ေဆာင္းပါးမ်ား

ရခိုင္ျပည္မွ White Card အပ္ႏွံခဲ့သူ မ်ားသည္ “ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း” မ်ားျဖစ္ၾကပါသလား

၁။ ၁၈.၁၁.၂၀၁၄ရက္စြဲပါ လဝကဝန္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔ ၾကာ္ျငာစာအမွတ္-၁/၂၀၁၄ျဖင့္ နည္းဥပေဒ တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂။ နည္းဥပေဒ-၂(ဇ)တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္း ဆိုသည့္စကားရပ္ကို ”ျမန္မာႏိုင္ငံသားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ ထားေသာႏိုင္ငံသား၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္စိစစ္ေရးကတ္ျပား၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ ဖူးၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုခု၏ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထား သည္ ကိုဆိုသည”္ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၃။ ရခိုင္ျပည္မွမြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ယခင္က အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္သက္ေသခံကတ္ျပားမ်ား ကို ကိုင္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္ရရွိရန္္ ပံုစံႏိုင္(၂)ျဖင့္ ၁၉၈၀မွ၁၉၉၃ခုႏွစ္အတြင္း ေလ်ွာက္ထား ခဲ့ၾကေသာ္လည္း နကစ၏အမိန္႔အရ အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ ကတ္ျပားမ်ား သိမ္းဆည္းကာ White Card (၅၀၀၀၀)ကိုအစားထိုးလဲလွယ္ ေပးခဲ့သည္။ ၄။ ယခုအခါ White Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားထံမွ White Cardကို […]

ကေနာင္မင္းသား

ကေနာင္မင္းပံုေတာ္ ကေနာင္မင္းကို ကေနာင္မင္းသား(သုိ႕) ကေနာင္မင္းသားၾကီးဟု ေခၚေ၀ၚသံုးႏႈန္းၾကသည္က မ်ားသည္။ စင္စစ္အားျဖင္႔ ျမန္မာ႕နန္းတြင္းအေခၚအေ၀ၚအရဆုိလွ်င္ အိမ္ေရွ႕မင္းျဖစ္ေသာ ကေနာင္ကုိ ကေနာင္မင္းဟုသာ ေခၚရမည္ျဖစ္သည္။ မင္းသား (သုိ႕)မင္းသားၾကီး ဆုိသည္မွာ အိမ္ေရွ႕မင္းထက္ အဆင္႔နိမ္႔သည္။ ကေနာင္မင္းသား(ျမန္မာ ၁၁၈၁-၁၂၈၁) သည္ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိယ့္မင္းကုိယ္ခ်င္းဘ၀ႏွင့္ေနစဥ္ကပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံတခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ျမန္မာမင္းသားၾကီး တစ္ပါး ျဖစ္သည္။ လူသုံးကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ နည္းစံနစ္ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ လူ႔သမုိင္းတြင္ ေခတ္တစ္ေခတ္မွ အျခားေခတ္တစ္ေခတ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ၁၉ ရာစု ႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္က ေခတ္ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ ဖန္တီးေပးသည့္ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္တြင္ျဗိတိသွ်တုိ႔ ေရာက္ရွိ ၾကီးစုိးလာျခင္း၊ ကုိယ့္မင္း ကုိယ္ခ်င္းေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ပုိင္းသည္ ထုိစဥ္အခါက တုိးတက္လ်က္ရွိေသာ […]

ဆူဖီဝါဒ၏ လူသား အေပၚသြန္သင္မႈ

မြတ္စလင္တစ္ဦးက တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္သည့္ စိတ္ထားကို မည္သို႔ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္၊ အတုိက္အခံ မ်ားႏွင့္ မလိုမျပည့္မႈအတြက္ မည္သို႔တံု႔ျပန္မည္၊ ေန႔စဥ္ဘဝလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္ အားငယ္ေနမႈ မ်ားအား ဇြဲလံု႔လဝီရိယအျပင္ သည္းခံႀကံ႕ခိုင္မႈျဖင့္ပါ မည္သို႔ျပဳမူရမည္ စသည္တို႔ကို ဆူဖီဝါဒက သြန္သင္သည္။ ဆူဖီဝါဒက မြတ္စလင္တစ္ဦးအား အရွင္သိစိတ္မျပတ္ထား၍ ဘဝတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ ပုဂၢလ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းျမတ္သည့္ အရည္အေသြးမ်ားရွိလာေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဆူဖီဝါဒသည္ ဉာဏ္အလင္းရရွိေစသည့္ လမ္းစဥ္ဘက္ဦးတည္ေစေသာေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕က အားစိုက္ရန္မလိုေသာ စိတ္မခ်မ္း ေျမ႕ဖြယ္ရာႏွင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ ေသာ ဘာသာေရးဆုိင္ရာဝတၱရားမ်ားကို အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေစသည္ဟုမခံ စားဘဲ ဘဝ၌ႀကံဳသမွ်ကို ေမတၱာအျဖစ္ လက္ခံလ်က္ ေပ်ာ္ရႊင္သည့္ဘဝျဖစ္လာရန္ ျပဳမူႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ဆူဖီဝါဒ၌ ဂူလန္အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာအေကာင္းဆံုးမွာ လူသားအက်ိဳးျပဳဘဝမ်ိဳးျဖစ္လာရန္ ေစ့ ေဆာ္ၿပီး အစၥလာမ္သစၥာတရားမ်ား စိတ္ႏွလံုးထဲတြင္ အခိုင္အမာအျမစ္တြယ္ေစသည့္ […]

ဦးရဲထြဋ္၏သေဘာထားအျမင္ကို တုန္႔ျပန္ျခင္း by ဦးေက်ာ္မင္း

ႏိုင္ငံေရးမွာ အျမင္ကြဲလြဲမႈ ရွိတတ္သည္။ ယေန႔ရိုဟင္ဂ်ာအေရးကို ခုတံးုလုပ္ျပီး အျမတ္ထုတ္ လိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားအမည္ခံတစ္ဦးက စာအမ်ိဳးမ်ိဳးေ၇းေနသည္ကိုေတြ႔ရသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ လူထု ကို အမွန္တကယ္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားမွာ စာေရးရာတြင္ အေတာ္စဥ္စားျပီး ေရးသားေန ရသည္။ ၂၀၁၇ခုနစ္ခု၊ ေမလ၊ ၁၄ ရက္ေန႔ Park Royal Hotel မွာျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဦးရဲထြဋ္ (ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးေဟာင္း)က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာမွာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ကိုႏိုင္ငံသား အသိအမွတ္ျပၿပီး တခ်ိဳ႕ ကန္႔သတ္ထားသည့္ကိစၥမ်ား မွအပ တျခား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရသည္။ ဤအာေဘာ္မ်ိဳး ကုိ မၾကာခင္က ဦးရဲထြဋ္ စင္ကာပူေရာက္စဥ္လည္း ေျပာဆို ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္က ဤအဆိုမ်ိဳးကို […]

“ဘာသာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ လူမ်ိဳးေရး ခဲြျခားတဲ႕ မူဝါဒ စနစ္ေတြ ဖ်က္သိမ္းဖို႕အခ်ိန္တန္ျပီ”

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံသား၊ ျပဳ နိုင္ငံသား ၊ဧည့္ႏိုင္ငံသား စသည္ျဖင့္ ခဲြ့့ျခားခဲ႕တဲ႔ပုဂၢိဳလ္ျကီးမွွာ မဆလ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ တရုတ္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ဗိုလ္ရွဳ႕ေမာင္ ေခၚ ဦးေနဝင္း ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒပညာရွင္ျကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ကို မိမိအလိုက် ဥေဒေတြကို ေရးဆဲြျပဌာန္းေစခဲ႔ပါတယ္။၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွွ အာဏာ မသိမ္းခင္ သမၼတ အျဖစ္ေတာင္ ေျမွာက္စားခဲ႕ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားဆိုတဲ႕အဓိပါၸယ္ဟာ “၁၈၂၃ ခု အဂၤလိပ္- ျမန္မာ ပထမစစ္ပဲြ မတိုင္ခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနရင္းေဒသအျဖစ္ အတည္တကၽေနထိုင္ခဲ႕သူေတြပါ”လို႕ အဓိပါၸယ္ ဖြင့္ဆိုေစခဲ႕တယ္။အဲဒိတိုင္းရင္းသားေတြ ထဲမွာ ပုဂံခတ္၊ အေလာင္းမင္းတရား တို႔ ေခတ္ ကတည္းက ရိွခဲ႕တဲ႕ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ေတြ ပါေနေတာ့ တိုင္းရင္းသားဆိုတာ လူမ်ိဳး ၁၃၅ မ်ိဳးထဲ ပါဆိုျပီးေတာ့ အာဏာရွင္ပီပီ လုပ္ခ်ပစ္လိုက္ျပန္ […]

ေဂ်႐ုစလင္ရွိ အလ္-အက္ဆာဗလီႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားရမည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

 ဇူလုိင္ ၂၄၊ ၂၀၁၇ M-Media   – အစၥေရးက သိမ္းပုိက္ထားတဲ့ ပါလက္စတုိင္းပုိင္နက္ေတြက ပါလက္စတုိင္းျပည္သူေတြနဲ႔ အစၥေရးတ ပ္ဖြဲ႕ေတြအၾကား ဆႏၵျပမႈေတြ၊ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ဆံုမႈေတြဟာ အခုရက္ပုိင္းအတြင္းမွာ ခပ္စိပ္စိပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါ တယ္။ ဇူလုိင္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ေဂ်႐ုစလင္ၿမိဳ႕ေဟာင္းက အလ္-အက္ဆာဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ အျပင္ဘက္မွာ ပါလက္စတုိင္း ၃ ဦးက အစၥေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြကုိ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ခတ္မႈအၿပီး အစၥေရးက ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ ကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီလုိ မၿငိမ္မသက္မႈေတြ ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အလ္-အက္ဆာဗလီ ပထမဆံုး အပိတ္ခံရမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗလီကုိ အစၥေရးက ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဗလီ၀င္တဲ့ ဂိတ္ေပါက္ေတြမွာ သတၱဳရွာေဖြေရးစက္ေတြ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ပါလက္စတုိင္းေတြက သူတုိ႔နဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့ အလ္-အက္ဆာဗလီကုိ အစၥေရးရဲ႕ […]

ဟစ္တလာ ဘာ့ေၾကာင့္ ဂ်ဴးေတြကို သတ္သလဲ?

သမိုင္းေနာက္ကြယ္က ေသြးစြန္းေသာ တနဂၤေႏြ ( Bloody Sunday ) ဒုတိယကမၻ႓ာစစ္အစ ပိုလန္ကို ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း ၁၉၃၉ ခုႏွစ္အစ ဂ်ာမန္ – ပိုလန္ ပဋိပကၡမွာ ပိုလန္ေတြက ဂ်ာမန္ပိုင္နက္ အေရွ႕ပရပ္ရွား ျပည္နယ္ ထဲကို ပိုလန္ ရဲ႕ ကမ္းေျချမိဳ႕ ျဖစ္တဲ့ ဒန္းဇစ္ (Danzig) ကေန ပိုမို က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ျခင္းကေန အခ်င္းမ်ား ရာက ျပသာနာ ၾကီးထြား လာခဲ့ပါတယ္။ ဟစ္တလာက ဒီျပသာနာအေပၚ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို႕ ကမ္းလွမ္း ေပမယ့္ တည္ၾကည္​ေလးနက္စြာ ေဆြးေႏြး ညိွနိႈင္းျခင္းကို ပိုလန္ေတြက ျငင္းဆန္ ပယ္ခ် ခဲ့ပါတယ္။ ပိုလန္ထဲရွိ လူနည္းစု ဂ်ာမန္တိုင္းရင္းသား​ေတြ လံုျခံဳ႕ေရး အတြက္လည္း […]