Leave a comment

ဥပေဒၿပဌာန္း၍ခြဲၿခားဆက္ဆံၿခင္းခံရေၾကာင္း၊ ၿပည္ သူၾကား က ရုိဟင္ဂ်ာ စကား

OICကဘဂါၤလီကုိရုိဟင္ဂ်ာၿပဳလုပ္ၿခင္းမဟုတ္၊သမုိင္း အေထာက္ အထားအရရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမူလကတည္း က  တုိင္းရင္း သား အၿဖစ္ရပ္ တည္ခဲ႔ေၾကာင္း ရွင္း လင္း ခ်က္

ရန္ကုန္တုိင္း၊ေဒသၾကီး၊အစုိးရရုံးအဖြဲ႔ရုံး၊အစည္းခန္းမ၌ ၿပဳလုပ္ေသာ ဘာသာေပါင္းစုံမွခ်စ္ၾကည္ညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ၿမန္ မာႏုိင္ငံအမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္ အေရး ေကာ္ မရွင္ အဖြဲ႕တုိ႔ကုိ ေတြ႔ဆုံပြဲ တြင္  သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က မိမိနဳိင္ငံ တြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးခြဲၿခားမွဳကုိ လုံ႔၀လက္မခံဟု မိန္႔ၾကားခဲ႔ သည္႔အၿပင္ ေအာက္ပါစာပုိဒ္ကုိလည္း တင္ၿပခဲ႔ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

OIC အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးမ်ားအား ႐ုိဟင္ဂ်ာအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ကုလသမဂၢထံ အခ်က္အ လက္ႏွင့္ တင္ျပ သြားရန္ ရွိသည့္ အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံမွလည္း OIC တင္ျပမည့္အေပၚ ကုလသမဂၢအား အခ်က္ အလက္ မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းတင္ျပသြားရန္ သမၼတက တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း ခရစ္ ယာန္ ခ်စ္ၾကည္ေရး အသင္းအဖြဲ႕မွ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ေဒါက္ တာ သာဥာဏ္ က ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ႔သုိမိန္႔ၾကားခဲ႔သည္မွာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ားလုံ႔၀လႊဲေခ်ာ္ေနပါေၾကာင္း၊ေအာက္တြင္ သမုိင္းႏွင္႔ရွင္းလင္းတင္ၿပ ပါသည္။

ဥပေဒၿပဌာန္းၿပီးတုိင္းရင္းသား(၁၄၃)မ်ဳိးမွရုိဟင္ဂ်ာအေပါင္းပါလူမ်ဳိး(၉)မ်ဳိးကုိၿဖဳတ္ခ်ၿ႔ပီး နဳိင္ငံတကာစံမမီေသာ ၁၉၈၂ ခု နဳိင္ငံသား ဥပေဒ ၿဖင္႔လူမ်ဳိး(၁၃၅)မ်ဳိးဟု တစ္ဖက္သတ္ သတ္မွတ္၍ရခုိင္ၿပည္နယ္မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲၿခား ဆက္ဆံလ်က္ရွိသည္မွကမာၻ႔ကုလသမဂၢ ကပင္ အသိအမွတ္ၿပဳ ထားၿပီးၿဖစ္သည္။

လုိရင္းကုိအတုိခ်ဳပ္တင္ၿပရလွ်င္ ရခုိင္ၿပည္နယ္တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္သူ မ်ားကုိ သမုိင္းမွတ္တမ္း အေထာက္ အထားမ်ားအရ ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးသာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အကုိးအကား အေထားေပါင္းေၿမာက္မ်ားတင္ၿပခဲ႔ ေသာ္လည္း ထုိ အေထာက္အ ထားမ်ား ကုိ လက္မခံဘဲ၊ မည္သည္႔သမုိင္း တြင္ မရွိေသာ ဘဂၤလီ အမည္ကုိ ေပၚလစီတရပ္အၿဖစ္ ခ်မွတ္ၿပီး အဓမၼ သတ္မွတ္ ခဲ႔ၿခင္းသည္ ရခုိင္းၿပည္နယ္ မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ အေၿခခံ အက်ဆုံး၊ၿပသနာ ဇစ္ၿမစ္ၿဖစ္ပါသည္။
ယခင္ရုိဟင္ဂ်ာ အမည္ကုိ အသိၿပဳထားၿပီး၊ ေရဒီယုိမွတဆင္႔ တုိင္းရင္းသား အစီစဥ္ ကုိ တပတ္လွ်င္ ၂ ၾကိမ္က် အသံလြင္႔ ခဲ႔ေၾကာင္း ၊စြယ္စုံက်မ္းအတြဲ(၉)ေမယုခရုိင္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၎ေနရာတြင္ ္ေနထုိင္ ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိးကြယ္ ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားၿဖစ္ေၾကာင္း၊ေနထုိင္သူလူဦးေရ၏ ၉၇% ၿဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ထားေၾကာင္းေတြ႔နဳိင္ေသာ္လည္း ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ လုံ႔၀မရွိဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ၿငင္းဆန္ေနသည္ ၿပသနာတစ္ခုကုိ   ေၿပေလ ေအာင္ေၿဖရွင္းနဳိင္မည္ မဟုတ္ ေပ။
ကမာၻ႔နဳိင္ငံေပါင္း (၁၈၂) နဳိင္ငံမွ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ခုိင္လုံေသာ အေထာက္ အထားအရယခင္အစုိးရက အသိအမွတ္ၿပဳ ထားေသာ္လည္း လက္ရွိအစုိးရက ဘဂၤါလီဟု သုံးနဳံးလ်က္ သည္။လူဦးေရစစ္ေဆးေနသည္ အခ်ိန္တြင္ ပုံစံစာရြက္၏   ေခါင္း စည္းတြင္ (ဘဂၤလီ ဆြဲ တင္ စစ္ေဆး) ဆုိ၍ပါသည္႔ အတြက္ ေဒသခံ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္ ထိပ္တုိက္ရင္ ဆုိင္ မွဳ မ်ားၿဖစ္လာခဲ႔သည္။
ထုိကဲ႔သုိ႔ စစ္ေဆးခ်က္အေပၚ တာ၀န္၀တၱရားေႏွာက္ယွက္သည္ ဦးေက်ာ္ၿမင္႔ႏွင္႔ အေပါင္းပါ တစ္စု ကုိ ဖမ္းစီးစစ္ေဆး လ်က္ရွိသည္။ထုိ အၿပင္ မၾကာေသမီးက ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္လွေအာင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစု ေခါင္ေဆာင္ၿဖစ္ေန၍ ၎ေရွ႕ေန ဦးေက်ာ္လွေအာင္ ကုိ လည္း ဖမ္းစီးစစ္ေဆးလ်က္ ရွိသည္။
အခ်ဳပ္ဆုိရလွ်င္ ရုိဟင္ဂ်ာ ၊လူမ်ဳိး၊ၿမန္မာနဳိင္ငံသားအၿဖစ္ အသိအမွတ မၿပဳသေရြး ကာလပတ္လုံး ၿပသနာတက္ေနမည္ သာၿဖစ္ၿပီး။ၿပည ္တြင္းၿပ သနာ မွေဒသ တြင္းၿပသနာ၊ ကမာၻ႕ၿပသနာအထိေရာက္ သြားေနၿပီၿဖစ္သည္။
ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားက ဘဂၤလီ မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤလီဟု သတ္ မွတ္ၿခင္း၊ ထုိကဲ႔ သုိ႔ သတ္မွတ္ၿပီးလွ်င္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ခုိး၀င္လာသူမ်ားၿဖစ္၍ ၎တုိ႔ အားလုံးဧည္႔ နဳိင္ငံ သား၊ၿပဳနဳိင္ငံသား၊နဳိင္ငံၿခား ဟု သတ္မွတ္ရန္ ရယ္ရြယ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားသည္။
ယခင္ရုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိး ၊တုိင္းရင္ အစီစဥ္တြင္ အသံလြင္႔ရရွိခဲ႔ေသာ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးကုိ အခု နဳိင္ငံၿခား အဆင္႔၊ ဒုတိယအဆင္႔၊ တတိယ အဆင္႔ ေလ်ာ႔ခ်သတ္မွတ္သည္ကုိ လက္ၿဖစ္ေၾကာင္းသုံးသပ္တင္ၿပ လုိက္ရေပသည္။
အကုိးအကားအနည္းငယ္ဤေနရာတြင္ တင္ၿပရလွ်င္ ေအာက္ပါ အတုိင္းၿဖစ္သည္။

Short History fact of Rohingya, ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ား၏ သမုိင္းအက်ဥ္း

၁၉၉၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ စာမူခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္-၃၄/၉၇(၃)ျဖင့္ “သာသနာေရာင္ ၀ါထြန္း ေစဖို႕စာအုပ္ကိုဒုတိယ ဗိုလ္မွဴး ႀကီး ၀င္းေမာင္၊ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမ တန္း) ျပန္ လည္ေန ရာ ခ်ထားေရးညႊန္ ၾကားေရးမွဴးရံုး ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဌာနမွ ထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး သေဘာၤမ်ား ပ်က္ ခဲ့ သျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သေဘာၤ သား မ်ား ထို စဥ္ အခါကပင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္း တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေပသည္။

ရခိုင္ဘုရင္မဟာတုိင္စႏၵလက္ထက္ ေအဒီ၇၈၈-၈၁၀တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး သေဘာၤ မ်ားစြာပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း အစၥလာမ္ ဘာသာ ၀င္ သေဘာၤသားမ်ားအား ရခိုင္ျပည္မ သို႕ပို႕ ကာ ေက်းရြာမ်ားတြင္ အတည္တက်ေနရာ ခ်ထားေပး ခဲ့ ေၾကာင္း   ေတြ႕ရ၏ ဟုေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ရခုိင္ေဒသကို ၿမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလအတြင္း ရခုိင္ ေဒသရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အားလံုး ကို ျမန္မာျပည္မရွိ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ား နည္းတူ ပသီ ကုလားဟု တရား၀င္သံုးႏႈန္းေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ မွထုတ္ေ၀ ေသာ ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုစာတမ္းႏွင့္ဘုိးေတာ္ဘုရား၏ ရာဇသတ္ေခၚေသာ အမိန္႕   ေတာ္ျပန္တမ္းႀကီးစတုတၳပိုင္း၊ စာ(၂၅၄)။ေအဒီ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ထုတ္သုေတသီ Francis Buchanan, M.D\A Comprative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire အမည္ရွိ စာအုပ္ မွာ ေအဒီ(၁၇၇၉) တြင္ အင္း၀၌ရံုးစိုက္ေသာ ၿဗိတိသွ်သံအဖြဲ႕၀င္ Francis Buchanan ကျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္း သားစကားမ်ားကို သုေတ သနျပဳခဲ့ရာ အာရ္ကန္ေဒသ အတြင္းရွိ စကားမ်ား တြင္ Rosswan ႏွင့္ Rooinga (ရိုဟင္ဂ်ာ) စကားႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း ၍ေလ့ လာ သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ ထိုသုေတသနစာတမ္း၏ စာမ်က္ႏွာ (၄၃) တြင္ Mr. Rennell has been induced to make a country named Roshaum occupy part of his map ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ The Mahommedans settled at Arkan, call the country Rovingaw, the Persians call it Rekan ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ (၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇)တို႕တြင္ the first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga, or natives of Arkan ဟူ၍လည္းေကာင္း ေရးသားပါရွိၿပီး Rooinga စကား၊ Rossawan စကား၊ Banga စကားတို႕၏ ျခားနားခ်က္အျဖစ္ စကားလံုး(၅၀) ကိုဥပမာအျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကားႏွင့္ ဘဂၤါစကား ကြာျခားခ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ ႏိုင္ပါသည္။

ယေန႕ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာေသာ စကားကုိ ဘဂၤါလီစကားထင္ေယာင္ထင္မွား ရွိေသာ္ လည္း အမွန္မွာရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားေျပာ   ေသာ   စကားမွာ သမုိင္းတင္ ေ၀သာလီစကားပင္ျဖစ္ ပါသည္။

ေအဒီ ၁၈၁၁ ခုႏွစ္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀သည့္ The classic Journal Vol:4, By A-J Valpy ဆိုသူမွ ပံုႏိွပ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ထိုစာ အုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၃၄၈) ႏွင့္  (၅၃၅) တုိ႕တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမည္ကိုထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားျခင္း တို႕ ကိုေတြ႕ရွိရပါ သည္။*

ပထမ အဂၤလိပ္ -ျမန္မာစစ္ပြဲၿပီးေနာက္ ရႏၱပုိစာခ်ဳပ္အရ အာရကန္ေဒသႏွင့္တနသၤာရေဒသကို အေရွ႕အိႏိၵယကုမၸဏီ သို႕လႊဲေပးခဲ့ရာ Mr.Charles Paton သည္ ၁၈၂၆ခုႏွစ္မွစ၍ ရခိုင္ေဒသ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့သည္။

အာရကန္ေဒသစစ္ေတြခရိုင္ တစ္ခုလံုး၏လူဦးေရသည္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္ စာရင္း အရ Mughs 60%, Mussalman 30%, Burmese 10% ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ အာရကန္္   ေဒသေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ အေရးပိုင္ခန္႕ၿပီး က်န္ေလး ၀တီ တြင္ ကၽြန္းအုပ္မ်ား ခန္႕အပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ရာ၊ ကၽြန္းအုပ္ရာထူးမ်ားတြင္ Arrancan Mussalman, Ramoo Mug, Arrancan Mug မ်ားအားခန္႕အပ္ ထားခဲ့ေၾကာင္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ၁၈၂၆ ခုႏွစ္အစီရင္ခံစာအရ ဆိုလွ်င္ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ArracanMussulman ဟုလည္းေကာင္း၊ ယခု ရခုိင္ ဆုိသူမ်ားအား Arracan Mug ဟုလည္းေကာင္း၊ ဗမာမ်ား အား Burmese ဟုလည္းေကာင္းတရား၀င္ ေခၚေ၀ၚသံုးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါ သည္။ အဆုိပါ အစီ ရင္ခံစာ၏ စာမ်က္ႏွာ (၂၄) တြင္အာရကန္ ေဒသဖြား Arracan Mussalman တစ္ဦးျဖစ္ ေသာ Sheikh Soojah Kazee ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးနယ္ေျမ အမွတ္(၃၅)၊ ၃၆) ႏွင့္(၃၇) တို႕တြင္ ကၽြန္းအုပ္ခန္႕ ထားေၾကာင္း ေရးသား ထားပါသည္။လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ (၂၅-၉-၅၄)ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ျမန္မာ့ အသံလႊင့္ မိန္႕ခြန္း တစ္ရပ္တြင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ရာ၌ဘူး သီးေတာင္ ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း မွာ ေန ထိုင္ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ိဳး သားမ်ား   ျဖစ္ေၾကာင္းမိန္႕ ၾကားခဲ့ပါသည္။(၃.၁၁.၅၉) ေန႕ ႏွင့္ (၄.၁၁.၅၉)ေန႕ တို႕ တြင္ ဘူးသီးေတာင္ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္   ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ တုိ႕၌ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဆြ မိန္႕ခြန္းတြင္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊    ရွမ္း၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္ကဲ့သို႕ပင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား သည္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႕ ၾကား ခဲ့ပါသည္။

(၄.၇.၆၁) တြင္ ေမယုခရိုင္ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ဒုတိယကာကြယ္ ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္မွဴး ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး က ႏုိင္ ငံေတာ္ ကိုယ္စားမိန္႕ ခြန္းေျပာၾကား ရာ၌ ကၽြႏု္ပ္တို႕ ဒီခရိုင္ မွာေန ထိုင္တဲ့လူေတြ ကိုရိုဟင္ဂ်ာလို႕ေခၚပါတယ္။

ေမယုခရိုင္ကို ျပည္ေထာင္ စုထဲမွာရွိတဲ့ လူနည္းစုတစ္စုလိုဘဲသေဘာထား မယ္ဟု ရွင္းလင္းမိန္႕ၾကားခဲ့ပါ သည္။ ေရ တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္သည့္ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းေဖ ကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုး ႏႈန္း မိန္႕ၾကားခဲ့ပါသည္။ျမန္မာ့အသံမွ တုိင္းရင္းသား ဘာသာ စကားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္သည့္အစီအစဥ္တြင္ ရွမ္း၊ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ပအို႕၊ လားဟူ၊ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ကယားဘာသာတုိ႕ကိုထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာရိုဟင္ဂ်ာဘာသာအစီအ စဥ္ ကို(၁၅.၅.၆၁) မွစ၍(၁.၁၀.၆၅)ရက္ေန႕အထိထုတ္လႊင့္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။*

(၁၉၆၄)ခုႏွစ္ ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ(၉)၊ စာ မ်က္ ႏွာ(၈၉) ႏွင့္ (၉၀)တြင္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္ တြင္ လူဦးေရ (၄)သိန္းေက်ာ္ (၅) သိန္း နီးပါး ရွိ၍ မ်ားေသာ   အားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါ လုပ္ ငန္း မ်ားျဖင့္ သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု ၇၅% မွာရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္၍ ရခိုင္၊ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ ခမြီးစေသာ တုိင္းရင္း သားလူ မ်ိဳးစုမ်ား ရွိၾကသည္ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။ၿဗိတိသွ် စြယ္စံု က်မ္းတြင္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ”Islamic Arakanese are known as Rohingyas, a name based on the historical name of the region, Rohang” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္။

တပ္မေတာ္ေခတ္ေရး စာေစာင္မ်ားအနက္ (၈.၈.၆၁) ေန႕ထုတ္ စာေစာင္ အတြဲ(၁၂)၊ အမွတ္(၉)တြင္ “ေပ်ာက္ေသာ သူျပန္ ၍   ေတြ႕သည့္ပမာ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္မွ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသားထု၏ မ်ိဳးရိုးစဥ္ ဆက္ေလ့လာ တင္ျပ ခ်က္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္းပါးကိုထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေမယုနယ္ဟု သတ္မွတ္လိုက္ေသာ ဘူးသီးေတာင္၊   ေမာင္   ေတာ နယ္ မ်ားတြင္ (၉၇%) သည္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾက၏ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အထက္ တန္းေက်ာင္းသံုး ျမန္မာ ပထ၀ီ၀င္ ဖတ္စာ(၁၉၇၈)ခုႏွစ္ ျပဌာန္း စာအုပ္၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနထိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမပံုကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။ ရခိုင္ျပည္ နယ္ ေျမာက္ပိုင္း(စစ္ေတြလြင္ၿပင္ ေဒသ တ၀ုိက္ တနည္းအားၿဖင္႔ဘူး သီးေတာင္ႏွင့္   ေမာင္ေတာ   ေဒသ အပါအ၀င္) လူမ်ိဳးမ်ားကို ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္သက္ လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသအျဖစ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ပံုႏွိပ္ ထားျခင္း   ျဖစ္ ပါ သည္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ   ေက်ာင္းသူ /ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အဖြဲ႕အစည္းလည္း ထူေထာင္ ခြင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ (၃-၁၂-၅၉)ရက္စြဲပါ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္-၁၃၃/၅၉ ျဖင့္ ”This is to certify that Rangoon University RohingyaStudents Association is one of the Registered Association of the University of Rangon for the Academic year 1959-1960 ” ဟူ၍ မွတ္ပံု တင္ ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၏ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္စြဲ ပါ စာအမွတ္- RG.7/60 ျဖင့္ ၁၉၆၀-၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္း သူ/ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ကိုထပ္မံသက္တမ္းတိုး ခြင့္ရရွိ သည္ကိုေတြ႕ ရွိရပါသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာဆိုေသာအေခၚအေ၀ၚအသံုးအႏႈန္းႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးႏႈင့္ ရိုဟင္ဂ်ာစကား တည္ရွိေနမႈကို (၁)ရခိုင္ဘုရင္ မ်ား    ေခတ္ႏွင့္   ျမန္မာ ဘုရင္မ်ားေခတ္ (၂)အဂၤလိပ္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ေခတ္ (၃) ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိေသာေခတ္   ဟူ၍ ေခတ္သံုးေခတ္တြင္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲအသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ သည့္ သမိုင္းအေထာက္ အထား အခ်ိဳ႕ ကိုေကာက္ႏႈတ္ တင္ျပ ထား သည့္ စာတမ္း ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ပါ ေခတ္သံုး ေခတ္တြင္ ေလ့လာသံုးသပ္ပါကယေန႕ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား သည္   ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ တိုင္းရင္း သားႏိုင္ငံသား မ်ား   ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ ရွားရွား ေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ ပါသည္။

ႏႈတ္ တစ္ရာစာတစ္လံုးဆိုသကဲ့သို႕ ႏႈတ္အားျဖင့္ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း၊ သမိုင္း ထိန္ခ်န္စြပ္စြဲမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ႏိုင္ ေသာ္လည္း သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား၊အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ၏ေခတ္ အလိုက္ အစိုးရမ်ား၏ ေၾကျငာခ်က္မ်ား အသိ အမွတ္ျပဳ ခ်က္ မ်ားကိုမႈ သမိုင္းလိမ္ဟု ျငင္းဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္သည့္ အျပင္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားသည္ ပင္ရင္းအေထာက္ အထား Primary Source ဟုသမိုင္းသုေတသီမ်ားက မွတ္ယူသည္မွာ အစဥ္အလာျဖစ္ပါသည္။ ယခု အခါ သမိုင္းကိုပင္မဆိုထားဘိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လြပ္ေရး ရရွိၿပီးေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမင္း မ်ား၏ အသိ အမွတ္ ျပဳ ခ်က္မ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တရား၀င္ ထုတ္ေ၀ သည့္စာအုပ္မ်ား၊ စြယ္စံုက်မ္းႏွင့္ ေက်ာက္စာမ်ားစသည့္ ပင္ရင္း အေထာက္ အထားမ်ားကိုပင္ မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳ၍ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမရွိ၊ ဘဂၤါလီသာရွိသည္၊ အဂၤလိပ္ အစိုးရေခတ္မွ စ၍  ၀င္ေရာက္ လာသူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ေျပာ ဆိုသံုးႏႈန္းေနမႈ မ်ားသည္ အမွန္တရားကိုလက္ ကိုင္ ျပဳျခင္းမရွိ ဘဲ ႏိုင္လိုမင္း ထက္ျပဳလိုသည့္ သေဘာျဖင့္ ေျပာဆိုစြပ္စြဲ မႈမ်ားျဖစ္၍ ဤစာတမ္းပါ အခ်က္ အလက္ မ်ား၊ ျဖစ္ ရန္မွန္မ်ား၊ သမိုင္းမွန္ မ်ား၊အစီရင္ခံစာမ်ားစသည့္ ပင္ရင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ စာအုပ္စာေပမွတ္ တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာ စကားႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳး မ်ား ေရွး ပေ၀သဏီ ကပင္ ျဖစ္ တည္ေန သည့္ အေထာက္အထားမ်ားေလ့လာပါက ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ခိုး၀င္လာသူ လံုး၀မဟုတ္ ေၾကာင္းသိရွိႏိုင္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးဒီမိုကေရစီေခတ္မွ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ အထိ ရိုဟင္ဂ်ာ တုိင္းရင္းသား ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ လ.၀.က မွတ္တမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသား စာရင္းေခါင္း စဥ္   ေအာက္ တြင္ ရခိုင္စစ္တေကာင္းလူမ်ိဳးဟု လည္းေကာင္း မွတ္ တမ္း   မွတ္ရာမ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း မည္သည့္မွတ္တမ္း မွတ္ရာတြင္မွ ရခိုင္ျပည္တြင္းေနမူစလင္မ်ားအား ဘဂၤါလီ ၿဖစ္ေၾကာင္း  မွတ္ တမ္း တင္ ခဲ့ဘူးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

အထက္ပါအတုိင္းခုိင္မာေသာ သမုိင္းအေထာက္အထားမ်ား၊ ေခတ္ အဆက္ ဆက္ အစိုးရမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳခ်က္ မ်ားရွိေနပါလွ်က္ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ မွန္ ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္၍ ရိုဟင္ဂ်ာမရွိ၊ ဘဂၤါလီျဖစ္ သည္ဟု မ်က္စိ မွိတ္ စြပ္စြဲေနျခင္းမွာ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစု တစ္ရပ္ကိုေရမ်ားေရႏိုင္ မီးမ်ား မီးႏုိင္ဆိုသလို   ျမန္မာျပည္ သူမ်ား အထင္အျမင္မွားေစလိုေသာ ဖန္တီးမႈဟု ရႈျမင္ရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: