သမုိင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္သာသနာ ေရာက္ရွိ လာျခင္း ဗိုလ္မွဴး ဘရွင္ (ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္း ေကာ္မရွင္)

History of Arakan in Urdu

ရမၼာ၀တီၿမိဳ႕၀န္၊ ေရႊေတာင္ သာဂသူ ဘြဲ႕ရ ဂႏၳ၀င္ေျမာက္ စာဆိုေတာ္ ဆရာႀကီး ဦးႏု

ၿမန္မာမြတ္စလင္ သမုိင္း (မုိေရွေယဂါ – ဘာသာၿပန္)

ေက်ာက္ၿဖဴသမုိင္း

ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏သမုိင္း by Dr. Zamay Raddin

သမတ အူမရ္ (Umar) လူကုိ လူလုိ ၿမင္ၿပီး၊ ၎၏ ေက်းကြ်န္အေပၚမွာ ထားရွိေသာ ကုိယ္ခ်င္းစာ တရား

၁၉၇၀ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္ေကာ္မတီ မွ ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ တတိယတန္း နုိင္ငံသမုိင္း ပုံျပင္မ်ား စာအုပ္တြင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ဒုတိယ ခလီဖႊဟ္ ဟဇရသ္အုိမရ္သခင္ ႏွင့္ မင္းလုလင္ အေျကာင္း