက်သွန်မြိတ် n /tayoke kyet thun meik/chive.

တရုပ်ဆီးသီ n /ؠ/ta yoke zeethee/litchi.

တရွတ်တိုက်သည် adv /dayut taik the/drag or trail along.

တရှောင်ရှောင် n /ta shaun shaun/chronically.

တလင်း adv /ta linn/paddy threshing ground.

တလင်းနယ်သည် v /taleinn ne` the/thresh.

တလည်း n /ta le`/tha le`/pome granate.

တလိန်းထိုးသည် v /ta leinn htoe the/caulk.

တလိမ့်ခေါက်ခွေးကျသည် n /(v)/ta leint khauk khwaye kya the/tumble down/

တလိမ့်တုံး da leint donn/roller.

တလွဲ v /ta lwe`/wrongly.

တဝီဝီမြည်သည် adv /ta we we mye the/buzz; whistle.

တဝဲလည်လည် v /ta we` le` le`/lingeringly.

တသသည် adv /tat ha the/long for; pine for.

တသက်သက် v /ta thet thet/constantly.

တသည် v /ta the/long for; yearn for; wish for.

တသုန်သုန် adv /ta thon thon/adv . breezily.

တသွင်သွင် ta thwin thwin/copiously; continuously.

တဟုန်းဟုန်း adv /ta honn honn/furiously.

တအိအိ adv /ta I I/slowly; gently.

တအုံးနွေးနွေး adv /ta on nwaye nwaye/smoulderingly.

တာစားသည် v /tar sarr the/be popular; be in fashion.

တာစူသည် v /tar sue the/get ready.

တာတေလံစွာ v /tar tay lan zwar/extremely.

တာတို n /tar do/short distance.

တာတိုပြေးသည် v /tardo pyay the/sprint.

တာတိုအပြေးသမား n /tardo apyaye tha marr/sprinter.

တာထွက်သည် adv /tar htwet the/start.

တာပေါ်လင် n /tar bor lin/tarpaulin.

တာပင်တိုင် n /tar pin tain/turpentine.

တာပတ်ကွင်း n /tar bat kwinn/racetrack.

တာယာ n /tar yar/tyre.

တာရိုး n /tar yoe/embankment.

တာရှည် n /tar shay/long run.

တာရှည်သည် v /tar shay the/be a long time.

တာလပတ် n /tar lar bat/waterproof canvas.

တာလီ n /tar le/tally.

တာလီချိုးသည် v /tar le choe the/take tally.

တာလမ်း n /tar lann/embank ment road.

တာလွှတ်သည် v /tar hlut the/start a race.

တာဝန် n /tar wun/duty: responsibility.

တာဝန်ကျအရာရှိ n /tar wun gya ayar shi/duty officer.

တာဝန်ခံ n /tar wun gan/officer in charge.

တာဝန်ပျက်ကွက်ခြင်း n /tar wun pyet kwet chin/defection.

တာဝန်ပျက်ကွက်သည် v /tar wun pyet kwet the/defect.

တာဝန်မဲ့စွာ adj /tar wun me`t zwar/irrespo -nsibly.

တာဝန်ရှိသော adv /tar wun shi thaw/respo-nsible.

တာဝန်ရှိသည် v /tar wun shi the/obligate.

တာဝန်ရှောင်သူ n /tar wun shaun thue/good-off.

တာဝန်သိစိတ် n /tar wun thi zeik/obligation.

တာသည် v /tar the/prattle.

တာသွားသည် v /tar thwarr the/be effective.

တားဆီးသည် v /tar see the/obstruct; block; prevent.

တားမြစ်သည် v /tarr myint the/forbid; prohibit.

တိကုဆရာဝန် n /ti ku sayar wun/veterinary surgeon.

တိကုဆေးပညာ n /ti ku saye pyin myar/veteri- nary science.

တိကျခြင်း n /ti kya gyinn/accuracy.

တိကျစွာ v /ti kya zwar/Accurately.

တိကျပြတ်သားသည် v /ti kya pyat tharr the/be explicit.

တိကျသော adv /ti kya thaw/adj accurate.

တိကျသည် v /ti kya the/be exact.

တိတိပပ adj /ti di pa ba/specifically.

တိတိရိရိ adv /1/ti di yi yi/evenly.

တိတိရိရိ adv /2/ti di yi yi/clean cut.

တိတိလင်းလင်း n /ti ti linn linn/Openly.

တိရစ္ဆာန် adv /ta reik san/animal.

တိရစ္ဆာန်ခြေဖဝါး n /ta reik san chay phawar/paw.

တိရစ္ဆာန်ခြေသဲလက်သဲ n /tareik san chay the` let the`/claw.

တိရစ္ဆာန်ခွာ n /tareik san khwar/hoof.

တိရစ္ဆာန်နှုပ်ခမ်းမွှေး n /tareiksan hnoke khan hmwaye/whiskers.

တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေး n /tareik san mwaye myue yaye/animal husbandry.

တိရစ္ဆာန်ရုံ n /tareiksan yon/zoo.

တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် n /tareiksan u yin/zoological gardends.

တိရစ္ဆာန်ဦးချို n /tareiksan ue: gyo/horn.

တိသည် v /ti the/trim; pare.

တီကောင် n /te gaun/earth worm.

တီကျစ်စာ n /te kyit sar/worm cast.

တီတီတာတာ v /te de tar dar/Partingly.

တီတီတာတာပြောသည် adv /te de tar dar pyaw the/prattle.

တီတီတွတ် n /te de tut/red wattled lapwing.

တီထွင်သည် v /te htwin the/invent.

တီဘီ n /te be/TB tuberculosis.

တီးခေါက်ခြင်း n /tee khauk chin/percnssion.

တီးခတ်သည် n /tee khauk chin/percnssion.

တီးတိုးပြောသည် v /tee doe pyaw the/whisper.

တီးမိခေါက်မိသည် v /tee mi khauk mi the/havea fair knowledge.

တီးလုံး n /tee lonn/tune; melody.

တီးဝိုင်း n /tee wainn/musical troupe.

တီးဝိုင်းကြီး n /tee wainn gyee/orchestral.

တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် n /teewainn gaunn zaunn/band leader.

တီးဝိုင်းအဖွဲ့သား n /tee wainn aphwet tharr/bandsman.

တုပသည် v /tu pa the/imitate.

တုပြိုင်သည် v /tu pyain the/compete with.

တူ n /1/tue/h mer; chopsticks.

တူ n /2/tue/nephew.

တူညီဝတ်ဆုံ n /tue nye wut son/uniform.

တူတူပုန်းတမ်း n /tue tue ponn dann/bopeed.

တူမ n /tue ma/niece.

တူရိယာ n /tue ri yar/musical instrument.

တူသော adj tue thaw|adj. same; alike.

တူသည် v /tue the/resemble; be alike.

တူးချစ်သည် v /tue: chit the/be burnt; be scorched.

တူးတူးခါးခါး v /tue: due: kharrgarr/Bitterly.

တူးဖော်သည် adv /tue: phor the/excavate.

တူးမြေင်းဖောက်ခြင်း n /tue: myaunn phauk chin/canalization.

တူးမြောင်း n /tue: myaunn/canal.

တူးမြောင်းဖောက်သည် v /tue: mayaung phauk the/canalize.

တူးရွင်း n /1/ta ywinn/spade; shovel.

တူးရွင်း n /2/taywinn/grub hoe.

တူးရွင်းပြား n /tay winn byarr/hoe.

တူးသည် v /tue: the/dig.

တေဆေး n /tay zaye/electuary.

တေဇ n /tay za/might; power.

တေဇော n /tay zaw/heat.

တေမိ n /tay mi/person of very few words.

တေလေ n /tay lay/vagrant; vagabond.

တေသည် adv /1/tay the/beat or pound repeatedly.

တေသည် v /2/tay the/be unruly.

တေ့တေ့ဆိုင်ဆိုင် v /tayt dayt sain zain/Face to face.

တေ့ဖြုတ်သည် adv /tayt phyoke the/shoot point bland.

တေ့လွဲလွဲသည် v /tayt lwe` lwe` the/miss narrowly.

တေ့သည် v /tayt the/place end or edge to edge.

တေးကဗျာ n /taye ga byar/lyric; song.

တေးစပ်သူ n /taye stat hue/composer.

တေးစပ်သည် v /taye sat the/compose.

တေးဆိုငှက် n /taye zo hnget/nightingale.

တေးသံရှင် n /taye than shin/n singer; vocalist.

တေးသံသွင်း taye than thwinn/recording studio.

တေးသံသွင်းသည် v /taye than thwinn the/record songs.

တေးသည် v /taye the/make a montal note; jot down.

တဲ n /te`/hut; tent.

တဲကုပ် n /te` goke/small hut.

တဲစု n /te` zu/hutment.

တဲတဲကလေး v /te` de` galaye/Nearly.

တဲထိုးသည် v /te` htoe the/build a hut.

တဲပုတ် n /te` boke/small hut.

တဲရှင် n /te` shin/make shift tent.

တဲ့တဲ့ adv /te`t de`t/Straight.

တဲ့တိုး adv /de`t doe/Directly.

တော adv /taw/jungle; forest; country side.

တောကောင် n /taw gaun/tiger; evil spirits.

တောကျီးကန်း n /taw kyee gann/rook; raven.

တောကြက် n /taw gyet/jungle fowl.

တောကြောင် n /taw gyaunn/wild cat.

တောခိုသည် v /taw kho the/go underground.

တောခေါင်း n /taw gaunn/forest ranger.

တောခုတ်သည် n /taw khoke the/v . clear jugle or under growth.

တောခြောက်သူ n /taw chauk thue/beater.

တောခွေး taw gwaye/wild dog.

တောငေ်ဝှး n /taun hwaye/staff.

တောထိုင်သည် v /taw htain the/relieve oneself in the wood.

တောနက် n /taw net/dense forest.

တောပစ် n /taw byit/shooting expedition.

တောပုန်း n /taw bonn/out law.

တောဘဲ n /taw be`/wild duck.

တောမီး n /taw mee/forest fire.

တောရကျောင်း n /taw ya gyaunn/cloister.

တောရွာ n taw ywar|n. hamlet; small village.

တောလိုက်ခွေး n /taw laik khwaye/hunting dog.

တောလိုက်သည် v /taw laik the/go hunting.

တောဝး n /tar waye/long distance.

တောဝက် n /taw wet/wild boar.

တောသူတောင်သား n /taw thu taung tharr/country folk.

တောအရက် n /taw ayet/country liquor.

တောအုပ် n /taw oke/woods.

တောအုပ်ကလေး n /taw oke ka laye/grove.

တော့တီးတော့တာ n /tort dee tort dar/With a toddling gait.

တော့သည် v /tort the/toss or throw up repeatedly.

တော်ကာကျသည် v /tor gar kya the/be just about right.

တော်ကာလျော်ကာ v /tor gar yor gar/haph -azardly.

တောကြီးမျက်မဲ n /taw gyee myet me`/wilderness; dense forest.

တော်စပ်သည် adv /tar sat the/be related.

တော်တော် adj /tor dor/Moderately.

တော်ပီဒို n /tor pe do/torpedo.

တော်ဖီ n /tor phe/toffee.

တော်ဖြောင့်သော adv /tor phyaunt thaw/honest.

တော်မီဂန်း n /tor me gann/tommy gun.

တော်ရုံတန်ရုံ v /tor yon tan yon/moderately.

တော်လည်းသည် adv /tor le` the/rumble.

တော်လှန်ရေး n /tor hlan yaye/revolution; resist ance.

တော်လှန်ရေးနေ့ n /tor hlan yaye nayt/Resistance Day.

တော်လှန်ရေးသမား n /tor hlan yaye ta marr/revolutionary.

တော်လှန်သည် v /tor hlan the/resist; revolt; rebel.

တော်ဝင်သည် v /tor win the/fit for royalty.

တော်သော adj /tor thaw/bright; clever.

တော်သည် v /tor the/bhe suit able.

တော်သည် v /tor the/fit.

တံကောက်ကွေး n /da gauk kwaye/back part of the knee joint.

တံကျင် n /tag yin/bolt.

တံခါး n /da garr/door; gate.

တံခါးခေါက်သူ n /da garr khauk thue/knocker.

တံခါးခေါက်သည် v /da garr khauk the/knock.

တံခါးခုံ n /da garr khon/door sill; threshold.

တံခါးစောင့် n /da ga zaunt/gate keeper.

တံခါးပေါက် n /dagarr bauk/doorway.

တံခါးပတ္တာ n /dagarr pat tor/hinhe.

တံခါးပိတ်သံ n /daga peik than/bang.

တံခါးဘောင် n /dagarr baun/door-fr e.

တံခါးမှူး n /dagarr hmue:/gate keeper.

တံခါးမှန်ကွက် n /dagarr hman gwet/panel.

တံခါးရွက် n /daga ywet/door leat.

တံခါးလက်ကိုင် n /dagarr let kain/door-handle.

တံခါးလက်ကိုင်ဘု n /da garr let kain bu/door knob.

တံခါးအထက်ဘောင် n /dagarr a htet baun/lintel.

တံခွန် n /da gun/banner.

တံခွန်တိုင် n /dagun dain/flagstaft.

တံငါသည် n /tan gar the`/fisherman.

တံစို့ n /da zot/spit; skewer.

တံစက်မြိတ် n /dazet meik/eaves.

တံစဉ် n /da zin/sickle.

တံစဉ်း n /da zinn/file.

တံစည် n /da zee/adze.

တံဆို့ n /dazot/spit.

တံဆို့ထိုးသည် v /dazot htoe the/spit.

တံဆိပ် n /1/da zeik/trade mark.

တံဆိပ် n /2/da zeik/seal; st p.

တံဆိပ်ကပ်သည် v /da zeik kat the/lable.

တံဆိပ်ခေါင်း n da zeik gaunn|n. stamp.

တံဆိပ်ခေါင်းစုခြင်း n /da zeik gaunn su gyinn/philat.

တံဆိပ်ခေါင်းစုသူ n /da zeik gaunn su thu/philatelist.

တံဆိပ်တုံး n /da zeik onnn/seal.

တံတား n /da darr/bridge.

တံတားရှင် n /da dar shin/drawbridge.

တံတောင် n /da daun/elbow.

တံတောင်စစ် n /da daun zit/elbow joint.

တံတိုင်း n /da dainn/wall.

တံတွေး n /da dwaye/spit.

တံတွေးထွေးသည် v /da dwaye htwaye the/spit.

တံပိုး n /da boe/horn.

တံလျှောက် n /da yauk/yay da yaukn. Gutter under eaves.

တံလျှပ် tan htyat/mirage.

တိုကင် adv /to kin/token.

တိုစိတိုစိ n /to si to si/a little.

တိုတိုတောင်းတောင်း adv /to do taunn daunn/curtly; briefly.

တိုတိုတုတ်တုတ် adv /to do toke toke/Concisely; briefly.

တိုတိုထွာထွာ adv /to do htwar dwar/odds and ends.

တိုတွာသော adj /to htwar thaw/miserly.

တိုနံ့နံ့ n /to nant nant/Rather short in length.

တိုမျှလောက် adv /htoe hmya lauk/that much.

တိုရှေ n /to shay/Indian rice pancake.

တိုလီမိုလီ n /to le mo le/odds and ends.

တိုသော adj /to thaw/short; stingy.

တိုဟူး n /to hue:/bean curd.

တို့ကနန်းဆိတ်ကနန်း n /tot ga nann seik kha nann/a little; sparingly.

တို့ကာပင့်ကာ adv /tot gar pint gar/Sparingly.

တို့စရာ adv /tot zayar/vegetable eaten with ngapiyay.

တို့တို့တိတိ n /tot dot ti di/little.

တို့ဖက် n /tot bat/powder.

တို့မီးရှို့မီး n /tot mee shot mee/incitement.

တို့သည် v /tot the/touch slightly.

တိုးကြိတ်သည် v /toe kyeik the/jostle.

တိုးချဲ့သည် v /toe che`t the/extend; expand.

တိုးချဲ့အဆောက်အဦး n /toe che`t a sauk a ue:/extension; annex.

တိုးတာ၍ရသော adj /tainn tar ywayt ya thaw/measurable.

တိုးတိုး n /toe doe/softly.

တိုးတိုးတိတ်တိတ် adv /toe toe teik teik/quietly; secretly.

တိုးတိုးပြောသည် adv /toe doe pyaw the/whisper.

တိုးတိုးဖော် n /toe doe bor/confidant.

တိုးတိုးသက်သာ n /toe doe thet thar/Softly.

တိုးတက်မှု adv /toe tet hmu/progress; improvement.

တိုးတက်သည် v /toe tet the/improve; progress.

တိုးပွားသည် v /toe bwarr the/prosper.

တိုးမြှင့်သည် v /toe hmyint the/raise.

တိုးလိုးတန်းလန်း n /toe loe tann lann/Incompletely.

တိုးလိုးတွဲလောင်း adv /toe loe twe` launn/Tagging along.

တိုးလျှိုပေါက် adv /toe yo bauk/Straight through.

တိုးလျှိုးတောင်းပန်သည် v /toe shoe taunn ban the/beg for giveness.

တိုးလျှိုးသည် adv /(v)/toe shoe the/craw!.

တိုးသည် v /1/toe the/push; increase.

တိုးသည် v /2/toe the/lower.

တက် n /tet/oar; paddle.

တက္ကစီ n /tet ka se/taxi.

တက္ကဗေဒ n /tet ka bay da/logic.

တက္ကသိုလ် n /tek ka tho/university.

တက္ကသိုလ်ကျောငး်သား n /tet ka tho kyaunn tharr/varsity student.

တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင် n /tet ka tho kyaunn zaun/hostel.

တက္ကသိုလ်နယ်မြေ n tet ka thon e` myay|n. university campus.

တက္ကသိုလ်အရန်တပ်ရင်း n /tek ka tho ayan tat yinn/training corps.

တက်ကြွသော adj /tet kywa thaw/active.

တက်ခေတ် n /tet khit/progressive age.

တက်စွဲ n /tet swe`/oarsman.

တက်ဈေး n /tet zaye/rising prices.

တက်ညီလက်ညီ v /tet nye let nye/all together.

တက်တက်စင် adv /tet tet sin/entirely.

တက်တက်ပြောင်သည် adv /tet tet pyaun the/be cleaned out.

တက်နေ n /tet nay/rising sun.

တက်နင်းသည် v /tet ninn the/step on.

တက်ဖျားကျဖျား n /tet phyarr kya phyarr/intermittent fever.

တက်မ n /tet ma/rudder.

တက်မကိုင် n /tet ma gain/steerman.

တက်ရေ n /tet yay/flood tide.

တက်ရောက်ခြင်း n /tet yauk chin/presence.

တက်ရောက်သူ n /tet yauk thue/attendant.

တက်ရောက်သည် v /tet yauk the/attend.

တက်လူ n /tet lue/youth; young generation.

တက်လမ်း n /tet lann/way to progress.

တက်သိလိမ္မာသည် v /tat thi lein mar the/be well versed in.

တက်သစ်စ adj /tet thit sa/rising.

တက်သည် v /1/tet the/climb up.

တက်သည် v /2/tet the/have fits.

တက်သုတ်ရိုက်သည် n /tet thoke yaik thek/hurry.

တောက်ခေါက်သည် v /tauk khauk the/make a clicking sound.

တောက်တာ n /tauk tar/edible ginger like herb.

တောက်တီးတောက်တဲ့ n /tauk tee tauk te`t/nonsense.

တောက်တဲ့ v /(n)/tauk te`t/gecko; tucktoo/

တောက်တဲ့ကပ်ကပ်သည် v /tauk te`t kat kat the/keep sticking.

တောက်တိုမယ်ရ n /tauk to me` ya/odd jobs.

တောက်တောက်ကြော် n /tauk tauk kyor/fried mineed meat.

တောက်ပသော v /tauk laun the/be ablaze.

တောက်လောင်သည် v /tauk laun the/be ablaze.

တောက်လျှောက် n /dauk shauk/At a stretch; non-stop.

တောက်သည် v /tauk the/blaze; glow.

တောက်သည် v /tauk the/flick.

တိုက် adv /taik/brick building.

တိုက်ကတုံး n /taik ga donn/flat-roofed brick building.

တိုက်ကင်း n /taik kinn/fighting patrol.

တိုက်ကြက် n /taik kyet/fighting cock.

တိုက်ကျွေးသည် v /taik kwaye the/feed; nourish.

တိုက်ခံအိမ် n /taik khan ein/brick knocking house.

တိုက်ခိုက်သည် v /taik khaki the/Attack; fight.

တိုက်ခတ်သည် adv /taik khat the/blow.

တိုက်ခန်း n /taik khan/apart ment.

တိုက်ချင်းပစ်ဒုံးပျံ n /taik chin byit donn pyan/intercontinental ballistic missile.

တိုက်ချွတ်သည် v /taik chut the/polish; clean.

တိုက်စားသည် v /taik sarr the/wear away.

တိုက်စစ် n /taik sit/offensive attack.

တိုက်ဆိုင်ခြင်း n /taik sain gyinn/coincidence.

တိုက်ဆိုင်သည် v /taik sain the/coincide.

တိုက်ဆွေး n /taik swaye/shop soiled stoke.

တိုက်ပန်း n /တိုက်ကပ်ပန်း taik pann/taik kat pann/ivy.

တိုက်ပုံအကျီင်္ n /taik pon inn gye/Myanmar jacket for men.

တိုက်ပွဲ n /taik pwe`/battle; combat.

တိုက်ပွဲစချိန် n /taik pwe` sa gyein/zero hore.

တိုက်ပွဲစတင်သည့်နေ့ n /taik pwe` sa tin thi nayt/D day.

တိုက်ပွဲလေး n /taik pwe` laye/skirmish.

တိုက်ဖျက်သည် v /taik phyet the/destroy.

တိုက်ဖွိုက် n /taik phwaik/typhoid.

တိုက်မိခြင်း n /taik mi gyinn/collision.

တိုက်မိသည် v /taik mi the/collide.

တိုက်ရာပါပစ္စည်း n /taik yar bar pyit see/loot.

တိုက်ရေယာဉ် n /taik yay yin/gunboat.

တိုက်ရိုက်ထိမှန်ခြင်း n /taik yaik hti hman gynn/directhit.

တိုက်လေယာဉ် n /taik lay yinn/fighter.

တိုက်လှေ n /taik hlay/war boat.

တိုက်သင်္ဘော n /taik thinn baw/battle-ship.

တိုက်သည် v /taik the/dash; bumb; fight; rob.

တင် adv /tin/buttocks; hips.

တင်ကြိုသည် v /tin kyo the/prepare.

တင်ချာ n /tin char/tinchture of iodine.

တင်စားသည် v /tin zarr the/use metaphor or simile.

တင်စီးသည် v /tin zee the/do or say high-handedly.

တင်ဆက်သည် v /tin set the/present.

တင်ဆောင်သည် v /tin saun the/carry or transport.

တင်ဆုံ n /tin son/buttocks;haunches.

တင်ဒါ n /tin dar/tender.

တင်ပါး n /tin barr/hips.

တင်ပါးဆုံ n /tin ba son/but tocks.

တင်ပို့သည် v /tin pot the/send; dispatch.

တင်ပြသည် v /tin pya the/put up or submit.

တင်မြှောက်သည် v /tin hmyauk the/appoint or elect.

တင်လဲ n /tin le`/molasses.

တင်သည် v /tin the/place on.

တင်သွင်းသည် v /tin thwinn the/submit.

တင့်ကား n /tint karr/tank.

တင့်ကားဖျက်မိုင်း n /tint karr phyet main/antitank mine.

တင့်တောင့်တင့်တယ် n /tint daunt tint de`/Propetly; be fittingly.

တင့်တယ်သော adj /tint de` thaw/proper; befitting.

တင်းတင်း n /tin tin/Tautly; fully.

တင်းတင်းရင်းရင်း adv /tinn tinny inn yinn/Firmlyu; tightly.

တင်းတောင်း n /tinn daunn/measure basket for grains.

တင်းတိပ် adv /tinn dein/screen; curtain.

တင်းတိမ်သော adj /tinn tein thaw/content; satisfied.

တင်းထိမ် n /tinn dein/screen; curtain.

တင်းနစ် n /tin nit/tennis.

တင်းပုတ် n /tinn boke/club.

တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် adj /tinn byayt kyat pyayt/fully.

တင်းမာမှု n /tinn mar hmu/tension.

တင်းမာသော adv /tinn mar thaw/hard; tense.

တင်းသည် v /tinn the/make taut.

တောင် n /taun/mountain half yard.

တောင်ကသစ် n /taunn kathit/erythrina tree.

တောင်ကုန်း n /taun gonn/hill.

တောင်ကုန်းထူထပ်သော adj /taun gonn htue dat thaw/hilly.

တောင်ကုန်းထိပ် n /taunn gonn hteik/hill top.

တောင်ကုန်းအဆင်း n /taunn gonn asinn/down hill.

တောင်ကုန်းအတက် adv /taun gonn atet/Uphill.

တောင်ကျချောင်း adv taunn gya chaunn|n. mountain stream.

တောင်ကြား n /taunn gyarr/valley.

တောင်ကြားလမ်း n /taunn gyarr lann/mountain pass.

တောကြီးမြွေဟောက် n /taw gyee mway hauk/king cobra.

တောင်ကြော n /taun gyaw/ridge.

တောင်ခါးပန်း n /taun ga bann/hill side.

တောင်ခြေ n /taun gyay/foot of hill.

တောင်ခြင်္သေ့ n /taun chin thayt/puma.

တောင်စခန်း n /taun sakhann/hill station.

တောင်စောင်း n /taun zaunn/hill side.

တောင်စဉ် n /taun zin/phrynium shrub.

တောင်စဉ်ရေမရ n /taun zin yay ma ya/Incoherently.

တောင်ဆိတ် n taun seik|n. chamois.

တောင်ဆုပ် adv /taun zoke/length about thirteen inches.

တောင်ဇလပ် n /taun za lat/rhododendron.

တောင်တလည်း n /taunt a le`/garcinia tree.

တောင်တက်သမား n /taunt et tha marr/mountaineer.

တောင်တောင်အီအီ n /taun taun ee/Ina rumbling way.

တောင်တန်ကတိုး n /taun dang a doe/fragrant wood.

တောင်တန်ကြီး n /taun dan gyee/fragrant wood.

တောင်တန်း n /taun dann/mountain range.

တောင်ထိပ် adv /taun hteik/hill top; mountain peak.

တောင်နှာမောင်း n /taun hna maunn/spur.

တောင်ပူစာ n /taun bue zar/hillock.

တောင်ပေါ်ဒေသ n /taun bor day tha/highlander.

တောင်ပေါ်သား n /taun bot tharr/highlander.

တောင်ပံ adv /taun ban/wing.

တောင်ပံခက်သည် v /taun ban khat the/flap.

တောင်ပို့ n /taun bot/mound.

တောင်ပို့မှို n /taun both mo/edible mushroom.

တောင်ပုံရာပုံ n /taun bon yar bon/In abundance.

တောင်ပြန်လေ n /taun byan lay/south west wind.

တောင်ဘီးစူး(ငှက် n /)/taun be zue:/hoopoe.

တောင်မကျမြောက်မကျ n /taun ma kya myauk ma kya/neither here nor there.

တောင်မုရိုး adv /taun ma yoe/alstonia tree.

တောင်ယာ n /taun yar/hillside cultivation.

တောင်သူ n /taunn thue/cultivator.

တောင်သူလယ်သမား n /taunt hue le` thar marr/peasants.

တောင့်ခံသည် v /taunt khan the/stand firm; remain steadfast.

တောင့်တခြင်း n /taunt ta gyinn/craving.

တောင့်တသည် v /taunt da the/crave; long for.

တောင့်တင်းသော adj /taunt tinn thaw/stiff; stout.

တောင့်သည် v /taunt the/be stiff; be stout.

တောင်း n /taunn/basket.

တောင်းခံသည် v /taunn khan the/ask for; beg for.

တောင်းစားသူ n /taunn sarr thue/beggar.

တောင်းစားသည် v /taunn sarr the/beg.

တောင်းဆိုချက် n /taunn so gyet/demand; claim.

တောင်းပန်မှု n /taunn ban hmu/apology.

တောင်းပန်သည် v /taunn ban the/apologize.

တောင်းရမ်းသည် v /taunn yann the/beg for; asd for.

တောင်းသည် v /taunn the/ask for.

တိုင် n /tain/post; pillar.

တိုင်ကီ n /tain ke/tank.

တိုင်ကပ်နာရီ n /taingat narye/wall clock.

တိုင်ကြားသည် v /tain kyarr the/report.

တိုင်ချက်ဖွင့်သည် v /tain gyet phwint the/file a complaint.

တိုင်စာ n /tain sar/complaint letter.

တိုင်တည်သည် v /taint e` the/make a vow.

တိုင်တန်းသည် v /tain dann the/complain.

တိုင်ပင်သည် v /tain bin the/consult.

တိုင်ဖွန်း tain phun/typhoon.

တိုင်ဝက် n /tain wet/half mast.

တိုင်သံပေးသူ n /tain than pay thue/cheer-leader.

တိုင်အောင် n /tain aung/conj. till; until.

တိုင်း adv /tainn/division; command.

တိုင်းတာခြင်း n /tain tar gyinn/measurement.

တိုင်းပြည် n /tainn pye/tainn pyay/country.

တိုင်းမှူး n /tainn hmue:/commander.

တိုင်းရင်းသား n /tainn yinn tharr/native.

တိုင်းသိပြည်သိ adj /tainn thi pye the/well-know.

တိုင်းသူပြည်သား n /tainn thu pye tharr/people.

တစ် n /tit/one.

တစ်ကောင်ကြွက် adv /(n)/da gaun gywet/person with no relative.

တစ်ကိုယ်ကောင်းသမား adv /da go gaunn tha marr/egoist.

တစ်ကိုယ်တော် n /da go dor/lonely dweller.

တစ်ကိုယ်ရေတစ်ကာယ n /da go yay da gar ya/single ness.

တစ်ကျိတ်တည်း တစ်ဉာဏ်တည်း n /da gyeik the` ta nyan de`/In conspiracy with.

တစ်ကြော n /da gyaw/entire length.

တစ်ကြိုးတည်း n /da gyoe de`/In one stretch.

တစ်ကျွန်း adv /da gyunn/penal settlement.

တစ်ခဏချင်း n /ta khan a gyinn/In a moment.

တစ်ခါ adv /ta khar/Once.

တစ်ခါ adv /ta khar/one time.

တစ်ခါက adj /ta khar ga/At one time.

တစ်ခါတလေ adv /a khar ta lay/Sometimes.

တစ်ခါတည်း adv /ta khar deဲ at once.

တစ်ခုစီ adv /ta khu ze/each.

တစ်ခုလပ် n /ta khu lat/divorcee.

တစ်ခေါက်တစ်ကျင်း n /ta khauk da gyinn/once.

တစ်ခန်းရပ်ပြဇာတ adv /ta khan yat pya zat/once act play.

တစ်ချိုးတည်း adj /ta choe deဲ of the s e type.

တစ်ချက်လွတ် adj /ta chet hlut/irrevocable.

တစ်ခွဲသား n /ta khweဲ tharr/exaggerated show.

တစ်စတစ်စ n /da za da za/little by little.

တစ်စင်ထောင်သည် v /da zin htaun the/break away in rivalry.

တစ်စိတ်တစ်ဒေသ n /ta zeik da day tha/partly.

တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းတည်း adv /da zeik ta wann deဲ unanimously.

တစ်စုံ n /da zon/pair.

တစ်စုံတစ်ခု adv /da zon ta khu/something.

တစ်စုံတစ်ယောက် n /da zon ta yauk/somebody.

တစ်စွန်းတစ်စ adv /da zun da za/a fraction.

တစ္ဆေ n /ta say/ghost.

တစ်ဆက်တည်း n /ta set the/Continuously; non-stop.

တစ်ဆင့် adv /ta sint/Indirectly.

တစ်ဆင့်ကြား adv /ta sint gyarr/hearsay.

တစ်ဆင့်စကား n /ta shint za garr/information from secondary soruce.

တစ်ဆစ်ချိုး n /ta sit choe/elbow bend.

တစ်ဆိတ် n /ta seik/a little.

တစ်ဆိတ်စာ n /ta seik sar/just a little.

တစ်ဆိတ်တစ်အိတ်လုပ်သည် v /ta seik ta eik loke the/exaggerate.

တစ်ဇွတ်ထိုး n /du zut htoe/Stubbornly.

တစ်တိတစ်တိ adv /da did a di/Little by little.

တစ်တီတူး adv /tit te due/lapwing.

တစ်ထောက်နားသည် v /ta htauk narr the/break journey.

တစ်ထိုင်တည်း n /ta htain de`/At one sitting.

တစ်နေကုန် adv /ta nay gon/Whole day long.

တစ်နေ့က adv /ta nayt ga/day before yesterday.

တစ်နေ့သောအခါ n /ta nayt thaw akhar/one day.

တစ်နိုင် n /ta nain/Within one’s capacity.

တစ်နည်းတစ်ဖုံ adv /ta nee ta phon/some other way.

တစ်နည်းအားဖြင့် n /ta nee arr phyint/conj.in other way.

တစ်နပ်စားဉာဏ် ta nat sarr nyan/trickey; good for once only.

တစ်ပါတီစနစ် n /ta parte sa nit/totalitarism.

တစ်ပါတည်း n /da bar dee/da bar deဲ along with.

တစ်ပါးကျွန် adv /da barr gyun/lackey.

တစ်ပင်တိုင် adj /da bin dain/solo;single.

တစ်ပိုင်းတစ်စ adj /da bainn da za/incomplete.

တစ်ပိုင်းသေသည် v /da bainn thay the/have a strong wish.

တစ်ပတ်ကျော့သည် v /da bat kyort the/repeat.

တစ်ပတ်နွမ်း adj /da bat nunn/second hand.

တစ်ပတ်ရိုက်သည် v /da bat yaik the/deceive.

တစ်ပန်းရှုံးသည် v /da bann shonn the/be handicapped.

တစ်ပန်းသာသည် v /da bann thar the/get the upper hand.

တစ်ပုံစံတည်း n /da bon zan deဲ uniformly.

တစ်ပုံတစ်ခေါင်း adv /da bon ta khaunn/lots of.

တစ်ပြူး n pair.

တစ်ပြေးတည်း adv da byaye deဲ equally.

တစ်ပြိုင်နက် adv /(n)/da byue./da byain net/simultaneously.

တစ်ပွဲတိုး adv /da bwe2 doe/something good for once only.

တစ်ဖူနာသည် v /ta phyue nar the/lose a right or chance.

တစ်ဖက်ကမ်းခက်သည် v /ta phet kann khat the/be an expert;be a master.

တစ်ဖက်စီးနင်း n /ta phet see ninn/onesidedly.

တစ်ဖက်စောင်းနင်း adv /ta phet saunn ninn/lopsidedly;unevenly.

တစ်ဖက်တစ်ချက် adv /ta phet ta chet/either side.

တစ်ဖက်လပ် n /ta phet lat/person blind in one eye.

တစ်ဖက်သား n /ta phet tharr/the other party.

တစ်ဖက်သတ် v /ta phet that/one sidely.

တစ်ဖြစ်လဲသည် adv ta phyit leဲ the|v.metamorphose.

တစ်မှေး n /ta hmaye/short nap;forty winks.

တစ်မျှော်တစ်ခေါ် n /ta hmyor ta khor/far away.

တစ်ယူသန် adv /ta yue than/extermist.

တစ်ယောက်တလဲ adv /ta yauk ta leဲ in rotation.

တစ်ယောက်တစ်ပေါက် n /ta yauk da bauk/discordantly.

တစ်ယောက်တစ်ပြန် adv /ta yauk da byan/by turns.

တစ်ရေး adv /ta yaye/stretch of sleep.

တစ်ရေးတမော n /ta yaye ta maw/nap.

တစ်ရေးနိုးသည် v /ta yaye noe the/wake up from stretch of sleep.

တစ်ရံဆံ n /ta yan zan/stranger.

တစ်ရပ်တစ်ကျေး n /ta yat da gyaye/distant lands.

တစ်ရှူးထိုး n /ta shue:doe/rashly.

တစ်ရှိန်ထိုး adv /da shein doe:/at one swoop.

တစ်လကိုးသီးတင်း adv /ta la koe tha dinn/a long time.

တစ်လောက n /ta law ga/recently.

တစ်လင်ကွာ adv /ta lin gwar/woman once divorced.

တစ်လင်တစ်မယားစနစ် n ta lin ta ma yarr sa nit|n.monogamy.

တစ်လမ်းမောင်း n /ta lann maunn/one way traffic.

တစ်လမ်းသွား n /ta lann thwarr/person heading for hell.

တစ်လုံးတစ်ဝတည်း n /ta lonn tawa deဲ completely.

တစ်လွှား adv /ta hlwarr/the whole;entire.

တစ်ဝက် n /ta wet/half.

တစ်ဝမ်းတစ်ခါး n /ta wunn ta kharr/sustenance for one person.

တစ်သမတ်တည်း n /ta th at hteဲ consistenly.

တစ်သားတည်း adv /ta tharr deဲ indivisibly.

တစ်သီးပုဂ္ဂလ adv /ta thee poke ga la/indicidual.

တစ်သေဝမတိမ်း adv /ta thaway ma teinn/exactly.

တစ်သက် adv for life.

တစ်သက်နှင့်တစ်ကိုယ် n /(n)/ta thet/lifetime./ta thet neဲt da go/in a lifetime.

တစ်သက်လျာ adv /ta thet lyar/lifetime.

တစ်သိုက်တစ်ဝန်း n /ta thaik ta wunn/all in a group.

တစ်သုတ် n /ta thoke/group;batch.

တစ်သန်း adv /ta thann/million.

တစ်သွေးတစ်မွေး n /ta thwaye ta mwaye/new and fresh look.

တစ်အား n /ta arr/with might and main.

တစ်အောင့် adv /ta aunt/a moment.

တစ်အောင့်တစ်နား n /ta aunt ta narr/for a while.

တည်ကိန်း n /te geinn/numerator.

တည်ကြက် n /teဲ gyet/decoy.

တည်ကြည်သည် v /te gye the/be steady.

တည်ခင်းသည် v /teဲ khinn the/display.

တည်ငြိမ်သည် v /te nyein the/be serene.

တည်ဆောက်သူ n /te sauk thue/builder.

တည်ဆောက်သည် v /te sauk the/builder.

တည်တံ့သည် v /te dant the/be stable.

တည်တည်ကြည်ကြည် v /te de kye gye/seriously.

တည်ထောင်သည် adj /te htaun the/establish.

တည်နေရာ n /te nay yar/location.

တည်ပုဒ် n /teဲ boke/headword;entry.

တည်ရာ n /te yar/place;station.

တည်ရှိခြင်း n /te shi gyinn/existence.

တည်ရှိသည် v /te shi the/be situated.

တည်သီး n /teဲ thee/persimmon.

တည့်တည့်လင်းလင်း v /ti di linn linn/openly.

တည့်မတ်သည် adv /teဲt mat the/be straightforward.

တည့်သည် v /teဲt the/be straight.

တည်းခိုခန်း n /teဲ kho gann/lodging house.

တည်းခိုသည် v /teဲ kho the/put up at;lodge.

တည်းဖြတ်ခြင်း n /tee phyat chin/edition.

တည်းဖြတ်သူ n /tee phyat thue/editor.

တည်းဖြတ်သည် v /tee phyat the/edit.

တတ်ကျွမ်းသည် v /tat kywann the/be skilled;be proficient.

တတ်စွမ်းသည် v /tat swann the/have the capability.

တတ်နိုင်သည် v /tat nain the/can;be able.

တတ်မြောက်သည် v /tat myauk the/complete a course of study.

တတ်ယောင်ကား n /tat yaung garr/charlatan.

တတ်သည် v /tat the/know;be clever.

တတ်အားသရွေ့ v /tat arr tha ywayt/to the best of ability.

တိတ်ခွေ n /teik khway/reel.

တိတ်ဆိတ်ခြင်း n /teik seik chinn/silence.

တိတ်ဆိတ်စွာ adj /teik seik swar/quietly.

တိတ်ဆိတ်သော adv /teik seik thaw/quiet.

တိတ်တိတ်ရသည့်ကလေး n /teik teik ya thi ka laye/illegitimate child.

တိတ္ထိ n /deik hti/heretic;hethan.

တိတ်ရီကော်ဒါ n /teik rekor dar/tape-recorder.

တိတ်သား n /teik tharr/tape.

တိတ်သည် adv /teik the/be silent.

တုတ် n /doke/stick.

တုတ်ကောင် n /toke kaun/threadworm.

တုတ်တပြန်ဓားတပြတ် n /doke dabyet darr da byet/furiously with cudgels and swords.

တုတ်ဓား adv /doke darr/sword stick.

တုတ်သည် v /toke the/eat.

တန် n /tan/ton.

တန်ခိုး n /da goe/power;pontency.

တန်ခိုးက္ကဒိပါဒ် n /da goe eik di bat/mystic power.

တန်ခိုးအာနိသင် n /dagoe ar ni thin/potency.

တန်ခိုးအာနုဘော် n /dagoe arnubor/power and glory.

တန်ဆာ n /tan zar/orn ent;implement.

တန်ဆာ n /tan zar/railway freight.

တန်ပြန်တော်လှန်ရေး n /tan byan tor hlan yaye/counter-revolution.

တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သည် v /tan pyan taik khaik the/counter-attack.

တန်ပြန်ထိုးစစ် n /tan pyan htoe zit/counter-offensive.

တန်ပြန်ထောက်လှမ်းရေး n /tan pyan htauk hlann yaye/counter intelligence.

တန်ပြန်ဝါဒဖြန့်ချေိီရး n /tan pyan warda phyant che yaye/counter propaganda.

တန်ပြန်သည် v /tan pyan the/counteract.

တန်ဖိုး n /tan boe/value.

တန်ဖိုးကြီးသော adj expensive.

တန်ဖိုးဖြတ်သည် v /tan boe phyat the/appraise.

တန်ဖိုးရှိသော n /(v)/tan boe kyee thaw. /tan boe shi

တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းများ tan boe shi thaw pyit see myarr/valuables.

တန်ရာတန်ကြေး n /tan yar tan gyaye/fair price.

တန်လှုပ်ခြောက်ခြားသော adj /ton hloke chauk charr thaw/frantic.

တန်လှုပ်သည် v /ton hloke the/tremble.

တန်သည် v /tan the/be worth.

တန့်သည် v /tant the/stop short.

တန်း adv /tann/bar; stick; frd; rope; wire.

တန်းကျော်ပြေး n /tann gyro pyaye/hurdles.

တန်းခုန် n /tann khon/high jump.

တန်းစီသည် v /tann se the/queue up.

တန်းညှိသည် v /tann hnyi the/dress the ranks.

တန်းတူရည်တူ v /dann due ye due/Equally.

တန်းတူသည် v /dann tue the/be equal.

တန်းတန်းမတ်မတ် adv /tann dann mat mat/Straight.

တန်းဖြုတ်သည် adv /tann phyoke the/dismiss ranks.

တန်းလန်း n /tann lann/Clinging.

တန်းလျား adv /tann yarr/r.bar racks.

တိန်ညင်(ငှက်) n /teinn nyet/sapan wood.

တိန်းညက် n /teinn nyet/sappan wood.

တုန်ကင်း n /ton kinn/cargo barge.

တုန်ခါသည် v /ton khar the/vibreate.

တုန်ချည့်သည် v /ton chi the/be weak and shaky.

တုန်တုန်ယင်ယင် n /ton don yin yin/Shakily.

တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသော adj /ton hloke phwe` kaunn thaw/horrible.

တပ်ကြပ် n /tat kyat/corporal;

တပ်ကြပ်ကြီး n /tat kyat kyee/sergeant.

တပ်ချသည် v tat cha the|v. encamp.

တပ်ခွဲ n /tat khwe`/company.

တပ်စု n /tat su/platoon.

တပ်စိပ် n /tat seik/section.

တပ်ဆင်သည် v /tat sin the/fix; set.

တပ်ဆုတ်သည် v /tat soke the/retreat.

တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု n /tat twin pon kan hmu/mutiny.

တပ်ထောက် n /tat htauk/quartermaster.

တပ်ထုတ်ပွဲ n /tat htoke pwe`/drumming out.

တပ်ထိန်း n /tat hteinn/military pokice.

တပ်ထိန်းချုပ် n /tat hteinn gyoke/Provost Marshal.

တပ်ထွက် n /tat htwet/exserviceman.

တပ်နယ် n /tat ne`/cantonment area.

တပ်ပြေး n /tat pyaye/deserter.

တပ်ဖျောက်သည် v /tat phyauk the/scige.

တပ်ဖြင့်ဝိုင်းသည် v /tat phyint wainn the/scige.

တပ်ဖြန့်သည် v /tat phyant the/deploy troops.

တပ်ဖွဲ့ n /tat phwe`t/military unit.

တပ်မ n /tat ma/brigade.

တပ်မတော် n /tat ma dor/army.

တပ်မတော်နေ့ n /tat ma dor nayt/Army Day.

တပ်မဟာ n /tat ma har/division.

တပ်မက်သည် v /tat met the/be infatuate.

တပ်မှူး n /tat hmue/commander.

တပ်ရေး n /tat yaye/adjutant.

တပ်ရေးချုပ် n /tat yaye gyoke/adjutant general.

တပ်ရင်း n /at yinn/battalion.

တပ်ရင်းမှူး n /tat yinn hmue:/battalion commander.

တပ်လှန့်သည် v /tat hlant the/put on alert.

တပ်သား n /tat tharr/private.

တပ်သားသစ် n /tat tharr thit/recruit.

တပ်သည် adv /tat the/fix; attach.

တိပ်ခွေ n /teik khway/tape.

တိပ်ရီကော်ဒါ n /taik recor dar/tape recorde.

တုပ်နှောင်သည် v Bind; fasten.

တုပ်သည် v /toke the/sting.

တမ်းစေ့သည် v /tann sayt the/come up to a standard.

တမ်းတသည် v /(v)/toke hnaun the/tann ta the/long; yearn.

တမ်းတမ်းစွဲ v /tann dann zwe`/Obsessively.

တိမ် n /tein/cloud.

တိမ်ကောသည် v /tein gaw the/extinct.

တိမ်ကျသည် v /tein kya the/be afflicted.

တိမ်ခိုး n /tein goe/gathering.

တိမ်ခိုးငါးပိ n /tein goe nga pi/soft and fine shrimp.

တိမ်ခြည် n tein gye|n. lambentwisp of clud.

တိမ်ခွပ်သည် v /tein kut the/collide with resultant lightning.

တိမ်တောက်သည် v /tein tauk the/glow with reflected light.

တိမ်တိုက် n /ttein daik/cloud bank.

တိမ်တောင် n /tein daun/cumulus.

တိမ်ထူသော adj /tein htue thaw/cloudy.

တိမ်ပုပ် n /tein boke/dark cloud.

တိမ်ဖုံးသော adj /tein phone thaw/cloud-capped.

တိမ်မကန်း n /tein ma gann/mackerel sky.

တိမ်မရှိသော adj /tein ma shi thaw/cloudless.

တိမ်မြုပ်သည် v /tein myoke the/disappear.

တိမ်မျှင် n /tein hmyin/cirrus.

တိမ်လိုက် n /tein laik/instrument for removing cataract from the eye.

တိမ်လွှာ n /tein hlwar/stratus.

တိမ်သလာ n /tein tha lar/eye cataract.

တိမ်သော adj /tein thaw/shallow.

တိမ်းစောင်းသည် v /teinn saunn the/tilt; bend; deviate.

တိမ်းညွတ်သည် v /teinn nyut the/be inclined to.

တိမ်းပါးသည် v /teinn barr the/die; deteriorate.

တိမ်းမှောက်သည် v /teinn hmauk the/capsize; derail.

တိမ်းရှောင်သည် v /teinn shaun the/evade; avoid.

တုံ့ကန်သည် v /tont kan the/recoil.

တုံ့ဆိုင်းသည် v /tont sainn the/hesitate.

တုံ့နှေးတုံ့နှေး v /tont hnaye ton hnaye/Haltingly.

တုံ့ပြန်မှု n /tont pyan hmu/reaction.

တုံ့ပြန်သည် adv /tont pyan the/react.

တုံ့သည် v /tont the/turn back.

တုံး n /tone/log; block of wood.

တုံးခေါက်သည် v /tone khauk the/sound a signal or alarm.

တုံးစပ် n /done zat/adjutant bird.

တုံးတိ n /tone di/Plainly; bluntly.

တုံးတို adv /tone do/hyphen.

တုံးတိုက်တိုက်ကမ်းတိုက်တိုက် v /tone taik taik kann taik taik/whatever the case may be.

တုံးထုံးချသည် adv /donn donn cha the/make a clear-cut decision.

တုံးပေပတ်သတ် n /donn bay kat that/doggedly; on enemy.

တုံးမောင်း adv /tonn maunn/log kept to be dropped on.

တုံးမြီးကွက် n /donn mee gwet/lesser adjutant.

တုံးရှည် n /donn shay/dash.

တုံးလုံး n /tone lonn/Lying; in nude.

တုံးလုံးစာ adv /tonn lonn zar/money for lean days.

တုံးလုံးပတ်လက် n /tonn lonn pet let/Spraling out.

တုံးသော adj /tone thaw/blunt; dull.

တုံးသည် v /tone the/cut, chop.

တယ်လီဖုန်း adv /te` le phonn/telephone.

တယ်လီဖုန်းခေါ်သည် v /te` le phonn khor the/ring up.

တယ်လီဖုန်းစကားပြောခွက် n /te` le phonn za garr pyaw gwet/mouth piece.

တယ်လီဖုန်းစက်ခလုပ်ခုံ n /te` le phonn set khal -oke khon/switch board.

တယ်လီဖုန်းနားထောင်ခွက် n /te` le phonn nar htaun gwet/ear piece.

တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဆွေးနွေးခြင်း n /te` le phonn phyint swaye nwaye gyinn/telephone discussion.

တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန် n /te` le phonn lann hnyun/telephone directory.

တြိ n /tri/three.

တြိဂံ n /tri gan/triangle.

တွငး်စား n /twin zarr/owner of an oil-well.

တွာသည် v /twa the/feel stiff.

တွားသည် n /twarr the/v crawl; creep.

တွားသွားကောင် twarr thwart gaun/reptiles.

တွေတွေ v /tway tway/continuously.

တွေဝသည် adv /tway way the/be indecisive.

တွေသည် v /tway the/waver.

တွေ့ကရာ n /twayt ga yar/any and everyghing.

တွေ့ကရာပြောသူ n /twayt gayar pyaw thue/driveller.

တွေ့ကရာပြောသည် v /twayt gayar pyaw the/drivel.

တွေ့ကြုံသည် v /twayt kyon the/come across.

တွေ့ဆုံသည် v /twayt son the/meet.

တွေ့ဆုံးရှင်းလင်းပွဲ n /twayt son shinn linn bwe`/conference.

တွေ့ထိသည် v /twayt hti the/touch; come into contact.

တွေ့နေကျနေရာ n /twayt nay gya nay yar/rendezvous.

တွေ့မြင်သည် v /twayt myin the/see.

တွေ့ရှိသည် v /twayt shi the/find.

တွေ့သည် v /twayt the/see, meet, come across.

တွေးခေါ်ပညာရှင် n /twaye khor pyin nyar shin/philosopher.

တွေးခေါ်မှုဒသာန n /twaye khor hmu da than a/philosophy.

တွေးခေါ်မှုမရှိသော adj /twaye khor hmu mashi thaw/hare brained.

တွေးခေါ်သည် v /twaye khor the/think.

တွေးဆသည် v /tway sa the/ponder.

တွေးထင်သည် v /tway htin the/assume.

တွေးမြော်သည် v /twaye myor the/premeditate; anticipate.

တွေးရှုသည် v /twaye shu the/ponder; reflect; consider.

တွေးလုံး n /twaye lonn/thought.

တွေးသည် v /twaye the/think, ponder.

တွဲ v /(n)/twe`/coach; wagon/

တွဲခုတ်သည် v /twe` khoke the/go out with an opposite sex.

တွဲချိတ်သည် v /twe` cheik the/attach to a train.

တွဲစပ်သည် v /twe` sat the/put into combi-nation.

တွဲထိုးသည် v /twe` htoe the/shunt coaches to a line.

တွဲဖက် n /twe` bet/counterpart.

တွဲဖက်သည် v /twe` phet the/do jointly.

တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး n /twe` bet a twin yaye hmue:/joint secretary.

တွဲဖက်အယ်ဒီတာ n /twe` bet e` detar/co-editor.

တွဲလဲ n /twe` le`/In a dangling position.

တွဲသော adj /twe` thaw/drooping; hanging.

တွဲသည် v /twe` the/link, attach.

တွဲသမ္မာန် adv twe` than ban|n. flat barge attached to a steamer side.

တွက်ကိန်း n /twet keinn/calculation.

တွက်ခတ်ခတ်သည် v /htwet khat khat the/cause mischief on leaving.

တွက်ခြေကိုက်သည် v /twet chay kaik the/turn out as expected.

တွက်စစ်သည် v /twet sit the/check; verify.

တွက်ဆသည် v /twet sa the/consider.

တွက်သည် v /twet the/nudge.

တွက်သည် v /twet the/work out arithmetical sums.

တွင်ကျယ်သည် v /twin kye` the/be important.

တွင်ခုံ n /twin khon/lathe.

တွင်စုပ်သည် v /twin soke the/apply cupping device.

တွင်တွင် n /twin twin/Continuously.

တွင်သည် v /twin the/be known sa.

တွင်း adv /twin/pit; well.

တွင်းကြွက် n /twin gywet/rat.

တွင်းချေ n /twin gyee/silt; debris.

တွင်းတူးစက် n /twin tue zet/excavator.

တွင်းတူးသည် v /twin tue the/drill.

တွင်းထွက်ပစ္စည်း n /twin dwet pyit see/mineral resource.

တွင်းနက်ကတိုး n /twin net ga doe/black creeper.

တွင်းပိုး n /twin boe/larva of beetle.

တွင်းအောင်းသည် v /twinn aunn the/hibernate.

တွတ် n /tut/grand child of three generations.

တွတ်တွတ် adj /tut tut/reddish.

တွန်ကျူးသည် v /tun kyue the/sing sweetly.

တွန်သည် v /tun the/make a vocal sound; crow.

တွန့်ဆုတ်သည် v /tunt soke the/stop short and draw.

တွန့်တိုသည် v /tunt doe the/be stingy.

တွန့်ရှုံ့သည် v /tunt shont the/be wrinkled.

တွန့်လိပ်သည် v /tunt leik the/be curled up.

တွန့်လိမ်သည် v /tunt lein the/be twisted.

တွန့်သည် v /tunt the/wrinkle; shrink.

တွန်းကန်သည် v /tunn kan the/propel.

တွန်းထိုးသည် v /tunn htoe the/push hard; jostle.

တွန်းလန်သည် v /tunn hlan the/repulse; repel.

တွန်းလှည်း n /tunn hle`/wheel barrow; push-cart.

တွန်းသင်္ဘော n /tunn thinnbaw/tugboat.

တွန်းသည် v /tunn the/push; urge; force.

တွန်းအား n /tunn arr/thrust; propulsion.

တွန်းအားပေးသည် v /tunn arr paye the/prod; exhort.

တွပ်ကွက် n /tup kwet/facet of a cut stone.

တွပ်သည် v /tup the/cut; nibble.

တွယ်ကပ်သည် v /twe` kat the/stick fast; adhere to.

တွယ်ကြိုး n /twe` gyoe/tag.

တွယ်ချိပ် n /twe` gyeik/safety pin.

တွယ်ချိပ်သည် v /twe` cheik the/cling.

တွယ်တာသော adj /twe` tar thaw/close.

တွယ်သာသည် v /twe` tar the/be strongly attached to.

တွယ်သည် v /twe` the/stick to; be attached to; cling to.

တွယ်အပ် n /twe`at/pin.

ထကားရားထိုင်ကားရားနှင့် v /hta karr yarr htain karr yarr hnint/Clumsily;awkwardly.

ထကြွသည် adv /hta kywa the/become active; rebel.

ထနောင်း n /hta naunn/acacia tree.

ထဘီ n /hta mein/woman’s skirt.

ထဘီနားခိုစားသည် v /hta mein narr kho sarr the/live on a woman’s income.

ထမငး်စားပွဲ n /2/hta minn za bwe`/dining table.

ထမနဲ n hta ma ne`|n. delicacy of glutin rice;oil; sesamum;groundnut.

ထမင်း n /hta minn/cooked rice.

ထမင်းကြော် n /hta minn gyor/fried rice.

ထမင်းကြမ်း n /hta minn gyann/leftover rice.

ထမင်းခူးသည် v /hta minn khue: the/spoon out rice.

ထမင်းချိုး n /hta minn gyoe/crust of cooked rice.

ထမင်းချက်သည် v /hta minn chet the/cook rice.

ထမင်းချိုင့် n /hta minn gyaint/tiffin carrier.

ထမင်းချဉ် n /hta minn gyauk/sour rice.

ထမင်းခြောက် n /hta minn gyauk/dried cooked rice.

ထမင်းစာသည် v /hta minn sarr the/eat rice.

ထမင်းစားပဲ n /1/hta minn sarr bwe`/reception with meals.

ထမင်းစားရေသောက် n /hta minn zar yay thauk/Just enough to get by.

ထမင်းဆိုင် adv /hta minn zain/inn.

ထမင်းဆုပ် n /hta minn zoke/rice – ball.

ထမင်းထုပ် n /hta minn doke/packet of rice and curry.

ထမင်းပွဲ n /hta minn bwe`/meal of rice and curry.

ထမင်းပွဲရှေ့ရောက် n /hta minn bwe` shayt yauk/Living in comfort.

ထမင်းဖြူ adv /hta min byue/plain rice.

ထမင်းဘူး n /hta minn bue:/lunch box.

ထမင်းရည် n /hta minn yay/gruel.

ထမင်းရည်ချောင်စီး n /hta ma yay chaunn see/adv ountifully.

ထမင်းရည်ပူလာလျှောလွှဲ hta ma yay bue lar shar hlwe`/avoid responsibility in a crisis.

ထမင်းလခပေးစားသူ adv /hta minn laga paye sarr thue/paying guest.

ထမင်းလုတ် n /hta minn loke/morsel of rice.

ထမင်းလုံးစီသည် v /hta minn lonn se the/rest after a meal.

ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခြင်း n /hta minn lonn ta say chauk chin/nightmare.

ထမင်းဟင်းချက်သည် v /hta minn huin chet the/cook.

ထမင်းအိုး n /hta minn oe/rice cooker.

ထမင်းအိုးကွဲသည် v /hta minn oe kwe`the/be ruined .

ထမင်းအိုးတစ်လုံးချက် n /hta minn oe ta lonn gyet/short time.

ထရေလာ n /htaray lar/trailer.

ထရံ n hta yan|n. bamboo wall.

ထရန်ဆစ္စတာ n /hta ran dit satarl/transister.

ထရပ်ကား n /hta rat karr/truck.

ထသည် v /hta the/get up;rise;stand;sprout.

ထာဝစဉ် n /htar wa zin/alwayas.

ထာဝရ n /htar war a phayarr/the Eternal God.

ထာဝရကာလ adv /hta war a kar la/eternity.

ထာဝရတည်တံ့သော adj /htar war a te dant thaw/immortal; eternal.

ထားသည် v /htarr the/put place keep.

ထိကပါးရိကပါး n /hti gabar yi gabar/insinuatingly.

ထိကရုံး adv /hti ga yonn/sensitive plant.

ထိခိုက်ကျဆုံးမှု n /hti gaik kya sonn hmu/casualty.

ထိခိုက်ခြင်း n /hti gaik chin/impact.

ထိခိုက်စေသည် v /hti gaik say the/wound.

ထိခို်က်နာကျင်သည် v /hti gaik nark yin the/injure.

ထိခို်က်နစ်နာခြင်း n /hti gaik nit nar gyinn/detriment.

ထိခိုက်မိခြင်း n /hti gaik mi gyinn/collision.

ထိခိုက်သည် v /hti gaik the/be injured.

ထိတွေ့သည် v /hti twayt the/be in touch.

ထိပါးသည် v /hti barr the/encroach.

ထိမိသည် v /hti mi the/be effective.

ထိရောက်သည် v /hti yauk the/yield result.

ထိသည် v /hti the/touch suffer.

ထီ adv /hte/lottery.

ထီထိုးသည် v /hti htoe the/try luck.

ထီထမ်းလမ်းလျှောက် v tee dann lann shauk/jobless person.

ထီပေါက်သည် v /hte pauk the/win a prize in a lottery.

ထီဖွင့်သည် v /hte phwint the/draw a lottery.

ထီး n /htee/umbrella.

ထီးချက် n /htee gyet/of umbrella.

ထီးထီး n /htee dee/alone.

ထီးထီးမားမား adv /htee dee marr marr/outstandingly.

ထီးနန်း adv /htee nann/kingship; throne.

ထီးနန်း n /hteenann/kingshipthrone.

ထီးနန်းချသည် n /(v)/hteen cha the/thee nann cha the/delthrone.

ထီးနန်းချသည် v /htee nann cha the/dethrone.

ထီးနန်းစွန့်ခြင်း n /htee nann sunt gyinn/abdication.

ထီးနန်းစွန့်သည် v /htee nann sunt the/abdicate

ထီးမှုနန်းရာ n /htee nue nann yar/courtly manners.

ထီးရံနန်းရံ n /htee yan nann yan/person owing allegiance to a king.

ထီးရိုး n /htee yoe/shaft of umbrella.

ထီးရိုးနန်းရိုး n /htee yoe nann yoe/royal blood.

ထီးရန်နန်းရန် n /htee yan nann yan/crown preince.

ထီးသုဉ်းနန်းသုဉ်း n /htee thonn nann thonn/loss of a nation’s sovereignty.

ထီးသုံးနန်းသုံး adj /htee thonn nann thonn/used by the royal court.

ထု n /du/mass.

ထုချေလွှာ n /htu gyay hlwar/letter of explanation.

ထုချေသည် v /htu gyay the/give anexplanation.

ထုခြေသည် v /htu chay the/crush.

ထုခွဲသည် v /htu khwe` the/shell property.

ထုတေ်ဝသူ v /htoke way thue/puvlisher.

ထုတေ်ဝသည် v /htoke way the/publish.

ထုထည် n /du de`/thickness; size.

ထုပိတ် v (on stairs).

ထုသားပေသားရသည် v /(n)/du beik/riser/htu tharr pay tharr ya the/hardened through experience.

ထုသည် v /htu the/strike, beat.

ထူထူထောင်ထောင် v /htue due htaun daun/Up and about.

ထူထောင်သူ n /the daunt hue/founder.

ထူထောင်သည် v /the daunt the/establish.

ထူထပ်သော adj /htue dat thaw/thick;dense.

ထူပါ n /htue par/erect, raise.

ထူပူသည် v /htue pue the/feel all hot.

ထူပိန်းသည် v /htue peinn the/be thickly covered.

ထူပြောသည် v /htue pyaw the/be full of.

ထူသည် n /htue the/erect, raise.

ထူအန်းသည် v /htue ann the/be swollen.

ထူး n /htue:/fetters.

ထူးကဲသော adj /htue: ke` thaw/outstanding.

ထူးခြားသော adj /htue: gyarr thaw/different.

ထူးချွန်သော adj /htue: gyun thaw/brilliant.

ထူးဆန်းသော adj /htue: zann thaw/strange.

ထူးပွတ် n /htue: put/pair of fetters.

ထူးမြတ်သော adj /htue: myant thaw/sacred.

ထူးသည် v /htue: the/reply to a call.

ထေသည် v /htay the/cover the loss.

ထေ့လုံး n /htayt lonn/sarcasm.

ထေ့သည် adv /htayt the/be sarcastic.

ထေးသည် v /htaye the/caulk with resin.

ထောပတ် n /htaw bat/butter.

ထောပတ်ပဲ n /htaw bat pe`/butter bean.

ထောပတ်သီး n /htaw bat thee/avocardo.

ထောမနာသည် v /htaw ma nar the/praise.

ထောလပတ် n htaw la bat|n. shampoo shrub.

ထောသည် adv /htaw the/roll in wealth.

ထော့ကျိုးထော့ကျိုး v /htort gyoe htorl gyoe/with a limp.

ထော်လော်ကန့်လန့် v /htor lor kant lant/contrarily.

ထော်သည် v /htor the/protrude.

ထံ htan/ppn. to.

ထံတျာ htan tyar/music.

ထံမှ v /htan ma/prep. from.

ထို adj that.

ထိုထိုဤဤ htoe doe e e/this and that.

ထိုနည်းတူ n /(n)/htoe/pro. /htoe nee due/in the s e way.

ထိုမှတစ်ပါး adv /htoe luna da parr/apart from that.

ထိုအခါ adv /htoe a khar/then.

ထို့ကြောင့် adv /htoet gyaunt/conj. because; therefore.

ထို့ထက် htoet det/conj. more than that.

ထို့နောက် htoet nauk/conj.then; after that

ထို့ပြင် htoet pyin/conj. besides that.

ထို့အတူ htoet a tue/conj. in the s e way.

ထိုးကျသည် v /htoe kya the/fall steep.

ထိုးကြိတ်ထည့်သည် v /htoe kyeik htet the/stuff.

ထိုးကြိတ်သည် v /htoe kyeik the/blow;beat.

ထိုးကွင်း v /htoe kyeik htet the/stuff.

ထိုးစစ် n /htoe zit/offensive action.

ထိုးစစ်ဆင်သည် v /htoe zit sin the/launch an offensive.

ထိုးဆေး n /htoe zaye/injection.

ထိုးဆိတ်သည် v /htoe seik the/peck.

ထိုးဆွသည် v /htoe swa the/pierce; provoke.

ထိုးဇာတ် n htoe zat|n. fictitious drama.

ထိုးထိုးထောင်ထောင် v /htoe doe htaun daun/spicily.

ထိုးနှံသည် adv /htoe hnan the/inject; tattoo.

ထိုးနှက်ချက် n /htoe hnet chet/blow;attack.

ထိုးနှက်သည် v /htoe hnet the/attack with force.

ထိုးဖောက်သည် v /htoe phauk the/penetrate.

ထိုးမုန့် n /htoe mont/pudding of glutin rice, sugar, coconut and oil.

ထိုးမြဲလက်မှတ် n /htoe mye`let hmat/signature.

ထိုးယွင်း၍ adv /htoe dwinn ywayt/precisely.

ထိုးဝါး n /htoe war/barge pole.

ထိုးသား n /htoe tharr/boatman.

ထိုးသည် adv /htoe:the/poke;jab;stab.

ထိုးသည် v /htoe the/knock down.

ထိုးသုတ်သည် v /htoe thoke the/swoop and snatch.

ထိုးသွင်းသည် v /htoe thwinn the/jab.

ထိုးအပ်သည် v /htoe at the/surrender.

ထက်ကြပ်မကွာ adj /htet kyat ma kwar/closely.

ထက်ခြမ်း adv /htet chann/in halves.

ထက်တိုင် adv /htet tain/ppin. up to.

ထက်ပိုင်း htet pain/in halves.

ထက်မြက်သော n /htet myetthaw/keen.

ထက်ဝက် n /htet wet/half.

ထက်ဝက် ဝက်သည် v /htet wet wet the/divide into halves.

ထက်ဝန်းကျင်း adj / htet wunn kyin/all directions.

ထက်သော adj /htet thaw/sharp.

ထက်သန်သော adv /htet than thaw/eager.

ထောက်ကြံ့ n /htauk kyant/terminalia tree.

ထောက်ကွက် n /htauk kwet/weak point.

ထောက်ခံစာ n /htauk khan zar/testimonial;credential.

ထောက်ခံသည် v /htauk khan the/support;second.

ထောက်ဆသည် v /htauk sa the/consider.

ထောက်ညှာသည် v /htauk hnyar the/be sympathetic.

ထောက်ပံ့ကြေး n /htauk pant gyaye/allowance stipend.

ထောက်ပံ့သည် v /htauk pant the/help;support.

ထောက်ပြသည် v //htauk pya the/point out.

ထောက်ရှာ bin /(n)/htauk shar/chaste tree.

ထောက်လှမ်းရေး n /htauk hlann yaye/intelligence.

ထောက်လှမ်းသည် v /htauk hlann the/investigate; enquire.

ထောက်သည် v /htauk the/prop; support.

ထိုက်တန်သော adj /htaik tan thaw/wcrthy; deserving.

ထိုက်ထိုက်တန်တန် v /htaik htaik tan dan/worthily; deservedly.

ထိုက်သင့်သည် adv /htaik thiarr lyor zwar/appropriately.

ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ adv /htaik thiarr lyor zwar/appropriately.

ထင်ကြေး n /htin gyaye/opinion.

ထင်ကြေးပေးသည် v /htin gyaye paye the/give opinion.

ထင်စားသည် v /htin zarr the/expect; hope; think.

ထင်ပေါ်သည် v htin por the|v. be famous.

ထင်မြင်ချက် n /htin myin gyet/opinion.

ထင်မြင်သည် v /htin myin the/believe;think.

ထင်မှတ်သည် v /htin hmt the/believe: think.

ထင်ယောင်ထင်မှား v /htin yaun htin hmarr phyit the/be misled.

ထင်ရာစိုင်းသည် v /htin yar sainn the/do as one please.

ထင်ရာမြင်ရာ n /htin yar myin yar/anything which comes to mind.

ထင်ရှားကျော်ကြားမှု n /htin sharr kyor kyarr hmu/popularity.

ထင်ရှားစေခြင်း n /htin sharr zay gyinn/elucidation.

ထင်ရှားစေသူ n /htin sharr zay thue/elucidator.

ထင်ရှားစေသည် v /htin sharr zay the/prove.

ထင်ရှားစွာ v /htin sharr zwar/obviously.

ထင်သည် v /htin the/think; opine.

ထင့်သည် adv /htint the/dovbt.

ထင်း n /htinn/fire wood.

ထင်းကလား n /htinn ka larr/partially burnt wood.

ထင်းခွေရေခပ် n /htinn gway yay gat/sundry household chores.

ထင်းခွေသည် v /htinn khway the/gather firewood.

ထင်းစည်း n /htinn zee/fagot.

ထင်းဆိုက်သည် v /htinn saik the/use as firewood.

ထင်းပေါက်သည် v /htinn pauk the/split firewood.

ထင်းပုံ n /htinn bon/wood pile.

ထင်းမီး n /htinn mee/wood fire.

ထင်းမီးသွေး n /htinn mee thwaye/charcoal.

ထင်းရှူး n /htinn yue:/conifer; pine; fir.

ထင်းရှူးဆီ n /htinn yue;ze/turpentine.

ထောင် n /htaun/prison; jail.

ထောင်ကျသည် v /htinn pauk the/be imprisoned.

ထောင်ကျအလုပ်ခေါင်း n /htaun gya aloke gaunn/convict overscer.

ထောင်ကြီးချုပ် n /htaun gyee gyoke/remand.

ထောင်ကြပ် n /htaun gyat/warder.

ထောင်ခဏခဏကျသူ n /htaung khan a khana kyat hue/jail bird.

ထောင်ခါသည် v /htaun khar the/set free prisoners in groups.

ထောင်ချသည် v /htaung cha the/send to prison.

ထောင်ချိုး n /daunt gyoe:/corner.

ထောင်ချောက် n /htaun gyauk/trap.

ထောင်ထောင်မောင်းမောင်း adj /htaun daun maunn maunn/tall and atrapping.

ထောင်ထွက် n /htaun dwet/ex-convict.

ထောင်ဒဏ် n /htaung dan/imprisonment.

ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း n /htaun dan ta thet da gyunn/life imprisonment.

ထောင်ပေါင်း n /htaun baunn/thousand.

ထောင်ပိုင် n /htaun bain/jail warden.

ထောင်ပြေး n /htaun byaye/escaped convict.

ထောင်ဖမ်းသည် v /htaun phann the/entrap; ensnare.

ထောင်ဘူး n /htaun bue; wa/wicketgate.

ထောင်မှူး n /htaun hmue:/jailer.

ထောင်မှူးကြီး n /htaun hmue; gyee/chief jailer.

ထောင်လှန့်ခြင်း n /htaun hlant gyinn/jail alarm.

ထောင်လွှားသည် v /htaun hlwarr the/be arrogant.

ထောင်ဝင်စာခံသည် v /htaun win zar khan the/ask permission to see a prisoner.

ထောင်သား n /htaun tharr/prisoner.

ထောင်အမှုထမ်း n /htaun a hmu dann/warder.

ထောင့် n /daunt/corner; angle.

ထောင့်ကျဉ်း n /daunt gyinn/acute angle.

ထောင့်ကျယ် n /daunt gye`/obtuse angle.

ထောင့်ကွေး n /daunt gwayt/curve; bend.

ထောင့်စေ့သည် v /daunt si the/be thorough going.

ထောင့်တိုင်းကိရိယာ n /daunt tainn kari yar/set-from hemiplegia.

ထောင့်တန်း v /daunt dann/Diagonally.

ထောင့်တန်းဆွဲသည် adv /daunt dann swe`the/suffer, from hemiplegia.

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း n /daunt byat myinn/diagonal.

ထောင့်မှန် n /daunt hman/right angle.

ထောင့်မှန်စတုဂံ n /daunt hman sat u gan/rectangle.

ထောင့်မှန်မကျိုးသော adj /daunt ma kyoe: thaw/indisciplined.

ထောင့်သည် v /daunt the/be tortuous.

ထောင့်သန်းနာ n /daunt thann nar/anthrax.

ထောင်းထောင်းထသည် v /htaunn daunn hta the/be fuming

ထောင်းသည် v /htaunn the/pound.

ထို်င်ခဲ့ n /htain gon/seat.

ထိုင်စားသည် v /htain sarr the/be unemployed.

ထိုင်မသိမ်းအင်္ကျီ n /htain ma the inn inngye/lady’s jacket worn by dancers.

ထိုင်သပိတ် n /htain tha beik/sit-in.

ထိုင်သည် v /htain the/sit; settle: set.

ထိုင်း n /htainn/Thai.

ထိုင်းမှိုင်းသော adj /htainn hmainn thaw/gloomy; dull.

ထိုင်းသည် v htainn the|v. be damp; be moist;be dull.

ထစ်ခနဲ v /htit kha ne`/at the least provocation.

ထစ်ချုန်းသည် adv /htit chonn the/let off a loud explosive noise.

ထစ်သည် v /1/htit the/make a nick or notch.

ထစ်သည် v /2/htit the/st mer; stutter.

ထစ်သည် v /htit the/emit a loud noise; sound

ထည်စွပ်ထည်လဲ n /hte`zut hte`le`/spare clothes.

ထည်ထည်ဝါဝါ hte`de`war war/grandly; magnificently.

ထည်လဲ adv /hte`le`/change of clothing.

ထည်ဝါသည် v /hte`war the/be grand.

ထည်သည် adv /hte` the/begrand; be proud.

ထည့်သည် v /htet` the/put in; insert.

ထည့်သွင်းဖော်ပြသည် v /htet` thwinn phor pya the/inscribe.

ထိတ် n /hteik/shackles;fetters.

ထိတ်ခတ်သည် v /hteik khat the/put in stocks.

ထိတ်တုံး n /hteik tonn/stocks.

ထိတ်ထိတ်ကြဲ adj /hteik deik kye`/best; highest; supreme.

ထိတ်ထိတ်ပျာပျာ v /hteik hteik pyar byar/agitatedky.

ထိတ်သည် v /hteik the/be alarmed.

ထုတ်ကုန် v /(n)/htoke kon/products; exports/

ထုတ်ချင်းပေါက် htoke chin bauk/Straight through.

ထုတ်နှုတ်သည် adv /htoke hnoke the/extract.

ထုတ်ပေးသည် v /htoke paye the/issue;give out; disburse.

ထုတ်ပယ်သည် v /htoke pe` the/remove.

ထုတ်ပြန်သည် v /htoke pyan the/proclaim.

ထုတ်ဖော်သည် v /htoke phor the/reveal.

ထုတ်ယူသည် v /htoke yue the/take out; extract.

ထုတ်လုပ်မှု n /htoke loke hmu/production.

ထုတ်လုပ်သူ n /htoke loke thue/producer.

ထုတ်သည် v /htoke the/take out; extract.

ထန်သော adj /htan thaw/stormy; violent stern.

ထန်း n /htann/toddy paim.

ထန်းခေါက်ဖာ n /hta gauk phar/basket of toddy fronds with cover.

ထန်းတက်သည် v /htann tet the/climb a todd; palm.

ထန်းတစ်ဖျား n /htann ta phyarr/height of a toddy-palm.

ထန်းနို့ n /hta not/spadix of a male toddy-palm.

ထန်းပလပ် n /htann ba lat/stub og toddy-palm branch.

ထန်းပင်မြစ် n /htabin myit/toddy palm shoot.

ထန်းဖူး n /hta phue:/toddy palm bud.

ထန်းရည် n /hta yay/toddy palm sap.

ထန်းရည်ခါး n /hta yay garr/fermented drink made from toddy sap.

ထန်းလက် n /hta nyet/toddy palm leaf or frond.

ထန်းလျက်ခိုးကောင် n /hta nyet khoe: gaun/large black stingless ant.

ထန်းလျှော် n /htann shor/twine from toddy fibres.

ထန်းသမား n /htann tha marr/toddy-palm climber.

ထန်းသီး n /htann thee/toddy fruit.

ထန်းသီးမုန့် n /htann thee mont/toddy fruit cake.

ထိန်ထိန်လင်းသည် v /htein dein linn the/be very bright.

ထိန်သည် v /htein the/shine glow.

ထိန်းကျောင်းသည် v /hteinn kyaunn the/herd.

ထိန်းချုပ်သည် v /hteinn choke the/control.

ထိန်းသည် v /hteinn the/look after; control.

ထိန်းသိမ်းထားခြင်း n /hteinn theinn htarr gyinn/detention.

ထိန်းသိမ်းသည် v /hteinn theinn the/preserve; detain.

ထပ်ကိ်န်း n /htat keinn/power.

ထပ်ကိန်းညွှန်း n /htat keinn hnyunn/index.

ထပ်ကိန်းရင်း n /htat keinn ynin/root.

ထပ်ကျော့သည် v /htat kyort the/repeat.

ထပ်ခိုး n /htat khoe:/mezzanine.

ထပ်တလဲလဲ n /htat ta le` le`/repeatedly.

ထပ်တူ adv /htat tue/Identically.

ထပ်တူထပ်မျှ adv htat tue htat hmya|adv. In the same way.

ထပ်တစ်ရာ adv /htat tayar/marigold; indain pancake.

ထပ်တွန့်သည် v /htat tunt the/talk back.

ထပ်မနား n /htat manarr be`/continuously.

ထပ်မံ adv /I/htat man ywayt/In addition.

ထပ်သည့် v /htat the/stack, pile, repeat.

ထိပ် adv /hteik/summit; top.

ထိပ် n /hteik wa/mouth: opening.

ထိပ်ကပ်နာ n /hteik kat nar/sinusitis.

ထိပ်စွန်း n /hteik sunn/apex.

ထိပ်တိုက် n /hteik taik/Head on; face to face.

ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်း adv /hteik taik twayt gyinn/confrontation.

ထိပ်တိုက်တွေ့သည် v /hteik taik twayt the/confront.

ထိပ်တန်း n /hteik tann/top position.

ထိပ်တန်းလျှိုဝှက် n /hteik tann hlyot hwet/top secret.

ထိပ်တုံးစေခြင်း n /hteik tonn zay gyinn/hebetation.

ထိပ်တုံးစေသည် v /hteik tonn zay the/hebetate.

ထိပ်ပြောင် n /hteik pyaun/balheaded person.

ထိပ်ဖူး n /heik phue:/bullet or projectile.

ထိပ်ဖျား n /1/hteik phyarr/summit top.

ထိပ်ဖျား n /2/hteik phyarr/acme.

ထိပ်သီး n /hteik thee/top liner.

ထိပ်သီးညီလာခံ n /hteik thee nye lar gan/summit conference.

ထုပ် n htoke|n. cross beam: tie beam.

ထုပ်ဆီးတိုးသည် v /htoke see toe: the/play hopscratch.

ထုပ်ပိုးသည် v /htoke poe the/pack.

ထမ်းစင် n /htann zin/stretcher.

ထမ်းစင်ထမ်းသူ n /htann zin htann thue/stretcher bearer.

ထမ်းဆောင်သည် v /htann saun the/serve.

ထမ်းပိုး n /daboe/yoke.

ထမ်းပိုးသည် v /htann poe the/carry on shoulder.

ထိမ် n /htein/nauclea tree.

ထိမ်ချန်မှု n /htein chan hmu/criminal concealment.

ထိမ်ချန်သည် v /htein chan the/keep back; cover up.

ထိမ်မြားခြင်း n /htein myarr gyinn/marriage.

ထိမ်ဝှက်သည် v /htein hwet the/conceal.

ထိမ်းမြားနိုင်သော adj /hteinn myarr nain thaw/marriageable.

ထိမ်းမြားသည် v /htein myarr the/marry.

ထုံကျဉ်သည် v /hton kyin the/be numbed.

ထုံဆေး n /hton zaye/local anaesthetic.

ထုံဆိုင်းစေသည် v /hton sainn zay the/deaden.

ထုံထိုင်းသည် v /hton htainn the/be lethargic.

ထုံနာကျဉ်နာ n /hton nark yin nar/palsy.

ထုံနာစို n /hton na zo/beri beri.

ထုံပေပေ v /hton pay bay/recalcitrantly.

ထုံမွမ်းသည် adv /hton munn the/impregnate with scent.

ထုံသင်းသည် v /hton thinn the/smell of sandal wood.

ထုံသည် v /1/hton the/be dull; be numbed; be torpoid.

ထုံသည် v /2/hton the/in fuse; instil.

ထုံး n /htonn/lime; custom.

ထုံးကျောက် n /htonn kyauk/limestone.

ထုံးကြက်တက်ရည် n /htonn kyet tet yay/clear lime water.

ထုံးခြောက်ရောင် n /htonn gyauk, yaun/buff colour .

ထုံးစံ n /htonn zan/custom.

ထုံးစံဓလေ့ n /htonn zan da layt/tradition.

ထုံးတမ်းစဉ်လာ n /htonn tann sin lar/tradition.

ထုံးဓာတ် n /htonn dat/calcium.

ထုံးနည်းဥပဒေ n /htonn nee u ba day/regulation.

ထုံးပေါက်သည် v htonn pauk the|v. damage through action of lime.

ထုံးဖွဲ့သည် v /htonn phwe`t the/dress hair, compose.

ထုံးမန်း n /htonn mann/slaked lime recited with mantras.

ထုံးသင်္ကန်း n /htonn thin gann/coat of white wash over stups.

ထုံးသည် n /htonn haunn/old and established custom.

ထယ် n /hte`/plough.

ထယ်စာ n /hte` zar/earth turned up by a plough.

ထယ်တုံး n /hte` donn/stock of a plough.

ထယ်ထိုးသည် v /the` htoe the/plough.

ထယ်ရေး n /hte`yaye/furrow made by plough.

ထယ်သန် n hte` than|n. plough beam.

ထယ်သွား n /hte`thwarr/plough share.

ထွာ n /htwar/nine inches.

ထွာဆိုင် n /htwar zain/two-hand spans.

ထွာသည် v /htwar the/measure by hand-span.

ထွားကျိုင်းသော adj /htwarr kyainn thaw/stout.

ထွားသော adj /htwarr thaw/large; chubby.

ထွေ n htway|n. pitching game.

ထွေခင်းသည် v htway khinn the|v. play pitching game.

ထွေထွေထူးထူး n /htway dway htue: due:/Of importance.

ထွေထွေရောရော adv /htway dway yar yar/variety.

ထွေပြားသည် v /htway pyarr the/be complicatedl

ထွေလီကာလီ v /htway le kar le/in all manners.

ထွေသည် adv /htway the/be worried; be tipsy.

ထွေး n /htwaye/the youngest.

ထွေးခံ n /htwaye gan/spitoon.

ထွေးတော် n /dwaye dor/aunt.

ထွေးရောယှက်တင် adv /dwaye yaw shet tin/Intimately.

ထွေးလေး n /dwaye laye/aunt.

ထွေးလုံးရစ်ပတ် v htwaye lonn yit pat|adv. overfamiliarly.

ထွေးသည် adv /htwaye the/spitout; wrap.

ထွက်ကုန် n /htwet kon/product; export.

ထွက်ချက် n /htwet chet/statement.

ထွက်ခွာခြင်း n /htwet khwar gyinn/departure.

ထွက်ခွာသည် v /htwet khwar the/leave; depart.

ထွက်စာ n /htwet sar/letter of resignation; outgoing mail.

ထွက်စာတင်သည် v /htwet sar tin the/submit a resignation.

ထွက်ပေါ်သည် v /htwet por the/appear.

ထွက်ပေါက် n /htwet pyauk/way out.

ထွက်ပြူသည် v /htwet pyue the/peep out.

ထွက်ပြေးခြင်း n /htwet pyaye gyinn/flight.

ထွက်ပြေးသူ n /htwet pyaye thu/run away.

ထွက်ပြေးသည် v /htwet pyaye the/flee; run away.

ထွက်ရပ်လမ်း n /htwet yat lann/way of escape; alchemy.

ထွက်သက် n /htwet thet/exhalation.

ထွင်လုံး n /htwin lonn/fabrication.

ထွင်သည် v /htwin the/clear away; invent; fabricate.

ထွင်းဖောက်သည် v /htwin phauk the/bore through.

ထွတ် မြင်းနာ n /htut myinn nar/running sore.

ထွတ်သည် v /htut the/remove seeds froms fruits.

ထွတ်အိုင်းနာ n /htut ainn nar/pustulationg sore.

ထွန်ကြောင်း n /htun gyaunn/furrow.

ထွန်ချေး n /htun gyee/earth sticking to a harrow.

ထွန်ခြစ် n /htun gyit/rake.

ထွန်စက် n /htun zet/tractor.

ထွန်တုံး n /htun donn/logattached to a harrow.

ထွန်တုံးပိတ်သည် v /htun donn peik the/finish harrowing.

ထွန်ယက်သည် v /htun yet the/harrow.

ထွန်ရေး n /htun yaye/tracks made by a harrow.

ထွန်သည် v /htun the/till; harrow.

ထွန်သန် n /htun than/shaft of a harrow.

ထွန်သွား n /htun twarr/tooth of a harrow.

ထွန့်ထွန့်လူးလူးသည် v /htunt dunt lue: the/roll in pain.

ထွန်းကားသည် v /htunn garr the/be prominent.

ထွန်းညှိသည် v /htunn hnyi the/light.

ထွန်းပေါက်သည် v /htunn pauk the/be outstanding.

ထွန်းလင်းသည် v /htunn linn the/shine.

ဒကာ n /dagar/donor.

ဒကာခံသည် v /dagar khan the/stand the expenses.

ဒကာမ female .

ဒညင်း(သီး) n /da ga ma/donor/(thee)/da nynin/djenkol bean.

္ဒကိုးလိုးကန့်လန့် adv obstructively

ဒမြ n /da mya/dacoit;robber.

ဒယီးဒယိုင် n /da yee da yain/with a stagger.

ဒရဝမ် adv /da ra wan/watch-man.

ဒရောသောပါး n /dayaw thaw barr/hurriedly.

ဒရိုက်ဘာ adv /da raik bar/driver.

ဒရယ် n /dayeဲ deer.

ဒလဟော n /dala haw/unchecked.

ဒလီ adv /da le/coarse sheet.

ဒလက်လည်သည် v /da let le` the/be in a whirl of work.

ဒလန် n /da lan/decoy; tout.

ဒလိမ့်တုံး n /da leint donn/roller.

ဒသာမ adj /da tha ma/decimal.

ဒဟတ် n /da hat/tectona tree.

ဒဟတ်သာကိုင်း n /da hat tha gain/wintercherry.

ဒါ n /dar/pron/this.

ဒါဇင် dar zin/dozen.

ဒါထက် n /dar det/conj. More than than.

ဒါန darn a/charity.

ဒါနဲ့ n /dar ne`t/conj. And so.

ဒါပေမဲ့ dar bay me`t/conj. but; however.

ဒါပဲ dar be`/int. that’s all.

ဒါပေါ့ dar port/int. of course.

ဒါဖြင့် dar phyunt/conj. if so.

ဒါဘာ dar bar/durbar.

ဒါယကာ n /dar ya kar/donor.

ဒါယိကာမ n /dar ya kar ma/donor.

ဒါရိုက်တာ n /dar raik tar/director.

ဒါလီ n /dar le/necklace; pendant.

ဒိစတြိတ် n /di sa treik/district.

ဒိဌ n /deik hta/surely; certainly.

ဒိဌိ adv /deik hti/belief; aethist.

ဒိဌိဝါဒ n /deik hti war da/dogmatism.

ဒိမိုကရေစီ n /de mo ka rayse/democracy.

ဒီ de/tide.

ဒီ n /de/pron. this.

ဒီကရီ n /de kare/decree.

ဒီချောင်း n /de chaunn/tidal creek.

ဒီဂရီ n /de gare/degree.

ဒီဇင်ဘာ n /de zin bar/December.

ဒီဇိုင်း n /de zainn/design.

ဒီဇယ် n /de ze`/diesel.

ဒီဇယ်ဆီ n /de ze` se/diesel oil.

ဒီဇယ်အင်ဂျင် n /de ze` in gyin/dieel engine.

ဒီဒီတီ n /de de te/D.D.T.

ဒီပလိုမာ n /de paloe mar/diploma.

ဒီပါ n /de par/island.

ဒီပါဝလီ n /de par wa le/Hindu festival of lights.

ဒီပိုး n /de poe/shipworm.

ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ n /de mo karase lo larr thue/democrat.

ဒီမှာ n /de hmar/here.

ဒီရေ adv /de yay/tide.

ဒီလုံး n /de lonn/Mongolian plover.

ဒီလှိုင်း n /de hlainn/tidal wave; surf.

ဒီးဒီး n /dee dee/profusely.

ဒီးဒူး adv /dee due:/soft wood tree.

ဒီးဒုတ် n /dee doke/brown fish-owl.

ဒု n /du/thickness.

ဒုစရိုက် n /du za yaik/vice, evil.

ဒုစရိုက်လောက n /du za yaik law ka/underworld.

ဒုတိယ adj /du ti ya/second.

ဒုတိယကမ႓ာစစ် n /du ti ya ka bar zit/Second World War.

ဒုနဲ့ဒေး n /su ne`t daye/plentifully.

ဒုဗိုလ် adv /dubo/second lieutenant.

ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး n /du bo gyoke kyee/lieutenant general.

ဒုဗိုလ်မှူးကြီး n /du bo hmue: gyee/lieutenant colonel.

ဒုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး n /du yay dat bog yoke kyee/vice-admiral.

ဒူလာ n /due lar/gout.

ဒူဝါ n /due war/kachin chieftain.

ဒူး n /due:/knee.

ဒူးခေါင်း n /due: gaunn/kneecap; patella.

ဒူးချောင်သည် v /due: chaun the/be wek in the knees.

ဒူးဆစ် n /due: zit/knee joint.

ဒူးထောက်သည် v /due: htauk the/kneel; surrender.

ဒူးပိတ် n /due: beik/parapet.

ဒူးရင်းယို n due: yinn yo|n. durain jam.

ဒူးရင်းသီး n /due: yinn thee/durian.

ဒူးရင်းဩဇာ n /due: yin aw zar/sour sop.

ဒူးလေး n /due: laye/crossbow.

ဒေစီ n /day se/daisy.

ဒေလီယာ n /day le yar/dahlia.

ဒေဝါလီခံသည် v /day warle khan the/apply for insol vency.

ဒေသ n /day tha/region; zone.

ဒေသကြီးသည် v /daw tha kyee the/be exceedingly.

ဒေသခံ n /day tha gan/native or resident.

ဒေသစိတ် n /day tha zeik/sector.

ဒေသစွဲ n /day tha zwe`/regional bias.

ဒေသနာ n /day tha nar/teachings of lord Buddha.

ဒေသဖြစ်သည် v /daw tha phyit the/be angry.

ဒေသူပုန်ထသည် v /daw tha bon hta the/be furious.

ဒေသန္တရ adj /day than tara/regional.

ဒေသန္တရဗဟုသုတ n /day than tara bah u thu ta/general knowledge of regions.

ဒေါကန်သည် v /daw kan the/be very angry.

ဒေါကြီးမောကြီး n /daw gyee maw gyee/angrily.

ဒေါန adv /dawn a/Indian worm wood.

ဒေါသကြီးသည် v /daw tha kyee the/be exceedingly.

ဒေါသဖြစ်သည် v /daw tha phyit the/be angry.

ဒေါသူပုန်ထသည် v /daw tha bon hta the/be furious.

ဒေါ့ရင်းကောင် n /dort yinn gaun/cicada.

ဒေါ်ကြီး n /dor gyee/aunt.

ဒေါ်ဒေါ် n /dor dor/aunt.

ဒေါ်လာ n /dor lar/dollar.

ဒေါ်လေး n /dor lay/aunt.

ဒံပေါက် adv /dan bauk/biriyani.

ဒိုက9စား n /daik za barr/wild rice.

ဒိုတီ n /do te/dhoti.

ဒိုဘီ n /do be/dhobi; laundry man.

ဒိုဘီဆိုင် n /do be zain/laundry.

ဒိုဘီပေးသည် v /do be paye the/send to the laundry.

ဒို့ n /dot/pron. we.

ဒို့များ dot myarr/pron. we.

ဒိုး doe/small missile in a g e of pitch.

ဒိုး n /doe/solodrum.

ဒိုးခနဲဒတ်ခနဲ n /doe ga ne` det ka nae`/smartly.

ဒိုးတူပေါင်ဖက် adv /doe due baun bet/working as comrades.

ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် adv /doe: doe: dauk dauk/frankly.

ဒိုးပတ် n /doe bat/short drum.

ဒက် adv /det/dandruff.

ဒက်ခနဲ n /det khan e`/immediately.

ဒက်ထိ adv /det hti/face to face.

ဒုက္ခ n /doke kha/trouble; pain.

ဒုက္ခစခန်း n doke kha sa khan|n. refugee camp.

ဒုက္ခတွေ့သည် v /doke kha twayt the/be in troble.

ဒုက္ခပေးသည် v /doke kha paye the/give trouble.

ဒုက္ခမရှာပါနှင့် v /doke kha ma shar bar ne`t/exp. Please don’t bother.

ဒုက္ခရှာလို့ n /doke kha shar lo/exp. Why bother.

ဒုက္ခရှာသည် v /doke kha shar the/seek troble.

ဒုက္ခသည် v /doke kha the`/refugee.

ဒုက္ခိတ n /doke khi ta/disabled person; cripple.

ဒေါက် n /dauk/prop; but tress.

ဒေါက်စရစ် n /dauk za yit/flowering climber.

ဒေါက်တာ n /dauk tar/doctor.

ဒေါက်ဖိနပ် n /dauk pha nat/high heels.

ဒေါက်ဖြုတ်သည် v /dauk phyoke the/disgrace in public.

ဒေါက်လှည်း n /dauk hle`/cart with spoked wheels.

ဒိုက် n daik|n. flotsam.

ဒင် n /din/butt; punner.

ဒင် n /din/choice.

ဒင်္ဂါး n /din garr/coin.

ဒေါင်ကျကျပြားကျကျ v /daunn kya kya pyarr kya kya/come what may.

ဒေါင်ချာစိုင်းသည် adv /daun gyar sainn the/be in a whirl.

ဒေါင်တင်းသည် v /daunt inn the/be arrogant.

ဒေါင်ဒေါင်မြည်သည် v /daun daun mye the/be up to the standard.

ဒေါင့်တလောင်(ပင် n /)/daunt ta laun/creeper with glossy leaves.

ဒေါင့်တလိပ်(ပင် n /)/daunt ta leik/creeper with olivegreen blossoms.

ဒေါင့်သန်းနာ n /dunt thann nar/anthrax.

ဒေါင်း n /daunn/pea fowl.

ဒေါင်းခွက် n /daunn gwet/peacock design.

ဒေါင်းဆပ်ပြာ(ပင် n /)/daunn sat pyar/shrub with edible berries.

ဒေါင်းဆုပ် n /daunn zoke/peacock flower.

ဒေါင်းတောက်သည် v /daunn tauk the/be dizzy.

ဒေါင်းတည်မောင်းတည် n /daunn de maunn de/with a mighty demeanour.

ဒေါင်းဖို n /daunn bo/peacock.

ဒေါင်းဖန်ဝါပန်း n /daunn phan war bann/zinnia.

ဒေါင်းမ n /daunn ma/peahen.

ဒေါင်းမုတ်ဆိတ် n /daunn mote sate/bulrush.

ဒေါင်းလေး adv /daunn laye/peachick.

ဒေါင်းလန်း n /daunn lann/big curcular tray on a stand.

ဒိုင် n /dain/trading centre.

ဒိုင်ခံသည် v /dain khan the/be a banker.

ဒိုင်ခွက် n /dain gwet/dial.

ဒိုင်နမို n dain na mo|n. dynamo.

ဒိုင်နိုဆော n /dain no saw/dinosaur.

ဒိုင်ဗင်ထိုးစင် n /dain bin htoe zin/diving board.

ဒိုင်ဗင်ထိုးသည် v /dain bin htoe the/dive.

ဒိုင်ယာရီ n /dainyar re/diary.

ဒိုင်လူကြီး n /dain lu gyee/umpire or referee in sports.

ဒိုင်း n /dain yar re/diary.

ဒိုင်းနမိုက် n dain na maik|n. dynamite.

ဒိုင်းလွှ n /dain hlwa/bowsaw.

ဒိုင်းဝန်း n /dainn wunn/cylindrical fish trap.

ဒဏ် adv /dan/punishment.

ဒဏ်ကျေဆေး n /dan kyay zaye/embrocation.

ဒဏ်ကျေသည် v /dan kyay the/heal.

ဒဏ်ခံသည် v /dan khan the/suffer; buffer.

ဒဏ်ခတ်သည် v /dank hat the/inflict punishment.

ဒဏ်ငွေ n /dan ngway/fine.

ဒဏ္ဍရီဆန်သော adj /dan dar ye san thaw/legendary.

ဒဏ်ဏ္ဍာရီ n /dan dar ye/legend; fable.

ဒဏ်တပ်သည် v /dan tat the/fine.

ဒဏ်ထိသည် v /dan hti the/be punished.

ဒဏ်ပိသည် v /dan pi the/suffer.

ဒဏ်ပေးသည် v /dan paye the/punish.

ဒဏ်ရာ n /dan yar/wound.

ဒုတ္တာ n /doke htar/blue vitriol;copper sulphate.

ဒုတ်ဒုတ်ထိ n /doke doke hti/to the hilt.

ဒန် n /dan/aluminium.

ဒန္တစို n /dan da zo/pyorrhoea.

ဒန္တသုခ n /dan ta thu kha/tooth ache plant.

ဒန်ပူ n /da bue/twig used to clean teeth.

ဒန်ပူစားသည် v /dan bue sarr the/brush teeth with twig.

ဒန်ပေါက်ထမင်း n /dan bauk hta minn/curried rice.

ဒန့်ကျွဲ n Negro coffee.

ဒန့်သခွား dant tha khwar/dant tha khwarr(n)/(n)/dant gywe`/small cucumber.

ဒန့်သလွန် adv /dant tha lun/drumstick.

ဒန်း n /dann/henna tree.

ဒန်း n /dann/swing.

ဒန်းစီးသည် v /dann see the/swing.

ဒန်းပန်း n dann bann|n. garden balsam.

ဒိန်ခဲ n /dein ge`/cheese.

ဒိန်ခဲစိမ်း n /dein ge` zeinn/curd.

ဒိန်ခဲရောင်းသူ n /dein ge` yaunn thue/cheese monger.

ဒိန်ချဉ် n /dein gyin/yoghurt.

ဒိန်းတလိန်းနတ်ဖမ်းသည် v /deinn da lain nat phann the/be infatuated.

ဒုန်းစိုင်းသည် v /donn sainn the/ride at a gallop.

ဒုန်းပြေးသည် v /donn pyaye the/run at full speed

ဒုံ n /don/baseline; backstop.

ဒုံနာ n /don nar/simpleton.

ဒုံမင်း n /don minn/zitherlike stringed instrument.

ဒုံရင်း n /don yinn/starting pint.

ဒုံး n /don/rocket.

ဒုံးကလား n /donn ka larr/carpenter’s jack.

ဒုံးခံသည် v /donn khan the/put to daily use.

ဒုံးခွင်းဒုံး n /donnkhwinn donn/anti missile.

ဒုံးပျံ n /donn byan/rocket; missile.

ဒုံးပျံထိပ်ဖူး n /donn byan hteik phue:/nose cone.

ဒုံးပျံလွှတ်စင် n /donn byan hlut sin/launching pad.

ဒုံးဝေးသည် v /donn waye the/be stupid.

ဒုံးအက n /donn a ka/lively folk dance of Kayin nationals.

ဒယ် n /(n)/de`/frying pan/

ဒယ်စောက် de` zauk/deep frying pan.

ဒယ်ပိုင်း n /de` bainn/frying pan.

ဒယ်ပြား n /de` byarr/griddle.

ဒယ်အိုးကင်း n /de` oe gin/small frying pan.

ဒယ်အိုးကြီး n /de` oe gyee/cauldron.

ဒယ်အိုးလေး n /de` oe lay/pannikin.

ဒဿနိကဗေဒ n /da tha ni ka bay da/philosophy.

ဒုဿီလ n /doke the la/depraved person.

ဒြပ် n /drat/matter; substance.

ဒြပ်စင် n /drat sin/element.

ဒြပ်ထု n /drat du/mass.

ဒြပ်နှော n /drat hnaw/mixture.

ဒြပ်ပေါင်း n /drat paunn/compound.

ဒွိဟဖြစ်သည် v /dwi ha phyit the/be in doubt.

ဒွေးလေး n /dwaye laye/aunt.

ဒွေးလမ်း n /dwaye lann/dual tracks.

ဒွန်တွဲသည် v /dun twe` the/be in pairs.

ဒွန်းစဏ္ဏား v /dunn sann darr/grave digger.

ဓန n /dana/property; wealth.

ဓနရှင် n /da na shin/capitalist.

ဓနရှင်ပေါက်စ n /dana shin pauk sa/dana shin pauk sa/petit boutzeois.

ဓနရှင်ဝါဒ n /da na shin war da/capitalism.

ဓနသဟာယ n /dana tha har ya/common wealth of nations.

ဓနိ n /dani/nipa palm.

ဓနိထိုးသည် v /dani htoe; the/stitch nipa leaves into thatch.

ဓနိပျစ် n /dani byit/stitched nipa leaves.

ဓနိမိုးသည် v /dani moe the/roof with thatch.

ဓနိရည် n /da ni yay/nipa juice.

ဓနုန်း n /da nonn/thorny palm.

ဓမင်း n /d inn/funnel shaped fish trap.

ဓမင်းငါးပိ n daminn ngapi|n. ngapi made of small fish and prawns.

ဓလေ့ထုံးစံ n /da layt htone zan/custom; tradition.

ဓာတုပစ္စည်း n /dart u pyit see/chemical.

ဓာတုဗေဒ n /dartu bay da/chemistry.

ဓာတုလက်နက် n /dar tu let net/chemical weapon.

ဓား n /darr/knife; sword.

ဓားခုတ်ကောင် n /darr goke kaun/grass-hopper.

ဓားခွေး n /dar khwaye/iron collar at the butt-end of knife.

ဓားစာခံ n /da zar gan/hostage; scapegoat.

ဓားထက်သည် v /darr htet the/be powerful.

ဓားနှေင့် n /da hnaunt/back of sword; knife.

ဓားပြ n /da byarr/blade of knife.

ဓားဖြင့်ခုတ်သည် v /darr phyint khoke the/hack; hew.

ဓားဖြင့်ထိုးသည် v /darr phyint htoe the/stab.

ဓားမ n /d a/. Knife with broad blade.

ဓားမောက် d auk/knife with a broad blade and curved point.

ဓားမင်း n dam inn|n. tang of knife or sword.

ဓားမြှောင် n /da hmyaun/dagger.

ဓားရေး n /darr yaye/art of sword-fighting.

ဓားရိုး n /da yoe/hilt; handle.

ဓားလွတ် n /da lut/bare sword.

ဓားလွယ် n /da lwe`/sword in scabbard.

ဓားလွယ်ခုတ် v /da lwe` goke/diagonally.

ဓားသသည် n /darr tha the/sharpen the blade.

ဓားသွေးကျောက် n /darr thwaye gyauk/whet stone.

ဓားအိမ် n /darr ein/scabbard.

ဓိဌာန်သည် v /deik htan the/take an oath; vow.

ဓူဝံ n /due wun/Pole-Star.

ဓာတ် n /dat/mineral.

ဓာတ်ကူပစ္စည်း n /dat kue pyit see/catalyst.

ဓာတ်ကင်သည် v /dat kin the/undergo radiotherapy.

ဓာတ်ကြိုး n /dat kyoe:/cable.

ဓာတ်ခဲ n /dat khe`/dry cell battery.

ဓာတ်ခဲသုံးရေဒီယို n /dat khe` thonn ray de yo/transistor radio.

ဓာတ်ချုပ်သည် v /dat choke the/be constipated.

ဓာတ်ခွဲခန်း n /dat khwe` gann/laboratory.

ဓာတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ n /dat khwe` gann thonn pyit see myarr/laboratory apparatus.

ဓာတ်ခွဲသည် v /dat khwe` the/analyse chemically.

ဓာတ်ခွက် n /dat khwet/microphone.

ဓာတ်ငွေ့ n /dat ngwayt/gas.

ဓာတ်ငွေ့ကာမျက်နှာဖုံး n /dat ngwayt gar myet na phonn/gas mask.

ဓာတ်ငွေ့ခန်း n dat ngwayt gann|n. gas chamber.

ဓာတ်စာ n /dat sar/diet.

ဓာတ်စာကျွေးသည် v /dat sar kywaye the/give a diet.

ဓာတ်စက် n dat set|n. gramophone.

ဓာတ်ဆား n /dat srr/mineral salt.

ဓာတ်ဆီ n /sat se/petrol; gasoline.

ဓာတ်ဆီဆိုင် n /dat se zain/petrol station.

ဓာတ်ဆီအင်ဂျင် n /dat se in gyin/petrolengine.

ဓာတ်တော် n /dat tor/relics od Buddha.

ဓာတ်နှုတ်သည် v /dat hnoke the/take a purgative or laxative.

ဓာတ်ပုံ n /dat pon/photo graph.

ဓာတ်ပုံဆရာ n /dat pon sayar/photographer.

ဓာတ်ပုံပညာ n /dat pon pyin nyar/photography.

ဓာတ်ပုံရိုက်သည် v /dat pon yaik the/take photograph.

ဓာတ်ပျက်သည် v /dat pyet the/suffer from stomach upset.

ဓာတ်ပြား n /dat pyar/record.

ဓာတ်ပြုသည် v /dat pyu the/react.

ဓာတ်ဘူး n /dat bue:/thermos flask.

ဓာတ်မီး n /dat mee/electric light.

ဓာတ်မီးခြစ် n /dat mee gyit/mechanical.

ဓာတ်မီးပူ n /dat mee bue/electric iron.

ဓာတ်မြေဩဇာ n /dat myay auzar/chemical-fertillizer.

ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည် n /dat hman yaun gye/X-rays.

ဓာတ်ရထား n dat ya htarr|n. tramcar; street car.

ဓာတ်လိုက်သေသည် v /dat laik tay the/be electrocuted.

ဓာတ်လိုက်သည် v /dat laik the/experience an electric shock.

ဓာတ်လုံး n /dat lonn/philosopher’s stone.

ဓာတ်လှေခါး n /dat hlay garr/lift; elevator.

ဓာတ်လှေခါးမောင်းသူ n /dat hlay garr maunn thue/lift man.

ဓာတ်လျှောသည် v /dat shaw the/have diarrhea.

ဓာတ်သိ n /dat thi/intimate.

ဓာတ်သတ္တု n /dat that tu/mineral.

ဓာတ်အား n /dat arr/electric power.

ဓာတ်အားစက်ရုံ n /dat arr set yon/power house.

ဓာတ်အိုး n /dat oe/accumulator.

ဓမ္မ n damma|n. teachings of.

ဓမ္မ န္တရယ် n /da man daye`/danger to the teachings of Buddha.

ဓမ္မကထိက n damma ka hti ka|n. teacher of morals.

ဓမ္မတာ n damatar|n. law of nature.

ဓမ္မတာဝန် n dama tar wun|n. pregnancy.

ဓမ္မဓိဌာန် n /d a deik htan/objectivity.

ဓမ္မဓိဌာန်ကျသည် adv /(v)/da ma deik htan kya the/be objective.

ဓမ္မဓိဌာန်မေးခွန်း n /da ma deik htan maye gunn/objective questions.

ဓမ္မရုံ n /da mar yon/community hall for religious.

ဓမ္မသာလာ n damma thar lar|n.hall for holding damma lectrures.

ဓမ္မသတ် n dama that|n. code of laws.

နကျယ်ကောင် n /ha gye`gaun/wasp.

နကျယ်အိမ် n /na gye`ein/mud cell of wasp.

နဂဘာရီ n /na ga barye/coconut from Nicobar island.

နဂါး n /nagarr/dargon.

နဂါးကျစ် n /naga gyit/solid lava from mud volcano.

နဂါးငွေ့တန်း n /naga ngwayt dann/the Milky Way.

နဂါးပွတ် n /naga bwet/mud volcano.

နဂို n /nago/smething in born.

နဒီ n /nade/river.

နနွင်း n /na nwinn/sa nwuin/tumeric.

နနွင်းခါး n /na nwiun garr/bitter turmeric.

နနွင်းတက် n /na nwuin det/turmeric root.

နပန်းလုံးသည် v /na bann lonn the/wrestle.

နပန်းသမား n /na bann tha marr/wrestler.

နဖား n /na pharr/dragholes; eye of needle.

နဖားကြိုး n /na pharr gyoe/nose-ring.

နဖားကြိုးတပ်သည် v /ha pharr gyoe tat the/lead by the nose.

နဖူး n /na phue:/brow;fore head.

နဖူးစာ n /naphue:zar/destiny.

နဖူးစည်း n /naphue: zee/headband.

နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ n /haphue: dwayt due: dwayt/Face to face.

နဖူးရေဒူးရေ adv /naphue: yay due: yay/general appearance.

နဘေ n /nabay/rhyming words.

နမော်နမဲ့ n /na marr na me`t/heedlessly.

နမှုနာ n na mue nar|n. specimen; sample; example.

နမှုနာပြသည် v /na mue nar pya the/exemplify.

နရွဲ(ပင် adv /)/naywe`/tree bearing plum-like fruits.

နဝမ adj nawama|adj. nineth.

နဝရတ် n /nawarat/nine precion stones.

နဝင်းကျေသည် v /na win kyay the/be divisible by nine.

နသည် v /na the/be stupid; be dull; be a simpletion.

နာကျင်သည် v /nark yin the/be hurt.

နာကြည်းသည် v /nar kyee the/feel bitter.

နာခံသည် v /nar gan the/obey an order.

နာဂ n /nar ga/group inhabiting the north west region of Myanmar.

နာတာရှည် n /nar tar shay/chronic illness.

နာတာလူးပွဲတော် n /nar tar lue: pwe`dor/Christmas.

နာနာ n /nar nar/thoroughly.

နာနာဘာ adv /nar nar bar wa/ghost;evil spirit.

နာနတ်လျှော် n /nar nat shor/sisal hemp.

နာနတ်သီး n /nar nat thee/pine-apple.

နာမ n nar ma|n. name.

နာမကျန်းခြင်း n /na ma kyann gyinn/illness.

နာမဝိသေသန n /nar ma wit hay tha na/adjective.

နာမည် n nar me`|n. name.

နာမည်ကောင်း n nar me`gaunn|n. good name;reputation.

နာမည်ကြီး n /nar me`gyee/well known person or thing.

နာမည်ခံ n /nar me`gan/figure-head.

နာမည်ဆိုး n /nar me`zoe/notoriety.

နာမည်ထွက်သည် v /nar me` htwet the/be known as.

နာမည်ပေးသည် v nar me` paye the|v. name; christen.

နာမည်ပျက်စာရင်း n /nar me`byet sayinn/black-List.

နာမည်ပျက်သည် v /nar me`pyet the/lose reputation.

နာမည်မဖော်ပြသော adj /nar me`ma phor pya thaw/anonymous.

နာမည်မှားခေါ်သည် v nar me`hmarr khor the|v. misname.

နာမည်ယူသည် v nar me`yue the|v. take good name.

နာမည်ရင်း n nar me`yinn|n. real name.

နာမည်ဝှက် n /nar me`whet/pseudonym.

နာယက n /nar ya ka/patron.

နာယူသည် v /nar yue the/listen respectfully.

နာရီ n /nar ye/clock;watch;time hour.

နာရီစင် n /nar ye zin/clock tower.

နာရီပြင်သူ n /nar ye pyin thue/watch marker.

နာရီလုပ်သူ n /nar ye loke thue/horologist.

နာရီဝက် n /nar ye wet/half an hour.

နာရေး n /nary aye/sorrow or death.

နာရေးကြော်ငြာ n /nr yaye kyor nyar/obituary notice.

နာလိုခံခက်သည် v /nar lo khan khet the/feel impotent with rage.

နာလိုသည် v /nar lo the/welcome another’s success.

နာလန်ထခြင်း n /na lan hta gyinn/convalescence.

နာလန်ထသည် v /na lan hta the/convalesce.

နာလန်ထူသည် v /na lan htue the/recover.

နာသည် v /1/nar the/suffer pain;loss.

နာသည် v /2/nar the/listen a sermon.

နား n /narr/ear.

နားကလောသည် v /narr ka law the/hate to hear.

နားကိုက်သည် v /narr kaik the/suffer from earache.

နားကပ် n /na gat/earring.

နားကျပ်သည် v /nar kyat the/relieve an earitch with a feather.

နားကြားလွဲသည် v /narr gyarr lwe`the/mishear.

နားကြပ် n /na gyat/stethoscope; earphone; hearing aid.

နားကွင်း n /na gwinn/earring.

နားခါးသည် v /nar kharr the/hate to hear.

နားခံသာသည် v /nar khan thar the/be bearable to the ear.

နားချသည် v /narr cha the/persuade.

နားချမ်းသာသည် v /narr chann thar the/be pleasant to the ear.

နားငြီးသည် v /narr nyee the/be tired of hearing.

နားစိုက်သည် v /narr saik the/listen attentively.

နားစည် n /narr se/eardrum.

နားစွန်နားဖျားကြားသည် v /na zun na pyarr kyarr the/hear incompletely.

နားဆွဲ n /na swe`/eardrops.

နားထင် n /na htin/temple.

နားထောင်သည် v /narr htaun the/listen.

နားပါးသည် v /narr parr the/have sharp ears.

နားပူသည် v /narr pue the/nag.

နားပေါက် n /narr bauk/ear hole.

နားပေါက်သည် v /narr pauk the/come to known.

နားပင်သည် v /narr pinn the/be deaf.

နားပြည်ယိုခြင်း n /nar pye yo gynin/otorrhoea.

နားပြည်ယိုသည် v /narr pye yo the/suffer from otorrhoea,

နားဖာကလော် n /na phar ga lor/instrument for removing earwax,

နားဖာချေး n /na phar gyee/earwax; cerumen,

နားယောင်သည် v /narr yaun the/be deceived.

နားယဉ်သည် v /narr yin the/be used to hearing.

နားရင်းအုပ်သည် v /na yuin oke the/cuff;box.

နားရိုင်းသည် v /narr yainn the/be strange to the ear.

နားရည်ဝသည် v narr yay wa the|v. be thoroughly familiar by hearing.

နားရွက် n /nay wet/outer ear or pinna.

နားရှက်သည် v /narr shet the/be emvbarrassed by hearing.

နားရှင်းသည် v /narr shinn the/understand clearly.

နားရှုပ်သည် v /narr shoke the/be confused by hearing.

နားလည်မှု n /narr le`hmu/understanding.

နားလည်သည် v /narr le`the/comprehend.

နားလှည့်ပါးလှည့် v /na hle`t pa hle`t/Deceitfully.

နားလှည့်သည် v /narr hle`t the/deceive.

နားလျှံသည် adv /narr shan the/hear over.

နားဝေးသည် v /narr waye the/be dull-witted.

နားဝင်ချိုသည် v /na win cho the/be pleasant to the ear.

နားဝင်သည် v /narr win the/accept.

နားသည် v /narr the/rest;stop a while.

နားအူသည် v /narr ue the/ring.

နားအေးပါးအေး n /narr aye parr aye/in peace and quiet.

နားအေးသည် v /narr aye the/be undistured.

နားအုံ adv /na on/region of the ear.

နိဂုံး n /ni gonn/conclusion.

နိဂုံးချုပ်သည် v /ni gonn choke the/conclude.

နိဒါန်း n /ni dann/introduction;preface; foreword.

နိဒါန်းပျိုးသည် v /ni dann pyoe the/introduce.

နိမိတ် n /na meik/omen.

နိမိတ်ပြသည် n /na meik pya the/maye gunn/leading question.

နိမိတ်ဖတ်သည် v /na meik phat the/interpret omens.

နိယာမ n /ni yar ma/law of nature.

နီကယ် n /ne ke`/nikel.

နီကြင်ကြင် adj /ne kyin gyin/reddish.

နီညိုရောင် n /ne nyo yaun/maroon.

နီတာထွေး n /ne tar htwaye/new born baby.

နီတာရဲ adj /ne tar ye`/of bold red colour.

နီတိ n /neti/maxim.

နီပါး n /ne parr/red dye.

နီပြာတံ n /ne pyar dan/red and blue pencil.

နီယွန်မီး n /ne yun mee/neon light.

နီလာကျောက် n /ne lar kyuak/sapphire.

နီလာပင် n /ne lar bin/lilac.

နီသော adj /ne thaw/red.

နီးကပ်သော adj /nee kat thaw/near;close.

နီးဂရိုး n /nee garoe/Negro.

နီးစပ်သည် v /nee zat the/be likely.

နီးနီးနားနား n /nee nee narr narr/vicinity.

နီးပါး adj /nee barr/part. Nearly.

နုငယ်သော nu nge` thaw/young.

နုထွားသော adj /nu htwarr thaw/big for the age.

နုထွက်သော adj /nu htut thaw/tender.

နုနယ်သော adj /nu ne`thaw/youthful.

နုပျိုသော adj /nu pyo thaw/young.

နုမှည့်သော adj /nu hme`t thaw/prematurely ripe.

နူနာရောဂါ n /nue nar yaw gar/leprosy.

နူနာရောဂါသည် n /nue nar yaw gar the/leper.

နူးညံ့ပျော့ပျောင်းသော adj /nue;nyant pyort byaunn thaw/soft;smooth;fire.

နူးညံ့သိမ့်မွေ့သော adj /nue:nyant thein mywayt thaw/gentle.

နူးသည် v /nue:the/be tender.

နေ n /nay/the sun.

နေကာ n /nay gar/sunshade.

နေကာမျက်မှန် n /nay gar myet hman/sun-glasses.

နေကောင်းသည် v /nay kaung the/be in good health.

နေကုန်နေခမ်း n /nay gon nay gann/the whole day.

နေကျချိန် adv /nay kya gyein/late afternoon.

နေကြာပန်း n /nay gyar bann/sunflower.

နေခိုသည် v /nay kho the/take shelter from the sun.

နေခင်းထိုင်ခင်း n /nay gin htain ginn/living conditions.

နေခြည် n nay gye|n. sunbeam;sun rays.

နေစားသည် v /nay sarr the/fade due to the sun.

နေစွယ် n /nay zwe/rays of the sun.

နေဆာ n /nay zar/morning sun.

နေဆာလှုံသည် v /nay zar hlon the/bathe in sunshine.

နေဆိတ်သည် v /nay zeik the/be unmoved.

နေတက် n /nay det/morning.

နေထားတကျ v /nay htarr da gya/In proper place.

နေထီးဆောင်းသည် v /nay htee saunn the/wear a halo.

နေထိုင်မကောင်းသော adj /nay htain ma kaunn thaw/unwell.

နေထိုင်သည် adv /nay htain the/live; settle.

နေထွက် n /nay dwet/sunrise.

နေနာရီ n /nay nar ye/sun-dial.

နေပါစေ v /nay bar zay/exp. Let it be;don’t worry

နေပူမိသည် v /nay pue mi the/suffer from heatstroke.

နေပြသည် v /nay pya the/expose to the sun.

နေပြောက် n /nay byauk/sun-be .

နေဖို့ညစာ n /nayt bot nya zar/savings in reserve.

နေမထိထိုင်မသာ adj /nay ma hti htain ma thar/agitatidlly.

နေမြဲ adj /nay mye`/as it was.

နေမြင့်သော adv /nay myint thaw/late in the morning.

နေရာ n /nay yar/place;location;seat.

နေရာကျသည် v /nay yar kya the/become settled.

နေရာချသည် v /nay yar cha the/put in proper place; arrange marriage.

နေရာတကာ n /nay yar dagar/everywere.

နေရာတကျ v /nay yar dagya/Fittingly.

နေရာထားသည် adv /nay yar htain the/respect.

နေရာထိုင်ခင်း n /nay yar htain ginn/accommodation.

နေရာရှာသည် v /nar yar shar the/bother unnecessarily.

နေရောင် n /nay yaunn/sun shine.sunlight.

နေရပ် n /nay yat/home; address.

နေရိပ် n /nay yeik/shade.

နေလောင်သည် v /nay laun the/be withered by the sun.

နေလှန်းသည် v /nay hlann the/keep in the sun.

နေလွှဲညစာ n /nay lwe`nya zar/afternoon meal.

နေဝင် n /nay win/sunset.

နေဝင်ဖျိုးဖျ n /nay win phyoe bya/dusk.

နေဝင်မီးငြိမ်း n /nay win mee nyeinn/curfew order.

နေသာသည် v /nay thar the/be sunny.

နေသားကျသည် v /nay tharr kya the/get used to .

နေသည် v /nay the/stay;live.

နေအေးသည် v /nay aye the/become cool.

နေအိမ် n /nay ein/home house; residence.

နေ့ n /nayt/day.

နေ့ ကလေးထိန်းကျောင်း n /nayt ka laye deinn kyaunn/dayare centre.

နေ့ကောက် n /nayt gauk/daily wages.

နေ့ကောင်းရက်သာ n /nayt gaunn yet thar/auspicious day.

နေ့ကျောင်းသား n /nayt kyaunn tharr/day student.

နေ့ကြီးရက်ကြီး n /nayt gyee yet kyee/days of significance.

နေ့ခင်း n /nayt gin/after noon.

နေ့ခင်းကြောင်တောင် n /nay gin kyaun taun/broad day light.

နေ့ချင်း n /nayt gyinn/In one day.

နေ့ချင်းညချင်း adv /nayt gyinn nya gyinn/within a day.

နေ့ချင်းပေါက် adv /nayt gyinn bauk/Within a day.

နေ့ချင်းပြန်ခရီး adv /nayt gyinn byan kha yee/one day round trip.

နေ့စား n /nayt zarr/daily wages.

နေ့စားလိုက်သည် v /nayt zarr laik the/work on daily wages.

နေ့စေ့လစေ့ adj /nayt zi la zi/parturient.

နေ့စဉ် n /nayt zin/Daily; everday.

နေ့စဉ်မှတ်တမ်း adv /nayt zin hmat tann/l daily diary.

နေ့စဉ်ရက်ဆက် n /nay zin yet set/Day after day.

နေ့စွဲ adv /nay zwe`/date.

နေ့တွက်ကိုက်သည် v /nay dwet kaik the/earn enough for.

နေ့နေ့ညည n /nayt nayt nya nya/Day and night.

နေ့ပြန်တိုး adv /nayt byan doe/daily interest.

နေ့ပြန်ပေး n /nayt byan baye/repayment in daily instalment.

နေ့မအားညမအား adj /nayt ma arr nya ma arr/busy continuously.

နေ့မြင်ညပျောက် n /nayt myin nya pyauk/impermanence.

နေ့လားညလား n /nayt larr nya larr/any moment.

နေ့လယ် n /nayt le`/midday.

နေ့လယ်စာ n /nayt le` zar/midday meal; lunch.

နေ့ဝက် n /nayt wet/half-day.

နဲ့ v /ne`t/conj. With; and.

နဲ့သည် v /ne`t the/be loose;

နောကျေသည် v /naw kyay the/know well.

နော်ဇာပန်း n /nor zar bann/five petalled bell-like flower.

နံကထိုင် n /nan ka htain/Indian sweet meat.

နံကြား n /nan gyarr/space between ribs.

နံငယ်ပိုင်း n /nan nge bainn/waist cloth.

နံစော်သည် v /nan sor the/have a foul smell; stink.

နံနက် n /nan net/morning.

နံနက်စာ n /nan net sar/morning meal.

နံပါတ် n /nan bat/number.

နံပါတ်ကုန်သည် v /nan bat kon the/be oversized.

နံပါတ်တုတ် n /nan bat doke/police baton.

နံပါတ်ပြား n /nan bat pyarr/numberplate.

နံပြား n /nan byarr/Indian flat bread.

နံဘေး n /nan baye/side.

နံရံ n /nan yan/wall.

နံရံကပ်စာစောင် n /nan yan gat sar zaun/wall newspaper.

နံရံကပ်ပိုစတာ n /nan yan gat posatar/wall poster.

နံရိုး n /nan yoe/rib.

နံ့သာ n /na thar/fragrance.

နံ့သာဆီ n /na tha se/scented oil.

နံ့သာနီ n /na than e/red sandalwood.

နံ့သာပု n /nan tha bu/fragrant plantains.

နံ့သာဖြူ n /nan tha phyue/white sandalwood.

နံ့သာရောင် n /nan tha yaunn/. Pale yellow; buff.

နိုကိုဥ no ko u/knoll kohl.

နိုဝင်ဘာ n /no win bar/November.

နို့တစ် n /not tit/notice.

နိုးနိုးနန့်နန့် adj /noe: noe: nant nant/In a flirtish manner.

နက်ကျောသော adj /net kyaw thaw/deep shining black.

နက်ကြုတ်သော adj /net kyoke thaw/jet-black.

နက္ခတ် n /net khat/stars.

နက္ခတ်တ္တဗေဒ n /net khat ta bay da/astronomy.

နက္ခတ်တာရာပြခန်း n /net khat tar yar pya gann/planetarium.

နက္ခတ်မျှော်စင် n /net khat hmyor zin/obser-vatory.

နက်ဂတစ် n /net ga tit/negative film.

နက်နဲသော adj /net ne` thaw/deep in thought.

နက်နက်နဲနဲ n /net net ne` ne`/Deeply.

နက်ပြာရောင် adv /net pyar yaun/blue-black colur.

နက်ဖြန် n /net phyan/tomorrow.

နက်မှောင်သော adj /net hmaunn thaw/pitch-dark.

နက်ရှိုင်းသော adj /net shainn thaw/deep; steep.

နက်သော adv /net thaw/black.

နောက် v /nauk/prep. After.

နောက်ကလိုက်သည် v /nauk ka laik the/follow; chase.

နောက်ကျသော adj /nout kya thaw/late.

နောက်ကျိခြင်း n / nauk kyi gynin/turbidity.

နောက်ကျော adv /nauk kyaw/back.

နောက်ကြောတက်သည် v /nauk kyaw tet the/be stiff in the back.

နောက်ကြောင်း n /nauk kyaunn/past event.

နောက်ကြောင်းပြန်သည် v /nauk kyaunn pyan the/relate the past.

နောက်ကြည့်မှန် n /nauk kyi hman/rear view mirror.

နောက်ကွယ် n /nout kwe`/back.

နောက်ခံ n /nout khan/back.

နောက်ခံတီးလုံး n /nout khan tee lonn/background music.

နောက်ခိုင်းသည် v /nauk khainn the/turn back on.

နောက်ချန်သည် v /nouk chan the/stay behind.

နောက်စေ့ n /nouk sit/occiput.

နောက်ဆံတင်းသည် v /nout san tinn the/worry.

နောက်ဆက် n /nout set/suffix.

နောက်ဆက်တွဲ n /nout set twe`/appendix.

နောက်ဆုတ်သည် v /nauk soke the/retreat.

နောက်ဆုံး n /nauk sonn/the last; the end.

နောက်ဆုံးပေါ် n /nauk sonn paw/the latest.

နောက်ဆုံးပိတ် n /nouk sonn beik/the last.

နောက်ဆုံးသတင်း n /nouk sonn tha dinn/stop-press new.

နောက်ဆွယ် n /nauk swe`/the rear.

နောက်တီးနောက်တောက် n /nauk tee nauk tauk/nonsense; tomfoolery.

နောက်တစ်ခု n /nauk ta khu/another; next.

နောက်တန်း n /nauk tann/back row.

နောက်တွင် n /nauk twin/prep behind.

နောက်ထပ် nauk htat/once again.

နောက်နေ့ adv /nauk nayt/next.

နောက်နောက်က adj /nauk nauk ka/Previously; formerly.

နောက်နောင် adv /nauk naun/In future.

နောက်ပေါ် adv /nauk por/new.

နောက်ပိုး n /nauk poe:/admirer.

နောက်ပေါက် n /nauk pauk/new generation.

နောက်ပိုင်း n /nauk pain/back; rear.

နောက်ပိုင်းမအေးသော adj /nauk pain ma aye thaw/not free from worry.

နောက်ပိတ် n /nauk peik/end; buttend.

နောက်ပိတ်ဆုံး adj /nauk peik sonn/last.

နောက်ပိတ်ဖိနပ် n /nauk peik pha nat/shoes.

နောက်ပြီး n /nauk pee/conj. and then.

နောက်ပြန် nauk pyan/back wards.

နောက်ဖေး n /nauk phaye/back; rear; stool; excrement.

နောက်ဖေးချောင် n /nauk phaye gyaun/kitchen.

နောက်ဖေးနောက်ဖီ n /nauk phaye nauk phye/latrine; water closet; lavatory.

နောက်ဖေးလှေခါး n /nauk phaye hlay garr/backstairs.

နောက်ဖေးသွားသည် v /nauk phaye thwarr the/pass stools.

နောက်ဖြစ် n /nauk phyit/past events.

နောက်ဘ n /nauk bawa/next existence.

နောက်ဘီး n /nauk beinn/hind wheel.

နောက်မိန်းမ n /nauk meinn ma/second wife.

နောက်မြီး n /nauke mee/tailend.

နောက်မြီးဆွဲ n /nauk mee zwe`/lackey.

နောက်မှ n /nauk hma/Later.

နောက်မှီ adv /nauk hme/back rest.

နောက်ယောင်ခံသည် v /nauk yaun khan the/shadow; trail.

နောက်လာနောက်သား n /nauk lar nauk tharr/progeny.

နောက်လိုက် n /nauk laik/follower.

နောက်လိုက်နောက်ပါ n /nauk laik nauk par/entourage.

နောက်သို့ n /nauk thot/Back ward.

နောက်အိမ်ထောင် adv /nauk ein daun/second marriage.

နင် v /nin/pron.

နင်ပဲငဆ nin be` nga sa/Rudely.

နင်လားငါလား adv /nin larr ngar larr/challen-gingly.

နင်သည် n /nin the/choke in the throat.

နင့် adv /nint/pron. Your.

နင့်နင့်သီးသီး v /nint nint thee thee/Rudely.

နင့်သီးသည် adv /nint thee the/be unbearably rude.

နင့်သည် v /nint the/be packed tightly.

နင်းကန် n /ninn kan/Excessively.

နင်းကြမ်း adv /ninn gyann/deck of bridge.

နင်းကွင်း n /ninn gwinn/stirrup.

နင်းပြား n /ninn byarr/the down trodden.

နင်းသည် v /ninn the/tread; tr ple.

နောင် v /naun/In future.

နောင်ကြည်စေသည် v /naun kyin zay the/teach a lesson.

နောင်ကြည်သည် adv /naun kyin the/learn a lesson.

နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး n /naun khar lar naun khar zaye/exp. Let the future.

နောင်တ naun da/repentance.

နောင်တရသည် v /naun day a the/regret.

နောင်ဘ n /naun bawa/future existence.

နောင်ရေး n /naun yaye/the future.

နောင်လာနောင်သား n /naun lar nauk tharr/future generation.

နိုင်ကြက် n /nain gyet/combative cock.

နိုင်ကွက် n /nain gwet/means to win.

နိုင်ခြေ n /nain gyay/chance to win.

နိုင်ငံ n /nain ngan/sovereign state; country.

နိုင်ငံကူးလက်မ=တ် n /nain ngan gue: let hmat/passport.

နိုင်ငံကျော် adj /nain ngan gyro/well-known.

နိုင်ငံခြား n /nain ngan gyarr/foreign.

နိုင်ငံခြားငွေ n /nain ngan gyarr ngway/foreign exchange.

နိုင်ငံခြား၌ n /nain ngan gyarr hnaik/Abroad.

နိုင်ငံခြားရေး n /nain ngan gyarr yaye/foreign affairs.

နိုင်ငံခြားသား n /nain ngan gyarr tharr/foreigner.

နိုင်ငံခြားသားကိုမုန်းခြင်း adv /nain ngan gyarr tharr go monn gynin/xenophobea.

နိုင်ငံခြားသားကိုမုန်းသူ n /nain ngan gyarr tharr go monn thue/xenopho

နိုင်ငံတကာ adj /nain ngan da gar/international.

နိုင်ငံတကာဥပဒေ n /nain ngan dagar ubaday/international law.

နိုင်ငံတော် n /nain ngan dor/the State.

နိုင်ငံတော်ဈာပန n /nain ngan dor zar pana/State funeral.

နိုင်ငံတော်တံဆိပ် n /nain ngan dor da zeik/State Seal.

နိုင်ငံတော်သီချင်း n /nain ngan dor tha chin/National Anthem.

နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှု n /nain ngan dor thitsar phauk hmu/high treason.

နိုင်ငံတော်အလံ n /nain ngan dor alan/National flag.

နိုင်ငံရေး n /nain ngan yaye/politics.

နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင် n /nain ngan yaye kho hlon gwint/political intrigue.

နိုင်ငံရေးခြေထိုးမှု n /nain ngan yay che htoe hmu/political intrigue.

နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သော adj /nain ngan yaye hnint sain thaw/political.

နိုင်ငံရေးသမား n /nain ngan yaye tha marr/politician.

နိုင်ငံရေးအာဏာ n /nain ngan yaye ar nar/political power.

နိုင်ငံရေးဦးဆောင်အဖွဲ့ n /nain ngan yaye ue: saun aphwe`t/

နိုင်ငံဝင်ခွင့်လက်မှတ် n /nain nga win gwint let hmat/visa.

နိုင်ငံဝန်ထမ်း n /nain ngan wun dann/civil servant; government employee.

နိုင်ငံသား n /nain nga tharr/citizen.

နိုင်ငံသားအဖြစ် n /nain nga tharr aphyit/citizenship

နိုင်ထက်စီးနင်း v /nian det see ninn/higlh handedly.

နိုင်ရာစားသည် adv /nain yar sarr the/exploit.

နိုင်လွန် nain lun/nylon.

နိုင်သည် n /(v)/nain the/win/

နိုင်းချင်း v /nain gyinn/liberally.

နစ် n /nit/nib.

နစ်ကယ် n /nit ke`/nickel.

နစ်နာကြေး n /nit nar gyaye/compensation.

နစ်နာချက် v /nyit nar gyet/n/grievance.

နစ်နာသည် v /nit nar the/suffer.

နစ်မျောသည် v /nyit myawthe/be in faint or coma.

နစ်မြုပ်သည် v /nyit myoke the/sink; drown.

နစ်မွန်းသည် v /nit munn the/be ruined.

နည်း n /nee/system; method.

နည်းကျသည် v /nee kya the/be systematic.

နည်းခံသည် v /nee khan the/learn; take training.

နည်းခိုးသည် v /nee khoe the/imitate; copy.

နည်းစနစ် n /nee sa nit/method; procedure; technique.

နည်းတူ n /nee due/conj. Like; just as.

နည်းနည်းချင်း ne` ne` chin/little by little.

နည်းပရိယာယ် adv /nee pari ye`/tactics.

နည်းပါးသော adj /ne` barr thaw/little; few; scant.

နည်းပေးလမ်းပြ n /nee baye lann bya/guide.

နည်းပြဆရာ n /nee ya sayar/tutor; instructor.

နည်းဗျူဟာ n /nee byur har/tactics.

နည်းများမဆို v ne myarr ma so|adv. any amount.

နည်းမှန်လမ်းမှန် n /nee hman lann hman/the right way.

နည်းယူသည် adv nee yue the|v. follow an example.

နည်းလမ်းကျသည် v /nee lan kya the/be right.

နည်းသေ n /nee thay/set method.

နည်းသော adj nee thaw|adj. small; amount.

နည်းဥပဒေ n /nee u baday/bylaw.

နတ် n /nat/god; deity.

နတ်ကွန်း n /nat kunn/shrine.

နတ်ကွပ် n /nat kut/person with one testis.

နတ်ဆိုး n /nat soe:/evil spirit.

နတ်တင်သည် v /nat tin the/make offerings to a nat.

နတ္ထိ v /nat hti/be non-exitstent.

နတ်နေကိုင်း n nat nay gain|n. topmost branch of a tree.

နတ်ပူးသည် v /nat pue: the/be possessed by a nat.

နတ်ပြည် n /nat pyay/abode of celestial.

နတ်ရွာစံသည် king .

နတ်လမ်း adv /(n)/nat ywar san the/die; passaway/nat lann/approach r p to a pagoda.

နတ်လမ်းညွှန်သည် v /nat lann hnyun the/guide.

နတ်သမီး n /nat tha mee/female nat.

နတ်သမီးကမ်းပါး n /nat tha mee kann barr/sheer cliff.

နတ်သား n /nat tharr/male nat.

နတ်သက်ကြွေသည် nat .

နတ်သတ်ပင် n /(v)/nat thet kyway the/die/nat that pin/dead three which has not fallen.

နတ်သုဒ္ဓါ n nat thu dar|n. ambrosia.

နတ်ဩဇာ n /nat au zar/nectar.

နတ်သွေးကျောက် n /nat thwaye gyauk/red precious stone in original crystalline form.

နုတ်ထွက်သည် v /noke ktwet the/resign.

နုတ်ပယ်သည် v /noke pe` the/expel;remove.

နုတ်သည် v /noke the/pull out;extractsubtract.

နုတ်သိမ်းသည် v /noke theinn the/take back.

နန့်နန့်တက် adj nant nant tet|adj. shamelessly eager.

နန့်သည် v /nant the/wag; flirt.

နန်း n /nann/filigree.

နန်း n /nann/palace.

နန်းကထိ n /nann kahti/delicacy of gluerice, sugar and coconut milk.

နန်းကျသည် v /nann kya the/be dethroned.

နန်းကြီး n /nan gyee/thick noodle.

နန်းကြိုး n /nann gyoe:/thin thread.

နန်းချသည် v /nann cha the/dethrone.

နန်းစံသည် v /nann san the/reign.

နန်းစိုက်သည် v /nann saik the/establish a royal capital.

နန်းစဉ် adj /nann zin/royal.

နန်းစွန့်သည် v /nann sunt the/abdicate.

နန်းဆန်သော v /nann swe` the/make filigree.

နန်းဆွဲသည် v /nann swe` the/make filigree.

နန်းညွှန့်နန်းလျား n /nann nyunt nann lyar/heir apparent.

နန်းတော် n /nann dor/royal palace.

နန်းတက်သည် v /nann tet the/ascend the throne.

နန်းတင်သည် v /nann tin the/enthrone.

နန်းတည်သည် v /nann te` the/found a royal capital.

နန်းတွင်းဇာတ် n nann dwinn zat|n. court drama.

နန်းထိုင်သည် v /nann htain the/reign.

နန်းမ n /nann ma/main building of the palace.

နန်းမတော် n /nann ma dor/chief queen.

နန်းရန် n /nanny an/crown prince.

နန်းလိမ် adj /nann lein/braided filigree.

နန်းလုံးကြိုင်(ပင် n /)/nann lonn kyain/vachellia.

နန်းသေး n /nann thaye/thin wire.

နန်းသက် n /nann thet/years of reign.

နုန့်သည် v /nant the/ewak; feeble.

နုန်း n /nonn/silt.

နုန်းကျောက် n /nonn gyauk/sedimentary fock.

နုန်းတင်မြေနု n /nonn tin myay nu/alluvial soil.

နပ်ကျော်စားသည် v /nat kyor sar the/be unable to eat regular meals.

နပ်သော adj /neik thaw/good.

နပ်သည် v /nat the/be well cooked.

နုပ်သော adj /noke thaw/small; tiny.

နိဗ္ဗာန် n /neik ban/nirvana.

နိဗ္ဗာန်ကူးတို့ n /neik ban gadot/free ferry.

နိဗ္ဗာန်ကုန် n /neik ban gon/religious goods.

နိဗ္ဗာန်ဆော် n /neik ban zor/criers for meritorious works.

နိဗ္ဗာန်ယာဉ် n /neik ban yin/hearse.

နမ်းရှုပ်သည် v /nann shoke the/caress and kiss.

နမ်းသည် v /nann the/smell; kiss.

နာမ် n /nan/noun.

နာမ်စား n /nan zarr/pronoun.

နိမ့်ကျသည် v /neint kya the/decline; slope.

နိမ့်ပါးသည် v /neint barr the/fall in status.

နိမ့်သည် v /neint the/belower or shorter.

နုံသော adj /non thaw/dullwitted.

နုံ့သော adj /nont thaw/inadequate.

နုံးချည့်သော adj /nonn chit thaw/very tired.

နုံးသော adj /nonn thaw/fatigued.

နယ် n /ne`/territory.

နယ်ကျဉး်သော adj /ne` kyinn thaw/narrow.

နယ်ကျယ်သော adj /ne` kye` thaw/wide.

နယ်ကျွံသည် v /ne` kyun the/go beyond boundaries.

နယ်ခံ n /ne gan/local resident.

နယ်ချဲ့သည် v /ne` che`t the/colonize.

နယ်ခြား n /ne` gyarr/frontier; border.

နယ်ခြားမှတ်တိုင် n /ne` gyarr hmat tain/boundary port.

နယ်စားပယ်စား n /ne` zarr pe` zarr/feudal lord.

နယ်စပ် n /ne` zat/boundary; border.

နယ်စွန်နယ်ဖျား n /ne` zun ne` byarr/far-flung parts.

နယ်နိမိတ် n /ne` na meik/boundary; frontier.

နယ်နှင်သည် v /ne` hnin the/banish; exile.

နယ်ပယ် n /ne` pe`/field.

နယ်ဘက် n /ne` bet/civil department.

နယ်မြေ n ne` myay|n. estate; campus.

နယ်လုသည် v /ne` lu the/figtht for a territory.

နယ်လှည့်သည် v /ne` hle`t the/go on a tour.

နယ်သည် adv /ne` the/mixwell.

နျူးကလီးယား n /nyue: ka lee yarr/nucleus.

နျူးကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖို n /nyue ka lee yard at paunn bo/nuclear reactor.

နျူးထရွန် n /nyue hta run/neutron.

နွား n /nwarr/bull; cow; ox.

နွားကျသည် v /nwarr kya the/be stuid.

နွားကျောက် n /nwarr gyauk/cow pox.

နွားကျောင်းသား n /nwarr kyaunn tharr/cowboy.

နွားချေးပိုး n /na chee boe:/scrab beetle.

နွားစားကျက် n /nwarr za gyet/grazing ground.

နွားစားကျင်း n /nwarr za gyinn/manger.

နွားစားငုတ်ပင် n /nwarr zangoke pin/medicinal plant.

နွားဈေး n /nwarr zaye/cattle market.

နွားတင်းကုတ် n /nwarr tinn goke/cowshed.

နွားထီး n /nwarr htee/ox; bull; bullock.

နွားနောက် n /nwarr nauk/mythun.

နွားပေါ့ n /na bort/stolen cattle.

နွားပေါက် n /na bauk/young bull.

နွားပိုက် n /na baik/bull.

နွားပွဲ n /nwarr bwe`/cattle.

နွားမ n /na ma/cow.

နွားမတမ်း n /na ma dann/heifer.

နွားမြီး n /na myee/castrated bull.

နွားမြေရင်း n /nwarr myay yinn/medicinal grass.

နွားရိုင်းသွင်းချိန် n /nwarr yainn thwin gyein/sunset.

နွားလပို့ n /nwarr la bot/hump.

နွားလားဥဿဘ n /nwarr larr oke tha pha/leading bull.

နွားလျှာကြီး n /na shar gyee/aunti-smallox creeper.

နွားဝန်တင် n /nwarr wun din/pack-bullock.

နွားသိုး n /na thoe:/un-cas-trated bull.

နွားသိုးကြိုးပြတ် v /na thoe kyoe byat/out of control.

နွေ n /nway/summer.

နွေခေါင်ခေါင် n /nweay khaun gaun/mid-summer.

နွေဦး n /nway ue:/spring.

နွေးနွေးထွေးထွေး v /nwaye nwaye htwaye dwaye/snugly.

နွေးသော adj /nwaye thaw/warm; tepid.

နွဲ့ဆိုးဆိုးသည် v /new` soe: zoe: the/wheedle.

နွဲ့နောင်းသော adj /new` naunn thaw/graceful.

နွဲ့သည် adv /new`t the/sway.

နွံ n /nun/bog; mire; marsh.

နွံနာခံသည် v /nun nar khan the/tolerate.

နွမ်းပါးသည် v /nunn barr the/be poor.

နွမ်းရိသည် v /nwann yi the/be worn-out.

နွမ်းသည် v /nunn the/wither; fade.

နွယ်ချို n /new` gyo/liquorice.

နွယ်ငန်းပင် n /new` ngann bin/large creeper.

နွယ်စပ်ပင် n /nwe` zat pin/large creeper with white blossoms.

နွယ်ပင် n /new` bin/creeper; vine.

နွယ်ယောင်ပင်ယောင် n /nwe yaun pin yaun/twining shrub.

နွယ်သာကီပင် n /new thar ge bin/oleander.

နှမ n /hna ma/siste.

နှမြောသည် v /hna myaw the/be stingy.

နှလ6ုးတုန်သည် v /hnalonn ton the/be agitated.

နှလုံး n /hna lonn/heart.

နှလုံးခုံသည် v /hna lonn khon the/palpitate.

နှလုံးခွေ့သည် v /hnalonn khwayt the/be delighted.

နှလုံးနာသည် v /hnalonn nar the/be disgusted.

နှလုံးရောဂါ n /hnalonn yaw gar/heart disease.

နှလုံးရည် n /hnalonn yay/mental faculty.

နှလုံးလှသည် v /hnalonn hla the/be good-hearted.

နှလုံးသွေးပျက်သည် v /hnalonn thwaye pyet the/suffer a mental breakdown.

နှလုံးသွင်းသည် v /hnalonn thwinn the/bear in mind.

နှာ n /hnar/nose; snuff.

နှာခေါင်း n /hnar khaunn/nose.

နှာခေါင်းကျည်ပွေ့တွေ့သည် v /hna khaunn gya bwayt twayt the/face trouble.

နှာခေါင်းပေါက် n /hna khaunn bauk/nostrils.

နှာခေါင်းပိတ်သည် v /hna khaunn peik the/have a blocked nose.

နှာခေါင်းယဉ်သည် v /hna khaunn yin the/be accustomed to a smell.

နှာခေါင်းရှုံသည် v /han khaunn shont the/be disgusted.

နှာခေါင်းသွေးလျှံသည် v /hna khunn thwaye shan the/bleed in the nose.

နှာချေသည် v /hnar che the/sneeze.

နှာစေးသည် v /hnar see the/catch cold turn a blind eye.

နှာတံ n /hnar kan/ridge of nose.

နှာတံပေါ်သည် v /hnar dan por the/have a straight nose.

နှာနု n /hnar nu/septum of nose.

နှာနှပ်သည် v /hnar hnat the/administer snuff.

နှာမောင်း n /hnar maunn/trunk; tendril.

နှာမှုတ်သည် v /hnar hmoke the/take a snuff.

နှာမွှန်သည် v /hnar hmun the/have a running nose.

နှာရူသည် v /hnar shue the/take snuff.

နှာရည် n /hnar yay/nasal mucus; snivel.

နှာရည်ယိုသည် v /hnar yay yo the/have a running nose.

နှာသံ n /hnar than/nasal voice.

နှာသံပါသည် v /hnar than par the/have a nasal voice.

နှီး n hnee|n. thin bamboo strips.

နှီးကြောဖျာ n hnee gyaw phyar|n. bamboo mat.

နှီးခွက် n hnee gwet|n. lacquered bamboo cup.

နှီးထိုးသည် v hnee htoe: the|v. split bamboo into strips.

နှီးနွယ်သည် v /hnee hnwe the/be related.

နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ n /hnee hnaw pha hle` bwe`/seminar.

နှီးနှောသည် v /hnee hnaw the/discuss.

နှူးသည် v /hnue: the/persuade; soften; revive the past.

နှေးကန်သော adj /hnaye kan thaw/sluggish.

နှေးသော adj /hnaye thaw/slow.

နှဲ n /hne`/oboe.

နှဲသည် v /hne` the/knead.

နှဲ့သည် v /hne`t the/loosen; agitate.

နှော n /hnaw/adina tree.

နှောသည် v /hnaw the/mix; add.

နှံကောင် n /hnan gaun/grass hopper.

နှံစားပြောင်း n /hnan zarr pyaunn/millet.

နှံပြီစုတ် n /hnan pye soek/purple sunbird.

နှံဖြတ်ပိုး n /hnan byat poe:/grain nibbling caterpillar.

နှံ့စပ်သည် v /hant zet the/be well-informed.

နှံ့သည် v /hnant the/spread out.

နှိုးစက် adv /hnoe zet/alarm clock.

နှိုးဆော်စာ n /hnoe zor zar/reminder; notice.

နှိုးဆော်သည် v /hnoe zor the/urge: remind.

နှိုးဆွသည် v /hnoe swa the/agitate.

နှိုးသည် v /hnoe the/awaken.

နှက်သည် v hnet the|v. beat; hammer.

နှောက်သည် v /hnauk the/disturb.

နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် n /hnaik hnik chut chtu/thoroughly; in detail.

နှိုက်သည် v /hnaik the/put hand into pocket, bag.

နှင်တံ v /hnin the/drive out; expel.

နှင်သည် v /hnin the/drive out; expel.

နှင့် hnint/prep. With; by.

နှင့် v /hnint/conj. And.

နှင်း n /hninn/mist; dwe; snow; frost.

နှင်းကာအကျီင်္ n /hninn gar einn gye/cape.

နှင်းကျသည် v /hninn kya the/fall.

နှင်းကွဲသည် v /hninn kwe` the/have risen or lifted.

နှင်းခါးရိုက်သည် v /hninn garr yaik the/nipped by frost.

နှင်းခူ n /hninn gue/eczema.

နှင်းခူစို n /hninn gue zo/weping eczema.

နှင်းခဲ n /hninn ge`/snow.

နှင်းဆီ n /hninn ze/rose.

နှင်းဆီရောင် n /hninn ze yaun/pink red.

နှင်းပိတ်သည် v /hninn peik the/be foggy.

နှင်းပန်း n /hninn bann/lily.

နှင်းပွင့် n /hninn bwint/snow flake.

နှင်းဖွဲ့ n /hninn bwe`/must.

နှင်းရည် n /hninn yay/r. rose water.

နှင်းသီး hninn thee/lychee.

နှင်းအပ်သည် v /hninn at the/confer; bestow; grant.

နှောင်ကြိုး n /hnaun gyoe/rope; bond.

နှောင်ကြိုးတည်းသည် v /hnaun gyoe te`the/tie; bind.

နှောင်ချိုင် n /hnaun gyaint/cage for animals.

နှောင်သည် v /hnaun the/tie up; bind.

နှောင်အိမ် n /hnaun ein/locku.

နှောင့်နှေးသည် v /hnaunt hnaye the/be delayed.

နှောင့်ယှက်သည် v /hnaunt shet the/disturb; annoy.

နှောင့်သည် v /hnaunt the/hinder; disturb; annoy.

နှောင်းသည် v /hnaunn the/be late.

နှိုင်းချင့်သည် v /hnainn chint the/weigh the pros and cons.

နှိုင်းစာသည် v /hnainn sar the/compare with.

နှိုင်းသည် v /hnainn the/compare.

နှစ် n /hnit/year, two.

နှစ်ကုန်းတစ်ကော့ adj /hna konn da gort/deformed; bent.

နှစ်ကိုယ်ကြား n /hna ko gyarr/tete-a-tete.

နှစ်ကိုယ်ခွဲ n /hna ko we`/dual role.

နှစ်ကိုယ့်တစ်စိတ် adj /hna kot da zeik/in agreement.

နှစ်ချင်းပေါက် adv /hnint chin bauk/within a year.

နှစ်ချုပ် adv /hnint choke/annual.

နှစ်ချုပ်ရှင်းတမ်း n /hnit choke shinn dann/annual statement.

နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ n /hnint choke a seyin khan zar/annual report.

နှစ်စဉ်ကြေး n /hnit sin gyaye/annual fee.

နှစ်ဆန်းတစ်ရက် n /hnit sann ta yet/New Year’s Day.

နှစ်တိုး n /hnit toe/annual interest; increment.

နှစ်တန်းဘား n /hna tann barr/parallel bars.

နှစ်ထပ်ကိန်း n /hna htat keinn/square of a number.

နှစ်ထပ်ကိန်းရင်း n /hna htat keinn yinn/squareroot.

နှစ်ထပ်ကွမ်း n /hna htat kwann/second time; twice.

နှစ်ထပ်တိုး n /hna htat toe/compound interest.

နှစ်ပတ်လည် adj /hnit pat le`/annual.

နှစ်ဖက်ချွန် n /hna phet chun/throwing stick pointed at both ends.

နှစ်မြောက် adj /hnit myauk/anniversary.

နှစ်ရှည်လများ n /hnit shay la myarr/for a long time.

နှစ်လုံးပေါက် n /hnit lonn bauk/the whole year round.

နှစ်လုံးပြူး adv /hnit lonn byue:/double-barrell-edgun.

နှစ်ဝက် adv /hnit wet/half year.

နှစ်သက်သည် v /hnit thet the/love; like.

နှစ်သစ်ကူးသည် v /hnit thit kue: the/begin a New Year.

နှစ်သိမ့်ဆု n /hnit theint su/consolation prize.

နှစ်သိမ့်သည် v /hnit theint the/console.

နှစ်ဦးနှစ် n /hna ue: hna wa/hoth persons.

နှစ်ဦးနှစ်ဖက် n /hna ue: han phet/both parties.

နှုတ် n /hnoke/mouth.

နှုတ်ကတိ n /hnoke ga di/verbal promise.

နှုတ်ကျိုးသည် v /hnoke kyoe the/be used to calling.

နှုတ်ကျင်းသည် v /hnoke kyiinn the/gargle.

နှုတ်ကြမ်းသော adj /hnoke kyann thaw/rough or abusive.

နှုတ်ကျွံသည် v /hnoke kyun the/be verbally committed.

နှုတ်ကြွေးတင်သည် v /hnoke kywaye tin the/be responsible for a verbalpromise.

နှုတ်ခမ်း n /hna khan/lip; rim; brim.

နှုတ်ခမ်းကွဲသည် v /hna khan kwe` the/have heave cleht lips.

နှုတ်ခမ်းစူသည် v /hna khan sue the/pout .

နှုတ်ခမ်းပါးသော adj /hna khan parr thaw/having thin lips.

နှုတ်ခမ်းပဲ့ n /hna khan be`t/harelips.

နှုတ်ခမ်းမွေး n /hna khan mwaye/moutach; whiskers.

နှုတ်ခမ်းသား n /hna khan tharr/edge or rim.

နှုတ်ချိုသော adj /hnoke cho thaw/honey tongued.

နှုတ်ငုံ n /hnoke ngon/by heart.

နှုတ်စလျှာစ adj /hnoke sa sharza/eloquence.

နှုတ်စောင့်သည် v /hnoke saunt the/be guarded in speech.

နှုတ်ဆော့သည် v /hnoke sort the/be careless in speech.

နှုတ်ဆက်ပွဲ n /hnoke set pwe`/farewell party.

နှုတ်ဆက်သည် v /hnoke set the/greet; bid farewell.

နှုတ်တိုက်ချသည် v /hnoke taik cha the/instruct by dictation.

နှုတ်တိုက်ပြောသည် v /hnoke taik pyaw the/give a dictation.

နှုတ်နည်းသည် v /hnoke ne` the/bereticent.

နှုတ်ပေါ့သည် v /hnoke port the/be fluent.

နှုတ်ပိတ်ခ n /hnoke peik kha/hush money.

နှုတ်ပိတ်သည် v /noke peik the/kep silent.

နှုတ်ဖျား n /hnoke phyarr/tip of tongue.

နှုတ်ဖြေစာမေးပွဲ n hnoke phyay sar maye bwe`| n. oral examination.

နှုတ်ဖွာသည် v /hnoke phwar the/be loose-tongued.

နှုတ်မေးခွန်း n /hnoke maye gunn/verbal question.

နှုတ်မိန့် n /hnoke meint/verbal order.

နှုတ်မြိန်သည် v /hnoke mein the/find relishing.

နှုတ်မှုပညာ n /hnoke hmu pyin nyar/oratory technique.

နှုတ်ရေး n /hnoke yaye/oratory; diplomacy.

နှုတ်ရဲသော adj /hnoke ye` thaw/daring in speech.

နှုတ်လေးသော adj /hnoke laye thaw/slow in speech.

နှုတ်လုံသည် v /hnoke lonn the/keep secret.

နှုတ်လှံထိုးသည် v /hnoke hlan htoe the/retort; talk back.

နှုတ်သီး n /hnoke thee/beak; snout; spout.

နှုတ်သီးကောင်းလျှာပါး adv /hnoke thee gaunn shar barr/quicko retort.

နှုတ်သီးကောင်းသော adj / hnoke thee kaunn thaw/sharptongued.

နှုတ်သွက်သော adj /hnoke thwet thaw/fluent; quick with words.

နှန့်သည် v /hnant the/wag.

နှုန်း n /hnonn/rate.

နှုန်းထား n /hnonn darr/fixed rate.

နှုန်းဖွဲ့သည် v /hnonn phwe`the/compose.

နှပ် n /hnat/nasal discharge.

နှပ်ချသည် v /hnat cha the/swindle; rick.

နှပ်ချေး n /hnat chee/nasal mucous.

နှပ်ချို့ပင် n /hnat chot bin/laxative shrub.

နှပ်ညှစ်သည် v /hnat hnyit the/blowthe nose.

နှပ်ပစ်ခံရသည် v /hnat pyit khan ya the/be disgraced.

နှပ်သည် v /hnat the/tenderize.

နှိပ်ကြယ်သီး n /hneik kye` thee/press button.

နှိပ်ကွပ်သည် v /hneik kut the/oppress; supperess.

နှိပ်စက်သည် v /hneik set the/ill-treat; torture; persecute.

နှိပ်သည် v /hneint the/lower.

နှမ်း n (ses um).

နှမ်းကြီး n /(n)/hnann/ses e/hnann gyee/long term ses e.

နှမ်းကြတ် n /hnannn gyat/flax; linseed.

နှမ်းခါးသည် v hnann khar the|v. thresh sesame.

နှမ်းထောင်း n hnann daunn|n. roasted sesame powder.

နှမ်းပျစ် n hnann byit|n. sesame brittle.

နှမ်းဖတ် n hnann bat|n. sesame.

နှမ်းဖတ်ကျောက် n /hnann bat kyauk/granite.

နှမ်းဖြူးသည် v /hnann phyue the/add superfluous touches.

နှမ်းသည် v /hnann the/bge slightly.

နှိမ်နှင်းသည် v /hneint

နှိမ်သည် v /hneint the/lower.

နှိမ့်ချသည် v /hneint cha the/be humble.

နှိမ့်သည် v /hneint the/lower.

နှယ်နှယ်ရရ v /hne` hne` ya ya/insignificant.

နွှာသည် adv /hnwar the/peel.

နွှေးသည် v /hnwaye the/warm up; revise.

နွှဲသည် v /hnwe` the/take part.

နွှင်သည် v /hnwin the/pel off.

နွှယ်သည် v /hnwe the/descended.

ပကတိ adj /bagadi/original;natural;normal.

ပကတိမျက်စိ n /bagadi myetsi/naked eye.

ပကတိအပူချိန် n /bagadi apue gyein/normal temperature.

ပကာပျဉ် n /bagar byin/plank of sapwood.

ပကာသန n /pakar thana/ostentation.

ပခုံး n /pa khonn/shoulder.

ပခုံးချင်းယှဉ်သည် n /pa khonn gyinn shin the/stand shoulder to shoulder.

ပခုံးထောက် adv /pa khonn dauk/shoulder flaps.

ပခုံးပေါက်သည် v /pa khonn pauk the/bruise shoulder.

ပခုံးပြောင်းသည် v /pakhonn pyaunn the/transfer responsibility.

ပခုံးအိုး n /pa khonn oe/deltoid;armhole.

ပခြုပ် n /pa choke/snake charmer’s basket.

ပခြုပ်သည် n /pa choke the/prostitute.

ပဂေး n /pa gaye/nonpareil.

ပစားပေးသည် n /pa zarr paye the/b.favour.

ပစိပစပ် ba zi ba zat/capriciously.

ပစောက်ကွေ့ n /pa zauk gwayt/U-turn.

ပစောက်ရိုး n /pa zauk yoe/Ushaped bone.

ပဆစ်ကွက် adj /pa sit kwet/chewuered pattern.

ပဆစ်ပစ်သည် v /pa sit pyit the/play pachidi.

ပဆစ်အိမ် n /pa sit ein/pachisi board.

ပဆုပ်ပနီ n /pa soke pa ne/wasp.

ပညာ n /pyin nyar/knowledge;skill;craft.

ပညာကျော် n /pyin nyar gyor/learned person;pundit.

ပညာချွန်သည် v /pyin nyar chun the/be outstanding.

ပညာစမ်းသည် v /pyin nyar sann the/challenge skill or knowledge.

ပညာတော်သင် n /pyin nyar dor thin/state scholar.

ပညာတတ် n /pyin nyar dat/educated person.

ပညာတတ်လူတန်းစား n /pyin nyar dat lue dann zarr/the intelligentsia.

ပညာပေးသည် v /pyinnyar paye the/teach; educate.

ပညာပြသည် v /pyin nyar pya the/use skill cunningly.

ပညာရေး n /pyin nyar yaye/education.

ပညာရည်ချွန်ဆု n /pyin nyar yay gyun su/scholarstic award.

ပညာရပ် n /pyin nyar yat/branch of studies.

ပညာရှိ n /pyin nyar shi/man of wisdom.

ပညာရှင် n /pyin nyar shin/scholar.

ပညာသားပါသည် v /pyin nyar tharr par the/be skillful.

ပညာသင် n /pyin nyar thin/student;trainee.

ပညာသင်နှစ် n /pyin nyar thin hnit/academic year.

ပညာသင်သည် v /pyin nyar thin the/learn.

ပညာသည် n /pyin nyar the/artisan;witch.

ပညောင်ပင် n /pyin nyaun bin/banyan tree.

ပညတ် n pyinn nyat|n.namc;term.

ပညတ်ချက် n /pyinn nyat chet/commandment;prohibition.

ပညတ်သည် v /pyinn nyat the/forbid; prohibit.

ပဋိဇီဝဆေး n /patizewa saye/antibiotics.

ပဋိညာဉ် n /ba dein nyin/promise;agreement.

ပဋိပက္ခ n /pa ti pet kha/conflict.

ပဋိသန္ဒေ n /pa ti than day/pregnancy.

ပဌမ adj /pa hta ma/first.

ပဏာမ n /pa nar ma/obeisance.

ပတဲကောကြီး n /pa deဲ gaw gyee/greater galingale.

ပတတ်ရပ်သည် v /ba dat yar the/rear.

ပထမ n /pa hta ma/first.

ပထဝီ adv /(n)/pa hta we/solidity.

ပထဝီဝင် n /pa hta we win/geography.

ပထွေး n /pa htwaye/step-father.

ပဒုမာကြာ n /ba don mar kyar/Paduma lotus.

ပဒေသရာဇ် n /ba day tha rit/feudal lord.

ပဒေသရာဇ်စနစ် n /ba day tha rit sanit/feudalism.

ပဒေသာ n /ba day thar/variety.

ပဒေသာကပွဲ n /ba day thar ka bweဲ variety concert.

ပဒိုင်းခတ္တာ n /ba dainn khat tar/thorn-apple;str onium.

ပဒိုင်းပင် n /ba sainn bin/datura;angel’s trumpet.

ပဒိုင်းပွင့်မီးအိမ် n /ba dainn bwint mee ein/chandelier.

ပဒုမ္မာကြာ n /ba don mar kyar/sacred lotus.

ပပျောက်သည် v /pa byauk the/disappear.

ပဘဲကော n ba deဲ gaw|n.aromatic herb of ginger family.

ပမာဏ n /pa mar na/magnitude;extent.

ပယောဂ n /pa yaw ga/instigation.

ပယင်း n pa yinn|n.amber.

ပယင်းရောင် n pa yinn yaun|n.amber colour.

ပရဆေး n /parasaye/officinal material.

ပရိဒေ n /pariday wa/grief;sorrow.

ပရိဘောဂ n /paribawga/utensils.

ပရိဝုဏ် n /para won/wallor fencing.

ပရိသတ် v /pareik that/audience.

ပရီမီယံ n /pare me yan/premium.

ပရု n /pa ru/proof.

ပရိုကိုး n /paro koe/proco.

ပရိုဂျက် n /paro jet/project.

ပရိုတွန် n /parotun/proton.

ပရစ်ဇာမ် n pari zam|n.prism.

ပရုတ် n pa yoke|n.camphor.

ပရုတ်ဆီ n payoke se|n.camphorated oil;balm.

ပရုတ်လုံး n pa yote lonn|n.camphor balls.

ပရန္ဒဝါ n /payan na war/hogweed.

ပရမ်းပတာ n /bayann ba dar/without discipline.

ပလာတာ adv /pa lar ta/Indian pancake.

ပလာတူး n /pa lar tue:/kind of mackerel.

ပလာယာ n /pa lar yar/pliers.

ပလီစိချောက်ချက် n /pa le zi chauk chet/stuff and nonsende;lie.

ပလီပလာ n /palepalar/fast and loose.

ပလီသည် v /pa le the/cajole;wheedle.

ပလူတို adv /palueto/the planet Pluto.

ပလူတိုနီယမ် n /palue to neyan/plutonium.

ပလူးသည် v palue:the|v.be overfamiliar.

ပလေကတ် n /palat kat/mercerized cotton.

ပလဲနံပသင့်သည် v paleဲnampa thint the|v.be on good terms.

ပလက်တီနမ် n pa let te nam|n.platinum.

ပလက်ဖောင်း n /pa let phaunn/platform.

ပလိုင်း n pa lain|n.cane or bamboo basket with sling.

ပလတ် n /palat/plug.

ပလတ်စတာ palat satar/plaster.

ပလတ်စတစ် n /palat sa tit/plastics.

ပလတ်ပေါက် n /palat pauk

ပလုတ် n /paloke/buccal cavity.

ပလုတ်ကျင်းသည် v gargle.

ပလုတ်တုတ် adv /(n)/paloke kyinn the./pa loke toke/rattle.

ပလိန်းကိတ် n /pa leinn keik/plain cake.

ပလပ်သည် adv /pa lat the/dismiss.

ပလိပ် n /paleik/plague.

ပလုပ်ပလောင်း pa loke pa launn/with a mouthful.

ပလုံး n palonn|n.small bamboo container.

ပလွေ n /palway/flute.

ပဝါ n /pawar/scarf.

ပသာဒ n /pa thar da/pleasant sight.

ပသိ n /pathi/tonsil.

ပသီ n /pathe/Parsee.

ပသျှူး n /pa shue./Malay;Malayan.

ပသျှူးင်္အကျီ n /pa shue:inn gye/Malay style women’s blouse.

ပသျှူးမုန့် n /pa shue mont/roasted glue rice flour with sugar and coconut shreds.

ပသျှူးသာကူ n /pa shue:thar gue/sago with sweet potato and coconut.

ပဟေဌိ n /pahayli/puzzle riddle.

ပါချည်ပါချဲ့ n /par che par cheဲt/nonentity.

ပါစားပေးသည် v /par sarr paye the/favour.

ပါဆယ် n /par seဲ parcel.

ပါတာနီ n /pa tar ne/roasted round peas.

ပါတီ n /par te/political party;social gathering.

ပါတီကေဒါ n /par te kay dar/party cadre.

ပါတီဝင် n / par te win/member.

ပါတိတ် adv /par teik/batik.

ပါဒရက် n /par da ret/paraplegia.

ပါပရာ n /par pa rar/bean flour crispies.

ပါမောက္ခ n /par mauk kha/professor.

ပါမောက္ခချုပ် n /par mauk kha gyoke/rector.

ပါမစ် n /par mit/permit.

ပါမန်ဂနိုက် n /par man ga neik/permanganate.

ပါမွှား n /par lunwarr/small fry.

ပါရဂူ n /par ra gre/special-ist.

ပါရမီ n par rame| n. acquired virtue.

ပါရရာ n /par ra yar/pariah- dog.

ပါလီမန် n /par le man/par- li ent.

ပါလစ် n /par lit/polisg; varnish.

ပါဝါ n /par war/power.

ပါသည် v /par the/be with.

ပါး n /parr/cheek.

ပါးကျိတ် n /pa gyeik/parotid gland.

ပါးကွက် n /bagwet/execu- tioner.

ပါးချောင်ကျသည် v /pachaun kya the/be hollow cheeked.

ပါးချိုင့် n /pa chaint/dimple.

ပါးချ-တ်ရောင်နာ n /pa cheik yaun nar/mumps.

ပါးခڡ် n /pa chat/cheek strap in the bridle.

ပါးချုပ် n /pa choke/bit; muzzle.

ပါးစောင် n /pa zaun/buccal eavity.

ပါးစုန့် n /pa zont/jowl.

ပါးစပ် n /pa zat/mouth.

ပါးစပ်ကြမ်းသည် v /ba zat kyann the/be foul-mouthed.

ပါးစပ်ဆော့သည် v /ba zat sort the/be loose-tongued.

ပါးစပ်ပုပ် n /ba zat poke/nouth with ill words.

ပါးစပ်ဖွာသည် v /ba zat phwar the/talk without discre-tion.

ပါးစပ်ရာဇဝင် n /ba zat yar za win/oralhistory.

ပါးစပ်သတင်း n /ba zat tha dinn/rumour.

ပါးတေ့နားတေ့ v /ba tayt na tayt/Face to face.

ပါးပုတ်သည် n /parr poke the/cut a log by hewing.

ပါးပျဉ်း n /ba byinn/wattle;hood;buttress.

ပါးမုန်းမွှေး n /pa monn nwye/sideburns.

ပါးရဲထိုးသည် v /pa ye htoe the/tattoo tr cheeks.

ပါးရည်နပ်ရည် adj /parr yey nat yayn.acumen.

ပါးရှားသော parr sharr thav/scarce; slender.

ပါးလုပ်သော adj /parr hlat thaw/sheer.

ပါးလျားသော adj /parr lyarr thaw/thin; slender.

ပါးလွှာသော adj /parr hlwar thaw/very thin.

ပါးသိုင်းမွှေး n /pa thainn mwaye/whiskers; side whiskers.

ပါးသွယ် n /pa thwe/lower jaw.

ပါးဟက် n /bahet/gill.

ပါးအို့ n /pa ot/prominencc of cheek.

ပိစိကွေး n /pi si kwaye/very small or tiny thing.

ပိစပ်ပင် n /bi zat pin/medici-nal shrub.

ပိတောက် n /ba dauk/gum-kino tree.

ပိတုန်း n /ba donn/bumble bee.

ပိတုန်းရောင် n /ba donn yaun/jet black.

ပိပြားသည် v /pi pyarr the/be prim.

ပိရမစ် n pira mit| n. pyramid.

ပိရိသော adj /pi yi thaw/neat.

ပိသည် v /pi the/be pressed down.

ပီတိ n /peti/delight; joy.

ပီတိဖြစ်သည် v /peti phyit the/be delighted.

ပီပါ n /pe par/large metal barrel.

ပီပီ n /pe pe/whistle.

ပီယဆေး n /pe ya zaye/charm;love potion.

ပီလား n /be larr/king crab.

ပီလားကြိုး n /be larr gyoe/plumb line.

ပီလောပီနံ n /palaw pen an/cassa va plant.

ပီလောပင် n /pe law bin/ed-ible jute plant.

ပီသဘော adj /pet ha thaw/distinct; clear.

ပုခက် n /pa khet/cradle;h -mock.

ပုခက်တွင်း n /pa khet twin/infancy.

ပုစ္ဆာ n /poke sar/question;riddle; problem.

ပုစုခရု n /pu zu kha yu/chil-dren of all ages; odds and ends.

ပုစဉ်း n /ba zinn/dragon fly.

ပုစဉ်းထိုး n /ba zinn doe/green bee eater.

ပုစဉ်းရင်ကွဲ n /ba zinn yin gwe/cicada.

ပုစွန် n /ba zun/prawn;shrimp;crab;lobster.

ပုစွန်ကျား n /bazun gyarr/spotted prawn.

ပုစွန်ကျော့ n /bazun gyaut/prawn.

ပုစွန်ချဉ် n /ba zun gyin/pick led shrimps.

ပုစွန်ခြောက် n /ba zun gyauk/dried shrimps.

ပုစွန်ငါးပိ n /bu zaun ngapi/shrimp paste.

ပုစွန်စာပင် n /bu zun zar bin/knot-grass.

ပုစွန်ဆီ n /bu zun ze/prawn or shrimp fat.

ပုစွန်တုပ်ကွေး n /ba zun doke kwaye/foetal position.

ပုစွန်ထုပ် n /ba zun doke/large prawn.

ပုစွန်ဖွဲ n /ba zun phwe`/dried powder of prawn shell.

ပုစွန်လုံး n /ba zun lonn/land crab.

ပုဆိုး n /pa soe/nether gar ment of Myanmar males.

ပုဆိုးကြမ်း n /pa soe gyann/honeycomb tripe.

ပုဆစ် n /pa sit/knee joint.

ပုဆစ်တုပ်သည် v /pa sit toke the/sit with haunches on heels and knees.

ပုဆိန် n /pa sein/axe.

ပုဆိန်ရိုး n /pa sein yoe/traitor.

ပုညှက်သော adj /pu hnyet thaw/undersized.

ပုတီး n /badee/rosary; neck leace.

ပုတီးစိပ်သည် v /ba dee seik the/tell beads.

ပုတို n /bu do/. Dwaf; shorty.

ပုတတ် n bad at|n. angame; ground lizard.

ပုတတ်စာ n /bad at sar/gin ger wort.

ပုပုပျပ်ပျပ် adj /pub u pyat pyat/short and stubby.

ပုပုရွရွ pub u ywa ywa/all creatures.

ပုရစ် n /pa yit/cricket.

ပုရှိမ်း adj peppery; minty(n)perrer-mint

ပူ n ပူတာ cylindrical container with a lid

ပူ v bulge in the middle

ပူချစ်နေသော adj scorching

ပူစီဖောင်း ပူဖောင်း n bubble; 2. toy or weather ballon

ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်သည် v find the heat unbearable

ပူဆာသည် v pester; badger; worry

ပူဆွေး v grieve

ပူဇော် v 1. worship 2. make a devotional offering

ပူဇော်သက္ကာရ n act of proffering sth reverently

ပူညံပူညံ adv compainingly; vociferously

ա0တူးС0း n term of endearment for infants

ပူတင်း n pudding

ပူတင်း n putty

ပူထူသွားသည် v feel hot all over

ပူဒီနာ n mint

ပူပူနွေးနွေး adj hot(as in ထမင်းဟင်း …)

ပူပင်သည် v be worried or anxious about sth

ပူပန်သည် v be worried or anxious about sth

ပူရီ n puree; fried pancake

ပူလီ n pulley

ပူသည် v hot; warm;

ပူအိုက် v feel hot and stuffy

ပူး n 1.guinea-pig, 2. be close together; be stuck together; be in conjuction; be thick with sb 3. bring together; clasp together; stick together; stay close to each other; . be possessed by

ပူးကပ် v (as in ပူး)

ပူးတွဲ adj joint; attached

ပူးတွဲ v attach; fasten or join things together

ပူးပေါင်း v join together; combine

ပူးသတ် v 1. fight at close quarters. 2. harm sb from within after gaining his confidence

ပေမူ n /pay mue/version found in palm leaves.

ပေရေသည် v /pay yay the/be stained.

ပေသီး n /pay thee/corypha nuts; marbles.

ပေသီးတွက်ခုံ n /pay thee twet khon/abacus.

ပေးကမ်းသည် v /pay kann the/give away in charity.

ပေးချေသည် v /pay chay the/settle dues.

ပေးစာ n /pay zar/letter.

ပေးစာကမ်းစာ n /pay zar kann zar/support in charity.

ပေးစားသည် v /pay zarr the/give away in marriage.

ပေးဆပ်သည် v /pay sat the/repay a loan.

ပေးရန်တာဝန် n /pay yan tar wun/liability.

ပေးလျော်သည် v /pay yor the/compensate.

ပေးဝေသည် v /pay way the/distribute.

ပေးသည် v /pay the/give; settle;pay.

ပေးအပ်သည် v pay at the| v. confer; gram.

ပဲ n pe`|n. beans; pulse; legumes; gram.

ပဲကတ္တီပါ n /p`ga de bar/bitter lablab.

ပဲကပ်ကြော် n /pe`get kyor/fried chick peas in glutin rice dough.

ပဲကျား n /pe` gyarr/vermicelli from beans.

ပဲကျပ်ပျဉ် n /pe`kyat pyin/soybean.

ပဲကြာဆံ n /pe`kyar zan/vermicelli from beans.

ပဲကြီး n /pe`gyee/labab bean.

ပဲကြီးရေစိမ် n /pe`gyee yay zein/soaked lablab beans.

ပဲကြီးလှော် n /pe`gyee hlor/roasted lablab beans.

ပဲခူးဆား n /pe`goe sarr/brine salt.

ပဲခြမ်း n /pe`gyann/chick peas.

ပဲခွတ် n /pe`gut/adze; adz.

ပဲငါးပိ n /pe`nga pi/salted preserved Soya beans.

ပဲငံပြာရည် n /pe`ngan par yay/soya bean sauce.

ပဲစေ့ n /pe`zi/bean seed.

ပဲစင်ငုံ n /pe`zinn ngon/pigeon pea.

ပဲစောင်းလျား n /pe`zaunn yarr/winged bean; goa bean.

ပဲစုန်းပြူး n /pe`sonn byue:/extra hard bean.

ပဲစိမ်းစား n /pe`seinn zarr/edible root climber.

ပဲစိမ်းစားဥ n /pe` seinn zarr u/Chinese potato.

ပဲဆီ n /pe` ze/peanut oil; groundnut oil.

ပဲဆန် n pe` zan| n. gram; chick pea.

ပဲဆုပ် n /pe`zoke/pea flour balls.

ပဲတီ n pe`de| n. green gram.

ပဲတီချဉ် n /pe`de gyin/fermented bean.

ပဲတီပင်ပေါက် n /pe`de bin bauk/bean sprouts.

ပဲတောင့်ရှည် n /pe`daunt shay/long bean; string bean.

ပဲထောပတ် n /pe`htaw bat/butter bean.

ပဲဒလက် n /pe`da let/sword bean.

ပဲနီ n /pe`ni/penny.

ပဲနီကလေး n /pe`ni galay/lentil.

ပဲနံ့သာ n /pe`na thar/fenugreek.

ပဲနောက် n /pe`nauk/mung bean.

ပဲပုဇွန် n /pe`ba zun/cluster bean.

ပဲပိုးတီ n /pe`poe de/Chinese artichoke.

ပဲပေါင်း n /pe`baunn/ste ed beans.

ပဲပုပ် n /pe`boke/fermented soya beans.

ပဲပုပ်ပြား n /pe`boke pyarr/dried fermented soya bean pancake.

ပဲပြား n /pe`byarr/bean curd.

ပဲပြုတ် n /pe`byoke/boilek garden pea.

ပဲဖတ် n /pe`bat/ground nut oil cake.

ပဲဘိစပ် n /pe`bi zat/horse gr .

ပဲမြစ် n /pe`myit/eduble tuber of winged bean.

ပဲမှော် n /pe`hmor/bean husks.

ပဲမှုန့် n /pe`hmor/pea flour.

ပဲယဉ်း n /pe`yinn/rice bean.

ပဲလေးညှင်း n /pe`laye hnyinn/clover bean.

ပဲလင်းမြွေ n /pe`linn mway/snake gourd.

ပဲလိပ် n /pe`leik/dried soya bean sheet.

ပဲလွမ်း n /pe`lunn/cow pea.

ပဲလှော် n /pe`hlor/roasted peas.

ပဲသီတာ n /pe`the dor/chicken pox.

ပဲ့ n /pe`t/helm.

ပဲ့ကိုင်သူ n /pe`t kain thue/steerman.

ပဲ့ကိုင်သည် v /pe`t kain the/steer.

ပဲ့ချိတ် n /pe`t gyeik/outboard motor.

ပဲ့စီး n /pe`t zee/rear rider on an elephant.

ပဲ့စင် n /pe`t zin/helm.

ပဲ့တင်ရိုက်သည် v /pe`t tin yaik the/echo; resound.

ပဲ့တင်သံ n /pe`t tin than/echo.

ပဲ့နင်း n /pe`t ninn/helmsman.

ပဲ့ပိုင်း n /pe`t bainn/stern; helm.

ပဲ့ပြင်သည် n /pe`t pyin the/give guidance.

ပဲ့သည် n /pe`t the/be broken off.

ပေါဇစ်တစ် n /paw zit tit/positive film.

ပေါလော v /paw law/Afloat.

ပေါလောပေါ်သည် adv /paw law por the/come to light.

ပေါသော adj /paw thaw/abundant; cheap; silly.

ပေါ့ဆမှု n /port sa hmu/negligence.

ပေါ့ဆသော adj /port sa thaw/careless; negligent.

ပေါ့ပါးသော adj /port barr thaw/light; prompt.

ပေါ့ပေါ့ဆဆ adj /port port sa za/Carelessly.

ပေါ့ပေါ့တန်တန် adv /port port tan dan/Flippantly.

ပေါ့လျော့သော adv /porty yort thaw/lax; slack.

ပေါ့သော adj /port thaw/light; mild.

ပေါ်ကြော့ adj /bor gyort/su-perficial.

ပေါ်ထွန်းသည် v /por htunn the/emerge.

ပေါ်ပလင် n /por pa lin/poplin.

ပေါ်ပေါက်သည် n /por bin/fad;fancy.

ပေါ်ပင် n /bor bin/fad;fancy.

ပေါ်ပြူလာ adj /por pyue lar/popular.

ပေါ်လစီ n /por la se/policy.

ပေါ်လစ်ဗျူရို n /por lit byue ro/politburo.

ပေါ်လွင်သည် v /por lwin the/be evident.

ပေါ်သည် v /por the/float; appear.

ပံ့ပိုးသည် v /pant boe the/help;aid.

ပံ့သကူ n /pant tha gue/discarded property.

ပံ့သကူကောက်သည် v /pant tha hue kauk the/pick up a discarded thing.

ပံ့သကူပစ်သည် v (cash or thing)for someone to pick up.

ပံ့သကူသား n /(v)/pant tha gue pyit the/discard/pant tha gue tharr/meat not purposely killed for the occasion.

ပိုကာ n /po kar/misnomer.

ပိုစတာ n /pos a tar/poster.

ပိုတက် n /pot et/potash.

ပိုထိုးလောက်ကိုက် n /poe doe lauk kkaijk/junk.

ပိုလီယို n /po le yo/polio.

ပိုလို n /po lo/polo; cigarette.

ပိုလွန်သည် v /po lun the/exceed.

ပိုလျှံသော adj /po; shan thaw/surplus.

ပိုလျှံသည် v /po shan the/be superfluous.

ပိုသော adj /po thaw/additional.

ပိုသည် v /po the/be in excess.

ပို့ချသည် v /pot cha the/teach.

ပို့စကတ် n /pot sa kat/postcard.

ပို့ဆောင်သည် v /pot saun the/carry;canvery.

ပို့သသည် v /pot tha the/send with resapect.

ပို့သည် v /pot the/send off; see off.

ပိုး n /poe/gaun/microbe worm.

ပိုးကောင် n /poe gaun/silk worm.

ပိုးကောင်ကြော် n /poe gaunn gyor/fried silk worms.

ပိုးကျသည် v /poe kya the/be infested with worms.

ပိုးစာပင် n /poe zar bin/mulberry tree.

ပိုးစားသည် v /poe sarr the/be eaten by moths.

ပိုးစုန်းကြူး n /poe sonn gyue;/firefly; glow-worm.

ပိုးစပ်ကောင် n /poe sat kaun/jassid.

ပိုးစိမ်းကောင် n poe seinn gaun|n. diamond back moth.

ပိုးတီ n /poe de/grub.

ပိုးတောက်သည် v /poet auk the/be moth-eaten

ပိုးတောင့်တဲ n /poe daunt de`/rice swarming caterpillar.

ပိုးတောင့်မာ n /poe daunt mar/beetle.

ပိုးတုံးလုံး n /poe tonn lonn/pupa.

ပိုးထိသည် v /poe hti the/be bitten by a snake.

ပိုးထိုးသည် v /poe htoe the/be worm-eaten.

ပိုးနဂါး n /poe na garr/to-bacco caterpillar.

ပိုးနားသန် n /poe na than/coiling centipede.

ပိုးနံကောင် n /poe nan gaun/rice ear bug.

ပိုးဖလံ n /poe pha lan/moth.

ပိုးဖျင် n /poe phyin/silk fabric.

ပိုးမွေးစုတ် n /poe mwaye zoke/hairy caterpillar.

ပိုးလောက်လမ်း n /poe lauk lann/mosquito larva.

ပိုးလောင်မီး n /poe laun mee/spiny beetle.

ပိုးလောင်း n /poe launn/larva.

ပိုးလပ်ဖြူ n /poe hat phyue/pale anemic person.

ပိုးသတ်ဆေး n /poe that saye/insecticide.

ပိုးဟပ် n /poe hat/cockroach.

ပိုးအိမ် n /poe ein/cocoon;cobweb.

ပက်ကျိ n /pet kyi/snail;slug.

ပက်ခနဲ v /pet kha ne`/Sharply.

ပက်စက်သည် adv /pet set the/be slovenly; be ruthless.

ပက်ပင်း adj /pet pinn/Face to face.

ပက်ပြဲသော adv /bet pye`thaw/wide open.

ပက်လက် n /pet let/On back;supinely.

ပက်လက်ကုလားထိုင် adv /pet let kala htain/sling chair.

ပက်လက်တွဲ n /pet let twe`/open wagon.

ပက်လက်လှန်သည် v /pet let hlan the/fall on back.

ပက်လက်အိုး n /pet let oe/bed pan.

ပက်သည် v /pet the/splash; throw.

ပေါက်ကဏန်း n /pauk ga nann/winning number.

ပေါက်ကရ n /pauk kaya/At random.

ပေါက်ကျော် n /pauk kyor/jack-of-all-trades.

ပေါက်ကြားသည် v /pauk kyarr the/leak.

ပေါက်ကွဲသည် v /pauk kwe`the/explode.

ပေါက်ချွန်း n /pauk chunn/pickaxe.

ပေါက်စ n /pauk sa/young thing; tiny thing.

ပေါက်စီ n /pauk se/Chinese dumjpling.

ပေါက်ဆား n /pauk sarr/rock salt.

ပေါက်ဈေး n /pauk zaye/current price.

ပေါက်တူး n /pauk tue;/mattock.

ပေါက်တောင် adv /pauk kaun/winning figure.

ပေါက်ပေါက် n /pauk pauk/pop-com.

ပေါက်ပေါက်ဆုပ် n /pauk pauk soke/pop-corn roll.

ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ n /pauk pauk shar shar/Outland-ishly.

ပေါက်ပင် adv /pauk pin/parrot tree.

ပေါက်ပန်းဖြူပင် n /pauk pann byue bin/sesbania tree.

ပေါက်ပြား adv /pauk pyarr/chopping hoe.

ပေါက်ပွားသည် v /pauk pwarr the/breed; spawn.

ပေါက်ဖတ် n /bauk phat/caterpillar.

ပေါက်ဖွားသည် v /pauk phwarr the/be born of.

ပေါက်မဲ v /pauk me`/lucky number.

ပေါက်မြောက်သည် v /pauk myauk the/succeed.

ပေါက်ရောက်သည် v /pauk yauk the/gain;grown.

ပေါက်လွှတ်ပဲစား n /pauk hlut pe`zarr/Undisciplinedly.

ပေါက်သောက် adv /bauk thauk/Undisorder; at random.

ပေါက်သည် v /paunk the/be pierced.

ပိုက်ကွက် n /paik kwet/net work;mesh.

ပိုက်ကွန် n /paik kun/fishing net.

ပိုက်ချသည် v /paik cha the/lay net for fishing.

ပိုက်စိပ်တိုက်သည် v /paik seik taik the/search closely.

ပိုက်ဆံ n /paik san/money.

ပိုက်ဆန်လျှော် n /paik san shor/sunn hemp fibre.

ပိုက်ထိုးသည် v /paik htoe the/knit a net.

ပိုက်လုံး n /paik lonn/pipe.

ပိုက်သမား n /paik tha marr/net fisher.

ပိုက်သည် v /paik the/carry; cuddle.

ပင်ကို n /pin go/origin; nature.

ပင်ကိုဉာဏ် n /pin go nyan/innate intelligence.

ပင်ကိုသတ္တိ n /pin go tat ti/innate courage.

ပင်ကျရည် n /pin gya yay/fresh toddy juice.

ပင်ဂွင်း n /pin gwinn/penguin.

ပင်င်လယ်ဖျံ n /pin le`phyan/seal; sea otter.

ပင်စောက် n /pin zauk/tall stemmed tree.

ပင်စင် n /pin sin/pension.

ပင်စင်စား n /pin sin zarr/pensioner.

ပင်စည် n /pin ze/trunk; stem.

ပင်စိမ်းပင် n /pin zeinn bin/basil.

ပင်တိုင် adj /pin dain/regular;main.

ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် n /pin dain daunn barr shin/regular columnist.

ပင်တိုင်ဟင်း n /pin dain hinn/main dish.

ပင်ထောင် n /pin daun/sapling.

ပင်ထွက်ပစ္စည်း n /pin dwet pyit see/plant products.

ပင်နယန် n /pin nay an/pinion.

ပင်နီ n /pin ne/fawn coloured cotton.

ပင်နီစလင် n /pin ne sa lin/penicillin.

ပင်ပေါင် n /pin paung/pin ping; table tennis.

ပင်ပန်းသည် v /pin bann the/be tired.

ပင်ပျပ် n /pin byat/short stemmed tree.

ပင်ပွား n /pin bwarr/seed of sacred basil plant.

ပင်ဖြူ n /pin byue/white cotton.

ပင်မ n /pin ma/main; principal.

ပင်မှည့် n /pin hme`t/fruit ripened on the tree.

ပင်ရင်း n /pin Yinn/food of tree.

ပင်လောင်း n /pin launn/seedling.

ပင်လိမ် n /pin lein/inter twining creepers; ropes.

ပင်လုံးကျွတ် n /pin lonn gyut/Entirely.

ပင်လယ် adv /pin le`/sea.

ပင်လယ်ကဗွီး n /pin le` gab wee/casuarinas.

ပင်လယ်ကသစ် n /pin le` ka thit/coral tree.

ပင်လယ်ကူးသင်္ဘော n /pin le`gue: thinn baw/ocean liner.

ပင်လယ်ကျောက်ပွင့် n /pin le` kyauk pwint/seaweed.

ပင်လယ်ကြမ်းပြင် n /pin le` kyann pwint/sea bed; sea floor.

ပင်လယ်ကွေ့ n /pin le` gwayt/gulf.

ပင်လယ်ခူ n /pin le` khue/jelly fish.

ပင်လယ်ငါး n /pin le` ngarr/sea fish.

ပင်လယ်တိမ် n /pin le` dein/shallow part of the sea.

ပင်လယ်ဓားပြ n /pin le` da mya/pirate.

ပင်လယ်မှို n /pin le` hmo/sea anemone.

ပင်လယ်ရေမြှုပ် n /pin le` yay hmyoke/sponge.

ပင်လယ်ရပ်ခြား n /pin le` yat chatt/overseas.

ပင်လယ်အူလျှောက်နာ n /pin le` ue shauk nar/Severe diarthoea.

ပင်လယ်အော် n /pin le` or/bay.

ပင်အပ် n /pin at/pin.

ပင့်ကူ n /pint gue/. spider.

ပင့်ကူဆွဲချ pint gue swe` gya/dead and dried spider.

ပင့်ကူမျှင် n /pint gue hmyin/cobweb.

ပင့်ဖိတ်သည် v /pint pheik the/invite respectfully.

ပင့်သက် v /pint thet/intake of breath.

ပင့်သက်ချသည် v /pint thet cha the/sigh.

ပင့်သက်ရှုသည် v /pint thet shue the/take a sharp breath.

ပင့်သည် v /pint the/rise; invite; flatter.

ပင်းမင်း n /pinn minn/launderer; laundry.

ပင်းသည် n /pinn the/wedge.

ပေါင် n /paun/pounds.

ပေါင်ချိန် n /paun hyein/weight in pounds.

ပေါင်ခြံ n /paun yang/groin.

ပေါင်ခွင် n /paun gwin/lap.

ပေါင်တုတ်ငှက် n /paun doke hnget/water cock; kora.

ပေါင်တွင်းကြော n /paun dwinn gyaw/Sartorius.

ပေါင်ဒါ n /paun dar/pounder.

ပေါင်ဒါ n /paun dar/toilet powder; talcum powder.

ပေါင်ပဲ့ပင် n /paun pe`t bin/medicinal creeper plant.

ပေါင်မုန့် n /paun mont/bread.

ပေါင်မုန့်သီး n /paun mont thee/

ပေါင်သည် n /paun the/pawn.

ပေါင်းကူး n /paung gue:/bridge; arch.

ပေါင်းကူးတံတား n /paung gue: da darr/arch-bridge.

ပေါင်းကုပ် n /paunn goke/low arcged roof.

ပေါင်းကွပ် n /paunn gut/bat- ten.

ပေါင်းခံသည် v /paunn khan the/collect distillate.

ပေါင်းခံအိုး n paunn gan oe| n. lower part of a steamer.

ပေါင်းချောင် n paunn gyaun| n. upper part of a steamer.

ပေါင်းချုပ် n /paunn gyoke/anthology.

ပေါင်းချွေး n /paunn gywaye/distillate.

ပေါင်းစပ်ကြိယာ n /paunn sat kari yar/compound verb.

ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းသည် v /paunn sat hnyi hnainn the/co-ordi- nate.

ပေါင်းစပ်နာမ် n /paunn sat nan/compound noun.

ပေါင်းတင်သည် v paunn tin the| v. distil; steam.

ပေါင်းဖော်သည် v /paunn phor the/be friends; associ- ate;marry.

ပေါင်းဖို n /paunn bo/oven.

ပေါင်းမိုး n /paunn moe/arched roof.

ပေါင်းယှက်သည် v /paunn shet the/intertwine.

ပေါင်းရုံးသည် v /paunn yonn the/gather together.

ပေါင်းလိုက်သည် v /paunn laik the/weed.

ပေါင်းလန်သည် v /baunn lan the/be bursting with.

ပေါင်းသည် n /paun the/

ပေါင်းအိုး n /paun oe/ste .

ပေါင်းအိုး n paunn oe| n. steam pot.

ပိုင်စိုးပိုင်နင်း n /pain zoe pain ninn/Possessively.

ပိုင်ဆိုင်ခွင် adv /pain sain gwint/right to own.

ပိုင်နက် n /pain net/territory.

ပိုင်ရှင် n /pain shin/owner.

ပိုင်သည် v /pain the/own; possess.

ပိုင့် n /paint/pint.

ပိုင်းေ n /pain way/nu-merator.

ပိုင်းခြားသည် v /painn charr the/divide; separate.

ပိုင်းခြေ n /painn gyay/de-nominator.

ပိုင်းတန်း n /painn dann/rail-ing.

ပိုင်းဖြတ်သည် n /(v)/painn phyat the/cut; decide/

ပိုင်းလုံး painn lonn/gold digger.

ပိုင်းသည် v /painn the/cut up; divide.

ပစ်ကွင်း n /pyit kwinn/target zone.

ပစ်ခတ်သည် v /pyit khat the/shoot; fire.

ပစ်ခွင်းသည် v /pyit khwinn the/destroy; shell.

ပစ်စလက်ခတ် n /pyit sa let khat/Slipshodly.

ပစ်စာ n /pyit sar/c. anonymous letter.

ပစ္စုပန် n /pyit soke pan/the present.

ပစ္စည်း pyit see/material; property.

ပစ္စည်းမဲ့လူတန်းစား adj /(n)/pyit see/mey lye dann zarr/pro-letariat.

ပစ္စည်းရှိသော adv /pyit see shi thaw/rich; wealthy.

ပစ်တိုင်းထောင် n /pyit tainn daun/tumbling Kelly;billiken.

ပစ်ထားသည် v /pyit htarr th/neglect; abandon.

ပစ်ပစ်ခါခါ n /pyit pyit khar gar/Heartlessly.

ပစ်ပယ်သည် adv /pyit pe the/c. abandon; forsake; disre-gard.

ပစ်မှတ် pyit hmat/target.

ပစ်ရသည် v /pyit ya the/be-come useless; worthless.

ပစ်သည် v /pyit the/throw; fling;hurtle.

ပဉ္စ adj /pyin sa/five.

ပဉ္စဂံ n /pyin sag an/penta-gon.

ပဉ္စမ n /pyin sa ma/fifth.

ပဉ္စမံတပ်သား n /pyin sa man tnt tharr/fifth colrmnist.

ပဉ္စလောဟာ n /pyin sa law har/alloy of five metals.

ပဉ္စလက် n /pyin sa let/magic.

ပဏ္ဍိတ n /pan di ta/wise man; scholar; learned man.

ပုဏ္ဍရိတ်ပန်း n /pon na yeik pann/ixora.

ပုဏ္ဍါး n /pon narr/Brah-min.

ပုဏ္ဍါးမ n /pon narr ma/fe-male Brahmin.

ပတ် n /pat/drum.

ပတ်ချာလည်သည် v /pat char le the/whirl; spin.

ပတ်ချွဲနပ်ချွဲ n /pat chew nat chew/Wheedlingly.

ပတ္တနာ n /pat ta nar/prayer.

ပတ္တမြား n /pa da myarr/ruby.

ပတ္တရောင် n /pat ta yaun/pa- tuol.

ပတ္တလား n /pat ta larr/xylo-phone.

ပတ္တာ n /pat tar/hinge.

ပတ္တာဆက် n /pat tar zet/box joint.

ပတ်တီး n /pat tee/bandage; puttee.

ပတ်တီးချသည် v /pat teecha the/swindle.

ပတ္တူ n /pat tue/canvas.

ပတ်တိုင်းလွှ adv /pat tainn hlwa/circular saw.

ပတ်ပတ်လည် n /pat pat le/All round.

ပတ်မ n /pat ma/big drum.

ပတ်လမ်း n /pat lann/orbit; circuit.

ပတ်ဝိုင်း n /pat wainn/drum circle.

ပတ်ဝန်းကျင် v /pat wnn kyin/surrounding; environ-ment.

ပတ်သက်သည် adv /pat thet the/beinvolvedin.

ပတ်သည် v /pat the/wind round.

ပိတ်ချင်း n /peik chin/long pepper.

ပိတ်စ n /peik sa/cloth.

ပိတ်စိမ်းပါး n /peik seinn barr/muslin; cheese-cloth.

ပိတ်စွယ် n /peik swe/reed-mace.

ပိတ်ဆို့သည် v /peik sot the/block; plug.

ပိတ်တွန့် n /peik tunt/crepe.

ပိတ်ပင်သည် v /peik pin the/prevent.

ပိတ်ပေါင်း n /peik paunn/dense nrushes.

ပိတ်သည် v /peik the/close; shut; be blocked.

ပုတ် n poke| n. round bamboo basket.

ပုတ်ခတ်သည် v /poke khat the/slander.

ပုတ်ပြတ် n /poke pyat/piece work.

ပုတ်သင်ညို n /poke thin nyo/ch eleon; yes-man.

ပုတ်သည် v /poke the/tap; pat; strike; hit; beat.

ပုဒ်မ n /poke ma/section of an Act.

ပုဒ်မခွဲ n /poke ma gwe/sub-section of an Act.

ပိုဒ် n /paik/stanza; para-graph; passage.

ပန်ကရိယ n /pan kariya/pan-creas.

ပန်ကာ n /pan kar/fan;pro-peller.

ပန်ကန်ဆောက် n /bagan zauk/decidish.

ပန်ကြားချက် n /pan kyarr gyet/request.

ပန်ကြားသည် v /pan kyarr the/request.

ပန်ဆင်သည် v /pan sin the/adoun.

ပန်တျာ n /pan tayar/music;musician.

ပန်ထွေဖျော် n /pan htway byor/sauce made up of toma-toes; chillies; and shrimp paste.

ပန်သည် v /pan the/wear; entreat.

ပန်း n /pann/flower;men-struation.

ပန်းကရား n /pann ka yarr/watering can.

ပန်းကလပ် n /pann ka lat/stand for flowers.

ပန်းကန် n /bagan/cup; sau- cer; plate; dish.

ပန်းကန်ပြား n /bagan pyar/plate

ပန်းကန်ပြားပျံ n /bagan pyar byan/unidentify flying object

ပန်းကန်လုံး n /bag an lonn/bowl;cup.

ပန်းကုံး n /pannj gonn/gar- land.

ပန်းကြွ n /pann gywa/floral design.

ပန်းချီ n /bag ye/art of paint-ing.

ပန်းချီဆရာ n /bag ye sa yar/artist; painter.

ပန်းချဉ်ပေါင် n /pann chin baun/hollyhock.

ပန်းခြံ n /pann gyan/flower garden.

ပန်းခြောက် n /pann gyauk/rose of Jericho.

ပန်းခွေ n /pann gway/wreath.

ပန်းဂေါ်ဖီ n /pann gorbe/cau-liflower.

ပန်းစည်း n /pann zee/bou-quet.

ပန်းဆီ n /pann ze/deep pink dye.

ပန်းဆိုးသည် v /pann soe the/dye.

ပန်းဆိုင်း n /pann zainn/fes-toon.

ပန်းဆွဲ n /pann zwe/barge-board.

ပန်းဆွတ်သည် v /pann sut the/win the race.

ပန်းတမော့ n /pann ta mort/art of stone sculpture.

ပန်းတော့ n /pann dort/deco-rative work with stucco.

ပန်းတင်သည် v /pann tin the/retread motor-car tyres.

ပန်းတိုင် n /pann dain/win-ning post; goal.

ပန်းတိမ် n /ba dein/gold-smith; silversmith.

ပန်းထိုးပန်းချုပ် n /pann doe pann gyoke/embroidery.

ပန်းထိပ်ဖို n /ba dein bo/gold- smith’ s workshop.

ပန်းနာ n /pann nar/asthma.

ပန်းနု n /pann nu/saussurea herb.

ပန်းနုရောင် n /pann nu yaun/light pink colour.

ပန်းပု n /babu/wood or ivory carving.

ပန်းပုဆရာ n /babu sa yar/woodcarver.

ပန်းပေးသည် v /pann paye the/admit defeat.

ပန်းပဲ n /babe/black smithing.

ပန်းပဲဆရာ n /ba be sa yar/blacksmith.

ပန်းပဲဖို n /ba be bo/smithy.

ပန်းပြောက် n /pann byauk/canved floral design.

ပန်းပွင့် n /pann bwint/flower; bloom; blossom.

ပန်းပွတ် n /pann but/turn-ery.

ပန်းပွတ်သည် v /pann but the/turner.

ပန်းဖျား n /pann byarr/ex-haustion fever.

ပန်းဖွား n /ba bwarr/tassel.

ပန်းမ n /pann ma/anneslea tree.

ပန်းယွန်း n /pann yunn/mak-ing lacquerwares.

ပန်းရိုက်သည် v /pann yaik the/print flower designs.

ပန်းရောင် n /pann yaun/pink colour.

ပန်းရန် n /payan/craft of a mason.

ပန်းရန်ဆရာ n /pa yan sa yar/mason.

ပန်းရွဲ n /pann ywe/lapidary.

ပန်းဝင်သည် v /pann win the/breast the tape.

ပန်းဝတ်ရည် n /pann wut ye/nectar.

ပန်းသီး n /pann thee/apple.

ပန်းသေရောဂါ n /pann thay yaw gar/impotency.

ပန်းသေသည် v /pann thay the/become impotent.

ပန်းသေး n /pann thaye/chi-nese Muslim.

ပန်းသေးခေါက်ဆွဲ n /pann thaye kyauk swe/Chinese muslim style noodles.

ပန်းသည် v /pann jthe/be tired.

ပန်းသည် v /pann the/gush out;spurt out.

ပန်းအိပင် n /pann I bin/Indian lilac; crape myrtle.

ပန်းဥ n /pann u/bulb.

ပန်းအိုး n /pann oe/flower pot; vase.

ပိန်ကပ်သော adj /pein kat thaw/skinny.

ပိန်ချည့်သော adj /peinn chi thaw/skinny.

ပိန်ညင်းငှက် n /pein nyinn hnget/kingfisher.

ပိန်ညှော်သော adj /peinn hnyar thaw/scrawny

ပိန္နဲ n /peinn ne`/jack fruit.

ပိန္နဲရောင် n /peinn ne` yaun/dark orange colour.

ပိန်သော adj /pein thaw/thin;lean.

ပိန့် v shrink

ပိန်း n /peinn/arum plant.

ပိန်းကော boat .

ပိန်းကောမ n /(n)/peinn gaw/dug-out/peinn gaw ma/large dug out.

ပိန်းတန်းဖိနပ် n /peinn dann pha nat/velevt

ပိန်းပန်း n /peinn bann/anthurium.

ပိန်းပြဲကိုယ်ရောင် n /peinn bye` ko yaun/generalised.

ပိန်းဥ n /peinn u/tro.

ပုန်ကန်သည် v /pon kan the/rebel.

ပုန်းခိုသည် v /ponn kho the/take refuge; sheller.

ပုန်းညှပ်ပင် n /ponn nyet pin/Alexandrian [aure].

ပုန်းရှောင်သည် v /ponn shaunt the/evade.

ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး v /ponn shoe kwe shoe/Stealthily.

ပုန်းသည် n /ponn the/hide.

ပုန်းအောင်းသည် adv /ponn aunn the/stay hidden.

ပပ်ကြားအပ် n /pat kyarr et/crack;fissure.

ပပ်သည် v /pat the/be chapped.

ပုပ်စော်နံသည် v /poke sor nan the/stink; smell foul or putrid.

ပုပ်သိုးသော adj /poke thoe thaw/rotten and smelly.

ပုပ်သည် v /poke the/decay; decompose; rot; be putrid.

ပုပ်အဲ့အဲ့ adj poke et` et`|adj. gamy.

ပိမ့် n /peinn/popular eruption.

ပိမ့်သော adj /peint thaw/slightly dented.

ပုံ n /pon/form; shape; figure.

ပုံကျပန်းကျ v /pon gya pann gya/Neatly; sprecely.

ပုံကျသော adj /pone kya thaw/proportionate.

ပုံကြီးချဲ့သည် adv /pon gyee che`t the/enlarge; exaggerate.

ပုံကြမ်း n /pone gyann/sketch; outline.

ပုံကြွ n /pon gywa/bas-relief.

ပုံခိုင်းသည် v /pon khainn the/use a simile.

ပုံချသည် v pon cha the|v. put the blame on.

ပုံစံ n /pon zan/model; form.

ပုံစံခွက် n /pon zan gwet/mould.

ပုံစံထိုင်သည် v /pon zan htain/assume a squatting position.

ပုံစံထုတ်သည် v /pon zan htoke the/draft a blue-print.

ပုံဆောင်ခဲ n /pon zaun ge`/crystal.

ပုံဆွဲပျဉ် n /pon zwe` pyin/drawing board.

ပုံဆွဲမှို n /pon zwe`hmo/drawing pin.

ပုံဆွဲသည် v /pon swe` the/draw; sketch.

ပုံတူ n /pon due/portrait;replica.

ပုံတူကား v /pon due kue; the/make a replica.

ပုံတော်ဖိနပ် n /pond or pha nat/kind of slippers.

ပုံတိုပတ်စ n /pon do pat sa/stories; sketches; anecdotes.

ပုံတိုက် v /pon daik/By the lot.

ပုံနှိပ်စာ n /pon hneik sar/printed matter.

ပုံနှိပ်စက် n /pon hneik set/printing press.

ပုံနှိပ်သည် adv /pon hneik the/print.

ပုံပန်း n /pon pann/appearance.

ပုံပျက်ပန်းပျက် n /pon byet pann byet/Untidily; awkwardly.

ပုံပျက်သည် v /pon pyet the/lose one’s composure.

ပုံပြင် adv /pon byin/fable.

ပုံဖော်သည် v /pon phor the/make a rounh model.

ပုံဖမ်းသည် v /pon phann the/pose; impersonate.

ပုံမကျပန်းမကျ v /pon ma kya pann ma kya/Awkwardly; misshapenly.

ပုံမှားရိုက်သည် adv /pon hmarr yaik the/impersonate.

ပုံမှန်သော adj /pon hman thaw/regular.

ပုံမှန်အစည်းအေဝး n /pon hman asee awaye/regular meeting.

ပုံလောင်းသည် v /pon launn the/make rough sketch.

ပုံလုံပင် n /bon lon bin/ridged luffa.

ပုံဝတ္ထု n /pon wut htu/tale; story.

ပုံသေ adj /pon thay/fixed; comstant.

ပုံသေကားကျ n /pon thay karr gya/For centain.

ပုံသေတိုး adv /pon thay toe/simple interest.

ပုံသေနည်း n /pon thay nee/formula.

ပုံသေနှုန်း n /pon thay hnonn/fixed rate.

ပုံသေလစာ n /pon thay la zar/fixed salary.

ပုံသည် v /pon the/pile up.

ပုံသဏ္ဌာန် n /pon tha dan/shape; form.

ပုံသွင်းသည် v /pon thwinn the/mould; shape; fashion.

ပုံသွန်းသည် v /pon thunn the/cast in a mould.

ပုံအပ်သည် v /pon at the/entrust.

ပုံ့ပုံ့ adj /pon pont/bulging.

ပုံ့ပုံ့ထိုင်သည် v /pont pont htain the/be seated in a dainty fashion.

ပုံး n /ponn/bucket; tin; box.

ပုံးရည်ကြီး n ponn yay gyee|n. thick brown sauce from horse gram.

ပယ်ပယ်နယ်နယ် v /pe`be`ne`ne`/Thoroughly.

ပယ်ဖျက်သည် adv /pe`phyet the/annul; nullify.

ပယ်ရီစကုပ် n /pe` re sa koke/periscope.

ပယ်သည် v /pe` the/reject; debar.

ပလ္လင် n /palin/throne; altar.

ပုလ္လိင် n (adv)/(v)/ponn lein/masculine gender.

ပိဿ adv /peik thar/viss; hundredticals.

ပျ adv /pya/aphis; plant louse.

ပျပျ n /pya bya/Softly;mildly; slightly.

ပျာကလက် adv /pyar ka lat/In a dither.

ပျာပျာသလဲ adv /par byar tha le`/Effusively.

ပျာယာခတ်သည် adv /par yar khat the/be in a flurry.

ပျာယီးပျာယာ n /pyar yee pyar yar/Hastily.

ပျား n /pyarr/bee.

ပျားကြီးရည် n /pyarr gyee yay/honey from bigger bees.

ပျားစားလက်ဆေး v /pyarr zarr let saye/Without any traces.

ပျားစွဲသည် adv /pyarr swe` the/swarm.

ပျားတူ n /pyarr due/hornet.

ပျားတူငှက် n /pyarr due hnget/blue bearded bee-cater.

ပျားထီး n /pyarr dee/drone.

ပျားပန်းခပ်သည် v /pyarr bann khat the/bustle about.

ပျားဖယောင်း n /pyarr ba yaunn/bees wax.

ပျားဖွပ်သည် v /pyarr phyt the/gather honey from beehive.

ပျားဘုရင်မ n /pyarr ba yin ma/queen bee.

ပျားမွေးမြူရေး n /pyarr mwaye myue yaye/apiculture.

ပျားရည် n /pyarr yay/honey.

ပျားရည်ဆမ်းခရီး n /pyarr yay zann kha yee/honey moon.

ပျားရည်ဆမ်းသော adj /pyarr yay sann thaw/honey sweet.

ပျားရည်နှင့်ဝမ်းချသည် v /pyarr yay hni nt wunn cha the/placate;soothe.

ပျားလပို့ n /pyarr la bot/upper part of honey comb.

ပျားသလက် n /pyarr tha let/lower part of honey comb.

ပျားအုံ n /pyarr on/beehive.

ပျူငှါသည် v /pyue hngar the/becordial.

ပျူပျူငှါငှါ v /pyue byue hngar hngar/Cordially.

ပျော့စိစိ adj /pyort si zi/pulpy; jelly soft;flaccid.

ပျော့ညံ့သော adj /pyort nyant thaw/weak; easily swayed.

ပျော့ပျောင်းသော adj /pyort byaunn thaw/flexible; guntle.

ပျော့ဖတ် n /pyort bat/pulp.

ပျော့သော adj /pyort thaw/soft;weak.

ပျော့အိသော adj /pyort I thaw/very soft; flabbly; pulpy.

ပျော်သည် v /pyor the/melt; dissolve.

ပျံကျ n /byan gya/nomad.

ပျံတံတံနန့်တန့်တန့် n /pyan tan tan nant tant tant/Coquettishly.

ပျံလွှား adv /pyan hlwarr/swallow;swift.

ပျံဝဲသည် v /pyan we`the/fly round.

ပျံသည် v /pyan the/fly;soar.

ပျံသန်းသည် v /pyan thann the/fly over.

ပျံ့နှံ့သည် v /pyant hnant the/spread out.

ပျံ့လွင့်သည် v /pyant lwin the/wander.

ပျိုစည်း n /pyoe zee/bundle of paddy seedlings.

ပျိုမျစ်သော adj /pyo myit thaw/fresh and youthful.

ပျိုရွယ်သော adj /pyo ywe` thaw/youthful.

ပျို့သည် v /pyot the/feel nauseated.

ပျိုးကြဲသည် v /pyoe kye`the/scatter seeds.

ပျိုးခင်း n /pyoe gin/nursery.

ပျိုးထောင်သည် v /pyoe htaun the/sow seeds to get seedlings.

ပျိုးနှုတ်သည် v /pyoe hnoke the/pull out rice seeslings.

ပျိုးသည် v /pyoe the/sow seeds.

ပျက်စီးသည် v /pyet see the/die pass away.

ပျက်ပြားသည် v /pyet pyarr the/be shattered.

ပျက်ပြုန်းသည် v /pyet pyone the/be annihilated.

ပျက်ပြယ်သည် v /pyet pye`the/fade;become null and void.

ပျက်ယွင်းသည် v /pyet ywinn the/degenerate.

ပျက်သုဉ်းသည် v /pyet thonn the/be totally destroyed.

ပျက်သည် adv /pyet the/be ruined.

ပျောက်ကင်းသည် v /pyauk kinn the/be completely cured.

ပျောက်ကွယ်သည် v /pyauk kwe` the/disappear.

ပျောက်ခြင်းမလှပျောက်သည် v /pyauk chin ma hla pyauk the/disappear without a trace.

ပျောက်စေဆရာ n /pyauk say sa yar/faith-healer.

ပျောက်ဆုံးသည် v /pyauk sonn the/be lost forever.

ပျောက်ပျက်သည် v /pyauk pyet the/disappear completely.

ပျောက်သည် adv /pyauk the/disappear.

ပျင်းရိပျင်းတွဲ v /pynin yi pyinn dwe`/Languidly.

ပျင်းသည် v /pynin the/feel lazy.

ပျစ်ချွေဲသော adj /pyit chwe`thaw/thick and mucilaginous.

ပျစ်ဆွဲ v /byit swe`/Sluggishly.

ပျစ်ထူ adv /byit htue/Thickly.

ပျစ်သော adj /pyit thaw/thick.

ပျဉ် n /pyin/timber; plank.

ပျဉ်ကြွပ် n /pyin gyut/wood tiles.

ပျဉ်ခင်း n /pyin ginn/timber flooring.

ပျဉ်ခုံ n /pyin gon/bier.

ပျဉ်တလား n /pyin ta larr/coffin.

ပျဉ်ပြား n /pyinn byarr/timber planks.

ပျဉ်း v /pyinn/be hard and leathery.

ပျဉ်းကတိုး n /pyinn ga doe/ironwood tree.

ပျဉ်းတောင်သိမ် n /pyinn dor thein/carry tree.

ပျဉ်းမပင် n /pyinn ma bin/large timber tree.

ပျပ်ပျပ် adj /pyat pyat/dwarfish.

ပျပ်ဝပ်သည် v /pyat wut the/be humble.

ပျပ်သော adj /pyat thaw/shor; stubby.

ပျမ်းမျှ n /pyann hmya/On the average.

ပျမ်းမျှကြေး adv /pyann hmya gyinn/average rate.

ပျမ်းမျှခြင်း n /pyann hmya gyinn/average.

ပြကွင်းပြကွက် n /pya gwinn pya gwet/display.

ပြခန်း n /pya gann/exhibit.

ပြချက် n /pya gyet a proof.

ပြဆိုချက် pya so gyet/argument.

ပြဇတ် n pya zat|n. drama; play.

ပြတိုက် n /pya daik/museum.

ပြတင်းပေါက် n /bad inn bauk/window.

ပြဒါး n /ba darr/mercury.

ပြဒါးချိန် n /ba darr cheir/temperature.

ပြဒါးတိုင် n /ba darr dain/mercury thermometer.

ပြဒါးရှင်လုံး n /ba darr shin lonn/philosopher’s stone.

ပြပွဲ n /pya bwe`/exhibition;show.

ပြယုဂ် n pya yoke|n. example.

ပြရုပ် n /pya yoke/figure head.

ပြသည် v /pya the/show; display; exhibit.

ပြဠာန်း v /(n)/pyoke tue/vice/pya htann the/prescribe.

ပြဠာန်းချက် n /pya htann gyet/directive.

ပြာ n /pyar/ash.

ပြာချသည် v /pyar cha the/incinerate.

ပြာခွက် n /pyar gwet/ash tray.

ပြာဆား n /pyar sarr/potash.

ပြာတာ n /pyar tar/office boy.

ပြာနှမ်းသော adj /pyarr hnann thaw/dull blue.

ပြာသော adj /pyar thaw/blue;dim.

ပြားချပ်သော adj /pyarr chat thaw/flat and thin.

ပြီးကပစ် v /pee ga byit/Slip shodly.

ပြီးငြိမ်းသည် adv /pyee nyeinn the/end well.

ပြီးစလွယ် n /pee za lwe`/Indifferently.

ပြီးဆေး adv /pee zaye/charm to withstand lethal weapons.

ပြီးဆုံးသည် v /pyee sonn the/come to an end.

ပြီးပြည့်စုံသည် v /pyee pyayt zon the/be accomplished.

ပြီးပြတ်သည် v /pyee byat the/be terminated.

ပြီးမြောက်သည် v /pyee myauk the/come to conclusion.

ပြီးသည် v /pyee the/finish end.

ပြုကျင့်သည် v /pyu kyint the/practice; do wrong.

ပြုစားသည် v /pyu zarr the/bewitch.

ပြုစုသည် v /pyu zu the/book after; compile.

ပြုပြင်သည် v /pyu byin the/reform;repair.

ပြုမှုသည် v /pyu mue the/act;behave.

ပြုလုပ်သည် v /pyu loke the/do;carry out.

ပြုသည် adv /pyu the/do;act;make.

ပြူတစ်ပြူတစ် v /pye\ue tit pyue tit/Popping in and out.

ပြူသည် v /pyue the/peep; appear.

ပြူးကလူးပြာကလာ v /pyue; ka lue; pyar kalar/Excitedly; hurriedly.

ပြူးကြည့်သည် adv /pyue; kyi the/goggle at.

ပြူးတူးကြောင်တောင် v /pyue;tue;kyaun taun/In awe or wonder.

ပြူးတူးပြဲတဲဖြစ်သည် adv /pyue;tue;pye`te`phyit the/be wide-eyed with shock and fear.

ပြူးသော adv /pyue; thaw/protruding; bulging.

ပြေငြိမ်းသည် v /pyay nyeinn the/reach a settlement.

ပြေပျောက်သည် v /pyay byauk the/disappear completely.

ပြေပြစ်သော adj /pyay byit thaw/smooth; graceful.

ပြေပြတ်သည် v /pyay byat the/be settled.

ပြေရာပြေကြောင်း v /pyay yar pyay gyaunn/Sooth-ingly.

ပြေသည် v /pyay the/be appeased; be satisfied.

ပြေးခုန်ပစ် n /pyaye khon byit/track and field events.

ပြေးပေါက် n /paye bauk/avenue of escape.

ပြေးလွှားသည် v /pyaye hlwarr the/run in haste.

ပြေးသည် v /pyaye the/ru;move fast.

ပြဲပြဲစင် adj /pye` bye`zin/All over.

ပြဲသည် v /pye` the/be torn; ripped.

ပြောငိုသည် v pyaw gno the|v. bemoan; bewail; lament.

ပြောစကား n /pyaw za garr/counsel; advice; report.

ပြောစဆိုစ n /pyaw za so za/ability to speak effectively.

ပြောစမှတ် n /pyaw za hmat/byword.

ပြောပလောက်သည် v /pyaw pa lauk the/become important enough.

ပြောပြောဆိုဆို adv while saying.

ပြောရေးဆိုခွင့် pyaw yaye so gwint/authority to speak.

ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ n /(n)/pyaw byaw so zo/./pyaw yaye so gwint shi thue/spokes-man.

ပြောရိုးပြောစဉ် n /pyaw yoe pyaw zin/stereotyped ezpression.

ပြောသံကြား n /pyaw than gyarr/hearsay.

ပြောသည် v /pyaw the/utter;say;tell.

ပြောဟောသည် v /pyaw haw the/lecture;give a speech.

ပြိုကွဲသည် v /pyo kwe`the/disintegrate.

ပြိုလဲသည် v /pyo le`the/topple down.

ပြိုသည် v /pyothe/collapse; fall down.

ပြိုးပြိုးပြောက်ပြောက် adv /pyoe byoe pyauk pyauk/Sparsely.

ပြိုးပြိုးပြောင်ပြောင် adv /pyoe byoe pyaun byaun/With a dazzle.

ပြိုးပြိုးပြတ်ပြတ် v /pyoe byoe pyet pyet/Glitteringly.

ပြက္ခဒိန် n /pyet ga dein/calendar.

ပြက်ချော်ချော် v /pyet chor gyor/Frivolously.

ပြက်ရယ်ပြုသည် adv /pyet ye`pyu the/make fun of.

ပြက်လုံး n /pyet lonn/joke.

ပြက်သည် adv /pyet the/jest; joke.

ပြောက်ကျား adv /1/pyauk kyarr/speckled; mottled.

ပြောက်ကျား n /2/pyauk kyarr/guerilla.

ပြောက်ကျားစစ် n /pyauk kyarr sit/guerilla warfare.

ပြောက်ကျားပြောက်ကျား adj /pyauk kyarr pyauk kyarr/Sporadically.

ပြောက်သောက် adv /byauk thauk/miscellaneous.

ပြိုက်ခနဲ adj /pyaik kha ne`/In a trice.

ပြိုက်ပြိုက် adv /pyaik pyaik/Heavily.

ပြင်းပြင်းထန်ထန် v /pyinn byinn htan dan/Severely.

ပြင်းပြင်းပြပြ adv /pyinin bynin pya bya/Strongly; intensely.

ပြင်းသော adj /pyinn thaw/acute; violent.

ပြင်းသည် v /pyinn the/be strong; intense; great.

ပြောင်(သတ္တဝါ n /)/pyaun/gaur.

ပြောင်ကိုင်း(ပင် n /)/pyaun kainn/elephane grass.

ပြောင်ခေါင်းစိမ်း n /pyaun gaunn zeinn/peridot; olivine.

ပြောင်ချော်ချော် v /pyaun chor gyor/Frivolously.

ပြောင်ချော်သော adj /pyaun shaw thaw/plain and smooth.

ပြောင်တလင်းခါသည် adv /pyaun ta linn khar the/be exhausted.

ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း adj /pyaun byaun tinn dinn/Brazenly; bare-facedly.

ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင် adv /pyaun byaun yaun yaun/Smartly.

ပြောင်မြောက်သော adv /pyaun myauk thaw/accomplished; outstanding.

ပြောင်ရွှတ်ရွှတ် v /pyaun shut shut/Jestingly.

ပြောင်လှောင်သည် adv /pyaun hlaun the/mock; ridicule.

ပြောင်သည v /2/pyaun the/joke; jest.

ပြောင်သည် adv /1/pyaun the/shine.

ပြောင်း n /1/pyaunn/millet; maize.

ပြောင်း n /2/pyaunn/tube; barrel.

ပြောင်း n /pyaunn wa/muzzle.

ပြောင်းဆန် n /pyaunn zan/millet grain.

ပြောင်းပြန် v /byaunn byan/Opposite in meaning.

ပြောင်းဖူး n /pyaunn bue;/maize.

ပြောင်းလဲသည် adv /pyaunn le` the/changes; transform.

ပြောင်းသည် v /pyaunn the/move; change; transfer; shift.

ပြိုင်တူ n /byain due/In unison; together.

ပြိုင်ပွဲ adv /pyain bwe`/competition; contest.

ပြိုင်ဖော်ပြိုင်ဖက် n /pyain bor pyain bet/opponent;rival.

ပြိုင်မြင်း n /pyain myinn/racehorse.

ပြိုင်သော adj /pyain thaw/parallel; contem-porary.

ပြိုင်သည် v /pyain the/compete;vie.

ပြစ်ချက် n /pyit chet/crime; wrong; misdeed.

ပြစ်ဒဏ် v /(n)/pyit dan/punishment; penalty/sentence.

ပြစ်မှားသည် v /pyit hunarr the/wrong; sin against.

ပြစ်မှု n /pyit hmu/crime; offence.

ပြည် n /1/pye/pyay/country.

ပြည် n /2/pye/pus.

ပြည်ကြီးငါး n /pye gyee ngarr/squid.

ပြည်ကြီးမျှော့ n /pye gyee hmyort/sea slug.

ပြည်တည်နာ n /pye de` nar/abscess.

ပြည်တည်သည် v /1/pye te` the/build or found a kingdom.

ပြည်တည်သည် v /2/pye te` the/suppurate.

ပြည်တွင်း adj /pye dwinn/local; inetnal.

ပြည်တွင်းစစ် n /pye dwinn zin/civil war.

ပြည်တွင်းဖြစ် n /pye dwinn yaye/home affairs; state affairs.

ပြည်ထဲရေး n /pye de`yaye/hone affairs.

ပြည်ထောင်စု n /pye daun zu/union.

ပြည်ထောင်စုနေ့ n /pye daun zu nayt/Union Day.

ပြည်နယ် n /pye ne`/State.

ပြည်နှင်ဒဏ် n /pye hnin dan/deportation.

ပြည်ပ adj /2/pye ba/foreign; external.

ပြည်ပ n /1/pye ba/foreign countries.

ပြည်ပန်းညို n /pye bann nya/cassia tree.

ပြည်ပန်းရွှေ n /pye bann shway/cassia tree.

ပြည်ပြေး n /pye byaye/expatriate.

ပြည်ဖု n /pye bu/pustule.

ပြည်မှည့်သည် v /pye hme`t the/maturate.

ပြည်လုံးကျွတ် adj /pye lonn gyut/country-wide; nation wide.

ပြည်ဝင်ကြေး n /pye win gyaye/visa fee.

ပြည်သူပိုင် adj /pye thue bain/nationalized.

ပြည်သူပြည်သား n /pye thue pye tharr/people; citizen.

ပြည်သူလူထု n /pye thue lue du/mass.

ပြည်သူ့ကောင်စီ n /pye thu kaun se/People’s Council.

ပြည်သူ့စစ် n /pye thu sit/people’s militia.

ပြည်သူ့နီတိ n /pye thu neti/civics.

ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ n /pye thu ye` tat phwe`t/People’s Police Force.

ပြည်သူ့လွှတ်တော် n /pye thu hlut tor/legislature.

ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း n /pye thu wun dann/civil servant.

ပြည့်ကျပ်သည် v /pyayt kyat the/be crowded with.

ပြည့်စုံသည် v /pyayt zon the/be sufficient.

ပြည့်တင်းသည် v /pyayt tinn the/be full and firm.

ပြည့်တန်ဆာ n /pyayt da zar/prostitute.

ပြည့်နှက်သော adj /pyayt hnet thaw/crowded.

ပြည့်ဖောင်းသည် v /pyayt phaunn the/be distended.

ပြည့်လျှံသည် v /pyayt hlyan the/overflow.

ပြည့်ဝသည် v /pyayt wa the/be full of.

ပြည့်သည် v /pyayt the/be full.

ပြည့်သိပ်သည် v /pyayt theik the/be packed tight.

ပြတ်စဲသည် v /pyat se` the/divorce.

ပြတ်တောက်သည် v /pyat tauk the/be cut off.

ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း v /pyat taunn pyat taunn/Intermittently.

ပြတ်ပြတ် adv /pyat pyat/decisively; bluntly.

ပြတ်သားသည် adv /pyat tharr the/be in distinct.

ပြတ်သည် v /pyat the/be cut off.

ပြတ်သတ်သည် v /pyat that the/be in tatters.

ပြုတ်ကြော် n /pyoke kyor/roasted meant.

ပြုတ်ဆေး n /pyoke saye/medicinal brew.

ပြုတ်ဆန် n /pyoke san/parboiled rice.

ပြုတ်တူ tool .

ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသည် v /pyoke pyoke pyonn the/lose totally.

ပြုတ်သည် v /pyoke the/be detached; boil.

ပြန်ကျယ်သော adj /pyant kye thaw/broad.

ပြန်ကြားရေး n /pyan kyarr yaye/information.

ပြန်ကြားသည် v /pyan kyarr the/reply to a query.

ပြန်စာ n /pyan zar/letter in reply.

ပြန်ဆိုသည် v /pyan soe the/recite; translate; interpret.

ပြန်တမ်း n /pyan dann/notification; gazette.

ပြန်တမ်းဝင် n /pyan dann win/gazetted officer.

ပြန်ပေးဆွဲသည် v /pyan baye swe the/kidnap for ransom.

ပြန်ပေါင်းသည် v /pyan baye swe the/kidnap for ransom.

ပြန်ပြောသည် v /pyan pyaw the/tatk back; narrate.

ပြန်လည်၍ v Again; in return.

ပြန်လမ်း pyan lann/way back; return journey.

ပြန်သည် v /pyan the/return; recount; reply.

ပြန့်ကျဲသည် v /pyant kye the/be scattered.

ပြန့်ပြူးသော adj /pyant pyue: thaw/wide and even.

ပြန့်ပြန့်ရန့်ရန့် adj /pyant byant yant tant/unwrinkled.

ပြန့်သော adj /(n)/pyan le ywayt/add/pyant thaw/flat and even; broad.

ပြန့်သည် v /pyant the/spread.

ပြိန်ဖျင်းသော adj /pyein phyinin thaw/trivial; worth-less.

ပြိန်းမြက် n /peinn myet/tall grass.

ပြုန်းတီးသည် v /pyonn dee the/be depleted; be extinct.

ပြုန်းသည် v /pyonn the/be depleted; be worn away .

ပြုပ်ဆတ်ဆတ် adj /byoke sat sat/partially boiled.

ပြုပ်ထသော adj /byoke hta thaw/thickly covered with lumps.

ပြုပ်ရှပ်ရှပ် v /byoke shat shat/granularly.

ပြုံသည် adv /pyon the/throng; flock; crowd; cluster.

ပြုံးစနဲ့နဲ့ n /pyonn sa net net/enigmatic.

ပြုံးစိစိ v /pyonn si si/in a faint smile.

ပြုံးဖြဲဖြဲ adv /pyonn phye` phye`/with a silly grin.

ပြုံးရယ်သည် adv /pyonn ye` the/wear off; fade.

ပြုံးသည် v /pyonn the/smile.

ပြယ်သည် v /pye` the/wear off; fade.

ပြဿနာ n /pyat tha nar/problem.

ပြဿနာတက်သည် v /pyat tha nar tet the/get into trouble.

ပွစာတက်သည် v /pwa zar tat the/be in disorder.

ပွစိပွစိပြောသည် v /pwa si pwa sip yaw the/grumble; complain.

ပွပေါက် n /pwa bauk/good chance.

ပွပေါက်တိုးသည် adj /pwa bauk toe the/. get a windfall.

ပွရောင်းရောင်း pwa yaunn yaunn/puffy; bloated.

ပွသော adj /pwa thaw/puffy; baggy.

ပွသည် v /pwa the/swell; distend.

ပွားများသည် v /pwarr myarr the/prosper; flourish.

ပွားသည် v /pwarr the/grow; increase.

ပွေနှောက်သည် v /pway nauk the/be besetted by.

ပွေလီသည် v /pway le the/be devious;be complicated.

ပွေသော adj /pway thaw/whirling;devious.

ပွေသည် v /pway the/be fraught with; gad about.

ပွေ့ပိုက်သည် v /pwayt paik the/cuddle.

ပွေ့ဖက်သည် v /pwayt phet the/hug;embrace.

ပွေ့သည် v /pwayt the/carry in arms.

ပွေ့အုံး n /pwayt onn/bolster.

ပွေး n / ue;dwet/first/pwaye/mole;ring-worm.

ပွေး(ကြွက်ကဲ့သို့သော တွင်းအောင်းသတ္တဝါငယ် n /)/pwaye/guinepig

ပွေးကိုင်း n /pwaye gain/senna.

ပွေးစုန့် n /pwaye zont/mole-hill;ringworm.

ပွဲ n /pweဲ celebration;festival.

ပွဲကျသည် v /pweဲ kya the/applaud lustily.

ပွဲကြီးပွဲကောင်း n pweဲ gyee pweဲ gaunn|n.big game.

ပွဲကြီးပွဲလမ်း n /pweဲ gyee pweဲ lann/big festival.

ပွဲကြပ် n /pweဲ gyat/show-in-charge.

ပွဲခ n /pwe ga/brokerage.

ပွဲခငြိမ်း v /pwe ga nyeinn/without brokerage.

ပွဲခံသည် adv /pweဲ khan the/engage an entertainment.

ပွဲချင်းပြီး n /pweဲ gyinn bee/on the spot.

ပွဲစား adv /pweဲ zarr/broker.

ပွဲစမ်းသည် v /pweဲ sann the/rehearse.

ပွဲဈေး n /pweဲ zay/fair.

ပွဲဈေးတန်း n /pweဲ zay dann/row of stalls at a fair.

ပွဲတော် n /pweဲ dor/festival.

ပွဲတိုးသည် v /pweဲ toe the/be suitable for occasion;be tested and proven.

ပွဲထိုင် n /pweဲ dain/grand fete.

ပွဲထုတ်သည် v /pweဲ htoke the/present to the public.

ပွဲနေပွဲထိုင် n /pweဲ nay pweဲ dain/ceremonial occasion.

ပွဲပြီးမီးသေ n /pweဲ pee meet hay/with no more interest.

ပွဲပြတ်(ရာပြတ် adv /)/pweဲ byat/appraiser.

ပွဲရံ(ဟင်း n /)/pweဲ yan/side dish.

ပွဲရုံ n /pweဲ yon/broker’s sale centre.

ပွဲလန့်ဖျာခင်း v /pweဲ lant phyarr khinn/take advantage of unrest.

ပွဲလန့်သည် v /pweဲ lant the/be in unrest in a pweဲ

ပွဲလမ်း n /pweဲ lann/festivities.

ပွဲလှန့်သည် v /pweဲ hlant the/create an unrest in a pweဲ

ပွဲသိမ်းသည် v /pweဲ theinn the/terminate a show.

ပွဲဦးထွက် n /pweဲ day performance.

ပွဲ့လျှက် n /pweဲt lyet/resin used in caulking.

ပွက်ပွက်ဆူသည် v /pwet pwet sue the/bubble;be noisy.

ပွက်ပွက်ရိုက်သည် v /pwet pwet yaik the/spread far and wide.

ပွက်လောရိုက်သည် v /pwet law yaik the/raise a hullabaloo.

ပွက်သေးကြမ်းသည် v /pwet thaye kyann the/be in a pandemonium.

ပွက်သည် v /pwet the/boil and bubble.

ပွင့်ချပ် n /pwint gyat/petal.

ပွင့်ဆံ n /pwint zan/anther.

ပွင့်ဆိုင် n /pwint zain/cluster.

ပွင့်တံ n /pwint dan/flower stalk.

ပွင့်ပပ် n /pwint bat/sepal.

ပွင့်လင်းသည် v /pwint linn the/be frank;be candid.

ပွင့်လန်းသည် v /pwint lann the/be fresh;be cheerful.

ပွင့်လျာ n /pwint lyar/flower bud.

ပွင့်သစ်စ n /pwint thit sa/new bloom.

ပွင့်သည် adv /pwint the/bloom;open.

ပွိုင့် adv /pwint/point;fact;idea.

ပွတ်ကာသီကာ n /put khar the gar/narrowly.

ပွတ်ခုံ adv /put khon/turner’s lathe.

ပွတ်စူး n /put sue;/bradawl.

ပွတ်စင် n /put sin/turner’s lathe.

ပွတ်တိုက်သည် v /put taik the/rub;scrub.

ပွတ်တိုက်အား n /put taik arr/friction.

ပွတ်တိုင် n /put tain/turnery post.

ပွတ်သီးပွတ်သပ် n /put thee put that/intimately;closely.

ပွတ်သည် v /put the/rub;smear.

ပွန်းတီးသည် v /punn tee the/be skilled.

ပွန်းပဲ့သည် v /punn petဲ the/be bruised.

ပွန်းပွန်းတီးတီး n /punn bunn tee dee/intimately.

ပွန်းသည် v /punn the/suffer abrasion;be rubbed off.

ပြွတ် n /pyut/squirt;syringe.

ပြွတ်သည် v /pyut the/be clustered.

ပြွတ်သိပ်သည် v /pyut theik the/be teeming with.

ပြွန် n /pyun/pipe;duct;vessel.

ပြွမ်းသည် adv /pyunn the/be all together.

ဖခင် n /phagin/father.

ဖတဆိုး n /pha ta soe/fatherless child.

ဖနောင့် n /pha naunt/heel.

ဖမိုး n /pha moe/instep;back.

ဖမျက် n /pha myet/ankle.

ဖယောင်း adv /pha yaunn/wax.

ဖယောင်းချက် n /pha yaunn gyet/medicinal plaster.

ဖယောင်းစက္ကူ n /pha yaunn set kue/wax paper.

ဖယောင်းတိုင် n /pha yaunn dain/candle.

ဖယောင်းပုဆိုး n /pha yaunn pa soe/linoleum.

ဖယောင်းပန်း n /pha yaunn bann/yellow waxy orchid.

ဖရဲသီး n /phaye`thee/watermelon.

ဖရဲအူ n /phaye`ue/rubellite.

ဖရိုဖရဲ n /pha yo phaye`/In discorder.

ဖရန့် adv /pha rant/franc.

ဖရုံခါး n /pha yon garr/bitter ash gourd.

ဖရုံယို n /pha yonyo/ash gourd candy.

ဖရုံသီး n /pha yon thee/pumpkin.

ဖလား n /pha larr/bowl;cup.

ဖလံ n /pha lan/moth.

ဖလံတောငေ်ဝှး n /pha lan taun lunwaye/white costus.

ဖလင် n /pha lin/film.

ဖလန်နယ် n /pha lan ne`/flannet.

ဖဝါး n /pha war/sole.

ဖဝါးခြေထပ် n /pha warr chay dat/Close behind.

ဖအေ n /pha ay/father.

ဖာရင်ဟိုက် n /phar rin haik/Fehrenheight.

ဖာလာ v /phar lar/card om plant.

ဖာလူဒါ n /phar lue dar/faluda.

ဖာလုံ n /phar lon/furlong.

ဖာသည် v /phar the/patch;mend.

ဖား n /pharr/frog.

ဖားကူး n /pharr gue;/breast stroke.

ဖားကုန်ပြေး n pharr gon byaye|n. game of leap frog.

ဖားခုန်ညင်း n /pha gon nyinnt/inflated frog.

ဖားစီးငါးစီး n /pharr zee ngarr zee/Greedily.

ဖားတပိုင်းငါးတပိုင်း n /f/pharr da bainn ngarr da bainn/tadpole;neither fish nor fowl.

ဖားတလက် adv /pha da let/Staccato frog.

ဖားထိုင် n /pharr dain/squatting position.

ဖားပေါင်းစင်း n /pha baun zinn/leggy frog.

ဖားပျံ n /pha byan/tree frog.

ဖားပြုပ် n /pha byoke/toad.

ဖားဖား adj /phar barr/full grown;full blown.

ဖားဖို n /pha bo/bellows.

ဖားလောင်း adj /pharr yarr/tadpole.

ဖားလျား v /pharr yarr/In a loose fall.

ဖားသော adj /pharr thaw/floppy.

ဖားသည် v /pharr the/flatter; be tired.

ဖားဥစွ adv /ҡ‑ʡ9/pharr u swe` the/be mildewed.

ဖားအော်သည် v /pharr or the/croak.

ဖိစီးသည် v /phi zee the/be oppressed; be afficted.

ဖိစက် n /phi zet/pressing machine.

ဖိနပ် n /pha nat/footwear.

ဖိနပ်ချွတ် n /pha nat chut/doorstep.

ဖိနပ်စီးသည် v /pha nat see the/put on shoes.

ဖိနပ်ပေါက်သည် v /pha nat pauk the/begalled.

ဖိနှိပ်သည် v /phi hneik the/oppress.

ဖိဖိစီးစီး n /phi bi see zee/effectively.

ဖိသည် v /phi the/press flatten.

ဖိအား adv /phi arr/pressure.

ဖီဆန်သည် v /phe zan the/oppose; defy.

ဖီနော n /phe naw/phenol; carbolic acid.

ဖီနိုင် n /phe nain/phenyl.

ဖီလာ v /phe lar/contrarily.

ဖီလာပြုသည် adv /phe lar pyu the/oppose; defy.

ဖီးသည် v /phee the/be fat; be plump; be fleshy.

ဖု(ဘု bu /)(n)/phu/lump; knob.

ဖုထုံး n /bu donn/knot.

ဖုသည် v /phy the/be lumpy; beraised.

ဖူလုံသည် v /phue ln the/be sufficient.

ဖူးစကက် n /phue: sa ket/foolscap size paper.

ဖူးစာ n /phue: sar/destiny.

ဖူးစာရေးနတ် n /phue: zar yaye nat/Cupid.

ဖူးဖူးထသည် v /phue: bue: hta the/swell into big lump.

ဖူးဖူးမှုတ်သည် v /phue: bue: hnike he/treat dotingly.

ဖူးဖူးရောင်သည် v /phue: bue: yaun the/be badly.

ဖူးသည် v /phue: the/visit; behold.

ဖေဖေ n /phay phay/papa; father; daddy.

ဖေဖော်ဝါရီ n /phay phor war re/February.

ဖေးသည် v /phaye the/be partial.

ဖဲ n /phe`/playing cards.

ဖဲ n /phe`/sain.

ဖဲကြိုး n /phe` gyoe/ribbon.

ဖဲကြည်သည် v /phe` kyin the/avoid; keep away.

ဖဲချသည် v /phe` cha the/play cards.

ဖဲခွာသည် v /phe` khwar the/go away.

ဖဲထီး n /phe` dee/black satin umbrella.

ဖဲပွင့် n /phe` bwint/pips on playing cards.

ဖဲရိုက်သည် v /phe` yaik the/play cards.

ဖဲသုံးချပ် n /phe` thonn gyat/three-card monte.

ဖဲ့ထုတ်သည် v /phe`t htoke the/detach.

ဖဲ့ထွက်သည် v /phe` htwet the/break away.

ဖဲ့သည် v /phe`t the/bread off.

ဖောခြင်းသောခြင်း v /phaw gyinn thaw gyinn/abundantly; plentifully.

ဖောရာင်သည် adv /phaw yaun the/be swollen.

ဖောသည် v /phaw the/be swollen; be bloated; suffer from dropsy.

ဖော့ n /phort/cork; float.

ဖော့ချိတ် n /bort gyeik/shrimp.

ဖော့ဆို့ n /phort zot/cork; stopper; plug.

ဖော့ဖျက် n /phort byet/rubber; eraser.

ဖော့သည် v /phort the/lighten; keep afloat.

ဖော့ဦးထုတ် v /phort oke htoke/cork hat.

ဖော်ကောင် n /phort gaun/approver.

ဖော်ကျူးသည် v /phor kyue: the/speak in praise.

ဖော်စပ်သည် v /phor sat the/compound; blend.

ဖော်ညွှန်းသည် n /phor hnyunn the/show; refer to.

ဖော်ထုတ်သည် v /phor htoke the/reveal.

ဖော်နည်း n /phor nee/formula.

ဖော်ပြသည် v /phor pya the/state.

ဖော်ရွှေသည် v /phor yway the/be sociable.

ဖော်သည် v /phort the/expose; reveal.

ဖို n /pho/bakery; smithy; kiln.

ဖိုကျင် n /pho gyin/bellows.

ဖိုခနောက် n /pho khan auk/tripod stand.

ဖိုခုံလောက် n /pho ganau/tripod stand or the like for cooking; trivet

ဖိုတိုစတက် adv /pho to sat et/Photostat.

ဖိုထိုးသည် v /pho htoe the/practice alchemy.

ဖိုမင် n /pho min/foreman.

ဖိုသီဖတ်သီ n /pho the bat the/untidily.

ဖိုသည် v /pho the/build; flutter.

ဖို့မြေ phot myay/land fill.

ဖို့သည် n /phot the/vn. Heap; pile on.

ဖိုးခေါင်ငှက် n /phoe gaunn hnget/lineated barbet.

ဖိုးရိုးဖာရား v /phoe yoe pharr yarr/flopping and flapping.

ဖိုးလမင်း n /phoe la minn/monn.

ဖိုးဝရုပ် n /phoe wa yoke/doll of roly-poly boy.

ဖိုးသုည n /pho thon nya/uneducated person.

ဖိုးသူတော် n /pho thue dor/whiterobed deacon.

ဖက်ခွက်နာ n /phet khwet naw/ulcer.

ဖက်စပ် n /phet sat/join venture.

ဖက်ဆစ်ဝါဒ n /phet sit war da/facism.

ဖက်ဆစ်ဝါဒီ n /phet sit war de/facist.

ဖက်ဆွက်ပင် n /phet sut pin/tree of the highlands.

ဖက်ဆွက်မိုး n /phet sut moe/early rain in March.

ဖက်တွဲသည် v /phet twe` the/combine.

ဖက်ထုပ် n /phet htoke/Chinese dish of minced meat indough; fried or boiled.

ဖက်ပြိုင်သည် v /phet pyain the/compete.

ဖက်ဖူးရောင် n /phet phye yaun/light green colour.

ဖက်ယားပင် n /phet yarr bin/nettle.

ဖက်ရှင် adv /pet oke pin/grewiatree.

ဖက်လဲတကင်း n /phet le` da gin/fondly.

ဖက်သည် adv /phet the/hug; embrace.

ဖက်အုပ်ပင် n /pet oke pin/grewia tree.

ဖောက်ကားသည် v /phauk karr the/engage intrade.

ဖောက်ချည် n /phauk che/weft.

ဖောက်စူး n /phauk sue/bradawl.

ဖောက်စို့ n /phauk sot/punch; short chisel.

ဖောက်စက် n /phauk set/punch; perforator.

ဖောက်ဇာ n /phauk zar/needle point lace.

ဖောက်တံ n /phauk tan/can ottin opener.

ဖောက်ထွင်းမှု n /phauk htwinn hmu/burglary.

ဖောက်ထွင်းသည် v /phauk htwinn the/perforate; break in; burgle.

ဖောက်ပန်း n /phauk pann/fret work.

ဖောက်ပြားသည် v /phauk pyarr the/be guilty of adultery.

ဖောက်ပြန်ရေးသမား n /phauk pyan yaye tha marr/reactionary.

ဖောက်ပြန်သည် v /phauk pyan the/change for the worse.

ဖောက်ဖျက်သည် v /phauk phyet the/break rules; promises.

ဖောက်လုပ်သည် v /phauk loke the/construct.

ဖောက်သည် v /phauk the/bore; punch; perforate.

ဖောက်သည်(သယ် n /)/phauk the`/regular customer.

ဖောက်သည်ခံသည် v /phauk the` khan the/buy at whole sale price for resale.

ဖောက်သည်ချသည် v /phauk the` cha the/sell at wholesale price; spread news exactly.

ဖောက်သည်ဈေး n /phauk the` zaye/wholesale price.

ဖင် n /phin/anus; buttock.

ဖင်တကြွကြွဖြစ်သည် v /phin da gywa gywa phit the/be eagerto go.

ဖင်တရွတ်ဆွဲသည် v /phin da yut swe` the/drag along on buttocks.

ဖင်ထိုင်ခုံ n /phin dain gon/low stool.

ဖင်ပေါ့သည် v /phin port the/move smartly.

ဖင်မြဲသည် v /phin mye` the/be steady.

ဖင့်သည် v /phint the/delay.

ဖောင် n /phaun/form for printing.

ဖောင် n /phaun/raft.

ဖောင်စီးကဏန်း n /phaun zee ga nann/small sea crabs.

ဖောင်တိန် adv /phaun tein/foun- tain pen.

ဖောင်ဖောင် n /phaunn baun/loudly.

ဖောင်သည် v /phaunn the/be loquacious.

ဖောင်သွင်းသည် v phaun thwin the|v. put type pages into the frame for printing.

ဖောင့် n font

ဖောင်းကြွစာလုံး n /phaunn kywa sar lonn/embossed print.

ဖောင်းကြွရုပ်လုံး n /phaunn gywa yole lonn/figure in re- life.

ဖောင်းကြွသည် v /phnunn kywa the/swell up.

ဖောင်းပွသည် v /phaunn pwa the/be swollen; be bloated.

ဖောင်းသည် v /phaunn the/swell; bulge.

ဖိုင် n /phain/file.

ဖိုင့်သော adj /phaint thaw/plump.

ဖည်ယမ်းသည် adj /phe yann thaw/twisted.

ဖည်သည် v /phe the/betwisted; sway.

ဖတ်ကြားသည် v /phat kyarr the/readalord.

ဖတ်စာ n /phat sar/reader.

ဖတ်တငံ့ငံ့ adv /(v)/phat ta ngantngant/unsatisfied/

ဖတ်ဖတ်မောသည် v /phat phat maw the/be exhausted.

ဖတ်ရွတ်သည် v /phat yut the/read alord.

ဖတ်လတ်ကျသည် v /phat lat kya the/flap; dangle.

ဖတ်လတ်ဖတ်လတ် v /phat lat phat lat/flapping.

ဖတ်သီဖတ်သီ adv /phat the phat the/working in haste.

ဖတ်သည် v /phat the/read; interpret.

ဖိတ်စာ n /pheik sar/invita- tion card.

ဖိတ်စဉ်သည် v /pheik sin the/spill over; die.

ဖိတ်တစ်ဝက်စဉ်တစ်ဝက် v /pheik ta wet sin ta wet/slop- pily; wastefully.

ဖိတ်ဖိတ်စဉ်စဉ် adv /pheik pheik sin zin/wastefully.

ဖိတ်ဖိတ်တောက်သည် adv /pheik pheik tauk the/sparkle; gliiter.

ဖိတ်သည် adv /pheik the/invite.

ဖုတ် n /phlke/evil spirit.

ဖုတ်(ဖုံး n /)/phoke/dust.

ဖုတ်ကောင် n /phoke kaun/ant-lion.

ဖုတ်ပူမီးတိုက် v /phoke pue mee daik/hastily.

ဖုတ်ဝင်သည် adv /phoke win the/infest a corpse into life.

ဖုတ်သိုက် n /boke thaik/un- tiby head of hair.

ဖုတ်သည် v /poke the/bake.

ဖန် n /phan/jglass.

ဖန်ခါးပင် n /phan garr bib/myrlbalan tree.

ဖန်ခုန်သည် v /(adj)/phan thaw/ac- rid or astringent/phan khon the/pley high jump g e.

ဖန်ချက်ကျောက် n /phan gyet kyauk/manganese diox-ide.

ဖန်ချက်စက် n /phan gyet set/glass factory.

ဖန်ချိုင့် n /phan gyaint/giass jug.

ဖန်ခွက် n /phat gwet/glass; tumbler.

ဖန်ဆင်းသည် v /phan zinn the/create.

ဖန်တီးသည် v /phan dee the/bring about.

ဖန်ထည် n /phan de/glass ware.

ဖန်ပေါင်းချောင် n /phan paunn gyaun/bell-jar.

ဖန်ပြွန် n /phan pyun/glass tube.

ဖန်မီးအိမ် n /phat mee ein/lantern.

ဖန်မြေမှန်မြေ n /phat myay hman myay/floor of glazed tiles.

ဖန်သီး n /phan thee/electuic bulb.

ဖန်သော taste .

ဖန်သည် v /phan the/make; create.

ဖန့်ဖန့် adj /phant bant/tinged.

ဖန့်သော adj phan thaw| adj. slightly moist; damp

ဖိန်းနွဲခါ n /pheinn hnwe gar/third day after today.

ဖိန်းသည် v /pheinn the/feel feverish;bluff.

ဖုန် n /phon/dust.

ဖုန်ပွပွ adj /phon pwa bwa/ruffled.

ဖုန်မှုန့် n /phon hmont/dust.

ဖုန်သော adj /phon thaw/thick; distinct.

ဖုန်း n /phonn/phone; tel- ephone.

ဖုန်းဆိုးကုန်း n /phonn zoe gonn/abandoned place.

ဖပ်ဖပ်စိုသော adj /phat phat so thaw/soaking wet.

ဖမ်းချုပ်သည် v /phann choke the/keep in custody.

ဖမ်းစားသည် v /phann zarr the/bewitch.

ဖမ်းဆီးသည် v /phann zee the/arreat.

ဖမ်းသည် v /phann the/catch; seize; arrest.

ဖိမ့်ဖိမ့်တုန် n /pheint beint ton/tremblingly.

ဖိမ့်ဖိမ့်တုန်သည် v /pheint beint ton the/tremble with fear.

ဖုံ adv /phon/cushion; mat.

ဖုံးကွယ်သည် v /phonn kwe the/eithhold; conceal.

ဖုံးဖိသည် v /phonn phi the/keep secret.

ဖုံးမသိန် n phonn ma thein| n. camphor tree.

ဖုံးလွှမ်းသည် v /phonn hlwann the/cover; dominate.

ဖုံးသည် v /(v)/phonn the/cover; conceal; hide/

ဖုံးအုပ်သည် n /phonn oke the/cover; hide.

ဖယ်ခွာသည် v /phe khwar the/leave; goaway; desert.

ဖယ်ထုတ်သည် v /phe htoke the/discard; remlve.

ဖယ်ထွက်သည် v /phe` htoke the/leave; go away; desert.

ဖယ်ရင်ဟိုက် n /phe` rin haik/Fahrenheit.

ဖယ်ရှားသည် v /phe` sharr the/remove.

ဖယ်သည် v /phe the/push aside.

ဖျ adj /hpya/minute; tiny.

ဖျာ n /pypar/mat.

ဖျားနာသည် v /hpyarr narr the/be ill.

ဖျားသည် v /hpyarr the/have fever.

ဖျားအို n /phyarr o/persistent fever.

ဖျော့တော့နာ n /hpyawt tort nar/anaemia.

ဖျော့သော v /hpyawt the/relax.

ဖျော့သည် adj /hpyawt thaw/pale; faded; light.

ဖျော်ဖြေသည် v /hpyor byay the/entertain.

ဖျော်ရည် n /hpyor yay/beverage; sherbet.

ဖျော်သည် v /hpyor the/dissolve.

ဖျံ n /phyan/edible bulbous root.

ဖျံ n /phyan/otter.

ဖျိုးဖျိုးဖျတ်ဖျတ် v /phyoe byoe phat phyat/Smartly.

ဖျက်ဆီးသည် v /phyet see the/oppose; counteract; seduce.

ဖျက်ရာ n /phyet yar/deletion; erasure.

ဖျက်လိုဖျက်ဆီး n /phyet lo phyet see/destructively; maliciously.

ဖျက်သင်္ဘော adv /phyet thinn baw/destroyer.

ဖျက်သည် adv /phyet the/destroy; ruin.

ဖျက်သိမ်းသည် v /phyet theinn the/abolish; dissolve.

ဖျောက်ဖျက်သည် v /(v)/phyit hnyit ywayt /phyauk phyet the/eradicate; execute.

ဖျောက်သည် v /phyauk the/make disappear; get rid of.

ဖျင် n /phyinn/cloth.

ဖျင်ကြမ်း n /phyin gyann/coarse cloth.

ဖျင်သည် v /phyin the/cut up; separate.

ဖျင်းသော adj /phyinn thaw/dull; stupid.

ဖျောင်းဖျသည် v /phyaunn bya the/persuade; coax.

ဖျစ်ညှစ်၍ adv girmly; elentlessly.

ဖျစ်သည် v /phyit the/squeeze.

ဖျဉ်သည် v /phyin the/separate.

ဖျဉ်း n /phyinn/pot;oedema;dropsy;ascitis.

ဖျဉ်းစွဲသည် v /phyinn sweဲ the/suffer from dropsy.

ဖျဉ်းအိုး n /phyinn oe/large glazed jar.

ဖျတ်ခနဲ adj /phyat kha neဲ suddenly.

ဖျတ်လတ်သော adv /phyat lat thaw/active.

ဖျန်ဖြေသည် v /phyan byay the/reconcile.

ဖျန်းသည် v /phyann the/sprinkle.

ဖျပ်ဖျပ်လူးသည် v /phyat phyat lue;the/writhe with pain;be extremely eager.

ဖြာသည် v /phyar the/spread out;radiate.

ဖြားယောင်းသည် v /phyarr yaunn the/mislead; deceive.

ဖြီးလိမ်းသည် v /phee leinn the/dress up.

ဖြီးလုံး n /phyee lonn/bluff.

ဖြီးသည် adv /phyee the/comb; brush; bluff; pretend.

ဖြူကောင် n /phyue gaun/porcupine.

ဖြူခါစင်သည် v /phyue gar sin the/be penniless.

ဖြူခါပြာခါ v /phyue gar pyar gar/without a penny.

ဖြူခါပြာခါကျသည် adv /phyur gar pyar gar kya the/be extremely poor.

ဖြူဆူး n /phyue zue:/quill.

ဖြူနီကြောင်ကျား adj /phyue ne kyaun kyarr/multicoloured.

ဖြူဖပ်ဖြေူရာ် v /phyue bar phyue yor/in a pallid condition.

ဖြူဖပ်ဖြူရော်ဖြစ်သည် adv /phyue bat phyue yor phyit the/turn pale or wan.

ဖြူလွသော adj /phyue lwa thaw/milk white.

ဖြူသော adj /phyue thaw/white;pure.

ဖြူးဖြူးဖြောင့်ဖြောင့် v /phyue: byue: phyaunt byaunt/smoothly.

ဖြူးသော adj /phyue thaw/unimpeded.

ဖြူးသည် v /phyue:the/sprinkle.

ဖြေဆေး n /phyay zaye/antidote.

ဖြေဆည်သည် v /phyay se the/console.

ဖြေဖျောက်သည် v /phyay byauk the/forget.

ဖြေရှင်းချက် phyay shinn gyet/explanation;solution.

ဖြေရှင်းသည် n /phyay shinn the/c.explain;solve.

ဖြေသည် v /phyay the/untie;answer;reply.

ဖြေသိမ့်သည် v /phyay theint the/console.

ဖြဲခြောက်သည် v /phyeဲ chauk the/frighten by exaggeration.

ဖြဲသည် v /phyeဲ the/tear widen.

ဖြောဖြော adv /phyaw byaw/profusely.

ဖြောသော v / phyaw thaw/profuse.

ဖြောသည် v /phyaw the/blanch with boiling water.

ဖြိုခွဲသည် v /phyo khweဲ the/destroy.

ဖြိုသည် adv /phyo the/demolisn;destroy.

ဖြိုးငွေသော adj /phyoe way thaw/abundant.

ဖြိုးဖြိုးဖြောက်ဖြောက် v /phyoe byoe phyauk phyauk/sparsely.

ဖြိုးမောက်သော adj /phyoe mauk thaw/plump; buxom.

ဖြိုးသော adv /phyoe;thaw/abundant;overflowing.

ဖြေင့်ကွယ်ကွယ်သည် v /phyaunt gweဲ kweဲ the/with-hold in giving evidence.

ဖြောင်သည် adj /phyaun the/beat up; murder; steal.

ဖြောင့်ချက် n /phyaunt gyet/confession.

ဖြောင့်ချက်ပေးသည် v /phyaunt gyet paye the/confess.

ဖြောင့်တန်းသော adj /phyaunt tann thaw/straight.

ဖြောင့်ဖြူးသော adj /phyaunt phyue thaw/straight and clear.

ဖြောင့်မှန်သော adj /phyaunt hman thaw/hones; truthful.

ဖြောင့်သော adj /phyaunt thaw/straighten; straight forward.

ဖြောင့်သည် v /phyaunt the/straighten.

ဖြိုင်ဖြိုင် adj /phyain byain/continuously and abundantly.

ဖြစ်ကတတ်ဆန်း n /phyit gadat sann/carelessly; slovenly.

ဖြစ်ကြောင်း adv /phyit kyaunn/the past.

ဖြစ်ချင်တော့ n /phyit chin dort/as it would happen.

ဖြစ်စဉ် adv /phyit sin/process.

ဖြစ်ထွန်းသည် v /phyit htunn the/thrive.

ဖြစ်ပေါ်သည် v /phyit por the/arise.

ဖြစ်ပုံ n /phyit pon/how it happens.

ဖြစ်ပျက်သည် v /phyit pyet the/happen.

ဖြစ်ပွားသည် v /phyit pwarr the/occur.

ဖြစ်မြဲ n /phyit myeဲ matter of course.

ဖြစ်မြောက်သည် v /phyit myauk the/succed; accomplish.

ဖြစ်မှ ဖြစ်ရပလေ n /phyit mha phyit ya ba lay/exp.what a pity.

ဖြစ်ရပ် phyit yat/happening;event.

ဖြစ်သည် adv /phyit the/be-come; make; happen; occur.

ဖြည့်ကျင့်သည် v /phyayt kyint the/strive.

ဖြည့်စာ n /phyayt zar/filler.

ဖြည့်စွက်သည် v /phyayt swet the/add;make up.

ဖြည့်ဆည်းသည် v /phyayt zee the/fulfil.

ဖြည့်တင်းသည် v /phyayt tinn the/provide.

ဖြည့်သည် v /phyayt the/fulfil;supplement.

ဖြည့်သွင်းသည် v /phyayt thwinn the/add;fill.

ဖြည်းညင်းစွာ v /phyaye nyin zwar/softly.

ဖြည်းဖြည်း adv /phyaye byaye/slowly.

ဖြည်းဖြည်းဆေးဆေး adv /phyaye byaye saye zaye/leisurely.

ဖြည်းဖြည်းသာသာ adv /phye byaye thar thar/gently;softly.

ဖြတ်စ n /phyat sa/strip:shred.

ဖြတ်စာ n /phyat sar/divorce papers.

ဖြတ်စားလျှပ်စား n /phyat sarr hlyat sarr/unlawful act.

ဖြတ်စက် n /phyat set/guillotine.

ဖြတ်တောက်သည် v /phyat tauk the/cut off.

ဖြတ်ထိုးဉာဏ် n /phyat htoe nyan/ready wit.

ဖြတ်ထုံး n /phyat htonn/ruling.

ဖြတ်နှုန်း n /phyat hnonn/rate.

ဖြတ်ပိုင်း n /phyat painn/cutting; receipt; voucher.

ဖြတ်ပိုင်းပုံ n /phyat pain pon/cross-section.

ဖြတ်လမ်း n /phyat lann/short-cut.

ဖြတ်လမ်းလို်က်သည် v /phyat lann laik the/take a short cut.

ဖြတ်လွှ n /phyat hlwa/cross-cut saw.

ဖြတ်သည် adv /phyat the/cut;stop.

ဖြတ်သန်းသည် v /phyat thann the/pass;go across.

ဖြုတ်ကိုက်ဖျား n /phyoke kaik phyarr/sandfly fever.

ဖြုတ်ကောင် n /phyoke kaun/sand-fly.

ဖြုတ်ခနဲ v /phyoke kha neဲ suddenly.

ဖြုတ်ချသည် v /phyoke cha the/depose; dislodge;remove.

ဖြုတ်စိမ်းပိုး n /phyoke seinn boe/greenfly.

ဖြုတ်သည် v /phyoke the/take off;dismiss.

ဖြန့်ကြက်သည် v /phyant kyet the/stretch out.

ဖြန့်ချီသည် v /phyant chi the/distribute.

ဖြန့်ဖြူးသည် v /phyant byue;the/distribute.

ဖြန့်သည် adv /phyant the/spread out;distribute.

ဖြန်းခနဲထသည် v /phyann khaneဲ hta the/flush.

ဖြန်းဖြန်းထသည် v /phyann byann hta the/feel a flush.

ဖြန်းသည် v /phyann the/bluff;flush.

ဖြန်းသန်းသည် v /phyann thann the/bluff.

ဖြုန်းကျောက် n /phyonn gyauk/unqualified gemstone.

ဖြုန်းကြော n /byonn gyaw/gem bearing vein.

ဖြုန်းခနဲ v /byonn ga neဲ suddenly.

ဖြုန်းသည် v /phyonn the/waste;squander.

ဖြုံသည် v /phyon the/be scared.

ဖွသည် v /phwa the/ruffle;fluff;mess up.

ဖွာဆန်ကြဲသည် v /phwar zan kyeဲ the/be in a mess.

ဖွာလောင်ဖွာလောင် v /phwar laun phwar laun/loudly.

ဖွာသည် adv /phwar the/puff.

ဖွာသည် v /phwar the/fray;spray.

ဖွားစာရင်း n /phwarr za yinn/birth register.

ဖွားသီလ n /phwarr the la/Buddhist nun.

ဖွားသေစာရငး် n /phwarr thay say inn/vital statistics.

ဖွားသည် v /phwarr the/be shaggy.

ဖွားသည် v /phwarr the/give birth:be born.

ဖွေသည် adv /phway the/seek;search;look for.

ဖွေးဖွေးလှုပ်သည် v /phwaye bhwaye hlaut the/be

ဖွေးသော adj /phwaye thaw/white.

ဖွဲ adj /(n)/phwe`/bran/

ဖွဲကြမ်း n /phwe` gyann/paddy husk.

ဖွဲနု n /phwe` nu/bran.

ဖွဲပြာ n /phwe` byar/burnt.

ဖွဲမီး n /phwe` mee/fire fuelled by paddy.

ဖွဲမီးပမာ v /phw` mee pa mar/inconsolably.

ဖွဲသော phwe/thaw/tiny.

ဖွဲ့စည်းပုံ n /phwe`t zee pone/constitution.

ဖွဲ့စည်းသည် v /phwe`t zee the/form.

ဖွဲ့ဆိုသည် v /phwe so the/compose.

ဖွဲ့နွဲ့သည် v /phwe`t new`t the/use ornate language.

ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ v /phwe`t phwe`t new`t new`t/elaborately.

ဖွဲ့သည် adv /phwe`t the/make; form; compose.

ဖွံ့ထွားသော adj /phunt htwarr thaw/big for the age.

ဖွံ့ဖြိုးသော adj /phunt byoe thaw/prosperous; developed.

ဖွံ့သော adj /phunt thaw/plump.

ဖွင့်ချသည် v /phwint cha the/expose; disclose; reveal.

ဖွင့်ဆိုသည် v /phwint so the/explain; define.

ဖွင့်ပြောသည် v /phwint pyaw the/speak out.

ဖွင့်လှစ်သည် v /phwint hlit the/open; inaugurate.

ဖွင့်သည် v /phwint the/open; inaugurate.

ဖွတ် n /phut/monitor lizard; iguana.

ဖွတ်ကျား n /phut kyarr/pied monitor lizard.

ဖွတ်ချေးမြေး n /phut chee myay/poor soil.

ဖွတ်စအိုနာ v /phut sa o narn. Sinusitis.

ဖွတ်တက်သည် v /phut tet the/become poor or destitute.

ဖွတ်ဖွတ်ကြေသည် v /phut phut kyay the/hbe shattered.

ဖွတ်မိကျောင်း n /phut mee gyaunn/monitor crocodile.

ဖွတ်မီးထိုးသည် v /phut mee htoe the/braid; plait.

ဖွတ်မြီး n /phut mee/braid or plait.

ဖွတ်ဥကျည် n /phut u gye/high land iguana.

ဖွပ်သည် v /phut the/wash; pound.

ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ adj /phwe`phwe` yar yar/in great variety.

ဖွယ်ရာသော adv /phwe` yar thaw/decent.

ဖွယ်သော adj /phwe` thaw/insipid; tasteless; vapid.

ဗကရီအစ် n /ba kare it/Bakri Id: Muslim holy day.

ဗယာကြော် n ba yar gyro|n.grampea fritter.

ဗယောက်ဗယက် v /ba yauk ba yet/restlessly.

ဗရချာ adv /barachar/shabbily.

ဗရချာလိုက်သည် adv /ba ra char laik the/be in rags.

ဗရနှံ n /bara hnant/all over.

ဗရပျစ် adv /bara byit/with a profusion.

ဗရပွ adv /barabwa/disorderly.

ဗရပွေ adv /barabway/in a jumble.

ဗရပြွတ် adv /barabyut/swarming with.

ဗရုတ် adv /bayoke/rowdy person.

ဗရုတ်ကျသည် v /ba yoke kya the/be rowdy.

ဗရုတ်ဗရက် n /bayoke ba yet/in confusion.

ဗရုတ်သုတ်ခ adv /bayoke thoke kha/in a muddle.

ဗရုန်းဗရင်း adv /ba yonn bay inn/in a turmoil.

ဗရွတ်ရွှတ်တ adv /bayut shut ta/absurdly.

ဗလ adj /balawa/strong;many.

ဗလ adv /bala/strength.

ဗလာ adj /balar/plain.

ဗလာ n /balar/blank;nothing.

ဗလာကျင်းသည် v /balar kyin the/be naked; empty.

ဗလာစာအုပ် n /balar sar oke/exercise book.

ဗလာနယ် n /balar neဲ vacuum.

ဗလာပွဲ n /ba lar bweဲ open show.

ဗလာမဲ n /balar meဲ blank.

ဗလိ n /bali/gift;offering.

ဗလိနတ်စာ n /ba li nat sar/offertory for nats.

ဗလီ n /bale/mosque.

ဗလက္ကာရ n /balet karya/indecent assault on a woman.

ဗလောင်ဆူသည် v /ba laun sue the/be extremely distressed.

ဗလောင်းဗလဲ n /ba launn ba leဲ chopping and changing.

ဗလစ်ဗလစ် adv /ba lit ba lit/unceasingly.

ဗလန်း adv /ba lann/blindly.

ဗလုပ်ရှုပ်ထွေး adv /ba loke shoke htwaye/in confusion.

ဗလုံ adv /ba lon/bubble.

ဗလုံထိုးသည် v /ba lon htoe the/bubble.

ဗလုံးဗထွေး n /balonn ba htwaye/confusedly.

ဗဟုဂံ adv /bahugan/polygon.

ဗဟုဝစ်ကိန်း n /bahu woke keinn/pural number.

ဗဟုသုတ n /ba hu thuta/general knowledge.

ဗဟို adj /baho/central.

ဗဟို n /baho/centre.

ဗဟိုချက် n /ba ho gyet/epicentre.

ဗဟိဒ္ဒ n /baheik da/outside;exterior.

ဗဟန်း n /bah an/pyrites.

ဗာဂျီးနီးယားဆေး n /bar gyee nee yarr saye/Virginia tobacco.

ဗာရာ n /baryar/prison employee.

ဗာလ n /barla/fool;foolish person.

ဗာဟီရကိစ္စ n /bar heya keik sa/odd jobs.

ဗားနစ် n /barr nit/varnish.

ဗိမာန် n /beik man/stately building.

ဗိသုကာ n /bithu kar/architects.

ဗီဇ n /beza/seed;geneology.

ဗီဇ n /beza/seed;geneology.

ဗီဇာ n /bezar/viza.

ဗီဇာ n /bezar/viza.

ဗီတာမင် n betar min|n.vitamin.

ဗီတာမင် n betar min|n.vitamin.

ဗီတိုအာဏာ n /beto ar nar/veto.

ဗီတိုအာဏာ n /beto ar nar/veto.

ဗီဒီယို n /be de yo/video.

ဗီဒီယို n /be de yo/video.

ဗီပီပီ n /be pepe/V:P.P.

ဗီပီပီ n /be pepe/V:P.P.

ဗီရို n /be do/bureau.

ဗီရို n /be do/bureau.

ဗီသွာ n /be thwar/linseed plant;flax.

ဗီသွာ n /be thwar/linseed plant;flax.

ဗူလိနတ်စ n /bu li nat sa/titbits;odds and ends.

ဗူးမှူတ်သည် v /bue:hmoke the/burble.

ဗေ n /bay/spleen enlargement.

ဗေဒါ n /bay dar/water hyacinth.

ဗေဒင် n /bay din/astrology.

ဗေဒင်ကြည့်သည် v /bay din kyi the/consult an astrologer.

ဗေဒင်ဟောသည် v /bay din haw the/tell fortunes;foretell.

ဗေလုံး n /bay lonn/enlarged spleen.

ဗောဓိသတ် n /baw di that/Buddha-to-be.

ဗော့ခါး n /bork garr/kind of reed.

ဗော်ယာ n /bor yar/buoy.

ဗို့အား n /bot arr/voltage.

ဗက်စလင် n /bet sa lin/vaseline.

ဗက်တီးရီးယား n /bet tee ree yarr/bacteria.

ဗောက် n /bauk/dandruff.

ဗောက်ခွေးပင် n /bauk khwaye bin/country mallow.

ဗောက်ပင် n /bauk pin/wild goose berry.

ဗောက်လောက်ညိုပင် n /bauk lauk nyo bin/black night shade.

ဗိုက် n /baik/stomach;belly;pregnancy.

ဗိုက်ကြီးသည် v /baik kyee the/be pregnant.

ဗိုက်ခေါက်ထူသည် v /baik khauk htue the/have thick far in belly.

ဗိုက်ရွှဲသော adj /baik shweဲthaw/paunchy.

ဗိုက်သူခိုး n /baik tha khoe/ever flar belly.

ဗောင်ဗောင် n /baun baun/toy b boo pop-gun.

ဗောင်း n /baunn/fillet or turban.

ဗောင်းထုပ် n /baunn doke/turban.

ဗိုင်း n /bainn/cotton.

ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ v /bainn gaunn kyauk phi/with decorum.

ဗိုင်းခနဲလဲသည် adv /bainn ga neဲ leဲ the/fall with a thud.

ဗိုင်းငင်သည် n /bainn ngin the/spin.

ဗိုင်းတာမ n /bainn dar ma/harlot.

ဗိုင်းဗိုင်းလဲသည် v /bainn bainn leဲ the/collapse.

ဗိုင်းလိပ် v / bainn leik/spindle.

ဗုဒ္ဓ v /boke da/Buddha.

ဗုဒ္ဓနေ့ n /boke da nayt/Buddha’s day.

ဗုဒ္ဓဘာသာ n /boke da bar thar/Buddhism.

ဗုဒ္ဓဝါဒ n /boke da war da/Buddhist thought.

ဗုဒ္ဓဝါဒီ n /boke da war de/Buddhist.

ဗုဒ္ဓဝင် n /boke da win/life of Buddha.

ဗုဒ္ဓသရဏာပင် n /boke da tha ranar bin/canna plant.

ဗုဒ္ဓသာသနာ n /boke da thar tha nar/techings of Buddha.

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ n /boke da hue:nayt/Wednesday.

ဗုဒ္ဓဟူးအရပ် n /boke da hue:ayat/south.

ဗန်တို n /ban do/armless self-defence.

ဗန်ရှည် n /ban shay/armed self-defence.

ဗန်း n /bann/tray.

ဗန်းခုံး n bann gonn|n.bamboo tray with concave bottom.

ဗန်းစကား n /bann zagar/slang;jargon.

ဗန်းတင်သည် v /bann tin the/praise.

ဗန်းပြသည် v /bann pya the/show off.

ဗိန္ဒော n /beinn daw/herbal medicine.

ဗုန်းဗုန်းကျသည် v /bonn bonn kya the/be on last legs.

ဗုံ n /bon/double headed drum.

ဗုံကြီး n /bon gyee/medium sized long drum.

ဗုံကြီးသံ n /bon gyee than/folk song with long drum and cymbals.

ဗုံတို n /bon do/short drum.

ဗုံထောင် n /bon daun/small drum played with drum sticks.

ဗုံမဟုတ်ပတ်မဟုတ် n /bon ma hoke pat ma hoke/exp.neither fish or fowl.

ဗုံရှည် bon shay/long drum carried round the neck.

ဗုံး n /bonn/bomb.

ဗုံးကြဲလေယာဉ် n /bonn gyeဲ lay yin/bomber.

ဗုံးကြဲသည် v /bonn kyeဲ the/drop bomb.

ဗုံးခိုကျင်း n /bonn kho gyinn/bomb shelter.

ဗုံးဆန် n /bonn zan/bomb splinter.

ဗုံးပေါလအော v /bonn baw la aw/extravagantly.

ဗုံးပေါက်သည် v /bonn pauk the/explode.

ဗုံးပျံ n /bonn byan/missile.

ဗုံးဖောက်သည် adv /bonn phauk the/detonate.

ဗိုလ်ကေ n /bo kay/cropped hair.

ဗိုလ်ကိတ်ပဲ n /bo keik peဲ cow pea;black-eyed pea.

ဗိုလ်ကျသည် v /bo kya the/bully.

ဗိုလ်ကြီး n /bo gyee/capatain.

ဗိုလ်ချူပ် n /bo gyoke/major general.

ဗိုလ်ချူပ်ကြီး n /bo gyoke kyee/general.

ဗိုလ်ချူပ်မှုးကြီး n /bo gyoke hmue:gyee/senior general.

ဗိုလ်ခြေ n /bo gyay/armed forces.

ဗိုလ်စားပဲ n /bo zarr peဲ French bean;kidney bean.

ဗိုလ်စွဲသည် v bo sweဲ the|v.be a champion.

ဗိုလ်တဲ n /bo deဲ circuir house.

ဗိုလ်ပုံ n /bo bon/public gathering.

ဗိုလ်မှူး n /bo hmue:/major.

ဗိုလ်မှူးကြီး n /bo hmue:gyee/colonel.

ဗိုလ်မှူးချူပ n /9/bo hmue:gyoke/brigadier general.

ဗိုလ်ရှုခံ n /bo shu gan/grand military review.

ဗိုလ်လုပွဲ n /bolu bweဲ final match.

ဗိုလ်လောင်း n /bo launn/officer cadet.

ဗိုလ်လုပ်သည် v /bo loke the/boss around.

ဗိုလ်ဝင်ခံသည် v /bo win khan the/recruit troops.

ဗိုလ်သင်တန်း n /bo thin dann/officer training.

ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်း n /bo thin dann kyaunn/officer training school.

ဗျာဓိ n /byar di/illness;infirmity.

ဗျာပါဒ n /byar bar da/ill will.

ဗျာများသည် v /byar myar the/be full of worries.

ဗျူရို adv /byue ro/bureau.

ဗျူရိုကရေစီ် n /byue ro ka ray se/bureaucracy.

ဗျူရိုကရက် n /byue ro karet/bureaucrat.

ဗျူဟာ n /byue har/military science.

ဗျူဟာခင်းသည် v /byue ha khinn the/go to war.

ဗျိူက် n /byaik/marshland shrubs.

ဗျိူက်တော n /byaik taw/thickets of bushes and shrubs.

ဗျိူင်း n /byainn/little egret.

ဗျိူင်းချေးပင် n /byainn chee bin/medicinal herb.

ဗျိူင်းငန်း n /byainn ngann/great egret.

ဗျိူင်းအောက် n /byainn auk/Indian pond heron.

ဗျစ် n /byit/beer.

ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက် n /byit tauk byit tauk/qucrulously.

ဗျစ်ပွင့် n /byit pwint/hops.

ဗျည်း n /byee/consonant.

ဗျတ္တိ n /byat ti/courage in action.

ဗျပ် n /byat/circular tray of b boo and lacpuer.

ဗျပ်စောင်း n /byat saunn/kind of lute.

ဗြူးဒါပင် n /byue darr bin/bitter luffa.

ဗြူးပင် n /byue bin/mangrove.

ဗြော n /byaw/kind of long drum.

ဗြက် n /byer/width; breadth.

ဗြောက် adv /byauk/fire cracker; revolver; pistol.

ဗြောင် v /byaun/Openly; frankly; candidly.

ဗြောင်ကျသည် adv /byaun kya the/open; frank; candid.

ဗြောင်ကွယ်သည် v /byaun kwe the/deny brazenly.

ဗြောင်တိုက်သည် v /byaun taik the/be vare faced.

ဗြောင်းဆန်သည် v /byaunn san the/be topsy-turvy.

ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း n /byoke sa byuinn daunn/odds and ends.

ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း n /byoke sa byuinn daunn/odds and ends.

ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း n /byoke sa byuinn daunn/untidily.

ဗြုန်းစားကြီး adv /(n)/byonn zar gyee/suddenly.

ဗြုန်းစားဗြင်းစား adv /byonn zarr byinn zarr/immediately;suddently.

ဗြုန်းဗြင်းဆန်ခတ် adv /byonn byinn san gat/in turmoil.

ဗြုန်းဗြုန်းဒိုင်းဒိုင်း adv /byonn byonn dainn dainn/suddenly.

ဗြုံးမွှေး n /byonn mwaye/thyme-leaved gratiola.

ဗြဟ္မာ n /bya mar/Brahma.

ဗွီပီပီ n /bwe pepe/P.P.

ဗွေ n /bway/centre;whirl;cowlick.

ဗွေ n /bway/first turn in a g e.

ဗွေချာ n /bway char/centre.

ဗွေချာလည်သည် v /bway char leဲ the/.spin;revolve.

ဗွေဆော်ဦး bway zor u:/first and foremost.

ဗွေဖောက်သည် v /bway phauk the/be erratic.

ဗွေယူသည် v /bway yue the/take offence.

ဗွေလုသည် v /bway lu the/decide for the first turn.

ဗွေလှည့် v /bway hletဲ the/arrange things in a spiral.

ဗွက် n /bwet/mud;mire;bog.

ဗွက်ထသည် v /bwet hta the/be muddy;be boggy.

ဗွတ်ကလုံ n /but ka lon/red-whiskered bulbul.

ဗွတ်ကုလား n /but ka larr/Eurasian jay.

ဗွတ်ချွဲ n /but chweဲ/grey-eyed bulbul.

ဗွတ်စာမွဲ n /but sar mweဲ olive bulbul.

ဗွတ်ဖင်နီ n /but phin ne/red-vented bulbul.

ဘကြီး n /bagyee/elder uncle.

ဘဂန္ဒိုလ်နာ n /ba gando nar/bleeding piles.

ဘဇူကာ n /bazue kar/bazooka.

ဘတပြန်ကျားတပြန် n /ba da byan kyarr da byan/alternately in a hot fight.

ဘထွေး adv /badwaye/younger uncle.

ဘယာ n /ba yar/danger;fear.

ဘယက် n /ba yet/necklace.

ဘယက်ခွက် n /ba yet khwet/pendant on a necklace.

ဘရာဇီယာ n /barar ze yar/brassiere.

ဘရိုကိတ် n /bar o keik/brocade.

ဘရင်ဂျီ n /baying ye/Roman Catholic.

ဘရင်ဂျီနာ n /ba yin gye nar/fistula.

ဘရင်းဂန်း n /barinn gann/Bren-gun.

ဘရိတ် n /bareik/brake.

ဘရိတ်အုပ်သည် v /bareik oke the/slow down by braking.

ဘရန်ဒီ n /barande/brandy.

ဘလောက် n /(n)/balauk/block(printing/housing).

ဘဝ bawa/life.

ဘဝကူးသည် v /bawa kue:the/die;pass away.

ဘဝခြားသည် v /bawa charr the/lead different lives.

ဘဝတူ n bawa due|n.persons in the same condition.

ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသည် v /bawa de barr pyaunn the/die.

ဘဝတုံးသည် v /bawa tonn the/be at a dead end.

ဘဝနာသည် v /ba wa nar the/experience the ups and downs of life.

ဘဝပြောင်းသည် v /ba wa pyaunn the/die.

ဘဝဖြစ်စဉ် n /bawa phyit sin/life story.

ဘဝမေ့သည် v /bawa mayt the/ignore one’s past.

ဘဝသစ် n /bawa thit/new life.

ဘဝဟောင်း n /bawa haunn/the past.

ဘဝဲ n /ba weဲ octopus.

ဘဝင် n /ba win/heart; mind; sub-consciousness.

ဘဝင်ကိုင်သည် v /ba win kainn the/be proud.

ဘဝင်ကျသည် v /ba win kya the/be.satisfied.

ဘဝင်ခိုက်သည် v /ba win khaik the/be.delighted.

ဘဝင်ခုန်သည် v /ba win khon the/paplitate.

ဘဝင်ခွေ့သည် v /ba win khwayt the/feel satisfied.

ဘဝင်တုန်သည် v /ba win ton the/be excited.

ဘဝင်မြင့်သည် v /ba win myint the/feel conceited.

ဘသားချော n /ba tharr gyaw/young man.

ဘာ n /bar/pron.what.

ဘာဂီ bar gye/buggy.

ဘာဂျာ n /bar gyar/mouth organ;harmonica.

ဘာဂျာတံခါး n /bar gyar da garr/accordion door.

ဘာတာစနစ် n /bar tar sa nit/barter system.

ဘာဘူ n bar bue|n.bamboo.

ဘာဘူစောင် n /bar bue zaun/coarse cotton blanket.

ဘာမထီ n /bar ma hte/daredevil.

ဘာလီ n /bar le/barley.

ဘာဝ n /bar wa/nature.

ဘာဝနာ n /bar wa nar/meditation.

ဘာဝနာပွားသည် v /bar wa nar pwarr the/pratise meditation.

ဘာဝရုပ် n /bar wa yoke/physical features.

ဘာသာ n /bar thar/language;religion.

ဘာသာခြား n /bar thar gyarr/foreign language.

ဘာသာစကား n /bar thar za garr/language.

ဘာသာတရား n /bar thar ta yarr/religion.

ဘာသာဓလေ့ n /bar thar da layt/custom.

ဘာသာပြန်သည် v /bar thar pyan the/translate.

ဘာသာဗေဒ n /bar thar bay da/linguistics.

ဘာသာဘာဝ n /bar thar bar wa/naturally.

ဘာသာရပ် adv /bar thar yat/subject.

ဘား n /barr/bar.

ဘား n /barr/gymnastics.

ဘားတန်း n /bar dann/bar.

ဘိ n /bi/presser.

ဘိစတိတ် n /bi sa teik/beef-steak.

ဘိလိယက် n /bi li yet/billiards.

ဘိလိယက် n /bili yet khon/billiards.

ဘိလိယက်ခုံ n /bi li yet khon/billiard table.

ဘိလစ် n /bi lit/bailiff.

ဘိလပ် n /bi lat/Britain.

ဘိလပ်မြေ n /bi lat myay/cement.

ဘိလပ်ရည် n /bi lat yay/aerated water.

ဘိသိက် n /beik theik/consecration.

ဘိသိက်ပန်း n /beik theik pann/sweet sultan.

ဘိသိက်မြှောက်သည် v /beik theik hmyauk the/consecrate.

ဘီ n /be/bill.

ဘီ n /be/great great grand-father.

ဘီကျားငှက် n /be gyarr hnget/pheasant;tailed jacana.

ဘီစကွတ် n /be sa kut/biscuit.

ဘီစီ n (Before Christ.)

ဘီစီဂျီ n /(n)/be se/B.C/be se gye/B.C.G.vaccine.

ဘီတင် n /be tin/beading.

ဘီဒီ n /be de/small thin cheroot.

ဘီယာ n /be yar/beer.

ဘီလူး n /be lue/orge.

ဘီလူးကြိမ်းကြိမ်းသည် v /be lue gyeinn kyeinn the/threaten fiercely.

ဘီလူးစီးသည် v /balue;see the/have a nightmare.

ဘီလူးမ n /balue;ma/orgess.

ဘီလုံး n /be lonn/oriental sky-lark.

ဘီး n /bee/comb.

ဘီး n /bee/wheel.

ဘီးကုပ် n /bee goke/head-dress comb.

ဘီးခွန် n /bee gun/wheel tax.

ဘီးစိပ် n /bee zeik/fine tooth comb.

ဘီးပတ်ကြိုး n /bee bat kyoe/transmission belt.

ဘီးဖို n /bee bo/ivory comb.

ဘီးမ n /bee ma/sandal wood comb.

ဘီးလုံး n /beinin lonn/bobbin;spool.

ဘု n /bu/knob;lump;node.

ဘုကျသည် v /bu kya the/be brusque.

ဘုကြည့်ကြည့်သည် v /bu gyi kyi the/stare rudely.

ဘုဇပတ်ပင် n /bu za pat pin/species of birch.

ဘုပြောသည် v /bu pyaw the/speak disa-greeably.

ဘုမသိဘမသိ n /bu ma thi ba ma thi/in total ignorance.

ဘုရား 1 pha yarr|n. the Buddha, iamge of Buddha, Pagoda, stupa

ဘုရားကု n (Buddha, Dharma and Sangha)

ဘုရားကိုးဆူ n /(n)/pha yarr ku/cure of illness by having recourse to or praying to the Three Gems/phaja: kou; zu/the Nine Deities represented by the Buddha and the eight Arhats, namely, ရှင်ရာဟုလာ၊ ရှင်ကောဏ္ဍည၊ ရှင်ရေဝတ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်ဥပါလိ၊ ရှင်အာနန္ဒာ၊ ရှင်ဂဝမ္ပတိ၊ ရှင်မောဂ္ဂလန်

ဘုရားငယ် n /phajange/Buddha who attained enlightenment but did not preach; lesser Buddha

ဘုရားစူး 2 suffer retribution for going back on one’s vows to the Buddha.

ဘုရားစူး adj (adv)/(v)/hpaja: su:/be punished for having wronged the Buddha/(as in ~ မင်းသားပါ)

ဘုရားစင် n /pha yarr zin/altar.

ဘုရားတင်သည် v /hpaja: su:/name only/phayarr tin the/make offerings to the Buddha.

ဘုရားလူကြီး n /phayarr lue gyee/trustee of a pagoda.

ဘုရားသခင် n /phayarr ta khin/the God

ဘုရင် n /ba yin/monarch;king.

ဘုရင်ခံ n /ba yin gan/governor.

ဘုရင်ခံချူပ် n /bayin gan gyoke/governor general.

ဘုရင်မ n /bayin ma/queen regnant.

ဘုလုံး n /bu lonn/protu berance; knob;lump; nodule.

ဘူဇွာ n /bue zwar/bourgeois.

ဘူတာရုံ n /bue dar yon/railway station.

ဘူဒိုဇာ n /bue do zar/bulldozer.

ဘူမိနက်သန် n /bue mi net than/auspicious ground.

ဘူမိဗေဒ n /bue mi bay da/geology.

ဘူရှီဒို n /bue she do/bushido.

ဘူး n /bue:/container;jar;tin;bottle;box.

ဘူးကွယ်သည် v /bue kweဲ the/deny.

ဘူးခါးပင် n /bue;garr bin/bottle gourd;bitter gourd.

ဘူးခံသည် v /bue;khan the/deny stoutly.

ဘူးစင် n bue zin|n.bamboo trestle for gourd.

ဘူးဆို့ n /bue;zot/stopper;cork.

ဘူးတောင်း n /bue;daunn/calabash;dried gourd bottle.

ဘူးနွယ် n /bue;new tendril of gourd.

ဘူးပင် n /bue bin/gourd;calabash.

ဘူးသီးကြော် n /bue;thee gyro/gourd fritter.

ဘေထုပ် n /bay doke/bale.

ဘေး n /baye/side; danger; harm; great-grandfather.

ဘေးကင်းရန်ကင်း v /baye ginin yan ginin/safely.

ဘေးကျပ်နံကျပ် adv /baye gyat nan gyat/in a tight corner.

ဘေးချင်းတိုက် v /baye gyinn daik/side-by-side.

ဘေးချင်းတိုက်သည် adv /baye gyinn taik the/shoulder aside.

ဘေးချိတ်ထားသည် adv /baye cheik htarr the/put aside.

ဘေးစောင်း n /baye zaunn/sideways.

ဘေးဆိုး adv /baye zoe/disaster.

ဘေးတီးသည် v /baye tee the/egg on.

ဘေးတိုက် n /bayedaik/side-by-side.

ဘေးတွေ့သည် v /baye twayt the/meet with danger.

ဘေးတွဲ adv /baye dweဲ/ sidecar.

ဘေးထိုးရင်ကျပ် n /baye doe yin gyat/gastritis;colic.

ဘေးထွက်ပစ္စည်း n /baye dwet pyit see/by-product.

ဘေးပေါက် n /baye bauk/side door;side line.

ဘေးဖယ်သည် v /baye pheဲ the/discard;keep out.

ဘေးမ n /baye ma/great grandmother.

ဘေးမဲ့ပေးသည် v /baye metဲ paye the/give sanctuary.

ဘေးရန် n /baye yan/danger.

ဘေးလူ n /baye lue/bystander.

ဘေးသင့်သည် v /baye thint the/be harmed.

ဘေးအန္တရာယ် n baye andayeဲ|n.danger;calamity.

ဘဲ n /beဲ/duck.

ဘဲငန်း n /beဲ ngann/goose.

ဘဲစားဘဲချေ n /beဲ zarr beဲ gyay/break even.

ဘဲနှုတ်သီး adv /beဲ hnoke thee/duck bill.

ဘဲမြှီး n /beဲ mee/crew-cut.

ဘဲလေး n beဲ laye|n.ballet;dance drama.

ဘဲလိပ် n /beဲ leik/manta ray.

ဘဲဥပုံ n /beဲ u bon/egg shape;oval.

ဘော n /baw/steel ball in ball-bearings.

ဘောကွင်း n /baw gwinn/foot-ball ground.

ဘောဂ n /baw ga/wealth;riches.

ဘောဂဗေဒ n /baw ga bay da/economics.

ဘောစကိုင်း n /baw za gain/lead tree.

ဘောဇဉ် n /baw zin/food;eatables.

ဘောလုံး n /baw lonn/foot-ball.

ဘော် n /bor/silver of the finest quality.

ဘော်ကြယ် n /bor gyeဲ/sequin;spangle.

ဘော်ဒါ n /bor dar/boarder.

ဘော်ဒါဆောင် n /bor dar zaun/boarding house.

ဘော်ဒါနေသည် v /border nay the/board.

ဘော်လီ n /borle/bodice.

ဘော်လီဘော n /borle baw/volley ball.

ဘော်လီဘောပုတ်သည် v /bor le baw poke the/pass the buck.

ဘို့ n /bot/hump.

ဘိုး n /boe/grand father.

ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် n /boe zin baun zet/traditionally.

ဘိုးဘပိုင်ပစ္စည်း n /boe ba bain pyit see/heir loom.

ဘိုးဘိုး n /boe boe/grandfather.

ဘက် n /bet/direction.

ဘက်ကန်သည် v /bet kan the/turn against.

ဘက်စုံ adj /bet son/all round.

ဘက်ညီသော adj /bet nye thaw/even; comp-atible.

ဘက်တော်သား v / bet tor tharr/supporter.

ဘက်တံ n /bet tan/bat;racket.

ဘက်ပဲ့သည် adv /bet petဲ the/be incomplete;be odd.

ဘက်ပြောင်းသည် v /bet pyaunn the/change sides.

ဘက်ပြန်သည် v /ber pyan the/turn against.

ဘက်မလိုက်ဝါဒ n /bet ma laik war da/non-aligned policy.

ဘက်လိုက်သည် v /bet leik the/be partial;be biased.

ဘောက်ကျသည် v /bauk kya the/be rude and contradictory.

ဘောက်ခနဲ n /bauk khaneဲ/ suddenly.

ဘောက်ချာ adv /bauk char/voucher.

ဘောက်တူ n /bauk tue/cargobat;row boat.

ဘောက်ဘတ်ခတ်သည် v /bauk bet khat the/slosh;splash.

ဘင် n /bin/band;drum.

ဘင် n /bin/tin metal.

ဘင်ခရာ n /bin kha yar/drum and bugle corps.

ဘင်္ဂလီဆား n /bin gale sarr/magnesium sulphate.

ဘင်္ဂါလီ n /bin gar le/Bengal;Bengali language.

ဘင်ဂျိူ n /bin gyo/banjo.

ဘင်နာ n /bin nar/bubonic disease.

ဘင်း n /binn/ganja; cannabis; Indian hemp; hashish marijuana.

ဘောင် n /baun/fr e; limit.

ဘောင်ကိုက်သည် v /baun kaik the/be exact.

ဘောင်ခတ်သည် v baun khat the|v. frame; set limits.

ဘောင်ဘင်ခတ်သည် v /(v)/baun thwinn the/fr e/baun binkhat the/be restless; be agitated.

ဘောင်ဘင်ဝေသည် v /baun bin way the/swell.

ဘောင်ဝင်သည် v /baun win the/be admissible.

ဘောင်ဝင်အောင်လုပ်သည် v /baun win aun loke the/regularize.

ဘောင်သွင်းသည် picture .

ဘောင်းဘီ n /baunn be/trousers; pants.

ဘိုင်ကောင် n /bain gaun/ever broke fellow.

ဘိုင်ကျသည် v /bain kya the/be broke.

ဘိုင်စကုပ် n /bain sa koke/bioscope; film; cinema.

ဘိုင်စကယ် n /bain sa ke`/bicycle.

ဘဏ် n /ban/bank.

ဘဏ္ဍာ n /Bandar/property; finances.

ဘဏ္ဍာတိုက် n /Bandar daik/treasury.

ဘဏ္ဍာထိန်း n /banar deinn/treasurer.

ဘဏ္ဍာရေး n /banar yaye/finance.

ဘဏ္ဍာရေးနှစ် n /banar yaye hnit/financial. Year.

ဘဏ်တိုး n /ban doe/bank interest.

ဘဏ်တိုက် n /ban deik/bank building.

ဘတ်ဂျက် n /(n)/bat ngway/bah/bat gyet/budget.

ဘတ်ငွေ Thai .

ဘတ်စ်ကား n /bat sa karr/bus.

ဘတ်စကတ်ဘော n /bat sa ket baw/basket ball.

ဘတ်ထရီအိုး n /bath htare oe/battery.

ဘတ်သီး n /bat thee/electric.

ဘိတ် n /beik/the last.

ဘုတ်(ငှက် n /)/boke/greater coucal.

ဘုတ်ကိုင် n /boke kain/prison employee.

ဘုတ်ဆုံ n /boke sone/plump and dumpy girl.

ဘုတ်ထိုင်း n /boke htainn/stodgy person; stupid person.

ဘုတ်ပွ n /boke pwa/untidily dressed person.

ဘုတ်အဖွဲ့ n /boke a phwe`t/board.

ဘုတ်အုပ် n /boke oke/book.

ဘန်ကာ n /ban kar/bunker.

ဘန်ကောက် n /ban gauk/silk fabric from Bangkok.

ဘန်ချည်ကြိုး n /ban gye goe/hempcord.

ဘန်ပါ n /ban par/bumper.

ဘန်းစကား n /ban za garr/slang.

ဘန်းမုန့် n /ban mont/bun.

ဘိန်း n /beinn/opium; opium poppy.

ဘိန်းချသည် v /peinn cha the/smuggle opium.

ဘိန်းချေး n /beinn chee/opium residue.

ဘိန်းစား n /beinn zarr/poium eater; addict; smoker.

ဘိန်းစေ့ n /beinn zi/poppy seed.

ဘိန်းစိမ်း n /beinn zein/raw opium.

ဘိန်းစွဲသည် v /beinn swe` the/be addicted to opium.

ဘိန်းဖြူ n /beinn byue/heroin.

ဘိန်းမုန့် n /beinn mont/pancake with peanuts and poppy seeds.

ဘုန်းကံ n /phonn kan/power; glory; influence.

ဘုန်းကြီး n /phonn gyee/monk.

ဘုန်းကြီးကျောင်း n /phonn gyee kyaunn/monastery.

ဘုန်းကြီးဝတ်သည် v /phonn gyee wut the/become a monk.

ဘုန်းကြီးသည် v /phonn gyee the/be very powerful.

ဘုန်းတန်ခိုး n /phonn da goe/power and glory.

ဘုန်းလက်ရုံး n /phonn let yone/prowess.

ဘမ်းပရုတ်ဆီ n /bann payoke se/balm.

ဘုမ္မရာဇာ adv /bon ma yar zar/rauwolfia.

ဘုံကျောင်း n /bon gyaunn/Chinese communal temple.

ဘုံကျွန် n /bon gyun/common slave.

ဘုံငွေ n /bon ngway/community fund.

ဘုံစနစ် n /bon sa nit/communism.

ဘုံဆခွဲကိန်း n /bon sag we` geinn/common faetor.

ဘုံဆတိုးကိန်း n /bon sa doe geinn/common multiple.

ဘုံဆိုင် n /bon zain/grog shop.

ဘုံဈေး n /bon zaye/common market.

ဘုံပိုင် n /bon bain/public property.

ဘုံပိုင် n /bon bain/wter tap; hydrant.

ဘုံပစ္စည်း n /bon pyit see/communal property.

ဘုံပြတ် n /bon byat/pony cart.

ဘုံရိပ်သာ n /bon yeik thar/commune.

ဘုံလျှိူ n /bon sho/mattress.

ဘယ် n /be`/left.

ဘယ်ကို n /ဘယ်မှာ be` go/be` hmar/pron where.

ဘယ်ကျော် n /be` gyro/left handed person.

ဘယ်တော့ be` dort/pron. when.

ဘယ်တုန်းက be` donn ga/pron; when.

ဘယ်ပြန်ညာပြန် be` byan nyar byan/on both sides.

ဘယ်ယာရင် adv /be` yar rin/bearings.

ဘယ်လို adv /be` lo/how.

ဘယ်လောက် adv /bal lauk/adv how much; how many.

ဘယ်သူဘယ်ဝါ bal thu bal war/pron. who.

ဘယ်သို့ဘယ်ညာ be` thot be`nyar/how.

ဘယ့်နှယ် n /be`t hne`/how.

ဘွား n /bwarr/grandmother.

ဘွားခနဲ n /bwarr ga ne`/suddenly.

ဘွားဘွား adv /bwarr bwarr/granny; grandma.

ဘွားဘွားပေါ်သည် v /bwarr bwarr por the/be obvious.

ဘွဲ့ n /bwe`t/title; award.

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း n /bwet` gyo thin dann/under graduate class.

ဘွဲ့နှင်းသဘင် n /bwe`t hninn tha bin/convocation.

ဘွဲ့ရ n /bwe`t ya/university graduate.

ဘွဲ့လွန်သင်တန်း n /bwet lun thin dann/post-graduate class.

ဘွင်းဘွင်း n /bwin bwin/frankly ; openly.

ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း adv /bwin bwin shinn shinn/candidly; fair and above board.

ဘွိုင်လာ adv /bwain lar/boiler.

ဘွတ်ဖိနပ် n /but pha nat/boots; shoes.

မ n /ma/odd unmber.

မက n /ma ka/more than.

မကင်းရာမကင်းကြောင်း adv /ma kinn yar ma kinn gyaunn/mutual interest.

မကောင်းဆိုးဝါး n /ma kaunn soe war/evilspirits.

မကောင်းတတ်၍ n /ma kaunn tat ywayt/unavoidably.

မကောင်းမှု adv /ma kaunn hnu/evil deed.

မကြာခဏ n /ma kyar khan a/often; frequently.

မကြာမတင် adv /ma kyar ma tin/soon.

မကြားဝံ့မနာသာ adv /ma kyarr wunt ma nar thar/foul.

မခံချိမခံသာ n /ma khan gyi ma khan thar/irksomely.

မခံချင်စိတ် adv /ma khan gyin zeik/indomitable spirit.

မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သည် v /ma khan ma yat nain phyit the/become intolerable.

မခို့တရို့ v /ma khot da yot/demurely.

မခိုးမခန့် adv /ma khoe ma khant/disrespectfully.

မခန့်တရန့် adv /ma khan day ant/insolently.

မချိတင်ကဲ n /ma chi tin ge`/inconsolably.

မချိမဆံ့ adv /ma chi ma sant/beyond endurance.

မချိသည် adv /ma chi the/be unbearable.

မချိသွားဖြဲ adv /ma chi thwarr phye`/with a wry face.

မချိုမချဉ် v /ma cho ma chin/impishly.

မချင့်မရဲ adv /ma chint ma ye`/with suppressed feelings.

မချစ်ဥ adv /ma gyit u/tonic herb.

မစသည် adv /ma za the/help: support.

မစို့မပို့ n /ma sot ma pot/hardly enough.

မစင် adv /ma sin/faeces; stool; excrement.

မစင်စွန့်သည် v /ma sin sunt the/defecate.

မဆလာ n /ma sa lar/curry powder.

မဆီမဆိုင် n /ma se ma sin/with no relation.

မဆံ့မပြဲ adv /ma sant ma pyae/excessively.

မဆံ့အင်တန် adv /ma sant in dan/beyond capacity.

မဆိုစလောက် adv /ma so za lauk/trifle.

မဆတ်တငံ့ n /ma sat ta ngant/with unsatisfied feelings.

မဆုတ်မနစ် adv /ma soke ma nit/persistently.

မတရားစွာ adv /ma ta yarr zwar/unjustly; unfairly.

မတော်ကတခေါက် ma tauk ta khauk/with only a little knowledge.

မတော်တဆ adv /ma tort a sa/accidentally.

မတော်တရော် adv /ma tor da you/indcently.

မတော်မတရား adv /ma tor ma taryar/unjustly.

မတော်လောဘ adv /ma tor law ba/inordinate greed.

မတော်လို့ v /ma tor lo/conj.if.

မတင်မကျ adv /ma tin ma kya/in limbo.

မတည်သည် adv /ma te the/capitalize.

မတန်တဆ v /ma tan ta sa/beyond limit.

မတိမ်းမယိမ်း adv ma teinn ma yeinn|adv.about the same.

မထိတထိ adv /ma hti da hti/in a subtle way.

မထီလေးစား adv /ma the laye zarr/disrespectfully.

မထောင်းတာသည် adv /ma htaunn tar the/be negligible.

မထုံတက်သေး n /ma hton tet thaye/stolidly.

မထွေးနိုင်မမျိုနိုင် adv /ma htwaye nain ma myo nain/in a dilemma.

မဒမပင် adv /ma da ma bin/mangrove tree.

မဒရတ်ခေါင် n /ma dayat khaun/hip roof.

မဒရတ်အိမ် n /ma dayat ein/hip-roofed house.

မနာလိုသည် v /ma nar lo the/be jealous.

မနားတမ်း n /ma narr dann/non-stop.

မနုသီ n /ma na the/mind;heart.

မနော adv /ma naw/mind;mentality.

မနက် ma net/morning.

မနက်ပြန်ညပြန် n /ma net pyan nya pyan/morning and night.

မနက်ဖြန် n /ma net phyan/tomorrow.

မနှုးမနပ် n /ma nue;ma nat/.neophytes; ledgling.

မနှစ် adv /ma hnit/last year.

မပီကလာပီကလာ n /ma pega lar pega lar/with a pleasing lisp.

မပေါ့မပါး adv /ma port ma parr/with child.

မပျက်မကွက် adv /ma pyet ma kwet/without fail.

မပြတ် adv /ma pyat/always.

မပွင့်တပွင့် adv /ma pwint da bwint/vaguely.

မဖောက်ထုံး adv /ma phauk htonn/quick lime.

မဖြစ်စလောက် n ma phyit sa lauk|n.meagre amount.

မဖွယ်မရာ adv /ma phweဲ ma yar/indecorous speech or action.

မမာမချာ adj /ma mar ma char/sickly;pregnant.

မမီမကမ်း v /ma me ma kann/just beyond reach.

မမြင်မကန်း adv /ma myin ma kann/unseeingly.

မမှုပါ adv /ma hmu bar/do not care.

မမှိတ်မသုန် n /ma hmeik ma thonn/steadfastly.

မယား adv /ma yarr/wife.

မယားကြီး n /ma yarr gyee/first wife.

မယားညီအစ်ကို n /ma yarn ye ako/brothers by marriage.

မယားပါသား n /mayarbar tharr/stepson.

မယုတ်မလွန် adv /ma yoke ma lun/moderately.

မယုံသင်္ကာ adv /ma yon thin gar/doubt;suspicion.

မရဏ n /ma ran a/death.

မရမက n /ma ya ma ka/by hook or by crook.

မရမနေ adv /ma ya ma nay/persistently.

မရီး adv /ma yee/sister-in-law.

မရိုမသေ adv /ma yo ma thay/disrespectfully.

မရိုးမရွဖြစ်သည် v /ma yoe ma ywa phyit the/be excited.

မရန်းပင် n /ma yann bin/marian tree.

မနီးယိုးစွဲ adv /ma nee yoe zweဲ/ closely.

မနည်း adv /ma neဲ/ not a little.

မဖြစ်ညစ်ကျယ် n /ma phyit nyit kyeဲ/ without result.

မယားငယ် n /ma yangeဲ/lesser wife.

မယောင်မလည် n /ma yaun ma leဲ/covertly.

မရန်းစေ့ရောင် n /ma yann zi yaunn/mauve.

မရပ်မနား n /ma yat ma narr/contiouously.

မရှိဆင်းရဲသား adv /ma shi sinn yeဲ tharr/the poor;the destitute;the have-nots.

မရှိမရှား n /ma shi ma sharr/being fairly well-off.

မရှိမဲ့ရှိမဲ့ n /ma shi metဲ shi metဲ/what little one has.

မရှုမလှ n /ma shu ma hla/awfully.

မရှေးမနှောင်း adv ma shaye ma hnaunn|adv.at about the same time.

မရှော့ပင် adv /ma short bin/plant of antidote for poison.

မလေးမခန့် n /ma laye ma khant/impudently.

မလိုတမာ adv /ma lo ta mar/illwill.

မလိုမုန်းထား n / ma lo monn darr/with envy and hatred.

မလိုလဲလိုလဲ adv /ma lo leဲ lo leဲ/in case it is needed.

မလောက်လေးမလောက်စား n /ma lauk lay ma lauk sarr/insignificant person.

မလည်မဝယ် n /maleဲ ma weဲ/naively.

မလုပ်တာနီ adv /ma loke tar ne/hot Indian soup.

မလိမ်မိုးမလိမ္မာ adv /ma lain moe ma lein mar/artless youngster.

မလိမ့်တပတ် n /ma leint da bat/artfully.

မလုံမလဲ adv /ma lon ma leဲ/with a guilty conscience.

မလွဲတမ်း n /ma loke dann/advpositively.

မလွဲမရှောင်သာ n /ma hlweဲ ma shaunn thar/unavoidably.

မလွဲမသွေ ma lweဲ ma thway/certainly.

မလွယ်ပေါက် adv /ma lweဲ bauk/wicket gate.

မလှမ်းမကမ်း n /ma hlann ma kann/short distance.

မဝရေစာ adv /ma wayay zar/meagre sustenance.

မဝံ့မရဲ v /ma wunt ma yeဲ/timidly.

မသတီပါ adv /matha de bar/feel revulsion.

မသမာသော adj /ma thar mar thaw/evil; unjust; unfair.

မသာ n /ma thar/funeral.

မသာပို့သည် v /ma thar pot the/attend a funeral.

မသိစိတ် n /ma thi zeik/subconscious mind.

မသိမသာ n /ma thi ma thar/Imperceptibly.

မသေမရှင် adv /ma thay ma shin/More dead than alive.

မသိုးမသန့် adj unclean.

မသင်္ကာမှု ma thin gar hmu/case under enquiry.

မသင်္ကာသည် adv /(adv)/ma thoe ma thant/Queasily./ma thin gar the/v suspect.

မသည် v /ma the/lijt; support; help; guide.

မဟာ adj /ma har/great; noble.

မဟာဗျူဟာ n /ma har byue har/strategy.

မဟာမိတ် n /ma har meik/close friend; ally.

မဟေသီ n /ma hay the/chief queen.

မဟော်ဂနီ n /ma hor ga ne/mahogany.

မဟုတ်တရုတ် n /ma hoke ta yoke/nonsense.

မအား n /ma arr/testicles.

မအီမလည် n /ma e ma le`/Ill at ease.

မအူမလည် adv /ma ue ma le`/Stupidly.

မအေ adv /ma ay/mother.

မာကျူရီမီး n mar kyue re mee|n. mercury vaporu lamp.

မာကျောသော adj /mar kyaw thaw/hard; rigid; tough.

မာချာသော adj /mar char thaw/healthy.

မာဆရိုက်ချည် n /ma saraik che/mercerized cotton.

မာတိကာ n /mar ti kar/contents.

မာတင် n /mar tin/powerful.

မာန n /mar na/pride; vanity.

မာနကြီးသော adj /mar na kyee thaw/haughty; arrogant.

မာနခဲ n /mar na ge`/haughty person.

မာဖလာ n /mar pha lar/muffler.

မာယာ n /mar yar/guile; artifice.

မာရသွန် n /mar ra thun/marathon.

မာလကာ n /maar la kar/guava tree.

မာလာ n /mar lar/flower; garland.

မာလာဖူး n /mar lar bue:/aromatic herb.

မာလိီ n /mar le/gardener.

မာလိန် n /mar lein/marine navigator.

မိကောင်းဖခင် adv /mi gaunn pha gin/of respe-ctable.

မိကျောင်း n /mi gyaunn/crocodile; alligator.

မိကျောင်းကွမ်းဖတ် n /mi gyaunn kunn bat/hygrophila.

မိကျောင်းတွား n /mi gyaunn twarr/crawl.

မိကျောင်းပန်း n /mi gyaunn bann/derris.

မိကျောင်းသွား n mi gyaunn thwarr|n. toothed clamps.

မိခင် n /migin/mother.

မိခင်လောင်း n /mi gin launn/expectant mother.

မိတဆိုး n /mi ta soe:/motherless child.

မိထွေး n /mi dwaye/step mother.

မိနစ် n /mi nit/minute.

မိဘ n /mi ba/parents.

မိဘမဲ့ n /mi ba me`t/orphan

မိဘုရား n /mi ba yarr/queen.

မိမစစ်ဖမစစ် n /mi ma sit pha ma sit/bastard.

မိမိရရ adj /mi mi ya ya/effectively.

မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း n /mi mwaye dainn pha mwaye dainn/in the nude.

မိရိုးဖလ̉adv /mi yoe pha lar/tradition.

မိရင်းဖရင်း n /mi yinn pha yinnn. Own parents.

မိလိုက်ဖပါ mi laik pha bar/inherited traits.

မိသားစု adv /mi tharr zu/f ily; household.

မိသည် v /mi the/catch.

မီတာ n /me tar/meter.

မီမြှိုက်သည် v /mee hmyaik the/singe; seorch.

မီလီဂရမ် n me le ga ran|n. milligram.

မီလီမီတာ n /me le me tar/millimeter.

မီး n /mee/fire; light.

မီးကင်း n /mee gin/fire watch.

မီးကုန်ယမ်းကုန် n /mee gon yann gon/with might and main.

မီးကျီး adv /mee gyee/live coal.

မီးကျည် n /mee gyee/rocket.

မီးကျည်သေနတ် n /mee gye than at/very pistol.

မီးကြို n /mee gyo/firebreak.

မီးကြိုး n /mee gyoe/electric cord.

မီးကွင်းသည် v /mee kwinn the/be left unburnt.

မီးခလုတ် n /meek ha loke/electric light switch.

မီးခဲ n /mee ge/ember; live coal.

မီးခဲပြာဖုံး adj /mee ge` phyar bonn/potential; latent.

မီးခံသော adj /mee khan thaw/fire-prof.

မီးခံသေတ္တာ n /mee gan thit tar/safe.

မီးခံအုတ် n /mee gan oke/fire brick.

မီးခိုး n /mee goe/smoke.

မီးခိုးကြွက်လျှောက် n /mee goe kywet shauk/in a chain.

မီးခိုးမဆုံးမိုးမဆုံး adv /mee goe ma sonn moe ma sonn/endlessly.

မီးခိုးရောင် adv /mee goe yaun/grey.

မီးခေါင်း n /mee gaunn/electric socket.

မီးခတ်ကျောက် n /mee gat kyauk/flint.

မီးခြစ် n /mee gyit/match lighter.

မီးခြစ်ကျောက် n /me gyit kyauk/flint.

မီးခြစ်ဆံ n /mee gyit san/match stick.

မီးခြစ်ဘူး n /mee gyit bue;/match box.

မီးခွက် n /mee gwet/l p.

မီးစ n /mee za/burning fag got.

မီးစလောင်း n mee za launn|n. lamp shade.

မီးစာ n /mee zar/wick.

မီးစာကုန်ဆီခမ်း n /mee zar gon se gann/at wits end.

မီးစက် n mee zet|n. steam engine; generator.

မီးစုန်း n /mee zonn/phosphorus.

မီးစွဲသည် v /mee swe` the/catch fire; ignite.

မီးစွယ် n mee zwe`|n. tongue of flame.

မီးဆိုက်သည် v /mee saik the/use wood for fire.

မီးညှိသည် v /mee hnyi the/light.

မီးညှပ် n /mee nyat/coal tongs.

မီးညွှန့် n mee nyaunt|n. crest of flame.

မီးတောက်သည် v meet auk the|v. burst into flames.

မီးတိုက်သည် v /mee taik the/set fire.

မီးတင်းကုပ် n /meet inn goke/cook-house.

မီးတောင် n /mee daun/volcano.

မီးတိုင် n /mee dain/torch l p-post.

မီးတုတ် n mee doke|n. flambo; torch.

မီးထိုးသည် v /mee htunn the/soke a fire.

မီးထွန်းချိန် n /mee htun gyein/dusk.

မီးထွန်းပွဲ n /mee htunn bwe`/lighting festivsal.

မီးထွန်းသည် v mee htunn the|v. ligh a lamp.

မီးပဒေသာ n /mee ba day thar/chandelier.

မီးပူ n /mee bue/iron.

မီးပူတိုက်သည် v /mee bue taik the/iron.

မီးပေါင် n /mee baun/fire insurance.

မီးပေါင် n /mee baun/ste pressure.

မီးပန်း n /mee bann/fire works.

မီးပုံ n /mee bon/bon fire.

မီးပုံပွဲ n mee bon bwe`|n. camp fire festivity.

မီးပုံး n /mee bonn/paper lantern.

မီးပုံးပျံ n /mee bonn byn/hot air balloon.

မီးပြ n /mee bya/beacon.

မီးပြတိုက် n /mee bya daik/light house.

မီးပြောင်း n /mee byaunn/blow pipe.

မီးပွား n /mee bwarr/spark.

မီးဖိုချောင် n /mee bo gyaun/kitchen.

မီးဖောင် n mee phaunn|n. lamp lit floats.

မီးဖွားခွင့် n /mee phwarr gwint/maternity leave.

မီးဖွားသည် v /mee phwarr the/give birth to a child.

မီးဖွင့်သည် v /mee phwint the/switch on the light.

မီးဘေး n /mee baye/fire hazard.

မီးမောင်း n /mee maunn/searchlight.

မီးမောင်းထိုးသည် v /mee maunnhtoe the/highlight.

မီးမွှေးသည် v /mee hmwaye the/kindle.

မီးယပ် n /mee yat/menses.

မီးယပ်ပညာ n / mee yat pyin nyar/gynaecology.

မီးယပ်ရောဂါ adv /mee yat yaw gar/menstrual disorders.

မီးယပ်ဝမ်း n /mee yat wunn/post-natal diarrhoea.

မီးရထား n /mee ya htarr/rail way; train.

မီးရထားခေါင်းတွဲ n /mee yahtarr gaun/dwe`/railway engine; locomotive.

မီးရထားလမ်း n /mee ya htarr lann/railway line; track.

မီးရှုးတိုင် n /mee shue: dainn. fl ing torch.

မီးရှုးမီးပန်း mee shue: mee bann/fireworks.

မီးရှို့သည် v /mee shot he/set fire to.

မီးလင်းဖို n /mee linn bo/open fire place.

မီးလောင်ငုတ် n /mee laun ngoke/charred stump.

မီးလောင်ဖု n /mee laun bu/blister.

မီးလောင်ဗုံး n /mee laun bonn/incendiary bomb.

မီးလောင်ရာလေပင့်သည် v mee laun yar lay pint the|v. fan the flame.

မီးလောင်သည် v /mee laun he/be on fire.

မီးလည် n /mee le`/revolving lantern;zoetrope.

မီးလန့်သည် v /mee lant the/be alarmed of fire.

မီးလုံး n /mee lonn/fire ball; electric bulb.

မီးလှုံသည် v /mee hlon the/warm at a fire.

မီးလျှံ n mee hlyan|n. tongue of flame.

မီးသဂြိငု်္လ်သည် v /mee thagyo the/cremate.

မီးသေသည် v /meet hay the/die out; cool down.

မီးသင်္ဘော n mee thinn baw|n. steamer.

မီးသင့်ကျောက် n /mee thint kyauk/igneous rock.

မီးသင့်သည် v /meet hint the/catch fire.

မီးသတ်စက် n /mee that set/fire engine.

မီးသတ်ပိုက် n /mee that paik/ifre hose.

မီးသတ်ဘူး n /mee that bue:/fire extinguisher.

မီးသတ်သည် v /mee that the/extinguish a fire.

မီးသွေး n /mee thwaye/charcoal.

မီးအာမခံ n /me ear ma gan/fire insurance.

မီးအေးသည် v /mee aye the/cool down.

မီးအိုး n /mee oe:/fire cracker.

မီးအုပ်ဆောင်း n mee oke saunn|n. lamp shade.

မီးအိမ် n /mee ein/lantern.

မီးအုံးသ v /mee onn the/roast in embers.

မုချ adv /moke cha/definitely.

မုဆိုး adv /moke soe:/hunter.

မုဆိုးစိုင်သင်သည် v /moke soe: sain thin the/gain by experience.

မုဆိုးထိုင်ထိုင်သည် v /moke soe: dain htain the/sit down on one knee.

မုဆိုးဖို n /moke soe: bo/wid ower.

မုဆိုးမ n /moke soe ma/widow.

မုဒိမ်း n /ma deinn/rape.

မုနိ n /mu ni/saint; holy person.

မုယော n /mu yaw/barley.

မုလေး n /malaye/Spanish jasmine.

မုသား n /mu tharr/lie.

မုသားသက်သေ n /mu tharr thet thay/false witness.

မေ n /may/May.

မေဒေး n /may daye/May Day.

မေမေ n /may may/mummy; mother.

မေမြို့ပန်း n /may myot bann/aster.

မေ့ကျန်သည် v /(v)/may thainn gyoe;/mayt kyan the/forget to bring or take.

မေ့ကြော n /mayt gyaw/carotid artery.

မေ့ဆေး n /mayt zaye/anaesthetic.

မေ့ပျောက်သည် v /mayt pyauk the/fade from memory.

မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် v /mayt mayt pyauk pyauk/without keeping a memory alive.

မေ့မြောသည် adv /mayt myaw the/be in a coma.

မေ့မှားသည် v /mayt hmarr the/make a mistake absent mindedly.

မေ့လျော့သည် v /mayt lyort the/be forgetful.

မေ့သည် v /mayt the/forget; faint; lose consciousness.

မေး n /maye/lower jaw.

မေးခိုင်ရောဂါ n /maye khain yaw gar/lockjaw; tetanus.

မေးခိုင်သည် v /maye khain the/be at death’s door.

မေးခွန်း n /maye gunn/question; query.

မေးခွန်းလွှာ n /maye gunn hlwar/question paper.

မေးငေါ့သည် v /maye ngork the/censure.

မေးစေ့ n /maye zi/chin.

မေးစမ်းသည် v /maye sann the/sound out.

မေးတစ်ခွန်းဖြေတစ်ခွန်း n /maye ta khunn phyay ta khunn/taciturnity.

မေးထူးခေါ်ပြော v /maye due; khor pyaw/just on nodding terms.

မေးထိုးသည် adv /maye htoe; the/jerk convul-sively.

မေးမြန်းသည် v /maye myann the/ask; enquire; question.

မေးရိုး n /maye yoe/mandible.

မေးသိုင်းကြီး n chin strap.

မေးသည် v /maye the/ask; question; enquire.

မဲ n /me`/vote; ballot; lot.

မဲကောက်သည် v /me` kauk the/elect by ballot.

မဲကျသည် v /me` kya the/be closen by lot.

မဲချသည် v /me` cha the/decide by drawing lots.

မဲခွဲသည် v /me` khwe` the/put to the vote.

မဲဆန္ဒ n /me` sanda ne`/constituency.

မဲဆန္ဒနယ် n /me` sanda ne`/constituency.

မဲဆန္ဒရှင် n /me` sanda shin/voter.

မဲဆွယ်သည် v /me` swe` the/canvass for votes.

မဲဇလီပင် n /me` zale bin/Cassia tree.

မဲတင်းသည် v /me` tinn the/canvass for votes.

မဲနယ် n /me` ne`/indigo.

မဲနယ်ရောင် n /me` ne` yaun/indigo blue.

မဲနှိုက်သည် v /me` hnaik the/draw lots.

မဲပေးသည် v /me` paye the/cast vote.

မဲပင် n /me` bin/indigo plant.

မဲပုံး n /me` bonn/ballot box.

မဲပြာပုဆိုး n /me` byar pa soe/monotonous things.

မဲပြား n /me` byarr/ballot.

မဲရုံ n /me` yon/polling booth.

မဲလိပ် n /me` leik/lot.

မဲ့ပြုံး n /me`t byonn/wry smile.

မဲ့သည် v /me`t the/grimace; make a wry face.

မောပန်းသည် v /maw pann the/be tired out.

မောသည် v /maw the/feel tired.

မောဟ n /maw ha/ignorance.

မော့သည် v /mort the/look up; rise.

မော်ကွန်း n /maw gunn/record of significant events.

မော်ကွန်းတိုက် n /mor gunn daik/archives.

မော်ကွန်းတင်သည် v /mor gunn tin the/record.

မော်ကွန်းထိုးသည် v /mor gunn htoe the/inscribe records.

မော်ကွန်းထိန်း n /mor gunn deinn/registrar.

မော်ကြွားသည် v /maw kywarr the/show off.

မော်ဇာ n /mor zar/stockings.

မော်တာ n /mor tar/mortar.

မော်တာ n /mor tar/motor.

မော်တော်ကား n /mor tor karr/motorcar.

မော်တော်ဆိုင်ကယ် n /mor tor sain ke`/motorcycle.

မော်တော်ဘုတ် n /mor tor boke/mortor boat.

မော်တော်ယာဉ် n /mor tor yin/motor vehicle.

မော်နာ n /mor nar/mumps.

မော်ဖိးယား n /mor phee yarr/morphia.

မော်လဝီ n /mor lawe/moulvi.

မော်လီကျူး n /mor le kyue:/molecule.

မော်သည် v /mor the/look up; take pride.

မံသ v /man tha/cover with plaster.

မံသည် v /man the/cover with plaster.

မိုလိုင် adv ma lain|n.cream.

မို့မောက်သော adj /mo mauk thaw/heaped.

မို့မောက်သော adj /mot mauk thaw/plump and puffy.

မိုး n /(n)/moe:/sky; rain/

မိုးကာတဲ moe gar te/tent.

မိုးကာရွတ်တည် n /moe gar ywet the`/tarpaulin.

မိုးကာအကျီ n /moe gar inn gye/rain coat.

မိုးကောင်းငှက် n /moe gaunn hnget/dollar bird.

မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း n /moe goke set wainn/horizon.

မိုးကြီးသည် v /moe kyee the/rain cas and dogs.

မိုးကြိုး n /moe gyoe:/thunder; thunderbolt.

မိုးကြိုးစက်ကွင်း n /moe gyoe set kwinn/area of lightning.

မိုးကြိုးပစ်သည် v /moe gyoe pyit the/strike.

မိုးခါးရေသောက်သည် v /moe garr yay thauk the/go along. with the crowd.

မိုးခေါ်သည် v /moe kho the/take shelter from rain.

မိုးခိုသား n /moe go tharr/tenderloin.

မိုးခိုသည် v /moe kho the/take shelter from rain.

မိုးခေါင်သည် v /moe khaun the/suffer from drought.

မိုးချုန်းသည် v /moe chonn the/thunder roll.

မိုးချုပ်နေဝင် n /moe choke nay win/sunset time.

မိုးငွေ့ n /moe ngwayt/humid air.

မိုးစက်မိုးပေါက် n /moe zet moe bauk/raindrop.

မိုးစင်စင်လင်းသည် v /moe sin zin linn the/be past dawn.

မိုးစွေသည် v /moe sway the/rain incessantly.

မိုးဆွေငှက် n /moe sway hnget/sky lark.

မိုးတိမ်တိုက် n /moe tein daik/rain cloud; nimubus.

မိုးတွင်း n /moe dwinn/rainy season.

မိုးထိုးသည် v /moe htoe the/be very tall; very high.

မိုးနှင်း n /moe hninn/sleet.

မိုးနှောင်း n /moe hnaunn/later part of rainy season.

မိုးပြေး n /moe byaye/gust of rain.

မိုးပြဲဒယ် n /moe byaye de`/large bell-mouthed pan.

မိုးဖွား n /moe bwarr/droplets of rain.

မိုးဖွဲ n /moe bwe`/drizzle.

မိုးမခပင် n /moe ma kha bin/willow.

မိုးမဆုံးမြေမဆုံး v /moe ma sonn myay ma sonn/end lessly.

မိုးမိသည် adv /moe mi the/get caught in the rain.

မိုးမီးလောင်သည် v /moemee laun he/raise hell.

မိုးမျှော်သည် v /moe hmyor the/look skywards.

မိုးယံ n /moe yan/sky; heavens.

မိုးရေ n /moe yay/rain water; distilled water.

မိုးရေချိန် n /moe yay gyein/rainfall.

မိုးရေချိန်တိုင်းကိရိယာ n /moe yay gyen dainn kari yar/rain guage.

မိုးရိပ် n /moe yeik/sign of rain.

မိုးရွာသည် v /moe ywar the/rain.

မိုးလ n /moe la/monsoon month.

မိုးလားကဲလား n /moe lark e` lar/boastfully.

မိုးလေဝသ adv /moe lay wa tha/meteorological conditions.

မိုးလင်းချိန် n /moe linn gyeinn/day break.

မိုးလုံလေလုံ adj /moe lon lay lon/weather-proof.

မိုးလယ် n /moe le`/midmoonsoon.

မိုးသား n /moe tharr/rain cloud.

မိုးသီး n /moe thee/hail stone.

မိုးသေးမိုးဖွဲ n /moe thaye moe bwe/drizzle.

မိုးသက်မုန်တိုင်း n /moe thet mon dainn/rainstorm.

မိုးသောက် n /moe thauk/dawn.

မိုးသောက်ကြယ် n /moe tauk kye`/morning star.

မိုးဥတု n /moe u du/rainy season.

မိုးဦးကျ n /moe u kya/early monsoon.

မိုးအုံ့သည် v /moe ont the/be cloudy.

မက်ကလောင်ဖျား n /met ka launn byarr/fever due to suppurating sore in the anus.

မက်ခရုရောဂါ n /met khayu yaw gar/thrush.

မက်ထရစ် n /met hta rik/matriculation.

မက်ထရစ် n /met hta rik/metric.

မက်မောသည် v /met maw the/have a passion.

မက်မန်းသီး n met mann thee|n. damson .

မက်မွန်သီး n /met mun thee/peach.

မက်လင်ချဉ်ပင် n /met lin chin bin/garcinia tree.

မက်လုံး n /met lonn/incentive; enticement.

မက်သည် v /met the/be fond of.

မောက်တင်ငှက် n /mauk tin hnget/comb-duck.

မောက်မာသော adj /mauk mar thaw/haughty.

မောက်သော adj /mauk thaw/heaped; proud.

မိုက်ကန်းကန်း v /maik kann gann/devil-may-care.

မိုက်ကန်းသော adj /maik kann thaw/crass.

မိုက်ကျင်သည် adv /maik kyin the/pan gold from earth.

မိုက်ကြေးခွဲသည် v /maik kyaye khwe` the/extort.

မိုက်ခဲ n /maik khe`/devil may-care person.

မိုက်ခွက် n /maik khwet/microphone.

မိုက်မဲသော adj /maik me` thaw/very foolish.

မိုက်မှားသည် v /maik hmarr the/do wrong.

မိုက်ရူးရဲ n /maik yue: ye`/daredevil.

မိုက်ရိုင်းသော adj /maik yainn thaw/rede; impudent.

မိုက်လုံးကြီးသည် v /maik lonn kyee the/be thick headed.

မိုက်သော adj /maik thaw/dark; stupid; foolish.

မုခ် n /moke/gateway; archway.

မဂ္ဂဇင်း n /met ga zinn/magazine.

မင် n /hmin/ink.

မင်ကျမင်န n /hmin gya hmin na/impression.

မင်ကြောင် n /hmin gyaun/tattoo.

မင်္ဂလာဆောင် n /min ga lar zaun/marriage ceremony.

မင်္ဂလာဆောင်သည် v /min ga lar zaun the/marry.

မင်္ဂလာနေ့ n /min galar nayt/auspicious day.

မင်္ဂလာရှိသော adj /min galar shi thaw/auspicious; being blest.

မင်္ဂလာဦး n /min ga la rue:/honey moon period.

မင်စာ n /min zar/ink inscription on stucco.

မင်နှိပ်စက္ကူ n /min hneik set kue/blotting paper.

မင်လုံး n /hmin lonn/ink roller.

မင်သည် v /min the/like; love; be fond of.

မင်း n /minn/monarch; king; ruler; govern-ment.

မင်း n /minn/pron. you.

မင်းကြီး n /min gyee/king; high officer; commissioner.

မင်းကွတ်ပင် n /minn gut pin/mangosteen.

မင်းစိုးရာဇာ n /minn zoe yar zar/high ranking official.

မင်းဆက် n /minn zet/dynasty.

မင်းတုပ် n /minn doke/bar or bolt.

မင်းပေါပင် n /minn baw bin/caryota palm tree.

မင်းပိုင်းစိုးပိုင်း n /minn bainn soe bainn/high official circle.

မင်းပျိုမင်းလွင် n /minn byo minn lwin/yong prince.

မင်းပြိုင် n /minn byain/contemporary kings.

မင်းပြစ်မင်းဒဏ် n /min byit minn dan/penalty imposed by the monarch.

မင်းပွဲစိုးပွဲ n /minn bwe` soe bwe`/state occasion.

မင်းမဲ့တိုင်းပြည် n /minn me`t tainn pye/country in anarchy.

မင်းမဲ့ဝါဒ n /minn me` warda/anarchism.

မင်းမိန့် n /minn meint./official decree.

မင်းမျိုးမင်းနွယ် n /minn myoe minn nw`e/royal lineage.

မင်းမှု n /(n)/minn hmu/His/Her majesty’s Service.

မင်းမှုထမ်း minn hmu dann/servant of the king or State.

မင်းမှုသည် v /min mue the/lord over.

မင်းမြှောက်တန်ဆာ n /minn hmyauk da zar/coronation regalia.

မင်းမြှောင် n /minn hmyaun:/sychophant.

မင်းလောင်း n /minn launn/king-to-be.

မင်းလမ်း n /minn lann/central aisle.

မင်းလျာ n /minn lyar/crown prince.

မင်းလွင် n /minn lwin/mist.

မင်းသမီး n /minn tha mee/princess;leading female performer.

မင်းသား n /minn thar/prince; leading male performer.

မင်းသားကြီး n /minn thar gyee/senior prince; senior sup porting actor.

မင်းသားလတ် n /min thar lat/apprentice performer.

မင်းသံစိုးသံ n /minn than soe than/authoritative tone.

မောင် n /maun/brother; title holder.

မောင်နှမ n /maun hna ma/brother and sister.

မောင်နှံ n /maun hnan/husband and wife; couple.

မောင်ဖွား n /maun phworr/brother.

မောင်မခေါ်ပဲ n /maun ma khor be`/lab-lab bean.

မောင်မောင်ဘဘလုပ်သည် v /maun maun ba ba loke the/flatter or coax.

မောင်မယ် n /maun me`/couple.

မောင်ရင်ငိုမြက် n /maun yin ngo myet/spear grass; love grass.

မောင်ရှင် n /maun shin/novice monk.

မောင်ရှင်လောင်း n /maun shin launn/novice monk to be.

မောင်း n /maunn/gong.

မောင်း n /maunn/upper arm; lever; ttrigger.

မောင်းကျောက် n /maunn gyauk/pestle.

မောင်းခတ်သည် v /maunnn khat the/spread news by word of mouth.

မောင်းချဓား n /maunn gya darr/penknife.

မောင်းခွက် n /maunn gwet/mortar.

မောင်းဆက် n /maunnzet/shoul der joint.

မောင်းတံ v /maunn dan/boom; driving lever.

မောင်းတင်သည် v /maunn tin the/cock.

မောင်းထုသည် v /maunn htu the/strike a gong.

မောင်းထောင်ချိုင် n /maunn daun gyaint/lacquer vessl.

မောင်းထောင်းဆန် n /maunn daunn zan/unmilled rice.

မောင်းထောင်းသည် v /maunn htaunn the/pound rice to polish.

မောင်းထိန်း n /maunn deinn/safety catch.

မောင်းပြန်သေနတ် n /maunn byan tha nat/automatic fire arm.

မောင်းဖြုတ်သည် v /maunn phyoke the/pull the trigger.

မောင်းမ n /maunn ma/lesser wife;female atten –dant.

မောင်းသော adj /maun thaw/dark red.

မောင်းသည် v /maunn the/drive; goad.

မောင်းအိုး n /maunn oe/deltoid.

မိုင် n /main/mile.

မိုင်တိုင် n /main dain/mile post.

မိုင်း n /mainn/mile.

မိုင်းထောင်သည် v /mainn htaun the/set a mine bomb.

မိုင်းဗုံး n /mainn bonn/mine bomb.

မိုင်းရှင်းသည် v /mainn shinn the/sweep mines.

မစ္ဆရိယစိတ် n /mit sa ri ya seik/ency.

မစ္ဆျိမ n /mit zi ma/middle.

မစ္ဇျိမဋိပဒါ n /mit zi ma pa di ba dar/the middle path.

မစ္ဇျိမဒေသ n /mit zi ma day tha/moderate.

မိစ္ဆာ meik sar/wrong; heretical.

မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ n /meik sar deik hti/false belief; heresy.

မဉ္ဇူပန်း n /min zue bann/four o’clock flower.

မည်ကာမတ္တ n mye gar matta|n. something in name only.

မည်မည်ရရ adj /me`me`ya ya/positively.

မည်မည်ရရ n /me` me`ya ya/anything defi -ite

မည်ရွေ့မည်မျှ adv /mye ywayt mye hmya/how may; how much.

မည်သူ adj /mye thue/pron. who.

မည်သူမဆို mye thue ma so/pron.

မည်သို့မည်ပုံ mye thot mye bon/how.

မည်သည် adv /mye the/pron. what.

မည်းကျောသော adj /me`kyaw thaw/glossy black; ebony.

မည်းကြုတ်သော adj /me`kyoke thaw/dusky; inky.

မည်းချိပ်သော adj /me`cheik thaw/coal black.

မည်းခြောက်ခြောက် adj /me` chauk chauk/swarthy and dinghy.

မည်းနက်သော adj /me` net thaw/jet black.

မည်းသော adj /me` thaw/black; dark.

မဏ္ဍမဏ္ဍိုင် n /mann dain/centre; focal point; pillar.

မဏ္ဍပ် n /mann dat/pavilion.

မဏ္ဍပ်တိုင်တက်သည် v /mann dat tain tet the/show off.

မတ် n /mat/younger brother of husband; younger sister’s husband.

မတ်ခွက် n /mat khwet/mug.

မတ်ငွေ n /mat ngway/mark.

မတ်စေ့ n /mat si/mark.

မတ်စောက်သော adj /mat sauk thaw/steep.

မတ်တတ် n /mat tat/adv; in an upright position.

မတ်တတ်စာ mat tat sar/subsistence for able period.

မတ်တတ်စင်း n /mat tat sinn/vertical stripe.

မတ်တတ်ပြေး n /mat tat pyaye/toddling age.

မတ်ပဲ n mat pe`|n. green gram.

မတ်မတ် n /mat mat/up-right.

မတ်လ adv /mat la/March.

မိတ် n /meik/friend; mate; pricky heat.

မိတ်ကပ် n /meik kat/make-up.

မိတ်ဆက်စာ n /meik set sar/letter of introduction.

မိတ်ဆက်ပွဲ n /meik set pwe`/social gathering.

မိတ်ဆက်လွှာ n /meik set hlwar/fan mail.

မိတ်ဆက်သည် v /meik set the/introduce.

မိတ်ဆုံပွဲ n /meik son bwe`/get-together.

မိတ်ဆွေ n /meik sway/friend.

မိတ်ဆွေဖြစ်သည် v /meik sway phyit the/become friends.

မိတ္တူ n /meik tue/copy; duplicate.

မိတ္တူကူးစက် n /meik tue kue; zet/copier; dupli –cate.

မိတ်ဖွဲ့သည် v /meik phwet the/befriend.

မိတ်လိုက်သည် v /meik laik the/mate.

မိတ်သဟာ n /meik tha har/friends.

မိတ်သင်္ဂဟ n /meik thin ga ha/friends and acq- aintances.

မုတ် n /moke/animal urine; hydrocele.

မုတ် n /moke/pearl.

မုတ်ကောင် n /moke kaun/pearloyster.

မုတ်ခါး n /moke kharr/aloe vera.

မုတ်ခွံ့ n /moke khun/mother-of-pearl.

မုတ်ဆိတ် n /moke seik/beard.

မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲသည် n /moke seik pyarr swe`the/v . have a wind-fall.

မုတ်ပုတီး moke ba dee/oyster shell mecklace.

မုတ်သုံလေ n /moke thon lay/monsoon.

မေတ္တာ n /myit tar/love; be-nevolence.

မေတ္တာထားသည် v /myit tar htarr the/wishwell.

မေတ္တာပို့သည် v /myit tar pot the/pray for others.

မေတ္တာပျက်သည် v /myit tar pyet the/lose feeling.

မေတ္တာရပ်သည် v /myit tar yat the/request; ask ear-nestly.

မေတ္တာလက်ဆောင် n /myit tar let saun/complimentary gift.

မန်ကျည်းကြက်ဆူ n magyee kyet sue|n. ripe tamarind fruit.

မန်ကျည်းပနီ n magyee pa ne|n. red tamarind tree.

မန်ကျည်းပင် n magyee bin|n. tamarind tree.

မန္တာန် n /Mandan/mantra.

မန်ဒါလီ n /man dar le/muscovy duck.

မန်နေဂျာ n /man nay gyar/manager.

မန်းမရွေး n /mann ma ywaye/puffed

မန်းဝင်သည် v mann win the|v. become inflamed and sepic.

မန်းသည် v /mann the/recite.

မာန် n /man/pride.

မာန်ကျသည် v /man kya the/become mellowed.

မာန်စောင်သည် v /man saun the/vie with each other.

မာန်တက်သည် v /man tat the/take pride.

မာန်တင်းသည် v /man tinn the/be haughty.

မာန်ပါသည် v /man par the/be forcuful.

မာန်ဖီသည် v /man phe the/growl.

မာန်ယစ်သည် v /man yit the/be intoxicated.

မာန်သည် v /man the/scold.

မိန် n /mein/early summer.

မိန်ကောင် v /(n)/mein gaun/mein gaun/barnwon.

မိန့်ကြားသည် adv /meinn kyarr the/give a speech.

မိန့်ခွန်း n /meint gunn/speech; address.

မိန်းကလေး n /meinn ka laye/girl.

မိန်းမကိုယ် n /mein ma go/vagina.

မိန်းမကြီး n /main ma gyee/woman.

မိန်းမချည် n /meinn ma che/granny knot.

မိန်းမဉာဏ် n /meinn ma nyan/womanly artifice.

မိန်းမထိန်း n /meinn ma hteinn/brothel keeper.

မိန်းမပေါ့ n /mein ma bort/woman of loose moral character.

မိန်းမပျက် n /meinn ma byet/prostitute.

မိန်းမဖော် n /meinn ma phor/n chaperon.

မိန်းမလိုမိန်းမရ meinn ma lo meinn ma ya/narrow mindedly.

မိန်းမလျှာ n /meinn ma shar/sissy; pansy.

မိန်းမသား n /meinn ma thar/gentle sex.

မိန်းမောသည် v /meinn maw the/be unconscious.

မုန် n /mon/must; musth.

မုန်ညင်းဆီး n /mon nyuin ze/mustard oil.

မုန်ညင်းပင် n /mon nyinn bin/mustard.

မုန်တိုင်ပင် n /mon dain bin/ferpalm.

မုန်တိုင်း n /mon dainn/storm.

မုန်ယိုသည် v /mon yo the/be on musth.

မုန်ယစ်သည် v /mon yit the/be in musth.

မုန်လာ n /mon lar/radish plant.

မုန်လာဥ n /mon lar u/radish.

မုန်လာဥချို n /mon lar u bcho/sugar beet.

မုန်လာဥနီ n /mon lar u ne/beet root.

မုန်လာဥဝါ n /mon lar u war/carrot.

မုန့် n /mont/snack.

မုန့်ကြွပ် n /mont gyut/rusk.

မုန့်စိမ်းပေါင်း n mont seinn baunn|n. steamed rice cake.

မုန့်ဆန်း n /mont zann/glutin rice flakes.

မုန့်ဆန်းမရွေး n /mont zann ma ywaye/puffed glutin rice with palm sugar.

မုန့်ညက် n /ymont nyet/dough.

မုန့်တီ n /mote de/rice noodles.

မုန့်နှစ် n /month nit/batter.

မုန့်ပဲသရေဇာ n /mont pe` tha yay zar/snacks.

မုန့်ပေါင်း n mont baunn|n. steamed rice cake.

မုန့်ဖိုး n /mont boe/pocket.

မုန့်ဖတ် n /mont bat/rice noodle.

မုန့်မုန့်ညက်ညက် n /mont mont nyet nyet/into powder.

မုန့်မှုန့် n /mont hmont/rice flour.

မုန့်လေပွေ n /mont lay bway/thin glutin rice crispies.

မုန့်လက်ကောက် n /mont let kauk/glutin rice doughnuts.

မုန့်လုံးကြီး n /mont lonn gyee/fried dumpling of glutin rice.

မုန့်လုံးရေပေါ် n / mont lonn yay bor/boiled.

မုန့်သေတ္တာ adv /mont tit tar/tinned biscuits.

မုန့်ဟင်းခါး n /month inn garr/rice noodles with gravy.

မုန်းတီးသည် v /monn dee the/hate intensely.

မုန်းသည် v /monn the/hate; dislike.

မယ်ညိုငှက် n /me` nyo hnget/Indian purple moorhen.

မယ်ဒလင် n /me` da lin/mandolin.

မိလ္လာ adv /mein lar/dusky colour; filth; excrement.

မိလ္လာအိုး n /(n)/mein la roe/bed pan; ch ber pot/

မိဿလင် meik tha lin/ginger like herb.

မျဉး်ကြိုး n /myinn gyoe/ruling line.

မျဉး်ကွေး n /myinn gwaye/curved line.

များပြားသည် v /myarr pyar the/be abundant.

များမကြာမီ n /myarr ma kyar me/before long.

များများစားစာ adv /;/myar myar sar zar/many; much.

များသောအားဖြင့် adv /myar thaw arr phyint/generally.

များသည် v /myar the/be many; be much; be plenty.

မျောကျောက် n /myaw kyauk/moonstone; feldspar.

မျောတိုင် n /myaw dain/mangrove stem.

မျောတွင်း n /myaw dwinn/feldspar mine.

မျောလှေး n /myaw hlaye/plankton.

မျောသော adj /myaw thaw/long; lengthy.

မျောသည် v /myaw the/float; drift; faint.

မျိုစိတ် n /myo zeik/species.

မျိုသည် v /myo the/swallow; gobble; envelop.

မျိုသိပ်သည် v /myo theik the/keep suppressed.

မျိုး n /myoe/kind; type; category; class.

မျိုးကန်းသည် v /myoe kann the/be no longer productive.

မျိုးကပ်သည် v /myo kat the/conceive.

မျိုးကြဲသည် n /myoe kye` the/v . sow.

မျိုးကွဲ myo gwe`/different breed.

မျိုးချသည် v /myo cha the/sow.

မျိုးချစ် n /myoe gyit/patriot.

မျိုးချစ်စိတ် n /myoe gyit seik/patriotism.

မျိုးခြား n /myoe gyarr/for eigtner.

မျိုးခွဲပညာ n /myoe gwe pyin nyar/taxonomy.

မျိုးစု n /myoe zu//genus.

မျိုးစေ့ n /myoe zi/seed.

မျိုးစေ့ချသည် v /myoe zi cha the/sow seed.

မျိုးစဉ် n /myo zein/order.

မျိုးစပ်သည် n hybried.

မျိုးစုံသော adj /(v)/myo sat the/cross breed./myo son thaw/various.

မျိုးဆက် n /myo zet/generation.

မျိုးထားသည် v /myo htarr the/keep sed for the next.

မျိုးပြတ်သည် v /myo pyat the/come to an end.

မျိုးပွားသည် v /myo pwarr the/reproduce; breed.

မျိုးဖောက်သည် v /myo phauk the/hatch; culture.

မျိုးဖျက် n /myo phyet/one who tarnishes race or nation.

မျိုးဖျက်သည် v /myo phat the/tarnish the race or nation.

မျိုးရိုး n /myo yoe/heredity.

မျိုးရိုးလိုက်သည် v /myo yoe laik the/be hereditary.

မျိုးရင်း n myo yuin|n. family.

မျိုးသန့်စပါး n /myo thant za barr/pure stock paddy seed.

မျိုးဥယျာဉ် n /myo u yin/seed farm; nursery.

မျိုးအောင်သည် v /myo aung the/be fecund.

မျက်ကလဲဆန်ပျာ n /myet ka le` san pyar/frantically.

မျက်ကန်း adv /myat kann/blind person.

မျက်ကြောတင်းသည် v /myat kyaw tinn the/hate the sight of.

မျက်ကြောဖြတ်သည် v /myat kyawpyat the/lose sight of.

မျက်ကြောသေသည် v /myat kyar tay the/have pto sis.

မျက်ကြည် n /myet kye/cornea.

မျက်ကြုတ် n /myet kyoke/enmity.

မျက်ကွင်း n /myet kwinn/eyering.

မျက်ကွယ်ပြုသည် v /myet kwe`pyu the/turn a blind eye to.

မျက်ခေါင်း n /myet khaunn/eye socket.

မျက်ခမ်း n /myet khan/edge of eyelid.

မျက်ခမ်းစပ် n /myet khan zat/trachoma.

မျက်ခုံး n /myet khonn/eye brow.

မျက်ချေး n /myet chee/eyepus.

မျက်ခြည်ပြတ်သည် n /myet che pyat the/. Lose sight of.

မျက်ခွံ n /myet khun/eyelid.

မျက်ခွက် myet khwet/face.

မျက်စပစ်သည် v /myet sa pyit the/raise eyebrow.

မျက်စိ n /myet si/eye.

မျက်စိကစားသည် v /myet si ga zarr the/make eyes.

မျက်စိကြီးနားကြီး adj /myet si gyee narr gyee/well-informed.

မျက်စိကြောင်သည် v /myet si kyaun the/have insomnia.

မျက်စိစူးသည် v /myet si sue; the/be sharp-eyed.

မျက်စိစွန်သည် v /myet si sun the/have a sty on eyelid.

မျက်စိနာသည် v /myet si nar the/have sore eyes.

မျက်စိပြာသည် v /myet si pyar the/be blurred.

မျက်စိဖန်သည် v /myet si phan the/be tired-eyed.

မျက်စိမျက်နှာပျက်သည် v /myet si myat nar pyet the/lose facial composure.

မျက်စိမွဲသည် v /myet si mwe` the/have poor eyesight.

မျက်စိမှားသည် v /myet si mhar the/mistake for another.

မျက်စိမှိတ်ပြသည် v /myet si hmeik pya the/wink.

မျက်စိမှိတ်သည် v /myet si hmeik the/close eyes; blink.

မျက်စိယဉ်သည် v /myet si yin the/get used to seeing.

မျက်စိရည်နားရည်ဝသည် v /myet si yay narr yay wa the/be well experienced.

မျက်စိရှက်သည် v /myet si shat the/feel embarrassed by sight.

မျက်စိရှင်သည် v /myet si shin the/be quick eyed.

မျက်စိလည်သည် v /myet si le` the/find confuding.

မျက်စိလျှံသည် v /myet sihlyan the/overlook.

မျက်စိသငယ် n /myet sit ha nge/downcast look; forlorn look.

မျက်စိအေးနားအေး v /myet si aye narr aye/in peace and tranquility.

မျက်စောင်းထိုးသည် adv /myet saun htoe the/cast a side glance.

မျက်စဉ်း n /myat sinn/eyedrops.

မျက်စဉ်းကျောက် n /myat sinn kyauk/jasper stone.

မျက်ဆန် n /myat san/eye ball.

မျက်တောင် n /myat taun/eyelash.

မျက်တွင်းကျသည် v /myat twin kya the/have sunken eyes.

မျက်ထောင့် n /myet taun/eyelash.

မျက်နက် n /myet net/iris.

မျက်နှာ n /myet hnar/face; direction.

မျက်နှာကောင်းရသည် v /myet hna gaunn ya the/gain favour.

မျက်နှာကြီး n /myet hna gyee/person of position or influence.

မျက်နှာကြီးငယ်လိုက်သည် v /myet hnar kyee nge` laik the/be snobbish.

မျက်နှာကြောတင်းသည် v /myet hna gyaw tinn the/have a stern main.

မျက်နှာကြက် n /myet hna gyet/ceiling.

မျက်နှာချိုသွေးသည် v /myet hna cho thwaye the/put on a fawning look.

မျက်နှာချင်းဆိုင်သည် v /myet hna chin sain the/face; confront.

မျက်နှာငယ် n /myet hnar nge`/small fry.

မျက်နှာစာ n /myet hnar sar/façade; frontage.

မျက်နှာစိမ်း n /myet hnar zeinn/stanger.

မျက်နှာတန်းမိသည် v myet hnar tenn mi the|v. be familiar.

မျက်နှာထား n /myet hnar htarr/face; countenance.

မျက်နှာထိမျက်နှာလား n /myet hnar hti myat hnar htar/stern.

မျက်နှာပူသည် v /myet hnar puu the/feel embarrassed.

မျက်နှာပေး n /myet hnar baye/facialexpression.

မျက်နှာပိုးသေသည် v /myet hnar boe thay the/have a sober look.

မျက်နှာပေါက် n /myet hnar bauk/features.

မျက်နှာပုပ်သည် v /myet hnar poke the/scowl.

မျက်နှာပျက်သည် v /myet hnar pyet the/lose face.

မျက်နှာပြသည် v /myet hnar pya the/show one’s face.

မျက်နှာပြင် n /myet hnar byin/surface.

မျက်နှာပြောင်စွာ v /myet hnar pyaun zwar/brazenly.

မျက်နှာပြောင်တိုက်သည် adv /myet hnar pyaun teik the/be have brazenly.

မျက်နှာပွင့်ဆေး n /myet hnar pwin zaye/love potion.

မျက်နှာပွင့်သည် v /myet hnar pwin the/be popular.

မျက်နှာဖုံး n /myet hnar phonn/mask; cover.

မျက်နှာများသည် v /myet hnar myar the/flirt.

မျက်နှာမြင်သည် v /myet hnar myin the/give birth to a child.

မျက်နှာမှုသည် v /myet hnar muuu the/face.

မျက်နှာရူး n /myet hnar yeu:/unabashed look.

မျက်နှာလိုမျက်နှာရ n /myet hnar lo myet hna ya/fawningly.

မျက်နှာလိုက်သည် adv /myet hnar lite the/acquaintance.

မျက်နှာလွဲသည် v /myet hnar hlwe` the/ignore.

မျက်နှာသာပေးသည် v /myet hnar thar paye the/favour.

မျက်နှာသိ n /myet hnar thi/acquaintance.

မျက်နှာသစ်သည် v /myet hnar thit the/wash face.

မျက်နှာသုတ်ပုဝါ n /myet hna thoke pa war/face towel.

မျက်နှာအိုသည် v /myet hna o the/look unhappy; displeased.

မျက်ပေါက် n /myet pauk/slit of eye.

မျက်ပျဉ်း n /myet pyinn/pouch under the eyes.

မျက်ဖြူ n /myet phyu/sclera.

မျက်ဖြူဆိုက်သည် v /myet phyu saik the/be in a serious condition.

မျက်မမြင် n /myet ma myin/the blind.

မျက်မုန်းကျိုးသည် v /myet monn kyoe the/loath the sight of some body.

မျက်မြင် n /myet myin/asitis.

မျက်မြင်ဒိဋ္ဌ n /myet myin deik hta/as personally witnessed.

မျက်မြင်သက်သေ adv /myet myin thet thay/eye witness.

မျက်မှာကြောတည့်သည် v /myet hna gyaw te`t the/becom patible.

မျက်မှေး n /myet hmaye/narrow-eyed person.

မျက်မှောက် n /myet hmaung/space between eyebrows.

မျက်မှောင် n /myet hmann/spectacles; eyeg-lasses.

မျက်မှောင်ကုတ်သည် v /myet hmaun koke the/scowl; frown.

မျက်မှန် n /myet hman/spectacles; eyeglasses.

မျက်မှန်း n /myet hmann/estimation by sight.

မျက်မှန်းတန်းသည် v /myet hman tann the/recognize.

မျက်မြှေး n /myet hmaye/conjunctivz.

မျက်ရစ် n /myet yit/crease in eyelid.

မျက်ရည် n /myet yay/tear.

မျက်ရည်ခံထိုးသည် v /myet yay gan htoe the/beseech in tears.

မျက်ရည်ခံမှည့် n /myet yay gan hmet/mole in the bear path.

မျက်ရည်စမ်းစမ်း v /myet yay sann zann/tearfully.

မျက်ရည်နှင့်မျက်ခွက် adv /myet yay net myet khwet/continually in tears.

မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျသည် adv /myet yay bauk kyee nge` kya the/weep and wail in grief.

မျက်ရည်ယိုဗုံး n /myet yay yo bonn/tear gas bomb.

မျက်ရည်လည်ရွဲ v /myet yay le` ywe`/tearfully.

မျက်ရည်လွယ်သည် adv /myet yay lwe` the/easily moved to tears.

မျက်ရိပ်မျက်ခြည် n /myet yeik myet che/facial expres-sion or sign.

မျက်လုံး n /myet lonn/eye-ball;orb.

မျက်လုံးမျက်ဖန် n /myet lonn myet phan/eyeshape and eyeset.

မျက်လုံးအိမ် n /myet lonn ein/orbit.

မျက်လှည့် n /myet hle`t/magic.

မျက်လှည့်ဆရာ n /myet hle`t sa yar/magician; comjuror.

မျက်လွှာ n /myet hlwar/eye-lid.

မျက်ဝါးထင်ထင် n /myet war htin htin/vividly.

မျက်ဝန်း adv /myet wunn/iris.

မျက်သား n /myet tharr/white of eye.

မျက်သည် v /myet the/sprain; be angry.

မျောက် n /myauk/monkey; head of coin.

မျောက်ကြိမ်ပင် n /myauk kyein bin/medicinal creeper.

မျောက်ခုံညင်း n /myauk gon myinn/mucuna creeper.

မျောက်ချောပင် n /myauk chaw bin/tall firewood tree.

မျောက်ဆိပ်ပင် n /myauk seik pin/kind of elm.

မျောက်တည်ပင် n /myauk te` bin/Indian ebony.

မျောက်နှဲစေး n /myauk hne`zaye/bird lime.

မျောက်ပန်းလှန်သည် v /myauk pann hlan the/flip or toss up a coin.

မျောက်မထားသည် v myauk ma htarr the|v. keep a paramour.

မျောက်မီးခဲကိုင် n /myauk mee ge kain/restlessly.

မျောက်မျဉ်း adv /myauk myinn/nap.

မျောက်လက် n /myauk let/hasp.

မျောက်လုတ်ပင် n /myauk loke pin/monkey jack.

မျောက်လှေကားပင် n /myauk hlay garr bin/flolwering climber.

မျောက်လွှဲကျော် n /myauk hlwe` gyro/gibbon.

မျောက်ဝံ n /myauk wun/ape.

မျောက်သူတော် n /myauk thue dor/capuchin monkey.

မျောက်ဥ n myauk u;|n. white yam.

မျဉ်း n /myuin/line.

မျဉ်းကျား n /myuin gyarr/zebra crossing.

မျဉ်းချသည် v /myinn cha the/draw lines.

မျဉ်းစောင်း n /myinn zaung/oblique line.

မျဉ်းတံ n /myinn dan/straight ruler.

မျဉ်းပြိုင် n /myinn byain/parallel lines.

မျဉ်းမတ် n /myinn mat/vertical line.

မျဉ်းလဲ n /myinn le`/horizon-tal line.

မျဉ်းလုံး n /myinn lonn/cylindrical ruler.

မျဉ်းသားချက်လက်မှတ် n /myinn tharr chet lethmat/crossed cheque.

မျဉ်းသားသည် v /myinn tharr the/draw a line.

မြ adj emerald green.

မြကွက် n /(n)/mya/emerald./mya gwet/emerald cut.

မြစိမ်း n /mya zeinn/emerald green colour.

မြရာပင် n /mya yar bin/microcosm tree.

မြား n /hmyarr/arrow; purlin.

မြားကျည်တောက် n /hmyarr kye dauk/quiver.

မြားဆိပ် n /hmyarr zeik/upas.

မြားထောက် n /hmyarr dauk/bow shot.

မြားပြသည် v /hmyarr pya the/indicate direct –ion with an arrow.

မြားမြက် n /hmyarr myet/reed for weaving mats.

မြားရွက် n /hmyarr ywet/feather; vane.

မြားဦးပုံ n /hmyarr ue; bon/arrow head design.

မြားဦးလှည့်သည် v /hmyarr ue; hle`t the/head for; go for.

မြီ n /mye/debt.

မြီချသည် v /mye cha the/lend money; give loans.

မြီစား n /mye zarr/debtor.

မြီရှင် n /mye shin/creditor.

မြီး n /myee/tail.

မြီးကောင်ပေါက် n /myee gaun bauk/teenager.

မြီးခေါင် n /myee gaun/tail feather.

မြီးဆက် n /mee zet/tail of fowls lor birds.

မြီးညောင်ရိုး n /mee nyaunn yoe/coccyx.

မြီးညောင့်ငှက် n /mee nyaunt hnget/white faced wagtail.

မြီးညှပ်ကောင် n /mee hnyat kaun/earwing.

မြီးတူးရိုး n /mee due; yoe/sacrum.

မြီးတံ n /mee dan/tail.

မြီးရှေ့ n /mee shay/rice noodles with meat and beans.

မြီးဝန်ငှက် n /mee wun hnget/collared scope-owl.

မြူ n /myue/mist; haze; fog.

မြူခြေ n /myue gyay/fog bank.

မြူစွမ် n /myue swan/thin wheat noodles.

မြူတာအိုး n /myue tar oe/long necked pot.

မြူနီစီပယ် n /myue ne se pe`/municipal corporation.

မြူပင် n /myue bin/goose foot.

မြူသည် v /hmyue the/lure; entice; tempt; persuade.

မြူအိုး n /myue oe/earthen pot for toddy sap.

မြူးထူးသည် v /myue; due; the/make merry.

မြူးသည် v /myue; the/be in high spirit.

မြေ n /myay/earth; ground land.

မြေကတုတ် n /myay ga doke/earth bunker.

မြေကြီး n /myay gyee/earth; ground; land; soil.

မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ n /myay gyee let khat ma lwe`/surely; definitely.

မြေကွက် adv /myay gwet/plot of land.

မြေကွက်ရိုက်သည် v /myay gwet yaik the/mark land into plots.

မြေကျွန် n /myay gyun/serf.

မြေကြွက် n /myay gywet/bandicoot;field rat.

မြေချသည် v /myay cha the/bury the dead.

မြေခြစ်စက် n /myay chit set/scraper.

မြေခွေး n /myay gwaye/fox; mole cricket.

မြေခွဲသည် v /myay khwe`the/plough the land.

မြေခွန် n /myay gun/land tax.

မြေငုံးငှက် n /myay ngonn hnget/hooded pitta.

မြေငွေ့ n /myay ngwayt/earth vapour.

မြေငှါးသည် v /myay hngarr the/lease a land.

မြေစာပင် n /myay zar bin/innocent victim.

မြေစာမြက် n /myay zar myet/Bermuda grass.

မြေစိုက်ကြိုး n /myay zaik kyoe;/earth wire.

မြေစိုင်ခဲ n /myay zain ge`/clod.

မြေစမ်းခရမ်းပျိုးသည် v /myay sann kha yann pyoe the/try out a venture.

မြေစိမ်း n /myay zeinn/virgin soil.

မြေဆီမြေနှစ် n /myay ze myay hnit/fertility.

မြေဆီလွှာ n /myay ze hlwar/top soil.

မြေဆေး n /myay zaye/ochre.

မြေဆွေး n /myay zwaye/humus.

မြေညီထပ် n /myay nye dat/ground floor.

မြေညှိစက် n /myay hnyi zet/grader.

မြေတောင်မြှောက်သည် v /myay daun hmyauk the/add fertilizer.

မြေတိုင်းခြင်း n /myay tainn gyuinn/land-surveying.

မြေထု n /myay du/land mass.

မြေထိုးစက် n /myay htoe-zet/bulldozer.

မြေထည် n /myay de`/earthern ware.

မြေထွက်ပစ္စည်း n /myay dwet pyit see/mineral products.

မြေနီမှုန့် n /myay ne hmont/red ochre.

မြေနုကျွန်းပေါ် n /myay nu kyunn bor/alluvial land.

မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်သည် v /myay neint yar hlan saik the/illreat the hapless.

မြေပဲ n /myay be`/ground nut; peanut.

မြေပဲယို n /myay be`yo/peanut brittle.

မြေပဲလိပ် n /myay be`leik/peanut candy.

မြေပဲလှော် n /myay be`hlor/roasted peanut.

မြေပေါ် adj /myay bor/above ground.

မြေပိုင်ရှင် n /myay bain shin/landowner.

မြေပစ်ပင် n /myay byit pin/purslane.

မြေပုံ n /myay bon/mound; map;sand model.

မြေပုံခရမး် n /myay bon kha yann/prickly eggplant.

မြေပုံဆွဲပညာ n /myay bon zwe`pyin nyar/cartography.

မြေပုံဖတ်ခြင်း n /myay bon phat chinn/map reading.

မြေပုံဖတ်သည် v /myay bon phat the/read a map.

မြေပုံသီ n /myay bon thee/tomato.

မြေပြင် n /myay byin/ground.

မြေပြန့် n /myay byant/flat land; plain.

မြေဖြူခဲ n /myay byue ge`/chalk.

မြေမှုန့် n /myay hmont/dust.

မြေယာစနစ် n /myay yar saint/system of landowning.

မြေရှင် n /myay shin/land – lord.

မြေလူးငှက် n /myay lue hnget/thrush.

မြေလက်ပပ် n //mway ma tha doke ma kyoe:/zd/mway let pat/whip-snake.

မြေလတ် n /myay lat/mid-land.

မြေလွတ် n /myay lut/vacant land.

မြေလှန်စနစ် n /myay hlan sa nit/scorched earth pollcy.

မြေလှန်သည် v /myay hlan the/raze.

မြေလွှာ n /myay hlwar/earth stratum.

မြေဝပ်ငှက် n /myay wut hnget/Indian night jar

မြေသင်းခဲ n /myay thinn ge`/chuk of burnt earth.

မြေသင်းနံ့ n /myay thinn nant/aroma of burnt earth.

မြေသစ် n /myay thit/uncharted land.

မြေဩဇာ n /myay aw zar/fertilizer; manure.

မြေအောက် adj /myay auk/underground.

မြေး n /myaye/myee/grand child.

မြဲမြံသည် v /mye`myan the/be stead fast.

မြဲသည် v /mye`the/be firm; fast.

မြောသည် v /myaw the/be in a coma.

မြော့သည် v /myort the/feel limp and wobbly.

မြော်မြင်သည် v /myort myin the/perceive.

မြော်သည် v /myort the/see;look.

မြို့ adv /myot/city; town.

မြို့ကြီးပြကြီး n /myot gyee pya gyee/metropolis.

မြို့ကြီးသား n /myot gyee tharr/urbane person.

မြို့စောင့်တပ် n /myot zaunt tat/garrison.

မြို့တော် n /myot dor/capital.

မြို့တော်ဝန် n /myot dor wun/mayor.

မြို့နေလူတန်းစား n /myot nay lue dann zarr/city dwellers.

မြို့နယ် n /myot ne`/township.

မြို့ပတ်လမ်း n /myot bat lann/boundary road; circular road.

မြို့ပြ adj /myot pya/civil.

မြို့မ n /myot ma/city proper.

မြို့မိမြို့ဖ n /myot ni myot pha/city elders.

မြို့ရံ n /myot yan/satellite town.

မြို့ရိုး n /myot yoe/city wall.

မြို့သိမ်းတပ် n /myot theinn tat/siege unit.

မြိုးမြိုးမြက်မြက် n /myoe myoe myet myet/piquantly.

မြက် n /myet/grass.

မြက်ကြားမှို n /myet mon nyinn/sedge.

မြက်ခင်း n /myet khinn/lawns turf.

မြက်ခင်းပြင် n /myet khinn byin/grassland.

မြက်ခုတ်စက် n /myet khoke set/lawn mower.

မြက်ခုတ်ဓား n /myet khoke darr/scythe.

မြက်ချဉ်ဖက် n /myet chin bat/grass fodder.

မြက်ခြောက် n /myet chauk/hay.

မြက်တံမြက်စည်း n /myet dab yet see/grass broom.

မြက်ထုံး n /myet htonn/grass bundle.

မြက်နရား n /myet nayarr/crab grass.

မြက်ဖုတ် n /myet phoke/tuft of grass.

မြက်ဖျာ n /myet phyar/grass mat.

မြက်မုန်းညင်း n /myet mon nyinn/sedge.

မြက်လျှော n /myet shaw/grass snake.

မြက်သီး n /myet thee/grass seeds.

မြက်သီးဆန် n /myet thee zan/barnyard grass.

မြက်သည် v /myet the/be sharp; strong.

မြောက် n /myauk/north.

မြောက်များသော adj /myauk myarr thaw/numerous.

မြောက်သည် v /myauk the/be high.

မြိုက်ခနဲ v /myaik khane`/instantly.

မြိုက်သည် v /myaik the/be scorched.

မြင်ကွင်း n /myin gwinn/scope.

မြင်ကွင်းကျယ် n myin gwinn gye`|n. panorama; Cinerama; cinemascope.

မြင်ပြင်းကတ်သည် v /myin byinn kat the/hate the sigh of.

မြင်မြင်ကရာ n /myin myin gayar/any and every –thing.

မြင်မြင်ထင်ထင် n /myin myin htin din/in full view.

မြင်ဝါး adv myin war|n. male bamboo.

မြင်သည် adv /myin the/see; perceive.

မြင့်မားသော adj /myint marr thaw/lofty;tall.

မြင့်မောက်သော adj /myint mauk thaw/heaped; elevated.

မြင့်မြတ်သော adj /myint myat thaw/noble.

မြင့်သော adj /myint thaw/high; tall.

မြင်း n /myuin/horse; pony.

မြင်းကလေး n /myuin gal aye/foal.

မြင်းကောင်ရေအား n /myuin kaun yay arr/horse power.

မြင်းကောင်းခွာလိ်ပ် n /myinn gaunn khwar leik/even the best can err.

မြင်းကျား adv /myinn gyarr/zebra.

မြင်းခွာ n /myinn khwar/horse shoe.

မြင်းခွာ(အပင် n /)/myinn khwar/Hydrocotyle asiatica

မြင်းစားကျုံ n /myinn zarr gyon/oats.

မြင်းဇောင်း n /myinn zaunn/stable.

မြင်းပွဲ n /myinn bwe`/horse-race.

မြင်းဖု n /myinn bu/angioma; wen.

မြင်းမ n /myinn ma/mare.

မြင်းမကလေး n /myinn ma ga laye/filly.

မြင်းမြီး n /myinn mee/horse tail; catgut.

မြင်းရထား n /myinn ya htarr/ghari; horse- coah.

မြင်းလား n /myinn larr/stal-lion.

မြင်းလောင်းသည် v /myinn launn the/bet on a horse race.

မြင်းလမ်း n /myinn lann/bridle path; cattle path.

မြင်းလှည်း n /myinn hle`/pony cart.

မြင်းဝန်ငှက် n /myinn wun hnget/collared scops-wol.

မြင်းသရိုက် n /myinn tha raik/pile; haemorr -hoids

မြင်းသီလာ n /myinn thelar/realgar; red orpi -ment.

မြောင် n /myaun/ravine.

မြောင်း n /myaunn/ditch; gutter; drain.

မြောင်းထိုးသည် n /(n)/myaunn/htoe the/clear a clogged drain.

မြောင်းမ adv /myaunn ma/main drain.

မြိုင်စိန် n /myain sein/quartz crystal.

မြိုင်လိုက်သည် v /myain laik the/mate;rut.

မြိုင်သံ n /myain than/rever-beration of sound in a forest.

မြိုင်သည် v /myain the/be rich in variety.

မြစ် n /myit/river.

မြစ်ကူးချောင်းခြား n myit kue; chaunn gyarr|n. place beyond rivers and streams.

မြစ်ကမ်း n /myit kann/river bank.

မြစ်ကျဉ်း n /myit kyinn/defile of a river.

မြစ်ကြော n /myit kyaw/river bank.

မြစ်ကွေး n /myit kwaye/river bend.

မြစ်ချင်းပြီးဆေး n /myit chin pee saye/single-dose remedy.

မြစ်ခွဲ n /myit khwe`/branches of a river in the delta.

မြစ်ဆိပ် n /myit seik/wharf.

မြစ်ဆုံ n /myit son/confluence of a river.

မြစ်ဆုံ n /myit son/root stock.

မြစ်တွေး n /myit twaye/river term.

မြစ်ပြင် n /myit pyin/expanse of a river.

မြစ်ဖျားခံသည် v /myit phyarr khan the/originate.

မြစ်ဖြတ်ဆေး n /myit phyat saye/chronic cure remedy.

မြစ်မ n /myit ma/main root.

မြစ်မ n /myit ma/river which flows directly into the sea.

မြစ်ရေချိန် n /myit yay gyein/river level.

မြစ်လက်တက် n /myit let tet/tributary.

မြစ်လျောက်နာ n /myit shauk nar/cancer.

မြစ်ဝကျွန်းပေါ် n /myit wa kyunn bor/delta.

မြစ်ဝှမ်း n /myit hwann/river basin.

မြည်ကြွေးသည် v /mye kywaye the/cry.

မြည်တမး်သည် v mye tann the|v. lament; bewail.

မြည်တွန်တောက်တီးသည် v /mye tun tauk tee the/nag; scold.

မြည်သည် v /mye the/sound.

မြည်ဟည်းသည် v /mye hee the/sound loudly.

မြည့်သည် v /myi the/be tender;be razor sharp.

မြည်း v /myee/mye`/ass; donkey.

မြည်းသည် v myee the|v. sample; nibble.

မြတ်စွာဘုရား n /myat swar pha yarr/the exalted Buddha.

မြတ်နိုးသည် v /myat noe the/adore.

မြတ်လေးနီ n /myat laye ne/red jasmine.

မြတ်လေးပန်း n /myat laye bann/sta ipomea.

မြတ်သော adj /myat thaw/noble.

မြတ်သည် v /myat the/gain profit.

မြိတ်ဆာ n /myeik sar/fringe; tassel.

မြန်ဆန်သည် v /myan zan the/be quick; be speedy; be prompt.

မြန်မာ n /myan mar/the people of Myanmar.

မြန်မာနိုင်ငံ n /myan mar nain ngan/Myanmar.

မြန်မာပြန် n /myan mar byan/Myanmar translation.

မြန်မာမှု n /myar mar hmu/Myanmar culture.

မြန်သော adj /myan thaw/quick; swift; fast; rapid.

မြန်းသည် v /myann the/engage.

မြိန်ရေရှက်ရေ v /mein yay shet yay/with relish.

မြိန်သည် v /mein the/relish;enjoy.

မြုပ်သည် v /myoke the/sink;be submerged.

မြုံ n /myon/blood;nest.

မြုံစိစိလုပ်သည် v /myon si si like the/remain silent.

မြုံသည် v /myon the/sterile;be barren.

မြုံ့သည် v /myont the/chew slowly with relish;munch.

မွ v /mwa the/be spongy;be flaky.

မွေတော် n /mway dor/relics of Buddha or a arahats.

မွေ့ရာ n /mwayt yar/mattress.

မွေ့လျော်သည် v /mwayt lyor the/enjoy.

မွေ့သည် v /mwayt the/enjoy;take delight.

မွေးကင်းစ n /mwaye ginn za/newly born.

မွေးကျေးဇူး n /mwaye kyaye zue:/gratitude toward parents.

မွေးကျွတ်နာ n /mwaye gyut nar/furuncle.

မွေးချင်း n /mwaye gyinn/sibiling.

မွေးစားသည် v /mwaye zarr the/adopt.

မွေးစုတ်တဘက် n /mwaye zoke da bet/terry-cloth towel.

မွေးညင်း n /mwaye nyinn/soft body hair.

မွေးညင်းပေါက် n /mwaye nyinn bauk/follicle.

မွေးညှပ် n /mwaye nayt/birth-day.

မွေးနေ့ n /mwaye nayt/birthday.

မွေးပုလဲ n /mwaye pa leဲ/ culturedpearl.

မွေးဖွားသည် v /mwaye phwarr the/be born;give birth to a child.

မွေးမြူရေး n /mwaye myue yaye/animal husbandry.

မွေးမြူသည် v /mwaye myue the/breed;rear;raise.

မွေးရက် n /mwaye yat/date of birth.

မွေးရပ် n /mwaye yat/birth place.

မွေးလ n /mwaye la/birth month.

မွေးလူနာ n /mwaye lue nar/patient in maternity.

မွေးလက်မှတ် n /mwaye let hmat/birth certificate.

မွေးသဖခင် n /mwaye tha pha gin/father.

မွေးသမိခင် n / mwaye tha mi gin/mother.

မွေးသက္ကရာဇ် adv /mwaye thet ga yit/date of birth.

မွေးသင်္ချေ n /mwaye thin chay/infancy.

မွေးသည် v /mwaye the/give birth;be born;keep.

မွဲခြောက်ခြောက် adj /mweဲ chauk chauk/dull and faded.

မွဲဆေးဖော်သည် v /mwaye zaye phor the/invite poverty.

မွဲပြာကျသည် v /mwe byar kya the/become a pauper.

မွဲပြာရောင် n /mwe byar yaun/matt-blugrey.

မွဲသော adj /mweဲ thaw/dull;poor;destitute.

မွတ်စလင် n /mut sa lin/Muslim.

မွတ်သော adj /mut thaw/smooth.

မွတ်သည် v mut the|v.be famished.

မွတ်သိပ်သည် v mut theik the|v.be famished;be hungry.

မွန်မြတ်သော adj /mun myat thaw/dj.noble; orthy.

မွန်ရည်သော mun ye thaw/polite;courteous;refined.

မွန်လူမျိူး n /mun lue myoe/one national group of M yanmar.

မွန်သော adj /mun thaw/noble.

မွန်း n /munn/midday;noon.

မွန်းတည့် n /munn det/midday;high noon.

မွန်းတည့်မျဉ်း n /munn det myinn/meridian.

မွန်းတိမ်း n /munn deinn/early afternoon.

မွန်းမံသင်တန်း n /munn man thin dann/refresher course;up grading course.

မွန်းမံသည် v /munn man the/raise;upgrade.

မွန်းလွဲ n /munn lweဲ/ afternoon.

မွန်းသည် v /munn the/be smothered;be suffocated.

မွန်းသည် v /munn the/be suffocated.

မှာတမ်း n /hmar dann/love letter.

မှာသည် v /hmar the/send word;leave word.

မှားယွင်းမှု n /hmar ywinn hmu/case closed as mistake.

မှားသော adj /hmar thaw/wrong;incorrect.

မှားသည် v /hmar the/do wrong;go wrong.

မှီခိုသူ n /hme go thue/dependant.

မှီခိုသည် v /hme go the/depend.

မှီငြမ်းပြုသည် v /hme nyann pyu the/make reference.

မှီတင်းသည် v /hme tint the/take refuge in;reside.

မှီဝဲသည် v /hme weဲ the/live on.

မှီသည် v /hme the/lean against.

မှီအုံး n /hme onn/back cushion.

မှီးသည် v /hmee the/base on;adapt.

မှုကြမ်း n /mue gyann/draft.

မှုကွဲ n /mue gwe`/version.

မှုခင်း n /hmue ginn/criminal act;legal case.

မှုချသည် v /mue cha the/lay down basic principles.

မှုပိုင် n /mue bainn/copy right.

မှုပျက်သည် v /mue pyet the/lose composure.

မှုပြောင်းသည် v /mue pyaunn the/change policy.

မှုမမှန်ပါ v /mue ma hman bar/be abnormal.

မှုမှန် n /mue hman/norm; standard.

မှုရာမာယာ n /mue yar mar yar/wiles.

မှုရင်း n /mue yinn/original.

မှုရင်းလစာ n /mue yinn la zar/basic pay.

မှုလ n /mue la/origin.

မှုလတန်း n /mue la dann/primary class.

မှုလတန်းကြိုကျောင်း n /mue la dann gyo kyaunn/nursery school.

မှုလဘူတ n /mue la bue ta/root cause.

မှုလီ n /mue le/bolt.

မှုလီ n /mue le/secondary or subsidiary.

မှုလီခေါင်း n /muele gaunnn/nut.

မှုလီစုပ်သည် v /mue le soke the/fasten with bolt.

မှုသည် v /hmu the/regard.

မှုး n mue:|n. small stream.

မှုးစုပဲစုစုသည် v /mue: zu pe` zu su the/skimp and save.

မှုးတင်းပဲတင်း n /(n)/mue: yit the/mue: dinn pe`dinn/niggardly; miserly.

မှုးတင်းပဲတင်း v /mue: dinn p dinn/niggardly.

မှုးမော်သည် adv /mue: mor the/feel dizzy and sick.

မှုးယစ်ဆေးဝါး mue: yit saye war/narcotic drugs.

မှုးယစ်သည် v Be intoxicated.

မှုးသည် v /mue: the/be giddy; dizzy; drunk.

မှေ,က်မှားသည် adv /hmauk hmarrr the/commit adultery.

မှေးမှိန်သည် v /hmaye hmein the/fade;lose luster.

မှေးသည် v /hmaye the/be slit-eyed;catnap.

မှဲ့ n /hmetဲ/ mole.

မှဲ့ရှင် n /hmetဲ shin/mole changing position or appear once.

မှောက١‑ည် v /hmauk the/overturn;capsize.

မှော် n /hmor/alga;duck-weed;pondscum.

မှော်ချဉ်ရွက် n /hmor gyin ywet/Indian sorrel.

မှော်တွင်း n /hmor dwinn/jade mine.

မှော်ပညာ n /hmor pyin nyar/sorcery;spell.

မှော်ရုံ n /hmor yon/gloomy forest.

မှို n /hmo/mushroom;funfus;;mould;mildew.

မှိုကျင်း n /hmo gyinn/bed of mushrooms.

မှိုချိုးမျှစ်ချိုး n /hmo gyoe hmyit choe/scathingly.

မှိုချဉ် n /hmo gyin/pickled mushroom.

မှိုခြောက် n /hmo gyauk/dired fungi.

မှိုတက်သည် v /hmo tet the/become moulded.

မှိုနားတိုရွက် n /hmo nado ywet/water clover.

မှို့ n /hmot/down from dried let pan fruits.

မှက် n /hmet/gnat.

မှက္ခရု n /hmet kha yu/thrush.

မှောက်ခုံ v /hmauk khon/in prone position.

မှင် n /hmin/composure;poise.

မှင်စာ n /hmin zar/goblin.

မှင်ဆံ n /hmin zan/goblin.

မှင်တက်မိသည် n /hmin tet mi the/be dazed.

မှင်သေသည် v /hmin thay the/be composed.

မှောင်ကြီးမည်းကြီး n /hmaun gyee meဲ gyee/pitch dark.

မှောင်ကွယ် n /hmaun kweဲ/ shadows.

မှောင်ခို n /hmaunn kho/black market trade.

မှောင်ခိုဈေး n /hmaunn kho zaye/black market.

မှောင်ခိုသည် v /hmaunn kho the/hide in the dark;trade illegally.

မှောင်ချသည် v /hmaunn cha the/blackout.

မှောင်မိုက်သော adj /hmaun maik thaw/dark;pitch dark.

မှောင်မည်း n /hmaun meဲ/ pitch dark.

မှောင်ရိပ် n /hmaun yeik/shadow;dark place.

မှောင်သော adj /hmaun thaw/dark.

မှောင့်သည် v /hmaun the/disturb;trouble;annoy.

မှိုင်သည် v /hmain the/mope: bedown cast.

မှိုင်း n /hmainn/fumes.

မှိုင်းခံသည် v /hmainn khan the/smoke; inhale fumes.

မှိုင်းတိုက်သည် v /hmainn taik the/fumigate.

မှိုင်းမသည် v /hmainn ma the/help; aid.

မှိုင်းမိသည် v /hmainn mi the/be captivated.

မှိုင်းလုံးကော်ဇော n /hmainn lonn kor zaw/richly pat- terned carpet.

မှိုင်းသော adj /hmainn thaw/dull.

မှည့်ကြွေကြွေသည် v /hmet gyway kway the/dieat a ripe old age.

မှည့်သော adj /hmet thnw/

မှည့်သည် v /hmet the/be ripe.

မှတ်ကျောက် n /hmat kyauk/touchstone.

မှတ်ကျောက်တင်သည် v /hmet kyauk tin the/put to test.

မှတ်ချက် n /ymat chet/notes; remarks.

မှတ်ချက်ချသည် v /hmat chet cha the/observe; remark.

မှတ်စု n /hmat su/notes.

မှတ်တိုက်သည် v /hmat taik the/rub on a touchstone.

မှတ်တိုင် n /hmat tain/bus stop; boundary pillar.

မှတ်တမ်း n /hmat tann/record; register.

မှတ်တမ်းတင်သည် v /hmat tann tin the/record.

မှတ်ထားသည် v /hmat htarr the/bear in mind.

မှတ်ပုံတင် n /hmat pon tin/registration card.

မှတ်ပုံတင်သည် v /hmat pon tin the/register; patent.

မှတ်မိသည် v /hmat mi the/remember.

မှတ်မှတ်ရရ v /hmat hmat ya ya/distinctly.

မှတ်သားသည် adv /hmat tharr the/note down events.

မှတ်ဥဏ် n /hmat nyan/memory.

မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် adj /hmeik toke hmeik toke/blir. King.

မှိတ်သည် v /hmeik the/close; put out; switch off.

မှုတ် n /ymoke/dipper; ladle.

မှုတ်ဆေး n /hmoke saye/soray paint.

မှုတ်ဝဲ n /moke we/whirl-pool.

မှုတ်သည် v /hmoke the/blow; expel with force.

မှန် n /hman/glass; mirror.

မှန်ကား n /hman garr/saloon car; sedan.

မှန်ကူကွက် n /hman gue gwet/rhompoid.

မှန်ကူပင် n /hman gue bin/climbing shrub with acidulous fruits.

မှန်ကန်သည် v /hman kan the/be correct; right; true.

မှန်ခုံး n /hman gonn/convex goass.

မှန်စာ n /hman zar/mirror writing.

မှန်စီ n /hman ze/glass mo- saic.

မှန်တော့ပင် n ma dort bin| n. gamboges tree.

မှန်တင်ခုံ n /hman tin gon/dressing table.

မှန်နောက် n /hman nauk/ground glass.

မှန်ပေါင် n hman baun| n. frame with glass.

မှန်ပြတင်း n /hman bad inn/glass window.

မှန်ပြောင်း n /hman byaunn/telescope; binoculars.

မှန်ဖြူပင် n /hman byue bin/randia tree.

မှန်ဗီရို n /hman be do/cup- board of glasses

မှန်ဘီလူး n /hman ba lue:/magnifying glass; lens.

မှန်ရောင်ဟင်းချို n /hman yaun hinn gyo/clear soup.

မှန်လာပင် n /hman lar bin/gardenia.

မှန်သော adj /hman thaw/right; correct; true.

မှန်သည် v /hman the/be regular; be punctual.

မှန်အိမ် n /hman ein/lantern.

မှန်းချက် n /hmann gyet/eesti-mate; guess.

မှန်းခြေကိုက်သည် v /hmann gyay kaik the/turn out as esti-mated.

မှန်းသည် adv /hmann the/esti- mate; guess.

မှိန်သည် v /hmein the/fade; become dim or dull.

မှိန်း n /hmeinn/two-pronged spear; harpoon.

မှိန်းသည် v /hmeinn the/doze;

မှုန်ကုပ်ကုပ် adj /hmon koge koke/glumly; sullenly.

မှုန်တိမှုန်မွှား adv hazily; dimly.

မှုန်ဝါးဝါး adj /(adv)/hmon ti hmon hmwarr/hazy; dim; misty./hmon war war/blurred; hazy.

မှုန်သိုးသိုး v /hmon thoe thoe/sullenly; glumly.

မှုန်သည် v /hmon the/be dinr be gloomy.

မှုန့် n /hmont/flour; powder;

မှုန်းသည် v /hmonn the/pul- verize; destroy; crush.

မြွေ n /mway/snake; serpent.

မြွေစိမ်း n /mway zeinn/green viper.

မြွေစိမ်းမြီးခြောက် n /hwa zeinn mee gyauk/b boo pit-viper.

မြွေဆိုး n /hwzy zoe/poison- ous or venomous snake.

မြွေတွန်သည် v /mway tun the/hiss.

မြွေနားပင်းပိတ် n /hway nab inn beik/viviparous viper.

မြွေပတုံ့ n /hway bad ant/harmless; non- poisonous snake.

မြွေပါ n /mwa bar/mon-goose.

မြွေပူရာကင်းမှောင့်သည် v /mway pue yar keinn hmaunt the/trouble upon trou-ble.

မြွေပေါက်သည် v /mway pauk the/bite.

မြွေပုပ်မ adv /(n)/mway boke ma/non-poisonous fresh water snake.

မြွေပြဒါး n mway ba darr| n. sunbeam snake.

မြွေပွေး n /mway bwaye/Russells viper.

မြွေပွေးပိုးထိ v /mway bwaye poe hti/exp. The biter bitten.

မြွေမသေတုတ်မကျိုး v Moderately for both par-ties.

မြွေရေလဲသည် v /mway yay le the/cast off skin.

မြွေလမ္ပာယ် n /mway lan me/snake charmer.

မြွေလိမ်မြွေကောက် v in a zigzag.

မြွေသူတော် mway than byat/harmless snake.

မြွေသံဖြတ် n /(n)/mway lein mway gauk/nd/mway than byat/dangerous snake.

မြွေသံရောင် n /mway than yaun/steel-grey snake.

မြွေဟောက် n /mway hauk/cobra.

မြွေအန်ပင် n /mway an bin/anti-snake-bite creeper.

မြွက်ကြားသည် v /mywet kyarr the/give a speech.

မြွက်သည် v /mywet the/speak; utter.

မြွက်ဟသည် v /mywet ha the/speak out.

မျှတသည် v /hmya ta the/be just; be fair.

မျှသည် v /hmya the/share; be equal; be even.

မျှားသည် v /ymyarr the/lure; bait; tempt.

မျှောချသည် v /hmyaw cha the/chase down.

မျှောစာ n /hmyaw zar/per- mit to transport.

မျှောထားသည် v /hmyaw htarr the/invest long term.

မျှောပိုက် n /hmyaw daik/drift net.

မျှောလိုက်သည် v /hmyaw laik the/go along.

မျှောသည် v /hmyaw the/set adrift.

မျှော့ n /hmyort/leech; slug.

မျှော့ကြိုး n /hmyort gyoe/elastic band.

မျှော့သွေးစမ်းသည် v /hmyort thwaye sann the/explore the possibilities.

မျှော်ကိုးသည် v /hmyor go the/anticipate.

မျှော်ခေါ်သည် v /hmyor khor the/contemplate the furure.

မျှော်စင် n /hmyor zin/watch tower.

မျှော်မှန်းသည် v /hmyor hmann the/hope for; expect.

မျှော်လင့်ချက် n /hmyor lint gyet/hope.

မျှော်လင့်သည် v /hmyor lint the/hope.

မျှော်သည် v /hmyor the/ex-pect; hope; look to the dis-tance.

မျှင် n /hmyin/shrimp.

မျှင်ငါးပိ n /hmyin nga pi/shrimp paste.

မျှင်သည် v /hmyin the/cut into long thin stuips.

မျှစ် n hmyit| n. bamboo shoot.

မျှစ်ချဉ် n /hmyit chin/fer- mented b boo shoot.

မျှစ်စို့ပေါက် n /hmyit sot pauk/robust youth.

မျှစ်ဆတ် n hmyit sat| n. thin slices of bamboo shoot.

မြှေးသည် v /hmyaye the/en-fold.

မြှောက်ကိန်း n /hmyauk keinn/multiplier.

မြှောက်စားသည် v /hmyauk sarr the/favour; promote.

မြှောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ်သည် v /hmyauk htoe pint gor loke the/incite.

မြှောက်ပေးသည် v /hmyauk paye the/flatter; encourage.

မြှောက်ပင့်သည် v /hmyauk pint the/flatter.

မြှောက်ရကိန်း n /hmyauk ya geinn/peoduct.

မြှောက်လုံးပင့်လုံး v /hmyauk lonn pint lonn/false praise.

မြှောက်သည် v /hmyauk the/raise; toss up; flatter.

မြှိုက်သည် v /hmyaik the/singe; scorch.

မြှောင်သည် v /hmyaun the/depend on.

မြှုပ်ကွက် n /hmyoke kwet/hidden fact.

မြှုပ်နှံသည် v /hmyoke hnan the/bury; invest.

မြှုပ်သည် v /hmyoke the/sub-meuge; bury; invest.

မြှုံး hmyonn/b boo fish-trap.

မြှုံးကတုံး n /hmyonn ga donn/widemeshed fish trap.

မြှုံးကျစ်သည် v /hmyonn kyit the/make a fish trap.

မွှား n /hmwarr/tick; cattle parasites; small matter.

မွှေသည် v /hmway the/stir; cause trouble.

မွှေ့သည် n /hmwaye thaw/sdj. Fragrant.

မွှေးကြူသော adj /(adj)/hmwaye thaw/fragrant./hmwaye kyue thaw/sweet-smelling fragrant.

မွှေးကြိုင်သည် v /hmwaye kyain the/be aromatic.

မွှေးထုံသည် v /hmwaye hton the/be fragrant.

မွှေးပျံသည် v /hmwaye pyant the/exude fragrance.

မွှေးလှိုင်သည် v /hmwaye hlain the/beredolent.

မွှေးသော v smell sweet.

မွှတ်သော adj /hmut thaw/smooth.

မွှတ်သည် v /hmut the/be fluent; spin; rotate.

မွှန်းသည် v /hmunn the/re-cite; make shallow inci-sions.

မွှမ်းသည် v /hmunn the/deco- rate; adom.

မြွှာသည် v /hmwar the/seg- mentalize.

ယ n 1 twenty-sixth letter of the Myanmar alphabet.2 symbol form ellipsis.

ယကွင်‌း n square-rigged fishing net suspended from a b boo mounted on a boat.

ယကွင်‌းထောင်‌း v to catch fish.

ယခု n the present/present.(adv)now; at present.

ယခုတွင်‌ adv just now.

ယခုနေ့ adj /(n)S e as/adv)today.

ယခင် adj past; former; previous.

ယခင်‌့ယခင်‌ adv at sometime in the past.(adj)of the past.

ယခေါင်‌ n [arch] remote past.

ယဂင်‌ n name of a kind of coiffure favoured by ladies in olden times.

ယဇစ်တလင်း n place where sacrificial rites are performed.

ယတိ n caesura.

ယတိ်ပြတ်‌ adv definitely; decisively.

ယတိမှတ် n caesural sign.

ယတြာ n sth done is keeping with an astrologer’s advice to avert impending misfortune or to realize what one wishes.

ယတြာချေ v follow an astrologer’s advice on what one must be do to avert an impending event or to bring about one desires.

ယထာဘူတ n objectivity.

ယထာဘူတကျ v be objective.

ယထာဘူတကျကျ adv objectively.

ယနမကင်း v doubt; be in doubt; have a suspicion.

ယနေ့ n today(v)/‌(adv)before in the past; formerly. /present.

ယပင် n warp threads on a loom.

ယမက n duo; pair; couple.

ယမကာ n beverage.

ယမနေ n timber-tree yielding smooth- grained wood. Gmelina arborea.

ယမမင်း n 1 king of hell. 2 Death.

ယမား n 1 torrential water coming down a mountain side. 2 torrential stre .

ယမံဆံ n [arch] hair style with hair hanging down the nape of the neck.

ယမိုက်ပြာဋိဟာ n Buddha’s miracle of radiating fire and water simultaneously from his eyes, ears or nose.

ယမင်း n beautiful young woman.

ယမင်းရုပ်(the snake)/ n 1 a beautiful figure of a young girl carved out of wood./2 beautiful puppet of a young girl in a Myanmar puppet show./papier-mach doll.

ယမန်နေ့ n day before yesterday.

ယမန်နှစ် n last year.

ယမုန် n S e as ယမုန်နာ

ယမုန်နာ n 1 Jumna:tributary of Ganges river/2 river:waters of a river.

ယမြား n long piece of cloth used to pull a hearse.

ယရည်း n elephant keeper;mahout.

ယသေး n kind of paddy.

ယာ n 1 farmland bearing crops other than rice./2 hillside cultivation area.

ယာ n the right-hand side. Also လက်ယာ

ယာ v make betel quids.(part)numerical classifier for counting betel quids.

ယာကွက် n S e as ယာခင်း

ယာခင်း n plot of farmland.

ယာခုတ် v clear land for cultivation.

ယာဂု n rice porridge.

ယာစကာ n beggar; mendicant.

ယာစပါး n special kind of paddy grown on dry soil like hillside terrace, etc.

ယာတော n 1 cultivated land on the outskirts of forest./2 stretches of such cultivated land.

ယာထွက် v farm produce.

ယာမာ n third of the six levels inhabited by nats or celestial lords. See also နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်

ယာယီ adj temporary.(adv)temporarily; for a short time.

ယာယီ n temporary change or move.

ယား v 1 itch./2 itch to do or saysth; ch p at the bit.

ယားကျိကျိဖြစ် v 1 feel an itching sensation./2 feel an urge which has to be suppressed.

ယားတီးယားတား adv 1(act)bigurily;(fool)away, around/2(treat sb)in a trifling way; in a cavalier fashion;(fool)around with

ယားနာ n itch; prurigo;pruritus.

ယားယံ v itch.

ယီးတီးယောင်တောင် adv (act)disconcertedly;(be)at a loss; in a befuddled state of mind.

ယီးတီးယိုင်တိုင် adv swayingly; totteringly; drunkenly.

ယီးတိုက် v utter rhythmic cries to ensure unison in rowing.

ယီးလေ့လေ့ n boatman’s rallying cry used in a race.

ယီးလေးခို v See ဟီးလေးခို

ယု n young man.

ယုဂန် n S e as ယုဂန္ဓိုရ်

ယုဂန္ဓိုရ် n [cosmol] Mount Yugandhara; one of the seven mountains in ancient Hindu cosmology at the heicht of which the sun and moon orbit.

ယုဇန n boxwood; mock orange; the honey bush. Murraya paniculata.

ယုတ္တိရှိ v be acceptable; be credible; be logical.

ယုယ v treat tenderly and fondly; make much of.

ယုယပိုက်ထွေး v look after(someone)lovingly and tenderly.

ယုဝတီ n young woman.

ယူ v 1 take./2 accept.

ယူကလစ် n eucalyptus.

ယူကျုံးမရ adv inconsolably

ယူငင် v take; bring; fetch.

ယူဆ v deduce; form opinion; presume.

ယူဆချက် n opinion; assumption; deduction.

ယူဆောင် v take or bring with oneself.

ယူဇနာ n [literature] measure of distance equal to . miles.

ယူနီဖောင်း n uniform.

ယူနီဖောင်းသေတ္တာ n steel trunk.

ယူနီဗာစတီ n university.

ယူနီယမ် n union.

ယူနစ် n unit(of things, time, strength, etc)

ယူဘုတ် n U-boat; German submarine.

ယူမှတ် v understand; believe;presume.

ယူရီးယား n urea

ယူရေနီယံ n uranium.

ယူရေနတ်ဂြိုဟ် n the planet Uranus.

ယူးယူး part particle suffixed to verbs to convey the sense of ‘almost’, ‘nearly’, ‘on the point of’, etc

ယေဘုယျ adv generally; for the most

ယေရှု n Jesus.

ယဲ့ယဲ့ adv on one’s last legs; in a frail state.

ယောကျာ်း n 1 man; male./2 husband.

ယောကျာ်းကိုယ် n male genital organ.

ယောကျာ်းဘသား n rallying cry in sports, competitions, etc.

ယောကျာ်းလျာ n tomboy.

ယောကျာ်းသူ n husband.

ယောဂီ n 1 one who practises./2 one who practices religious meditation

ယောဂီရောင် n dark brown colour.

ယောဇနာ v translate.(n)translation.

ယောနိ n 1 conception; pregnancy./2 vagina

ယောနိသောမနသိကာရ n philosophical attitude; equanimity.

ယောဖက် n husk of Indian corn from Yaw region

ယောလုံချည် n produced the Yaw region.

ယော်ယမ်း v See

ယံ n watch(division of night)

ယံ n word indicating place

ယို် v leak; shed(tears); drip.

ယို v jam; candied fruit.

ယိုစီး v flow; drip; trickle; shed.

ယိုပေါက် n 1 hole, drain or fissure which causes leakage./2 [fig] sth that would cause waste.

ယိုဖိတ် v 1 spill; overflow./2 [fig] waste.

ယိုယီး n cry used by racing boatmen.

ယိုယွင်း v decay; deteriorate; be dilapidated.

ယိုလာယီး n Same as ယိုယီး

ယို့ v shrink; cringe; cower.

ယိုး v accuse(a person).

ယိုးစွဲ adv nearly

ယိုးစွပ် v Same as

ယိုးတိုးယိုင်တိုင် adv in a state of dilapidation or ruin.

ယိုးဒယားကြက် n cockerel with underfeathers covering the legs.

ယိုးဒယားပန်း n Same as ကနုတ်ပန်း

ယိုးဒယားသီချင်း n Myanmar classical song, the tunes of which are adapted from the Thai.

ယိုးဒယားအက n dance adapted from the Thai.

ယိုးမယ်ဖွဲ့ v give pretext for doing sth.

ယိုးမှား v mistake a thing for another.

ယိုးမှားကြော် n fritters made of available vegetables to resemble ground fritters.

ယိုးယား v [arch] avoid; shun(adv)[arch]virtually; almost

ယိုးယံ adv [arch] constantly

ယိုးယံ v [arch] deviate

ယက် v 1 rake in sth with one’s hands./2(in rowing)stroke(with an oar); paddle./stroke(with an arm).

ယက်ကန်ယက်ကန် adv 1 in a widdling gait.(adj)/(n)1(a)chariot; coach; carriage;/2 protestingly./[fig] in straitened circumstances.

ယက်ကြောင်း n (of a vessel); backwash.

ယက်ပန်း n bow wave.

ယက်ပန်းစား v (ship or boat)cut through the water with speed.

ယက်ပြား n brocaded ornamentation applied to garments.

ယက်မန်းရည် n rice gruel.

ယက်သဲ့ n scoop net.

ယောက် n ladle.

ယောက် part numerical classifier for person

ယောက် v 1 wind thread round a bobbin or Spool./2 throw a garment around the neck or shoulder.

ယောက်ကော် n Same as

ယောက္ခမ n parents-in-law.

ယောက္ခမမိန်းမသူ n mother-in-law.

ယောက္ခမယောကျာ်းသူ n father-in-law.

ယောက်ချို n ladle

ယောက်ဖ n brother-in-law.

ယောက်ဖခွေးခေါ် n Indian cuckoo.

ယောက်ဘီး n spinning wheel.

ယောက်မ n 1 sister-in-law./2[colloq] affectionate term of address between woman.

ယောက်မ n flat wooden ladle.

ယောက်ယီးယောက်ယက် adv restlessly.

ယောက်ယက်ခက် n be restless; fidgest.

ယောက်ရိုးတံ n handle of a hand-reel holding the bobbins used for laying the warp.

ယောက်လည်တံ n shaft on the hand-reel holding a bobbin.

ယောက်လုံး n spool; roller; bobbin

ယောက်သွား n mussel.

ယုဂ် n 1 [Buddhist Scriptures] age; a great division of time in the world’s history./2 [geo] period.

ယင်ကောင် n fly

ယင်ချေးဥ n [fig] freckles(v)become flyblown.

ယင်နားစာ n flyblown food; food exposed to files.

ယင်ပေါင် n pelican.

ယင်ပေါင်စာငါး n white bellied opsarion.

ယင်ပျား n kind of social bee.

ယင်မမဲရိုင်း n blue-bottle fly.

ယင်ရဲ n obstreperous fly.

ယင်း n 1 sun-blind made of b boo-screen; chick./2 b boo-screen used in fishing weirs and traps.

ယင်း n domino with eight red pipe [?]

ယင်း pron it; that.

ယင်းကပ် n chick or b boo-screen spread over the thwarts of a boat for sitting on.

ယင်းကျား n name of an ethnic group speaking a kind of Mon-Khmer language and inhabiting the N sang area in the southern Shan State.

ယင်းတလဲ n name of an ethnic group speaking a kind of Tibat-Myanmar language and inhabiting parts of the Kayah State.

ယင်းထောင် n finely-split b boo fish trap.

ယင်းနက် n name of an ethnic group speaking a kind of Mon-Khmer language and inhabiting the N sang area in the southern Shan State.

ယင်းဘော် n name of an ethnic group speaking a kind of Tibat-Myanmar language and inhabiting parts of the Kayah State.

ယင်းလိပ် n roll of bamboo chick.

ယင်းသွင် v [fig] lead astray; entice; seduce.

ယောင် n S e as(adv)false(v)S e as

ယောင် v 1 speak or act absent-mindedly./2 speak or act in mimicry reflex./talk or act in one’s sleep.

ယောင်ချာချာ adv uncertainly; confusedly; in a bewildered manner.

ယောင်ခြောက်ဆယ် adv without any fixed occupation; without seriousness of purpose.

ယောင်တိယောင်ကန်း adv at a loss; not knowing what to do.

ယောင်တိယောင်ချာ adv Same as

ယောင်နန adv Same as

ယောင်ပေပေလုပ် v 1 loiter./2 shilly-shally./be in a daze; be bewildered.

ယောင်ပေါင်လုပ် v ape others unthinkingly; ape others without having any idea what it is all about.

ယောင်မှား v 1 be absent-minded./2 talk in one’s sleep.

ယောင်မှား v err unwittingly; make an untoward move reflexively.

ယောင်ယောင် adv just; slightly(part)particle suffixed to a noun to denote close or deceptive resemblance.

ယောင်လည်ယောင်လည်ဖြစ် v go round in circles; be bewildered.

ယောင်လည်ယောင်လည်လုပ် v loiter.

ယောင်လည်လည် adv indecisively; hesitantly; not knowing what to do.

ယောင်ဝါးဝါး adv vaguely; uncertainly.

ယောင်ဝါးဝါးလုပ် v put up a pretence.

ယောင်အအ adv stupidly.

ယောင်း adj dry.

ယောင်းယင် n great hornbill.

ယိုင် v 1 incline; lean; sway; totter./2 [fig] incline; decline

ယိုင်တီးယိုင်တိုင် adv swaying from side to side; unsteadily;

ယိုင်းပင်း v See ရိုင်းပင်း

ယစ် v 1 be tipsy; be drunk; be intoxicated./2 be intoxicated./wallow in./be surfeited

ယစ်ထုတ် n drunkard; wino

ယစ်မူး v Same as

ယစ်မျိုး n excise; intoxicating drugs, liquor, opium, etc.

ယဇ် n sacrifical offerings

ယဇ်ဆရာ n person conducting sacrificial rites.

ယဇ်တိုင် n sacrificial post.

ယဇ်နတ် n spirit to whom people offer sacrifices.

ယဇ်ပူဇော် v offer a sacrifice.

ယဇ်ပလ္လင် n sacrificial altar.

ယဉ် adj 1 cultured; gentle; charming; graceful./2 t e(v)1 get used to./2 loss strength or efficacy; develop a resistance to drugs, antibiotics, etc.

ယဉ် n [rare] loom.

ယဉ် n current.

ယဉ်ကျေး adj polite; courteous; gentle; well-bred; civilized.

ယဉ်ကျေးမှု n 1 politeness./2 civilization./culture.

ယဉ်စစ adj charming; graceful.

ယဉ်စွန်းတန်း n tropic; line of latitude 2 degrees 0 minutes north or south of the equator.

ယဉ်တွေ n steadily flowing current.

ယဉ်ပါး adj 1 t e./2 accustomed to; used to.(v)have sexual relations.

ယဉ်သွား n reed.

ယဉ့် v touch.

ယဉ့်သီ adv close to

ယဉ်းနာ n highly contagious and infectious disease.

ယာဉ် n 1 vehicle; craft./2 elephant, horse, etc used for riding or ritual ceremonial occasion.

ယာဉ်ကြော n traffic lane.

ယာဉ်ခွန် n vehicle tax.

ယာဉ်ထိန်း n traffic policeman.

ယာဉ်ဘောင် n [arch]expanse of a river.

ယာဉ်မောင်း n driver

ယာဉ်ရပ် n parking lot.

ယုတ် v 1 be less; be deficient./2 decrease./be inferior(adj)mean; base; despicable.

ယုတ်ကန်း adj utterly despicable.

ယုတ်စွအဆုံး adv at least.

ယုတ်ညံ့ adj inferior; mean.

ယုတ္တိ n 1 credibility; logic./2 reason

ယုတ္တိတန် v Same as

ယုတ္တိယုတ္တာ n Same as

ယုတ်နိမ့် adj be of inferior status.

ယုတ်ပတ် v 1 accuse sb of being adulterous, philandering./2 slander

ယုတ်မာ adj Same as

ယုတ်လျော့ v get less; lesson; decrease.

ယာဒ် n yard

ယန္တရား n machine.

ယန်း n yen

ယုန် n rabbit; here.

ယုန်တုတ် n hare.

ယုန်ထင်ကြောင်ထင်ဖြစ် v [fig] give or gain a wrong impression.

ယုန်လှေးပင် n spear-grass.

ယုန်သမာ n Same as

ယုန်သွေး n yellowish red

ယပ် n fan

ယပ်စောင်းတရား n [fig]innuendo; insinuation.

ယပ်တောင် n fan

ယပ်တောင်တရား n sermon given by a monk in an orthodox manner screening his face with a fan and speaking in a dignified tone.

ယပ်မား n long-stemmed fan used in the palace.

ယပ်လှဲတရား n sermon given by a monk in an unconventional manner neglecting to screen his face with a fan and speaking in pleasing tones.

ယမ်း n gunpowder.

ယမ်း v wave

ယမ်းကပ် n (of fire man)magazine.

ယမ်းချေး n burnt gunpowder.

ယမ်းချေးပန်း v 1(of ignited charge)explode and spew out fl ing matter./2 [fig] fulminate against.

ယမ်းစိမ်း n saltpeter; potassium nitrate.

ယမ်းတိုက် n powder magazine; munitions dump.

ယမ်းတောင့် n bullet; cartridge; shell.

ယမ်းတောင့်အိမ် n Same as ယမ်းကပ်၊ ကျည်ကပ်၊ ကျည်အိမ်

ယမ်းပည်း v [arch] respect; revere

ယမ်းပုံမီးကျ v [fig] fly into a rage; explode with anger.

ယမ်းဘီလူး n dynamite.

ယမ်းမှုန့် n gunpowder.

ယမ်းအား n charge; quantity of propellant loaded into a gun.

ယမ်းအိမ် n Same as

ယာမ် n See

ယိမ်း v 1 sway./2 lean.(n)choral dancing.

ယိမ်းထိုး v stagger.

ယိမ်းယိုင် v Same as

ယိမ်းသမ n chorus girl; female member of a dance group.

ယုံ v believe; trust.

ယုံကြည် v believe; trust.

ယုံစား v believe hopefully

ယုံတမ်းစကား n tall tale; fable; old wives’ tale.

ယုံမှား v 1 doubt; be uncertain./2 be misled; be deceived.

ယုံ့ adj 1 shrunken./2 showing fear or respect.

ယုံ့ရွဲ့ adj distorted; twisted; warped.

ယွဲ့ v See ရွဲ့

ယွက် v 1 be displaced; be disturbed./2 be wrong; err; deviate./detderiorate.

ယွက် v [arch] S e as ယွင်း

ယွင်း v 1 be displaced; be disturbed./2 be wrong; err; deviate./detderiorate.

ယွင်း v [arch] S e as ယွက်

ယွတ် v [arch] sway; lurch; deviate; be errant.

ယွတ်ယို adj [arch] dilapidated.

ယွန်း adj veering(v)1 deviate; shift./2 move; go

ယွန်း n Yun: name of an ethnic group speaking a Shan dialect and inhabiting the easternmost part of the Shan State.

ယွန်း n lacquer

ယွန်းတိုက်ရွက် n square shaped sail.

ယွန်းထိုး v delineate on lacquerware; etch coloured designs on lacquerware.

ယွန်းထည် n lacquerware.

ယွန်းပေါင်ပုရပိုက် n with lacquered cover.

ယွန်းပန်းချီ n art of painting on lacquerware.

ယွန်းယွန9း adv veering towards a certain direction

ယွန်းအစ် n lacquer casket or box.

ယွမ် n yuan

ယှိ v See ရှိ

ယှေလကျောက် n shale.

ယှက် part numerical classifier used in counting thin slices of food such as pancakes, waffle, etc.

ယှက် v entwine; interlace; join or clasp(hands)

ယှက်သန်း v (of colours)be suffused

ယှဉ် v 1 be side by side./2 compete./compare.

ယှဉ်တွဲ v be together; be hand in hand.

ယှဉ်နွဲ v participate.

ယှဉ်ပြိုင် v compete; contest.

ယှဉ်ဖက် v S e as, shin be’(v)rival; competitor.

ရ n twenty-seventh letter of the Myanmar alphabet.

ရ v 1(a)get; obtain; have./2 captuer./be married.(part)1 particle suffixed to verbs and collocating with the postpostitional marker မည်, သည် or the particle မ to convey an imperative mood./2 particle suffixed to verbs to denote a certain capability or utility./particle suffixed to a verb denoting affirmation of some action or occurrence./particle suffixed to nouns as emphasis or to verbs for assonance.

ရကစု n stored away odds and ends.(adj)any available.(adv)in disarray; haphazardly.

ရကား conj as; since; because; in as much as.

ရကောက် n name of the twenty-seventh letter of the Myanmar alphabet.

ရကင်းသည် n [arch] musician.

ရကောင်းစေ v have in mind; intend.(part)particle suffixed to a verb to convey the sense of getting a chance to do sth.

ရကန် n kind of satirical poem.

ရကျိုးနပ် part particle suffixed to a verb to convey the idea of being worthwhile.

ရခိုင် n Rakhine: name of one of the national groups of the Union of Myanmar.

ရခိုင် n name of a species of banana.

ရဂုံ n thickly wooded forest.

ရငုပ်သမား n diver; frogman.

ရငွေ n receipls.

ရစရာမရှိ adv with no saving grace.

ရစုရစာ n one’s due.

ရတနာ n 1 gem; jewels; treasure./2 treasured thing

ရတနာပုံဆိုက် v [fig] hit the jackpot; have a windfall

ရတနာရွှေချိုင့် n scriptures celebrating the sacred trinity, the Lord Buddha, the Dharma cannos and the Order of Sanghas.

ရတနာသုံးပါး n the three Gems or the three objects of veneration i e Buddha, Dharma and Sangha.

ရတီ n measure of weight used in weighing gems

ရတု n 1 the three seasons i e/2 the six seasons i e/seasonal festival;(b)anniversary; jubilee.(in swimming)/(n)tactic of anticipating and pre-empting any counterpoint that an opponent might make/lyrical ode on the seasons, love. etc.

ရတက် n anxiety; worry.

ရထား b railway; train ./2 chessman representing a warchariot in စစ်တုရင် corresponding to the rook or castle in chese.

ရထားထိန်း n coachman.

ရထားလုံး n coach.

ရထားသန် n shaft or thill of a coach.

ရထည်း n 1 [arch] swathing cloth used by women as upper garment./2 shawl.

ရနံ့ n fragrance; scent.

ရနိုး adv hopefully; expectantly; withex pectation(n)one who lives in food hope.

ရနယ် n common rafter of timber.

ရပေ်ဝး n distant place.

ရပေါက်ရလမ်း n prospects; possibility of getting or gaining sth.

ရပိုင်ခွင့် n right; entitlement.

ရဗ n circular tray made of bamboo basket work.

ရမတီ n [arch] kind of fine cloth.

ရမထာ n species of rattan.

ရမိရရာ n whatever is available.

ရမင်း n kind of small hardwood tree.

ရမန် n remand.

ရမန်ခံ v apply for remand.

ရမန်ရက် n period of remand.

ရမုံး n Ramong: folk dance of Thai origin extant in the eastern part of the Shan State.

ရမယ်ဖွဲ့ v See ရမယ်ရှာ

ရမယ်ရှာ v find pretext.

ရယူ v take over; take possession of.

ရရစားစား adv just make both ends meet.[fig]

ရရစ် n [orth] encircling

ရရှိ v get; receive.

ရလဒ် n 1 [maths] result./2 effect; consequence; outcome.

ရဝိန် n [poetic] the sun.

ရဝမ် n Rawing: ethnic group of Kachin nationals residing mainly in the Putao township in the northern part of the Kachin State.

ရသ n 1 taste; flavour./2 pleasure; flavour; savour.

ရသစာပေ n branch of literature catering to aesthetic enjoyment.

ရသမင်ဂျီနတ် n nat revered especially by weavers.

ရသာရုံ n sense of taste.

ရသေ့ n hermit; recluse; rishi.

ရသေ့စူး n goldsmith’s bow drill.

ရသေ့စိတ်ဖြေ n 1 mechaincal puzzle;/2consolatory alternative.

ရဟိုင်း n kind of paddy requiring an Inter-mediate

ရဟတ် n 1 sth rotating on its axis./2 [weaving] swift roating on a horizontal axis./rotor./ferris wheel.

ရဟတ်ယာဉ် n helicopter; chopper.

ရဟန္တာ n Arhat.

ရဟန်း n Buddhist monk.

ရဟန်းကိစ္စပြီး v attain arhatship.

ရဟန်းခံ v be ordained as a monk.

ရဟန်းဒကာ n (male)sponsor of a monk.

ရဟန်းဘောင် n monkhood

ရဟန်းလောင်း n novice; monk-to-be

ရဟန်းဝတ် v be ordained as a monk.

ရဟန်းအမ n (female)sponsor of a monk

ရဟုံး n creeper producing a toxic substance used to stun fish.

ရအောင် p postpositional marker following a verb indicating a proposal to so sth together.

ရာ n hundred.

ရာ v be suitable, proper(n)1 hundreds./2 place.(part)word affixed to verb to denote possibility, obligation.(conj)while.

ရာကျပုဆိုး n especially woven with a hundred shuttles contining multi-coloured silk threads.

ရာကျော်စပါး n strain of quick-ripening paddy, yielding more than hundred baskets.

ရာခိုင်နှုန်း n percentage.

ရာဂ n strong desire; passion; lust.

ရာဂီ n encrusted foreign matter on gold, silver, etc.

ရာစု n century.

ရာစုနှစ် n century.

ရာဇ n king; ruler; monarch; sovereign.

ရာဇကြောင်း n matters related to kings and government.

ရာဇဂိုဏ်းသင့် v offend a king.

ရာဇဌာနီ n capital where a king resides; royal city.

ရာဇတိုင် n stem

ရာဇဒဏ် n penalty inflicated by a king.

ရာဇဓာနီ n capital where a king resides; royal city.

ရာဇဓံ n rules of conduct to be practiced by a king.

ရာဇနီတိ code of conduct to be observed by a king.

ရာဇပလ္လင် n throne.

ရာဇမဟာမိတ် n friendly state; grand alliance.

ရာဇမတ် n lattice fence(usually of b boo)erected around places at pagoda festivals or on the sides of roads a long which important persons are to pass.

ရာဇမတ်ကွက် n di ond shaped design(of lattice fences).

ရာဇမတ္တဏ် n name of a classical treatise on astrology, rituals concerning royalty, etc.

ရာဇရေး n kingly concerns. See also

ရာဇဝင် n 1 chronicle of kings; history./2 creeper having many applications in herbal edicine.

ရာဇဝင်ချပ် n record of historical facts not found in regular chronicles.

ရာဇဝင်တွင် v make history.

ရာဇဝင်ပြောင် v be of lasting glory; set a distinguished record; be of historic significance.

ရာဇဝင်ရိုင်း v be a disgrace; set a shameful record.

ရာဇဝင်လူဆိုး n history sheet criminal; man with a long criminal record.

ရာဇဝတ် n 1 kingly duties and morals./2 law of a state; royal edict;(adv)[obs] criminal

ရာဇဝတ်ကောင် n criminal.

ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး n [obs] criminal procedure code.

ရာဇဝတ်ကြောင်း n [obs] action to taken in criminal cases.

ရာဇဝတ်ဘေး n punishment for crime.

ရာဇဝတ်မှု n [obs] criminal case. See also.

ရာဇဝတ်သား n person charged with a criminal offence.

ရာဇဝတ်သင့် v be punished in accordance with criminal law.

ရာဇဝတ်အိုး n 1 criminally liable matter./2 [fig] hornet’s nest(fig)

ရာဇသံ n 1 royal orders; royal letter./2 ultimatum.

ရာဇသတ် n criminal law; penal law.

ရာဇာ n king; ruler; monarch; sovereign.

ရာဇူ n large scales.

ရာဇူဒိုင် n wholesale centre.

ရာဇိန္ဒြေ n kingly dignity.

ရာတန်စေ့ n kind of medicinal plant.

ရာတွင် conj when.

ရာတွင်း n liner measure equivalent to hundred.

ရာထူး n official position or appointment; designation.

ရာထူးချ v supend from duty.

ရာထူးတိုး v 1 promote./2 be promoted; get promotion.

ရာထူးပြုတ် v be dismissed from service.

ရာထူးလျှော့ v demote; be demoted.

ရာ၌ conj when.

ရာနှုန်း n percentage.

ရာနှုန်းပြည့် n one hundred percent; cent per cent.(adv)fully; all.

ရာပုံထိုး v count by units of a hundred.

ရာပြည့်အိုင် n type of folk song introduced by female paddy transplanters during 00 BE.

ရာပြတ် v appraise.(n)appraiser.

ရာဘာ n rubber.

ရာဘက်ရုံး n additional criminal court.

ရာရာစစ adv See

ရာရာသသ adv presumptuously. Unworthily.

ရာရေ n articles of the same kind in hundred lots.

ရာရှင် n ration.

ရာရှင်စနစ် n ration system.

ရာဝင်အိုး n large jar or glazed earthenware pot with a capacity for a hundred viss of oil or other liquid

ရာသီ n 1 any one of the twelve signs of the zodiac./2 season./month./. period of time./menses.

ရာသီကုန် n seasonal goods.

ရာသီခွင် n houses of the zodiac.

ရာသီစာ n fruit, vegetables and other food in season.

ရာသီစက် n zodiac.

ရာသီပင် n seasonal plants.

ရာသီပန်း n 1 seasonal flowers./2 menses.

ရာသီပွဲ n monthly or seasonal festival.

ရာသီရုပ် n signs of the zodiac.

ရာသီလေ n seasonal wind.

ရာသီဥတု n 1 climate./2 weather.

ရာသက်ပန် adv for life.

ရာဟု n [astrol] Rahu: ascending node of the moon.

ရာဟုထောင့် n north-west.

ရာဟုဖမ်း v eclipse.(moon or sun)

ရိ adj 1(of vegetables, flowers)rotten./2(of clothes)threadbare, worn out.(v)1 be tired out./2 speak provokingly.

ရိနာ n gleet; gonorrhoea.

ရိပွပ် v [arch] be decayed, rotten.

ရိရှား v [arch] be fatigued.

ရိရွှဲ v be rotten and slimy.

ရိသဲ့သဲ့ adv insinuatingly; suggestively.

ရီ adj 1 indistinct; faint; dusky; dim./2 dizzy.

ရေီ adj hazy.

ရီကော်ဒါ n recorder(of sound).[Eng recorder]

ရီတရော n dusk; twilight.

ရီးတီးယားတား adv See ယီးတီးယားတား

ရီးတီးယောင်တောင် adv See ယီးတီးယောင်တောင်

ရုရှ adv [poetic] in a chaotic mix.

ရုဠှီ n See ရူဠှီ

ရူတ v [arch] lament; mourn.

ရူပ n appearance; looks.

ရူပကအလင်္ကာ n [rhet] metaphor.

ရူပကာ n looks; appearance.

ရူပနိကာယ် n personality as projected by a person’s physical appearance.

ရူပဗေဒ n physics.

ရူပဘုံ n sixteen levels in the world of Brahmas where they take corporeal forms.

ရူပါရုံ n appearance.

ရူပီး n rupee.

ရူပက္ခန္ဓာ n physical aspect of a being, forming one of its five aggregates.

ရူဘယ် n rouble.

ရူဠှီ n name or word established through popular usage.

ရူဠှီ n name or word established through popular usage.

ရူး adj mad; insane.

ရူးကြောင်ကြောင် adv in a dim-witted manner.

ရူးနှမ်းနှမ်း adv zanily; in a slightly unhinged manner.

ရူးပေါပေါ adv inanely; in a buffoonish manner.

ရူးရူးမူးမူး adv madly; unreasonably.

ရူးရူးမိုက်မိုက် adv recklessly; in a foolhardy manner; rashly.

ရူးသွပ် v be insane; go mad; run amuck; be demented.

ရေ n 1 diverging point of current./2 S e as.

ရေ n [arch] palace.

ရေ n skin; hide; pelt.

ရေ n water

ရေ part word used as a suffix to the name of the person hailed.

ရေ v count; enumerate.

ရေ ဘုံပိုင် n public-owned property, etc.

ရေကစား v 1 pour water on one another during the Water Festival./2 play about or disport in water.

ရေကာတာ n dam.

ရေကူး v swim.

ရေကူးကန် n swimming pool.

ရေကူးညာတင် n tactic used in debate, whereby a point is overstated earlier, so that some concession on it can be made later(just as, when crossing a river, one starts at some point upriver from the place opposite of where one wants to land).

ရေကိုင် v 1 revive a fighting cock by massaging with water./2 wash after finishing one’s toilet.

ရေကန် n pool; lake; pond; tank.

ရေကုန် adv 1(of a cock, fight)till exhausted./2 [fig] with all-out effort; with all one’s might.

ရေကုန်ရေခန်း adv [fig] with all-out effort; with all one’s might.

ရေကုန်လိုက် v [fig] make all-out effort; see sth through to the very end.

ရေကျ n 1 ebb-tide./2 waterfall; cascade; cataract.(v)1 ebb./2(of colour)run./have undergone a wash(i e be no longer brandnew).

ရေကျော် n dip made in a road in lieu of a culvert, for water to pass over it and drain off.

ရေကျိုငါးပိ n preserved fish for brewing the condiment.

ရေကျက်အေး n drinking water sterilized by boiling.

ရေကျောက် n chicken pox.

ရေကြီး v flood; inundate.

ရေကြီးသုတ်ပျာ adv in a hurry; in haste.

ရေကြော n 1 current.(of ebb tide)/2 shaft/2 underground water course.

ရေကြောမြေကြောလိုက် v [fig] assume local charactristcs.

ရေကြံ့ n hippopotamus.

ရေကြက် n common moorhen. Gallinula chloropus.

ရေကြောင်း n 1 navigable channel, passage or route./2 riverine route; sea route.

ရေကြောင်းပြ n 1 pilot./2 markers or buoys.

ရေကြည်ရာမြက်နုရာ n [fig] greener pastures.

ရေခမိုး n 1 large pot for collecting rainwater./2 kind of creeper.

ရေခမိုးတင် n triangle formed between the bulge at the nape of the neck and the twin protuberance on the head of an elephant.

ရေခအုံး n kind of fig. Ficus cunia.

ရေခဲ n ice.

ရေခဲချောင်း n ice-lolly.

ရေခဲခြစ် n ice-lolly made of shaved ice and flavouring.

ရေခဲတိုက် n mortuary.

ရေခဲတောင် n [geog] iceberg.

ရေခဲပေါက်စီ n [geog] glacier.

ရေခဲဘူး n icebox; iceflask.

ရေခဲမုန့် n ice-cre .

ရေခဲမြစ် n [geog] glacier.

ရေခဲမှတ် n freezing point of water.

ရေခဲသေတ္တာ n refrigerator.

ရေခဲသုပ် n water-ice made with shaved ice and garnished with fruits and nuts.

ရေခဲအိတ် n ice bag.

ရေခံထည် n cloth lining of coat.

ရေခံထွက် v take part in the water throwing festivities.

ရေခံပုဆိုး n into which one changes after a bath.

ရေခိုးရေငွေ့ n ste ; water-vapour.

ရေခန်းချက် v steam rice; cook rice until the water has evaporated.

ရေချ v (a method of execution for royalty).

ရေချို n freshwater.

ရေချိုကုန် n (fishery)products from freshwater areas.

ရေချိုး v bathe; wash.

ရေချိုးဆိပ် n bathing beach; riverside bathing place.

ရေချင်းယား n kind of small tree. Fluggea virosa.

ရေချိုင့် n water-jug.

ရေချိန် n 1 spirit-level; level./2 record kept as a standard.

ရေချိန်ကိုက် v 1 be level./2 be up to a set record./be balanced./[fig](in drinking)reach one’s limit.

ရေချမ်း n glass of water placed as an offering on the altar.

ရေချမ်းစင် n stand for a pot or pots of cool drinking water for the public.

ရေချမ်းအိုး n 1 pot of cool drinking water for the public./2 pot to hold water for offering on the altar.

ရေခြားမြေခြား n overseas; foreign land.

ရေခွက် n glass; bowl; mug.

ရေခွန် n water rate or tax.

ရေငင် v draw water(from a well).

ရေငတ် v 1 be thirsty./2 be short of water(as in the case of plants).

ရေငန် n salt-water; sea water; brine.

ရေငုပ် v dive; submerge.

ရေငုပ်ဝတ်စုံ n diving suit.

ရေငုပ်သင်္ဘော n submarine.

ရေငုံနေ v [fig] keep silent; keep mum.

ရေငွေ့ n ste ; water-vapour.

ရေစာ n 1 watermark(on paper)./2 any writing or mark which appears only when the paper is immersed in water.

ရေစား v erode(by the action of water); be eroded.

ရေစီး n 1 current./2 leaf of.(part)numerical classifier used in counting leaves in a folder writing tablet.

ရေစီးကမ်းပြို n pyorrhoea.

ရေစီးကမ်းပြိုလိုက် v 1 suffer from pyorrhoea./2 [fig] be over-generous.

ရေစီးကြောင်း n water course; current.

ရေစီးဖောင်ဆန် n gentle but persistent persuasion used as a tactic in debating(in the manner of warping a raft slowly but surely against the current).

ရေစူး n draught; depth of water a ship draws.

ရေစေး n hardwater.

ရေစက် n 1 drop of water./2 past deed of merit done together resulting in the present or future encounter.

ရေစက် n 1 water pump./2 hydrant.

ရေစက်ကုန် v come to a parting of the ways.

ရေစက်ချ v pour water symbolically after a meritorious deed; make a libation.

ရေစက်ဆုံ v meet as predestined.

ရေစက်ပါ v be predestined to meet.

ရေစက်သွန်း v pour water symbolically after a meritorious deed; make a libation.

ရေစင် n 1 pure water; clear and clean water./2 water offered to nats.

ရေစင် n water tower.

ရေစင်ဖိုး n 1 money put in the tray of offerings to a nat./2 fees paid to a nat medium.

ရေစောင်း n erosive force of a current.

ရေစစ် v 1 filter water./2 drain off all water or liquid./recede to its lowest level.(n)1 water filter.(a)/(v)1 take animals to a stre for a drink./2 launch a newly built boat or ship./wash clothing for the first time./drown/2 farthest ebb of the tide; low tide.

ရေစစ်ကရား n (comparable to the practice of covering the spout of a vessel before raising it out of water to prevent spillage).

ရေစစ်ကန် n water filtering tank.

ရေစစ္စရီ n [obs] register.[Eng register]

ရေစစ်အိုး n water filter.

ရေစည် n water filter.

ရေစုန် adv down-stre .

ရေစုန်မျော v [fig] drift; get no-where.

ရေစပ် n water’s edge.

ရေစပ်စပ် adv (cook)with a little water; with a light gravy.

ရေစုပ်စက် n water pump.

ရေစိမ်ကျွဲ n [fig] person of great endurance.

ရေစိမ်း n nuboiled water.

ရေစွယ် n strong current of water which flows into the main stream.

ရေဆူမှတ် n boiling-point of water.

ရေဆေး n water-colour.

ရေဆေးငါး n [fig] woman with a healthy bloom.

ရေဆိုး n polluted water.

ရေဆင်နှာမောင်း n water-spout.

ရေဆင်း n drainage.

ရေဆင်းတံတား n landing stage.

ရေဆင်းပြွန် n drain pipe.

ရေဆိုင် n meeting point of currents.

ရေဆန် adv upstream.

ရေဆိပ် n 1 riverside bathing place./2 landing place for river craft.

ရေဆုံးရေဖျား adv [fig] the very end; the bitter end.

ရေဆွဲအိမ်သာ n flush toilet.

ရေညှိ n 1 moss./2 slime.

ရေညှိတက် v be covered with moss; be slimy.

ရေညှိရောင် n moss green.

ရေညှောင့်ကောင် n green sand-piper.

ရေတကောင်း n goglet.

ရေတမာပင် n kind of ornamental shade tree.

ရေတံခါး n lock; sluice gate.

ရေတံခွန် n waterfall; cascade; cataract.

ရေတံလျှောက် n gutter(at the eaves).

ရေတို adj short-term.

ရေတက် v (of tide or river water)rise.(n)rising tide; flood tide.

ရေတင် v 1 be water-logged./2 pump up water to fill an overhead tank.

ရေတိုင် n public-owned property, etc.

ရေတိုင်းကြိုး n sounding line; lead line; hand and lead line.

ရေတပ် n navy.

ရေတိမ် n glaucoma.

ရေတိမ် n shallows.

ရေတိမ်နစ် v [fig] meet with a tragic turn of events through a trivial cause; turn to grief through a trivial cause.

ရေတွက် v count; calculate.

ရေတွင်း n well.

ရေတွင်းပေါင်း n rim of a well.

ရေထ v (of period of spring tide)begin.(n)spring tide.

ရေထရက် n time of flood or spring tide.

ရေထု n volume of water.

ရေထိုး v 1 dilute(milk)with water./2 inject water into(a tablebird, meat)to increase its weight.

ရေထုတ်မြောင်း n drain.

ရေထွက် n spring.

ရေထွက်ပစ္စည်း n fishery products.

ရေဒါ n radar. [Eng radar]

ရေဒီယံ n radium.[Eng radium]

ရေဒီယို n radio. [Eng radio]

ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ် n radio telescope.

ရေဒီယိုသတ္တိကြွမှု n radioactivity.

ရေဒဏ် n penance meted out to erring novices requiring them to carry water for the monastery.

ရေနဂါး n (n)hippopot us.

ရေနရား n pipe fish.

ရေနာ v (of fruits or vegetables)ret.

ရေနာရီ n clepsydra.

ရေနုထ n beginning of spring tide.

ရေနေသတ္တဝါ n aquatic creature.

ရေနံ n earth-oil; petroleum.

ရေနံချေး n oil dregs.

ရေနံစိမ်း n crude oil.

ရေနံဆီ n kerosene; paraffin.

ရေနံတင်သင်္ဘော n oil tanker.

ရေနံတွင်း n oil well.

ရေနံရောင် n greenish brown.

ရေနက် n deep water.

ရေနက်စပါး n species of paddy.

ရေနည်းငါး n [fig] helpless person; person with no one to depend upon.

ရေနုတ်မြောင်း n drainage; sluice gate; overflow drain.

ရေနမ်းကြောင်း n load line; Plim-soll line.

ရေနွေး n 1 warm water./2 green tea.

ရေနွေးကြမ်း n green tea.

ရေနွေးငွေ့ n steam.

ရေနွေးဖြော v blanch; immerse sth in hot water or warm water.

ရေနွေးဘူး n thermose flask.

ရေနွေးအိုး n 1 kettle./2 S e as

ရေနွေးအိတ် n hot-water bottle; hot-water bag.

ရေနှစ် n Beptist.

ရေပါးစက္ကူ n transparent paper.

ရေပူစမ်း n hot spring; sulphur spring.

ရေပူရေချမ်းကမ်း v [fig] wait on(a revered person)hand and foot.

ရေပေး v 1 revive a fighting cock by massaging with water./2 supply water; water plants.

ရေပေးမြောင်း n canal.

ရေပေါ်စပါး n species of long stem paddy.

ရေပေါ်ဆီ n [fig] superficial person.(adj)superficial.

ရေပိုးရေမွှား n 1 collective term for marine reptiles./2 marine micro-organisms; minute living things in the water.

ရေပက် v 1 splash or throw water at someone or sth./2 bale out water.

ရေပက်ကန် n compartment at the bottom part of a boat for baling out water.

ရေပေါက် n drop of water.

ရေပေါက် n outlet for water.(v)(of a channel, passage, etc)be navigable.

ရေပိုက် n water pipe.

ရေပေါင် n insurance against destruction by water.(v)dribble before child-birth.

ရေပန်း n 1 water sprinkler./2 fountain.

ရေပန်းစား v 1(ship or boat)cut through the water with speed./2 [fig] be popular.

ရေပုံး n backet; pail.

ရေပြင် n expanse of water.

ရေပြင်ညီမျဉ်း n horizontal line; water level line.

ရေပြည့် v 1(of river, lake, etc)reach the high-water mark; be full./2(of a receptable, vessel. cistern, etc)be filled with water.(n)high-tide.

ရေပြန် n 1 distilled water./2 urine.

ရေပွက် n water bubble.

ရေပွက်ထ v bubble up; boil.

ရေဖ n symbol in the from of or 2 superscribed on a consonant to effect the/r/sound.

ရေဖတ်တိုင် v sponge.

ရေဖိတ်စပါး n [fig] sth done or given with no expectation of return.

ရေဖျန်း n Anglican(from the baptismal rite of sprinkling with water).

ရေဖွား n spray of water.

ရေဗလုံ n the masked finfoot.

ရေဘူး n ground; water bottle.

ရေဘေး n disaster caused by floods, ship-wreck, etc.

ရေဘေးဒုက္ခသည် n flood victim.

ရေမာကျီ n composition of, earth oil, lime, cotton, etc used for caulking boats.

ရေမီ v be in time for(a favourable)tide.

ရေမော် n rapid.

ရေမိုး n water for bathing.

ရေမိုးချိုး v bathe; wash.

ရေမိုင် n knot.

ရေမန်း n water over which mantras have been recited for therapeutic effect.

ရေမုန့် n paper-thin crisp pancake of rice batter.

ရေမျောကောင် n zooplankton; animal plankton.

ရေမျောကမ်းတင် n 1 driftwood./2 [fig] vagrant.

ရေမျောပင် n plant plankton.

ရေမျို n part of the neck above the Adam’s apple.

ရေမျက်နှာပြင် n 1 surface of the water./2 sea level.

ရေမျောက် n [Rakhing] octopus.

ရေမြေလိုက် v [fig] assume local characteristics.

ရေမြင်း n 1 hippopot us./2 sea-horse.

ရေမြောင်း n drain; gutter(by the roadside).

ရေမှတ် n water level; water mark.

ရေမှုတ် n dipper.

ရေမှုတ်ကမ်း n the nebula, Sword of Orion.

ရေမှုန်ရေမွှား n spray.

ရေမြွေ n 1 water snake./2 [fig] harmless person.

ရေမြှုပ် n 1 sponge./2 bubble./fo ./cuttlebone.

ရေမွှေး n scent; perfume.

ရေမြွှာ n amniotic sac.

ရေယက် n 1 fin(of fish)./2 paddle-wheel.

ရေယာဉ် n water-craft.

ရေယုန် n herpes facialis; herpes.

ရေယွန် n rayon. [Eng rayon]

ရေရူး n flash flood.

ရေရေလည်လည် adv clearly; thoroughly; convincingly.

ရေရွက် n underwater sail of b boo matting, jury-rigged to a sailing boat to take advantage of a favourable current.

ရေရှင် n running water.

ရေရှည် adj long-term.(adv)in the long run.

ရေရှည်ဆွဲ v [fig]procrastinate; be dilatory; drag(it)out.

ရေလာမြောင်းပေး adv (elicit a favourable response)by throwing a broad hint.

ရေလား n 1 poem describing a voyage./2 ordeal by water.

ရေလဲ n 1 garment used for bathing in or changing into after a bath./2 watershed; divide./s e drug applied

ရေလဲပိုင်း n waistcloth used by men for bathing in.

ရေလက်ကြား n strait; channel.

ေရေလက်ဝါး n starfish.

ရေလိုက်ငါးလိုက် adv [fig] accommodatingly; obligingly.

ရေလိုက်မှား v make a wrong choice.

ရေလိုက်လွှဲ v Same as.

ရေလောင် v (of fruits or vegetables)ret.

ရေလောင်းအိမ်သာ n toilet requiring manual flushing.

ရေလည် v 1(of things or problems)become clear; comprehend; understand fully./2(of tide)turn.

ရေလုပ်ငန်း n fishery.

ရေလုပ်သား n fisherman.

ရေလမ်း n riverine route; sea route; voy-age.

ရေလုံပြုတ် n dish of boiled meat or vegetables.

ရေလုံအိုး n pot of water symbolically broken as a deceased person is carried away for cremation or burial.

ရေလျဉ် n flowing water; current.

ရေလှောင်ကန် n tank; cistern; reservoir.

ရေလှည့်သင့် v have a favourable tide.

ရေလှန် v (of tide)turn(to rise).

ရေလျှော်ခံ adj washable;(of fabric)durable.

ရေလျှံ v overflow.

ရေလွှာလျှောစီး v 1 water ski./2 ride a water-slide.

ရေလွှဲ v divert the flow of water.(n)S e as.

ရေလွှဲပေါက် n sluice gate; flood gate; spillway.

ရေလွှတ် v open sluice gates.

ရေလွှမ်း v flood; inundate.

ရေဝကုန်းတန်း n watershed; divide.

ရေဝတီ n [astron] asterism nine stars in Pisces resembling a cylindrical fish-trap; the 2 th lunar mansion.

ရေဝတိုင် n south-west post in a building

ရေဝဲနာ n scabies caused by constant exposure to contaminated water.

ရေဝက် n dugong.

ရေဝမ်းဘဲ n 1 ladle made from the shell of palmyra fruit./2 whistling teal; lesser tree duck.

ရေသကျည်း n shrub-like tree, whose leaves are used for making poultices.

ရေသနုပ် n 1 garment used for bathing in or changing into after a bath./2 monk’s waistcloth used for bathing in.

ရေသဖန်း n kind of fig usually found near watercourses.

ရေသဘင် n 1 royal water sports./2 water festival held just before the Myanmar New Year’s day.

ရေသရဲ n octopus.

ရေသာခို v shirk.

ရေသီကြိုး n sheet(of a sailing boat).

ရေသီနား n 1 foot of a sail./2 broad hem of.

ရေသီလံ n name of a species of banana.

ရေသူ n [arch] fisherman.

ရေသူမ n 1 mermaid./2 small variety of pond skater.

ရေသေ n 1 neap-tide./2 still waters.

ရေသေရက် n period of neap-tide.

ရေသောက်မြစ် n 1 tap root./2 [fig] main source.

ရေသတ္တဝါ n aquatic creature.

ရေသပ္ပါယ် v wash Buddha’s images and pagodas.

ရေသိမ် n ordination hall erected in shallow water.

ရေသွက် n soft-water.

ရေသွင်းမြောင်း n irrigation canal.

ရေသွန် n 1 small open extended floor of a kitchen where crockery is washed./2 hole made in the corner of a backroom floor which is used as an emergency urinal(in some houses built on stills).

ရေသွန်း v 1 make a libation on a person for ceremonial purpose./2 pour water on images of Buddha or Banyan-tree.

ရေအား water power.

ရေအီ v (of tide)stand still; slacken.

ရေဦး n 1 early rain water flowing down rivers and stre s./2 the first rise and fall of a flood or tide.

ရေဦးပေါက် v (of rivers and stre s)rivers and stre s./2 the first rise and fall of a flood or tide.

ရေဦးရေဖျား n 1 early rain water flowing down rivers and stre s./2 the first rise and fall of a flood or tide.

ရေအိုး n water pot.

ရေအိုးစင် n 1 stand(for drinking-water pot)./2 S e as. ရေအိုးတင်

ရေအိုးတင် n 1 part of the leg above the knee where the water pot is rested, before raised to the head or shoulder./2 triangle formed between the bulge at the nape of the neck and the twin protuberance on the head of an elephant.

ရေအိုက် n stagnant water; still water.

ရေအောင် v have abundant water; strike water.

ရေအိုင် n pool; pond; lake; puddle.

ရေအိမ် n latrine; lavatory; water-closet.

ရေ့ part word used as a suffix to the name of the person hailed.

ရေး v write; draw; compose.(part)1 particle suffixed to verb or noun to denote a state, action or skill./2 numerical classifier for counting stretches of sleep.

ရေးကူး v copy(script or print)..

ရေးကြီးခွင့်ကျယ် adv in the manner of making much ado about nothing; in the manner of making a mountain out of a mole hill.

ရေးကွက် n sth to write about.

ရေးချ n [orth] term for either of the symbols –ာ and –ာsuffixed to consonants to produce the/a/sound.

ရေးခြစ် v draw; write; scribble; scratch; doodle.

ရေးချွတ် v write.

ရေးဆွဲ v 1 draw; paint./2 draw up schemes, plans, laws, etc.

ရေးတေးတေး adv 1 hazily; dimly; faintly; vaguely./2 likely.

ရေးထိုး v record; inscribe on stone; affix signature.

ရေးထုံး n orthography; spelling.

ရေးဖြေစ̡1မးပွဲ n written examination.

ရေးမှတ် v note down; take notes.

ရေးရာ n affairs; matters relating to sth.

ရေးရေး adv 1 hazily; dimly; faintly; vaguely./2 likely.

ရေးရေးရာရာလုပ် v attach undue importance.

ရေးသား v write; compose.

ရဲ adj 1 bright red./2 brave; daring./suffixed to verbs to denote the sense of having the courage to do sth.

ရဲက n warrior’s saddle; battle howdah.

ရဲကင်း n police outpost.

ရဲကြပ် n police sergeant.

ရဲချုပ် n Director General of the People’s Police Force.

ရဲစခန်း n police station; precinct.

ရဲစား n sweetheart.

ရဲစိတ်ရဲမာန် n bravery; courage.

ရဲစိတ်ရဲသွေး n valour.

ရဲစွမ်းသတ္တိ n daring; courage.

ရဲဆေးတင် v 1 pluck up courage; muster up one’s courage./2 fill up with Dutch courage.

ရဲညွန့် n cadet(for military duty).

ရဲတိုက် n castle.

ရဲတင်း adj bold; brave; audacious.(n)1 hatchet./2 kind of poem that eulogizes bravery.

ရဲတင်းသံ n rousing speech or writing; warcry.

ရဲတပ်ဖွဲ့ n People’s Police Force.

ရဲတွတ် adj bright red.

ရဲဘော် n 1 comrade; colleague./2 soldier.

ရဲဘော်စိတ် n camaraderie; comradeship; esprit de corps.

ရဲဘော်ရဲဘက် n comrade-in-arms.

ရဲဘော်သုံးကျိပ် n thirty comrades(heroes)who underwent training in Japan, and formed the vanguard of the struggle for Myanma independence.

ရဲဘက် n 1 comrade; colleague./2 convicts who live and work in work c ps outside the prison.

ရဲမေ n 1 policewoman./2 female soldier.

ရဲမက် n soldier(in the time of the Myanmar kings)

ရဲမက်ဗိုလ်ပါ n troops(in the time of the Myanmar kings)

ရဲယို n species of morinda.

ရဲရဲ adv bravely; dauntlessly./2 fl ing red.(adj)bright red; glowing.

ရဲရဲတောက် adj 1 bright and brilliant red./2 daring; courageous; bold.(adv)1 brigh

ရဲရင့် adj brave.

ရဲလောင်း n 1 palisaded path leading from a gateway in the palace walls, narrowing as it proceeds further inside./2 narrow palisaded path./funnel-shaped entrance to a fishing-plat-form facing the current./war boat.

ရဲလှေ n [arch] war boat.

ရဲဝံ့ adj brave and daring.

ရဲသား n policeman.

ရဲ့ p [colloq] 1 postpositional marker suffixed to a noun indicating possession./2 postpositional marker used at the end of an affirmative sentence or in the middle of an interrogative sentence to express certainty.

ရော v 1 mix; adulterate./2 try to fraternize; speak in a language which is not one’s own.(part)particle suffixed to a noun to denote inclusion.(int)expression of surprise, disappointment, etc.

ရောကတော့ n eddy.

ရောကျော် n 1 miscellany; medley; assortment; mixed grades./2 [fig] one who drifts along with the crowed aimlessly.

ရောဂါ n disease; ailment.

ရောဂါကူး v contract disease.

ရောဂါကြီး v be seriously ill.

ရောဂါကျွမ်း v be incurably stricken(with some disease).

ရောဂါစွဲ v be stricken with disease.

ရောဂါဆိုး n fatal or disfiguring desease.

ရောဂါတိုး v (of disease)get worse.

ရောဂါထူ v be sickly.

ရောဂါပိုး n germ.

ရောဂါဗေဒ n pathology.

ရောဂါဘယ n disease; ailment.

ရောဂါမွေး v neglect a disease.

ရောဂါရင့် v be in an advanced condition of illness.

ရောဂါသည် n sickly person; chronic invalid.

ရောဂန္တရကပ် n time of pestilence.

ရောစပ် v blend; mix; compound.

ရောစွက် v 1 add to; mix with./2 interfere; meddle.

ရောထွေး v be mixed up; be confused; be muddled up.

ရောနှော v mingle; mix.

ရောပြွေမ်း v be mixed.

ရောမ n Rome.[Italian Roma]

ရောမဂဏန်း n Roman numerals.

ရောမအက္ခရာ n Roman leters.

ရောယောင် adv (follow or imitate others)without knowing what it is all about.

ရောယှက် v intertwine; interlace; intermingle.

ရောရာ n assortment.

ရောရု n [Myan cosmol] fourth of the eight levels of principal purgatories. See also ငရဲကြီး

ရောရု v [poetic] mingle; mix.

ရောဟဏီ n [astron] asterism of ten stars resembling paired carp; the fourth lunar mansion.

ရောဟဏီကြယ်ပြောင် n [astron] Aldebaran.

ရော့ part 1 particle suffixed to a verb for emphasis./2 expression used when giving sth to sb.

ရော် v 1(of fowl)call or cry./2 look expectantly; long for; yearn.

ရော် v wither; become overripe; age.

ရော်ဘာ n rubber.

ရော်ရမ်း v yearn for.

ရံ n time; instance.

ရံ v 1 surround./2 be in attendance./besiege.

ရံတိုင် n (of a bullock cart)posts lining the railings of the passenger compartment.

ရံတန်း n hand rail on the passenger compartment of a bullock cart.

ရံဖန်ရံခါ adv occasionally; sometimes.

ရံရွေတော် n person attending on royalty(especially lady-in-waiting).

ရိုကျိုး v be respectful; be submissive.

ရိုညွှတ် v be respectful; be submissive.

ရိုမင်ကက်သလစ် n Raman Catholic.[Eng Raman Catholic]

ရိုသေ v respect.

ရိုသေကိုင်းညွတ် v behave respectfully; bow in respect; reverse.

ရိုသေကိုင်းရှိုင်း v behave respectfully; bow in respect; reverse.

ရိုသေလေးမြတ် v behave respectfully; bow in respect; reverse.

ရို့ part word suffixed to the object which one is calling for attention.

ရို့ရို့ part cry used when calling hogs, dogs, etc.

ရိုး adj 1 simple; honest; guileless; anive./2 what is usual or customary.(v)1 be plain, unadorned; be outmoded, unsophisticated./2 be used to; become monotonous./[arch & dialect] lead; escort.(n)1 long stretch or row, such as,(a)ridge, embankment, fencing, fluting, etc.(b)watercourse./2 brook; rivulet./custom; tradition./lineage; f ily; ancestry./bone.(b)handle; shaft; stalk; stem; hilt; haft; lineage; tradition; what is dimple, plain, honest, natural, unaffected.(part)particle suffixed to a verb, denoting veracity of a proposition.

ရိုးကျပင် n small plant, the juice of which is used as arrow poison.(part)particle suffixed to a pair of replicated verbs to denote sth which is usual or customary.

ရိုးဆက် n joint(of bone).

ရိုးဆစ် n joint(of bone).

ရိုးတာ adj very simple; naive.

ရိုးတံ n 1 stem; stalk(of tree).(of clothing)/2 strike; beat; dash./st p./take picture; photograph; film; shoot./play(cards)./play./drive in./fine./(of an arrow).

ရိုးတိုးရိပ်တိပ် adv 1 faintly./2 insinuatingly.

ရိုးတိုးရွတဖြစ် v be agitated; be agitated; be excited; be restless.

ရိုးတွင်းခြင်ဆီ n bone marrow.

ရိုးပုံရိုးလက် n apparent or seeming honesty.

ရိုးပြတ် n stubble(of paddy).

ရိုးဖြောင့် adj honest; upright.

ရိုးမ n mountain range.

ရိုးမြေကျ adv till death.

ရိုးရာ n 1 hereditary rites, customs./2 nats traditionally worshipped.

ရိုးရာလိုက် v observe traditional rites.

ရိုးရာသမား n tradition rites.

ရိုးရာအမည် n traditionalist; conventionalist.

ရိုးရိုး adv honestly; simply.(adj)ordinary.

ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် adv modestly.

ရိုးရိုးတန်း n ordinary class(of train, boat).

ရိုးရိုးတန်းတန်း adv simply; straightforwardly.

ရိုးရိုးမှတ်မှတ် adv faithfully; sincerely.

ရ͡/းိုးရဲရဲ adv brilliantly.

ရိုးရိုးရွရွဖြစ် v be agitated; be agitated; be excited; be restless.

ရိုးရင်း n friend. made in one’s later life.(v)[arch] intend to.

ရိုးလား part suffix to a verb used in a rhetorical question to express doubt about possibility or probability of sth.

ရိုးသား adj honest; upright; straight.

ရိုးအ adj naive; simple.

ရက်န်းကြိုး n 1 knot at the warp end regulating the tension of warp threads in a hand-loom./2)long, thin, green arboreal snake, usually found living in a group.

ရက် adj bold, swift, or decisive(of action)(usually used in replicated form).(part)particle suffixed to a verb to denote lack of consideration.

ရက် n day.

ရက် n liquid(extracted, such as nectar).

ရက် v weave.

ရက်ကက် n racquet; racket(tennis or badminton). [Eng racket]

ရက်ကောင်းရက်မြက် n auspicious day.

ရက်ကန်း n loom.

ရက်ကန်းကြိုးမြွေ n long, thin, green arboreal snake, usually found living in a group.

ရက်ကန်းခူ n cross-be in a hand-loom, over which the warp is stretched.

ရက်ကန်းခတ် v weave(on a loom).

ရက်ကန်းစင် n loom.

ရက်ကန်းရှယ် v 1 lay the warp winding the skein off the hand-reels, round and round a fr ework of posts./2 [fig] go back and forth; shuttle.

ရက်ကန်းသာ n web(of weaving).

ရက်ကျပ် n tight calendar; tight schedule.

ရက်ကွဲမြှုံး n twin fish trap.

ရက္ခိုသ် n ogre.

ရက်ချန် adv on alternate days.

ရက်ချန်ဖျား n fever that comes on alternate days.

ရက်ချိန်း n appointed date; appointment.

ရက်ချိန်းပေး v give an appointment; fix the date.

ရက်ချုပ် n 1 record of a person’s date of birth./2 record of the date on which one is ordained.

ရက်ခြာ adv on alternate days.

ရက်ခြာဖျား n fever that comes on alternate days.

ရက်ခြား adv on alternate days.

ရက်ငင် n day added to the month of နယုန် for the purpose of intercalation.

ရက်စက် v be cruel; be pitiless; be ruthless.

ရက်စုံ n month of thirty days.

ရက်စုံသတ် v 1(of a month)have thirty days./2(a)assign four consecutive months, each having thirty

ရက်စွဲ n date.

ရက်ဆက် adv day after day.

ရက်တိုသင်တန်း n short-term course.

ရက်တက်ရည် n buttermilk.

ရက်ထည် n handwoven cloth.

ရက်ပိုင်း n a matter of days; a period of a few days.

ရက်ဖောက် n bobbin; prin.

ရက်ဖောက်ယော v wind thread onto the bobbin; quill.

ရက်ဖျင် n handwoven cloth.

ရက်မ n be supporting the floor-joists.

ရက်မစုံ n month of 2 days.

ရက်မလျှို n any of the be s(inletted into posts), supporting the floor joists.

ရက်ရော v 1 [arch] be severe; be unremitting./2 be generous.

ရက်ရက် adv [arch] 1 swiftly; immediately./2 unstintingly; generously./boldly.

ရက်ရှည်လများ adv days or months on end.

ရက်လည် v complete a day or a week.

ရက်လည်ဆွမ်း n alms food offered to monks on the seventh day of a person’s demise.

ရက်လုပ် v weave.

ရက်လွန် n be overdue.

ရက်သား n day-old chick, child, etc.

ရက်သက် v fix a date for an occasion.

ရက်သတ္တပတ် n week.

ရိက္ခာ n 1 provision./2 ration.

ရိက္ခာတော်ရ n [obe] pensioner.

ရုက္ခစိုး n guardian spirit of tree.

ရုက္ခဗေဒ n botany.

ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် n botanical garden. [lit trans from Eng]

ရုက္ခမူဆား n salt obtained from ashes of burnt roots or trunks of trees.

ရောက် v 1 arrive; reach./2 come; arrive./ount to.

ရောက် v 1 wind thread round a bobbin or spool./2 throw a garment around the neck or shoulder.

ရောက်တတ်ရာရာ n 1 r bling or random talk./2 activity without aim or purpose./random thought.

ရောက်မဆိုက် adv immediately on arrival.

ရောက်ရာပေါက်ရာ n wherever one’s footsteps lead to.

ရိုက် v 1 hit; strike; beat.(a)/2 [fig] struggle free/(part)numerical classifier for counting lengths measured with a b boo pole.

ရိုက်ကူး v shoot or film(a picture); photograph.

ရိုက်ကြူး v [poetic] ring out loudly.

ရိုက်ကြည်း v [poetic] resound.

ရိုက်ကွင်း n setting; scene.

ရိုက်ခတ် v (of objects)strike together, hit against each other;(of feelings, senses)be touched, be smitten, be moved;(of sound, news)reverberate, affect.

ရိုက်ချက် n 1 [printing] impression./2 stroke(golf)./shot(cinematic).

ရိုက်ခြောင်း v [poetic] thunder; boom.

ရိုက်ညောင်း v [poetic](of drum, etc)roll; reverberate.

ရိုက်နှိပ် v imprint./2 st p.

ရိုက်ပုတ် v beat up.

ရိုက်မောင်းပုတ်မောင်း adv threateningly; intimidatingly.

ရိုက်ရာ n hereditary succession.

ရင် conj [colloq] if./particle occurring between numerical nouns to delineate their relationship.

ရင် n breast; chest.

ရင် n chest.

ရင် v prepare; create.

ရင်ကော့ v 1 throw out one’s chest./2 [fig] swagger.

ရင်ကမ်း n thorny, short-stemmed plant of the palm f ily, bearing scaly, red, edible fruit.

ရင်ကယ် v suffer from indigestion.

ရင်ကျိုး v [fig] be heart-broken.

ရင်ကျပ် v feel congested in the chest.

ရင်ကြားစေ့ v be reconciled.

ရင်ကွဲ v be heart-broken.(n)jacket or shirt that buttons down the front.

ရင်ကွဲဇရပ် n way-side rest-house with a platform on either side of a passage.

ရင်ကွဲနာကျ v pine away(with a broken heart).

ရင်ကွဲပက်လက် adv in utter desolation; brokenly.

ရင်ကွဲအင်္ကျီ n open-fronted jacket.

ရင်ခံ v be full in the stomach; suffer indigestion.(n)bodice worm under ထိုင်မသိမ်း jacket.

ရင်ခေါင်း n 1 upper portion of the chest./2 chest cavity.

ရင်ခေါင်း n hollow voive.

ရင်ခတ် n tall tree bearing fragrant flowers in the month of တန်ခူး

ရင်ခုန် v 1(of heart)palpitate./2 [fig] be excited or agitated.

ရင်ချောင် v 1 feel comfortable in the chest./2 [fig] be relieved.

ရင်ခွဲရုံ n mortuary.

ရင်ခွင် n bosom.

ရင်ခွင်ပိုက် n 1 nursing infant./2 regent; regency.

ရင်ခွင်ပိုက်ဘုရင် n king who is a minor.

ရင်ခွင်ပိုက်အစိုးရ n regency. Also ရင်ခွင်ပိုက်

ရင်ခွင်ပိုက်အဖွဲ့ n council of regency.

ရင်စေ့အကျငီ်࿿ n Myanmar jacket buttoned down the front.

ရင်စို့ n well of the throat.

ရင်စည်း n 1 strapless bodies worn under a chemise./2 orn ental band round the bell-shaped dome of a pagoda.

ရင်ဆာ v 1 have heartburn./2 feel hot sensation in the chest./[fig] be worried.

ရင်ဆိုင် v face; confront.(adv)face to face.

ရင်ညွန့် n xiphoid process of the sternum.

ရင်တမမ adv in a state of suspense or impatience.

ရင်တား n 1 palisade or strong barricade outside the gate of a fortification./2 breast be(of a loom).

ရင်တိုက်ထယ် n ploughshare with a deep bite.

ရင်တွန်း n triangular scoop-net which is pushed along the bed of a stre or lake; stake-net; bag-net.

ရင်ထုမနာ adv (beat one’s breast)inconsolably.

ရင်ထိုး n brooch.

ရင်ထိုးတံဆိပ် n badge(to be pinned on one’s jacket).

ရင်ဒူးရိုး n soft breastbone of animals.

ရင်နာ v 1 feel pain in the chest./2 be sore or bitter at heart.

ရင်နင့် v be deeply affected or touched.

ရင်နှစ်သည်းချာ n [fig] off spring.

ရင်ပူ v 1 have heartburn./2 feel hot sen-sation in the chest./[fig] be worried.

ရင်ပေါ့ v feel relieved.

ရင်ပေါင်တန်း adv 1 abreast./2 [fig] on equal terms.

ရင်ပုံ n 1 breast(of poultry)./2 front part of a jacket.

ရင်ပုံသား n white-meat from the breast of poultry.

ရင်ပြင် n 1 platform or flat ground around a pagoda or palace./2 square; plaza.

ရင်ပြည့် v be surfeited with food.

ရင်ဖို v have mixed feelings of fear, excitement and suspense.

ရင်ဖုံး n front flap of a Myanmar jacket.

ရင်ဖုံးအကျငီ်࿿ n Myanmar jacket with an overlapping flap in front.

ရင်ဖွဲ့ n orn ental band round the bell-shaped dome of a pagoda.

ရင်ဖွင့် v open one’s heart; unburden one’s feelings.

ရင်ဘတ် n breast.

ရင်ဘတ်စည်တီး v beat one’s breast in sorrow.(adv)[fig] in anguish; heart-rendingly.

ရင်မ v be in great anxiety or suspense.

ရင်ရှား v wrap ထဘီ high up the breast.

ရင်လေး v [fig] be heavy at heart.

ရင်လျှောက် n car-walk of planks bridging the twin turrets flanking a fortified gateway.

ရင်လွှမ်း n 1 orn ents covering the chest./2 orn ented covering on the chest of draught animals.

ရင်သား n 1 breasts./2 one’s children; offspring.

ရင်သိုင်း n sash.

ရင်သပ်ရှုမော adv in wonder; in awe.

ရင်သွေး n one’s children; offspring.

ရင်ဟာ v 1 feel uncomfortable in the chest due to hunger./2 [fig] feel a sense of loss.

ရင်အေး v [fig] be relieved; have peace of mind.

ရင်အောင့် v 1 feel a dull pain in the chest./2 [fig] feel hurt.

ရင်အုပ် n chest(of man); breast(of poultry).

ရင်အုပ်မကွာ adv [fig](look after)closely; carefully; under careful or close guardianship.

ရင်အုံ n breast.

ရင့် adj 1(of fruit, tree, age, experience)mature./2 older looking than one’s age./experienced.(in work)./advanced(pregnancy)./deep; dark(as of colour)./rude(in manner or speech.)

ရင့် v emit sound

ရင့်ကျူး v talk or sing sweetly or melodiously.

ရင့်ကျက် adj experienced; mature.

ရင့်ကြွေး v give a melodious sound.

ရင့်ချော် adj hardened; coarsened(due to long exposure to weather, etc)

ရင့်ညောင်း v be long in time; grow old.

ရင့်ညောင်း v talk or sing sweetly or melodiously.

ရင့်ထော် adj hard; coarse.

ရင့်မကြီး n experienced; mature.

ရင့်မာ adj mature.

ရင့်မာကြီး adj experienced; mature.

ရင့်မာတစ်ကျိပ် n 1 the ten forth-coming Buddhas./2 the ten most widely known out of the many reincarnations of the Bodhisattva, constituting the Ten Great Jatakas.

ရင့်ရူ v proclaim;(of birds)utter a melodious note.

ရင့်ရော် adj old, faded or withered.

ရင့်ရော် v proclaim;(of birds)utter a melodious note.

ရင့်သီး v be rude and insulting.

ရင့်သန် v (of mind)grow in strength; mature.

ရင်း conj while.

ရင်း v 1 put in; invest./2 be inimate./be closely related.(n)1 base./2 capital./principal./blood relation./anyone close and intimate./root; sth primary or basic; prime.

ရင်း v fester; be septic.

ရင်းချာ v be close(in relationship).

ရင်းငွေ n capital; investment.

ရင်းစား n recoupment of past loss.

ရင်းစားရ v recover or recoup the loss.

ရင်းစပ် n kind of timber tree. Dalbergia fusca.

ရင်းစွဲ adv 1(what one has possessed, known, etc)originally, initially./2(continue to stay, do, etc)as before, as is.

ရင်းဆွဲ n small ladder fixed to the upper part of a toddy plam tree.

ရင်းတိုက် n kind of hard-wood tree. Dalbergia cultrate.

ရင်းထောင် n portable ladder used in conjunction with the fixed ladder, to climb a toddy plam.

ရင်းနှီး v 1 be close; be f iliar; be intimate./2 invest.

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု v invest.

ရင်းနှောင်း n kind of climbing plant bearing edible leaves and fruit. Vitis linnaei.

ရင်းပင် n extension ladder attached to ရင်းဆွဲ on high toddy plams.

ရင်းပြား n kind of medicinal plant. Dichroa febrifuga.

ရင်းမာ n kind of hard-wood tree. Chukrassia tavularis.

ရင်းမြစ် n 1 root; origin./2 etymon; etymology.

ရင်းရဲ n shrubby plant growing on river banks.

ရင်းရင်းနှီးနှီး adv warmly; cordially; intimately.

ရောင် n 1 color; hue; tings./2 glow;radiance; sheen.

ရောင် v swell.

ရောင်ခြည် n rays; beams.

ရောင်ခြည်တော် n aureole of brown, gold, red white, somber and coruscating hues emanating from the person of the Lord Buddha.

ရောင်စဉ် n spectrum.

ရောင်စုံ n different colours.(adj)[fig] of different creeds, elements, etc.

ရောင်စုံခဲတံ n coloured pencil.

ရောင်တော်ဖွင့် v clean pagoda or statues of the Buddha.

ရောင်နီ n red glow of dawn.

ရောင်နီပေါ် v dawn.

ရောင်နီလာ v dawn.

ရောင်ပြား n tinsel.

ရောင်ပြူသလွင် adv [arch](dress)in a splendid fashion.

ရောင်ပြေး n iridescence.

ရောင်ပြန် n 1 reflection./2 [fig] repercussion.

ရောင်ပြန်ဟပ် v 1 reflect./2 [fig] reflect.

ရောင်ဖြူ n first flush of light at the crack of dawn(before the East turns red).

ရောင်ဖြူဆေး n light coloured tobacco leaf.

ရောင်ရမ်း adj swollen.

ရောင်လျှံတော် n halo around Buddha’s head; nimbus.

ရောင့် v rise; swell.

ရောင့်တက် v 1 rise; swell./2 take advantage(of an over-indulgent person).

ရောင့်ရဲ v be satisfied with one’s lot; be contented.

ရောင်း v sell.

ရောင်းချ v sell.

ရောင်းစား v 1 sell; sell for a living./2 [fig] exploit.

ရောင်းဈေး n selling price.

ရောင်းတမ်း adj commercially produced(music record, clothes, etc), not custom made; of middling or mediocre quality.

ရောင်းပေါင် n property pledged or pawned for a fixed period on the expiry of which the creditor has the right to sell.

ရောင်းပန်းလှ v be saleable.

ရောင်းရင်း n childhood friend.

ရောင်းဝယ် v trade.

ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား v buy and sell; engage in trade or commerce.

ရိုင် n b boo matting(used in making an enclosure for storing grain).

ရိုင်ပတ် n b boo matting(used in making an enclosure for storing grain).

ရိုင်ဖယ် n rifle.[Eng rifle]

ရိုင်ဖျာ n bamboo mat.

ရိုင်ရိုင် adv [arch] in teeming numbers.

ရိုင်း adj rude; uncouth; uncivilized./2 wild; unt ed./in experienced; unf iliar./raw; uncut or unpolished; virgin.

ရိုင်းစိုင်း adj rude; uncouth; uncivilized./2 wild; unt ed./in experienced; unf iliar./raw; uncut or unpolished; virgin.

ရိုင်းပင်း v rally round; come to the aid of; help.

ရိုင်းပျ adj rude; coarse; vulgar.(v)defy; rebel.

ရိုင်းပျံ့ adj [arch] rough; wild.

ရစ် n 1 S e as အရစ်

ရစ် n pheasant.

ရစ် part word suffixed to a verb to indicate being left behind.

ရစ် v 1 wind./2 make a light circular cut./have a griping pain in the stomach./loiter around; court./screw.

ရစ်ကြိုး n belt of a spinning wheel frame.

ရစ်ကြိုးစေး n gum liquid applied to the spinning wheel belt to make it taut.

ရစ်ခုံ n spinning wheel frame.

ရစ်ခွေ v (of stre or river)meander.

ရစ်တံ n 1 s ple of the pattern to be woven composed on a stick./2 [fig] s ple.

ရစ်တံထိုး v make a s ple design on ရစ်တံ

ရစ်ပတ် v wind(thread or cloth around sth).

ရစ်ဘီး n spinning wheel(of ရစ်ခုံ).

ရစ်လုံး n 1 reel(used in looms)./2 reel with handle on both sides(used in flying paper kites).

ရစ်ဝဲ v fly in circles over sth; go round and round.

ရစ်ဝဲရစ်ဝဲ adv (keep, remain, loiter)in the vicinity of sb or sth(with an intention of getting sth).

ရစ်သီရစ်သီ adv (keep, remain, loiter)in the vicinity of sb or sth(with an intention of getting sth).

ရဉ် v [arch] cut off; sever.

ရဉ့် v [arch] cut off; sever.

ရည် n 1 liquid; fluid; juice./2 lustre./quality; characteristic; attribute.

ရည် v aim at; hope for.

ရည်ငံ v 1 be abundantly endowed with; have an abundance of./2(of two people)fall in love.

ရည်စူး v aim at; dedicate to; be meant for earmark.

ရည်စောင် v intend; have in mind.

ရည်ညွှန်း v refer to; make a reference to.

ရည်ညွှန်းချက် n reference.

ရည်တူ adv of the same rank, qualification, standard, etc.

ရည်မွန် adj pleasant; iable; courteous.

ရည်မှတ် v aim at; dedicate to; be meant for earmark.

ရည်မှန်း v hope for; aim at; intend; be meant for.

ရည်မှန်းချက် n aim; goal; objective; target.

ရည်ရ n young palm tree beginning to yield toody.

ရည်ရော် v bring to mind; envision.

ရည်ရွယ် v hope for; aim at; intend; be meant for.

ရည်ရွယ်ချက် n aim and object; purpose; intention.

ရည်သန် v hope for; aim at; intend; be meant for.

ရည်သန်ရိုးရင်း n original aim; primary purpose.

ရည်သွား n 1 hue; colour./2 qualification.

ရည်း v [arch] aim for; intend; desire.

ရည်းစား n sweetheart.

ရည်းစားထား v have a sweetheart.

ရည်းစားသနာ n sweetheart.

ရည်းစားသနံ n sweetheart.

ရတ္တပိတ်နာ n disease with internal and external haemorrhage.

ရိတ် v shave(hair); reap(paddy, corn, etc).

ရိတ္တာတိထီ n [astrol] unfavourable day for embarking on venture(ie th, th or 1 th day of a lunar month falling on a Saturday).

ရိတ်သိမ်း v reap; harvest.

ရုတ်ခနဲ adv suddenly; abruptly.

ရုတ်ခြည်း adv immediately; at once.

ရုတ်တရက် adv unexpectedly; at once.

ရုတ်ရုတ်ရက်ရက် adv in a turmoil.

ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ် adv in a turmoil.

ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်လုပ် v 1 be a nuisance./2 create a commotion.

ရုတ်ရုတ်သဲသဲ adv in an uproar.

ရုဒ္ဒရသ n [rhet] ability to arouse ferocious. Brutish feelings.

ရန် n enmity; danger; quarrel; hostility.

ရန် v 1 place side by; parallel./2 keep sth in reserve.(part)1 particle suffixed to verbs to form verbal nouns./2 numerical classifier for counting objects in pairs.(conj)in order to; so as to.

ရန်ကော part particle suffixed to a verb denoting that such action or attitude is uncalled for.

ရန်ခိုက်ဒေါသ n quarrel; fight.

ရန်ငူး n [arch] king.

ရန်ငြိုး n grudge; spite.

ရန်ငြိုးထား v harbour a grudge or resentment.

ရန်စ n old score; provocation.(v)provoke; pick a quarrel.

ရန်စကား n provocative words.

ရန်စောင် v be hostile.

ရန်စွယ် n danger; source of danger.

ရန်စွယ်နှင့်ငေါငေါ adv belligerently; truculently; in a pugnacious manner.

ရန်ဆူးရန်ငြောင့် n danger; source of danger.

ရန်တု v challenge(to fight); enter into hostilities.

ရန်တိုက် v instigate or incite enmity.

ရန်တုံ့ v retaliate.

ရန်တွေ့ v reprove; speak words of anger or blame.

ရန်ထောင် v 1 provoke./2 reprove.

ရန်ပုံငွေ n fund.

ရန်ပြု v attack; assail.

ရန်ပွဲ n quarrel; fight; melee.

ရန်ဖက် n enemy; opponent; adversary.

ရန်ဖြစ် v quarrel; fight.

ရန်မူ v be hostile; attack.

ရန်မာန် n danger; harm.

ရန်ရှာ v pick a quarrel; provoke.

ရန်လို v be quarrelsome; be aggressive.(n)[informal] forefinger.

ရန်လုပ် v be quarrelsome; provoke.

ရန်သူ n enemy.

ရန်သူမျိုးငါးပါး n the five enemies of mankind i e water, fire, king, thief, person who bears ill-will towards one.

ရန်သတ္တရု n enmity; adversary.

ရန်အလို့ငှါ conj in order to; with a view to. enmity; danger; quarrel; hostility.

ရန်း v 1(of monk)wear or put on robe; enrobe./2 erect railings, barriers, etc.

ရုန့် adj coarse; rough.

ရုန့် v contract; narrow.

ရုန့်ကြမ်း adj rude; coarse; violent; rough;harsh.

ရုန့်ရင်း adj rude; coarse; violent; rough; harsh.

ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်း adj rude; coarse; violent; rough; harsh.

ရုန်း v 1(of draught animals)pull; struggle./2 struggle free(from danger, entanglement, etc)./shrink; warp.

ရုန်းကန် v 1 struggle violently.(part)/(v)1 withdraw; retreat./2 end; conclude/(from danger, entanglement, etc

ရုန်းရင်းဆန်ခတ် n melee; affray.(adv)in a tangled mass; in confusion.

ရုန်းရုန်းရုန်းရုန်း adv in a commotion; rowdily; tumultuously.

ရပ် v 1 stop./2 stand upright./request.(n)place; community; quarter.(part)numerical classifier used in itemization and expressing things in terms of a man’s height.

ရပ်ကျော်ရွာကျော်ဖြစ် v be widely known; become the talk of the town.

ရပ်ကြီးသား n city-bred man; townsman.

ရပ်ကြီးသူ n city-bred woman.

ရပ်ကွက် n ward; quarter(of town).

ရပ်စဲ v stop; cease; terminate.

ရပ်စောက်စာ n [arch] subsistence just for the period while one is able.

ရပ်စွန်ရွာနား n outskirts(of a town or village).

ရပ်ဆိုင်း v suspend; break; terminate; discontinue.

ရပ်ဆွေရပ်မျိုး n fellow villager or townsman as close as kin.

ရပ်ဌာန် n place.

ရပ်တော်မူ n status of a standing Buddha.

ရပ်တည် v 1 exist./2 abide by; stand by.

ရပ်တည်ချက် n stand; position.

ရပ်တန့် v stop; halt; stand still.

ရပ်နား v stop awhile.

ရပ်နေ v [arch](of troops)enc p.

ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး n eight states(or loci)unfavourable for the realization of the dharma leading to nirvana. viz(1)the abode of suffering(hell),(2)the abode of animals,()the realm of the departed beings(petas, devoid of happiness),()the realm of the unconscious and of the formless.()the outlying regions of the world to which no Buddhas nor their disciples can gain access,()a place where people hold wrong views,()a place where people holding right views are incapable of understanding the Four Noble Truths, although they are born during the period when Buddha’s teachings flourished,()a place where people are capable of understanding the Four Noble Truths but born during the world-cycle when Buddhas do not appear.

ရပ်မိရပ်ဖ n elders of the community.

ရပ်မြုံ n secluded or quiet retreat.

ရပ်မှုရွာမှု n community affairs.

ရပ်ရွာ n 1 village; town./2 community.

ရပ်ဝန်း n [geog] zone.

ရပ်သိရွာသိ adv publicly.

ရပ်သူရွာသား n members of a community; residents of a town or a village.

ရိပ် v 1(of sunlight, sun)dim, fade, lower./2 speak allusively; talk elliptically.(n)1 shade; shadow./2 sign./reflection./refuge; protection.(adv)1 fleetingly; indistinctingly./2 allusively.

ရိပ်ကနဲ adv fleetingly.

ရိပ်စားမိ v get a hint or inkling; guess.

ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း adv vaguely; indistinctly.

ရိပ်မိ v get a hint or inkling; guess.

ရိပ်ရိပ် adv 1 fleetingly./2 indistinctly.

ရိပ်ရိပ်ရိပ်ရိပ် adv (move)fleetingly.

ရိ်ပ်ရိပ်လှီး v shred or slice thinly.

ရိပ်သာ n 1 peaceful retreat./2 avenue./[mil] mess.

ရိပ်သာပင် n shade tree.

ရုပ် n 1 physical form; matter; material./2 appearance; looks./figurine; doll; toy./figure; picture; image./[fig] puppet.

ရုပ် v 1 withdraw; retract./2 bring in; collect; gather.

ရုပ်ကလာပ် n corpse; dead body; cadaver.

ရုပ်ကျ v age; look haggard.

ရုပ်ကြီးစင် n marionette show with life-sized figures.

ရုပ်ကြွ n relief.

ရုပ်ကြွင်း n 1 remains(of a deceased person)./2 fossil.

ရုပ်ချော adj pretty; good looking handsome.

ရုပ်စုံကန့်လန့်ကာ n tapestry embroidered with a variety of pictorial designs.

ရုပ်စုံစင် n 1 stage for a puppet or marionette show./2 puppet or marionette show troupe.

ရုပ်စုံမှန်ပြောင်း n kaleidoscope.

ရုပ်စုံသေတ္တာ n box with a variety of figures carved on it; lacquer box with a variety of figures inlaid or in relief.

ရုပ်ဆင်း n appearance.

ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍန် n appearance; looks(of a person).

ရုပ်ဆောင် v impersonate; mimic.

ရုပ်တု n image; idol; statue; sculpture.

ရုပ်တင် v look youthful; keep one’s age well.

ရုပ်တွက် v [Pali gram]

ရုပ်ပိုင်း n physical matters.

ရုပ်ပုံ n picture(of an animate or inanimate object).

ရုပ်ပုံစာ n hieroglyph.

ရုပ်ပျက် v 1 become a caricature of one’s former self./2 [fig](a)be embarrassed; be disconcerted; be discomfited;(b)look awkward.

ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် adv 1(look)no longer like the former self; in a hideous, grotesque or disfigured condition./2 [fig](act, do sth)in an unbecoming way.

ရုပ်ပြ n show; figure-head; front man.(adj)illustrated.

ရုပ်ပြောင် n cartoon; comic strip.

ရုပ်ပြောင်း v be changed in appearance.

ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွှဲ n disguise.

ရုပ်ပွားတော် n image of statue of the Buddha.

ရုပ်ဖမ်း v 1 guess the identity of a person./2 assume the mannerisms of

ရုပ်ဖျက် v disguise.

ရုပ်ဖျောက် v 1 disguise./2 keep under cover./become invisible(by supernatural means).

ရုပ်ဖြောင့် adj good looking; hand-some; becoming.

ရုပ်မြင်သံကြား n television.

ရုပ်ရည် n looks; appearance.

ရုပ်ရှိ v have good looks; be good-looking.

ရုပ်ရှင် n film; movies; cinema show; pictures.

ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်း n film script.

ရုပ်ရှင်ပညာ n cinematography.

ရုပ်ရှင်မင်းသမီး n film star; actress.

ရုပ်ရှင်မင်းသား n film star; actor.

ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် n film actor or actress.

ရုပ်လောက n material word.

ရုပ်လုံး n figure or statue in the round.

ရုပ်လုံးပေါ် v 1 take shape./2 become distinct./appear in true colours; materialize.

ရုပ်လုံးဖော် v 1(of carving)bring out the shape of the figure.(of word, fabric, etc)/(n)nearly ripe/2 [fig] achieve one’s aims and objects.

ရုပ်လုံးသွင်းပညာ n taxidermy.

ရုပ်ဝါဒ n materialism. [lit trans from Eng].

ရုပ်ဝါဒီ n materialist.

ရုပ်ဝတ္ထု n matter; material; phenomenon.

ရုပ်သေ n 1 still picture./2 tableau.

ရုပ်သေး n 1 marionette or puppet show./2 [fig] puppet.

ရုပ်သေးကြိုးပြတ် v [fig] collapse.

ရုပ်သေးရုပ် n 1 marionette; puppet./2 [fig] puppet.

ရုပ်သေးအစိုးရ n puppet government.

ရုပ်သိမ်း v (a meeting).

ရမ် n rum. [Eng rum].

ရမ္မက် n lust; desire.

ရမ္မက်ကြီး v be lusty; have strong desire; be sensual.

ရမ်း adj slightly swollen.

ရမ်း v 1 be plentiful./2 [arch] reflect; ponder./be unruly; act thoughtlessly.

ရမ်းကား v be most unruly.

ရမ်းဆ v conjecture.

ရမ်းရော် v long for; yearn.

ရမ်းရမ်း adv [arch] delightedly.

ရမ်းလွေ့ adv [arch] plentifully; abundantly.

ရမ်းသန်း adv blindly; thoughtlessly.

ရုံ v wear or put on(a cloak or robe).(n)1 clump; bush./2 generic term for shelter, shed, building.(part)being limited in degree or extent(equivalent in usage to adverbs “just”, “only”).

ရုံခါ v empty a hall.

ရုံဂိုဏ်း n sect of Buddhist monks who accept the practice of robbing formally when going outside the confines of the monastery(this is now the accepted practice).

ရုံတင် v stage a film show.

ရုံပိုင် n (of railway)station master.

ရုံပွဲ n theatrical show requiring payment for admission.

ရုံဖွင့် v 1 begin admission of audience./2 allow free entry to a dr a show or ဇာတ်ပွဲ after midnight.

ရုံမက conj not only …(but also)

ရုံဝင် v stage a premiere show.

ရုံဝင်ခ n admission fee(to a theatre or cinema).

ရုံသွင်း v stage ရုံပွဲ

ရုံး n large timber tree yielding a strong and resilient yellowish wood. Anogeissus acuminata.

ရုံး v assemble; gather.(n)1 office./2 court.

ရုံးချိန်း n day fixed for hearing of a case in a court of law; appointment at court.

ရုံးခွန် n court fee; revenue; stamp fee.

ရုံးစိုက် v establish headquarters.

ရုံးတံဆိပ် n office or court seal; official seal.

ရုံးတက် v 1 go to office./2 litigate; take a matter to court.

ရုံးတက်ရုံးဆင်းပြစ်ဒဏ် n punishment till the rising of the court.

ရုံးတင် v put up a case before a court of law.

ရုံးတွင်းစာ n intra-office note.

ရုံးထိုင် v sit as a judge in a court of law; discharge one’s official duty.

ရုံးပတီ n okra; lady’s finger, Hibiscus esculentus. [ Mly sayur bendi]

ရုံးပိတ်ရက် n gazetted holiday.

ရုံးပြင်ကနား n court of law.

ရုံးပြင်ကနားရောက် v be involved in a court case.

ရုံးမင်းတစ်ထိုင် n punishment till the rising of the court.

ရုံးလက်ခံ n office copy.

ရုံးသုံး adj official(i e designated for official use).

ရုံးသုံးဘာသာ n official language.

ရုံးသုံးဝေါဟာရ n terminology in official use.

ရယ် part [colloq] 1 particle suffixed to a noun to denote inclusion./2 particle suffixed to a noun for emphasis.

ရယ် v laugh.

ရယ်စရာ n joke; humorous speech or act.

ရယ်စရာကောင်း v be funny; be amusing; be ridiculous.

ရယ်စရာဖြစ် v become a laughing-stock; become an object of ridicule.

ရယ်ဖွယ် n joke; humorous speech or act.

ရယ်မော v laugh hartily.

ရယ်ရယ်ဖတ်ဖတ် adv jokingly; laughingly.

ရယ်ရွှင်ဖွယ် n joke; humorous speech or act.

ရယ်ရွှန်းဖတ်ရွှန်း adv jokingly; laughingly.

ရယ်သွမ်းသွေး v ridicule; make fun of.

ရဿနှစ် n [obs] term for the Myanmar Era which takes into account King Mohnyin’s modification of eliminating years from the calendar in 1 AD, thus reckoning it from 1 AD(it was not popularly accepted and the term soon lapsed into obsolescence).

ရဿသရ n short vowel.

ရွ adj crisp; crunchy.(v)1 teem(with maggots, ants, etc)./2 itch; be eager to do sth.(n)mite(insect).

ရွစိရွစိ adv (behave)in a restless manner.

ရွပိုးထိုး v [colloq & fig] be itching to do sth; get randy.

ရွရွ adv lightly or daintily.

ရွာ n 1 village./2 [fig] abode.(v)fall.

ရွာကိုင် n village headman.(v)be bewitched.

ရွာခံ n permanent resident of a village.

ရွာချ v propitiate evil spirits or witches witches with food to desist from casting a spell or take away a spell already cast.

ရွာစား n 1 person entitled to a portion of revenue collected from a village./2 leader of ဆိုင်းဝိုင်း

ရွာဆော် n village crier.

ရွာဆိုးကုန်း n deserted village.

ရွာတန်းရှည် n long stretch of dwellings forming a village.

ရွာနီးချုပ်စပ် n neighbourhood of a village; neighbouring villages.

ရွာမ n main or central part of a village.

ရွာရိုး n stretch or extent of a village.

ရွာရိုးကိုးပေါက် n 1 stretch of adjoining villages./2 [fig] everywhere.

ရွာသမီး n [arch] witch.

ရွာသား n 1 male inhabitant of a village./2 [arch] sorcerer; male practitioner of witchcraft.

ရွာသူ n witch.

ရွာသူရွာသား n villagers.

ရွာသိမ်ရွာငယ် n hamlet; small village.

ရွေ v [poetic] wait on; attend on.(n)[poetic] person attending on royalty [especially lady-in-waiting]

ရွေ v hew; whittle.

ရွေပေါ် n (carpenter’s)plane.

ရွေပေါ်စာ n wood shavings.

ရွေပေါ်ထိုး v plane(a piece of wood).

ရွေ့ v move; be displaced.(conj)and; while; because.

ရွေ့ရှား v move

ရွေ့လျား v move.

ရွေ့လျော v change

ရွေး n 1 plant, the seeds from which are used as jeweller’s weights. Abrus precatorius./ 2 seed of ရွေးကလေး or ရွေးကြီး; weight measured by the seeds.

ရွေး v 1 choose; select; pick./2 redeem./ransom./take delivery of.

ရွေးကလေး n 1 choose; select; pick./2 weight of its seed equivalent to. 1/0 of a kyat in weight./2.1 grain or 1 .0 milligr approximately(used in weighing gold and jewellery).

ရွေးကောက် v select; elect.

ရွေးကောက်ပွဲ n election.

ရွေးကျ n that which remains after selection; seconds; reject; discard.

ရွေးကြီး n 1 tree, the seeds from which are used as jeweller’s weights. Adenanthera pavonina./2 weight of its seed equivalent to 1/0 of a kyat in weight. .2 grains or 2 2.1 milligr approximately(used in weighing gold and jewellery).

ရွေးချယ် v 1 choose; select; pick./2 redeem./elect.

ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲ n election.

ရွေးထုတ် v pick out; choose.

ရွေးနှုတ် v pick out; choose./2 redeem(person or thing).

ရွဲ n 1 bright gem./2 coloured glass ball./ring of spherical bosses on a pagoda./jeweller’s tool for mounting gemstones./wholesaler.(adj)lustrous(as of precious stone).

ရွဲ့ v 1 be askew; be out of shape; be a wry./2 be sarcastic./act contrarily; be perverse.

ရွံ v 1 shrink from; be afraid./2 detest; abhor; loathe.

ရွံကြောက် v fear with loathing.

ရွံစရာ n thing which is loathsome or detestable.

ရွံရှာ v 1 fear with respect./2 loathe.

ရွံ့ v be afraid; shrink from; be timid.

ရွက် v carry on one’s head.(n)1 S e as

ရွက်ကျပင်ပေါက် n flowering herbs of the Crassula(Orpone)f ily, having succulent leaves which are capable of propagating the plant. Bryophyllum calycinum; Kalanchoe integra.

ရွက်ကျင် n old and withered leaf.

ရွက်ကြမ်းရေကျို adj [fig] mediocre; passable.

ရွက်ကြွေတော n deciduous forest.

ရွက်စုံဖွင့် v [fig] use all possible means.

ရွက်တိရွက်ထိုး adv waywardly.

ရွက်တိုက် v sail.

ရွက်တိုင် n mast.

ရွက်ထည် n sail cloth; canvas.

ရွက်ထည်တဲ n tent.

ရွက်ထည်ရုံ n marquee.

ရွက်နီ n [obs] certain grade of fineness in silver bullion.

ရွက်ပေါင်း n leaf having serried ranks of leaflets on each side of the rhachis; pinnate leaf.

ရွက်ပုန်းသီး n 1 fruit hidden by leaves./2 [fig] little known person of talent or beauty.

ရွက်ဖျင် n canvas.

ရွက်ဖြတ်ပိုး n caterpillar which makes tubular leaf-cases on rice plants. Nymphula depuntalis.

ရွက်ဖွင့် v unfurl sails.

ရွက်လက် n yard-arm.

ရွက်လိပ်ပိုး n caterpillar which makes tubular leaf-cases on rice plants. Nymphula depuntalis.

ရွက်လှ n garden croton. Codiaeum variegatum.

ရွက်လှေ n sailing boat or ship.

ရွက်လွှင့် v set sail.

ရွက်သင်္ဘော n sailing ship.

ရွက်အုပ်သီး n 1 fruit hidden by leaves./2 [fig] sth kept secret or hidden.(adv)secretly.(adj)secretive.

ရွိုင်ရယ်တီ n royalty for publication of books or music scores. [Eng royalty]

ရွိုင်ရွယ် n (of paper size)royal.

ရွတ် v be cussed; do a wrong thing willfully.(adj)tough; sinewy; stringy.(n)1 twilled warp threads./2 fabric of twill weave./tourniquet-like contrivance(used to tighten a line or binding).

ရွတ် v recite.

ရွတ်စောင် n blanket in twill weave.

ရွတ်ဆို v recite.

ရွတ်တီ n bellows.

ရွတ်တွ adj wizened.

ရွတ်နား n twilled edging.

ရွတ်ဖတ် v read aloud; recite.

ရွတ်ရွတ် adv [arch] swiftly; quickly.

ရွပ် v (of food)be crunchy.

ရွပ်ဆတ် adj petulant; irritable; willful.

ရွပ်ရွပ် adv 1 ferociously; violently; fiercely./2into smithereens.

ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ adv outstandingly; bravely;courageously.

ရွမ်း adj nearly ripe.

ရွမ်း v beat the big drum ceremonially.

ရွမ်းပြင်း fruit .

ရွယ် n Same as အရွယ်

ရွယ် v 1 aim; intend./2 aim at; point at.

ရွယ်ကိုး v intend fully.

ရွယ်စူး v intend definitely.

ရွယ်တူ n person or thing of the same age or size.

ရွယ်တူတန်းတူ n person of the same age and status.

ရွယ်ရွယ် n person neither too young nor too old; thing neither too big nor too small.

ရွယ်လူး n youthful age.

ရှ v 1 cut superficially./2 abrade./be effective.(of character)/(v)1 breathe in or inhale deeply./2 sob/taste sharp.

ရှညေ်ဝး adj 1 remote; distant [of time and space](n)/(adv)in instalments; in parts./2 long-winded.

ရှန v be wounded.

ရှပလတ်ရည် n sherbet.

ရှလကာရည် n vinegar.

ရှာ part word affixed to a verb to denote affection or sympathy.

ရှာ v search; look for;

ရှာကြံ v contrive; find ways and means.

ရှာချည် n cotton thread dyed red.

ရှာစား v earn one’s living.

ရှာထည် n cloth usually dyed red.

ရှာနီစောင် n red cotton blanket.

ရှာပန်းထည် n cloth usually dyed red.

ရှာပုံတော် n 1 great quest; odyssey./2 [lit] poem narrating the quest for a long-lost loved one.

ရှာဖွေ v search; look for;

ရှာဖွေရေး n search party.

ရှာမှရှား adj rare; unique; uncommon.

ရှာမှီး v acquire(knowledge, wealth, etc).

ရှာရှာဖွေဖွေ adv unusually; uncommonly.

ရှား adj 1 rare; scare./2 expensive.

ရှား n cutch. Acacia catechu.

ရှားစေး n cutch; catechu.

ရှားစောင်း n 1 cactus./S e as ဆီးစောင်း

ရှားစောင်းခါး n bitter variety of ရှားစောင်းချဉ်

ရှားစောင်းချဉ် n edible sourcactus.

ရှားစောင်းပြာသာဒ် n species of spurge. Euphorbia trigona.

ရှားစောင်းလက်ပပ် n aloe. Aloe vera.

ရှားပါး adj 1 rare; scare./2 expensive

ရှားပါးစရိတ် n cost of living allowance.

ရှားမီးကျ v [astrol] reach a period of misfortune according to one’s horoscope.

ရှားရေပါးရေ adv scarce.

ရှားရောင် n reddish brown colour; russet.

ရှိ v 1 be./2 have.(part)[arch] particle used in making a comparison.

ရှိခိုး v do obeisance(with palms raised together on the forehead).

ရှိခိုးကောင် n praying mantis.

ရှိခိုးဦးတင် adv imploringly.

ရှိစုမဲ့စု n one’s mite.

ရှိပါစေ exp 1 leave it at that./2 let(sb, sth)be; never mind.

ရှိရင်းစွဲ n what one holds at the outset; where one is at the outset; existing state or condition.

ရှိရှင်ခိုး v do obeisance(with palms raised together on the forehead).(word used in directing a child to pay obeisance).

ရှီတင် n sheeting(cloth). [Eng sheeting].

ရှု v 1 look; look at; see; view./2 meditate.(n)demeanour.

ရှုကွင်း n view.

ရှုခင်း n scenery; scene.

ရှုခင်းသာ n viewpoint.

ရှုစား v 1 look; view(respectful term used in connexion with royalty or dignitaries)./2 look meditatively at sth./enjoy the view; take in the scene.

ရှုဆိတ် v appear unmoved; be indifferent.

ရှုတင်းတင်း adv [colloq](look)sternly.

ရှုတည် v be stern.

ရှုတည်တည် adv [colloq] gravely.

ရှုထောင့် n point of view; angle.

ရှုမြော် v look ahead.

ရှုမျှော် v look into the distance.

ရှုသိုးသိုး adv [colloq](look)sullenly.

ရှူ v 1 breathe; inhale./2 smoke(opium, marijuana, etc).

ရှူဆေး n inhalant(in powder, liquid or stick form).

ရှူနာရှိုက်ကုန်း n emaciated person.

ရှူနာသည် n sickly person.

ရှူရှိုက် v breathe; respire.

ရှူသာရှိုက်သာဖြစ် v [fig] have a breathing space.

ရှူး adv shining; blazing.

ရှူး n flying squirrel.

ရှူး n hissing sound.

ရှူး v taper.

ရှူးတိုက် v sic(a dog)on sb.

ရှူးပျံ n flying squirrel.

ရှူးဖိနပ် n shoes.

ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်း adv impetuously.

ရှူးရှူးရှားရှား adv heatedly; furiously.

ရှူးရှူးရှဲရှဲ adv heatedly; furiously.

ရှေ့ n 1 front./2 presence./somewhere further on./future; hereafter.(adj)1 fore; front./2 next; coming.

ရှေ့ကပေါက် n [orth] postscripted double dot; the symbol(-:)placed after the vowels a, e, i, o, u, or a devowelized consonant to produce the extra long, heavy, falling tone.

ရှေ့ကြည့် n [mill] eyes front(word of command).

ရှေ့ဆီး n [orth] postscripted double dot; the symbol(-:)placed after the vowels a, e, i, o, u, or a devowelized consonant to produce the extra long, heavy, falling tone.

ရှေ့ဆက် n prefix.

ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် adv consecutively.

ရှေ့ဆောင် n leader.(v)lead.

ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက် n leader.

ရှေ့တော်ပြေး n royal herald; fore-runner.

ရှေ့တိုးနောက်ငင် adv spasmodically(jerking back and forth).

ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် adv 1(move)backwards and forwards./2 undecidedly.

ရှေ့တင် v make someone lead; let someone be in front.

ရှေ့တန်း n 1 front line./2 front row./forwards(as in a football te).

ရှေ့တန်းစစ်မျက်နာ n front line.

ရှေ့တန်းတင် v give precedence or priority.

ရှေ့ထား v 1 give precedence./2 uphold.

ရှေ့ထိုး n [orth] short forward are(-်)superscripted on a postscripted loop(-ာ -ာ)to.

ရှေ့ထိုးနောက်ငင် adv 1(move)backwards and forwards./2 undecidedly.

ရှေ့ထိုးဖိနပ် n slippers.

ရှေ့ထွက် n supporting female dancer who appears before the premiere danseuse in an anyein dance show.

ရှေ့နေ n pleader; advocate; lawyer; attorney.

ရှေ့နေချုပ် n advocate general; attorney general.

ရှေ့နေရှေ့ရပ် n pleader; advocate; lawyer; attorney.

ရှေ့နေလိုက် v 1 practise law; plead in court./2 [fig] speak for someone in some matter.

ရှေ့နောက် adv covering all aspects.

ရှေ့ပြေး n 1 royal herald; fore-runner./2 precursor; harbinger./advance party.

ရှေ့ပြေးတပ် n advance unit; vanguard; van; point.

ရှေ့ဖြစ် n [astrol] future, things to come.

ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ် n [astrol] reading of the past and future.

ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား adv (be forced to say or do sth)in spite of being deeply embarrassed by having to do so.

ရှေ့မှောက် n one’s presence.

ရှေ့ရေး n future.

ရှေ့ရေးနောက်ရေး n futures.

ရှေ့လောကြီး v be in great haste; be over-eager.

ရှေ့လက် n forelegs.

ရှေ့သွား n front teeth.

ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီ v (of couples)be well-matched.

ရှေး n the past.(adj)past; old; olden; early; ancient.(v)[arch] be directed; be guided.

ရှေးကျ v be ancient; be antiquated; be outmoded.

ရှေးစကား n 1 saying; adage./2 fable.

ရှေးဆန် v be old-fashioned.

ရှေးထုံး n precedent; tradition.

ရှေးထုံးရှေးနည်း n precedent; tradition.

ရှေးနည်း n s e way(as pefore).

ရှေးပေဝဏီ n time long past.

ရှေးပေဝသဏီ n time long past.

ရှေးဖြစ်နောက်ဖြစ် n [astrol] reading of the past and future.

ရှေးဖြစ်ဟောင်း n past event.

ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောက်မေ့ v be nostalgic.

ရှေးဘ n previous existences.

ရှေးဘုန်းရှေးကံ n glory and authority acquired on account of the deeds of previous existences.

ရှေးမီနောက်မီ n person who has lived through both past and present events.

ရှေးရေစက် n shared meritorious deeds of previous existences which bring about a meeting or reunion in the present.

ရှေးရိုး n old ways; traditionally accepted ways and ideas.(adj)old; old-fashioned.

ရှေးရိုးစဉ်လာ n tradition; precedent.

ရှေးရှု v aim or direct(one’s attention); look forward to.(adv)toward.

ရှေးရှူ v [arch] aim or direct(one’s attention); look forward to.

ရှေးလူကြီး n person of older generation.

ရှေးသရောအခါ n long ago.

ရှေးဟောင်း adj ancient; antiquated; antique; archaic.

ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် n events of the past.

ရှေးဟောင်းပစ္စည်း n antique.

ရှေးဟောင်းသုတေသန n archaeology.

ရှေးဦး adj first; primary; former.(n)beginning.

ရှေးဦးစွာ adv first formerly; firstly.

ရှေးဦးသူနာပြု n first aid.

ရှေးဦးသင် adj preliminary; introductory(lesson).

ရှဲ v be dispersed; be scattered.

ရှောစောင် n shawl.

ရှောတိုး n combination of a red five and a three.

ရှောရှောရှူရှူ adv 1 willingly./2 without let or hindrance; without a hitch.

ရှော် adj [sl] 1 of poor quality./2 worthless.

ရှံ n textile woven of wool and cotton.

ရှံစောင် n stole made of blended wool and cotton.

ရှံသား n voile.

ရှို့ v 1 burn; set fire; ignite./2 [fig] incite(a quarrel).

ရှို့မီး n 1 arson./2 fire set alight in paddy field after harvest.

ရှိုး n show [Eng show].

ရှိုးတိုးရှန့်တန့် adv in a disconcerted manner; diffidently.

ရှိုးထုတ် v be dressed up.

ရှိုးပေး v show off; pose.

ရှိုးပြ v show off; pose.

ရှိုးရှား adv 1 [arch] insufficiently; in adequately./2(keep)away./without exception; totally.

ရှက် v 1 feel ash ed./2 feel shy or bashful.

ရှက်ကိုးရှက်ကန်း adv bashfully; shyly.

ရှက်ပြုံးပြုံး v smile bashfully.

ရှက်ရမ်းရမ်း v behave wildly or irresponsibly through shame or embarrassment.

ရှက်သွေးဖြန်း v blush.

ရှက်အမ်းအမ်းဖြစ် v feel shy and embarrassed.

ရှောက် n lemon.

ရှောက် n lemon.

ရှောက် v [arch] 1 cling./2 err(n)[arch] par our.

ရှောက် v [arch] 1 cling./2 err(n)[arch] par our.

ရှောက်ချို n sweet lime. Citrus medica var lime tta.

ရှောက်ချို n sweet lime. Citrus medica var lime tta.

ရှောက်ဆူးပိုး n the rice swarming caterpillar.

ရှောက်ဆူးပိုး n the rice swarming caterpillar.

ရှောက်ဆူးသံ n crude tapered nail made from Pig-iron.

ရှောက်ဆူးသံ n crude tapered nail made from Pig-iron.

ရှောက်နု n warted lime

ရှောက်နု n warted lime

ရှောက်ပန်း n pomelo.

ရှောက်ပန်း n pomelo.

ရှောက်ရွှာမိုး n [arch] rain with hail.

ရှောက်ရွှာမိုး n [arch] rain with hail.

ရှောက်သီးဆေးပြား n preserved citrus fruit pulp.

ရှောက်သီးဆေးပြား n preserved citrus fruit pulp.

ရှိုက် adj concave; hollow.

ရှိုက် adj concave; hollow.

ရှိုက်ကုန်း n sunken chested person.

ရှိုက်ကုန်း n sunken chested person.

ရှိုက်ကြီးငင်ကြီး adv [sob] bitterly.

ရှိုက်ကြီးငင်ကြီး adv [sob] bitterly.

ရှိုက်ကြီးတငင် adv [sob] bitterly.

ရှိုက်ကြီးတငင် adv [sob] bitterly.

ရှိုက်ပက် adj concave; hollow.

ရှိုက်ပက် adj concave; hollow.

ရှင် n 1 master; lord; noble, powerful person. 2 owner; proprietor./monk; novice./ prefix to the name or title of a monk or Noble woman’s name(pron)you [polite form of address used by women.](part)1 yes [polite word of response by women.]/2 polite term of address made by a woman ./interrogative rejoinder made by a woman; ‘sir?’

ရှင် n 1 master; lord; noble, powerful person. 2 owner; proprietor./monk; novice./prefix to the name or title of a monk or Noble woman’s name(pron)you [polite form of address used by women.](part)1 yes [polite word of response by women.]/2 polite term of address made by a woman ./interrogative rejoinder made by a woman; ‘sir?’

ရှင် v live; be alive.(n)/hsou’/ 1. grip; grasp; hold 2. clench/2 [of sight] be sharp./[of light in gems] flash.

ရှင် v live; be alive.(of power)/(adj)[fig] sullen, sour, ill-humoured/2 [of sight] be sharp./[of light in gems] flash.

ရှင်ကစ္စည်း n kind of edible medicinal plant(the medicinal plant), having slightly larger leaves.

ရှင်ကစ္စည်း n kind of edible medicinal plant(the medicinal plant), having slightly larger leaves.

ရှင်ငြိမ်း n variety of paddy.

ရှင်ငြိမ်း n variety of paddy.

ရှင်စော n Virtuous Lord Buddha.

ရှင်စော n Virtuous Lord Buddha.

ရှင်တော် n reverential address for the Buddha.

ရှင်တော် n reverential address for the Buddha.

ရှင်ပါကူ n kind of edible medicinal plant [the medicinal plant], having slightly smaller leaves.

ရှင်ပါကူ n kind of edible medicinal plant [the medicinal plant], having slightly smaller leaves.

ရှင်ပင် n reverential address for the Buddha.

ရှင်ပင် n reverential address for the Buddha.

ရှင်ပင်ပေါင်းလည်း n image of Buddha reclining with the head towards south

ရှင်ပင်ပေါင်းလည်း n image of Buddha reclining with the head towards south

ရှင်ပြု v initiate a boy into the Buddhist order; novitiate.

ရှင်ပြု v initiate a boy into the Buddhist order; novitiate.

ရှင်ဘုရင် n king; monarch.

ရှင်ဘုရင် n king; monarch.

ရှင်မ n 1 mode of address used by a woman for another of the s e age./2 term of address used by a husband when addressing his wife.

ရှင်မ n 1 mode of address used by a woman for another of the s e age./2 term of address used by a husband when addressing his wife.

ရှင်မီး n chemise [Eng chemise]

ရှင်မီး n chemise [Eng chemise]

ရှင်မွေးလွန်း n reed mace.

ရှင်မွေးလွန်း n reed mace.

ရှင်ယောင် n bogus monk.

ရှင်ယောင် n bogus monk.

ရှင်ရှင် adv freely.

ရှင်ရှင် adv freely.

ရှင်လူထွက် v [of a novice monk] leave the Order./shin lu dwe’/ex-noviciate.

ရှင်လူထွက် v [of a novice monk] leave the Order./shin lu dwe’/ex-noviciate.

ရှင်လိင်ပြန် v [of a novice monk] leave the Order.

ရှင်လိင်ပြန် v [of a novice monk] leave the Order.

ရှင်လောင်း n would-be-novice.

ရှင်လောင်း n would-be-novice.

ရှင်လောင်းလှည့် v make a ceremonial round of visits with the novice-to-be prominently ensconced in the procession.

ရှင်လောင်းလှည့် v make a ceremonial round of visits with the novice-to-be prominently ensconced in the procession.

ရှင်သာမဏေ n novice.

ရှင်သာမဏေ n novice.

ရှင်သူငယ်ဂမုန်း n herb with leaves resembling the banana plant, cultivated for medicinal or ornamental purposes, or sometimes because it is believed to bring good luck.

ရှင်သူငယ်ဂမုန်း n herb with leaves resembling the banana plant, cultivated for medicinal or ornamental purposes, or sometimes because it is believed to bring good luck.

ရှင်သံ n platinum.

ရှင်သံ n platinum.

ရှင်သန် v thrive; flourish.

ရှင်သန် v thrive; flourish.

ရှင့် part 1 yes [polite word of response by women.]/2 polite term of address made by a woman./[poetic] particle suffixed to a verb for emphasis.(pron)you [polite form of address used by women.](adj)your

ရှင့် part 1 yes [polite word of response by women.]/2 polite term of address made by a woman./[poetic] particle suffixed to a verb for emphasis.(pron)you [polite form of address used by women.](adj)your

ရှင်း v 1 clear; tidy up./2 solve; clear up [difficulties or problems as in]./disentangle; unravel./settle [accounts, arrangements, etc]/be free of; be clear of.(adj)1 clear of./2 not crowded

ရှင်း v 1 clear; tidy up./2 solve; clear up [difficulties or problems as in]./disentangle; unravel./settle [accounts, arrangements, etc]/be free of; be clear of.(adj)1 clear of./2 not crowded

ရှင်းတမ်း n clarification; statement [of accounts]

ရှင်းတမ်း n clarification; statement [of accounts]

ရှင်းရှင်း adv 1 openly; succinctly./2 clear of; without involvement.

ရှင်းရှင်း adv 1 openly; succinctly./2 clear of; without involvement.

ရှင်းလင်း v 1 clear; tidy up./2 solve; clear up./disentangle; unravel./settle./be free of; be clear of.(adj)1 clear of./2 not crowded.

ရှင်းလင်း v 1 clear; tidy up./2 solve; clear up./disentangle; unravel./settle./be free of; be clear of.(adj)1 clear of./2 not crowded.

ရှင်းလင်းချက် n explanation, clarification.

ရှင်းလင်းချက် n explanation, clarification.

ရှင်းလင်းပွဲ n meeting held to give an accounting for or to elucidate sth.

ရှင်းလင်းပွဲ n meeting held to give an accounting for or to elucidate sth.

ရှောင် v evade; avoid.

ရှောင်ကြဉ် v refrain.

ရှောင်တခင် adv unexpectedly; suddenly.

ရှောင်တခင်ခွင့် n casual leave.

ရှောင်တိမ်း v avoid; elude; abscond.

ရှောင်ဖယ် v keep away from.

ရှောင်ရှား v avoid; abstain; stay away from.

ရှောင်လွှဲ v avoid; evade.

ရှောင်း part particle suffixed to a verb for emphasis.

ရှောင်းရှောင်း adv [arch] immediately; without hesitation; promptly.

ရှစ် n eight

ရှစ်ခေါက်ချိုး face

ရှစ်စပ် n method of making eight passes in four different patterns with the harrow, in a plot of paddy to ensure an even texture.

ရှစ်စပ်ကလည် v [fig] be shrewd.

ရှစ်ရက်သီတင်း n the eighth day of the waxing and waning of the moon when the Buddhist Sabbath is observed.

ရှဉ့် n squirrel.

ရှဉ့်ငပေါ n red squirrel with black hands and feet; bay squirrel. Callosciurus finlaysoni.

ရှဉ့်စွေ့ n small squirrel fond of coconuts; epaulet squirrel. Callosciurus finlaysoni.

ရှဉ့်ပျံ n flying squirrel.

ရှဉ့်မတက် n kind of asparagus.

ရှဉ့်မြီး n kind of millet.

ရှဉ်း part numerical classifier used in counting pairs of draught, cattle.

ရှည် adj long [of linear measure, time or age]

ရှည်မျော adj long; elongated.

ရှည်လျား adj very long.

ရှိတ်ခနဲ adv [burn] quickly; fleetingly; in a flash.

ရှုတ်ချ v denounce; decry; disparage; condemn.

ရှန်ကာ n chancre. [Eng chancre]

ရှန်တိန်လုပ် v [lit & fig] shunt. [Eng shunting]

ရှန့် v flinch; shrink.

ရှန့်တန့်တန့် adv in a disconcerted manner; diffidently.

ရှိန် adj warm [due to heat of sun or fire, fever, etc](v)[of heat] radiate.(n)degree of intensity.

ရှိန်စော် n power; glory; might.

ရှိန်း n power of becoming invisible or invulnerable.

ရှိန်း v intensity./fervent; fervid [feeling, emotion]

ရှိန်းခို n asafetida. Ferula foetida

ရှိန်းဆာယာ n power of becoming invisible

ရှိန်းပြီး v have the power of becoming invisible or invulnerable.

ရှိန်းဖိန်း v feel a sudden rush of sensation or emotion; flush.

ရှပ် n cockle.(adj)flat; thin.

ရှပ်ကောင် n cockle.

ရှပ်တိုက် adv [walk] with a shuffle.

ရှပ်ပူတိုက် v apply heat produced by rubbing the palms together.

ရှပ်ပက် adj slightly concave.

ရှပ်ပစ်တမ်း n pitching game usually played by girls with sea bean seeds.

ရှပ်ဖျင် n shirting.

ရှပ်ရှပ် n shuffling sound.

ရှပ်အင်္ကျီ n shirt. [Eng shirt]

ရှုပ် v 1 be mixed up; be confused; be jumbled up; be unclear; be untidy./2 be tangled./interfere./be crowded./be a crook; be a rascal./be mischievous.(adj)1 complicated./2 rascally; roguish.

ရှုပ် v sniff up.

ရှုပ်ထွေး v 1 be mixed up; be confused; be jumbled up; be unclear; be untidy./2 be tangled./be crowded.

ရှုပ်ထွေးပွေလီ adj jumbled; confused; disorderly; complicated.

ရှုပ်ပွေ v 1 be disorganized; be in disorder; be in a mess./2 interfere.

ရှုပ်ယှက်ခတ် adv in disorder; in confusion.

ရှုပ်ရှုပ် n sniffle.

ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် adv in a meddlesome way.

ရှမ်ပိန် n champagne. [Fr champagne]

ရှမ်း n 1 Shan; name of one of the national groups of the Union of Myanmar./2 suit of dominoes in a three-deck domino g e.

ရှမ်းခမောက် n 1 broad-brimmed hat plaited with b boo strips or straw./2 conical hat made of b boo sheath.

ရှမ်းချေချေ n pay for things item by item.

ရှမ်းထမင်းချဉ် n rice and meat with crushed garlic packed in leaves and pickled.

ရှမ်းဓား n Shan light sword with pointed blade.

ရှမ်းနံနံ n herb of the umbelliferae family used as garnish for meat dishes and soups.

ရှမ်းဖက် n leaf of the sebesten tree.

ရှမ်းဖက်လိပ် n cheroot rolled with leaf of the sebesten tree.

ရှမ်းဘောင်းဘီ n baggy trousers worn by Shan males.

ရှမ်းအိုးစည် n Shan long drum.

ရှိမ်း adj bountiful.(v)be overawed; feel diffident.

ရှိမ်းပြည်း v [arch] be embarrassed.

ရှိမ်းရှိမ်း adj lustrously green

ရှုံ့ v 1 wrinkle./2 contract; shrink.(adj)wrinkled.

ရှုံ့ကြိုး n elastic tape or thread.

ရှုံ့ချည်နှပ်ချည် adv chopping and changing.

ရှုံ့တွ adj wrinkled.

ရှုံ့မဲ့ v grimace; look distasteful; make a wry face.

ရှုံး n [arch] basil.

ရှုံး v fail [examination]; be defeated [in battle, sports and game]; lose [in business, game, match, legal case, etc].

ရှုံးနိမ့် v be defeated in a contest.

ရှယ် v stretch threads on a frame to prepare the warp.

ရှယ်ယာ n share. [Eng share]

ရွှေ adj askew.

ရွှေ n gold(adj)golden(part)particle prefixed to nouns to denote fondness or grandeur.

ရွှေကိုယ်လေး n a person’s weight in gold.

ရွှေကျင် v pan for gold.

ရွှေကျင်ခပ် n gold lame.

ရွှေကျင်ဂိုဏ်း n Buddhist sect adhering to the rules laid down by the presiding monk of Shwegyin village near the town of Shwebo, during the reign of kind Mindon.

ရွှေကြို n tout [who meets pilgrims at pagoda for sale of gold leaf, etc].

ရွှေကြိုးသတ် v [during monarchical times] demarcate [boundary of royal city or royal preserve].

ရွှေခဲ n pet name for parrot.

ရွှေခတ် v beat gold into thin leaf.

ရွှေချ v gild.

ရွှေချီ n soojee, semolina.

ရွှေချောင်း n gold bar.

ရွှေချည်ထိုး v gold embroidery.

ရွှေငား n gold fish.

ရွှေငှက်ပျော n species of banana with deep red skin.

ရွှေစင် n pure gold.

ရွှေစင်ညိုကစားနည်း n tag game where one player tries to catch the player at the far end of a long queue facing him.

ရွှေစင်ရုပ်ဆု n gold statuette award [in film industry]

ရွှေဆိုင်း n gold leaf packet usually containing one hundred leaves.

ရွှေဇဝါ n gold painting on lacquer, iron or leather surface; damask.

ရွှေတူ n species of yellow orchid.

ရွှေတံတိုင်း n medicinal plant bearing yellow Flowers.

ရွှေတိုငွေစ n gold and silver trinkets.

ရွှေတိုက် n royal treasury.

ရွှေတိုက်စာရင်း n roll containing names of royalty and officials of the state.

ရွှေတောင် n [arch] palace.

ရွှေတောင်စက္ကူ n onionskin paper produced domestically [often used metaphorically in connexion with a sharp fellow or some diaphanous material]

ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲ n being rich enough to be decked with jewellery.

ရွှေထမင်း n confectionery made of glutionous rice and jaggery.

ရွှေထီး n ceremonial golden umbrella.

ရွှေဒင်္ဂါး n gold coin.

ရွှေဒင်္ဂါးကြက် n Rhode Island Red [a species of fowl]

ရွှေဒင်္ဂါးပန်း n kind of marigold.

ရွှေဒင်္ဂါးရောင် n golden orange colour.

ရွှေနား n Rhode Island fowl.

ရွှေနွယ် n dodder plant.

ရွှေပုဇွန်ခြောက် n superior quality dried prawns.

ရွှေပေ n 1 gold parchment./2 royal order written on palm leaf.

ရွှေပဲ n green peas.

ရွှေပေါ်မြတင် adv [handle sb] with kid-gloves; in the manner of placing some one on a pedestal.

ရွှေပိုးကောင် n Spanish fly cantharis; blister beetle.

ရွှေပန်း n 1 yellow ginger lily./2 male genitals.

ရွှေပန်းထိမ် n goldsmith.

ရွှေပိန်း adv [cover] completely with gold.

ရွှေပိန်းချ v gild; cover completely with gold leaf.

ရွှေပိန်းပေ n packet of palm leaf manuscript With gold painted edges.

ရွှေပြါးခတ် v beat gold pieces into gold leaf.

ရွှေပြည်စိုး n 1 the common iora./2 official registrar of immoveable property [in trhe days of Myanmar kings.]/[informal] ring-finger.

ရွှေပွတ် v rub gold off from pagodas, etc with wax blocks.

ရွှေဖရုံ n pumpkin.

ရွှေဖလားရောင် n light orange colour.

ရွှေဖီ n superior quality tea.

ရွှေဖြူ n platinum.

ရွှေဘိုချဉ်ပေါင် n Bombay hemp.

ရွှေမင် n gold paint; gold ink.

ရွှေမျဉ်းဓမ္မသတ် n laws codified by King Thalun.

ရွှေမျဉ်းပေ n packet of palm leaf manuscript With gold painted edges.

ရွှေမှောက် n [arch] 1 august personage./2 Lord Buddha./king

ရွှေမှုန့် n fine gold dust.

ရွှေရတု n golden jubilee. [lit trans from Eng]

ရွှေရေငွေရေ n water with gold, silver and jewellery immersed in it for auspicious use.

ရွှေရေး adj gold painted.

ရွှေရင်အေး n cool sweet drink prepared from sago, gelatine, sugar and coconut milk.

ရွှေရည်စိမ် adj 1 gold-plated./2 [fig] fake; not Genuine.

ရွှေလမ်းငွေလမ်းဖောက် v [fig] establish cordial relations.

ရွှေလှော် n purified gold.

ရွှေလှောင်စက္ကူ n thin paper used to separate sheets of gold leaf.

ရွှေသား n solid gold.

ရွှေအပ် n variety of small, very hot chilli.

ရွှေ့ v 1 move or shift sth./2 postpone.

ရွှေ့ဆိုင်း v postpone.

ရွှေ့ပြောင်း v move or shift from one place to another.

ရွှဲ adj wet; soaked.

ရွှဲ n choral response at the end of an antiphonal chant when singing.

ရွှဲလိုက်ရတု n verse recited during procession in the no vitiation ceremony.

ရွှံ့ n mud; clay.

ရွှံ့ကာ n mud-guard.

ရွှံ့ညွှန် n mire.

ရွှံ့နွံ n deep mire; deep mud.

ရွှံ့နှစ် n mud.

ရွှံ့ပုပ် n mud that smells.

ရွှံ့ပွက် n puddle.

ရွှံ့မီးတောင် n mud volcano.

ရွှင် v 1 be joyful; rejoice./2 be plentiful; abound.

ရွှင်ပျ v bejoyful; be merry

ရွှတ် v jest; joke.

ရွှတ်ခနဲ adv in no time.

ရွှတ်နောက်နောက် adv playfully; jokingly.

ရွှန်း adj bright; shining; brilliant [as of light].

ရွှန်းရွှန်းေ adv effusively.

ရွှန်းရွှန်းစားစား adv [look at sb] unblinkingly with great appreciation.

ရွှန်းရွှန်းတောက် adj bright; shining.

ရွှပ်ပက် adj effusively.

ရွှမ်း adj succulent; juicy.

လ n 1 moon./2 month.

လ n 1 twenty-eighth letter of the Myanmar alphabet./2 symbol for ellipsis.(part)1 particle used as an abbreviated form of particles./2 particle prefixed to verbs for emphasis or euphony.

လကေ်ဝခံ v [fig] 1 be dependent upon sb’s largesse./2 accept someone’s patronage.(n)person who receives handouts.

လကေ်ဝစာ n handout.

လကေ်ဝှ့ n boxing.

လကေ်ဝှ့ထိုး v box.

လကြတ် v [of the moon] be eclipsed; have a lunar eclipse.

လကွေး n crescent

လကွယ် n the last day of waning on which the moon is not visible; new moon.

လကွယ်နေ့ n new moon day.

လခ n monthly salary or pay.

လခစား n worker on payroll; salary earner; salaried worker.

လချေး n 1 mica./2 talc(sheet).

လချုပ် adj end-of-the-month

လခြမ်း n half moon; crescent.

လခြမ်းဆိုင်း n crescent shaped Mon musical instrument with graduated gongs.

လခွဲ n half a month.

လငပုပ်ဖမ်း v [of the moon] be eclipsed; have a lunar eclipse.

လစာ n monthly emoluments.

လစာနှုန်း n salary scale; pay-scale.

လစာရင်း n basic pay or salary.

လစား v 1 [of passing days] turn into months./2 [of a coconut] have only the bare shell beneath the husk./[of an areca nut] have a blackened core.

လစဉ်ကြေး n monthly subscription; monthly fees.

လဆိုင်း n system of deferring settlement of loan or credit by the month(s)specified.

လဆုတ် n waning of the moon.{ La.hsou’ }(v)[of the moon] wane.

လဆန်း n waxing of the moon. {la.hsan:}(v)[of the moon] wax; [of the moon] begin.

လဇ္ဇီပေသလ n monk who adheres strictly to the Vinayas.

လတာ n mud flats.

လတံ့ p postpositional marker suffixed to a verb to indicate a statement presaging some event.

လထီးဆောင်း v [of the moon] have a partial halo.

လထပ် v intercalate month in the lunar year to coincide with the solar year.

လထွက် n moonrise.

လဒူမုန့် n sweetmeat of Indian origin in the form of a ball.

လပေါ်သရေ adv in a slovenly or slip-shod manner.

လပို့ n hump

လပိုင် n dolphin.

လပြည့် n full-moon.

လပြည့်နေ့ n full-moon day.

လပြည့်ဝန်း n moon at its fullest.

လပြန်တိုး n loaning system which requires the borrower to repay the loan plus interest at the end of the month.

လမု n kind of bamboo fish trap laid across tidal creeks.

လမု n mangrove. Sonneratia caseolaris.

လမဲ့ n kind of small tree growing in brackish areas. Sonneratia alba.

လမက် n second generation ratoon(of sugar-cane).

လမက် n small tree growing in brackish areas. Avicennia alba.

လမိုက်ရက် n latter days of the waning moon.

လမိုင်း n 1 paddy land belonging to the royalty./2 cultivators working on such paddy land./guardian နတ် to be propitiated for success in cultivation, hunting and performing arts.

လမိုင်း n first generation ratoon [of sugar-cane].

လမိုင်းကပ် v 1(of an undertaking)proceed well; gain momentum./2 be appropriate, suitable, compatible [often used in the negative sense].

လမိုင်းနတ် n (n)1 paddy land belonging to the royalty./2 cultivators working on such paddy land./guardian နတ် to be propitiated for success in cultivation, hunting and performing arts.

လမုန့် n kind of sweet pastry.

လမယ် n unit of dry measure equivalent to 1/တင်း or 1/ပြည်

လမျက် n one half of one

လမြူ n one quarter of one

လမွတ် n horse mango.

လယ n measure of time equivalent to ten finger snaps.

လရောင် n moonlight.

လရောင်ခြည် n moonbeam.

လလယ်ယုန်ဆံထုံး n kind of hair-do fashionable up to ကုန်းဘောင် period.

လသာ v [of the night] be bright with moon-light.

လသာခန်း n room adjoining လသာဆောင်

လသာဆောင် n roofless balcony of a house.

လသာမှန်အိမ် n hanging lantern.

လသာရက် n days before and after the full-moon when nights have longer stretches of moonlight.

လသား n child, animal or plant of less than a year in age.

လဟာ n 1 open space; glade./2 expanse of water land, etc./open skies./[of sea] a swell.

လဟာပြင် n 1 open space; glade./2 expanse of water land, etc./open skies./[of sea] a swell.

လဟာပြင်ဇာတ်ခုံ n open air theatre.

လဟာပြင်ဈေး n open air market.

လဟု n sound having a duration of one; lightly stressed sound.

လဟုသံ n lightly stressed sound; lenis.

လအိမ်ဖွဲ့ n [of the moon] have a halo.

လာ v 1 come./2 be cited(in scriptures or authoritative works)./come up to more than expected.(part)work suffixed to a verb to convey the notion of beginning sth(equivalent in usage to verbs’ begin’, start’, etc)

လား n mule.

လား part sentence final denoting interrogation or excl ation.

လား v 1 reach./2 go(part)1 numerical classifier for counting races in a contest consisting of a series of cart or boat races.

လားရာဂတိ n the next existence.

လားလား int word interjected at some unexpected turn of events.

လားလားမျှ adv entirely; completely; absolutely(used in negative statements)

လားဟူ n ethnic group speaking a kind of Tibet-Myanmar, and inhabiting parts of the eastern Shan State.

လိလိ part particle conveying the sense ‘highly’, ‘eminently’ [usually suffixed to the particle’ to denote ‘fully’, ‘completely’, ‘entirely’, and the particle, to denote ‘verging upon’, ‘be synonymous with’.

လီ part numerical classifier for counting multiples, frequencies.

လီဆူ n one of the Kachine ethnic groups inhabiting parts of the northern Kachin State.

လီဆယ် v fabricate; prevaricate.

လီတာ n litre. [fr liter]

လီဒါ n [printing] leaders. [Eng leaders]

လီဗာ n 1 lever [of machines]./2 accelerator [of motor vehicles]. [Eng lever]

လီး n the male organ of copulation in higher vertebrates, homologous with the clitoris. In mammals, it also serves as the male organ of urinary excretion; penis

လု part particle suffixed to verbs to convey the meaning of “nearly”, “about to”.

လု v 1 take by force; rob; usurp; snatch./2 vie for jostle to gain an advantage.

လုထူး n person who is out of the ordinary; singular person.

လုနီးပါး part particle suffixed to verbs to convey the meaning of “nearly”, “almost”.

လုမတတ် part particle suffixed to verbs to convey the meaning of “nearly”, “almost”.

လုယက် v take by force; rob; usurp; snatch.

လုယက်မှု n robbery.

လုလင် n young man; youth; lad.

လုလင်ကျော် n tree, the roots of which are ground into a paste and used for relieving aches and pains. Cinnamomum ob tusifolium.

လုလင်တိုင် n post on လှော်ကား to hang battle drums or gongs.

လုလင်ပြန် n about eleven p m(when young men come home after gallivanting about).

လူ n 1 man; homo sapiens./2 male./one’s man; one’s supporter or servitor./people in general./thief; burglar.

လူ v [of smoke, tendrils, glory, etc] rise, climb, mount.

လူကလေး n young boy; endearing term used by parents for their son.

လူကဲခတ် v size sb up.

လူကောင် n 1 physique; build; body structure./2 corpse.

လူကောင်း n decent person; person of good character.

လူကုံထံ n affluent person.

လူကျယ် n 1 bossy person./2 bully.

လူကြီး n 1 adult; grown-up; elderly person./ 2(of home, community, department, etc)elder, or responsible person; leader; dignitary.

လူကြီးစာ n easily digestible food; food for the elderly.

လူကြီးစိတ် n mature mind.

လူကြီးစုံရာ n [of engagement or marriage ceremonies] full complement for parents and elders.

လူကြီးမိဘ n elders revered as one’s parents.

လူကြီးလူကောင်း n gentleman; person of dignity and character.

လူကြီးလူကျယ် n bumptious person.

လူကြီးလုပ် v lead; act the man; play the man.

လူကြီးသူကြီး n elders deserving respect and reverence.

လူကြီးသူမ n 1 elders deserving respect and reverence./2 old person who can hark back to the long past; old and sagacious person.

လူကြောင် n peculiar person; idiosyncratic person; odd ball.()

လူကြမ်း n 1 ill-mannered and uncouth person; strong and tough person./2 villain; tough guy(in plays or film).

လူကြုံ n chance messenger.

လူခံ n resident of a certain locality on whom one can depend; sponsor.

လူချစ်လူခင်ပေါ v be popular with; be well-like by.

လူချမ်းသာ n wealthy person; rich person.

လူခြေတိတ် v [of traffic] cease; subside.

လူခြောက် n foetus papyraceus; desiccated foetus.

လူခွဲ n person to act in one’s stead; person who deputizes for another; understudy.

လူခွန် n capitation tax; poll tax.

လူငယ် n youth

လူငှါး n 1 hired hand./2 tenant.

လူစလူန n 1(a person’s)potential; ability./2 glimpse of a person(usually used in the negative form).

လူစား n 1 type of person./2 substitute; stand in ./lu as;/[of rivers, lakes)be notorious for drowning accidents.

လူစားထိုး n place a substitute in someone’s stead.

လူစီးတွဲ n passenger coach [of trains].

လူစု n 1 group of persons.(n)/(n)/2 group of persons of common interest or purpose.

လူစုခွဲ v [of a crowd] disperse.

လူစုလေူဝး n throng or assembly; crowd.

လူစေ့တက်စေ့ n each and everyone.

လူစော်မနံ v be still callow.

လူစိုက် v contribute one’s service as part of an investment; supply manpower.

လူစစ် v 1 check attendance./2 screen individuals according to required qualifications./[of a crowd or gathering] thin out; dwindle in number.

လူစဉ်မမီ v be stunted in physique or deficient in faculties; be below norm.

လူစဉ်မီ v [of social attributes] be of standard.

လူစိတ် n humane feelings.

လူစိမ်း n stranger.

လူစုံတက်စုံ n full complement.

လူစွာ n officious person.

လူစွမ်းကောင်း n hero.

လူစွမ်းလူစ n ability; prowess.

လူဆိုး n 1 lawless person./2 bad character.

လူဆင်းရဲ n the poor and the indigent.

လူညွန့်ကျိုး v [of one’s potentials for progress and develo ent, dignity, reputation, chastity)be d aged.

လူညွန့်ခူး v exploit others.

လူညွှန့်တုံး v [of one’s potentials for progress and develo ents, dignity, reputation, chastity)be ruined.

လူတော n exceptionally gifted person.

လူတော n society; public; crowd.

လူတစ်လုံးသူတစ်လုံး n [become] a somebody.

လူတန် n useless person.

လူတွယ်ကျယ် n officious person; busybody puffed up with self-importance.

လူထု n the mass; the people.

လူထုနည်း n mode of operation with mass participation.

လူထုပညာရေး n mass education.

လူထွက် v leave a religious order and become a lay person./lu dwe’/word suffixed to some nouns to indicate former status in a particular society or profession [equivalent in usage to the prefix ‘ex-‘]

လူနာ n patient; the sick.

လူနာတင်ကား n ambulance.

လူနာတင်ယာဉ် n ambulance.

လူနာမှတ်တမ်း n temperature chart.

လူနေမှုစနစ် n social system.

လူနေမှုအဆင့်အတန်း n standard of living.

လူနေအိမ်ခြေ n number of dwellings in a settlement, region, area, etc.

လူနိုင် n either of the two persons who are familiar and friendly enough for one to take liberties with the other.

လူနည်းစု n the minority.

လူပါး n /(n)1 sharp and perspicacious person./2 person who knows which side of his bread is buttered; sharp person.

လူပါး v be insolent; be cheek; be impudent; have the effrontery.

လူပေလူတေ n heedless, reckless person.

လူပေါ n simpleton; person who is susceptible to flattery.

လူပေါ်ကြော့ n playboy; man about town.

လူပေါ်လူဇော် n opportunist; self-seeker; person who practices one-u anship.

လူပို n [of person] supernumerary.

လူပေါင်းဆံ့ v get on well with people; mix well; be sociable.

လူပိန်း n layman; the uninitiated.

လူပုံ n appearance, bearing, behaviour, mien [of a person]

လူပုံ n audience; crowd.

လူပုံးလူပန်း n appearance, bearing, behaviour, mien [of a person]

လူပျို n 1 bachelor./2 boy who has reached the age of puberty.

လူပျိုကြီး n bachelor past marriageable confirmed bachelor.

လူပျိုခေါင်း n leader of a group of bachelors in village or ward.

လူပျိုစကားပြော v made advances to; make a pass at.

လူပျိုနာ n venereal disease.

လူပျိုပေါက် n male adolescent; stripling.

လူပျိုရံ n best man.

လူပျိုလုပ် v 1 [of an adolescent boy] assume the airs of a grown man./2 [of a married man] try to pass himself off as a bachelor.

လူပျိုဟိုင်း n elderly bachelor.

လူပျို့လှည့် v pay court to; go a courting.

လူပျက် n bad character.

လူပြောသူပြော n 1 public criticism; public censure./2 hearsay; the talk of the town.

လူပြက် n jester; comic; clown.

လူပြောင် n 1 jester; buffoon./2 opulent person. {လူမွဲပြောင်၊ လူမွဲ}

လူပြတ် n [of a road or place] be deserted; be desolate./2 [of attendance] come to a stop; cease.

လူပြန်တော် n ex-monk.

လူပြိန်း n layman; the uninitiated.

လူဖလံ n person of small structure; runt.

လူဖြစ် v 1 grow up to be a man./2 attain proper station or position in life.

လူဖြစ်ကျိုးနပ် v find life worth-while.

လူဖြစ်ရှုံး v be unable to enjoy the normal privileges of life.

လူဗလံ n person of small structure; runt.

လူဘော်ဝင် v come of age.

လူမမာ n person in poor health; invalid.

လူမမည် n minor; child.

လူမိုက် n 1 silly, stupid person./2 [street, village] tough.

လူများစု n the majority.

လူမျိုး n 1 race; nationality./2 nation/type [of people]; character.

လူမျိုးကွဲ n 1 person of a different race./2 person of a different nationality; a foreigner; alien.

လူမျိုးခြား n person of a different nationality; a foreigner; alien.

လူမျိုးစု n ethnic group.

လူမျိုးစုလွှတ်တော် n Chamber of Nationalities.

လူမျိုးတစ်ရာ့တစ်ပါး n general term for all the races of the world.

လူမျိုးရေး adj racial.

လူမြင်ကွင်း n public place; place too public.

လူမွေး v 1 recruit and groom henchmen./2 build up potential replacements.

လူမွေးလူတောင် n state of being able to stand on one’s own feet.

လူမွဲ n destitute; penniless, moneyless person; impoverished person.

လူမွဲစာခံ v plead insolvency.

လူမှု n social duties and obligations.

လူမှုဆက်ဆံရေး n public relations; social relations.

လူမှုတော်လှန်ရေး n social revolution.

လူမှုဖူလုံရေး n social security.

လူမှုရေး n social duties and obligations.

လူမှုရေးသိပ္ပံ n social sciences.

လူမှုဝန်ထမ်း n social service.

လူမှန်းမသိ v 1 be too young to understand./2 behave callously towards one’s elders or betters./be oblivious to the world.

လူမှန်းသိ v [of infants] reach an age when he is able to identify the people around him.

လူမှန်းသူမှန်းမသိ v 1 be too young to understand./2 behave callously towards one’s elders or betters./be oblivious to the world.

လူယောင်ပြ v make one’s presence noticeable.

လူယုတ်မာ n knave; rake; wicked and evil person.

လူယုံ n trusted person; confidant.

လူယုံသတ် v be betrayed by one’s trusted person or confidant.

လူရတက် n well-to-do person.

လူရာဝင် v attain social acceptance; attain social standing.

လူရာသွင်း v extend social recognition to sb.

လူရေးပြ v show off oneself.

လူရေးလူရာ n matters concerning social dealings.

လူရေးသာ v be better than others in social dealings.

လူရိုသေရှင်ရိုသေ n respectability.

လူရိုး n 1 honest and upright person./2 simple person.

လူရိုးလူအ n naïve or artless person.

လူရင်း n sb one can trust and rely on.

လူရည် adj worldly wise; sophisticated.

လူရည်ချွန် n 1 person of outstanding attainments./2 outstanding student or student of distinction.

လူရည်တတ် n well-to-do person.

လူရည်လူစ n [of person] potential; promise.

လူရည်လည် v [of person] be smart; be canny; be savvy.

လူရည်သန့် n well-bred person; person of good breeding.

လူရမ်း n rash and way ward person.

လူရွတ် n willful and temerarious person.

လူရွယ် n young man.

လူရွှင်တော် n comedian.

လူရွှတ် n wag.

လူလားမြောက် v come of age.

လူလူသူသူ adv [live] decently.

လူလေလူလွင့် n vagrant; vagabond; tramp.

လူလေး n young boy; endearing term used by parents for their son.

လူလည် n 1 slicker./2 astute person.

လူလည်လုပ် v act clever; practice one-u anship.

လူလတ် n middle aged person.

လူလုပ် v 1 lead a life decent enough to be accepted by society./2 uphold one’s dignity and integrity.

လူလိမ် n crook; swindler; cheat; confidence trickster.

လူလိမ္မာ n person of good character.

လူလိမ်လူကောက် n crook; swindler; cheat; confidence trickster.

လူလုံးပြ v show or display oneself to attract attention.

လူလုံးလူထည် n body structure; physique.

လူလုံးလူပေါက် n body structure; physique.

လူလုံးလူဖန် n body structure; physique.

လူလွတ် n 1 unmarried person./2 person at large.

လူလွန်မသား n 1 [rare] distinguished son of a distinguished mother./2 [derog] son of a nymphomaniac./superman

လူဝါး v be insolent; be cheeky; be impudent; have the effrontery.

လူဝံ n ape.

လူဝင်စား n person reincarnate.

လူဝင်ဆံ့ n a good mixer.

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး n immigration.

လူဝင်လူထွက် n immigration and emigration; comings and goings.

လူဝတ် n 1 layman’ garb; civilian clothes.(adj)/(v)be a good mixer./2 layman.

လူဝတ်ကြောင် n motley garb of layman.

လူဝတ်လဲ v discard the garb of religious order; become a layperson again.

လူသာမန် n ordinary human being; everyman.

လူသား n 1 human; mankind./2 human flesh.

လူသိရှင်ကြား adv openly; publicly.

လူသူ n people in general; humanity the people.

လူသူတော် n white-robed religious devotee.

လူသူလေးပါး n 1 four classes of society./2 people from all walks of life./people in general.

လူသေမှု n [law] manslaughter; culpable homicide not amounting to murder.

လူသိုက် n group [of people]; band; clique.

လူသတ်မှု n [law] homicide; murder.

လူသွားလူလာ n traffic in general; pedestrian traffic.

လူသွက် n quick and alert person.

လူသွမ်း n profligate; scoundrel.

လူဟုတ် n quite a man [in a certain group or set of people].

လူအလူန n blockhead; dullard.

လူအား n 1 person with on definite responsibility./2 human labour; manpower.

လူဦးရေ n 1 population./2 number of people [in a household, at meetings, etc]

လူအေး n quiet, unassuming person.

လူအို n 1 old person; the aged./2 married man.

လူအင်အား n manpower.

လူအန္ဓ n ignor us; dolt.

လူ့ကျင့်ဝတ် n ethics; morals; rules of conduct.

လူ့ပေါက်ပန်း n person whose handsome appearance belies his lack of ability and character.

လူ့ပြည် n mundane world; earthly world [as distinguished from the celestial world]

လူ့ဘောင် n human society.

လူ့လောက n human society.

လူ့အဖွဲ့အစည်း n human society.

လူး n common millet. Panicum millaceum.

လူး v 1 smear; besmear; daub./2 be smeared./writhe./roll; wallow.(n)1 man made shallow pond for buffaloes to wallow in wallow./ 2 man made pit at the edge of a creek to trap fish./ excavation into the side of the hills following the gem-bearing vein.(adj)[arch] youthful.

လူးကျင်း n man made pit at the edge of a creek to trap fish.

လူးဆေး n medicaments such as salve, liniment, embrocation, etc.

လူးတား n 1 hawser; two-rope; tow-line for boats, barges and rafts./2 kind of Myan r lyric poem linked by beginning a stanza with the first part of the last line of the preceding stanza.

လူးတားကြိုး n 1 hawser; two-rope; tow-line for boats, barges and rafts./2 kind of Myan r lyric poem linked by beginning a stanza with the first part of the last line of the preceding stanza.

လူးတားပေါက် v manually tow a boat or raft upstream, in stages.

လူးတွင်း n 1 man made shallow pond for buffaloes to wallow in wallow./ 2 man made pit at the edge of a creek to trap fish./ excavation into the side of the hills following the gem-bearing vein.

လူးရွေပေါ် n router; routing plane.

လူးလာ adv to and fro.

လူးလာခေါက်ပြန် adv to and fro; back and forth.

လူးလာခတ် v shuttle; oscillate.

လူးလဲထ v [from a prone position] get on one’s feet unsteadily and with effort; roll about and get up.

လူးလိမ့် v 1 [of ships and aircraft] be pitching and tossing; be yawing./2 [of living things] toss and roll.

လူးလွန့် v 1 stir; budge./2 be animated; be stirred; become impassioned.

လူးလှိမ့် v writhe; toss and turn.

လူးအိုင် n wallow.

လေ n 1 air; breeze; wind; gas or wind in the body./2 words; empty talk; gas [colloq]./ [of speaking, singing or writing] style of delivery; tone.(v)1 be wasted./2 [of wind] wander./ wander about aimlessly.

လေ part 1 particle suffixed to a verb, noun or another particle to convey a not of resignation./2 particle used as a sentence final marker to denote persuasion./particle used as a sentence final marker to denote emphasis.

လေݡ,င် v 1 store up for future use./2 shut up in an enclosure.(adj)close or stuffy(of atmosphere or room).

လေကတော့ n whirlwind; cyclone.

လေကာ n windbreak.

လေကာမှန် n windscreen; windshield.

လေကင်း n flatulence.

လေကောင်းလေသန့် n fresh air.

လေကုန် v waste one’s words or breath.

လေကျ v [of winds] blow violently.

လေကျောက်ချ v drop anchor on the leeward side or in a place sheltered from the storm.

လေကျင့်ထိုး v suffer from the sharp stabs of pain within the abdomen or the thorax.

လေကျစ် v [of gases in the abdomen] be localized.

လေကြီးမိုးကြီး n rain storm.

လေကြော n 1 air current; stre of air./ 2 talk [especially a windy one].

လေကြို့တက် v hiccup; hiccough.

လေကြောင်း n 1 direction of the wind./ 2 flight path or course of an aircraft./ . airway./aviation.(adj)aerial.

လေကြောင်းကျ v be in a draughty spot.

လေကြောင်းချီ adj [mil] airborne.

လေကြောင်းစာပို့ n air mail.

လေကြောင်းပြ n 1 aeronautical navigator. Wind vane.

လေကွယ် n lee-side; leeward side.

လေကြွား n boaster; braggart.

လေခံ v 1 suffer from flatulence./ 2 go for an airing.

လေခို v 1 sprain./2 [of air] be trapped./ [of ship] lie to; take refuge from storm.

လေခေါင်းအုံး n air pillow.

လေချူ v [of air in pumps] bleed; prime.

လေချို n 1 gentle breeze; zephyr./ 2 [fig] dulcet tones.

လေချိုသွေး v persuade by soft words; wheedle; soft-soap; smooth talk.

လေချဉ် n gas eructated when belching.

လေချဉ်တက် v belch.

လေချုပ် v suffer from retention of gases in the stomach.

လေချွန် v whistle.

လေငန်း n paralysis [of limbs]

လေငြိမ် v 1 [of gas in the body] subside./ 2 [of wind] be calm.

လေစကြာ n pin-wheel.

လေစာ n food which induces acidity.

လေစီးကြောင်း n air current.

လေစိုင် n air mass.

လေစစ် n air filter.

လေစုန် n tailwind. /lei soun/fart; break wind.

လေစိမ်း n raw breeze.

လေဆာရောင်ခြည် n laser beam.

လေဆေး n carminative.

လေဆင်နှာမောင်း n tornado.

လေဆန် v [of gas in the abdomen] rise.

လေဆိပ် n airport.

လေညာ n windward.

လေညင်း n breeze; zephyr.

လေညင်းခံ v go for an airing.

လေညွှန်တံ n wind vane.

လေတာ n wind-swept area.

လေတံကူ n flatulence.

လေတံကျင် n flatulence.

လေတံခွန် n 1 kite.(n)/(n)parenthesis; round bracket/2 wind sock.

လေတံစို့ n sharp pain caused by flatulence.

လေတက် v [of gas in the abdomen] rise.

လေတစ်လုံးမိုးတစ်လုံး adv [talk] with a high and mighty manner, grandiloquently.

လေတိတ် v 1 [of gas in the body] subside./ 2 [of wind] be calm.

လေတပ် n air force.

လေထ v 1 become windy./2 [of gas in the abdomen] become agitated.

လေထီး n parachute.

လေထု n atmosphere.

လေထုဖိအား n atmospheric pressure.

လေထိုး v 1 inflate [tyre, balloon, etc]; pump in air./2 suffer from flatulence.

လေထိုးတံ n inflater [ bicycle or motor car tyre pump].

လေထန် adj windy; gusty.

လေထွား v boast; brag.

လေနာ n flatulence.

လေနီကြမ်း n dust storm.

လေနိပ် v [of flatulence] subside.

လေနိမ် v [of flatulence] subside.

လေပ n 1 hot air./2 heartburn.

လေပူထ v suffer form heartburn.

လေပေးဖြောင့် v hit it off well in conversation.

လေပေါ n [colloq] talkative person; gasbag wind-bag.

လေပေါက် n 1 vent./2 manner of saying things.

လေပုန်း n 1 unexpected blast of wind./ 2 fart,

လေပျော့ n soft and gentle tone [of speech]

လေပြေထိုး v 1 [dr a] request the orchestra for an interlude./2 [of one of two quarreling persons] use conciliatory words.

လေပြေသိမ်း v [drama] play the finale.

လေပြည် n gentle breeze; zephyr.

လေပွ n suffer from flatulence.

လေပွေ n whirlwind.

လေပြွန် n 1 windpipe; trachea./2 air duct.

လေဖိအား n 1 [climatology] pressure; atmospheric pressure./2 air pressure.

လေဖော v [colloq] talk a lot. /lei bo:/oedema.

လေဖို v /(n)1 primus stove./2 bellows.

လေဖမ်းဒန်းစီး v blow up an account of sb or sth form mere hearsay.

လေဖျဉ်း n tympanites.

လေဖြတ် v suffer form paralytic stroke.

လေဖြန်း v 1 [of a part of the body] swell [as if it were caused by internal gaseous pressure]./2 try to gull sb by talking glibly.

လေမိ v 1 [of kites] ride the current./2 suffer a paralytic stroke./be pleasantly caught in sb’s[captivating] scintillating talk.

လေမီးဖို n air pressure stove; primus stove.

လေမုန်တိုင်း n storm or cyclone.

လေမွေ့ရာ n air mattress.

လေမှုတ်စက် n compressor.

လေယူလေသိမ်း n enunciation and intonation.

လေယာဉ် n aircraft.

လေယာဉ်ကွင်း n airfield; airstrip.

လေယာဉ်တင်သင်္ဘော n aircraft carrier.

လေယာဉ်ပျံ n airplane; aero plane.

လေယာဉ်ပျံကွင်း n airfield; airstrip.

လေယာဉ်ပျံဖိနပ် n sandals; slippers.

လေယာဉ်မောင်း n airline steward; male flight attendant.

လေယာဉ်မယ် n air hostess; stewardess.

လေယာဉ်မှူး n [aircraft] pilot.

လေယပ် n punkah or fan.

လေရဟတ် n 1 electric fan./2 windmill.

လေရူး n wayward or capricious wind.

လေရောဂါ n ailment caused by flatus.

လေရှူငါး n lungfish.

လေရှူမြစ် n aerial root.

လေရှည် v be long-winded.

လေလံ n auction. [Hindu nilam]

လေလံခေါင်း n auctioneer.

လေလံဆွဲ v bid at an auction sale.

လေလံဈေး n the highest bid [price] at an auction sale.

လေလံတင် v put sth up for auction.

လေလံပစ် v auction off.

လေလံပွဲ n auction sale.

လေလည် v break wind; fart.

လေလမ်း n 1 air route./2 [phonet] air passage.

လေလုံးထွား v boast; brag.

လေလွင့် v 1 [of mind] be unstable; wander./ 2 be a vagrant, tr p./go to waste.

လေလွင့်ပစ္စည်း n waste.

လေလှိုင်း n air wave.

လေလှည့် v break wind; fart.

လေဝင် v sprain one’s knee, ankle or elbow.

လေဝင်ပေါက် n 1 vent./2 manner of saying things.

လေသလပ် v air out; give sth an airing.

လေသာခန်း n balcony.

လေသာဆောင် n open-air balcony.

လေသာပေါက် n window.

လေသာပြတင်း n window.

လေသူရဲ n air force pilot.

လေသေနတ် n air gun; air rifle.

လေသံ n 1 sound of the blowing wind./ 2 whisper./pitch or volume of voice./tone./word[uttered]; peep.

လေသံပစ် v throw a hint.

လေသက် v fart; break wind.

လေသိုက် n lichen growing on trees.

လေသင်တုန်း n 1 fabulous wind supposed to cut things into pieces like a razor./ 2 paralytic stroke.

လေသင်တုန်းဖြတ် v die of a paralytic stroke.

လေသင့် v 1 be in the direction of the wind; be downwind from sth./2 hit it off well in conversation.

လေသန် adj 1 windy; gusty./2 boastful; windy [fig].

လေသွန် n [of palace] window.

လေဟာနယ် n vacuum.

လေဟာပြင် n 1 open space; glade./2 expanse of water land, etc./open skies./[of sea] a swell.

လေဥ n parthenogenetic egg.

လေအေး n 1 cool or cold air./2 gentle tone.

လေအေးစက် n air conditioner.

လေအောက် n downwind.

လေ့ part word used in calling pigs.

လေ့ v practice; acquire a habit; become a accustomed to; take interest in:(part)1 particle suffixed to a verb to denote a habit./2 particle used as a sentence final marker for euphonic effect.

လေ့ကျက် v make a through study.

လေ့ကျင့် v 1 practise./2 train.

လေ့ကျင့်ခန်း n exercise.

လေ့လာ v study; observe.

လေ့လာရေးခရီး n study tour; excursion; field trip.

လေ့လာသူ n observer.

လေး adj 1 heavy./2 slow; dull; sluggish./ dull in mind./[of responsibility, sin] bigger; greater./salty.

လေး n 1 bow; crossbow; pellet bow; catapult. 2 leaf-spring.

လေး n four.

လေး part contraction of ကလေး

လေး part word used as ending in lyric poems and the like for euphonic effect.

လေး v attach importance to; pay attention to; care.(part)numerical classifier used in connexion with multiples or in replicate, parts of a ratio.

လေးကောင်ဂျင် n 1 top with four sides bearing pictures of four animals [I e cock, eel, frog and hog]/2 g bling g e played with.

လေးကြိုး n 1 bowstring./2 [maths] chord.

လေးကွက်ကျား n 1 grid pattern consisting of four squares for patches./2 g e of draughts played on a board with sixteen squares arranged in four vertical and four horizontal rows./method of ploughing a paddy field in a grid pattern.

လေးကျွန်းကြာခိုင် n bulbous plant bearing large, showy flowers.

လေးခင်း n 1 exhibition of archery skills. 2 [theatre] musical accompaniment for an archery scene.

လေးခင်းဆိုင်း n 1 exhibition of archery skills. 2 [theatre] musical accompaniment for an archery scene.

လေးခင်းပြ v 1 [theatre] perform an archery dance./2 [fig] show one’s anger by grotesque movements of the hands and feet.

လေးချိုး n kind of four stanzaed verse.

လေးချိုးကြီး n grand version of လေးချိုး

လေးခွ n catapult for shooting with clay pellets; slingshot()

လေးခွမြက် n kind of grass.

လေးစား v respect; revere; have respect for.

လေးစိတ်ကွဲ v be split into four parts.

လေးစိတ်လေးမြွှာကွဲ v be broken into fragments.

လေးစပ်လှည့် v plough a paddy field twice length wise and twice breadth wise.

လေးဆစ် n kind of four stanzaed verse.

လေးဆစ်သဖြန် n kind of လေးချိုး verse which can be sung to music.

လေးညှို့ n 1 bowstring./2 [maths] chord.

လေးညှင်း n clove. Syzygium aromaticum.

လေးညှင်းပွင့် n clove.

လေးညှင်းရောင် n clove colour; reddish brown.

လေးတင် v 1 string a bow./2 draw the string of a bow; bend a bow.

လေးတင်ပွဲ n exhibition of skill in archery.

လေးတိုင်စင် n high platform on four posts.

လေးတွဲ adj 1 slow; indolent; lethargic./ 2 [of tone] deep and heavy; languid./ viscous./[arch] worthy of serious consideration; weighty; deep; profound.

လေးထောင့် n rectangle.

လေးထောင့်စပ်စပ် n perfect square.

လေးထွေသံကတ် n score with the fourth note as the basic note [considered to be a difficult piece].

လေးနက် adj worthy of serious consideration; weighty; deep; profound.

လေးနက် v be profound.

လေးပိုး n grip [of a bow]

လေးပေါက်သံ n [mus] fourth note.

လေးပေါက်အောက်ပြန် n method of tuning a Myanmar harp with the fourth note as the base key.

လေးပင် adj 1 slow; heavy ./2 zestful; tangy.

လေးပင်အိမ် n house with four posts on the façade [thus having three spans between the posts.]

လေးပေါင်လေးလက်ကား v be spread-eagled.

လေးပေါင်လေးလက်ဖျက် u cut off the limbs from the carcass of a cow or buffalo.

လေးပြင်လေးရပ် n the four points of the compass.

လေးပွင့်ဆိုင် adv involving four parties [equivalent in usage to adjectives quadripartite’, ‘foursome’, etc]

လေးဖက်ကျယ် v win with four specified dominoes in a three-deck domain g e.

လေးဖက်ကွဲ n canter.

လေးဖက်ချ n way of hauling a horse on all fours.(v)1 rein a horse to a stop with all four legs planted squarely./2 construct a hipped-roof./square(a log).

လေးဖက်တွား v crawl on all fours.

လေးဖက်ထောက် v on hands and knees.

လေးဖက်နာ n arthritis of all four limbs.

လေးဖက်သွား n [of an infant]stage when it crawls on all fours.

လေးမျက်နှာ n the cardinal points; the four points of the compass.

လေးမြတ် v revere.

လေးလေးစားစား adv respectfully.

လေးလေးပင်ပင် adv 1 [enunciate] distinctly./ 2 [be flavoured] to a nicety./[take sth] seriously; with full consideration.

လေးလံ adj 1 heavy; ponderous./2 heavy and listenless.

လေးလုံးကွဲ adv [speak] distinctly.

လေးလုံးခြောက်ဖက် adj [of person] burly; stout; buxom.

လေးလုံးစပ် n kind of verse with four syllables in a foot.

လေးလုံးမကွဲ v speak indistinctly; mumble.

လေးလုံးလေးဖက် adj [of person] burly; stout; buxom.

လဲ n 1 silk cotton tree; kapok.

လဲ part [colloq] final particle of interrogative sentence collocating with initial particles.

လဲ v exchange./2 change.

လဲ v fall down [from a standing or sitting position]; topple.

လဲမွေ့ရာ n mattress stuffed with silk cotton [kapok]

လဲမှို့ n 1 silk cotton or kapok. silk cotton; kapok./2 silk cotton from the red silk cotton tree.

လဲလူ n kind of edible medicinal plant.

လဲဝါ n 1 silk cotton; kapok./2 kapok or silk cotton tree.

လဲဝါ n 2 silk cotton[kapok]

လဲ့ adj limpid; clear.

လဲ့လဲ့ adv wearily; weakly.(part)particle suffixed to certain adjectives to denote a lighter hue.

လော n 1 kind of bird’s cage./2 bird trap holding a decoy bird.

လော v 1 hustle or hurry sb to act quickly./ 2 be in too much of a hurry.(part)1 numerical classifier for counting the number of times./2 [formal particle suffixed to a noun to denote interrogation.

လောက n the world.

လောကကုတ္တရာ n the way to escape from worldly desires and attachments.

လောကကြောင်း n worldly affairs; secular affairs.

လောကငရဲ n hell on earth; sufferings or torments in the present existence.

လောကဇော n greediness.

လောကဇာတ်ခုံ n [poetic] the world, the stage on which mankind play diverse roles.

လောကဓံ v way to of the mundane world [in which gain and loss, fame and dishonour, praise and blame, happiness and suffering are the facts of life].

လောကဓာတ် n the world; the cosmos; the universe.

လောကဓာတ်ကျောင်း n [obs] lay school as against Buddhist monastic school.

လောကဓာတ်ပညာ n [obs] science; subjects taught in လောကဓာတ်ကျောင်း.

လောကဓမ္မတာ n sth which occurs as a matter of course; sth which is to be expected in life; sth inevitable.

လောကနီတိ n Buddhistic instructions in ethics.

လောကနတ် n 1 deity revered by the world./ 2 celestial being note for peacemaking, usually depicted in dancing posture with the feet holding timing cymbals.

လောကနိဗ္ဗာန် n paradise on earth.

လောကပါလတရား n deterrent principles of shame and fear which guard the world from falling into chaos.

လောကဗျူဟာနတ် n nat who warns people of the imminent end of the world.

လောကရေး n social matters; worldly affairs.

လောကဝတ် n social graces.

လောကသဘာ n the way of the world.

လောကသား n man with his human failings.

လောကသင်္ကေတ n universally accepted conventions.

လောကသမ္မုတိနတ် n king by popular acclaim.

လောကီ n the secular world.

လောကီကျမ်း n treatise on worldly affairs.

လောကီပညာ n 1 the humanities and sciences. 2 occult sciences.

လောကီမှု n worldly matters.

လောကီရေး n worldly affairs and obligations.

လောကီသား n man with his human failings.

လောကေဝါဟာရ n term established through popular usage.

လောကန္တရိက် n [Myan cosmol] name of purgatory situated between

လောကျမ်း n treatise on medical treatment, in the form of questions to which answers are given in interrogative form.

လောကြီး v be hasty; be rash.

လောကွက် n 1 social graces./2 false cordiality.

လောကွက်ကျေ v be a perfect host.

လောကွက်ချော် v 1 commit oneself to oblige the other person more than one can meet./2 find someone’s thoughtful action having an adverse effect on one.

လောကွတ်လုပ် v 1 offer to oblige sb to curry favour from him./2 act polite.

လောခြင်း n 1 kind of bird’s cage./2 bird trap holding a decoy bird.

လောဆော် v egg sb on [fig]

လောဘ n greed; avarice.

လောဘဇောတိုက် v be driven or motivated by inordinate greed.

လောဘသား n man with his innate greed.

လောဘသက္ကာယ n inordinate selfishness.

လောဘက်တင် v warp a long scarf around one’s shoulder diagonally.

လောလော adv at once; immediately; most recently; just; instantaneously.

လောလောဆယ် adv for the time being; in the interim; for the present.

လောလောပူ adj fiery hot; blazing hot.

လောလောလတ်လတ် adv at once; immediately; most recently; just; instantaneously.

လောဟာ n [lit] alloy.

လော့ p [lit] postpositional marker suffixed to verbs to indicate an imperative mood.

လော့ကက်သီး n locked.

လော်ကယ်မီးရထား n local train.

လော်ဂရစ်သမ် n logarithm. [Eng logarithm]

လော်မာ v be wanton; be licentious.

လော်ရီ n lorry; truck. [Eng lorry]

လော်လည် v be wanton; be licentious.

လံ n unit of length equivalent to two yards.

လံ v 1 measure length by လံ 2 let out cattle to graze at the end of a long tether.

လံကြိုး n measuring chain.

လံတာ n size as measured with လံကြိုး.

လံပုံ n cubic measure of a pile [of sand, gravel, firewood] having on အလံ in length, breadth and height.

လံပုံထင်း n staked and measured firewood or odd timber pieces which are sold by the lot.

လံဗား adj tall; long.(n)tall man

လို p [colloq] postpositional marker indicating medium of communication used [equivalent in usage to prepositions ‘in’, ‘into’].(part)particle suffixed to a nouns to denote similarity [equivalent in usage to adverbs ‘as’, ‘like’ ]

လို v 1 want, need, lack, wish for, desire./ 2 short of a certain point of reference.

လိုချင်မျက်စိရှိ v covet.(part)particle combining with a replicated verb to convey the sense of taking a chance [equivalent in usage to ‘on the off chance’, ‘in case’, ‘in the hope of’ ].

လိုတရ v get whatever one wishes for.

လိုတိုးပိုလျှော့လုပ် v adjust things to meet the requirements.

လိုပန်းကြီး v be obsessed with desire for sth,crave sth inordinately.

လိုဘ n desires, want.

လိုရမည်ရ adv just in case.

လိုရင်း n point; essence; pith.

လိုလား v want; need; lack; wish for; desire.

လိုလားချက် n want; desire.

လိုလေသေးမရှိ adv [leave] nothing to be desired; wanting in nothing.

လိုလို part 1 particle suffixed to a noun to denote similarity [equivalent in usage to adverbs ‘as’, ‘like’ ]/2 particle suffixed to a pair of contradicting dissimilar nouns to denote uncertainty.

လိုလိုချင်ချင် adv willingly.

လိုလိုမည်မည် adv just in case.

လိုလိုလားလား adv willingly.

လိုအင် n desire; wish.

လိုအပ် v require; need.

လိုအပ်ချက် n requirement.

လို့ conj [colloq] because.(part)[colloq] 1 particle used in conjunction with interrogatives လား၊ လဲ၊ တုံး to denote immediacy./2 particle suffixed to a verb for emphasis./particle prefixed to verbs ခေါ်၊ တွင်၊ ပြော၊ ဆို to denote a reported speech.

လက် part 1 numerical classifier for counting turns in the g e of dice./2 numerical classical for counting certain elongated things.

လက် v flash; glitter; scintillate; coruscate.

လက်ကတီး n armpit.

လက်ကတော့တင် v [of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.

လက်ကတော့ထိုး v [of monks] wear the robe wrapped around the body with one end draped over the left shoulder.

လက်ကသုံး n 1 newel post/2 posts supporting the hand rail used by the manipulator of the rice pounder./[fig] general factotum; handyman.

လက်ကသုံးတောငေ်ဝှး n 1 newel post/2 posts supporting the hand rail used by the manipulator of the rice pounder./[fig] general factotum; handyman.

လက်ကား n wholesale./wholesale.

လက်ကူး v pass sth from one person to another.

လက်ကူးလက်ပြောင်း n act of passing sth from one person to another.

လက်ကောက် n bangles for arm; bracelet.

လက်ကောက်ဝတ် n wrist.

လက်ကောင်း n expert [marksman, swordsman, etc].(v)[in sports and g es requiring dexterity] be good.

လက်ကိုင် n 1 handle; grip.(n)/(n)1 arm; narrow projecting part of a main body; sleeve [of coat or jacket] ./2(a)hand;(b)finger/workmanship./hands [fig]/2 sth or sb one relies on./sth or someone at one’s disposal./[fig] ready cash./[in g bling g es] bank.

လက်ကိုင်ငွေ n money on hand; cash in hand.

လက်ကိုင်တုတ် n 1 walking stick./2 [fig] stooge.

လက်ကိုင်ထား v hold on to; rely on invariably; adhered to.

လက်ကိုင်ပဝါ n handkerchief.

လက်ကိုင်ရှိ v 1 have in hand./2 have someone to depend upon.

လက်ကိုင်အိတ် n handbag.

လက်ကိုင်း n 1 handle./2 bodice strap./perpetration; someone’s hand in a certain misdeed.

လက်ကုတ် v 1 touch someone lightly with one’s forefingers as a secret signal./ 2 [fig] pass on a message without letting others know.

လက်ကုန် adv to the full; to the utmost.

လက်ကုန်ဇက်ကုန် adv all-out.

လက်ကုန်နှိုက် v [fig] delve; do one’s utmost; do one’s best.

လက်ကျ n 1 [in instrumental music] touch./2 skill; craft./cast-offs; used articles.(v)lose one’s touch.

လက်ကျညီ v be in unison [in doing things].

လက်ကျလက်န n [in instrumental music] touch.

လက်ကျင့် n practice [in dexterity].

လက်ကျန် n leftovers; remnant; [of accounts] balance; what is left in one’s hand.

လက်ကျန်ရှင်းတမ်း n debit and credit statement; balance sheet.

လက်ကြားမြင် n early dawn and late dusk.

လက်ကြားရေယို v [fig] go to waste.

လက်ကြားလမ်း n by-path.

လက်ကြီး v be extravagant; lack the sense of proportion in spending.

လက်ကြောတင်း v put one’s shoulder to the wheel [fig].

လက်ကွင်းမှုတ် v whistle by blowing through the Juncture of the tips of one’s thumb and forefinger inserted in the mouth.

လက်ခ n fee or charge for services rendered.

လက်ခစား n workman paid by the job done; Pieceworker.

လက်ခစားနား n rate of payment for job done.

လက္ခဏာ n 1 sign; mark; token; indication; symptom; characteristics./2 lines and configurations on one’s palms.

လက္ခဏာကြည့် v 1 read the palm and interpret his character./2 have one’s palm read.

လက္ခဏာတော်ကြီး n the thirty two distinctive features or signs on the persons of the Buddhas and Charkravartins.

လက္ခဏာတော်ငယ် n the eighty detailed characteristic signs on the persons of Buddhas.

လက္ခဏာပါးရှား adj [fig] poor.(v)be in straitened circumstances.

လက္ခဏာဖတ် v 1 read the palm and interpret his character./2 predict a person’s future.

လက္ခဏာရေးသုံးပါး n the three characteristics of existence ie, 1 anicca [impermanency],/2 dukkha [suffering],/anatta [not self].

လက်ခမောင်းခတ် v 1 whack with an open palm over the crook of the elbow of the other arm folded across one’s chest [to throw a challenge in the Myanmar boxing ring]./2 [fig] show jubilation over one’s triumph.

လက်ခလယ် n middle finger.

လက်ခု n potholder; cloth used when handling hot cooking utensils.

လက်ခံ v 1 accept; receive./2 accommodate or harbour sb.(n)counterfoil; office copy; original copy.

လက်ခံတိုင် n peripheral post of a house or building supporting the tie-be s and wall plates.

လက်ခံဖြတ်ပိုင်း n counterfoil of a receipt.

လက်ခက် v be tardy in repaying loans, etc.

လက်ခေါက် n first row of joints of the phalanx of hand.

လက်ခေါက်မှုတ် v produce a whistling sound by putting the crook of a finger in the mouth and blowing.

လက်ခေါက်လက်ပြန် adv 1 [strike] alternately with the palm and the back of the hand./2 [fig vice versa.

လက်ခေါက်လက်ဝါး adv interchangeably.

လက်ခတ် n 1 fr e of the reed in a loom./2 small striker or h mer used in playing some musical instruments./plectrum.

လက်ခုပ် n 1 cupped hand./2 measure as can be contained in two cupped hands./kind of tree.

လက်ခုပ်တီး v clap hands.

လက်ခုပ်တစ်ဖောင်း n measure equivalent to the height from the feet to the tip of the up-stretched hand.

လက်ခုပ်လက်ဝါး adv interchangeably.

လက်ခုပ်လက်ဝါးဆက် n 1 straight halved joint./2 notched joint.

လက်ခုပ်လက်ဝါးတီး v clap hands.

လက်ခုပ်သီး n 1 fruit of kind of tree./2 pulley block.

လက်ခုပ်ဩဘာပေး v cheer or applaud by clapping hands.

လက်ခုံ n back of the hand.

လက်ချ v [obs] give up.

လက်ချညီ v be in unison [in doing things].

လက်ချား n borax.

လက်ချားမီးပေါက် n backed or heated borax.

လက်ချိုး v crack one’s knuckles.(n)artistic movements of the hands in Myanmar dancing.

လက်ချိုးရေ v count by crooking one’s fingers.

လက်ချက် n perpetration; someone’s hand in a certain misdeed.

လက်ချောင်း n finger; digit [of animal].

လက်ချည်းသက်သက် adv empty handed.

လက်ချိတ် n hand woven fabric with wavy pattern.

လက်ချပ် n wooden castanets.

လက်ချုပ် n hand-sewn garment.

လက်ခြား n digitate leaves.

လက်ခြေမငြိမ် adj light-fingered; thievish; kleptomaniacal.

လက်ခြစ် n vegetable shredder with handle.

လက်ခွ n 1 cleft between fingers./2 pronged hand tool used in digging up peanuts.

လက်ခွအိုး n arm-hole of a dress.

လက်ငင်ပုံး n pail for drawing water from a well.

လက်ငင်း adv at once; immediately; at the present time.(n)cash-payment.

လက်ငုတ် n 1 f ily trade./2 work left to be carried on by a successor.

လက်ငုတ်လက်စ n work left to be carried on by a successor.

လက်ငုတ်လက်ရင်း n family trade.

လက်ငယ်တည် v cook rice in a small pot to suit the needs of a small family.

လက်စက n work begun and yet to be completed.

လက်စကြီး n large handful.

လက်စကြွင်း n unfinished piece of work.

လက်စတုံး v 1 dispose of finally./2 exterminate; finish off.

လက်စဖျောက် v 1 destroy all traces of evidence./2 dispose of finally./ exterminate; finish off.

လက်စလက်န n 1 one’s ability or skill./2 handiwork.

လက်စသတ် v finish or complete sth; give a finishing touch to a piece of work.

လက်စသတ်တော့ int interjection used when one finally comes to realize the truth about sth.

လက်စသိမ်း v conclude; finish; end

လက်စားချေ v avenge; take revenge.

လက်စားလိုက် v contribute labour on a reciprocal basis [in a rural community]

လက်စောင့် n 1 close associate; helpful companion./2 sundry items kept in reserve for emergencies.

လက်စောင့်ခြေစောင့် n sundry items kept in reserve for emergencies.

လက်စောင်း n edge of the palm; ulnar side of the hand.

လက်စောင်းထက် v surpass; outdo; outshine.

လက်စဉ်း v prowess.

လက်စည်း n 1 tight cuff./2 wristlet.

လက်စုံမိုး v make a reverential gesture with the two palms touching each other and raised above the forehead.

လက်စွဲ n 1 servitor at hand or in waiting./2 constant companion./handbook; manual.

လက်စွပ် n ring worn on the finger.

လက်စွပ်လဲ v exchange rings to symbolize betrothal.

လက်စွမ်း v dexterity; skill.

လက်စွယ် n 1 corner edge of a finger nail./ 2 corner end of a building, cart, etc./ flank of an advancing troop.

လက်စွယ်ငုပ် v [of finger nail] grow inward; have an ingrown finger nail.

လက်ဆ n skill based on tactile sense; touch.

လက်ဆေးခွက် n wash basin; finger bowl.

လက်ဆေးရေး n water in a fingerbowl.

လက်ဆော့ v 1 toy with things; fiddle with things./2 [fig] have kleptomania cal tendency.

လက်ဆက် v 1 [usually of a widower] marry a kin of one’s late spouse./2 wed; marry.(n)[of a boat] length of wood fixed onto the rib forming its top end.

လက်ဆောင် n present; gift.

လက်ဆောင်ထိုး v bribe.

လက်ဆောင်ပြန် v give a present or gift in return./le’ hsaun bjan/grift or present given in return.

လက်ဆစ် n 1 finger joint.(n)/(v)reach the limit./2 wrist./one finger-joint in length or depth.

လက်ဆိပ် n greenthumb.

လက်ဆိပ်တက် v [of plants] wither as a result of being snipped by a person who is believed to possess a poisonous touch.

လက်ဆိပ်ရှိ v have a greenthumb.

လက်ဆုပ် n 1 clenched hand./2 unit of dry measure equivalent to a fistful.

လက်ဆုပ်လက်ကိုင် v 1 [be caught] red-handed./2 beyond doubt; unquestionably./expressly.

လက်ဆုံသား n shoulder [of beef]

လက်ဆွဲခြင်း n hand-basket.

လက်ဆွဲတန်ဆာ v hand luggage.

လက်ဆွဲပုံး n pail; bucket.

လက်ဆွဲဘာဂျာ n concertina.

လက်ဆွဲမှန်အိမ် n portable lantern.

လက်ဆွဲအိတ် n handbag.

လက်ဆွန်း n unit of dry measure equivalent to half a fistful [or 200 grains of rice].

လက်ညှိုး n forefinger; index finger.

လက်ညှိုးထိုး v point one’s finger at a person or thing; finger.

လက်ညှိုးထောင် n give a sign of assent by raising one’s forefinger.

လက်တီး n roofed extension at the back of a house.

လက်တံ n 1 upper limb; arm; forelimb./2 branch of a tree or plant./hand of a clock [time piece]./engine driving shaft./branch of an irrigation canal; feeder canal.

လက်တို n short sleeved shirt.

လက်တိုလက်တောင်း n sundry domestic chores.

လက်တို့ n [fig] tip off ; give notice.

လက်တက် n 1 extra finger; sexidigitate digit./2 tributary of a river./off-shoot form a limb of a plant or a tree.

လက်တောက် n knobbed stick for plucking the string of a bow-like instrument used in dressing cotton.

လက်တောက်ခုံ n carom board.

လက်တင် n Latin.

လက်တစ်ကမ်း n 1 arm’s length./2 [fig] within one’s reach.

လက်တစ်လုံးခြား adv [escape] by a hair’s breadth.

လက်တစ်လုံးခြားလိမ် v pull [draw] the wool over one’s [sb’s] eyes.

လက်တည့် v be a marksman.

လက်တည့်စမ်း v 1 try out [a gun, bow, throwing-knife, etc]./2 [fig] try out; experiment.

လက်တတ် n skilled workman.

လက်တန်း adv [fig] impromptu; extempore; off the cuff [from the habit of the ad-libbing while grasping the handrail on the backdrop of the puppet stage.]

လက်တုံ့ n 1 give back in kind; revenge; take revenge; rebuttal./2 exchange of presents.

လက်တုံ့ပြန် v 1 retaliate; give back in kind; revenge; take vengeance./2 give a present in return.

လက်တွေ့ n 1 practical experience./2 personal experience.(v)get the hang of sth.(adj)practical.

လက်တွဲ n 1 join hands with./2 ally oneself to.

လက်တွဲခေါ် v help sb along.

လက်တွဲဖြုတ် v part company with sb.

လက်တွင်း n hands; clutches.

လက်တွန့် n hand line.

လက်တွန်းလှည်း n push-cart; wheel barrow; trolley; gurney; shopping cart.

လက်ထိလက်ရောက် adv 1 [deliver] by hand directly to the hand of the addressee./2 [do sth] in person; [commit sth] physically.

လက်ထက် n span of time associated with a personality; reign.

လက်ထက်ပွား n [Buddhist law] property acquired during the married life of a couple.

လက်ထောက် n 1 assistant./2 rising.

လက်ထောက်ချ v 1 give inside information./2 give inside information contributing towards the commission of a crime.

လက်ထိတ် n manacles; handcuffs.

လက်ထုတ် n tree which provides useful timber and bark for treating dysentery.

လက်ထုတ်ကြီး n tree which provides useful timber and bark for treating dysentery.

လက်ထုတ်သိမ် n medium-sized tree which provides useful timber and bark for treating renal complaints.

လက်ထပ် v marry; web.(adv)personally.

လက်နက် n 1 weapon; arms./2 [fig] weapon

လက်နက်ကြီး n heavy weapons.

လက်နက်ချ v lay down arms; surrender.(n)one who surrenders.

လက်နက်ငယ် n small arms.

လက်နက်တိုက် n armoury; arsenal.

လက်နှီး n 1 potholder; cloth used when handling hot cooking utensils./2 sth kept in hand.

လက်နှေး v be slow in seizing an opportunity.

လက်နှိပ်စက် n typewriter.

လက်နှိပ်ဓာတ်မီး n electric torch; flash light [ ].

လက်ပါးစေ n personal servant; lackey.

လက်ပူးလက်ကြပ် adv [catch sb or be caught] in the very act [red-handed]

လက်ပေးသတ် v [fig] make a gambit and then destroy one’s opponent.

လက်ပံ n red silk cotton tree.

လက်ပေါက် n [wood wind instruments] 1 finger hole./2 virtuosity of an instrumentalist.

လက်ပေါက်ကတ် v be mean and petty.

လက်ပိုက် v fold one’s arms.

လက်ပိုက်ကြည့် v [fig] look on with indifference.

လက်ပစ်ကူး v swim the crawl.(n)the crawl.

လက်ပစ်ဗုံး n hand grenade.

လက်ပတ် n arm band; brassard.

လက်ပတ်ကြိုး n watchband.

လက်ပတ်နာရီ n wrist watch.

လက်ပုတ်ချား n)[weaving] hand operated swift.

လက်ပန်းကျ v [of hands and arms] be tired swift.

လက်ပုန်း n [of cattle] axilla; armpit.

လက်ပပ် n armpit.

လက်ပပ်စော်နံ v have body odour.

လက်ပုပ်ပေါင်ပုပ် n blackleg; blackquarter.

လက်ပမ်း n wrestling.

လက်ပမ်းပေါက်ခတ် v 1 whack with an open palm over the crook of the elbow of the other arm folded across one’s chest [to throw a challenge in the Myanmar boxing ring]./ 2 [fig] show jubilation over one’s triumph.

လက်ပုံရောင်း v sell by the handful.

လက်ပျက် v [of musicians, artists and athletes] lose one’s form.

လက်ပျဉ်း n triceps.

လက်ပြခြေပြလုပ် v gesticulate; gesture.

လက်ပြတိုင် n traffic control post.

လက်ပြဲ n period of disorder or unrest.

လက်ပြဲကာလ n period of disorder or unrest.

လက်ပြင် n scapular region; area covering the shoulder blade.

လက်ပြင်ကြောငုပ် v have a crick in the scapular region.

လက်ပြောင်းလက်လွှဲ n change of hands or transfer of ownership.

လက်ပြတ် n 1 sleeveless vest or jacket./2 [palmistry] palm in which the headline and the heartline are merged.

လက်ပြန် adv 1 [pour sth or strike] with a backhanded movement./2 [pass or throw] backward over one’s shoulder.

လက်ပြန်ကြိုး n rope tying the hands of a person behind the back.

လက်ပြန်ကြိုးတုပ် v tie the hands of a person behind back.

လက်ပွား n extra finger; sexidigitate digit.

လက်ပွေ့ adv carrying things in arms hugging the breast.

လက်ပွေ့ရောင်း v peddle an armful of wares.

လက်ပွေ့အိတ် n lady’s handbag.

လက်ပွတ်စူး n bradawl.

လက်ပွန်းတတီး adv familiarly; intimately.

လက်ဖနောင့် n heel of the hand.

လက်ဖမိုး n back of the hand; opisthenar.

လက်ဖဝါး n palm; thenar.

လက်ဖက် n 1 tea plant./2 pickled tea leaves./pickled tea leaves mixes with other ingredients and served as a delicacy./le’ phe’/unit of dry measure equivalent to what can be contained in a cupped hand./measure for girth of trees, pillars, etc; equivalent to what can be encircled by both arms.

လက်ဖက်ခြောက် n green tea; tea.

လက်ဖက်စား v [obs] [of litigants] settle a civil suit by ritual eating of pickled tea leaves together.

လက်ဖက်စို n pickled tea leaves.

လက်ဖက်တွန် n container basket for pickled tea leaves.

လက်ဖက်ထုပ် n pickled tea packet.

လက်ဖက်ထုပ်ချ v invite people to a ceremony [marriage, etc] by distributing pickled tea packets.

လက်ဖက်ရည် n tea [beverage].

လက်ဖက်ရည်ကြမ်း n plain tea; green tea.

လက်ဖက်ရည်ဇွန်း n teaspoon .

လက်ဖက်ရည်အချို n tea sweetened with milk or cream.

လက်ဖျား n the additional bet to the original stakes; side bet.

လက်ဖျားခါ v 1 express azement by flicking one’s hand vigorously./2 [fig] marvel; show azement; be awed.

လက်ဖျားဆွဲ v 1 negotiate a business transaction by means of a code transmitted by the touching of the fingers between the two parties./2 place a side bet.

လက်ဖျံ n forearm.

လက်ဖျောက်တီး v snap one’s fingers.

လက်ဖျစ် n sound produced by snapping one’s fingers.

လက်ဖျစ်တီး v snap one’s fingers.

လက်ဖျစ်တစ်တွက် n measure of time equivalent to the duration occupied by a snap of the fingers; split second.(adv)in a flash.

လက်ဖြောင့် v be accurate in shooting.(n)[mil] sniper; sharp shooter.

လက်ဖြစ် n handmade.

လက်ဖွာ v [fig] spend freely.

လက်ဖွဲ့ v give a present on such occasions as birthdays, weddings, etc.(n)1 ulet to keep off evil./2 goodwill gift.

လက်ဗွေ n 1 whorl on the finger pad./2 fingerprint.

လက်မ n 1 thumb./2 inch.

လက်မတင် adv narrowly; by the skin of one’s teeth [fig]; on the brink of [fig].

လက်မထောင် v [fig] be vainglorious; be conceited and boastful.

လက်မရွံ့သား n [during monarchical times] excecutioner.

လက်မလည် n [fig] have one’s hands full; be so busy with.

လက်မဲ့ adv empty-handed.(adj)adjectival suffix “-less” used in forming compound words such as jobless, propertyless, powerless, lawless.

လက်မိုး n thwart [of a boat]

လက်မောင်း n 1 arm./2 sleeve of a garment.

လက်မောင်းအိုး n 1 girth of the arm where it joins the shoulder; deltoid region./ 2 armhole.

လက်မျက်စိ n the protruding carpal bone.

လက်မြော် n young toddy palm.

လက်မြောက် v be skilled in the crafts.

လက်မြန်ခြေမြန် adv quick to act.

လက်မွန် n [arch] the very beginning.(adj)first.

လက်မှု n handiwork.

လက်မှုပညာ n art, craft or trade requiring manual skill; handicraft.

လက်မှိုင်ချ v give up in despair.

လက်မှတ်စစ် n ticket examiner, ticket inspector.

လက်မှတ်ထိုး v sign one’s name; affix one’s signature to a document.

လက်မှန်း n 1 snap aim./2 skill based on tactile sense; touch.

လက်မျှော် n young toddy palm.

လက်မြှောက် v [fig] give up; surrender.

လက်ယာ n right-hand side.

လက်ယာရံ n Buddha’s disciple-arhat who sits on the right flank of the Buddha.

လက်ယာရစ် n closewise.

လက်ယား v be eager [to do sht]; have an itching for [doing sth]

လက်ယက်ခေါ် v beckon.

လက်ယက်တွင်း n hands cooped waterhole.

လက်ယဉ် v be a practiced hand.

လက်ယှက် v 1 press two together [as a gesture of respect or obeisance]./2 put two palms together with fingers interlaced.

လက်ယှက်ဆက် n finger joint.

လက်ရဖမ်း v seize; apprehend; catch.

လက်ရာ n 1 finger or hand print./2 [fig] [someone’s] handiwork./workmanship.

လက်ရေတစ်ပြင်စီး adv in comaradely association.

လက်ရေး 1 handwriting./2 physical accomplishment; action.

လက်ရေး n 1 handwriting./2 physical accomplishment; action.

လက်ရေးစောင်း n slanting handwriting.

လက်ရေးတူ adj in the s e league.

လက်ရေးတို n short-hand; stenography.

လက်ရေးမူ n hand written script.

လက်ရေးလက်သား n hand written script.

လက်ရေးလှ n copybook writing; penmanship; calligraphy.

လက်ရေးသော့ n scrawl.

လက်ရဲ v have the nerve to do sth.

လက်ရဲဇက်ရဲ adv brashly and audaciously.

လက်ရောခြေပါ adv [fig] with all-out effort.

လက်ရိုး adj common, basic or orthodox.

လက်ရောက် adv by hand; personally.

လက်ရောက်မှု n [law] assault.

လက်ရိုက် n mallet.

လက်ရင်း adj 1 first./2 base [of stalk]./close or trusted.(n)1 proximity; nearby./2 original bet in a g bling g e.

လက်ရည်တူ adj in the s e league.

လက်ရည်တစ်ပြင်တည်း adv in comaradely association.

လက်ရည်ထည် n hand woven cloth.

လက်ရန်း n railing.

လက်ရိပ်ပြ v give a covert signal with the hand.

လက်ရမ်းလက်ဆ n skill based on tactile sense; touch.

လက်ရုံး n 1 upper arm./2 fighting ability./Dependable person./handrail along the side of a boat./handrail of a bullock cart./arm of Myanmar harp.

လက်ရုံးတန်း v [fig] roar out a challenge.

လက်ရုံးရည် n martial prowess.

လက်ရွေး n selected of hand-picked people or things.

လက်ရွေးစင် n selected; choice; elite.

လက်ရှိ adj 1 [what is] in hand or in possession./2 present.

လက်ရှက် v draw back one’s hand in embarrassment [when one is frustrated while reaching out for sth].

လက်ရှောင် v 1 keep or take one’s hands off./2 [fig] shirk one’s duty.

လက်လီ n retail.

လက်လီစိတ် v 1 do things bit by bit or piecemeal./2 do things in detail.

လက်လုပ် adj handmade.

လက်လုပ်ချဉ် n pickles.

လက်လုပ်လက်စား n worker earning a bare living.

လက်လွတ် v 1 lose [chance, possession, property, etc]./2 be free of responsibility(adv)empty-handed.

လက်လွတ်စပယ် adv irresponsibly.

လက်လွန် v 1 go beyond the limit [usually used when such action causes death]./2 be beyond retrieval, redemption.

လက်လွယ် adj generous; liberal in giving; open-handed.

လက်လှည့် n 1 tuning peg, wrest pin [of string instruments]./2 sleight of hand.

လက်လှည့်သင့် adj handy; accessible.

လက်လှည့်သုံး n temporary loan.

လက်လှုပ် n [arch] trigger [of a gun].

လက်လှမ်း v reach for sth.(n)1 reach./2 fork stick used for drawing and positioning the warp threads from the spool.

လက်လှမ်းမီ v 1 be within reach; be at arm’s length./2 [fig] be within the compass of one’s comprehension.

လက်လျှော့ v give up; stop trying; admit defeat.

လက်လျှို v suffer for intervening in a quarrel.

လက်လွှဲ v 1 swing one’s arm./2 hand over; delegate [duty, powers, etc].

လက်လွှဲရောင်း v sell off [estate, property, right, etc] without going through the usual routine.

လက်လွှတ် v 1 let go sth which is in one’s possession; relinquish./2 cease taking further responsibility; wash one’s hands off./give up; stop trying.

လက်ဝါး n 1 palm [of the hand]./2 handbreadth.

လက်ဝါးကာ n [arch] trigger guard.

လက်ဝါးကပ်တိုင် n the cross; the crucifix.

လက်ဝါးကြီးအုပ် v [fig] monopolize.

လက်ဝါးစောင်း n edge of the hand on the ulnar side.

လက်ဝါးစောင်းခုတ် v chop with the edge of the hand.

လက်ဝါးဖြန့် v [fig] beg for sth the edge of the hand.

လက်ဝါးရိုက် v [fig] 1 have a prior understanding./2 prearrange.

လက်ဝဲ n 1 left, as opposed to the right./2 leftist.

လက်ဝဲရံ n Buddha’s disciple-arhat who sits on the left flank of the Buddha.

လက်ဝဲရစ် n anticlockwise.

လက်ဝဲလမ်းပညာ n the art of black magic.

လက်ဝတ်လက်စား n jewellery.

လက်ဝှက် v conceal one’s skill.

လက်သမား n carpenter.

လက်သမားပေါက် n bunghole made near the waterline in the forward watertight compartment of a sampan or bateau for taking in or letting out ballast water.

လက်သာ v 1 be better [in sports and g es involving dexterity]./2 be gentle of hand.

လက်သား n 1 servitor; follower./2 offshoot from the root of some plants.

လက်သားကျ v become a practiced hand.

လက်သီး n fist.

လက်သီးဆုပ် v close one’s fist./size of a fist.

လက်သီးပုန်း n underhand machination.

လက်သီးလက်မောင်းတန်း v raise one’s fist in anger or in a show of defiance.

လက်သူကြွယ် n the ring finger.

လက်သေ adj set or practiced [hands].

လက်သံ n musical signature of a particular instrumentalist [especially string or percussion performers].

လက်သံပြောင် adj 1 hard-htting.(v)/(n)handrail. /2 [of a musician’s performance] brilliant./[of satirical writing] hard-hitting.

လက်သင် n 1 beginner; novice./2 small size လှော်ကား where the trainees learn and perfect the art of plying the paddles.

လက်သင့် adj [anyone or anything] at hand; handy; convenient.

လက်သင့်ခံ v 1 accept; receive./2 accommodate or harbour ab.

လက်သစ် n 1 poor imitation./2 new and as yet untried; tyro; neophyte./finger-breadth.

လက်သည် n 1 midwife [not scientifically trained]./2 dealer in a g e of cards./author; perpetrator.

လက်သည်း n finger nails; claw; talon.

လက်သည်းကွင်း n ().

လက်သည်းခြေသည်း n trusted person or persons managing a household or a social function.

လက်သည်းခွံ n fingernails.

လက်သည်းစောင်း n 1 nail cutter in the form of a small chisel./2 small chisel used by gold and silver smiths and wood carvers.

လက်သည်းညှပ် n nail clipper.

လက်သည်းထိုး v trim fingernails.

လက်သည်းပုပ် n ingrown nail; adronyx.

လက်သည်းပွင့် v [of white spots on fingernails] appear.

လက်သုတ်ပဝါ n napkin; serviette; hand towel.

လက်သန်း n concise commentary on အဘိဓမ္မာ

လက်သန်း n the little finger; pinkie.

လက်သပ်မွေး v 1 raise as pet./2 [fig] groom or train someone to become one’s confidant or trusted servant.

လက်သိပ်ထိုး adv [fig] [dispense favour] surreptiously; under the counter.

လက်သုပ် n kind of Myanmar salad prepared with condiments, vegetables, noodle, etc.

လက်သုံး n sth or sb one favours and relies on constantly.

လက်သုံးစကား n pat expression.

လက်သွား v 1 be skilful [in playing musical instruments]./2 be prolific [in writing].

လက်သွေး v endeavour to become proficient in a particular trade.

လက်သွက် v 1 be deft; be dexterous./[fig] 2 be a fast worker./be quick in seizing an opportunity.

လက်ဟောင်း n 1 sth tried and established./2 product of established reputation./genuine article.

လက်ဟန်ခြေဟန် n gesture.

လက်ဦး n the beginning; the first.(v)take one jump ahead of others.

လက်ဦးဆရာ n [one’s] first teacher; mentor.

လက်ဦးဆုံး adv first and foremost.

လက်ဦးလက်ဖျား n first fruits.

လက်အိုး n 1 girth of the arm where it joins the shoulder; deltoid region./2 armhole.

လက်အောက် n 1 subordinate./2 state of being under sb’s domination.

လက်အောက်ခံ n subordinate.

လက်အောက်ငယ်သား n person who serves under someone in office; underling; subordinate.

လက်အိတ် n glove; mitten; gauntlet.

လက်အန်သေ v [of hands] be numb with fatigue.

လက်အုပ်ချီ v make a gesture of respect by putting the palms together and raising them to the forehead.

လက်အုပ်မိုး v make a gesture of reverence by putting the palms together and raising them above the head.

လက်အုံသား n [of beef] meat at the shoulder joint.

လောက် n 1 maggot./2 [fig] traitor.

လောက် v be sufficient; be adequate. Part [colloq] particle suffixed to nouns to indicate that the quantity mentioned is an approximation.

လောက်ကောင် n [fig] traitor.

လောက်ကျ v be full of maggots.

လောက်င v be adequate; be sufficient for fair distribution.

လောက်စာ n pellet for pellet bow or catapult.

လောက်စာအိမ် n pellet holder on a pellet bow or a catapult.

လောက်လေး n catapult; pellet bow.

လောက်လေးကိုင်း n bow stave.

လောက်လေးကန့် n square pattern woven into cloth.

လောက်လေးခွ n catapult to throw pellets; slingshot.

လောက်လက် v 1 rush to and fro./2 toss about; rock; roll.

လောက်လက်ခတ် v be restless; fidget.

လောက်လောက်လားလား adj dependable.

လောက်လမ်း n mosquito larva.

လောက်လွှဲ n 1 catapult [engine of war]./2 sling to throw pellets.

လောက်သေ n shrubby annual with red Lanceolate leaves having vermicidal properties.

လိုက် n bier decorated with drapery.

လိုက် v 1 follow; chase; hunt; pursue; go after./2 follow some course of action./pursue a particular vocation;(b)indulge in some activity with abandon.(adv)/be well-versed in.(n)muffler./2/ensue from; happen as a result of some action./make up the difference in a barter./serve additional helpings./act in accordance with; do sth in proportion to./take after./go well with; be compatible./treat as if one were./part 1 emphatic particle suffixed to verbs and adjectives after collocating with./2 particle suffixed to nouns to form adverbs indicating adherence to a certain form./word to denote a recurring theme.

လိုက်ကာ n movable or folding screen.

လိုက်ချီး n lichee; litchi.

လိုက်စား v 1 study things assiduously./2 indulge in some activity./[obs] comply with.

လိုက်နာ v follow or observe [rules, regulations, advice, instruction].

လိုက်ပါ v accompany.

လိုက်ပို့ v 1 send off./2 accompany.

လိုက်ပြေး v run away with; elope.

လိုက်ပွဲ n extra dish for second helpings.

လိုက်ဖက် v go well with; be compatible, match.

လိုက်လံ adv 1 along with./2 go after.

လိုက်လျော v accede to someone’s request, wish, etc; comply with; go along with.

လိုက်လျောညီထွေ adv appropriately; in conformity with.

လဂ် n [astrol] position of the sun at the time a person is born.

လဂ်ရိုး n [astrol] basic astrology.

လဂ်အိမ် n [astrol] position of the sun in a person’s horoscope.

လင် n husband(v)be complete, sufficient, adequate, liberal, generous.

လင်္ကာ n verse.

လင်ကောင်ပေါ် v [of paternity] be revealed.

လင်ကောင်ပိုးဌက် v barn owl.

လင်ကောင်ဖမ်း v lure and catch a husband.

လင်ကိုယ်မယား n man and wife only, without children.

လင်ကြီး n husband. of လင်ငယ်

လင်ကွာမယားကွာမှု n divorce case.

လင်ခန်းမယားခန်း n connubial state; marriage.

လင်ငယ် n lover of a married woman; paramour.

လင်ငယ်နေ v [of a wife] commit adultery.

လင်စကားသားစကား n [ ong women] talk concerning married life.

လင်စံရွေး v be too choosy in looking for a husband.

လင်စောင် n paramour.

လင်စိတ်သားစိတ် n [of a woman] desire for connubial bliss.

လင်စုံမယားဖက် n husband and wife; married couple.

လင်ညီအစ်မ n kinship between wives of brothers; sisters-in-law.

လင်တရူး n 1 woman distracted by the loss of her husband./2 woman yearning for a married life.

လင်ထောင် v ensnare a husband.

လင်နီမင် n liniment. [Eng liniment]

လင်နေ v take a husband.

လင်နေသားမွေး adj [of age] nubile.

လင်နောက်လိုက် v elope with a man.

လင်ပါ n step child [of woman].

လင်ပါသား n step child [of woman].

လင်ပန်း n tray.

လင်ပြောသားပြော adv [talk to a man] in an over-f iliar manner [as if he were her husband].

လင်မနစ် n lemonade. [Eng lemonade]

လင်မယား n husband and wife.

လင်မှီး n [arch] husband and wife.

လင်မြှောင် n paramour.

လင်ယူ v take a husband.

လင်ယောကျာ်း n husband.

လင်ရ v get a husband.

လင်ရှိမယား n married woman.

လင်လုဘက် n rivals for a husband.

လင်ဝတ် n the five rules of conduct towards one’s wife, ie 1 refrain from ill-treating her, 2 hand over all earnings to her, be faithful to her, provide her with a good life, be tender, loving and caring towards her.

လင်သား n husband.

လင့် v 1 wait; wait for; keep vigil./2 [of time] be past; be late(n)1 scaffold used for shooting big g e./2 watch-tower.(part)1 [lit] particle suffixed to a verb and collocating with the negative particle to convey an imperative sense/2 particle suffixed to a verb as an emphatic.

လင့်ကစား conj however; even if; although; in spite of; despite.

လင့်စား v wait for eagerly; long for.

လင့်စင် n 1 scaffold used for shooting big g e./2 watch-tower.

လင်း adj bright./2 clear; unobstructed.(v)1(of the day)dawn. 2 elucidate; explain.

လင်းကင်း n machete-like sword with a crescent-shaped tip.

လင်းကျင်း v elucidate; explain.

လင်းကြက် n cook which crows at day break.

လင်းကွင်း n cymbals.(See illus at)

လင်းဆွဲ n 1 fruit bat; bat./2 ashy drongo.

လင်းတ n vulture.

လင်းတမှိုင်မှိုင် v [fig] be in despair with a hangdog look; mope.

လင်းနေ n see လင်းလေ

လင်းနို့ n common bat.

လင်းနို့ချေး n bat guano.

လင်းနို့တောင် n wooden top corner piece decorating a pavilion.

လင်းပါး v clarify; explain.

လင်းပက် n kind of drag-net used in shallow water.

လင်းပိုင် n dolphin.

လင်းပြာ n collared dove; ring dove.Streptopelia decaocto.

လင်းဖွင့် v [forestry] clear overgrowth.

လင်းမြီးဆွဲ n ashy drongo.

လင်းမြွေ n common rat snake.

လင်းယဉ် n sail.

လင်းယုန် n eagle.

လင်းရှူး n porpoise

လင်းလေ n sweet flag.

လင်းလေး n long bow(as different from crossbow).

လင်းလင်းကျင်းကျင်း n 1 place where there is ple light./2 broad daylight.

လင်းလပ် n mirage.

လင်းလွန်း n 1 medium-sized tree bearing fruit with almond-like kernels./2 shade tree bearing clusters of fragrant flowers./kind of fruit tree. Buchanania fatifolia.

လင်းလွှား n 1 pennant displayed to signify a field under cultivation./2 s e as လောက်လေး

လင်းဝက် n 1 night heron. Nycticorax mycticorax./2 fruit bat of the Rousettus spp.

လင်းသက် n 1 black giant squirrel. Ratufa bicolor./2 flying fox; fruit bat. Pteropus spp.

လင်းအားကြီး n early dawn.

လိင် n 1 feature./2 genitalia; sex./gender./the ten rules of conduct for novice monks.

လိင်ကျ v (of novice monk)be unfrocked for breaking the ten rules of conduct.

လိင်ပညာ n sexology.

လိင်ပြန် v 1(of novice monk)leave the Order./2 undergo change of gender.

လောင် v 1 burn; be burnt./2 scorch./[sl] berate .

လောင်ကျွမ်း v be scorched.

လောင်ဂျီတွဒ် n longitude. [Eng longitude.]

လောင်စာ n 1 infl mable material./2 fuel(of make fire).

လောင်တိုက် n structure housing a funeral pyre for a dead monk.

လောင်မီး n 1 s e as မိုးကြိုး./2 kind of paddy pest./fire; fl es.

လောင်မီးကျ v 1 be burnt as a result of lightning strike./2 be set afl e.

လောင်သင်းရေ n rain water which has run through burnt areas(thereby having an acrid smell).

လောင်း v 1 pour; water; put into the alms bowl, proffer(food or other offerings to a monk on his round of collecting offering)./2 reinforce; supplement./bet or place a bet./cast; mould.(n)long and narrow racing boat.

လောင်းကစား n gambling.

လောင်းကုတ်အင်္ကျီ n overcoat. [Eng long + coat + Hindi].

လောင်းကိုယ် n up-country sailing boat with flying prow and stern.

လောင်းကြေး n wager; stake; bet.

လောင်းကြေးစားကြေး n bet; wager.

လောင်းခိုပင် n undergrowth.

လောင်းစပ် n carvel-hulled cargo boat with clinker-built sides.

လောင်းဆေး n medicine prescribed as a supplement to the original prescription.

လောင်းတောင်း n cone-shaped basket for filling grain, etc into a larger storage receptacle of.

လောင်းတမ်း n bet; wager.

လောင်းတမ်းစားတမ်း n bet; wager.

လောင်းပွဲ n game or contest where betting is involved.

လောင်းရိပ် n area shaded from direct sunlight.

လောင်းရိပ်မိ v 1(of trees and plants)be in an area shaded from direct sunlight by overhanging trees./2 [fig] be overshadowed by another’s power or influence.

လောင်းအိုး n small pot used in filling a large storage jar with water.

လိုင်စင် n licence. [Eng licence]

လိုင်စင်ခံ v apply fro a licence.

လိုင်နို n linotype. [Eng lino]

လိုင်နင် n 1 lining./2 piping(trimming). [Eng lining]

လိုင်း n 1 line./2 route./living quarters in a row; row houses. [Eng line].

လိုင်းကား n route bus.

လိုင်းဘလောက် n line block; linecut. [Eng line block]

လစ် v 1 slip out; slip away./2 slip; lapse./be missing; be absent./[colloq]steal.

လစ်လပ် v 1 be vacant./2 be deficient./devoid of .

လစ်ဟင်း v 1 neglect./2 suffer a lapse, setback.

လည် v 1 revolve; rotate; spin./2(of mills)be running: be working./make a round of visits./make the rounds./go round in circles./revert to;regain./have ready cash./sharp; shrewd./be well versed in./neck.

လည်ကပ် n choker; necklace.

လည်ကုပ် n nape: scruff.

လည်ချာ n 1 ruff-like collar worn by Myanmar dignitaries in monarchical days.(of money)/(p)postpositional marker suffixed to verbs to indicate probable future occurrence/2 neckband.

လည်ချောင်း n throat.

လည်ချောင်းသံ n guttural voice.

လည်ချိုင့် n depression at the upper tip of the sternum.

လည်ခွံ n collar of a shirt.

လည်ခွံပတ်ကြိုး n same as ထမ်းပိုးကြိုး

လည်စေ့ n Adam’s apple.

လည်စင်းခံ v [fig] submit docilely, meekly.

လည်စည်း n 1 decorative band around လည်ပေါ် 2 neck-tie; scarf; cravat.

လည်စည်းကြိုး n string tie.

လည်ဆံ n mane; neck feathers; hackle.

လည်ဆစ် n 1 neck; cervical joints. 2 juncture of the stem and crown of a palm tree.

လည်ဆွဲ n necklace.

လည်ညှပ် n wooden framework to keep the lever in place.

လည်တဆန့်ဆန့် wait eagerly.

လည်တံ n neck.

လည်တောင်တင် n [acrh] uneven stretch of land.

လည်တိုင် n neck.

လည်တုန် n choker with small pendants.

လည်ထောက် n 1 portable pillory-like device used in olden days; cangue./2 poke, device to restrict movement of cow, buffalo.

လည်ပေါ် n (in a building with tiered roofs)intervening structure between successive roofs.

လည်ပေါ်ဆောင် n storey with a terrace roof.

လည်ပေါ်လည်ဟိုက် n 1 neckband./2 low cut neckline.

လည်ပို့ n hump

လည်ပင်း n 2 neck.

လည်ပင်းကြီးရောဂါ n goiter.

လည်ပင်းခိုက် v [fig] be up to the neck(in work or debt).

လည်ပင်းထိ v [fig] be up to the neck(in work or debt).

လည်ပင်းပေါက် n neck of an upper garment.

လည်ပင်းသီး n collar stud or button.

လည်ပတ် v 1 revolve; rotate; spin./2(of mile)be running; be working./make a round of visits./be in circulation.(a)/(adv)/(dog’s)collar.

လည်ပတ်ကြိုး n 1 collar./2 rope collar holding the steering oar in place.

လည်ပြန်ကြည့် v look back over one’s shoulder.

လည်မျို n part of the neck above the Adam’s apple.

လည်ရေး n wrinkle appearing on the throat.

လည်လိမ်နာ n Newcastle disease.

လည်လှီး v 1 gash the throat of an animal./2 [fig] cut the throat of(fig); fleece.

လည်သီး n 1 juncture of the stem and crown of a palm tree./2 part of pagoda between ငှက်ပျောဖူး and သပိတ်မှောက်./dependable pupil or follower./walls of

လည်း part 1 word affixed to a noun or verb to mean “also”./2 word replicated and prefixed to a pair of verbs to denote simultaneous action(equivalent in usage to adverb ‘at the s e time’).(conj)not only…but also(in replicated from).

လည်းကောင်း conj as well; also; both(pron & adj)it; this; that.(n)ditto(used in columns and lists).

လိုဏ် n cave.

လိုဏ်ခေါင်း n tunnel.

လိုဏ်သံ n hallow sound.

လတ် adj 1(of size, age or class)medium; middle. 2(a)(of complexion)fair;(b)(of condition)fair;(c)(of condition)fresh.

လတ် part particle suffixed to a verb for emphasis.

လတ်ဆတ် adj fresh.

လတ်တလော adv 1 suddenly./2 presently; currently./for the time being; for the moment.

လတ်တလောချင်း adv 1 suddenly./2 presently; currently./for the time being; for the moment.

လတ်တလောဉာဏ် n ready wit; quick mind.

လတ္တီတွဒ် n latitude. [Eng latitude]

လတ္တံ p postpositional marker suffixed to a verb to indicate a statement presaging some event .

လတ်လျားလတ်လျား adv (pass the time)idly; aimlessly.

လိတ္တာ n [astrol] sixtieth part of degree; minute.

လုတ် n domino with six pips(five white and one red).

လုတ် n mouthful(of food).(part)numerical classifier used in counting mouthfuls of food.

လဒ် n 1 [astrol] quotient. 2 result(of a mathematical operation).

လန် v 1 be turned up./2 be repulsed./give up in disgust.

လန်ကွတ်တီ n loincloth.

လန်ချား n rickshaw.

လန်ပြေး v beat a hasty retreat.

လန်ဖိကျောက် n small stones used as weights to keep the edges of mats from curling up.

လန့် v be startled; be afraid of ; scare.

လန့်ဖျပ် v be startled.

လန်း v 1(of plants)be fresh; be invigorated./2(of looks)fresh; be refreshed; be radiant or buoyant.

လန်းဆန်း v 1(of plants)be fresh; be invigorated./2(of looks)fresh; be refreshed; be radiant or buoyant.

လိန်းထေး v caulk(a boat).

လိန်းထိုး v careen(a boat).

လိန်းဖာ v caulk(a boat).

လပ် n 1 sth received./2 honorarium, fee(given to an astrologer, fortune teller)./bribe; graft; kickback.

လပ် n [obs] Lord, ie the highest title or rank awarded to civil servants in colonial days. [Eng loard].

လပ် n term(in baccarat)referring to eight points after discounting the tens.

လပ် v be vacant; be missing.

လပ်လျား v neglect.

လိပ် n 1 writing ./2 address.

လိပ် n tortoise; turtle.

လိပ် v roll sth up; be rolled up;(of edges)be curled up.

လိပ်ကျောက် n ray; skate.

လိပ်ကျောက်ဆူး n sting of a ray.

လိပ်ကျောက်မြီး n tail of a sting ray.

လိပ်ကြယ် n the constellation Orion.

လိပ်ခဲတည်းလည်း adv 1 dogmatically./2 neither here nor their; without reaching a successful conclusion.

လိပ်ခေါင်း n 1 piles; haemorrhoids./2 name of a group of three stars in the constellation Orion.

လိပ်ခေါင်းရောဂါ n 1 piles; haemorrhoids./2 name of a group of three stars in the constellation Orion.

လိပ်ခုံး n dome-like structure.

လိပ်ခွံဘီး n tortoise shell comb.

လိပ်ငိုဖွတ်ငို n [fig] crocodile tears.(fig).

လိပ်စရွေ n kind of thorny shrub.

လိပ်စွန် n cow-nosed ray. Rhinopterus javanicus.

လိပ်ဆူးရွှေ n kind of thorny shrub. Barferia prionitis.

လိပ်တပ် v address a postal letter or parcel.

လိပ်တုံး n 1(weaving)cloth be ./2 wooden roller used for stretching freshly washed.

လိပ်ပတ်လည် v [fig] come to understand things clearly.

လိပ်ပြာ n 1 butterfly./2 incorporeal part of a human being; animate part of a human being; consciousness; spirit.

လိပ်ပြာကူး n butterfly stroke.

လိပ်ပြာကပ် v suit; befit; be compatible.

လိပ်ပြာခေါ် v summon the spirit of a dead person by occult means.

လိပ်ပြာချုပ် n amulet for children to protect them form harm and to prevent them from being startled out of their wits.

လိပ်ပြာငယ် v feel timid.

လိပ်ပြာစဉ် v be startled out of one’s wits.

လိပ်ပြာတောင် n 1 door hinges./2 V-shaped roof.

လိပ်ပြာလုံ v have a clear conscience.

လိပ်ပြာသန့် v have a clear conscience.

လိပ်မူ v address.

လိပ်ရင်ဘတ် n plastron of a tortoise or turtle.

လိပ်လည်း v 1 deteriorate./2 meet with a mishap; meet with a setback./die.

လိပ်သောင် n turtle bank.

လိပ်သည်းကျောက် n gneiss.

လိပ်ဥဝှက်တမ်း n children’s game of hiding small stone representing an egg for the child playing the role of mother tortoise to seek.

လုပ် n domino with six pips(five white and one red).

လုပ် v 1 d0; work; carry out./2 make; create./work as./behave; act./ take the role of./make up; fabricate./beat or hit someone.

လုပ်ကိုင် v 1 do sth for a living./2 undertake to do sth.

လုပ်ကြံ v 1 endeavour./2 make an effort to seize./assassinate; plot against./fabricate; concoct./sh ; pretend.(adv)without much truth or sincerity.

လုပ်ကြံမှု n 1 lie; fabrication./2(a)assassination;(b)plot.

လုပ်ကွက် n 1 plot of land under cultivation./2 opportunity for enterprise./work site.

လုပ်ကျွေး v take the responsibility of looking after a dependent; care for; look after.

လုပ်ကျွေးသမှုပြု v care for; look after(one’s elders).

လုပ်ခ n wages; charges; fees; emoluments.

လုပ်ခင်း n 1 stretch of land under cultivation./2 chore; task.

လုပ်ခင်းကိုင်ခင်း n business prospects.

လုပ်ငန်း n 1 occupation; work; business; enterprise./2 task; job.

လုပ်ငန်းကိုင်ငန်း n 1 occupation; work; business; enterprise.

လုပ်ငန်းခွင် n 1 workplace./2 work environment.

လုပ်ငန်းစဉ် n work programme; work schedule

လုပ်ငန်းဆောင်တာ n 1 work; task./2 responsibilities.

လုပ်စကား n fabrication.

လုပ်စာ n earnings.

လုပ်စား v 1 do sth for a living./2 [derog] make use of one’s position for personal gain.

လုပ်စားကိုင်စား n person living from hand to mouth.

လုပ်ဆောင် v carry out; perform(a task).

လုပ်ဆောင်ချက် n task carried out.

လုပ်ဇာတ် n trumped-up story.

လုပ်တိုင်း n [arch] cemetery.

လုပ်ထုံးလုပ်နည်း n procedure.

လုပ်နည်း n method; technique.

လုပ်ပိုင်ခွင့် n authority to act; right.

လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် n colleague; co-worker.

လုပ်ဖော်လုပ်ဖက် n colleague; co-worker.

လုပ်ရေးဆောင်တာ n assignment; task.

လုပ်ရည် adj experienced.

လုပ်ရည်ကိုင်ရည် n competence; calibre; efficiency; ability.

လုပ်ရည်ကြံရည် n capability; resourcefulness.

လုပ်ရတ် n alchemy.

လုပ်ရပ် n 1 handiwork./2 deed; perpetration.

လုပ်လီလုပ်လဲ့ adv daintily; gracefully.

လုပ်သား n worker.

လုပ်သားပြည်သူ n working people.

လုပ်သားများ n worker bee.

လုပ်သေနတ် n hand-made gun.

လုပ်သက် n (length of)service.

လုပ်သက်ခွင့် n leave calculated on length of service; vacation.

လုပ်သက်ဆု n gratuity on retirement.

လုပ်သက်ပင်စင် n service pension; pension granted after completion of a specified number of years of service.

လုပ်အား n labour; service; help; assistance.

လုပ်အားပေး v contribute labour; volunteer one’s service.(n)voluntary worker; volunteer.

လာဘ် n 1 sth received./2 honorarium, fee(given to an astrologer, fortune teller)./bribe; graft; kickback.

လာဘ်ကောင်း v 1 have a lucky break./2 be auspicious.

လာဘ်ခေါ် v 1do sth to induce good luck./2 bring ill luck.

လာဘ်စား v take bribe.

လာဘ်တိတ် v 1 cease to enjoy good luck./2 bring ill luck.

လာဘ်ထိုး v bribe.

လာဘ်ပိတ် v 1 cease to enjoy good luck./2 bring ill luck.

လာဘ်ပုပ် v bring or venture; bring ill luck.

လာဘ်မြင် v be farsighted; have acumen.

လာဘ်ရွှင် v enjoy an inflow of gifts in money or kind.

လာဘ်လာဘ n 1 sth received./bribe; graft; kickback.

လာဘ်သပ်ပကာ n 1 offering./2 bribe.

လမ်း n 1 road; street; pathway./2 route./orbit; track./way; path./way; opportunity.

လမ်း n main road.

လမ်းကူး n road crossing; crosswalk.

လမ်းကျ v 1(of a place)be on the way; be accessible./2 be in the path of./be proper.

လမ်းကြား n alley.

လမ်းကြောင်း n 1 route./2 track; path./[fig] way; path; road.

လမ်းကြောင်းပေး v guide; prompt.

လမ်းကြိတ်စက် n road roller; steam roller; compactor.

လမ်းကြုံ v happen to be on the way one is going.

လမ်းခုလတ် n en-route midway.

လမ်းခင်း v 1 build a road./2 pave the way.

လမ်းချော် v 1 go astray; deviate./2(of trains)be derailed;(of cars)skid.

လမ်းခွ n fork in a road.

လမ်းခွဲ n branch line; feeder road; feeder line.

လမ်းခွတ်လတ် n en-route midway.

လမ်းစ n 1 starting point; opening./2 clue; hint.

လမ်းစဉ် n 1 the way./2 directive./course.

လမ်းဆုံ n junction; intersection; crossroads.

လမ်းဆုံး v 1(of roads, journey)come to an end./[fig] reach the limit.(n)1 terminus./2 [fig] the limit./[fig] dead-end.

လမ်းညွှန် v direct; give direction.(n)direction; guide.

လမ်းတောင်း v (of traffic)request for right of way or for a pass.

လမ်းထောက် n way station.

လမ်းထောင့် v (of a place)be out of the way.

လမ်းထွင် v 1 hack out a path./2 [fig] pioneer, open up a way or show new methods to others.

လမ်းဓားပြ n high way man.

လမ်းပေး v make way for others.

လမ်းပေါက် v 1(of places)be accessible by road./2 frequent(a certain place)./[alchemy] make a break-through.

လမ်းပိတ် v 1 close a road. 2 cordon of an area;put up a roadblock or a barricade./have one’s way blocked./[fig] have one’s way blocked

လမ်းပန်း n road.

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး n road and communications.

လမ်းပြ v 1 give directions to a certain place./2 guide; give guidance.(n)guide.

လမ်းပြတ် v 1(of communications.)be cut off./2 [fig](of people)become estranged.

လမ်းပွဲစား n itinerant broker.

လမ်းပွင့် v 1(of road an communications.)be cleared of obstructions./2(of newly constructed roads)be open; come into use./[fig] find one’s way open for a certain pursuit.

လမ်းဖောက် v build a road; construct a road.

လမ်းဖုန်ဖုန် n well trodden road; beaten track.

လမ်းဖုန်း v be well trodden; be much traveled.

လမ်းဖယ် v 1 give way for others to pass; make way./2 [fig] remove obstacles.

လမ်းဖြောင့် v 1(of a road)be straight./2(of a place)be easy to reach; be accessible.

လမ်းဖြောင့်ပေး v [fig] put sb or sth back on the right track again.

လမ်းဖြတ် v [fig](of people)cease to have relationship.

လမ်းဘေးစင်္ကြ n roadside pavement; sidewalk.

လမ်းမတ်တတ် adv en-route; on the way; while on the way.

လမ်းများ v have or find one reason or anotherto go to one place after another.

လမ်းမြောင် n by-road.

လမ်းမှားလိုက် v take the wrong road.

လမ်းမှန် n the right way.

လမ်းမှန်ကမ်းမှန် adv in a proper way; fairly; justly.

လမ်းမှန်လိုက် v take the right path.

လမ်းမြွှာ n feeder of a branch road.

လမ်းရိုး n [fig] time-honoured way or method.

လမ်းရှင်း v 1 clear the road of traffic./2 be free of traffic./[fig] remove obstacles for an undertaking.

လမ်းလေးခွ n 1 four-way junction./2 [fig] public place.

လမ်းလျှောက် v walk; take a walk.

လမ်းလျှောက်ပင် n red- leaved shrub often used as a hedge plant. Justicin gendarussa.

လမ်းလျှောက်ရုံပိုင် n Relieving Station Master.

လမ်းလွှဲ n (of rails)points; diversion; detour.

လမ်းလွှဲ v go astray.

လမ်းသရဲ n hooligan.

လမ်းသလား v parade, walk up and down to attract attention.

လမ်းသာ v 1(of journeys)be free of hazards; be fair, pleasant, smooth./2(of conditions, opportunities)be favourable.

လမ်းသင့် v 1(of a place)be on the way; be accessible./2 be in the path.

လမ်းသွယ် n branch road.

လမ်းဦးတိုက် adv (of a house)facing the head of the road.

လိမ် n kind of large timber tree. Terminalia pyrifolia.

လိမ် v 1 twist; be twisted./2 lie; tell a lie./cheat; swindle.

လိမ်ကောက် v twist.; be twisted/2 [fig] be crooked; be untruthful.

လိမ်ညာ v 1 lie; tell a lie./2 cheat; swindle.

လိမ်ဖည် v be warped; be twisted; be contorted; be crooked.

လိမ်ဖည်ဖည် adv (of bodily movements)in a twisted or contorted manner, with a swiveling motion.

လိမ္မာ adj 1 polite; well-bred./2 clever; skiful; well-trained.

လိမ္မာပါးနပ် v be shrewd.

လိမ္မာရေးခြား v be intelligent; be well-behaved.

လိမ္မော် n tangerine; orange with loose skin.

လိမ္မော်ရောင် n tangerine colour; orange colour.

လိမ်ယှက် v be intertwined.

လိမ်လည် v 1 lie; tell a lie./2 cheat; swindle.

လိမ့် p [poetic] abbreviated form of လိမ့်မည်

လိမ့် v 1 roll; writhe,(n)/be close or intimate with sb./feel the se ; plane the edges./mix with condiments and oil all together and cook partially.(adv)in one lump.(part)1 numerical classifier used in counting round, globular things.(a)/2 particle suffixed to some nouns to denote ‘all’, ‘entire’, ‘whole’./particle suffixed to a noun to denote an entity./particle suffixed to a noun to convey the sense of it being very much in evidence./particle suffixed to some verbs to form verbal nouns and convey the sense of being contrived or hollow./(fig)/2 be at a loose end/lose heavily; fall.

လိမ့်မည် v (equivalent in usage to auxiliary verb ‘will’)

လိမ့်လည်း v 1 deteriorate./2 meet with a mishap; meet with a setback./die.

လိမ်း v 1 apply; smear; paint./2(of speech)become slurred.

လိမ်းကျံ v apply.

လိမ်းဆေး n medicaments such as salve, liniment, embrocation, etc.

လုံ v 1 be fully covered or enveloped./2 keep sth tight./feel secure; feel safe; be protected;(b)have nothing(on one’s conscience).(n)crucible.

လုံကွင်း n nether garment worn by Myanmar men and women.

လုံချည် n nether garment worn by Myanmar men and women.

လုံခြုံ v be secure; be safe.

လုံခြုံရေး n security.

လုံမ n affection term of a girl.

လုံလောက် v be sufficient; be enough.

လုံလုံလဲလဲ adv (of being dressed, covered)sufficiently; adequately.

လုံ့လ n diligence; industry.

လုံ့လစိုက် v apply oneself to the task.

လုံ့လထုတ် v apply oneself to the task.

လုံ့လပယောဂ n effort.

လုံ့လဝီရိယ n diligence; persistent effort.

လုံး adj 1 round; globular; spherical./2 short and pump; rotund.(v)1 roll sth into a rounded shape./2 wrestle; grapple with./be garbled; be unintelligible.(of fish, meat)/(n)1 sth earmarked for some purpose, task;(of accounts)appropriation./2/(n)word suffixed to some nouns to denote wholeness or roundness.

လုံး adv absolutely; at all(used with negative verbs).

လုံးကောက် adv word for word; literally.

လုံးကြီးတင် n [orth] diacritic mark representing the vowel sound; superscripted circle.

လုံးကြီးတင်ဆန်ခတ် n [orth] diacritic mark representing the vowel sound; superscripted circle with an eye.

လုံးကြီးပေါက်လှ adj buxom; curvaceous.

လုံးကျွတ် part particle suffixed to some nouns to indicate ‘all’, ‘entirely’, ‘the whole’.

လုံးခနဲ adv all together; in bulk; in one lump.

လုံးချာချာဖြစ် v get mixed up, confused.

လုံးချာလိုက် v go round in circles.

လုံးချော adj smooth and round; plain and smooth.(n)cabochon.

လုံးချင်း adj 1 verbatim./2 separate; complete in itself.

လုံးချုပ် n hemstitch.

လုံးစေ့ပတ်စေ့ adv in detail.

လုံးတီး n grain which is only husked but not polished.(adv)1 singly; alone./2 without any frills.

လုံးတင် n [orth] diacritic mark representing the vowel sound; superscripted circle.

လုံးထွေး v s e as လုံး 2 ./be mixed up; be entangled.

လုံးထွင်း n dugout.

လုံးထွင်းလှေ n dugout.

လုံးပါးပါး v dwindle away; waste away; be worn down gradually.

လုံးပို n superfluous word in speech or verse.

လုံးပေါက် part particle suffixed to nouns such as ည, နှစ် to mean ‘throughout’.

လုံးပတ် n circumference; girth.

လုံးပန်း v strive; endeavour.

လုံးပွား n 1 any small cut gems under ရတီ in weight./2 small cut gems of the s e kind together making ရတီ in weight.

လုံးရပ်သဏ္ဍာန် n build; physique.

လုံးလားထွေးလား adv 1 in a tussle./2 in an over-f iliar manner.

လုံးလည်လိုက် v go round in circles./2(of soft-skinned fruit)go bad gradually.

လုံးလုံး adv completely; entirely; without exception; throughout; the whole time.(p)graded drums of the drum circle.

လုံးလုံးခဲခဲ adv 1 in a bulk./2 substantially; substansively.

လုံးလုံးလျားလျား adv completely; without exception; without reservation.

လယ် n paddy field.

လယ်ကူချ v get help from the community for one day to complete a phase of paddy cultivation.

လယ်ကူလီ n [obs] paid paddy field worker.

လယ်ကူလိုက် v contribute one day’s labour to another farmer.

လယ်ကော n 1 paddy field on his ground./2 paddy field left unused because of its inability to retain water.

လယ်ကျက် n 1 paddy field which has been worked for many years.

လယ်ကြားငါး n collective term for variety of small fish which abound in paddy fields.

လယ်ကွက် n paddy plot enclosed by dykes.

လယ်ကွင်း n paddy field.

လယ်ခံ v work as a tenant farmer.(n)tenant farmer.

လယ်ချ v farm out one’s paddy fields.

လယ်ခွန် n [obs] tax on paddy land; land revenue.

လယ်ခွန်ယာနက် n crops. Also လယ်နက်

လယ်ဂျာ n ledger. [Eng ledger].

လယ်စိမ်း n newly cleared field for paddy cultivation.

လယ်တီ v clear virgin land for paddy cultivation.

လယ်တဲ n field hut for temporary habitation during cultivation time.

လယ်တော n stretch of paddy fields.

လယ်ထောက်ခ n [obs] rent paid by the tenant farmer to the owner.

လယ်ထွန် v plough(a field).

လယ်ထွန်မင်္ဂလာ n royal ploughing ceremony.

လယ်ပတူ n vegetable which grows near cultivated areas. Hygrophila spinosa.

လယ်ပုဇွန်လုံး n land crab; fresh-water crab.

လယ်ပေါ်ပေး n loan repayable with interest at the harvest time; such a system of lending money.

လယ်ပျက် n 1 abandoned paddy field./2 paddy land which is no longer productive.

လယ်ပြင် n expanse of paddy fields.

လယ်ပွဲ n cluster of plots of paddy land.

လယ်မင်းသား n [s] exploitative sham cultivator given to hustling.

လယ်မြေ n paddy land.

လယ်ယာ n land for cultivation.

လယ်ယာကိုင်းကျွန်း n agricultural land.

လယ်ယာချောင်းမြောင်း n land for cultivation including irrigated areas.

လယ်ယာမိုးမြေ n land for cultivation.

လယ်ရိုင်း n paddy land allowed to lie fallow.

လယ်လုပ် v grow paddy.

လယ်လုပ်သား n paddy farmer.

လယ်သမား n paddy farmer.

လယ်သမားချောင်းသမား n paddy farmer.

လယ်သူမ n lady farmhand.

လယ်သဲ n substandard paddy grain.

လယ်သောက်ကန် n reservoir for irrigating paddy fields.

လျ adj 1 slight; slender; trim; lean; thin; attenuated./2 small; young; youthful.

လျာ v 1 gauge; size-up./2 assign; earmark; appropriate.

လျာကြည့် v estimate; try out; take a rough measure.

လျာထား v appropriate.

လျာထားချက် n (fo economy, project)estimate.

လျား v extend; be prolonged or protracted; be lengthy.(adj)long.

လျားလျား adv 1 entirely; completely.(of sound)/(v)lie resting on one side: recline./2 lengthwise.

လျော့ v 1 subside; fall; slacken; lessen; diminish./2 be short./be slack.

လျော့နည်း v become less; decrease; diminish.

လျော့ပါး v become less; decrease; diminish.

လျော့ရိလျော့ရဲ adv loosely; slackly.

လျော့ရဲ v be loose; be lax; be slack.

လျော့လျည်း v be loose; be lax; be slack.

လျော် v 1 be proper; be suitable; be appropriate./2 compensate; indemnify./pay out.

လျော်ကန် v be proper.

လျော်ကြေး n compensation; indemnity.

လျော်ကြေးပင်စင် n compensatory pension.

လျော်စွာ adv suitably; accordingly.

လျော်ညီ v be commensurate with.

လျက် conj 1 while./2 in spite of; despite; although; though; but.

လျက် v lick; lap up.

လျက်မန်း n rice gruel.

လျောက် n purlin.(adv)[rare] as.

လျောက်ပတ် v be suitable; be deserving.

လျောက်လျား adv as things are; of one’s accord or volition.

လျင် v 1 be swift; be fast; be quick./2 be clever; be smart; be sharp.(adj)swift; fast.

လျင်ခုပ် adv [arch] quickly; urgently.

လျင်မြန် v be swift; be fast; be quick.

လျင်လျား adv [arch] quickly; urgently.

လျောင်း adj elongated; long.

လျောင်းစက် v (of nobility)sleep; repose.

လျောင်းတော်မူ n reclining image of the Buddha.

လျစ်လျူ adv (treat or regard sb or sth)with indifference; with unconcern.

လျစ်လျူပြု v ignore; overlook; neglect.

လျစ်လျူရှု v look on unconcernedly; ignore; regard with indifference; turn a blind eye.

လျဉ်းပါး v 1 be intermingled./2 be not specific; be biguous.

လွ adj [arch & poetic] 1 dazzling white.(of betting)/(v)1 be vivid./2 be lacking in seriousness; be flippant./be clear; be distinct./2 lustrous.

လွေ့ adj [arch] prosperous.

လွေး v eat heartily; eat with gusto; dig in.

လွဲ v 1 miss; miss the mark./2 go wrong; be wrong.

လွဲချော် v 1 miss; miss the mark./2 go wrong; be wrong.

လွဲစေဖယ်စေ int God forbid! Touch wood!

လွဲမှား v deviate; be wrong; be incorrect.

လွဲ၍ conj apart from; other than; with the exception of.

လွဲလျှင် conj apart from; other than; with the exception of.

လွင် n clear and wide vacant space.

လွင်တီးခေါင် n wide, barren plain.

လွင်ပြင် n plain.

လွင်မှုန့် n [arch] toilet powder.

လွင့် v 1 be blown away./2 be packed off./fade; run.(of voice)/(v)1 be free from./2 be ex ple; be free from restrictions./escape./miss./be set free./be out of control./clear; be clear of./flutter; stre ; float.

လွင့်စဉ် v be blown away; be thrown off; be flung off.

လွင့်ပါး v be blown away.

လွတ် adj free of; vacant; blank; empty.

လွတ်ကင်း v be free from; be divorced of;(of consciousness)lose; be exempted from.

လွတ်ကျွတ် v be completely free.

လွတ်ငြိမ်း v be free or exempted from responsibility, punishment, debt, taxes.

လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် n amnesty.

လွတ်ငြိမ်းခွင့် n exemption.

လွတ်ပေါက် n 1 opportunity for escape./2 loophole

လွတ်မြောက် v escape; be emancipated; be liberated; be freed.

လွတ်မြောက်ရေး n freedom; liberation; emancipation.

လွတ်ရာကျွတ်ရာ n 1 place free from any kind of restrictions or disturbances./2 retreat.

လွတ်လပ် v be independent; be free from; be free.

လွတ်လပ်ခွင့် n right to freedom; freedom.

လွတ်လပ်ရေး n independence; liberty; freedom.

လွတ်လပ်ရေးမော်ကွန်းဝင် n Star of Independence(awarded in three grades).

လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် adv h pered; unhindered;unfettered.

လွန် n 1 medium-sized tree bearing fruit with almond-like kernels./2 shade tree bearing clusters of fragrant flowers./kind of fruit tree. Buchanania fatifolia.

လွန် n gimlet; auger; drill; brace.

လွန် n rope.

လွန် v 1(of limits, restrictions, etc)go beyond; exceed; be intemperate; overshoot./2 be well past./die./transgress./go against.

လွန်ကဲ v (of limits, restrictions, etc)go beyond; exceed; be intemperate; overshoot.

လွန်ကျူး v 1(of limits, restrictions, etc)go beyond; exceed; be intemperate; overshoot./2 violate religious or moral precepts./commit adultery;(of unmarried couples)have premarital relationship.

လွန်စက် n drilling rig; auger mill.

လွန်ဆန် n kernel of လွန်

လွန်ဆန် v go against; refuse to toe the line.

လွန်ပူ n gimlet; auger; drill; brace.

လွန်မြောက် v 1 pass.(of colours)/(v)1 step; pace./2 reach out./hand sth to sb./be far.(adv)/2 get beyond./overcome; surmount.

လွန်လွန်ကျွံကျွံ adv excessively; in excess.

လွန်လွန်း v be too much.

လွန်သွား n bit.

လွန့် v wriggle; writhe.

လွန့်တက် v (of arguments)argue for the sake of one-u anship.

လွန်း n [astrol] term for a particular celestial abode.

လွန်း n shuttle(of a loom).

လွန်း n strand or ply for making ropes.

လွန်း part particle suffixed to verbs or adjectives to convey the meaning of ‘excessive’.

လွန်းကျော် n [weaving] irregularity of weft due fault in warp.

လွန်းကျင်း n dock or careenage for ship or boat pairs.

လွန်းကြင် n 1 mythical bird noted for intense devotion to its mate./2 boat said to represent.

လွန်းချိတ် n intricate wavy design or pattern in Myanmar silk fabric.

လွန်းတင် v dock or careen(a vessel)for repairs.

လွန်းတင် v twist strands together to make cords.

လွန်းတစ်ရာ n especially woven with a hundred shuttles contining multi-coloured silk threads.

လွန်းတုံး n keel block.

လွန်းထိုး v 1 shuttle; shunt./2(of trains)climb up or down a switchback./push a small boat back and forth to slop water out.

လွန်းထိုးလမ်း n switchback.

လွန်းပုဆိုး n ပုဆိုး with လွန်းချိတ် pattern.

လွန်းပေါင်းတင် v twist cords together to make ropes.

လွန်းပြန် n shuttle service.

လွန်းအိမ် n shuttle casing.

လွမ်း v long for; yearn for; pine for; miss.

လွမ်းချင်း n sentimental poem or song of longing.

လွမ်းစေတီ n pagoda erected in memory of a dear departed person.

လွမ်းဆွေး v pine away.

လွမ်းဆွတ် v grieve tearfully.

လွမ်းနာကျ v pine; languish with longing.

လွမ်းဖျားလွမ်းနာ n physical illness brought on by pining for sb intensively.

လွမ်းဖျားလွမ်းနာကျ v languish from longing for someone; pine away.

လွမ်းသူ့ပန်းခွေ n condolence or memorial wreath.

လွယ် adj easy; not difficult.

လွယ် v 1 carry things slung over the shoulder./2(of women)bear./[fig](of responsibility)bear.

လွယ်ကူ adj easy; not difficult.

လွယ်ကြိုး n strap or sling(attached to bags, etc).

လွယ်လင့်တကူ adv easily; without difficulty.

လွယ်အိတ် n cloth sling bag.

လှ adj 1 pretty; good-looking; comely; presentable./2 favourable.(part)particle suffixed to a verb to convey the meaning of ‘very’, ‘too’, ‘extremely’.

လှပ adj beautiful.

လှလှ adv thoroughly; completely; fully.

လှာ part word suffixed to a verb to convey the notion of beginning sth(equivalent in usage to verbs ‘begin’, ‘start’, etc).

လှီ v be puny; be thin; be emaciated.

လှီး v slice; cut.

လှီးချွတ် v slice; cut.

လှီးလွှဲ v evade.

လှုလှု adv [arch] joyfully; enthusiastically.

လှူ v give away things in charity; donate; sacrifice.

လှူဒါန်း v give in charity.

လှူဖွယ်ဝတ္ထု n thing offered to ဗုဒ္ဓ and သံဃာ

လှေ n boat.

လှေကား n stair; ladder.

လှေကားခုံ n base of a staircase.

လှေကားဆန် n tread(of wooden stairs); rung(of wooden ladders).

လှေကားတက် n landing(of stairs).

လှေကားထစ် n tread; rung.

လှေကားထစ်စိုက်နည်း n terrace cultivation.

လှေကားပေါင် n string.

လှေကားရှင် n ladder.

လှေကားလွှဲ n stairs fixed to you side of a building.

လှေကြီးထိုးရိုးရိုး adv [fig] in a simple way; without sophistication; according to tradition.

လှေကြုံစီး n [fig] opportunist.

လှေကွဲစီး v [fig] 1 take a risk as a last resort./2 head for disaster.

လှေခွက် n hull.

လှေငယ်တက်စင်း n small boat.

လှေတော်သံ n boat song.

လှေတက် n general term for river craft.

လှေထိုး v pole a boat.

လှေနံဓားတစ် adv [fig] in a bigoted manner.

လှေနံနှစ်ဖက်နင်း v [fig] run with the hare and hunt with the hounds.

လှေပွဲ n boat-race; regatta.

လှေသား n boat’s crew.

လှေသူကြီး n 1 boatswain./2 boat owner.

လှေ့ v winnow.

လှေ့စင် n winnowing platform.

လှေး n flea.(adj)small; tiny.

လှဲ v 1(of trees)fell./2 lie down; recline.

လှော် v 1(of boats)row; paddle. 2 roast./importune sb on someone’s behalf.

လှော်ကား n ancient royal boat with high and ornamented prow and stern.

လှော်ခဲ n processed opium.

လှော်စာ n intoxicating preparation of fermented glutinous rice.

လှော်တက် n oar; paddle.

လှော်ရင်းနစ် v [fig] suffer progressive failure inspite of one’s unremitting endeavour to achieve results.

လှံ n spear; lance; javelin.

လှံစွပ် n bayonet.

လှံတံပစ် n javelin throw.

လှုက်လှဲ adj hearty; whole-hearted; warm.

လှောက် v add; enhance.

လှိုက် v 1 scoop; burrow./2 have a felling of hollowness within one’s breast(owing to a sudden physical or emotional imbalance).

လှိုက်စား v erode; corrode; eat into, causing a cavity.

လှိုက်ဖို v be stricken with grief, sorrow.

လှိုက်လှုက်လှဲလှဲ adv heartily; whole-heartedly; warmly.

လှောင် v make fun of sb; gibe; jeer; mock.

လှောင်ကန် n stick for diving cattle.

လှောင်ချိုင့် n cage; coop.

လှောင်ပြုံး n derisive smile.

လှောင်အိမ် n cage(usually for small animals).

လှောင်း v 1(a)be imbued with; be infused with;(b)diffuse; pervade; spread./2 be in profusion; abound.

လှိုင် v 1 be abundant; be plentiful./2(of fragrance)diffuse; pervade.

လှိုင်ဘောလယ် v be abundant; be plentiful.

လှိုင်း n 1 wave./2 uneveness(of surface).(v)1 abound; be plentiful; be in profusion./2 overwhelm; deluge; flood./proclaim./bluff; flatter; deceive.(part)numerical classifier for counting sheaves of paddy.

လှိုင်းကောက် n system of payment to paddy reapers.

လှိုင်းကြီး v (of seas)be tempestuous.

လှိုင်းကြီးခွပ် n cross sea; choppy sea.

လှိုင်းခေါင်းဖြူ n white crested waves.

လှိုင်းစီး v surf; go surfing; surf ride.

လှိုင်းတို n (of radio)short wave.

လှိုင်းတွန့် n wavy pattern.

လှိုင်းထ v 1(of seas)swell./2 [fig](of the mind)be agitated./[fig](of surfaces)be uneven.

လှိုင်းထန် v (of seas)be tempestuous.

လှိုင်းလတ် n (of radio)medium wave.

လှိုင်းအိ n swell.

လှစ် v 1 open; expose./2 define; expound.

လှစ်ခနဲ adv flittingly; fleetingly.

လှည့် v 1 go or move round sth; turn; spin./2 go from place to place; make the rounds./turn to a certain direction./deceive./borrow sth./pay court to; go a courting.(part)particle suffixed to verbs to denote persuasion.

လှည့်ကင်း n patrol.

လှည့်ကွက် n 1 deception./2 twist or turn(inthe develo ent of a story).

လှည့်စား v deceive; play one false.

လှည့်ပတ် v 1 rotate; orbit./2 deceive.(adv)in a round-about way.

လှည့်ဖြား v entice; lure; beguile.

လှည့်လည် v 1 circle; travel around; wander; ro ./2 encircle.

လှည်း n 1 cart(animal drawn or manually operated vehicle)./2 bullock cart.

လှည်း v sweep.

လှည်းကောက် v harness draught cattle to cart.

လှည်းကျိုးထမ်း v [fig] marry a woman carrying another man’s child.

လှည်းကျင်း v sweep thoroughly.

လှည်းကြမ်း n heavy duty bullock cart.

လှည်းကြွေ n paddy grain left strewn on a cart carrying paddy sheaves.

လှည်းငုံးတို n bullock cart with the bare fr e only(used for conveying logs).

လှည်းစာ n 1 kind of grease for cart wheel axles./2 kind of tree. Lagerstroemia tomentosa.

လှည်းတပ် n column of bullock carts.(v)harness draught cattle to cart.

လှည်းထောက် n forked prop placed under the yoke of a bullock cart, either to give the oxen temporary relief, or when they are unhitched.

လှည်းထုပ် n forward transverse member of the payload compartment of a bullock cart.

လှည်းနောက်မြီး n rear end of a bullock cart.

လှည်းဖနောင့် n iron type of cart wheel.

လှည်းမီးချ v heat iron type and fit on the cart wheel.

လှည်းမြီး n rear end of a bullock cart.

လှည်းယဉ် n fancy bullock cart for passenger service only.

လှည်းလမ်းကြောင်း n cart wheel tracks or ruts.

လှည်းဝိုင်း n bullock carts camped in a circle at fairground, market, pagoda festival, etc.

လှည်းသန် n shaft, thill(of a bullock cart).

လှည်းဦး n 1 front portion of a cart./2 place where shaft and yoke intersect.

လှည်းဦးပွတ် n (of bullock cart)place where two shafts converge.

လှန် v 1 change or reverse position of things; turn inside out; turn up./2(of lids)open; uncover; turn the leaves(of a book)./fight back; repel./go against./tilt back./recount.

လှန်လှော v rummage.

လှန့် v frighten; scare; cause an alarm.

လှန့်လုံး n threatening words; bluster.

လှန်း v dry(things)in the sun; put out to dry.

လှပ် adj thin; fine; sheer.(v)come into contact; touch.

လှပ် v 1 open; expose./2 leave out; omit.

လှပ်လှပ် adv 1 thinly; flimsily./2(gle)tremulously.(n)state of extreme frailty.

လှုပ် v move; shake; quake; budge.

လှုပ်ရှား v 1 stir; move./2 move about./be active; be in a tumult.

လှုပ်ရှားမှု n 1 activity; movement./2 tumult.

လှုပ်လှုပ် adv in slow motion; languidly; barely.

လှုပ်လှုပ်ရွရွ adv in a state of turmoil or bustle.

လှမ်း v (call, reach)out.

လှမ်းလှမ်း n distance.

လှိမ့် v 1 roll sth or oneself on a surface./2 [fig] bluff; trick.

လှိမ့်လုံး n humbug; words of deceit or pretence.

လှုံ v 1 warm oneself by the heat of fire or sun; bask./2 take shelter, refuge.

လှုံ့ v exhort; stir.

လှုံ့ဆော် v stimulate; exhort; egg sb on.

လှယ် v 1(of things; ideas, experiences, etc)exchange./2 barter./.

လှယ်ဖယ် v 1 change; alter; exchange.(of married people)/(v)1 slide down./2 be loosened; miscarry; lose, be reduced./2 shuttle.

လျှယား v [fig] 1 have an irrepressible desire to butt in./2 feel uncomfortable in having to use unf iliar expressions.

လျှာ n 1 tongue./2 [fig] manner of speaking./tongue.

လျှာခင် n 1 uvula./2 reed(of some wind instruments).

လျှာခြစ်တံ n tongue scraper.

လျှာစက် n birth-mark on the tongue(believed to endow the owner with a gift of speech which commands obedience).

လျှာစက်အာစက် n power to command obedience; charisma.

လျှာစောင်းထက် v be sharp-tongued.

လျှာထိုး n tongue and groove plank.

လျှာနာခွာနာ n foot-and-mouth disease; hoof-and-mouth disease.

လျှာပွတ်ဆေး n herbal pastille to relieve cough and cure loss of appetite.

လျှာရည် n saliva.

လျှာရှည် v be longwinded.

လျှာလေး v be slow of speech.

လျှာလေးအာလေး n slowness of speech.

လျှာလည် v 1 develop a liking for some kind of food or drink./2 [fig] develop a taste for sth.

လျှာလိပ်သံ n roll; trill or burr(of the/r/sound).

လျှာသွက်အာသွက် n readiness of tongue.

လျှော n slide.

လျှောချ v 1 glide down; slide down./2 [fig] quibble or equivocate to squirm out of one’s commitment.

လျှောတံခါး n sliding door.

လျှောမွေး n prematurely born child; still-born child.

လျှော့ v 1 reduce; lessen; decrease./2(of at tempts, hopes, etc)give up./loosen, slacken; pay out.

လျှော့ချ v cut back; reduce; cut down.

လျှော့ဈေး n sale; reduced price.

လျှော့တွက် v underrate; underestimate.

လျှော့ပေး v 1 yield; give in.(of things transfer from one receptacle to another)/(adj)brilliant; outstanding./2 slacken; pay out.

လျှော့ပေါ့ v lesson; mitigate; reduce.

လျှော့ရက် n remission from a prison sentence.

လျှော့လျှော့ပေါ့ပေါ့ adv with concession; with consideration.

လျှော် n 1 plant fibre./2 tree of the Sterculia species, fibrous bark of which is used for making ropes./twine or rope of plant fibre.

လျှော် v 1(of clothes or hair)wash./2 write off.

လျှော်တေသင်္ကန်း n robe for a monk made from plant fibres.

လျှော်ဖွပ် v (of clothes)wash.

လျှံ v 1 overflow; run over;(of rivers)be in spate./2 [fig] get an earful.(n)fl e; ridescence.iant; glowing./2 dissolute.

လျှို v 1 insert(into or through an opening)./2hide; conceal./stoop; submit; yield.(n)ravine; gually.

လျှိုမြောင် n collective term for ravines, gorges, gullies, etc.

လျှို့ကတ် v [arch] be cryptic.

လျှို့ဝှက် adj secret.(v)conceal; keep sth secret.

လျှိုး v go under; stoop down.

လျှောက် v 1 walk; go about; circulate./2 address formally(a ordinate to a superior)./apply for(positions, places, jobs, materials, etc).(adv)indiscriminately.

လျှောက်ထား v 1ddress formally(a ordinate to a superior)./2 apply(positions, places, jobs, materials, etc).(adv)indiscriminately.

လျှောက်ထုံး n compilation of learned discourses or memorable sayings presented to the king by scholars or ministers.

လျှောက်ပြန်သံပေး n [derog] serenader.

လျှောက်လဲချက် n [law] argument.

လျှောက်လွှာ n application; petition.

လျှောက်လွှာစက္ကူ n foolscap.

လျှင် conj if.(part)particle occurring between numerical nouns to delineate their relationship.

လျှင်း part particle suffixed to some verbs to denote “completeness” or “definitiveness”.

လျှပ် v 1(of light, heat, etc)strike; come into contant./2 shine.(n)lighting.

လျှပ်စာ n bribe.

လျှပ်စား v [arch] take bribe.

လျှပ်စားပေါက်စား n unlawful cut; graft.

လျှပ်စားဖြတ်စား n unlawful cut; graft.

လျှပ်စီး n flash of lightning.

လျှပ်စီးလက် v (of lightning)flash.

လျှပ်စစ် n electricity.(adj)electrical.

လျှပ်စစ်ဓာတ် n electricity.

လျှပ်စစ်မီး n electric light.

လျှပ်စစ်အား n electric power.

လျှပ်တေး n girl who is careless in her movements and actions.

လျှပ်တစ်ပြက် n flash; split second.(adv)in a flash.

လျှပ်တစ်ပြက်တိုက်နည်း n lightning attack; blitz.

လျှပ်တစ်ပြက်ပြိုင်ပွဲ n lightning tournament.

လျှပ်ပလာမ n giddy girl.

လျှပ်ပေါ် v be licentious; be unrestrained; be self-indulgent.

လျှပ်ပေါ်လော်လည် v be wanton; be indecorous.

လျှပ်ပြက် v (of lightning)flash.

လျှမ်း v 1 slip; make an inadvertent mistake.(of knots, belts, etc)(adv)/(v)1 hurdle over.(of a flag unfurl.)/2/2 be brimful; be brimming./be flushed; be aglow; be radiant.

လျှမ်းလျှမ်းတောက်တောက် adv preeminently; outstandingly.

လွှ n saw.

လွှစာ n sawdust.

လွှစက် n sawmill.

လွှစင် n saw pit(fr ework for sawing logs into planks).

လွှဆိုင်း n team of top and bottom sawyers.

လွှဆွဲ v saw with a cross-cut saw.

လွှတိုက် v saw.

လွှထောင် n owner of a saw pit.

လွှဝိုင်း n circular saw.

လွှသမား n sawyer.

လွှသွားဖော် v set the teeth of a saw.

လွှာ v cut into thin layers or slices.(adv)(think)subtly; astutely.(part)numerical classifier for counting layers, strata, etc.

လွှာချင်း adj of a single layer.(n)style of singing or playing a song without repeating the stanzas.

လွှာချင်းစောင် n single-ply blanket.

လွှာချင်းဖိနပ် n slipper with a single thickness of leather for the sole.

လွှား v (of clothing)spread over a bar; line, etc./oblong shield.

လွှဲ v 1 swing; rock.(of money, accounts)/(adj)indistinct; hazy./2 change tracks; divert./avoid; turn away. entrust./make over; hand over./transfer.

လွှဲစာ n letter of authority, agency.

လွှဲတံတား n rope bridge.

လွှဲပြောင်း v transfer; make over.

လွှဲအပ် v hand over.

လွှံ့ကျော် v [arch] be widely known.

လွှင့် v 1 spread; disseminate; propagate; fling out./2 fly./hoist.

လွှင့်တင် v (of a flag)hoist.

လွှင့်ထူ v (of sail or flag)hoist.

လွှင့်ပစ် v throw away; fling.

လွှတ် v 1 [arch] relinquish ownership of edifices, scriptures, etc for religious use only./2 set free; release; set at liberty./let out; let off./send./keep sth free.(adv)[colloq] excessively; extremely; too.(n)[obs] highest court of appeal.

လွှတ်ခနဲ adv (blurt out, speak out)unthinkingly.

လွှတ်တော် n 1 council of ministers in the time of Myanmar kings./2 supreme legislative body.

လွှတ်ပေး v 1 set free./2 leave sb to his own devices.

လွှတ်မိန့် n order of release from custody.

လွှမ်း v 1 spread over./2 spread widely.

လွှမ်းခြုံ v 1 wrap./2 take all things together; encompass.

လွှမ်းမိုး v influence; overwhelm; over shade; overshadow; super cede; surpass.

ဝ n twenty-ninth letter of the Myanmar alphabet.(adj)1 fat; obese; plump./2 sufficient(v)be satisfied.

ဝကျောက်ဝကန် adv ungratefully.

ဝကွက် v [obs] tattoo a circle on a criminal who has been sentenced to death.(adv)without reservation; specifically; deliberately.

ဝကွက်ချန် v [fig] leave out someone or sth deliberately.

ဝကွက်အပ် v [fig] abandon sb or oneself to the tender mercies of a certain person, agency; leave sth entirely in someone’s hands; hand sth over unconditionally.

ဝစီ n utterance; speech; words.

ဝစီကံ n sth committed verbally; sth said

ဝဆွဲ n [orth] the letter subscripted to some Consonants.

ဝဇီရာ n diamond.

ဝတဲ n [arch] door.

ဝတုတ် adj fat and rotund; corpulent;obese.

ဝနာ n jungle.

ဝပြော adj plentiful; affluent; abundant; prosperous

ဝဖီး adj fat

ဝဖြိုး adj 1 stout; portly./2 bountiful.

ဝယဝုဎို n 1 seniority./2 respect for elders.Also

ဝရဇိန် n weapon carried by Indra; thunderbolt.

ဝရီး n mother’s elder brother; uncle.(pron)1 respectful term used in addressing an elderly man./2 respectful term used in addressing a farmer.

ဝရန်တာ n verandah. [Hindi]

ဝရုန်းသုန်းကား adv in disarray.

ဝရမ်း n [law] warrant.

ဝရမ်းကပ် v post a legal warrant of attachment on properties concerned.

ဝရမ်းစာ n warrant.

ဝရမ်းထုတ် v issue warrant.

ဝရမ်းပြေး n absconder from the law.

ဝလချီးလည် v have one’s hands full; be overwhelmed.

ဝလာ n clouds; heavens; sky.

ဝလာဟကမြင်း n mythical flying horse.

ဝလင် v 1 enjoy sth to one’s satisfaction./2 Look well-fed, sleek.

ဝလုံး n name of the twenty-ninth letter of the Myanmar alphabet.

ဝဝကစ်ကစ် adj chubby.

ဝဝတစ်တစ် adj chubby.

ဝ၂ n name of one of the Mon-Khmer languages and its speakers found mainly in areas east of the Thanlwin river in the Shan State.

ဝ n elephant foot yan.

ဝသီ n trait; nature; habit.

ဝသီပါ v have a habit.

ဝသီဘော် n ingrained habit; inurement.

ဝသန် n beginning of summer; spring.

ဝသန် n rainy season.

ဝသန္တ n beginning of summer; spring.

ဝသုန် n earth.

ဝသုန္ဓရေ n 1 [poetic] earth./2 god of earth.

ဝဟည်း n kind of medicinal plant.

ဝဥ n elephant foot yam tuber.

ဝါ adj 1 yellow./2 [of voice] stentorian;loud.(v)boast; brag; exaggerate.(n)1 aura; glow./2 sight; look; vision.

ဝါ conj in other words; or; also known as.

ဝါ n 1 cotton plant./2 undressed cotton.

ဝါ n 1 period of monsoon retreat for Buddhist monks; Buddhist lent./2 number of years of monkhood.

ဝါ n [day or night] religious lesson given to monks.

ဝါ v estimate length, height.(n)extent; span; Part.

ဝါကောက် v pick cotton.

ဝါကပ် v [of Buddhist monks] go into monsoon retreat, sojourn during the Buddhist lent.(n)the fourth month of the year, containing thirty days.

ဝါကျ n [gram] sentence.

ဝါကျိုး v [of Buddhist monks] break the Lenten vows by departing from the designated monastery without leave or for staying away for more than seven days.

ဝါကြီး v 1 besenior in years of monkhood./2 [fig] be senior.

ဝါကြီးထပ် v intercalate a month to

ဝါကြင်ကြင် adj yellowish.

ဝါကြင့်ကြင့် adj yellowish.

ဝါကြိတ် v gin cotton.(n)cotton gin.

ဝါကြိတ်လိမ် n 1 roller of a cotton gin./2 crone; chinese artichoke.

ဝါကြန့်ကြန့် adj yellowish.

ဝါကျွတ် v [of Buddhist lent] end.(n)end of monsoon retreat or Buddhist lent.

ဝါခေါင် n the fifth month of the year, containing 2 days.

ဝါချည် n cotton yarn.

ဝါဂီနစ် n [group of artistes concerned with] the Performing arts of instrumental music, Singing and dancing.

ဝါဂွမ်း n cotton.

ဝါငယ် n junior in years of monkhood.

ဝါငယ်ထပ် v intercalate the second month of Wazo, in an appropriate year.

ဝါစက n [gram] predicated.

ဝါစာ n words; speech; utterance.

ဝါစာကမာ n verbiage; twaddle; claptrap; Bunkum.

ဝါစာသိလိဋ္ဌ n word added for euphonic effect.

ဝါစေ့ပြောက် n speckle on skin.

ဝါစင်္ဂ n [gram] parts of speech.

ဝါစဉ် n order of seniority.

ဝါဆို n the fourth month of the year,

ဝါဆို v [of Buddhist monks] break the Lenten vows by departing from the designated monastery without leave or for staying away for more than seven days.

ဝါဆို်ပန်း n 1 herbaceous plants bearing orange blossoms during the period of monsoon retreat./2 flowers gathered as offering for the Buddha on the day following the full moon day of Wazo.

ဝါဆိုဖယောင်းတိုင် n large candle usually offered in the period of Wazo.

ဝါဆိုသင်္ကန်း n monk’s robe specially offered at the beginning of the Buddhist lent.

ဝါဏိဇ္ဇ n trade; commerce.

ဝါဏိဇ္ဇပဋိပက္ခ n trade dispute.

ဝါဏိဇ္ဇဗေဒ n commerce.

ဝါတွင်း n period of the Buddhist lent.

ဝါတွင်း အခါသမယ n time; duration; period; moment./

ဝါထပ် v intercalate a month.

ဝါထပ်ရက်ငင် n extra intercalary day added to the month of Nayon during ဝါကြီးထပ် year.

ဝါထွက် n end of the Buddhist lent of monsoon retreat.

ဝါဒ n belief; doctrine; ideology; -ism.

ဝါဒဖြန့် v propagate [a doctrine or ideology].

ဝါဒါ n warder [ of a jail].

ဝါဒီ n person who subscribes to a certain doctrine or ideology.[usually used in the form of an adjectival suffix]

ဝါနု adj relatively inexperienced.

ဝါပ n rest of the year excluding the Buddhist lent.

ဝါပေါက် n 1 cotton sprout./2 cotton boll.

ဝါပန် v ask for special leave to journey during the Buddhist lent.

ဝါဖတ် n cotton oil cake.(v)dress cotton.

ဝါဖတ်ခြင်း n funnel-shaped basket used in dressing cotton.

ဝါဖတ်လေး n 1 bow for dressing cotton./2 green-billed malkoha.

ဝါဖန် v gin cotton.

ဝါယမ n effort.

ဝါယော n 1 volatility or mobility.[commonly Described as ‘element of air’ ]./2 air.

ဝါရမိတ္တူရက် n unlucky day [ on the Myanmar calendar, on which the number representing the day of the week, and the date add up to thirteen.]

ဝါရင် adj senior; experienced.

ဝါရှာ n washer.

ဝါရှင်ဆော်ဒါ n washing soda.

ဝါလား n wallah.[use as a suffix to an adjective ‘person’, ‘thing’ ].

ဝါဝင် n beginning of the Buddhist lent or monsoon retreat.

ဝါသ n Indra; Sakka.(n)[Pali]

ဝါသနာ n interest; natural bent; hobby.

ဝါသနာပါ v have an interest in or natural bent for.

ဝါသနာဘာဂီ n continued interest in sth scuh as music, etc.

ဝါသနာအိုး n enthusiast; buff.

ဝါဦး n earlier part of the Buddhist lent.

ဝါး n 1 b boo plant./2 timing in Myanmar Music./clappers.

ဝါး n part numerical classifier used in counting handbreadth.

ဝါး v 1 chew; masticate./2 be destroyed.

ဝါး v bluff.

ဝါးကပ် n bamboo matting for use as building material.

ဝါးခနဲရယ် v laugh uproariously.

ဝါးခနဲသမ်း v yawn loudly.

ဝါးခြမ်း n bamboo slat.

ဝါးချွန် n bamboo with a pointed end.

ဝါးဆစ် n bamboo joint.

ဝါးညှပ်အက n group dance in which dancer Step between moving bamboo poles timed to music.

ဝါးတစ်ပြန် n length of a bamboo pole.

ဝါးတစ်ရိုက် n length of a bamboo pole.

ဝါးနားပင်း n solid bamboo.

ဝါးနက် n species of dark, glossy bamboo.

ဝါးပေး v level paddy stalks with bamboo pole.

ဝါးပိုး n species of giant bamboo.

ဝါးပိုးမျက်ဆန်ကျယ် n species of giant bamboo.

ဝါးပပ် n culms sheath.

ဝါးဖယောင်း n species of giant bamboo suitable for making pliant bamboo strips.

ဝါးဖောင် n bamboo raft.

ဝါးမင်း n kind of extra hard bamboo with nodes at short intervals.

ဝါးမျက် n bamboo culm; node of bamboo.

ဝါးယား n kind of bamboo the pulp of which is used in making paper.

ဝါးယောင်းဌက် n greater necklaced laughing thrush; black-gorgeted laughing-thrush.

ဝါးယောင်းမှို n species of edible mushroom which grows on rotting bamboo clumps.

ဝါးရင်းတုတ် n staff made of hard and solid kind of bamboo.

ဝါးရောင်းချဉ် n edible, succulent, acidulous climber which thrives on bamboo groves.

ဝါးရုံ n bamboo greve.

ဝါးလက်ခုတ် n bamboo clappers.

ဝါးလောင်း n young bamboo.

ဝါးလတ်စည်း n regular one-one timing with the b boo clapper and the timing bell alternating.

ဝါးလုံး n bamboo pole.

ဝါးလုံးထိုး adv [fig] torrentially.

ဝါးလုံးထောက်ခုန် n pole-vault; pole-jump.

ဝါးလှဲ v level paddy stalks with bamboo pole.

ဝါးသုဉ်း v [of some species of b boo] die out [after flowering, which comes in cycles of 0 to 0 years according to the species].

ဝါးဥ n East Indian arrowroot.

ဝိကတိကံ n [Pali gram] indirect object.

ဝိကပ္ပနာ n [Vinayas] ritual divestment of a robe by its owner so that it may be set aside and given to another monk.

ဝိဂြိုလ် n explanation of words.

ဝိဂြိုလ်ကျင်း v explicate words.

ဝိစိကိစ္ဆ္တာ n doubt; skepticism; indecision of mind .

ဝိဇယုတ် n the conch-shell used by the king of devas.

ဝိညာဏက္ခန္ဓာ n the entity of mind and intellect, forming one of the five aggregates constituting a being.

ဝိညာဉ် n 1 consciousness./2 spirit.

ဝိညာဉ်ချုပ် v die.

ဝိညာဉ်တွယ် v come into a new existence.

ဝိတက် n reflection; thought; thinking.

ဝိတက်ဝိစာရ n thinking; investigation.

ဝိဓူရဇာတ် n the ninth of the Ten Great Jatakas.

ဝိနယဓရ n one who knows the entire Vinayas by heart.

ဝိနာဘာ n separation.

ဝိနိစ္ဆ္တယ n judgement or decision.[in religious matters].

ဝိနည်း n Vinaya: discipline or code of conduct [for Buddhist monks].

ဝိနည်းဓိုရ် n 1 one who knows the entire Vinayas by heart./2 monk who adheres strictly to the Vinayas./monk learned in the Vinayas, who delivers judgement on disputes involving the ecclesiastic code.

ဝိနည်းရှောင် v [fig] circumvent the rules.

ဝိနည်းလွတ် v [fig] be free from infringement of Rules, etc.

ဝိပါကဝဋ် n result, effect, consequence of one’s past deeds.

ဝိပါက် n result, effect, consequence of one’s deeds.

ဝိပတ္တိတရား n law of destruction, misfortune, failure.

ဝိပဿနာ n insight.

ဝိပဿနာဓုရ n Buddhist monk’s regimen of meditation.

ဝိဘတ် n [gram] postpositional marker; word suffixed to a noun or pronoun to designate it as the subject or object, and to a verb to indicate time or mood.

ဝိဘတ်သွယ် v 1 [Pali gr ] inflect./2 [Myan gr ] suffix a postpositional marker to a noun, pronoun or verb to indicate some kind of gr matical relation.

ဝိမုတ္တိ n liberation from desire.

ဝိရောဓိ n law of contradiction; antipathy.

ဝိလုပ် v make an empty boast.

ဝိဝဋကပ် n period of regeneration of the world.

ဝိဝဋဌာယီကပ် n duration between a world’s genesis and its extinction.

ဝိဝါဒ n controversy; dispute.

ဝိဝါဟမင်္ဂလာ n marriage ceremony in which the bride is given away.

ဝိသကြုံ n name of the celestial architect serving the king of devas.

ဝိသမလောဘ n avarice.

ဝိသယခေတ် n [ Buddhist Scriptures ] the infinite number of cosmic systems to which the omniscience of the Lord Buddha extends.

ဝိသာခါ n 1 asterism of fourteen stars in Libra resembling a drumcircle; the sixteenth lunar mansion./2 Corona Borealis.

ဝိသေသ adj extraordinary; special.

ဝိသေသန n [gram] qualifier.

ဝိသေသလက္ခဏာ n special sign or Characteristic; distinguishing feature.

ဝိသဇ္ဇနာ n solution.

ဝိသဇ္ဇနီ n post scripted double dot; the symbol.

ဝိသုဒ္ဓိနတ် n the Buddha: arhat of great saintliness.

ဝိဟာ n monastery.

ဝိဟာရ n monastery.

ဝီခေါ် v [ colloq ] be excessive; be extreme.

ဝီစကီ n whisky.

ဝီစီ n whistle.

ဝီထိ n 1 path; route./2 flow of consciousness.

ဝီဘစ္ဆရသ n [ rhet ] quality of evoking feelings of revulsion.

ဝီရရသ n [ rhet ] ability to inspire heroic feeling.

ဝီရိယ n effort; endeavour; striving.

ဝူးဝူးဝါးဝါး adv [ bluster] cholerically; [ storm] vehemently.

ဝေ v 1(a)distribute; hand out;(b)share./2(a)boil over;(b)be luxuriant; be profuse; abound./be misty; be hazy;(c)be indecisive.

ဝေခြမ်း v distribute.

ဝေခွဲ v 1 distribute.(of sails)/(v)1 come under flag./2(a)absorb; hold;/2 decide.

ဝေစား v share.

ဝေစားမျှစား n sharing of spoils.

ဝေစု n share.

ဝေဆာ adj luxuriant.

ဝေဇယန် n 1 the celestial palace of

ဝေဌ v distribute.

ဝေဒ n 1 astrology./2 knowledge; the Vedas.

ဝေဒနာ n 1 pain; suffering./2 feeling; sensation.

ဝေဒနက္ခန္ဓာ n the faculty of sensory perception which forms one of the five aggregates constituting a being.

ဝေနေယျ n being eligible for Nirvana.

ဝေပုံ n share.

ဝေပုံကျ adv proportionately.

ဝေဖန် v 1 criticise./2 apportion.

ဝေဖန်ချက် n criticism.

ဝေဖန်တိကပြု v 1 criticise./2 administer.

ဝေမာနိကပြိတ္တာ n beings in a sort of limbo who suffer during the day but lead a palatial life at night.

ဝေယျာဝစ္စ n sundry matters; sundry tasks; chores.

ဝေလငါး n whale.

ဝေလေီဝလင်း n morning twilight.

ဝေလောဝး v fall far short of.

ဝေဝုစ် n expedient; artifice; device .

ဝေသာလီဗျိုင်း n little egret.

ဝေဟင် n [poetic] the sky.

ဝေ့ v 1 whirl around./2 float; hang.

ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် adv circuitously; evasively.

ဝေ့လည်လည် adv in a roundabout way.

ဝေး adj far; distant; remote.(v)be far from; be out of touch; be out of contact.

ဝေးကွာ adj far; distant; remote.(v)be far from; be out of touch; be out of contact.

ဝေးစွခြောက်ပါး n far cry.

ဝေးလံ adj far distant; far away.

ဝဲ n left side.

ဝဲ n scabies; mange.

ဝဲ v 1 hover or fly in circles./2 have an accent.(n)whirlpool; eddy.

ဝဲကတော့ n eddy.

ဝဲစလုတ် n whirlpool.

ဝဲစား v be inflicted with scabies.

ဝဲစုပ် v be sucked in by a whirlpool.

ဝဲနာ n left side.

ဝဲပျံ n (n)roofed, open extension in front of old period houses.

ဝဲပြန် n whirlpool with a vortex imparting a Strong centrifugal force.

ဝဲမကူး v [arch] stay apart; be aloof.

ဝဲမှုတ် v bubble up [due to disturbance, current); be thrown up by a whirlpool.

ဝဲလင်း n roofed, open extension in front of old period houses.

ဝဲဩဃ n maelstrom; giant whirlpool.

ဝေါ n domino piece bearing one red and three white pips.

ဝေါ n palanquin.

ဝေါခနဲ adv with a roar.

ဝေါဟာရ n term; word; vocabulary.

ဝံ n bear.

ဝံပုလွေ n wolf.

ဝံပိုင့် n palm civet.

ဝံရွှေ n golden-brown bear.

ဝံသ n family; lineage; race.

ဝံသာနု n nationalist.

ဝံသာနုရက္ခိတ n 1(a)nationalistic spirit;(b)ch pion of national interests./2(a)patriotism;(b)patriot.

ဝံ့ v dare.

ဝံ့စား v outbrave; outdare.

ဝိုးတဝါး adv hazily; indistinctly.

ဝိုးတိုးဝါးတား adv hazily; indistinctly.

ဝက် n pig.

ဝက် v halve.

ဝက်က n bipod or tripod, made by lashing poles together near the top, used as a prop.

ဝက်ကလေး n piglet.

ဝက်ကြိမ် n 1 kind of cane-like creeper./2 medicinal herb.

ဝက်ကြွပ် n kind of medicinal herb.

ဝက်ခေါက် n rind.

ဝက်ခေါင်းထိုး adv [charge] straight ahead or head-on.

ဝက်ချေးပနဲ n 1 .medicinal plant bearing yellow flowers./2(n)ar ina fibre.

ဝက်ခြံ n 1 pigsty./2 prisoner’s dock./bullock cart body with high side-railings./pimple; acne.

ဝက်ခြံပုန်း n pimple [that doesn’t come to head]

ဝက်ခွ n bipod or tripod, made by lashing poles together near the top, used as a prop.

ဝက်စားကျင်း n feeding trough for pigs.

ဝက်စွယ် n 1 tusk of a wild boar./2 pin which secures the shaft of a cart to the axle-tree.

ဝက်စွယ်ကင်းပိတ် n solid tusk of a hog.

ဝက်ဆီ n lard.

ဝက်ဆီဥကြော် n pieces of pork dipped in batter and fried.

ဝက်တုပ် v hog-tie.

ဝက်တုပ်တုပ် v tie hand and foot.

ဝက်ထီး n boar.

ဝက်ထိုးသမား n pig slaughterer; butcher.

ဝက်နား n species of clam.

ဝက်ပေါင်ခြောက် n ham.

ဝက်ပုတ် n playful name applied to a chubby person.

ဝက်ဖရုံ n kind of goufd.

ဝက်မ n sow.

ဝက်မလွတ် n dwarf species of banana, coconut or maize.

ဝက်မြေစာဥ n kind of sedge whose tubers are boiled and eaten.

ဝက်မှင်ဘီး n bristle brush.

ဝက်ရူးနာ n epilepsy.

ဝက်ရူးပြန် v be seized with a fit of epilepsy.

ဝက်ရန်း n kind of plant.

ဝက်လာ n species of sedge.

ဝက်ဝံ n bear.

ဝက်ဝက်ကွဲ adv over; exceedingly.

ဝက်သိုးချုပ် n top sewing.(v)top-sew.

ဝက်သိုးထိုး n top sewing.(v)top-sew.

ဝက်သက် n measles.

ဝက်သစ်ချ n oak tree.

ဝက်အူ n screw.

ဝက်အူချောင်း n sausage.

ဝက်အူစုပ် v apply a screw.

ဝက်အူရစ် n thread of a screw.

ဝက်အူလှည့် n screw-driver.

ဝိုက် n 1 [in baccarat] hand containing three aces or three court cards./2 [in a g bling g e involving dice or animal blocks] three of a kind.

ဝိုက် v 1 cut a circuitous path; detour./2 hook; encircle.

ဝိုက်ချ n [orth] post scripted short loop used with most consonants to produce the/a/sound.

ဝဂ် n 1 set./2 consonants of the alphabet grouped according to their point of articulation.

ဝဂ္ဂန္တ n last letter in each of the five sets of letters of the Myanmar alphabet.

ဝဂ်နင်း n rhyming link interposed between the opening and closing rhymes in a stanza of verses.

ဝဂ်ဗျည်း n the first 2 consonants which form the five groups of five letters each.

ဝင် v 1(a)enter; come in; go in(b)take in;(c)get in./2(a)join; enlist; enroll;(b)be included; be listed in; be a member of in./hold(b)fit; accommodate; go in;(c)go into;(d)involve; entail.(a)//ou/, or a devowelized consonant/[of sun] set./reach a certain stage; get into a certain condition.

ဝင်္ကဒသက n decade in a person’s life when his back becomes curved like a plough-share.

ဝင်္ကပါ n labyrinth; maze.

ဝင်္ကဝုတ္တိအလင်္ကာ n [rhet] rhetorical treatment of expression by oblique reference.

ဝင်ကစွပ် n hermit crab.

ဝင်္ကန္တဉာဏ် n insidious mind.

ဝင်ကုန် n import.

ဝင်ကြေး n admission fee.

ဝင်ငွေ n income.

ဝင်စား b enter./undergo reincarnation; incarnate anew.

ဝင်စွက် v interfere; meddle.

ဝင်ဆံ့ v mix well or get on well with.

ဝင်တော v interrupt; interpose.

ဝင်နေ n [arch] non-native of a certain locality who has settled in that place.

ဝင်ပေါက် n entrance.

ဝင်ရိုး n axis; axle.

ဝင်ရိုးစွန်း n pole.

ဝင်ရိုးစွန်းဒေသ n polar region.

ဝင်ရိုးတန်းနိုင်ငံ n Axis powers.

ဝင်လမ်း n 1 entryway; entry./2 [fig] likelihood; chance; opportunity.

ဝင်သက် n inhalation.

ဝင့် v 1 brandish./2 wave./spin./boast.

ဝင့်ကြွား v boast; brag.

ဝင့်ဝါ v be arrogant.

ဝင့်သီး n artisan responsible for spinning cotton in the employ of the king.

ဝင်း adj bright.

ဝင်း n enclosure; compound; ground.

ဝင်းခင်း v deploy troops of the royal entourage.

ဝင်းခြံ n fence.

ဝင်းတံခါး n gate.

ဝင်းထရံ n fence.

ဝင်းပေါက် n gateway.

ဝင်းပိုင် n owner of a fenced land.

ဝင်းပြောင် adj bright.

ဝင်းမှူး n 1 commander of troops guarding a cardinal point of a palace./2 estate warden.

ဝိုင် n wine.

ဝိုင်ယာကြိုး n wire.

ဝိုင်ယာလက်ကား n police car fitted with wireless apparatus.

ဝိုင်ယာလတ် n wireless.

ဝိုင်သား n voile.

ဝိုင်း v 1 gather around; surround; besiege./2 shake grain around in a circular b boo tray to separate it from the chaff.(n)1 group or te of people; gang; troupe./2 compound.(adj)circular.(adv)collectively; together.

ဝိုင်းကြီးချုပ် n frankpledge; collective responsibility.

ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ် n kind of game where players link hands and move in a circle.

ဝိုင်းစက် adj perfectly circular.

ဝိုင်းဆရာ n 1 player of drum circle./2 foreman in charge of the saw in a saw mill.

ဝိုင်းဆန်ခါ n finishing aspirator and grader.

ဝိုင်းတော်တီး n leading musician of the Myanmar or orchestra.

ဝိုင်းတော်သား n member of a team.

ဝိုင်းပယ် v ostracize.

ဝိုင်းဖွဲ့ v form a group; gather together.

ဝိုင်းရံ v surround.

ဝိုင်းလည် v 1 [of caneball] complete a round with every player doing a particular trick in turn, and without the ball touching the ground./2 complete one circle, cycle, round.

ဝိုင်းလုပ်ဝိုင်းစား n system where everybody shares work as well as benefits.

ဝိုင်းဝိုင်းလည် v be surrounded; be overwhelmed.

ဝိုင်းဝန်း v crowd around; swarm.

ဝိုင်းအုံ v crowd around; swarm.

ဝစ္စပေါက် n [orth] postscripted double dot the symbol placed after the vowels အာ a/i/, အူ u/, အေ ei/, အို(-င်၊ -ဉ်၊ -ည်၊ -န်၊ -မ်)to produce the extra long, heavy, falling tone. Also ရှေ့ကပေါက်၊ရှေ့ဆီး၊ဝိသဇ္ဇနီ၊ဝစ္စနှစ်လုံးပေါက်

ဝိစ္ဆာ n [gram] repetition of a word affixed with the particle “အ” or “တိုင်း” to extend its original meaning to encompass every such thing [the suffix “တကာ” also performs this function without repetition] [as in အမြို့မြို့၊အရွာရွာ၊လူတိုင်းလူတိုင်း၊ရပ်တိုင်း ရွာတိုင်း၊လူတကာ].

ဝိဇ် n one who is top in a particular field.

ဝိဇ္ဇာ n 1 knowledge; wisdom./2 term for a prson who is an expert in a particular branch of knowledge./person with supernatural powers./first university degree in arts.

ဝိဇ္ဇာဓိုရ် n 1term for a person who is an expert in a particular branch of knowledge./2 person with supernatural powers.

ဝိဇ္ဇာပညာရပ် n arts subject.

ဝဋ် n 1 cyclic process impelled by the interaction of lust, deeds and consequences. See also ကိလေသဝဋ်၊ ကမ္မဝဋ်၊ ဝိပါကဝဋ်.2 retribution; evil consequence of evil deeds.

ဝဋ်ကောင် n person suffering or atoning for past evil deeds.

ဝဋ်ကျွတ် v 1 gain release from suffering./2 [fig] be relieved of onerous duties, etc.

ဝဋ်ကြွေး n [fig] atonement or expiation for past sins and misdeeds.

ဝဋ်ခံ v 1 bear the consequences of past sins./2 [fig] bear burdensome duties, etc.

ဝဋ်ဆင်းရဲ n suffering.

ဝဋ်ဒုက္ခ n suffering.

ဝဋ်နာကံနာ n incurable ailment [which is considered a result of past misdeeds].

ဝဋ်လိုက် v reap the consequences of past misdeeds.

ဝဋ်လည် v reap the consequences of past misdeeds.

ဝဏ္ဏ n 1 appearance./2 letter; syllable.

ဝဏ္ဏဒသက n the decade of prime beauty in a person’s life [between 21 and 0].

ဝဏ္ဏလောပနည်း n elision.

ဝတ် n duty; responsibility.

ဝတ် n small particle.

ဝတ် v wear; put on; adorn.

ဝတ်ကောင်းစားလှ n smart dress; fine clothes.

ဝတ်ကျေတမ်းကျေ adv perfunctorily.

ဝတ်ကျေဝတ်ကုံ adv perfunctorily.

ဝတ်ကျောင်း n place of worship; temple.

ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် n 1 filial duties.

ဝတ်ကြောင် n 1 colourful lay attire [as distinguished from the monotonous garb of the monks]./2 laity.

ဝတ်ချ v bow as a mark of obeisance.

ဝတ်စား v dress up.

ဝတ်စားတန်ဆာ n clothes and ornaments.

ဝတ်စုံ n full dress; uniform; suit.

ဝတ်ဆံ n 1 st en./2concretion in a boil or absess.

ဝတ်ဆံတည် v 1 [of flower] germinate./2 [of abscess, boil or pimple] form concretion.

ဝတ်ဆံထည့် v 1 [of flower] germinate./2 [of abscess, boil or pimple] form concretion.

ဝတ်ဆံဖို n stamen.

ဝတ်ဆံမ n stigma.

ဝတ်ဆံသွင်း v implant a seed pearl, bead or mantle of an oyster or mussel.

ဝတ်ဆင် v wear apparel; adorn.

ဝတ္တကမြေ n See. ဝတ္ထုကံမြေ

ဝတ္တရား n responsibility; duty.

ဝတ္တရားကျေ v discharge one’s responsibilities or duties.

ဝတ်တက် v recite prayers in a group.

ဝတ္ထု n 1 matter; object./2 money offered for the use of monks; commodity./generic term for story, narrative, novel, fiction.

ဝတ္ထုကာမ n earthly pleasures.

ဝတ္ထုကံမြေ n land donated for religious purposes; sacred ground; glebe land.

ဝတ္ထုကြောင်း n outline of a story or novel, etc.

ဝတ္ထုတို n short story.

ဝတ္ထုရှည် n novel.

ဝတ္ထုသွား n outline of a story or novel, etc.

ဝတ်ပန်း n 1 safflower.

ဝတ်ပြု a /(v)1 do obeisance./2 show hospitality./attend respectfully to a person.

ဝတ်ဖြူစင်ကြယ် n white garb [as worn by male religious devotees].

ဝတ်ဖြည့် v 1 do obeisance./2 massage the hands and feet of monk.

ဝတ်မိုးဝတ်မြေ n land donated for religious purposes; sacred ground; glebe land.

ဝတ်မှုန် n pollen.

ဝတ်မှုန်ကူး v pollinate.

ဝတ်ရက် n nectar.

ဝတ်ရည် n nectar.

ဝတ်ရုံ n 1 gown; robe./2 academic gown or official robe./barrister-at-law.

ဝတ်ရွတ် v recite religious verses together.

ဝတ်ရွတ်စဉ် n arrangement of prayers and verses for recitation.

ဝတ်လဲတော် n clothing or dresses of royalty or nat spirit.

ဝတ်လစ်စားလစ် n naked; nude.(adv)nakedly.

ဝတ်လုံ n 1 gown; robe.(n)/(v)urinate/2 academic gown or official robe./barrister-at-law.

ဝတ်လုံတော်ရ n barrister-at-law.

ဝတ်လုံလိုက် v [of barrister] practice.

ဝတ်အသင်း n association to carry out certain religious duties regularly.

ဝိတ္ထာရ n in full; in extenso.

ဝိတ္ထာရချဲ့ v elaborate; expand.

ဝုတ် v [poetic] curve; wind; mender.

ဝန် n 1 burden; load./2 responsibility./ranking executive officer.

ဝန်ကော် n stout pole placed under the body of a bullock cart and lashed fore and aft to it to act as a strut.

ဝန်ကင်း v be free from responsibility.

ဝန်ကျဉ်း v 1 require little care or attention; be not burdensome./2 need little room or space; be easily carried.

ဝန်ကျယ် v 1 be burdensome./2 be bulky.

ဝန်ကြီး n 1 minister of the Hluttaw./2 minister.

ဝန်ကြီးချုပ် n prime minister.

ဝန်ကြီးဌာန n ministry.

ဝန်ကြီးအဖွဲ့ n cabinet of ministers.

ဝန်ခံ v 1 admit; confess./2 promise.

ဝန်ခံချက် n confession; admission; acknowledgement.

ဝန်ချ v admit one’s wrong; apologize.

ဝန်ချီစက် n 1 crane./2 winch.

ဝန်စည်စလယ် n baggage; luggage.

ဝန်ဆောင် v accept and carry out a specific responsibility.

ဝန်ဆောင်ခ n service charge.

ဝန်ဆောင်မှု n service.

ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်း n services.

ဝန်ဆောင်အဖွဲ့ n working committee.

ဝန်တို v 1 [arch] be stingy; be miserly; be uncharitable./2 be jealous.

ဝန်တိုမိစ္ဆာ n 1 [arch] miserliness./2 envy; jealousy.

ဝန်တင်ခ n freight charges.

ဝန်တင်တိရစ္ဆာန် n draught animal; pack animal.

ဝန်ထောက် n [obs] 1 officer who assisted the Hluttaw ministers in the days of Myanmar kings./2 gazetted officer of sub-divisional rank in colonial days.

ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး n 1 baggage./2 [fig] burden.

ဝန်ထမ်း n public service personnel.

ဝန်ထမ်းစိတ် n spirit of public service.

ဝန္ဓာမိ v pay obeisance.

ဝန်ပါ adj 1 capacious./2 [fig] effective.

ဝန်ပေါ့ n light load.(v)be relieved of heavy responsibility.

ဝန်ပို n 1 added burden./2 pelican.

ဝန်လေး v be burdensome; be irksome.(n)heavy load.

ဝန်လို n white-bellied sea-eagle.

ဝန်လတ် n osprey.

ဝန်း v 1 gather around; surround; besiege./2 shake grain around in a circular b boo tray to separate it from the chaff.(n)1 group or te of people; gang; troupe./2 compound.(adj)circular.(adv)collectively; together.(v)surround; encircle.

ဝန်းကျင် n surroundings; environs.

ဝန်းရံ v surround; besiege.

ဝန်းဝိုင်း adj circular.(v)do things together; co-operate.(adv)collectively.

ဝုန်းခနဲ adv 1 with a loud crash or noise./2 with an uproar.

ဝုန်းဒိုင်းကြဲ v make an uproar.

ဝုန်းဝုန်းဒိုင်းဒိုင်း adv uproariously; noisily.

ဝပ် n watt.

ဝပ် v 1 crouch./2 be prostrate with fear./[of stirrings, upheavals] be stilled./brood./not drain off.

ဝပ်ကျင်း n nest [of birds and small creatures made in or close to the ground].

ဝပ်စင်း v [poetic] pay homage; prostrate in reverence.

ဝပ်တွား v [poetic] pay homage; prostrate in reverence.

ဝပ်ရှော့ n workshop.

ဝပ်လျှိုး v [poetic] pay obeisance; prostrate in reverence.

ဝမ် v [in a game of marbles] hole [a marble].

ဝမ်း n 1 stomach./2 bowels; stool./womb./mind; nature./face, obverse [of a palm leaf script]./hold [of a ship or boat].

ဝမ်း v have enough to satisfy one’s hunger.

ဝမ်းကိုက် v suffer from dysentery.(n)dysentery.

ဝမ်းကျ n diarrhoea.

ဝမ်းကျောင်း v earn a living.

ဝမ်းကျစ် v be compacted; be costive.

ဝမ်းကြီး v be pregnant.

ဝမ်းကွဲ v 1 be cousins [once, twice, etc] removed./2(a)be touched;(b)grieve.(n)cousin

ဝမ်းခေါင်း n 1 stomach./2 hold [of a ship or boat].

ဝမ်းခိုင် v be not prone to loose bowels.

ဝမ်းချ v 1 purge [the bowels]./2 [fig] placate [with sweet words].

ဝမ်းချူ v apply enema.

ဝမ်းချုပ် v be constipated.

ဝမ်းစာ n 1 food./2 stored up food and grain./stuffing./material./detritus.

ဝမ်းစာစပါး n paddy kept aside for own consumption.

ဝမ်းစာထည့် v store up grain and other provisions for the coming year.

ဝမ်းဆွဲ n mid-wife.

ဝမ်းတိုက် n womb.

ဝမ်းတောင့် v 1 feel full with food./2 suffer indigestion.

ဝမ်းတွင်းကောက် n person who does not show his innate slyness.

ဝမ်းတွင်းစုန်း n born with.

ဝမ်းတွင်းပါ adj congenital.

ဝမ်းတွင်းရူး n congenital idiot.

ဝမ်းတွင်းသား n tripe; innards.

ဝမ်းဒိုး n special marble kept for holing-out [in a children’s g e played with marbles on a pitch having a series of holes].

ဝမ်းနာ v 1 have stomach-ache./2 [of pregnant woman] have labour pains.

ဝမ်းနူး v have loose bowels; have stomach upset.

ဝမ်းနူးစာ n food which causes loose bowels.

ဝမ်းနည်း v be sorry; be sad; regret.

ဝမ်းနည်းပက်လက် adv in great sorrow; in utter desolation.

ဝမ်းနုတ် v take purgative or laxative.

ဝမ်းနုတ်ဆီ n castor oil.

ဝမ်းနုတ်ဆေး n laxative; purgative.

ဝမ်းပေါက် v [of one’s bowels] 1 loosen and have purging movements./2 loosen after a period of constipation.

ဝမ်းပတ် n saddle girth.

ဝမ်းပတ်ကြိုး n saddle girth.

ဝမ်းပိတ် v have diarrhoea stopped.

ဝမ်းပန်းတသာ adv joyously; happily.

ဝမ်းပျက် v suffer from diarrhoea.

ဝမ်းပျဉ်း n roll of flesh on the belly.

ဝမ်းပျဉ်းသား n flesh from the belly of fish.

ဝမ်းဖော v have distended stomach.

ဝမ်းဖောဝမ်းရောင် n distended stomach and upset bowels.

ဝမ်းဗိုက် n abdomen.

ဝမ်းဘဲ n duck.

ဝမ်းဘဲတောင် n 1 gunwale of a sailing boat./2 pair of battens on which the ridge-cap is mounted./wing-like part attached to the leather picker, which drives the shuttle in a power loom.

ဝမ်းဘဲဥအိုး n large earthen pot [for storing eggs].

ဝမ်းမလုံ v have no control over bowels.

ဝမ်းမီး n digestive faculty.

ဝမ်းမြောက် v be glad; be happy; rejoice; be elated.

ဝမ်းမှန် v have regular bowel movements.

ဝမ်းရေး n sustenance; livelihood.

ဝမ်းရောဂါ n cholera.

ဝမ်းရောင် v be flatulent.

ဝမ်းရစ် v have gripes.

ဝမ်းလိုက် v have diarrhoea in the wake of another disease.

ဝမ်းလျားထိုး v crawl on one’s stomach.

ဝမ်းလျားမှောက် v lie prone.

ဝမ်းလျှော v have frequent motions of the bowels.

ဝမ်းသာ v be gland; be happy; rejoice; be elated.

ဝမ်းသာလုံးဆို့ v [fig] be overwhelmed with joy; be overjoyed.

ဝမ်းသာအယ်လဲ adv effusively; very cordially, heartily.

ဝမ်းသက် v have loose bowels.

ဝမ်းသွား v 1 defecate./2(v)have loose bowels.

ဝမ်းဟာ v feel hungry; have one’s hunger.

ဝမ်းအေး v feel settled in the stomach.

ဝယ် part word denoting time or place.[as in ညချမ်းချိန်ခါ].ppm postpositional marker suffixed to a noun to indicate either temporal or locative case [equivalent in usage to prepositions ‘by’, ‘at’, ‘in’ ].

ဝယ် v buy; purchase.

ဝယ်ခြမ်း v buy; purchase.

ဝယ်ယူ v buy; purchase.

ဝယ်လိုအား n demand [of goods and services].

ဝယ်အား n 1 buying capacity./2 demand.

ဝဿါန n rainy season.

ဝေဿ n mercantile descent.

ဝေဿန္တရာ n [fig] munificent person.

ဝေဿန္တရာဇာတ် n the tenth of the Ten Great Jatakas.

ဝှီးခနဲ adv with a whiz.

ဝှေ့ v 1 butt; gore./2 [of wind] whirl.

ဝှေ့ယမ်း v wave [one’s hand or with sth in the hand].

ဝှေး n 1 testes; testicles./2 the hog plum.

ဝှေးစေ့ n testicle or testis.

ဝှေးသင်း v castrate; geld; caponize.

ဝှဲချီး v [arch] acclaim; extol.

ဝှက် v 1 hide; conceal./2 pose [ a riddle].

ဝှက်ကွယ် v hide; conceal; cover up.

ဝှက်စာ n cryptogram; coded letter.

ဝှက်ဖဲ n [fig] trump card.

ဝှန် v [arch] transcend; overwhelm; flood.

ဝှန်း v surmount; soar.

ဝှမ်း adj concave; like a basin.

သ n thirtieth letter of the Myanmar alphabet.(part)particle suffixed to