ဥပေဒ

ရခိုင္ျပည္မွ White Card အပ္ႏွံခဲ့သူ မ်ားသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း” မ်ားျဖစ္ၾကပါသလား

၁။ ၁၈.၁၁.၂၀၁၄ရက္စြဲပါ လဝကဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္-၁/၂၀၁၄ျဖင့္ နည္းဥပေဒ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂။ နည္းဥပေဒ-၂(ဇ)တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ”ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္စိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ ဖူးၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထား သည္ ကိုဆိုသည”္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၃။ ရခိုင္ျပည္မွမြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ယခင္က အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ကို ကိုင္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ရရွိရန္္ ပံုစံႏိုင္(၂)ျဖင့္ ၁၉၈၀မွ၁၉၉၃ခုႏွစ္အတြင္း ေလ်ွာက္ထား ခဲ့ၾကေသာ္လည္း နကစ၏အမိန္႔အရ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းကာ White Card (၅၀၀၀၀)ကိုအစားထိုးလဲလွယ္ ေပးခဲ့သည္။ ၄။ ယခုအခါ White Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ White Cardကို […]

ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး အတြက္ ဥပေဒ ကိုသိရန္ လူတိုင္း စာဖတ္ပါ။

M-Media ဇန္နဝါရီ ၂၀ ၊ ၂၀၁၇ ေဆာင္းပါးရွင္-ဦးအုန္းေမာင္ (ရန္ကင္း) တရားလႊတ္ေတာ္ေ႔ရွေန   ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးဘုရင္မ်ား လက္ထပ္ကပင္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့ပါသည္။ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးအၾကိဳေခတ္၊ လြတ္လပ္ၿပီး (၁၈) ႏွစ္ ကာလ ေတာ္လွန္ေရး   ေကာင္စီ    ေခတ္၊ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ စစ္အာဏရွင္ (နဝတ)၊ (နယက)ေခတ္၊ ဒီမိုကေရစီ ဦးတည္   ေသာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္သည့္ အစိုးရေခတ္အသီးသီးတြင္ ဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အမိန္႔၊ ေၾကျငာစာ၊ အမိန္႔ေၾကျငာစာမ်ားမွာလည္း ျပည္သူအခ်ိဳ႔သာ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ အမိန္႔၊ ေၾကျငာစာ၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပိုမိုသိရွိၾကပါသည္။   ျပည္သူ အတြင္း စာဖတ္အားနည္း၍ […]

NVC နဲ႔ ပုဒ္မ-၆၅ ဆက္စပ္ လာရင္ ႏိုင္ငံသား ၿဖစ္ဖို႔ အခြင့္ အလမ္း နည္းသြား လိမ့္မယ္ (တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ)

စက္တင္ဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၆ M-Media မိုးစက္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းသည္။ . (NVC) ႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး တရားလႊတ္ေတာ္ေ႔ရွေန ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ M-Media မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ . M-Media- အရင္ဆံုး NVC ဆိုတာ ဘယ္လိုလူေတြကို ထုတ္ေပးလို႔ရလည္းဆိုတာ ရွင္းျပေပးပါလား။ . ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ- ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး နည္းဥပေဒ အပိုဒ္-၁၃ (၁) အရ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (White Card) ကိုင္ေဆာင္သူေတြကိုသာ အပိုဒ္-၁၃(၄) အရ ယာယီ သက္ေသခံ လတ္မွတ္သစ္တစ္ခု (NVC) ထုတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အရပ္ရပ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ အားလံုးဟာ ယာယီသက္ေသခံလတ္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားတ့ဲသူေတြ မဟုတ္ၾကတဲ့ အတြက္ […]

ျပည္သူ႔ရဲ ဆိုသူမ်ားက “လဝက ” ဌာနမွ ထုတ္ေပးေသာ မွွတ္ပုံတင္ကတ္ကို ဘာေၾကာင့္ အသိအမွတ္ မျပဳရတာလဲ?

ႏိုဝင္ဘာ ၂ ၊ ၂၀၁၆ ဂ်က္ဖရီတင္အုန္း ( R.I.T ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ) ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ အေထြေထြညီလာခံႀကီးက လူ႔အခြင့္ အေရးေၾကညာ စာတမ္းႀကီး ကို တခဲနက္ေထာက္ခံအတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံပါဝင္ေနေပသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႔ အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတြင္ အပိုဒ္ေပါင္း( ၃၀ )ပါဝင္သည္။ အပိုဒ္ ( ၉ )အရ “ မည္သူမွ်ဥပေဒအရမဟုတ္ေသာ၊ ဖမ္းဆီးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္ေပးျခင္းကိုျဖစ္ေစ၊မခံေစရ” ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အပိုဒ္ ( ၁၃ ) (၁)အရ “လူတိုင္းတြင္ မိမိ၏ႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္တြင္း၌ လြတ္လပ္စြာေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ခြင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္ ရွိသည္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ […]

မွတ္ပံုတင္ မရေသးသူမ်ား ေဆာင္ရန္၊ေရွာင္ရန္ ႏွင့္ ၁၉၄၉/၅၁ လ.၀.က ဥပေဒမ်ား အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ႏိုဝင္ဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၆ ခင္ေမာင္ခ်ိဳ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန) ေရးသည္။ ကြၽန္ေတာ္လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အမႈအခင္းအေတြ႔ၾကဳံ မ်ားအရ  ဥပေဒ အသိပညာ မ်ားကို ေ၀ငွလိုက္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မ်ားကို  လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ခန္႔ ေလာက္ကစၿပီး တရား၀င္ထုတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္း ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ တြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး ဥပေဒနဲ႔ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဌာန္းခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား မွတ္ပံုတင္ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးျပဌာန္းခဲ့တယ္ဆိုတာ အဲ့ဒီဥပေဒ အမည္မ်ားကေဖာ္ျပလ်က္႐ွိပါ တယ္။ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္မ်ား ထုတ္ ေပးျခင္းမ႐ွိေသာ္လည္း အဲ့ဒီဥပေဒမ်ားကို မပယ္ဖ်က္ဘဲ၊ယခုတိုင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖစ္ေန ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွာ စတင္ျပီးျပန္လည္အသက္သြင္းလာတာေတြ႔ရွိရပါတယ္။ […]

GP နွင့္ SP ျခားနားျခင္း သိေကာင္းစရာ

February 04 2016   GP ( General Power ) အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာဟု အဓိပၸါယ္ရျပီး လူတစ္ဦးမွ အျခားလူတစ္ဦးကို မိမိ၏ ပိုင္းေရးဆိုင္ခြင့္ အားလံုးကို စီမံခန့္ခြဲနိုင္ျပီး မိမိ၏ ကိုယ္စား အလံုးစံုေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ G.P ေခၚ အေထြေထြ ကိုယ္စားလွယ္လြဲစာ ကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ S.P ( Special Power ) အထူးကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာဟု အဓိပၸါယ္ရျပီး လူတစ္ဦးမွ မိမိပိုင္းေရးဆိုင္ခြင့္အားလံုးထဲမွ တစ္စံုတစ္ခုကို သီးသန့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ S.P ေခၚ အထူးကိုယ္စားလွယ္လွြဲစာကို ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ( အထူးသျဖင့္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာတြင္ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူမွ တဆင့္ ဝယ္ယူသို့ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဝယ္ယူသူအမည္ေပါက္ရရွိေရးအတြက္ […]

ေရာင္းမွားဝယ္မွား မျဖစ္ရေအာင္ ေျမအမ်ိုး အစား အလိုက္ စာရြက္ စာတမ္း စစ္ေဆးသင့္

February 05 2016   အိမ္ျခံေျမေဈး ကြက္အတြင္းမွာ ေျမ၊ တိုက္ခန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြမွာ ေရာင္းမွား ဝယ္မွားမျဖစ္ေပၚေစဖို့ ေျမအမ်ိုးအစား အလိုက္ စစ္ေဆးရမယ့္ စာရြက္ စာတမ္းေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ အိမ္ျခံေျမ၊တိုက္ခန္း ဝယ္ယူမယ္ဆို ရင္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္းအမ်ိုးအစား အ လိုက္ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြက အျပည့္အဝ မတူညီနိုင္ပါဘူး။ ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမ၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူတဲ့အခါ ပိုင္ဆိုင္မႈအေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္း အျပည့္အစံုကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ ဒါေျကာင့္ အိမ္ျခံေျမဝယ္ယူသူေတြ အေနနဲ့ လိုအပ္တဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြကို သိရွိထားဖို့ လိုအပ္တယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ “ဂရန္ေျမ” ———- – ဂရန္ေျမဝယ္မယ္ဆိုရင္ ဂရန္အမည္ ေပါက္ “မွန္ မမွန္၊ စစ္ မစစ္” ကို သက္ဆိုင္ရာ […]