အၿခားက႑

Genocide၏သက္ေသမ်ား၊ (Video): The video is strong evidence of genocide being

  The video is strong evidence of genocide being carried out by the Myanmar Government official against the people of #Rohingya.

၀ိႈက္ကတ္ (သို႔) အဆင့္ေလ်ာ့ ႏိုင္ငံသား

ဦးဦးေမွာ္ဆရာ 5.10.2013 ဦးေအးေမာင္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ RNDP ပါတီက ဦးေဆာင္ျပီး ရခိုင္ ၿပည္နယ္မွာ ေနထိုင္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ လူ မ်ိဳးေတြ ထဲက ယာယီ သက္ေသခံ ကတ္ျပား (အျဖဴကတ္) ကိုင္ေဆာင္ထား ရတဲ့ အေျခ အေန ေတြကို အေၾကာင္း ျပဳျပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြမွာ မဲေပးခြင့္ မျပဳဖို႕၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ေတြမွာ ပါ၀င္ လႈပ္ ရွား ခြင့္ မျပဳဖို႕၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အေရြးခံ ႏုိင္ခြင့္ မျပဳဖို႕ အားၾကိဳး မာန္တက္ လုပ္ေဆာင္ ေန တာ ေတြ႔ေနရ ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာခဲ့ […]