အေထာက္ထားမ်ား

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ လိုက္ ပါသည္။ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခအေန တိုးတက္ လာေစရန္ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ လတ္တေလာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည့္ အဆင့္မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုး အဆင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ ေရရွည္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပိုမိုပါ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။ PDF ဖိုင္ရယူရန္ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=832969440194182&id=100004434000339 m-mediagroup.com ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု – News @ M-Media  ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ ၾကားျဖတ္ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေ၀ လိုက္ ပါသည္။ […]

စာေပႏွင္႔လူမွဳေရးသိပၸံ ဂ်ာနယ္ တြင္ေဖာ္ၿပေသာ ရုိဟင္ဂ်ာ ရာခုိင္နဳန္း

see more page No. 201, 205

Sittwe (Akyab) Jaame Mosque, Rakhine State

ေၿမာက္ဦး Sindi Khan ဗလီ (AD1433)

တပ္မေတာ္ေခတ္ေရးစာေစာင္ အတြဲ ၁၂၊ အမွတ္ ၆၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ၾကီး မိန္ခြန္း (၄-၇-၁၉၆၁)

Tatmadaw Khitye Sazong 1961

Rohingya as Burmese Ethnic in Army (Tatmadaw) Journal of Volume 12, Number 6, Issue 18th July 1961 (image)

download  link >>>  Tatmadaw Khitye Sazong 1961 download  link >>> Tatmadaw Khitye Sazong 1961

Rohingya as Burmese Ethnic in Army (Tatmadaw) Journal of Volume 12, Number 6, Issue 18th July 1961

download  link >>> Tatmadaw Khitye Sazong 1961 Volume 12, Number 6, Issue 18th July 1961, Tatmadaw (Army) Journal has clearly described Rohingya as an Burmese ethnic like other and mentioned the existence of Rohingya which ignorant have been in denial of.   download  link >>> Tatmadaw Khitye Sazong 1961