အေထာက္ထားမ်ား

ICJ – မွ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ ၾကားၿဖတ္ အေရးေပၚ စီမံမွဳ ဆုံးၿဖတ္ခ်က္ (၄) ခု

ရုိဟင္ဂ်ာတုိ႔၏သမုိင္း by Dr. Zamay Raddin

ရခုိင္ၿပည္နယ္ ေၿမာက္ပုိင္းရွိ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ မွဳအား မွတ္တင္ၿခင္း (US သံရုံး)

Kufi Annan: Rakhine Commision Final Report (English version)

  ရခုိင္ၿပည္နယ္ Kufi Annan အၿပီးသတ္အၾကံၿပဳခ်က္ Kufi Anan Final Report  (Burmese version)

Hluttaw Parabike – လႊတ္ေတာ္ပုရပုိက္ ေပါင္းခ်ဳပ္ လႊတ်တော်ပုရပိုက် အမှတ်အသား အတိုကောက်မှတ်ပုံ (နှစ်တွဲပေါင်းချုပ်)

Rohingya:- School of Humanities and Social Science

(6-9-1988) ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ၾကီး UNDP ပါတီ သတင္းလႊာ