Leave a comment

Arakan Muslim’s Document: ရခုိင္ၿပည္ရွိ မြတ္ဆလင္ အေထာက္ အထား မ်ား

အမွာစာ

ရခုိင္ၿပည္ရွိမြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒရွ္နဳိင္ငံမွ ခုိး၀င္လာေသာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သည္႔ ဘဂၤဂါလီ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ၍ ရခုိင္ၿပည္ ပင္ရင္းနဳိင္ငံအၿဖစ္ေနထုိင္ ခဲ႔သူ မ်ားၿဖစ္   ေၾကာင္း၊  မသိသူမ်ားဖတ္ရွဳေလ႔လာနဳိင္ရန္ သမုိင္းအေထာက္အထား အခ်ဳိ႕ ကုိ စုစည္းတင္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ ပထမႏွစ္ – သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ျပဌာန္းစာအုပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံပထ၀ီ၀င္ အမွတ္စဥ္ – ၁၀၀၄ သမုိင္းဘာသာ အထူးျပဳေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္သာ အမွတ္စဥ္ (၁၉) (၂၀၁၂)။
စာမ်က္ႏွာ- (၉၄) ပထ၀ီ၀င္သင္းရိုးညႊန္းတမ္းအျဖစ္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထားေသာ ေနာက္ဆံုးစာပိုဒ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ပံ်႔ႏွ႔႔႔႔႔႔႔႔ံေနထုိင္ပံုကိုေရးသား ထားရာ၌   ျမန္မာႏုိင္ငံနယ္စပ္နယ္နိမိတ္ အတြင္းလူနည္းစုမ်ား ေနထုိင္ပုံေတြ႔ရွိရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ လာအုိႏွင့္ ဗီယက္နမ္ေျမာက္ပိုင္း တုိ႔တြင္ ေနထုိင္သည့္ ေယာင္ လူမ်ိဳးမ်ားကို ရွမ္းျပည္ နယ္ေတာင္ပိုင္း က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႔နယ္ဘက္တြင္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ ကိုးကန္႔တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ျခမ္းရွိ ကုိးကန္႔ေဒသအတြင္း၌ ေနထုိင္ေၾကာင္း ေရးသား ထားပါ သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာေဒသမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ က်စ္တေကာရီယံတုိ႔ ေနထုိင္ရာေဒသျဖစ္ သည္။ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလူနည္း အစုအဖြဲ႔သည္ ၄င္းေဒသတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္သည္မွာ ေရွးမဆြကပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
MINSTRY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION, YANGON UNIVERSITY OF DISTANCE EDUCATION, FIRST YEAR TEXT BOOK, Module No. Geog 1004-Geography of Myanmar (For History Students), Code No (19), (2012)
Along the borders of Myanmar where mountain barriers do not hinder movement of population, minority groups are found on either side of the boundary. A small ethnic group named Young who lives in northern Thailand, Laos and northern Vietnam can be found in Kyaington of southern Shan State. The Kokant Chinese group is found east of the Thanlwin Kyaington of southern Shan State. In northern Rakhine State close to the border with Bengladesh at Butheetaung and Maungdaw townships are where the Rohinggas and Chittagarians live. These minority ethnic groups had settled in the border regions since early days. (page-94)

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္သည္ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာခရိုင္နယ္ျဖစ္၏။ နယ္ျခား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ႏုိင္ငံအစိုးရက ျပဌာန္း ေက်ညာၿပီးေနာက္   ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကုိ လြဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းေၾကာင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္မွစ၍ ထိေရာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေလသည္။

ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္သည္ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစပ္ၾကားတြင္ တည္ရွိသည္။ နတ္ျမစ္ အားျဖင့္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ထားလ်က္ရွိသည္။ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္သည္ အေနာက္ ဖက္လားေသာ္ အေရွ႕ ပါကစၥတန္၊ အေရွဖက္လားေသာ္ မယူျမစ္ စိုင္းတင္ေခ်ာင္းအားျဖင့္၄င္း၊ ေတာင္ဖက္လားေသာ္ ရခုိင္ကမ္းရိုး တန္း၊ ဘဂၤလားပင္ေအာ္ တုိ႔ျဖင့္၄င္း၊ ေျမာက္ ဖက္လားေသာ္ အေရွ႕ပါကစၥတန္အားျဖင့္၄င္း၊ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ ထား၏။ ယခင္ရခုိင္တုိင္း စစ္ေတြခရိုင္အတြင္းရွိ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ အေနာက္ေျမာက္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားပါ၀င္ေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ မယူေတာင္တန္းကို ဗဟိုျပဳ၍ မယူျမစ္ႏွင့္ နတ္ျမစ္ၾကားရွိေနရာမ်ားသည္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္းအတြင္းပါ၀င္ေလ သည္။   ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္သည္ ေတာအထပ္ထပ္၊ ေတာင္အလွ်ိဳလွ်ိဳ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္မ်ားျဖင့္ ေရာယွက္ ၀န္းရံလ်က္ရွိေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ ၏။ ေျမာက္ဘက္တြင္ျမင့္၍ ေတာင္ ဖက္သို႔ ဆင္ေျခေလွ်ာ တျဖည္းျဖည္း နိမ့္ဆင္းသြားသည္။ စိုင္းတင္ေတာင္ႏွင့္ မယူေတာင္တန္းဟူ၍ ေတာင္တန္းႏွစ္ခုရွိၿပီးလွ်င္၊ မယူျမစ္ႏွင့္ နတ္ျမစ္တည္းဟူေသာ ထင္ရွားသည့္ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ကလည္း ေျမာက္ဖက္မွ ေတာင္ဖက္သို႔ စီးဆင္းေလသည္။

ေမယုနယ္ျခား ခရုိင္တြင္ လူဦးေရ ၄ သိန္းေက်ာ္ ၅ သိန္းနီးပါးရွိ၏။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ တံငါးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္သာ အသက္ေမြးၾကသည္။ လူမ်ားစု (၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔) မွာ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးျဖစ္၍၊ ရခုိင္၊ ဒုိင္နက္၊ ၿမိဳ၊ ခမြီးစေသာတုိင္းရွင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားလည္း ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတုိ႔သည္ အစၥလာမ္အယူ၀ါဒီမ်ားျဖစ္၏။ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ား ကား ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ ဆည္းကပ္ၾက ေလသည္။ ေလေလာဆယ္အားျဖင့္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ဌာနခ်ဳပ္ကို ေမာင္းေတာၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ရခုိင္တပ္ေပါင္းစုမႈး သည္ ေမယုုနယ္ျခား ခရိုင္၏လံုၿခံဳေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးႏွင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အရာရွိအျဖစ္ အာဏာကုန္ လႊဲအပ္ထားျခင္း ခံရသည္။ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ အထူးသျဖင့္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အစိုးရရံုးမ်ား အမ်ားအျပားရွိသည္။ ထုိအျပင္အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားလည္းရွိသည္။
(ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕။ ။ေမာင္းေတာၿမိဳ႕လည္း႐ႈ။)

ဖြဲ႔စည္းရျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းေရးတုိ႔ျဖစ္၏။ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ ေမယုနယ္ျခားခရုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တုိ႔ သည္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ား ကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ဆူပူေသာင္းက်န္းေနေသာ မူဂ်ာဟစ္ သူပုန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ႏွိမ္နင္းရန္၊ တရားဥပေဒအျပင္ဖက္မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဆိုးသြမ္းလ်က္ ရွိေသာ စီးပြားေရး ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ လာဘ္ယူ ကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူရန္၊ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္တြင္ လူမ်ိဳးေရးအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အယူ၀ါဒေရး အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴေရးကို အဓိကထား၍ တရားမွ်တစြာ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္၊ ႏုိင္ငံအစိုးရ၏ ခ်မွတ္ထားေသာ၀ါဒ၏အရ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ပါကစၥတန္အစိုးရႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးမႈတုိးတက္ရန္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လံုၿခံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည္ႏွင့္ အမွ် အထူးလုိအပ္လ်က္ရွိေသာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္သြားရန္၊ နယ္ျခားေဒသသို႔ သြားေရာက္ အမႈထမ္းၾက သည့္ အထမ္းမ်ားသည္ ေလးေလးနက္နက္ျပဳျပင္၍ အတတ္ႏုိင္ဆံုး သံတမန္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သြားရန္၊ ျပည္ေထာင္အစိုးရပို႔ထားေသာ အမႈထမ္းအရာထမ္းမ်ားအားလံုးသည္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ တစည္းတလံုးတည္ စုေပါင္းၾက၍ ျပႆနာ အရပ္ရပ္ကုိ ညီညာစြာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း သြားရန္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ေလသည္။

ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို ဤသို႔ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမွ တုိက္ရိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ရာ၊ ယခုအခါတြင္ အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ကို စစ္ေတြခရိုင္ အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဆြတ္သြင္းၿပီး လွ်င္ ျပည္ထဲေရးဌာန၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလက္ေအာက္သို႔ ျပန္လည္ထားရွိရန္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနိုင္ငံ ေတာင္လွန္ေရးအစိုးရ အဖြဲ႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့၏။ ေမယု နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ေအာက္မွ ျပည္ထဲေရးဌာနလက္ေအာက္သို႔ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ေလသည္။

May Yu Frontier Area
May Yu Frontier Area was administrative by Border Admin Department for directly. This admin system was declare by state Government and handover to May Yu Frontier Area. But various of reasons for not arrange to practically. Begining form 30th day of May 1961 for yield result to admin istrative system.
May Yu Frontier Area is located at between East Paskistan and Myanmar. Fixed by Nai River for measure. That Frontier Area was west to East Pakistan, East to May Yu River, Sai Tin Creek, South to Rakhine Coastline, Bay of Bengal, North to East Pakistan. In previous time, Buthi Taung Township, Maung Taw Township and North-West of Rathitaung Township in Sittwe District Central of May Yu Mountain and Between the May Yu and Naf River place in May Yu Frontier Area. That May Yu Frontier Area is around the very many of Mountain, River and fisher place. Very slope for hight at North to South. Two mountain of Sai Tin and May Yu and May Yu river and Naf River are very famous from North to South.
Total population of over 4 lakhs to nearly 5 lakhs in May Yu Frontier Area. All of people are Agriculture and Fisheries 75 % of Rohingya and afew of Rakhine, Dai Nat, Myo, KhMee. Rohingya are Islamist. Rakhine are all of Buddhist and other race is Naf Religious. At that present time for May Yu Frontier Area Head office is open at Maung Taw. Head officer of Rakhine force take duty of Security, Defence, Peace, Law and Order of Social Development. Especially very many of Administrative Office at Maung Taw, Buthl Taung. And many school at that place. (See at Buthi Taung Town, Maung Taw Town.
Main objection of found for law and order to May Yu Frontier Area. Under mentioned and are officer of admistrative of May Yu Frontier Area.
Mujarhit Rebit were fight, to take action to rebit of economics by out of law and order, to event of entry by without discipline to Myanmar, to admin for not different to race or religious, to friendly for Govermment of Pakistan for neighbours, to deplomatics of all service to Border area, all stuff under the Guardianship of Frontier Area and very unity.
So, May Yu Frontier Area administrative are very good and improve in now. So Union of Myanmar, Revolutionary Government decide for keep for keep the May Yu Frontier Area under the Sittwe District and under the admistrative system.
So, May Yu Frontier Area was handover to Ministry of Home Affair from Frontier Area dministrative on 1st day of February 1964.

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ မိမိတုိ႔၏ ပင္ရင္းေဒသအျဖစ္ အတည္တက် ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာက္ပါ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမိန္႔ခြန္း(Blank Cheque)
၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဘုိးခုိင္ စစ္ေတြသုိ႔ျပန္ေရာက္စဥ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဟသၤာတဦးျမ၊ ဦးေအာင္ဇံေ၀တုိ႔ စစ္ေတြသုိ႔ေရာက္လာၾကသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က- ”မြတ္စလင္မ္လူထုလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေစလုိပါ သည္။ ကၽြန္ေတာ္ Blank Cheque ေပးပါမည္။ ေသအတူရွင္အမွ်ပါ။ မိမိတုိ႔လုိရာကုိ ေတာင္းၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တတ္ႏုိင္သေလာက္ လုိက္ေလ်ာပါမယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကြဲေနရင္ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရဖို႔ခက္ပါ တယ္”ဟု မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ပါသည္။
This is submitted monograph that the Islam, inhabitants within Rakhine State are minority natives, Citizen who are living constantly as their native region since ancient time according to history.
1. BOGYOKE AUNG SAN’S SPEECH (BLANK CHEQUE)
While U BO Khine arrived at Sittwe in 1946, Bogyoke Aung San, Hindata U Mya and U Aung Zan Wai arrived at Sittwe. Bogyoke Aung San gave speech that “Please Muslim People make hand in hand with us. I shall give Blank Cheque. Die together and alive together. Claim as you wish. I shall allow asmuch as I can. If natives are divided, it is difficult to achieve independence of Burma.”

၂။ ဖဆပလညီလာခံ

၁၉၄၆ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔ထုတ္ ဒီးဒုတ္ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ- ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႀကီး၏   ျမန္မာ ႏုိင္ငံ လုံးဆုိင္ရာ ေနာက္ ဆုံးညီလာခံႀကီးတြင္ ဒီးဒုတ္ဦးဘခ်ဳိက-ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားကုိလူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေပးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း အဆုိတစ္ရပ္ တင္သြင္းခဲ့ရာ၊ ၎အဆုိကုိ အဆုိအမွတ္(၆) အျဖစ္ လက္ခံၿပီး ပုသိမ္ကုိျမစိန္၊ ဖ်ာပုံကုိဘေဆြႏွင့္မြန္ဘုိးခ်ဳိတုိ႔က ေထာက္ခံၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ အဆုိကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

2. PHA-SA-PA-LA CONGRESS
Dee Doke Journal published on 4th February of 1946, mentioned ” Dee Doke U Ba Cho submitted a proposal to the last whole Burma Congress of Pha-Sa-Pa-La Organization where Bogyoke Aung San had attended, in order to give reasonable rights of minority natives for Myanmar Muslims with Union of Myanmar. Such proposal was accepted as proposal No.(6)and Pathein Ko Mya Sein, Phapon Ko Ba Swe, Mon Phoe Cho recommended it, and there were no objector so that the proposal was confirmed.

၃။ ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္၏ေနာက္ဆက္တြဲ(က)အရလာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံပုိင္ခြင့္ အလုိ႔ငွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေမြးဖြား၍ ၁၉၄၂ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ မေရွးမေႏွာင္းျဖစ္ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းတြင္ စုစုေပါင္း (၈)ႏွစ္ ထက္မနည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ဆန္းအက္တလီစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကပါသည္။
3. AUNG SAN ATTLEE TREATY
In ANNEX (A) of Aung San Attlee Treaty mentioned, “A Burma National is defined for the purposes of eligibility to vote and to stand as a candidate at the forthcoming elections as a British Subject for the Subject of an Indian State who was born in Burma and resided there for a total period of not less than eight years in the ten years immediately proceeding either 1st January, 1942 or 1st January, 1947.” Bogyoke Aung San signed it.

၄။ ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္
ပင္လုံညီလာခံ သေဘာတူညီခ်က္အပုိဒ္(၇)တြင္ နယ္ျခားေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ရရွိေလ့ရွိေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားၾကရမည္ဟု ပါရွိပါသည္။ အဆုိပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္ကုိ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေမယုနယ္ျခား ခ႐ုိင္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ၎ေမယုနယ္ျခား ခ႐ုိင္တြင္ ေနထုိင္ေသာ သူမ်ားကုိ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ လူနည္းစု တုိင္းရင္း သားဘာသာ အစီအစဥ္ကုိ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၅) ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာ့အသံတုိင္းရင္းသားဘာသာအစီစဥ္မွ အသံလႊင့္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမ်ားသည္ ”ပင္လုံညီလာခံ”တြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ အပုိဒ္(၇)၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

4. THE PANGLONG AGREEMENT
In paragraph 7 of the Panglong Agreement mentioned “Citizen of the Frontier Areas shall enjoy rights and privileges which area regarded as fundamental in democratic countries. In accordance with such facts meeting of Cabinet decided to prescribed May Yu Frontier Area, the inhabitants within May Yu Frontier Area had been prescribed as minority Rohingya natives and then also allowed to broadcast as minority ethnic programme from Myanmar national broadcasting radio with effect from 15th May, 1961. That is to be considered as a result arisen from paragraph 7 of the Panglong Agreement.

၅။ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဗေဆြ မိန္႔ခြန္း

(၂၅-၉-၁၉၅၄)ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဘူးသီး ေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ရွိ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ မြတ္စလင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့ဖူးသကဲ့သုိ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးဗေဆြကလည္း (၃-၁၁-၁၉၅၉) ႏွင့္ (၄-၁၁-၁၉၅၉)ေန႔ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ လူထု အစည္း အေ၀းပြဲတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေရွးအစဥ္ အဆက္ကတည္းက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတူ ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရာဇ၀င္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္တကြ မိန္႔ၾကားေဟာေျပာ အသံလႊင့္ေၾကညာခဲ့ဖူးပါသည္။
5. THE SPEECHES OF PRIME MINISTER U NU,
DEPUTY PRIME MINISTER AND DEFENCE MINISTER U BA SWE.
In speech of Prime Minister U Nu by Cabinet decision delivered on (25-9-1954) stated that the Rohingya residing within Buthitaung, Maung Taw regions were Muslims. U Ba Swe, Deputy Prime Minister and Defence Minister also delivered speeches on (3-11-1959) and (4-11-1959) at Buthitaung, Maungtaw Public meetings that Rohingya were living together with other natives long long ago for many years within Union of Myanmar with equal status. He also broadcast about it from Myanmar Radio together with evidences.

၆။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း

၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္မွ ထုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ (၉)စာ (၈၉) ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္ အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္ (ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ) တြင္ လူဦးေရ (၄)သိန္း (၅)သိန္းခန္႔ရွိရာ ၇၅%မွာ ”႐ုိဟင္ဂ်ာ”မ်ားျဖစ္ၿပီး ရခုိင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒုိင္းနက္ စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားတုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ-၉ တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေၾကာင္း ကုိလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

6. MYANMAR ENCYCLOPEDIA
In page 89-90, volume 9 of Myanmar Encylopedia Published by Sarpay Beikhman in 1964 stated about May Yu Frontier Area there were population about 4 lakhs or 5 lakhs in May Yu District (Buthitaung Maungtaw), 75% were Rohingyas and Rakhine, Myo, Khamei, Dainet, etc. Ethnic groups were living. In volume 9 of Myanmar Encyclopedia also stated about Maungtaw town.

၇။ ေမယုေရွ႕ေရးေဖာ္ျပခ်က္

ေမယုေရွ႕ေရး (ဒုတိယအႀကိမ္)ထုတ္ စာအုပ္တြင္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔က ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ မူဂ်ဟစ္အလင္း၀င္လက္နက္ခ်အခမ္းအနား၌ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး၊ ဒု-ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ)ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္သန္းေဖႏွင့္ နယ္ျခားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး အရာရွိ ခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္တုိ႔၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားၾကသည္။
ဤေမယုေရွ႕ေရး (ဒုတိယအႀကိမ္)ထုတ္ စာအုပ္မွာ ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္ စီးပြား ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ုဳိးဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေလ့လာသိရွိႏုိင္သည္။
7. STATEMENT FOR MAY YU’s FUTURE
In May Yu’s future book (2nd edition) stated the speeches of Deputy Chief Defence Staffs (Army) Brigadier General Aung Gyi, Deputy Chief Defence Staffs (Marine) Admiral Than Pe and Chief Administrator of frontier Colonel Saw Myint, delivered at Surrender ceremony of Mujahids held on 15th November, 1961 at Maungtaw, May Yu Frontier Area.
This May Yu’s future (2nd edition) book stated about economy, social education, religion of May Yu Frontier Area and Rohingya race.

၈။ ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္

(၂၀-၁၁-၁၉၆၁)ေန႔ ေမယုနယ္ျခားခ႐ုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွ ဗဟုိအစုိးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ ႐ုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ (UNDP) ထုတ္ သတင္းလႊာ စာမ်က္ႏွာ (၈)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
8. MAY YU FRONTIER AREA
May Yu Frontier Area administrator’s office issued notification in accordance with decision of central government (20-11-1961) that Rohingyas were natives / Nationals. It was stated in page 8, news bulletin of (UNDP) issued in February of 1992.

၉။ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီ (UNDP) သတင္းလႊာ

ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီပါတီမွ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီထုတ္ (UNDP) သတင္းလႊာ၌ လူနည္းစု ႐ုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားရွိေၾကာင္းကုိ သက္ေသခံခ်လ်က္ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား   ေလ့လာဖတ္႐ႈ သိရွိႏုိင္ပါသည္။ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသကုိ ေမယုေဒသဟု သတ္မွတ္ၿပီး စစ္႐ုံးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တင္ျပေသာအခါ အစုိးရ ကက္ဘိနက္မွ လက္ခံသျဖင့္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေစာျမင့္ကုိ ထုိေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ နာမည္ကုိလည္း ရခုိင္-မြတ္စလင္အစား ႐ုိဟင္ဂ်ာ သုံးခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာရွိေၾကာင္းကုိ သတင္းလႊာတြင္ အခုိင္အမာ ေရး သား ေဖာ္ျပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါသည္။

9. THE UNION NATIONAL DEMOCRACY PARTY (UNDP)’S NEWS BULLETIN
You can read and study in news bulletin published by Union National Democracy Party in February, 1992 Stated with evidence that there was a minority Rohingya natives. When submitted to be prescribed Buthitaung, Maungtaw region as May Yu region and to be administered by Army Office, the Cabinet accepted it and appointed Colonel Saw Myint as administrator of such region and also granted to use Rohingya instead of Rakhine Muslims. Can be seen sound writings in news bulletin that there was Rohingya.

၁၀။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၁)တြင္ ႏုိင္ငံသား ဆုိသည့္ စကားရပ္၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ပုဒ္မ၁၁ (က)။ ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူတုိင္းသည္၎။
(ခ) ျမန္မာႏုိင္ငံတုိင္းရင္းသားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ျဖစ္ေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဘုိးဘြားမ်ား အနက္ အနည္းဆုံးတစ္ဦးမွ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္လတၱံ႔ေသာ အာဏာပုိင္နက္ အတြင္း၌ ေမြးဖြားသူ တုိင္းသည္၎၊
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဤအေျခခံ ဥပေဒစတင္ အာဏာ တည္သည့္ေန႔တြင္ အသက္ရွင္ေနသည္ျဖစ္ပါက တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ကုိ ရယူခြင့္ရွိေသာ မိဘႏွစ္ပါးမွ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္လတံၱ႔ေသာ အာဏာပုိင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားသူတုိင္းသည္၎၊

(ဃ) ၿဗိတိသွ်ဘုရင္မင္းျမတ္၏ အာဏာျပန္႔ရာနယ္ေျမတစ္ခုခုတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္ျဖစ္၍ ဤအေျခခံ ဥပေဒစတင္အာဏာတည္သည့္ေန႔မွ အထက္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ၁၉၄၂ ခု၊ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ အထက္အျခားမဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ရွစ္ႏွစ္ေအာက္မဟုတ္ ေသာ ကာလအဖုိ႔ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံတြင္ ပါ၀င္လတၱံ႔ေသာ အာဏာ ပုိင္နက္အတြင္း၌ ေနထုိင္ခဲ့ ဘူးၿပီးလွ်င္၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ထာ၀စဥ္ ေနထုိင္ ရန္ ႀကံရြယ္ခဲ့သည္ျဖစ္၍ ထုိ႔ျပင္ တရားဥပေဒျဖင့္ သတ္မွတ္ေသာအခ်ိန္အတြင္းတြင္ ထုိသုိ႔ သတ္မွတ္ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကုိ ထုတ္ေဖာ္သူတုိင္းသည္ ၎ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားျဖစ္ရမည္။

10. THE CONSTITUTION OF 1947
The Section 11 of the Constitution of 1947 defined the meaning of Citizen as follows.
S.11 (i) Every person, both of whose parents belong or belonged to any of the indigenous races of Burma.
(ii) Every person born in any of the territories included within the Union, at least one of whose grand-parents belong or belonged to any of the indigenous races of Burma;
(iii) every person born in any of the territories included within the Union, of parents both of whom are or if they had been alive at the commencement of this Constitution would have been Citizen of the Union;
(iv) every person who was born in any of the territories which at the time of his birth was included within His Britannic Majesty’s dominions and who has resided in any of the territories included within the Union for a period of not less than eight years in the ten years immediately proceeding the date of the Commence-ment of this Constitution or 1st January 1942 proceeding reside permanently therein and who signifies his election of citizenship of the Union in the manner and within the time prescribed by law, shall be a citizen of Union.

၁၁။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒကုိ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒမွာ ပုဒ္မ ၄ (၂) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။

ပုဒ္မ ၄ (၂)။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုခုတြင္ အနည္းဆုံး ဘုိး ဘြားအားလုံးလက္ထက္မွစ၍ မိမိတုိ႔၏ ပင္ရင္းတုိင္းျပည္အျဖစ္ မ်ဳိးဆက္မျပတ္ ထာ၀စဥ္ အေျခစုိက္ေနထိုင္လာခဲ့သည့္အျပင္၊ မိမိ၏ မိဘ ႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ မိမိ၏ မိဘႏွစ္ပါးႏွင့္တကြ မိမိကုိယ္တုိင္ ထုိနယ္ေျမတစ္ခုခုတြင္ ေမြးဖြားသူျဖစ္လွ်င္ ထုိသူအား ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူရမည္။

11. THE UNION CITIZENSHIP ACT OF 1948
The Union Citizenship Act was enacted on 4th January, 1948. Such Act defined in Section 4(2) as follows.
S.4 (2) Any person descended from ancestors who for two generations at least have all made any of the territories included within the Union their permanent home and whose parents and himself were born in any of such territories shall be deemed to be a citizen of the Union.

၁၂။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒ

၁၉၄၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၂) တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ပုဒ္မ၄(၂)မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လက္ေထာက္မွတ္ပုံတင္အရာရွိသည္၊ မွတ္ပုံတင္ ထား သူတုိင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍၊ ျပ႒ာန္းထားသည့္ အေၾကာင္းအရာပါရွိေသာ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံသည့္ ကပ္ျပား တစ္ခ်ပ္ကုိ ဤအက္ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးရမည္။ ထုိကဒ္ျပားကုိ ဤမွေနာင္အဘုိ႔တြင္ သက္ေသခံကဒ္ျပားးဟု ရည္ညႊန္းသည္။

12. THE REGISTRATION OF RESIDENTS IN THE UNION OF MYANMAR ACT, 1949.
In Section 4 (2) of the Registration of Residents in the Union of Myanmar Act, 1949 defined as follow.
S.4(2) The Registration Officer (or) assistant registration officer shall issue a card in accordance with the rules of this Act, which proved the provided facts therein, in respect of every registered person. Such card referred hereinafter as the certificate.
၁၃။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ျမန္မာ့အလင္း ႏွစ္သစ္မဂၤလာသတင္းစာ
၁၉၃၅ ခု ဧၿပီလတြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အလင္းႏွစ္သစ္မဂၤလာသတင္း စာတြင္ ”ျမန္မာမူစလင္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ရာ ၁၉၃၁ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္အစုိးရ၏ မွတ္ပုံတင္၊ သန္းေခါင္ စာရင္း အရ ရခုိင္မူစလင္ ၅၁၆၁၂ ဦးရွိေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ ရွိရသည္။

13. THE MYANMAAHLIN NEW YEAR NEWSPAPER, APRIL, 1935.
The Myanma Ahlin new year newspaper published in April, 1935 described an article with the heading “Myanmar-Muslim” According to census of British Government in 1931, it was found out that there Rakhine – Muslim 51612 persons, respectively.

၁၄။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စု ဆုိရွယ္လစ္သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၄၅ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ပုဒ္မ၁၄၅(က) ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသား မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ အားလုံးသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။
(ခ) ဤဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းထားသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး သူမ်ား သည္လည္း ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္သည္။

14. THE CONSTITUTION OF1974
In Section 145 of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar provided as follows.
S. 145(a) All persons born of parents both of whom are nationals of the Socialist Republic of the Union of Myanamr, are Citizens of the Union.
(b) Persons who are vested with citizenship according to existing laws on the date of this Constitution cornes into force, are also citizens.

၁၅။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၅၊ ပုဒ္မ ၃၄၇၊ ပုဒ္မ-၃၄၈၊ ပုဒ္မ-၃၄၉ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ပုဒ္မ–၃၄၅ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အခ်င္းတစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ တုိင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူ၊
(ခ) ဤဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းသည့္ေန႔တြင္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံ သားျဖစ္ၿပီးသူ။
ပုဒ္မ ၃၄၇ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ မည္သူ႔ကုိမဆုိ ဥပေဒအရာတြင္ တန္းတူညီမွ်အခြင့္ အေရးရရွိေစရမည္။ ထုိ႔ျပင္
ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိလည္း တန္းတူညီမွ်စြာ ရပုိင္ခြင့္ေပးရမည္။

ပုဒ္မ ၃၄၈ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ မည္သည့္ ႏုိင္ငံသားကုိမွ် လူမ်ဳိး၊ ဇာတိ၊
ကုိးကြယ္ရာဘာသာ၊ ရာထူးဌာနႏၱရ၊ အဆင့္အတန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ တုိ႔ကအေၾကာင္းျပဳ၍ ခြဲျပားမႈ မရွိေစရ။
ပုဒ္မ ၃၄၉ ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ေအာက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တူညီေသာ အခြင့္ အလမ္းရရွိေစရမည္-
(က) ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈ၊
(ခ) အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈ၊
(ဂ) ကုန္သြယ္ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊
(ဃ) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္မႈ၊
(င) အတတ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊
(စ) ၀ိဇၹာပညာ၊သိပၸံပညာႏွင့္ နည္းပညာရပ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မႈ။

15. THE CONSTITUTION OF 2008
Sections 345, 347, 348 and 349 of the Constitution of 2008 provided as follows.
S.345 All persons who have either one of the following qualifications are citizens of the Republic of the Union of Myanmar.
(a) Person born of parents both of when are nationals of the republic of the Union of Myanmar.
(b) Person who is already a citizen according to law on the day this Constitution comes into operation.
S.347 The Union shall guarantee any person to enjoy equal rights before the law and shall equally provide legal protection.
S.349 Citizens shall enjoy equal opportunity in carrying out the following functions: –
(a) Public employment,
(b) Occupation,
(c) Trade,
(d) Business
(e) Technical know-how and vocation,
(f) Exploration of art, science and technology

၁၆။ ေရြးခ်ယ္ခံပါလီမန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပါလီမန္(သုိ႔) လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္အေရြးခ်ယ္ခံ ရခုိင္ျပည္နယ္ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စာရင္းမ်ားမွာ

ႏွစ္ ရာထူး အမည္ မဲဆႏၵနယ္
၁၉၃၆ M.G.C ဦးဂနီမာရ္ရာခါန္ ဘူးသီးေတာင္+ေမာင္ေတာ
M.P ဦးအဘူ(ရ္)ေဘာေရွာ(ရ္) ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
M.P ဦးအဘုလ္ခုိရ္ ေမာင္ေတာ(ေတာင္)
M.P ဦးအာဒုလ္ဂဖါရ္ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ
၁၉၅၁ M.P ဦးအာဒုလ္ဂဖါရ္ ဘူးသီးေတာင္(ေျမာက္)
M.P ဦးအာဘုလ္ေဘာ္ေရွာရ္ ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
M.P ဦးဆုလ္တန္အာမတ္ ေမာင္ေတာ(ေတာင္)
၁၉၅၆ M.P ဦးေအဇာရ္မ်ာ ဘူးသီးေတာင္(ေျမာက္)
M.P ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္ ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
M.P ဦးအာဘုလ္ေဘာ္ေရွရ္ ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
M.P ဦးအာဘုလ္ခုိရ္ ေမာင္ေတာ(ေျမာက္)
M.P ဦးအာဒုလ္ဂဖါရ္ ေမာင္ေတာ(ေတာင္)
၁၉၆၀ M.P ဦးအဘူ(ရ္)ေဘာေရွာ(ရ္) ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
M.P ဦးဆုလ္တန္မာမြတ္ ဘူးသီးေတာင္(ေျမာက္)
M.P ဦးအဘုလ္ခုိရ္ ေမာင္ေတာ(ေတာင္)
M.P ဦးေရာ္ရွိတ္ ေမာင္ေတာ(ေျမာက္)
M.P အမ္ေအဆူဘာန္ ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ

16.THE ELECTED PARLIAMENT MEMBERS AND HLUTTAW
REPRESENTATIVES.
The lists of elected Parliament Members and Hluttaw Representatives who were locallslam in Rakhine States, are as follows.

Year Post Name Constitutency
1936 M.G.C U Gani Markan Buthitaung+Maungtaw
M.L.C U Sultan Ahmed Maungtaw
M.L.C U Abdul Gaffer Buthitaung
1951 M.P U Abdul Gaffer Buthitaung (North)
M.P U Abul Bashar Buthitaung (South)
M.P U Sultan Ahmed Maungtaw (North)
1956 M.P U Ezar Meah Buthitaung (North)
M.P U Sultan Mahmood Buthitaung (North)
M.P U Abul Bashar Buthitaung (South)
M.P U Sultan Ahmed Maungtaw (North)
M.P U Abul Khair Maungtaw(South)
M.P U Abdul Gaffer Buthitaung-Maungtaw (Upper House)

 

 

1960 M.P U Abul Bashar Buthitaung (South)
M.P U Sultan Mahmood Buthitaung (North)
M.P U Abul Khair Maungtaw (South)
M.P U Rashid Maungtaw (North)
M.P U M.A Subban Buthitaung-Maungtaw
(Upper House)
မဆလေခတ္
၁၉၇၄ လႊတ္ေတာ္အမတ္ Drအဗ္ဒူရဟိမ္း(ခ)ဦးခ်စ္ေမာင္ ေမာင္ေတာ
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအဘုလ္ဟူဆိန္း ဘူးသီးေတာင္
၁၉၇၈ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးအဗ္ဒုလ္ဟုိက္(ခ)ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေမာင္ေတာ
MHA SAH LA GOVERNMENT
1974 Hluttaw Representative Maungtaw
Dr.A Rahim (a) Dr.Chit Maung
Hluttaw Representative
U Abul Hussain
1978 Hluttaw Representative Maungtaw
U Abdul Hai (a) U Tun Aung Kyaw
န၀တအစုိးရေခတ္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဖၚေဇာလ္အာမတ္ ေမာင္ေတာ(ေတာင္)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးခ်စ္လြင္(ခ)ဦးအီျဗာဟိမ္း ေမာင္ေတာ(ေျမာက္)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ေမာင္(ခ)ဦးႏူရ္အာမတ္ ဘူးသီးေတာင္(ေတာင္)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေက်ာ္မင္း(ခ)ဦးအႏူ၀ါ႐ုလ္ေဟာက္ ဘူးသီးေတာင္(ေျမာက္)
NA WA TA GOVERNMENT (1990 ELECTION)
1990 Hluttaw Representative Maungtaw (South)
U Fazal Ahmed
Hluttaw Representative Maungtaw (North)
U Chit Lwin (a) U lbrahim
Hluttaw Representative Buthitaung (South)
U Tin Maung (a) U Noor Ahmed
Hluttaw Representative Buthitaung (North)
U Kyaw Min (a) U Anwarul Haq
Hluttaw Representative
နအဖ အစုိးရေခတ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ
၂၀၁၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဇာ္ကိရ္အာမက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္း (ေမာင္ေတာ)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရႊေမာင္(ခ) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
(ခ) ဦးအပၸဒူလ္ရာဇတ္ (ဘူးသီးေတာင္)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဇာယာဒ္ေရာ္မံ(ခ) အမွတ္(၇) အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
(ခ) ဦးေဌး၀င္း (ေမာင္ေတာ)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးဇာဟန္ဂိရ္(ခ) အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
(ခ) ဦးေအာင္မ်ဳိးမင္း (ေမာင္ေတာ)
လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
ေဘာ္ရိွရ္အာမတ္ (ဘူးသီးေတာင္)
NA AH PHA GOVERNMENT (2010 ELECTION)
2010 Hluttaw Representative Pyithu Hluttaw
U Zakir Ahmed (a)U Aung Zaw Win (Maungtaw)
U Shwe Maung (a) U Abdul Razak (Buthitaung)
Hluttaw Representative No.(2) State Hluttaw
Hluttaw Representative No.(7)Amyother Hluttaw
U Zayad Rahman (a) U Htay Win (Maungtaw)
Hluttaw Representative No.(1)State Hluttaw
U Zahin Gir (a) U Aung Myo Min (Maungtaw)
Hluttaw Representative No.(2)State Hluttaw
Dr. Bashir Ahmed (Buthitaung)
ထုိ႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၌ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားထဲမွ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္အမ်ား အျပားရွိပါသည္။ ဖဆပလေခတ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႔မွာ ၀န္ႀကီးရာထူး၊ ပါလီမန္အတြင္း၀န္ရာထူးမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဘူးပါသည္။
Besides there are many local Muslim candidates for respective Hluttaw who compete in General Election in Rakhine State. Among Pha Sa Pa La Parliament Members, some had served at Ministerial posts and Secretaries of Parliament posts.
(ဂ) ထုိ႔ျပင္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာ သာ၀င္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကည္တပ္သားမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ အရာရွိ၊ အရာခံ၊ အၾကပ္တပ္သားမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ပါေမာကၡရာထူးအပါအ၀င္ တကၠသုိလ္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ကထိက၊ လက္ေထာက္ကထိက၊ နည္းျပ ဆရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရး မွဴးမ်ား အေျခခံ ပညာ အထက္တန္း၊ အလယ္တန္း၊ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊   အျခား၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိခဲ့ဘူးပါသည္.။ သုိ႔ရာတြင္ န၀တေခတ္မွစ၍ လူမ်ဳိးဘာသာ ခြဲျခားမႈေၾကာင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ စစ္ေတြစသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေဒသခံအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဌာနအသီးသီးတြင္ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းမရွိ၍ ယခုအခါ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ဌာနအသီးသီးတြင္ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားထဲမွ အသစ္ခန္႔အပ္မႈ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ပါ။ ထုိနည္းတူ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္လည္း မရွိေတာ့သည္မွာ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါသည္။
(C) Besides, the locallslam, inhabitants in Rakhine State had served as military officers and military staffs in Tatmataw; as police officers and staffs in Police Force; as Professor, Lecturers, Assistant Lecturers, Tutors, Demonstrators of University and colleges under Ministry of Education; Township Education Officers, Headmasters and teachers of High school, Middle schools and Primary schools; as Senior Officers and Staffs at other Ministries respectively. But it is found out that there are no appointment for regional Muslims at respective departments within Rakhine State as well as in Tatmataw and Police Force.

 

၁၇။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ

၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒအခန္း(၂)တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
ပုဒ္မ(၃) ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ပါ၀င္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခု၌ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလမွစ၍ ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ အၿမဲ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ တုိင္း ရင္းသားမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။
ပုဒ္မ(၄) မည္သည့္ မ်ဳိးႏြယ္စုသည္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္၊ မျဖစ္သည္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ယခုျပည္ ေထာင္စု အစုိးရ) က ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။
ပုဒ္မ(၅) တုိင္းရင္းသားတုိင္းသည္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူတုိင္းသည္ လည္း ေကာင္း ေမြးရာပါႏုိင္ငံသားျဖစ္သည္။
ထုိဥပေဒအခန္း(၈)တြင္ အေထြေထြက႑ကုိ ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
17. THE MYANMA CITIZENSHIP LAW OF (1982)
In Chapter (2) of the Myanmar Citizen Law of 1982, provided as follows in respect of Citizenship.
Article (3)
Nationals such as Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Barmar, Mon, Rakhine, Shan etc., and ethnic group as have settled in any of territories within the state as their permanent home from a period prior to 1185 B.E, 1823 AD are Myanmar citizens.
Article (4)
Any ethnic group whether which is ethnic group or not may be decided by the State Council (Now, Union Government)
Article (5)
Every National and every person born of parents both of whom are Nationals are citizen by birth.
အေထြေထြက႑ပါ ပုဒ္မ-၇၅ တြင္ ” ဤဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ ေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ရန္အလုိ႔ငွာ “၀န္ႀကီးအဖြဲ႔”သည္ လုိအပ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ (ယခုျပည္ေထာင္စုအစုိးရ)၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ရ မည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံသားဥပေဒပုဒ္မ-၇၅ ပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္အရ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႔၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္-၁၃/၈၃ျဖင့္ (၂၀-၉-၁၉၈၃)ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား (ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား)၏ အခန္း (၂) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းအခန္းတြင္-
အပုိဒ္(၄) ၁၈၂၄ ခုနွစ္တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထုိကာလ ၏ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား သားမ်ား အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၁၈၅ခုႏွစ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ မတုိင္မီကာလကုိ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။
အပုိဒ္(၅) ကခ်င္၊ကယား၊ကရင္၊ခ်င္း၊ဗမာ၊မြန္၊ရခိုင္၊ရွမ္းစသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားပင္ျဖစ္ ေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားႏုိင္ငံတြင္ ပင္ရင္းႏုိင္ငံအျဖစ္ အၿမဲေန ထုိင္ၾကသူမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ၁၈၂၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ ေနထုိင္ၾကေသာ အမည္တူ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားသည္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား မဟုတ္သည့္အျပင္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားမ်ားလည္း မဟုတ္ပါ။
အပုိဒ္(၇) ျပည္ေထာင္စုဆုိရွယ္လစ္ သမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ -၁၄၅၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရ အေျခခံဥပေဒအာဏာတည္သည့္(၁၅-၁၀-၁၉၈၂)ေန႔တြင္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီးသူမ်ား သည္ႏုိင္ငံ သား မ်ားျဖစ္ၾကသည္ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
In Section 75, ” In order to carry out the provision of this law ” Cabinet” must stipulate required procedures by consent of the State Council (Now, Union Government)”
In Chapter (2) of Myanmar Citizen Procedures (Citizen Procedures), stipulated on (20-9-1983) as Notification No.13/83 of Cabinet under power section 75, provided as follows.
Paragraph (4) In 1824 English- Myanmar first war had been broken out. After such period entered in the State and resided as foreigners. Therefore, before the period of Myanmar Era 1185, Christ Era 1823 had been separated and prescribed.
Paragraph(5) Although Kachin, Kayar, Kayin, Chin, Bamar,Mon, Rakhine, Shan etc., are national, if they do not reside in Union permanently as Country of origin and resided in another country permanently as country of origin is not national. The same name ethnic groups who entered in Union and resided after 1823 were not national and not vested Citizens.
Paragraph(7) The persons who were citizens on (15-10-1982), the enforcement data of Constitution under S.145, Sub-Section (b) of the Constitution of the Socialist Republic of the Union of Myanmar.
၁၈။ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ စီရင္ထုံးမ်ား
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ားသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားႏွင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၂)တုိ႔အရ အက်ံဳး၀င္ေသာ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၿပီး ေၾကာင္း ေအာက္ပါ လမ္းညႊန္စီရင္ထုံးမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(က) မဘီဂမ္ဘဟာခါတြန္ပါ (၁၄)ဦး၏ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္)စီရင္ထုံး
မဘီဂမ္ဘဟာခါတြန္ပါ(၁၄)ဦး ေလွ်ာက္ထားသူ
ႏွင့္
အတြင္း၀န္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ပါ(၂)ဦး ေလွ်ာက္ထားခံရသူ
18. RULINGS OF SUPREME COURT
In under mentioned leading Rulings described that the regional Islams, inhabitants within Rakhine State, are Citizens under the Constitution of 1947, the Constitution of 1974 and Section 4 (2) of the Myanmar Citizenship Act of 1948.
(a) MA BIGUNA BAHAR KHTOOM AND
ANOTHER (13) PERSONS, SUPREME COURT (YANGON)
MA BIGUNA BAHAR KHTOOM ………….. Applicants
Vs.
THE SECRETARY
Ministry of Immigration and
National Registration and
Another (1)person ………….. Respondents
9
လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႔၊ ထုေခ်ခြင့္မေပး၍ ပယ္ဖ်က္ရျခင္း၊ ထုေခ် ခြင့္ ေပးရလွ်င္ လုိက္နာရန္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ။ ။ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ား စစ္ေဆးေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ မတရား၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားဟု မွတ္ယူ၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အမိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ထားသည့္ကိစၥတြင္ အာဏာပုိင္က ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကုိ ထုေခ် သက္ေသျပရန္ အခြင့္မေပးသည့္အတြက္ အဆုိပါ အာဏာပုိင္၏ အမိန္႔မ်ားကုိ ပယ္ ဖ်က္ေလသည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ အမႈမ်ဳိးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထုေခ်ခြင့္ေပးရာ၌ သာမန္ တရား႐ုံးေတာ္မ်ားတြင္ လုိက္နာေသာ နည္းလမ္းဥပေဒမ်ားအရ စစ္ေဆးရန္ မလုိ ေခ်။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သင့္ေတာ္သလုိ စုံစမ္းရရွိေသာ သက္ေသခံခ်က္ မ်ားကုိ အေရးယူခံရေသာသူမ်ားအား သိေစၿပီး ၎တုိ႔အား ထုိအခ်က္မ်ား မမွန္လွ်င္ မမွန္ေၾကာင္း ျငင္းကြယ္ရန္၎၊ သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္၎ အခြင့္အေရးေပးရ မည္ျဖစ္ သည္။
ဦးပစ္ႏွင့္ သဲကုန္းရြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးေကာ္မတီႏွစ္ဦး၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာျပည္ စီရင္ထုံးမ်ား ၇၅၉၊ ဟာစန္အလီႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိး သားမွတ္ပုံတင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအတြင္း ၀န္မင္းပါ (၂)၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာျပည္ စီရင္ထုံးမ်ား (တရားလႊတ္္ေတာ္) ၁၈၇ တုိ႔ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။
Deportation order under the Immigration Law, cancellation due to did not allow to defend, important fact to abode by if allow to defend.
HELD : In the event the relevantauthority ordered deportations by mean of considering that applicants were intruders into the Union of Myanmar after viewing the investigation records of immigration Officers, all of such authority’s orders were cancelled because of the authority did not allow applicants to defend.
In present case, it is no need to examine under law and procedures which are to be abode by ordinary Courts in order to give right of defence to applicants. The important fact is the evidence got from reasonable examination shall be known by the accused and shall give rights of defence whether the accusation is correct or wrong, if does not correct to deny or to produce witness and evidence.
Thisreferred to V Pit V. Two Agricultural Committee Members of Thaekone Village 1948 MLR, 759; and Hasan Ahli V. the Secretary of Ministry of Immigration & National Registration and another (1), 1959 MLR (S.C).
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ။ ။ မည္သူမွ်မလာေရာက္
ေလွ်ာက္ထားခံရသူမ်ားအတြက္ ။ ။ အစုိးရေရွ႕ေန ဦးဘေဘ လုိက္ပါသည္။
တရား၀န္ႀကီး ဦးဘုိႀကီး ။ ။ ဤ႐ုံးေတာ္ ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၁၆/၆၁ တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ မဘီဂမ္ဘဟာခါတြန္ႏွင္ အလားတူ အမႈ ၁၃မႈတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၃ဦးတုိ႔အား စစ္ေတြခ႐ုိင္တြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိမ်ားက စစ္ေဆးၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ မတရား၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟုမွတ္ယူ၍ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒပုဒ္မ၇(၂)အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အာဏာအပ္ႏွင္းေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႔ ခ႐ုိင္၀န္ထံ သက္ဆုိင္ရာ အမႈတြဲမ်ား တင္ဆက္ရာ၌ ထုိအမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး ယခုေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ မတရား၀င္ေရာက္ေနထုိင္ သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီး ၎တုိ႔အေပၚ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္၍ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) နည္းဥပေဒမ်ားအရ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။
ထုိအမိန္႔မ်ားကုိ မေက်နပ္သျဖင့္ ယခုေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခၽြန္ေတာ္အမိန္႔ျဖင့္ ၎တုိ႔အား အခ်ဳပ္မွ လႊတ္ပါရန္ ေလွ်ာက္ထားၾကေလသည္။
For Applicants : No one appear
For Respondents : Government Advocate U Ba Bay
U Bo Gyi Judge- In Criminal Miscellaneous Case No.16/61 of this Court, there are Similar (13) Cases. The 13 applicants were investigated by Sittwe District Immigration Officers and considered as intruders into Union of Myanmar so that submitted relevant case files to Sittwe District Deputy Commissioner who was empowered by the President under Section 7 (2) of the Immigration (Emergency Provision) Act. Those cases had been examined and ordered that present applicants were intruders into Union of Myanmar and passed transportation order on them and to detain under Immigration (Detention) rules of 1951.
The applicants did not satisfy those orders and applied to allow to defend on bail under Habeas corpus.
ထုိေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအနက္ မဘီဂမ္ဘဟာခါတြန္ (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၁၆/၆၁) ေဇာ္ဟာေခၚ အဘာ ဒူးဇဖား (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၃၀/၆၁)၊ ဟ႐ုံးမီယား (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၃၁/၆၁)ႏွင့္ ကာစင္အလီ (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၄၅/၆၁)မွ အပ အျခားေလွ်ာက္ထားသူမ်ားက မိမိတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ ရရွိသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု က်မ္းက်ိန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူ ေပြလီမီယား (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၃၃/၆၁) ႏွင့္ အေရွာအလီေခၚ အေရွ႕အလီ (ရာဇ၀တ္ေသးမႈအမွတ္ ၃၉/၆၁)တုိ႔က လြန္ခဲ့သည့္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵတြင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း က်မ္းက်ိန္ထြက္ ဆုိခဲ့ၾကေလသည္။
ထုိ႔ျပင္လည္း ယခုေလွ်ာက္ထားသူ ၁၄ဦးက မိမိတုိ႔အားလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားျဖစ္ ေသာ္လည္း ႐ုံးေတာ္ေရွ႕႕၌ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားေရွ႔၌ျဖစ္ေစ ယင္းသုိ႔ မိမိတုိ႔ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔အေပၚ၌ စြဲဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည့္အတုိင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ မတရား၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၾကသူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္းကုိ ထုေခ်၍ အေထာက္အထား တင္ျပရန္အတြက္ အခြင့္မရခဲ့ပါဟု က်မ္းက်ိန္ထြက္ ဆုိၾကေလသည္။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္၀န္ႀကီးဌာန တြဲဖက္ အတြင္း၀န္ဦးေမာင္ႀကီးက ေလွ်ာက္ထားသူ ၁၀ ဦးထြက္ဆုိရည္ညႊန္းေသာ   ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္ဆုိသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား အက္ဥပေဒပုဒ္မ (၄) ၂ အရ ထုတ္ေပးေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ သက္ေသခံ ကတ္ျပားမ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ထုေခ်ေလသည္။
ဤအမႈမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္အခ်က္မွာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအားလုံး တသံတည္း ထြက္ဆုိေသာ မိမိတုိ႔မွာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေရွ႕ေမွာက္၌ ထုေခ်ခြင့္ မရခဲ့ပါဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွန္ မမွန္ကုိ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ လူ၀င္ မႈႀကီးၾကပ္ေရး (လတ္တေလာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား) အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၇ (၂)အရ အေရးယူေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ယင္းသုိ႔ အေရးယူရာ ခ႐ုိင္၀န္က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒအရ သက္ဆုိင္ရာ႐ုံးေတာ္တြင္ တရားစြဲ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းအစား မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္ ယခု ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ အဆုိပါ အက္ဥပေဒကုိျဖစ္ေစ၊ ထုိအက္ဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားေသာ နည္းဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ ကုိျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ခ်ဳိးေဖာက္သေလာဟူသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ မိမိကုိယ္တုိင္ ဆုံးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ယင္းသုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရာ၌ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္ ၁၅၀ အရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္၀တၱရားမ်ားကုိျဖစ္ေစ၊ အာဏာမ်ားကုိျဖစ္ေစ သုံးစြဲေဆာင္ ရြက္ေစရန္ တရားဥပေဒျဖင့္ က်နစြာ လႊဲအပ္ျခင္းခံရေသာသူျဖစ္သည့္အတုိင္း ခ႐ုိင္၀န္က ေဆာင္ရြက္ေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
Among applicants, other application except Ma Bigam Bahar Khatoom (Criminal Miscellaneous Case no.16/1), Zahar (a) Bahar Doo Za Phar (Criminal Miscellaneous case No.30/61), Hayone Meer (Criminal Miscellaneous Case No. 31/61)and Kachin Ahli (Criminal Miscellaneous Case No. (45/61), described in Affidavits that they were holder of Citizen cards issued by the Government. The applicant Pwayli Meer (Criminal Miscellaneous No.39/61) gave deposition on oath that they voted in last Parliament Election.
Besides, all of these 14 applicants gave depositions on oath that although all of them are citizens of Union, they did not get right defence to defend and to produce evidence that they are Myanmar Citizens and they are not intruders into Union of Myanmar.
The joint Secretary U Maung Gyi of Ministry of Immigration and National Registration, the Government of the Union of Myanmar defended that the Citizen Card referred by 10 applicants were evidence cards for inhabitants in Union of Myanmar Only issued under Section 4 (2) of the residents in Myanmar Act.
In these cases the main fact to be considered is the same reason of applicants that they did not get right of defence in the presence of relevant authority, whether such reason was correct or not. Because, taken action under Section 7(2) of Sittwe Immigration (Emergency Provisions) Act. In taking such action District Deputy Commissioner decided by himself that these applicants were foreigners under such Act or committed any Rules of such Act, instead of allegation at competent Court. In deciding so, the District Deputy Commissioner performed Judiciary duties restricted by Section 150 of the Constitution of the Union of Myanmar or powers or empowered authority under law properly.
When view on all relevant case files it is found out that the Deputy Commissioner passed deportation orders after studying investigation records of Immigration officers without giving rights of defence to applicants. Therefore all orders of District Deputy Commissioner must be cancelled.
သက္ဆုိင္ရာ အမႈတြဲအားလုံးကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ရာ၌မူကား ခ႐ုိင္၀န္သည္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာ ရွိမ်ား စစ္ေဆးေသာ မွတ္တမ္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထုေခ် သက္ေသျပရန္ အခြင့္အေရးမေပးဘဲ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေလသည္။ ယင္းသုိ႔ ေတြ႔ရွိရသည္ျဖစ္ ၍ ခ႐ုိင္၀န္၏ အမိန္႔အသီးသီးကုိ ပယ္ဖ်က္ရမည္ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈမ်ဳိးတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအား ထုေခ်ခြင့္ေပးရန္ သာမန္တရား႐ုံးေတာ္မ်ားတြင္ လုိက္နာေသာ နည္းဥပေဒမ်ားအရ စစ္ေဆးရန္ မလုိေခ်။ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ သင့္ေတာ္သလုိ စုံစမ္းရရွိ ေသာ သက္ေသခံခ်က္မ်ားကုိ အေရးယူခံရေသာသူမ်ားအား သိေစၿပီး ၎တုိ႔အား ထုိအခ်က္မ်ား မမွန္လွ်င္ မမွန္ ေၾကာင္း ျငင္းကြယ္ရန္၎၊ သက္ေသအေထာက္အထားျပရန္၎ အခြင့္အေရး ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဤ႐ုံးေတာ္ ဦးပစ္ႏွင့္ သဲကုန္းရြာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ေကာ္မတီ ႏွစ္ဦး (၁)အမႈတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း မိန္႔ျမြက္ထားေလသည္။
In present case, it is no need to examine under law and procedures which are to be abode by ordinary Courts in order to give right of defence to applicants. The important fact is the evidence got from reasonable examination shall be known by the accused shall give rights of defence whether the accusation is correct or wring; if does not correct to deny or to produce witnesses and evidence. Regarding with this fact, this Court held as follows in U Pit V. Two Agricultural Committee Members Case.
ထုိ႔ျပင္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၇(၂)အရ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား အဆုံးအျဖတ္ျပဳရာ၌ ဤ႐ုံးေတာ္ဟာဆန္အလီႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန အတြင္း၀န္ပါ ၂(၁)အမႈတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ျမြက္ဆုိခဲ့သည္ကုိ သတိခ်ပ္အပ္ေပသည္။
” In the absence of any specific statuary provision to the contrary applicable to the proceedings of a quaisi-Judicial body, it is entitled to obtain information in any way it considers situated that those who are parties to the Controversy before it, are given a fair opportunity to correct or Contradict any relevant statement or view to their prejudice.
Besides, relevant authorities ought to take care of under mentioned Ruling of this Court “Hasan Ahli v. Secretary of Ministry of Immigration and National Registration and another (1) person, in deciding by relevant authorizes under Section 7(2) of the Immigration act.
အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ယခုေလွ်ာက္ထားသူ ၁၄ဦးအေပၚ၌ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပည္ႏွင္ ဒဏ္အမိန္႔ကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ၎တုိ႔အား အခ်ဳပ္မွ လႊတ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။
” On the question of adjudgement we desire to observe that this procedure is meant to be confirmed to cases where there is on room for controversy and where is prosecution would be a waste to time and labour, such as when a foreigner has remained on in Burma under an expired stay permit, or where a stowawaty is caught in Burma waters. But where the question of a man’s nationality is involve and where as in Hasan Ali’s Case, he is even in possession of a National Registration Certificate (being N.R.C AH.No.024299) recourse to Section 7(2)and (3) would be undesired.”
Therefore, deportation orders passed on these 14 applicants are cancelled and to release them from custody.
(ခ) ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစီရင္ထုံးမ်ား၊ စာမ်က္ႏွာ – ၂၁၅ ေဆာ္ေယာ့အလမ္ (ေခၚ) ေဆာ္ေယာ့ခန္ အမတ္ပါ ၂၃ ဦး စီရင္ထုံး တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္
ေဆာ္ေယာ့အလမ္(ေခၚ) ေဆာ္ေယာ့ခန္အမတ္ပါ ၂၃ ဦး ေလွ်ာက္ထားသူ
ႏွင့္
အတြင္း၀န္၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရး၀န္ႀကီး ေလွ်ာက္ထားခံရသူ
ဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပါ ၂။
လူ၀င္မႈ အေရးေပၚအက္ဥပေဒ၊ က်ယ္ျပန္႔အာဏာ၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္မေပးမီ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေ၀ဖန္ သင့္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၀ ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥ၊ လုံး၀မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္၊ ဥပေဒအရ၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီဆန္႔က်င္ေသာ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ႏွင့္ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း။
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ။ ။ လူ၀င္မႈအေရးေပၚ အက္ဥပေဒအရ၊ အာဏာမ်ားအပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူအာဏာပုိင္မ်ား အသုံးျပဳရမည့္အာဏာမ်ားသည္ အထူးပင္က်ယ္ျပန္႔လွ သည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အမိန္႔ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ ျဖစ္ေစကာမူ၊ အထူးပင္ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္၍ မွားယြင္းၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုသားတစ္ဦး ကုိ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ပါမူ၊   ေသဒဏ္ေလာက္ ပင္နီးနီး ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေပမည္။ သုိ႔အတြက္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အမိန္႔မ်ားကုိ မေပးမီေလးနက္စြာ စဥ္းစားေ၀ဖန္သင့္သည္။
လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္လာသည္ဆုိသည္မွာ တရားစီရင္ေရးကိစၥသာ ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၀အရ၊ ကန္႔သတ္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္၀တၱရားအေနျဖင့္ တရား ဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္စီရင္ဆုံးျဖတ္ရေပမည္။ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ေထာက္က၊ ထင္သမွ်ကုိ စစ္ေဆး၊ ၾကားနာျခင္းမျပဳဘဲ၊ ၿပီးစလြယ္ အသင့္ရွိပုံစံတြင္ လက္မွတ္ထုိး၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခဲ့ျခင္းမွာ လုံး၀ မသင့္ေလ်ာ္ေခ်။
ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အစစ္အမ်ားအျပား မေရာက္ေသးေသာ ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာႏွင့္ အသြင္ မတူ၊ ျမန္မာစကားမတတ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘယ္တုန္းကဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ မေျပာႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားမ်ား ရွိၾကေသးသည္၊ ရခုိင္ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာစကားမတတ္သူျပည္ေထာင္စုသားမ်ား အေျမာက္ အျမား ရွိႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၂)အရ၊ ေရွးအခါက ႏုိင္ငံျခားမွလာ၍ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားမွ ဆင္းသက္ေသာ ေျမးျမစ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ကုိလည္း သတိမူသင့္သည္။

(b) SAW YAWT ALAM (a) SAW YAWT KHAN AND ANOTHER (23) PERSONS, 1960 MLR, P.215.
SAW YAWT ALAM (a) ……………….. Applicants
SAW YAWT KHAN and
Another (23) persons.
Vs.
SECRETARY, ……………….. Respondents
MINISTRY OF IMMIGRATION &
NATIONAL REGISTRATION ,
YANGON.
Another (1) person.
Immigration Emergency Act, Wider Power, ought to consider and view deeply before deportation, matter to be performed in accordance with Section 150 of the Constitution, absolute unreasonable performance, Union Citizens, under law; deportation arrest and detention which are not in accordance with law.
Held: The powers to be used by empowered authorities under the Immigration Emeregency Act are wider especially. As Deportation Order is grievous punishment for a Citizen, If punish a Citizen wrongly it is nearly punishment for death sentence.Therefore ought to consider deeply before deportation orders.
As any person intruding into Union of Myanmar is only Judiciary affair, must adjudicate in accordance with law for limited Judiciary duty under Section 150 of the Constitution. Immigration Officer examined as he thought fit and did not hear and signed in ready from unsystematically and punished for deportation were not reasonable absolutely.
At many regions were pure Myanmars do not arrive in Union of Myanmar, there are natives of Union who are different characters from Myanmar, do not speak Myanmar Language and also do not know about history of Union. At Rakhine regions, there may be many natives of Union who do not speak Myanmar language. Under S.4 (2) of the Union Citizenship Act, the descendants, grand-children and grand-grandchildren from inhabitants who were coming from foreign countries in ancient times are union Citizens under law. Ought to pay attention to such fact.
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးသည့္ေန႔ကစ၍ ေထာင္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ထားျခင္းခံရေသာ ေလွ်ာက္ထားသူကုိ တရား သျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပ ရန္အတြက္ အခြင့္အေရး လုံး၀မေပးသည့္အျပင္ ကုိင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံသား၊ လက္မွတ္မ်ားကုိပင္ အာဏာပုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္းထားၿပီး ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သည္ ျမန္မာစကားပင္ မတတ္၊ တရားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၾက သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ မျပႏုိင္ဟု အေၾကာင္းျပၿပီး၊ လူ၀င္မႈ အေရးေပၚအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၇(၂) အရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီ၊ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွာ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ ။ မရွိ။
ေလွ်ာက္ထားခံရသူမ်ားအတြက္ ။ အစုိးရလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးလွေမာင္ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္သည္။
တရား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္သိန္း ။ ၁၉၅၉ ခုနွစ္၊ အကုန္ေလာက္တြင္ စစ္ေတြခ႐ုိင္ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ရြာမ်ားမွ ပါကစၥတန္အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု မသကၤာသူအေျမာက္အျမားတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္အတြက္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။
ဤ႐ုံးေတာ္၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္အေသးအဖြဲ႔မႈအတြက္ ၁၅၅ ႏွင့္ ၁၅၆ တုိ႔တြင္ ဟာဆင္အလီ ဆုိသူႏွင့္ မူဟာအလီဆုိသူတုိ႔၏ စာခၽြန္ေတာင္အမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးၿပီး ၎တုိ႔အား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္းမွ လႊတ္ပစ္ရန္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔စြဲႏွင့္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ စီရင္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလ်က္ အျခားဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက လႊတ္ပစ္လိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ေသာ္လည္း ထုိယူဆခဲ့သည့္အတုိင္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိသည္ကုိ မၾကာမီပင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေတာ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဆက္လက္၍ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဤ႐ုံးေတာ္၏ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ ရာဇ၀တ္ အေသးအဖြဲ႔မႈအမွတ္ ၁၆၃ မွ ၂၃၉ တုိ႔ကုိ ဆုံးခန္းတုိင္ေအာင္ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၇၆ ဦးကုိ တဖန္ လႊတ္ပစ္ရန္ အမိန္႔ ခ်မွတ္ရျပန္ ေတာ့သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဥပေဒႏွင့္မကုိက္ညီဘဲ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖမ္းဆီးထားသျဖင့္ အနစ္နာခံရေနသူမ်ား ကုန္ေလာက္ၿပီဟု ဤ႐ုံးေတာ္က ယူဆခဲ့သည္မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မွန္းေျခႏွင့္ မညီျပန္ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ယခုထပ္မံ၍ ၂၃ ဦးက မိမိတုိ႔အား ျမန္မာျပည္မွ ႏွင္ထုတ္ရန္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသျဖင့္ လႊတ္ပစ္ပါရန္ စာခၽြန္ေတာ္မ်ား ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။
ဦးစြာေဖာ္ျပရမည္မွာ လုိက္ပါေဆာင္ရြက္သူပညာရွိအစုိးရေရွ႕ေနႀကီးက လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန အေနႏွင့္ ဤေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ကန္႔ကြက္၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပုံမ်ားကုိ မွန္ကန္သည္ဟု ေထာက္ခံ ေစလုိေသာ္လည္း မိမိအေနႏွင့္ မေထာက္ခံႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္သူတုိ႔၏ အစစ္ခံခ်က္မ်ား တြင္ မိမိတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု သားျဖစ္သည္ ဟု ထြက္ဆုိထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း။ အခ်ဳိ႔လည္း တုိင္းရင္းသားမွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ားပင္ ျပႏုိင္ၾကေၾကာင္း၊ ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္တြင္း သုိ႔ ခုိး၀င္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ သည္ဟု ယူဆရန္ တရား၀င္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားမရွိေၾကာင္း။ ဤကဲ့သုိ႔ အလားတူ အမႈမ်ားတြင္ ဤ႐ုံးေတာ္က ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း အစုိးရေရွ႕ေန ႀကီးက ေဖာ္ျပသည္။
ဤအမႈမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္သူတုိ႔ကုိ ဖမ္းဆီးၿပီး လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ေထာက္တစ္ဦးက စစ္ေဆးခဲ့ သည္။ ေလွ်ာက္သူမ်ားက မိမိတုိ႔သည္ ခုိး၀င္လာသူမ်ားမဟုတ္။ မိဘဘုိးဘြား ကစ၍ ျမန္မာျပည္အတြင္းတြင္ ေနထုိင္ေပါက္ဖြားခဲ့ၾကေၾကာင္း။ အခ်ဳိ႔က ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္မ်ားပင္ ရွိၾကေၾကာင္းကုိ အစစ္ခံေသာ္လည္း ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္လာၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးရန္ ဘူးသီးေတာင္နယ္ပုိင္ ၀န္ေထာက္မင္းထံသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေတာ့သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ တင္သြင္းသည့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားမွာလည္း ပုံႏွိပ္ထားသည့္ ပုံစံမ်ားျဖစ္ၿပီး နာမည္၊ အသက္၊ အမွတ္အသားေလာက္သာ မွင္ႏွင့္ေရး၍ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၀န္ေထာက္မင္းထံသုိ႔ ေရာက္သည့္ အခါ၌လည္း အလားတူ အသင့္ပုံႏွိပ္ ထား သည့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ပုံစံမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္သူတုိ႔၏ နာမည္မ်ား ေရးသြင္း၍ လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္သူမ်ားကုိပင္ ေခၚ၍ စစ္ေဆးျခင္းမရွိ သည့္အျပင္   ျပည္ေထာင္စု သားမ်ား ျဖစ္ပါသည္ဟု ေခ်ပရန္ အခြင့္အေရးမရရွိခဲ့ၾကဘဲ ယခုထက္တုိင္ ေထာင္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံေနရရွာ ၾကေတာ့သည္။
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ပုိင္၀န္ေထာက္မင္းႏွင့္အလားတူ လူ၀င္မႈအေရးေပၚအက္ဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မ်ား အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသူ အာဏာပုိင္မ်ားတုိ႔ကုိ ေလးနက္စြာ သတိေပးလုိသည္မွာ မိမိတုိ႔အသုံးျပဳရမည့္ အာဏာမ်ားသည္ အထူးပင္ က်ယ္ျပန္႔လွသည္။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္အမိန္႔ဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦးအတြက္ ျဖစ္ေစကာမူ အထူးပင္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္၍ မွားယြင္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုသားတစ္ဦးကုိ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ ေပးခဲ့ပါမူ ေသဒဏ္ေလာက္ပင္နီးနီး ႀကီးေလးသည့္ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ေပမည္။ သုိ႔အတြက္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အမိန္႔မ်ားကုိ မေပးမွီ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေ၀ဖန္သင့္သည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမႈမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ခုိး၀င္လာသည္ဆုိသည္ မွာ တရားစီရင္ေရးကိစၥသာျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၀ အရ ကန္႔သတ္ထားသည့္ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္၀တၱရားအေနျဖင့္ တရားဥပေဒႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္စီရင္ဆုံးျဖတ္ရေပမည္။ ယခုကဲသုိ႔ပင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ေထာက္က တင္သမွ်ကုိ စစ္ေဆးၾကားနာျခင္းမျပဳဘဲ ၿပီးစလြယ္ အသင့္ရွိပုံစံတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ လုံး၀မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္းကုိ ဤ႐ုံးေတာ္က ေဖာ္ျပလုိက္သည္။
Therefore, detention and deportation upon applicants is illegal arrest under S.7 (2) of the Immigration (Emergency) Act on the ground that did not give right of defence to show evidence as they were legal inhabitants in Union of Myanmar with effect from data of arrest in Jail, and seized their holding Citizenship Cards by authorities, and did not show sound evidence that they could speak Myanmar language and legal inhabitants.

For applicants : No.
For respondents : Government Advocate, U Hla Maung
In about end of 1959, many suspected persons in villages, Maungtaw Region of Sittwe District were arrested as they were suspected as Pakistan nationals and detained in order to make deportation.
In Criminal Miscellaneous Case No.155/1959 and 156/1959 of this Court Hason Ali and Muhar Ali had been released from detention after examination their submitted Habeas Carpus Cases under order passed on (4-11-1959). Although assumed that authorities should release other arrested persons due to paying respect to such Judgement, it was found out recently that it did not happen as per such Judgement. Therefore this Court have to pass order to release 76 persons again after examination of further arrested 239 persons in Criminal Miscellaneous Case No.163/1959. As arrested illegally it was found out that the assumption of this Court is not accord with estimation again and arrested persons were not ended. Now, again 23 persons applied Habeas Carpus Cases in order to release from detention and deportation from the Union.
Firstly I have to explain that I do not recommend on performances of Immigration Department and objection of upon this applications submitted by the learned Government Advocate. In depositions of the applicants found out that they are Union Citizens. Some could show registration cards and there were no legal evidence to be considered that they were illegal trespassers into Union of Myanmar. In similar cases Government Advocate described that the mentioned facts of this Court shall be paid respect.
In these cases, an Immigration Officer arrested and investigated the applicants. Although the applicants gave depositions that they were not trespassers; they were descendants from inhabitants ancestors in Union of Myanmar and some have Citizen cards, they had been applied to Buthitaung regional Officer in order to deport as trespassers. Those submitted applications are printed forms and filled up only names, age and marks by written ink. When arrived at township officer filled up similarly with ready made printed deportation forms and signed by applicants. Did not call and examine applicants and did not get rights to defend that they were Union Citizens and they are detained in Jail upto now.
I have to warn Maungtaw Township Officer and similar authorities authorized under the Immigration Emergency Act deeply that the power to be exercised by them are very wide. Deportation order means as heavy punishment especially even though for a foreigner, if punished deportation a Union Citizen wrongly it shall be heavy as sentence for death so that ought to consider deeply before sentence for deportation.
In those cases, any persons who has trespassed into Union of Myanmar means a Judiciary matter only and must adjudicate in accord with law as restricted Judiciary responsibilities under S.150 of the Constitution. This Court have to mention that deportation is not reasonable absolutely after signing in ready made form easily without examination all submitted cases by the Immigration Officer like that of present case.
In this case Joint Secretary of Immigration Ministry described that applicants did not speak Myanmar language absolutely and could not give sound evidence that they were legal inhabitants in Union of Myanmar.

ဤအမႈတြင္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ တြဲဘက္အတြင္း၀န္မင္းက ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ျမန္မာ စကားပင္ မတတ္၊ တရားသျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေနထုိင္ၾက သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ယုံၾကည္ ေလာက္ေအာင္ မျပႏုိင္ဟု ေဖာ္ျပသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ ေခ်ပျခင္းမွာ အဆန္းမဟုတ္၊ ေရွးကအမႈမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းတူ ေခ်ပခဲ့သည္ကုိ ဤ႐ုံးေတာ္က ေ၀ဖန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိး အစစ္အမ်ားအျပား မေရာက္ေသးေသာ ေဒသမ်ား၌ ျမန္မာႏွင့္ အသြင္မတူ၊ ျမန္မာစကားမတတ္၊ ျမန္မာျပည္တြင္ ဘယ္တုံးက ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ကုိ မေျပာႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ရွိၾကေသး သည္။ ရခုိင္တုိင္းေဒသမ်ား၌ ျမန္မာစကားမတတ္သူ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ား အေျမာက္အျမားရွိႏုိင္သည္။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၂)အရ၊ ေရွးအခါက အျခားႏုိင္ငံျခားမွလာ၍ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားမွ ဆင္းသက္ေသာ ေျမးျမစ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ကုိလည္း သတိမူသင့္သည္။
ယုံၾကည္ေလာက္ေအာင္ အေထာက္အထားမျပႏုိင္ဆုိသည့္အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးသည့္ေန႔ ကစၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ခ်ဳပ္ထားသူတုိ႔ကုိ အေထာက္အထားျပရန္အတြက္ အခြင့္အေရးကုိ လုံး၀မေပးသည့္ အျပင္ ကုိင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံသားလက္မွတ္မ်ားကုိပင္ အာဏာပုိင္မ်ားက သိမ္းဆည္းထားေသးသည္။
ေလွ်ာက္သူ ၂၃ ဦးတုိ႔ကုိ ျမန္မာျပည္သုိ႔ ခုိး၀င္လာသူမ်ားဟု ယူဆႏုိင္ရန္ တရား၀င္ သက္ေသခံျဖစ္ႏုိင္ ေသာ အေထာက္အထား လုံး၀မရွိ၍ ထုိကဲ့သုိ႔ေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး လူ၀င္မႈ အေရးေပၚ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ၇(၂)အရ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျခင္း သာျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ေမာင္ေတာနယ္ပုိင္ ၀န္ေထာက္မင္း၏ အမိန္႔မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေလွ်ာက္သူမ်ားအား အခ်ဳပ္မွ ခ်က္ျခင္း လႊတ္ပစ္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္သည္။

၁၉။ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္

၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾက သည္။ ၁၉၈၂ ခု၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒအရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ထုတ္ေပးေသာ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ျပားကုိ စတင္ထုတ္ေပး သည့္အခ်ိန္အထိ   ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ အျခားတုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
Such defence is not strange. In former cases also defended similar argument so that this Court had criticized on it. At many regions whwere pure Myanmars do not arrive in Union of Myanmar, there are natives of Union who are different characters from Myanmar, do not speak Myanmar Language and also do not know about history of Union. At Rakhine regions there may be many natives of Union who do not speak Myanmar Language. Under S.4 (2) of the Union Citizenship Act, the descendants of, grand-children and grand-children from inhabitants who were coming from foreign countries in ancient times are Union Citizens under law. Ought to pay attention to such fact.
In respect of did not give sound evidence, did not give right of defence to show sound evidence to applicants in Jail sufficiently and absolutely with effect from date of arrest and authorities seized their Citizen Cards.
The deportation under S.7 (2) of the Immigration Emergency Act on the ground of assumption that 23 applicants did not give sound deviance that they were not illegal trespassers into Union of Myanmar, is not in accord with law and the detention is also wrong under law so that orders of Maungtaw Township Officer are cancelled and order to release the applicants from Jail immediately.

19. NATIONAL REGISTRATION CARD
The Islam residing in Rakhine State were entitled to hold national registration card from 1955 up to 1982. After enactment of the Citizenship Law of 1982, with effect from Citizen Scrutiny Card issued date 1989 under such Act, Islam residing in Union of Myanmar are entitled to hold National Registration Cardsas other natives of Union.
ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား စတင္ထုတ္ေပးၿပီး၊ ယင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္သက္ေသခံကဒ္ျပားမ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ေပးမႈလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္သူမ်ား မွတ္ပုံတင္ေရး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၄(၂)အရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ အရလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾက ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ႏုိင္ငံ သား၊ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိခံစားခြင့္ရခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါလ်က္ ၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထုတ္ျပန္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အရ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားအား ထုတ္ေပးရန္ ဆုိင္းငံ့ျခင္းကုိ ခံခဲ့ၾကရပါသည္။
သုိ႔ရာတြင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မူလအမ်ဳိးသား မွတ္ပုံတင္ သက္ေသခံကဒ္ျပား ကုိင္ေဆာင္သူႏွင့္ ၎တုိ႔မွ ေမြးဖြားၿပီး အရြယ္ေရာက္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ရရွိခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံ ယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳသည့္အခါတြင္ မဲဆႏၵေပးခြင့္ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ အေထြေထြေရြး ေကာက္ပြဲတြင္လည္း မဲဆႏၵေပးပုိင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ အခြင့္အေရးလည္း ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
In Maungtaw national registration cards were issued in 1955 and then the Islam residing within Rakhine State had been issued national registration card. Although Islam residing within Rakhine State are entitled to enjoy as vested Citizenship under the Constitution 1947, Section 4(2) of the Residents Registration Act in Union, the Constitution 1974, and the Constitution 2008, have been suspended to issue the Citizen Scrutiny Card under directive of the Citizenship Law 1982.
But, former holders of national registration cards and the persons who attained at age of majority, descendants from them were entitled to vote and candidate fully in Multiparties Democracy General Election, 1990 and also entitled to vote the referendum of the Constitution 2008. Also entitled to vote and to be elected in the Multiparties Democracy General Election 2010.

၂၀။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား လႊဲေျပာင္းျခင္းကုိ ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒအရ လည္း မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္၊ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံ၊   ေပးကမ္း လဲလွယ္   ခြင့္မ်ား ကုိ အျခား တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အ၀ ရရွိခံစားလ်က္ရွိၾကသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးရရွိခံစားလာခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ေဒသခံအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအားလက္ရွိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တင္းၾကပ္ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေနပါသည္။

20. Also entitled to enjoy fully as other natives of Union in respect of title ship, transfer, sale, mortgage, gift, exchange on immovable properties under the Immovable Property Restriction Act, 1987.
Therefore, it is required to revise the strict directives stipulated by Present Department of Immigration and Population upon regional Islam residing within Rakhine State who have been enjoyed above citizenship rights, in accordance with international norms.

၂၁။ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္လုိအပ္မႈ

ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ၌ ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးတည္း သာ ခြဲျခားျပ႒ာန္း ထားရွိမည့္အျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ

21. REQUIREMENT TO REVISE IN ACCORDANCE WITH
INTERNATIONAL STANDARDS AND NORMS
In respective citizen laws of countries of the world, provided as two types such as Citizen and foreigner only. Also in the constitution of 1947 and the constitution of 1974 provided citizen and foreigners, two types only. But the Citizenship Law of 1982 had been enacted against operational constitution of 1974 as three types

အေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံျခားသားဟူ၍ (၂)မ်ဳိးတည္းသာရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းပါရွိၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒျပ႒ာန္းသည့္အခါ ထုိစဥ္ကအတည္ျဖစ္ လ်က္ရွိခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္၍ (က) ႏုိင္ငံသား (ခ) ဧည့္ႏုိင္ငံသား (ဂ) ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူဟူ၍ ႏုိင္ငံသားသုံးမ်ဳိးသုံးစားခြဲ ျခား သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း   ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ အျပင္ ၁၉၇၄ ခုနွစ္ ဖြဲ႔စည္းအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္၍ ျပ႒ာန္းခဲ့ရာ ေရာက္ေနပါသျဖင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ (၂)၊ ပုဒ္မ ၂(ဂ)၊ ပုဒ္မ ၂(ဃ)၊ ပုဒ္မ ၂(ဆ)၊ ပုဒ္မ ၂(ဇ) တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သမွ် ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အမိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ ပယ္ဖ်က္၍ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္း ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ရန္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။
(a) Citizen (b) Associate Citizen and (c) Naturalized Citizen.
Therefore, it is required to revise Chapter (1), Section (2), Section 2(c), Section 2(d), Section 2(g), Section 2(h) of the Citizen Act of 1982 and to cancel its all relevant rules, procedures, orders and directives in accordance with international norms.
၂၂။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ရခုိင္လူမ်ဳိး၊ ဒုိင္းနက္၊ မရမာႀကီး(ခ)ဘ႐ူး၀ါ ႏွင့္ သက္လူမ်ဳိးတုိ႔မွာ တစ္ဘက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားဘိသကဲ့သုိ႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း၊ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိခံစားလ်က္ရွိပါသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္၀န္ႀကီး (၃)ဦးပင္ ယခုအခါ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေနပါသည္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံအမတ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ပင္လွ်င္ ဒုိင္းနက္လူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါသည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ၊ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ မည္သည့္ လူမ်ဳိးဟု ေခၚေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနမွ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသား၊ အခြင့္အေရး တားဆီးခံရသျဖင့္ အဆုိပါ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ အေစာတလွ်င္ ပယ္ဖ်က္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
22. MINORITY ETHNIC GROUPS
The Rakhine, Dinet, Maramagyi (a) Baruwa and Thet are inhabitants in Rakhine are enjoying rights of minority ethnic groups and Citizens in Bangladesh as well as they are also enjoying rights of natives and citizens in the Republic of the Union of Myanmar. Now, there are (3) Rakhine Buddhists ministers including one female minister serving in Bangladesh. The present Ambassador of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar is a Dainet race and Buddhist. We have studied and find out it.
It is necessary to cancel directives stipulated by Department of Immigration and Population which are not in accordance with international norms in respect of rights ofminority of Union of Myanmar whether the regional Islam, residing within Rakhine State are what kind of race.

၂၃။ စကၤာပူႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း အေရွ႔ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ စကၤာပူ (Singapore)ႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၁၂၀) အပုိဒ္ခြဲ (၂)ပါ ႏုိင္ငံသားဆုိရာတြင္ (a) by birth, (b) by descent (c) by Registraction or , before the commencement of this constitution, by enrolment, or (d) by naturalization ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ပုဒ္မ (၁၂၃) (c) တြင္ စကာၤပူႏုိင္ငံ၌ ႏုိင္ငံသားေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔မွစ၍ (၁၂)ႏွစ္အတြင္းအနည္းဆုံး (၁၀)ႏွစ္ ေနထုိင္သူသည္ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားရယူခြင့္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါသည္။
23. THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
In Section 120 (2) of the Constitution of the Republic of Singapore, neighboring country of Union of Myanmar and a member state of ASEAN, provided the Citizen as (a) by birth, (b) by descent, (c) by Registration or, before commencement of this Consitution, by enrollment, or (d) by naturalization and In Section 123 (c) provided that the resident who had resided at least (10) years within (12) years with effect from commencement date of citizen application at Singapore, is entitled to apply as Citizen.

၂၄။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေတြ႔ရွိခ်က္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ုံးမွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ထုတ္ေ၀ေသာ ”သာသနာ့ေရာင္၀ါထြန္းေစဖုိ႔”စာအုပ္အရ ေအဒီ ၇၈၈-၈၁၀ တြင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး သေဘၤာမ်ား ပ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘသာ၀င္ သေဘၤာသားမ်ားအား ရခုိင္ျပည္မသုိ႔ ပုိ႔ကာ ေက်း ရြာမ်ားတြင္ အတည္အက်ေနရာခ်ထား ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရ၏ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ စကၤာပူႏုိင္ငံ တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ ယွဥ္တြဲေလ့လာပါက ရာစုႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခ်ီ၍ ဘုိးစဥ္ေဘာင္ဆက္အေျခခ် ေနထုိင္လာခဲ့ၾကေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္ အေရးပင္ အျပည့္အ၀မရရွိဘဲရွိေနရသည္ကုိ ေထာက္ထားပါ က ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းႏွင့္ကုိက္ညီေသာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ရန္ အထူးလုိအပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။
24. FINDINGS OF MINISTRY OF DEFENCE
According to the book known as “Sasana Yaung War Tun Lin Say Bo” published in March of 1997 by Directorate of Resettlement under Ministry of Defence, regional Islam residing within Rakhin State, written that it was found out the crew of Islams wrecked near Yangye Island in AD 788-710 had been sent to villages in Rakhine City State and settled there. If study such findings together with Citizenship in Singapore, the regional Islam who were residing for thousands of century since their grand-ancastors did not get citizen rights fully in Rakhine State. It shows that it is required to enact a Citizen Law which is in accordance with international norms.

၂၅။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္မႈ
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဥပေဒမ်ားအရ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရွိခံစား ခဲ့ၿပီးသူမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ ယခင္၀န္ႀကီးအဖြဲ႔က တုိင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ “ဥပေဒသည္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အာဏာသက္ေရာက္မႈမရွိေစရ”ဟူေသာ ထုံးသာဓကႏွင့္အညီ ျပည္သူမ်ား ရရွိၿပီးအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းရာ၌ ယခင္ရရွိၿပီးေသာ ဥပေဒပါအခြင့္အေရးႏွင့္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ား ကုိ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာေစရန္   ေဆာင္ရြက္နုိင္ မည္ မဟုတ္ပါ။
25. RETROSPECTIVE EFFECT
The regional Islams, residing within Rakhine State have been enjoyed Citizen rights under Contitutions of Union of Myanmar and National Registration Act and former Cabinet had recognized as natives so that former entitled rights under laws and vested rights by birth may not be performed to be lost in enacting new laws against retrospective effects.

၂၆။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသားဥပေဒျပင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္

၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားတစ္မ်ဳိးတည္းသာပါရွိရာမွ ႏုိင္ငံသားသုံးမ်ဳိးခြဲျခား၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသားဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ ႏုိင္ငံသားတစ္မ်ဳိးတည္းသာ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးပါရန္ အႀကံျပဳ တင္ျပအပ္ပါသည္။
26. SUBMISSION FOR OUGHT TO REVISE THE CITIZEN ACT OF 1982
In the constitutions of 1947 and 1974, provided only a type of Citizen but there were three types of Citizens provided in the Citizen Act of 1982 so that hereby submit and advise ought to revise as only one type of citizen in accordance with the Constitution and international standards and norms.

၂၇။ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ မ်ား၏ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ၀ကဌာနမွ သိမ္းဆည္း၍ ၎မွတ္ပုံတင္အစား ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကုိ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကုိင္ေဆာင္သူမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ သားသမီးမ်ား ကုိလည္း လ၀ကဦးစီးဌာနမွ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (အျဖဴကတ္)ကုိသာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကုိင္ေဆာင္သူ မိဘႏွစ္ပါးမွ ေမြးဖြားသူမ်ဳိးဆက္မ်ားကုိ လ၀ကဦးစီးဌာန ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္းသည္ အဆင့္တစ္ဆင့္ေလ်ာ့က်သည္ျဖစ္၍ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုိင္ေဆာင္ သူမ်ား၏ တာ၀န္မရွိဟု ဆုိရေပမည္။ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ ကဒ္ျပားကုိင္ေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္မ်ားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ လ၀ကမွ သိမ္းဆည္းၿပီး ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ (အျဖဴကဒ္) ၅၀၀၀၀၀ေက်ာ္ ထုတ္ေပးထားျခင္းမွာလည္း အမိန္႔စာမ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးရာက်ေရာက္သျဖင့္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္။
အထက္ပါ တင္ျပခ်က္မ်ားအရ ဆုိပါလွ်င္ ရခုိင္ျပည္တြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ ေဒသခံအစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ တုိင္းရင္းသား၊ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကုိ ယခင္ကပင္ ရရွိခံစားခဲ့ၿပီး သူမ်ားျဖစ္၍ ဥပေဒအရ ဆက္လက္ရရွိခံစားထုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ဆုံးျဖတ္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါသည္။
27. TEMPORARY CERTIFICATE
Department of Immigration and Populations seized national registration cards of Islam residing in Buthitaung+Maungtaw Township of Rakhine State after 1993 and issued temporary certificates instead of national registration cards. Department of Immigration and Populations also issued temporary certificate (white cards) only to children, descendants of holder of national registration cards. The issue of over 500000 temporary certificates (white cards) after seizure of national registration cards from holder of national registration cards is alleviation of status and those orders were over whelming upon provisions of laws so that ought to cancel those orders.
According to above mentioned facts as the regional Islam residing within Rakhine State have been enjoyed rights of natives and Citizen formerly we herebysubmit respectfully to the Union Hluttaw in order to decide that they are still entitled to enjoy under laws.
သဘာ၀အေလ်ာက္ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္မ်ား
” သမုိင္းစာမ်က္ႏွာအေပၚ ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ ရခုိင္သမုိင္းအခ်ဳိ႔ကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တင္ျပျခင္း”
ေ၀သာလီ ရခုိင္ျပည္တြင္း ေျပာဆုိခဲ့ၾကေသာ စကားမ်ားမွာ ယေန႔ ရခုိင္ျပည္မွ ေဒသခံမြတ္စလင္မ်ား ေျပာေနေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပခ်က္။
(၁) ေ၀သာလီေခတ္ရခုိင္စကား
ဘုိးေတာ္ဘုရားက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ေစ ခဲ့ရာ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုေလ့လာမွတ္တမ္း တင္ထားေသာ ပုရပုိက္တစ္ဆူကုိ စကားစုဘုရားဟု အမည္ေပးခဲ့ သည္။ ထုိစကားစု ဘုရားပုရပုိက္တြင္ ဟိႏၵဴစကား၊ ဘဂၤလီစကား၊ ကလယ္စကား၊ ပသီစကား၊ အာေမးနီးယား စကား၊ အဂၤလိပ္စကား၊ ဘရင္ဂ်ီစကား၊ ပသွ်ဴးစကား၊ ေ၀သာလီရခုိင္စကား၊ အကၠပတ္စကား၊ ကသည္း စကား(မဏိပူရပုဏၰားစကား)ဓည၀တီပုဏၰား စကားတုိ႔ကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ယွဥ္တြဲဘာသာျပန္ဆုိ မွတ္တမ္း တင္ထားခဲ့သည္။
ေဒါက္တာဒဂုန္ေရး စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ ” ရာဇ၀င္ထဲမွာ ပုဏၰား” အမည္ရွိစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ (၁၇၂) မွ (၁၈၀) အထိတုိ႔တြင္ စကားစုဘုရားပုရပုိက္ထဲမွ ေ၀သာလီစကားအလုံး (၃၀၀)နီးပါးကုိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားရာ ထုိေ၀သာလီေခတ္က ရခုိင္ျပည္သုံးစကားလုံးမ်ား၏ ၈၀%ခန္႔မွာ ယေန႔ ရခုိင္ျပည္မွ ေဒသခံ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား ေန႔စဥ္ ေျပာဆုိေနၾကေသာ စကားလုံးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။
(စကားစုဘုရားပုရပုိက္ကုိ အမရပူရၿမိဳ႔နယ္၊ ေတာင္သမန္ေတာင္ေလးလုံးေက်ာင္းတုိက္မွ ဆရာေတာ္ ဦးပညာေဇာတ (ကုိပညာ-အမရပူရ)က ေက်းဇူးျပဳေၾကာင္း ေဒါက္တာ ဒဂုန္က ေဖာ္ျပထားသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ (စကားစုဘုရား ပုရပုိက္ပါ ေ၀သာလီစကားမ်ားကုိ)
SUBMISSION ABOUT VESTED CITIZENS BY BIRTH NATURALLY
“SUBMISSION AND RESEARCHES IN RESPECT OF SOME HIDDEN
RAKHINE HISTORICAL FACTS”
Submission of the fact that the words used in Waithali Age of Rakhine City State were the words used by regional Muslims in Rakhine State today.
(1) WAITHALI (VESALI) AGE’S RAKHINE WORDS
As Botaw Phaya had allowed to record the languages of respective races in Union of Myanmar, a recorded palm _ leaf inscription of group of words made by scholars was named as Sakasu paya. In such inscription Hindu Language, Bingali language, Kalai Language, Pathi Language, Armenian Language, English Language, Catholic Language, Pashu Language, Waithai Rakhine Language, Akhapak Language, Kathe Language (Manipur Language), Danyawadi Language etc were translated into Myanmar Language and recorded.
In pages 172-180 of the book named as “Yazawun Hteka Puna” written by Dr. Dagon, mentioned that almost 300 words of Waithali were described in Sakasu Paya Palm-leaf inscription so that about 80% of Rakhine City used words of that Waithali Age were found out that those words are daily using by today regional Islams in Rakhine State.
(Sakasu Paya Palm- leaf inscription was given by Sayadaw U Pyinnya Jawta of Taungthaman Taunglaylone Monastery, Amarapura Township (Ko Pyin Nyar- Amarapura) to Dr. Dagon (Payasakasu palm leaf inscription contained Waithali Words) .
(၂) အနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာပါ စကားလုံးမ်ား
ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ရွစ္ေသာင္းပုထုိး၌ စုိက္ထူထားေသာ အာနႏၵာစျႏၵေက်ာက္စာတြင္ ေရးသား ထားေသာ စာလုံးမ်ားကုိ Oxford University မွ ေက်ာက္စာပညာရွင္ Dr. E.H.Jone Stene က ေအဒီ ၁၉၃၅ မွ ၄၂ အထိအတြင္း ဖတ္ခဲ့သည္ကုိ အေျခခံ၍ ဆရာႀကီး ဦးစံသာေအာင္က “အနႏၵ စျႏၵ၊၈-ရာစု ရခုိင္ေ၀သာလီမင္း” စာအုပ္ကုိ ေရးသားရာတြင္ ေက်ာက္စာပါ စကားလုံး (၁၆)လုံးကုိ ျမန္မာမႈျပဳကာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ “ေတာ္ေတာ၊ ဇဂတ္၊ ဗိရွ္၊ ေအာက္ဇိတ္၊ ေရွာတ္၊ နာမ္၊ ရွာေက၊ ကာမ္၊ ေဖာ္ဒ္၊ ပုသ္တ္၊ ပူရ္ေဗာ၊ ဖုတ္(ဖီတာ)၊ ပါန္စ္၊ ပါန္စာရွ္၊ ပရ္ဇာ၊ ဖိရိတီ၊ ၿဖိတီ” ဆုိသည့္စကားလုံးမ်ားျဖစ္ရာ ယခု ရခုိင္ျပည္တြင္းေန မြတ္စလင္မ်ား ေျပာဆုိေန ေသာ စကားလုံး မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
(2) THE WORDS CONTAINED IN THE STONE INSCRIPTION OF ANANDA SANDRA
Sayagyi U San Tha Aung had written the book known as “Ananda Sandra,8th Century Rakhine Waithali King “based on stone scholar of Oxford University, Dr. E.H. Jone Stene who had read words written in Anandra Sandra Stone inscription, erected at Shitthaung Pahto Mauk-U town, during AD 1935 to 1942. The sixteen words contained in stone inscription were translated into Myanmar Language and described. Those words were the same words now using by Musilms in Rakhine State.
(က) ေအဒီ ၁၇၉၉ ခုႏွစ္ အင္း၀တြင္ ႐ုံးစုိက္ေသာ ၿဗိတိသွ်သံအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးျဖစ္သူ Francis Buchanin က ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ဘာသာစကားမ်ားကုိ ေလ့လာသုေတသနျပဳခဲ့ရာ ရခုိင္ျပည္ အတြင္း Rosswan ႏွင့္ Rovinga စကားႏွစ္မ်ဳိးမွာ လူအမ်ားနားလည္သုံးႏႈန္းခဲ့ၾကေသာ စကားျဖစ္ေၾကာင္း Rosswan စကားကုိ ဟိႏၵဴမ်ားကေျပာၿပီး၊ Rovinga စကားကုိ မူဆလင္တုိ႔ ေျပာဆုိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္။
(Asiatic Researches, Calacatta V 5 (1881) Page -237 ကုိ ရည္ညႊန္းသည္။ )
(a) Francis Buchanan, a member of British diplomats, based at Ava in AD.
1799 had studied and researched languages in Myanmar. He had written that the two languages known as Rosswan and Rovinga were used by majority of people, Rosswan Language was spoken by Hindu and Rovinga language was spoken by Muslims.
(ခ) ေ၀သာလီေခတ္ပ်က္သုံးၿပီးေနာက္ပုိင္း အင္ဒုိအာရီယန္မ်ားသည္ မြန္ဂုိလြိဳက္မ်ားႏွင့္ ေသြး ေႏွာၿပီး သည့္အခါမွ ယခုေခတ္သုံး ရခုိင္စကားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေတာင္ၾကားလမ္းမ်ားရွိရာ သံတြဲခ႐ုိင္ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕တ၀ုိက္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားေျပာေသာ ရခုိင္စကားသည္
(b) After the fall of Waithali Age, Indo – Aryans mixed blood with Mongoloids and then occurred present used Rakhin language. The Rakhine Language spoken by inhabitants in Thandwe district and surrounds of Am town was almost the same as Bamar Language.
ဗမာစကားႏွင့္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါး တူညီၾကၿပီး၊ ေက်ာက္ျဖဴခ႐ုိင္ႏွင့္ စစ္ေတြခ႐ုိင္တုိ႔မွ ေျပာဆုိေသာ ရခုိင္ စကားမ်ားမွာလည္း ေလယူေလသိမ္း ကြဲလြဲမႈရွိေသာ္လည္း ဗမာစကားႏွင့္ အသုံးအႏႈံးမ်ား နီးစပ္ယုံသာ ရွိၾကသည္။
The Rakhine Languages spoken by Rakhines, residing in Kyaukphyu District and Sittwe District were different in pronounce but only adjacent to Bamar Language.
(ဂ) လက္ရွိရခုိင္စကား
ဦးစံသာေအာင္ေရး ေအဒီေျခာက္ရာစုႏွင့္ ယင္းမတုိင္မီ ရခုိင္ျပည္သုံးအကၡရာစာအုပ္၏ အမွာစာတြင္ ျမန္မာတုိ႔ေျပာေသာ စကားမွာ တိဗက္ျမန္မာစကားအႏြယ္အျဖစ္ လက္ ခံၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊   ျမန္မာစကားႏွင့္ ရခုိင္စကားမွာ အသံသာကြဲလြဲေၾကာင္း၊ မည္သည့္အတြက္ ဤသုိ႔ကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိ သည္ဆုိသည္မွာ စဥ္းစားဖြယ္ရာေကာင္းေၾကာင္း၊   ေရွးျမန္ မာႀကီးမ်ား သည္ ျမန္မာစကားႏွင့္ စာအေရးအသားကုိ ရခုိင္သုိ႔ယူလာၿပီး၊ ရခုိင္တြင္ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ ႐ုိးမေတာင္ႀကီးအကာအကြယ္ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲမရွိဘဲ နဂုိအတုိင္း က်န္ရွိေနသည္ ဟု အဆုိရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၎၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေရးသားေဖာ္ျပပါရွိသည္။
(C) PRESENT RAKHINE LANGUAGE
In preface of the book known as Rakhine City State used words before A.D. 600, U San Tha Aung wrote that Myanmar Language had been accepted as Tibet- Myanmar language; Myanmar language and Rakhine language are different from pronounce what kind of difference might be considered; the ancient Myanmars had brought Myanmar language and literature to Rakhine and then left in Rakhine and those were stable without changes due to Yoma mountains formerly.

(၃) ႐ုိဟင္ဂ်ာ၊ အာရကန္နီး(စ္)၊ ရခုိင္ႏွင့္ ေမာက္
႐ုိဟင္ဂ်ာ၊ အာရကန္နီး(စ္)၊ ရခုိင္ႏွင့္ ေမာက္စသည့္ အမည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သမုိင္း အေထာက္အထားတင္ျပခ်က္အခ်ဳိ႔

(3) ROHINGYA, ARAKANESES, RAKHINE AND MAUK
Submission of some historical documents in respect of Rohingya, Arakanes, Rakhine and Mauk.

႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည့္ ေ၀ါဟာရအေပၚ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအခ်ဳိ႔၏အျမင္
(က) ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (ရန္ကုန္)က အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥဟီလာရီကလင္ တန္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည့္ (၂၉-၁၁-၂၀၁၁)ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္တြင္”ရခုိင္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္”ကုိ ဖြင့္ဆုိ တင္ျပခဲ့ ရာ၌ –
” ရခုိင္ဟူေသာ အဓိပၸါယ္” ကုိ ဖြင့္ဆုိတင္ျပခဲ့ရာ၌-
“စစ္တေကာင္းေဒသိယစကား၌ ရခုိင္ျပည္ကုိ “႐ုိဟန္ဂ္သွ်္” RAHANG’SH ဟူ၍ ‘ဟ’ အသံအစားထုိး၍ သုံးေၾကာင္း”
“အေရွ႕ဘဂၤလားနယ္သားတုိ႔က ရခုိင္ကုိ Maugh or Magh ဟုေခၚေစၿပီး စစ္တေကာင္းနယ္သားတုိ႔က ရခုိင္ကုိ ႐ုိဟန္ ROHANG ဟု ေခၚၾကသည္ ” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
MAUK
Outlook of some Rakhines upon the expression known as Rohingya.
(a) In the declaration of Rakhine Literature and Culture Association (Yangon), sent to Ms. Hilary Clinton, Secretary of Foreign Affairs on (29-11-2011) defined and explained the expression “Rakhine”, that in regional words of Chittagong, Rakhine City had been substituted with “Ha” sound and used as “RAHANG’SH”.
” East Bangalar regional people called Rakhine as Maug or Magh and Chittagong regional people called Rakhine as ROHANG.”
(ခ) ရခုိင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္)ကလည္း “ရခုိင္ဆုိေသာ စကားရပ္၏ ရင္းျမစ္ႏွင့္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ရာ၌-
” အလယ္ေခတ္ဘဂၤါလီစာေပမ်ားႏွင့္ Rennell ၏ ေျမပုံတြင္ သကၤတ႐ုိက္မူရင္း RAKSHATUNGA မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ROHANG ကုိ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္” ဟုေဖာ္ျပထားပါသည္.။ ရခုိင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ “သီရိလကၤာ သာသနာ၀င္ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္ကုိ RAKK-HANGA- PURA ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ဟုလည္း က်မ္းအကုိးအကားမ်ားျဖင့္ တင္ျပထားသည္။
(b) Rakhine Welfere Association (Yangon) wrote in its article by the title ” The Source and various forms of Rakhine Words” in magazines that ” In middle age Bengali literatures and Rennell’s map, used ROHANG descended from RAKSHATUNGA” In article of Rakhine Welfare Association (Yangon) submitted together with references that in srilinga’s sasana records Rakhine City was described as RAKK-HANGA-PURA.
(ဂ) ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီဥကၠ႒ တိရစၦာန္ေဆးကုဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္က ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ မရွိဟူ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆုိေနရာက ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိသည္မွာ “ဘဂၤါလီေတြက ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ဘာေၾကာင့္ ခံယူၾကသလဲဆုိရင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ ဘဂၤါလီစကားအရ ရခုိင္ကုိေခၚတာ၊ ဘဂၤါလီေတြက ရခုိင္ကုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚၿပီး “႐ုိဟင္ဂ်ာဆုိတာ ရခုိုင္ျပည္က ျပန္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြ”ဆုိတဲ့ အဓိပၸါယ္ျဖစ္တယ္။ အဂၤလန္က ျပန္လာတဲ့သူကုိ အဂၤလန္ျပန္လုိ႔ ေခၚသလုိေပါ့ဟု ေျပာဆုိထားသည္။ (၁၄-၆-၂၀၁၂ ေန႔ထုတ္ Venus မဂၢဇင္း စာမ်က္ႏွာ -၂ ပါ ေျပာၾကားခ်က္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။

(c) Dr. Aye Maung. Chairman of the Rakhine Nationalities Development Party, said many times. That there is no Rohingya but he continued that according to Bengali Language they called Rakhine as Rohingya and Rohingya means the Bengali who returned back from Rakhine. As the person who returned back from Rakhine. As the person who returned back from England should be called as England Returned person. (Referred to page 2 of Venus Journal, Published on 14-6-2012) .
(ဃ) စႏၵသုဓမၼရာဇာ၏ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္နန္းရင္း၀န္ Shar Alaol က ” The Lamentation of Shah Shujah” စာတမ္းကုိ ေရးသားတင္ျပရာတြင္ ရခုိင္ျပည္ကုိ Rohang ဟု ေခၚၿပီး၊ ထုိေဒသတြင္ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ Rohanga ဟုေခၚဆုိေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပထားသျဖင့္ Rohanga ဆုိသည္မွာ ရခုိင္တြင္ ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ေခၚ ဆုိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊   ေဒါက္တာေအးခ်မ္း၏ တင္ျပခ်က္သည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ မွားယြင္းရန္ မရွိပါ။ သုိ႔ရာတြင္ ထုိ Rohanga တုိ႔ေျပာဆုိေသာ စကားကုိ ရခုိင္ေဒသေန ဘဂၤါလီဟု စြပ္စြဲ ခံေနရသူမ်ားကသာ ေျပာတတ္ၿပီး၊ ယေန႔ရခုိင္မ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ မေျပာတတ္ဆုိသည္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္သင့္ပါသည္။
(d) Shan Alol, Islamic secretary of Sandra Dhamma Razar Wrote and submitted “The Lamentation of Shah Shujah” monograph and described Rakhine City as Rohang and the residents within that area were called as rohingya so that Rohingya means the residents in Rakhine. The submissions of Dr. Aye Chan was not wrong under history. But, the language spoken by Rohangs cannot speak by today Rakhines and Bingali only can speak such language, Such fact ought to be studied and yiewed.

(၄)ARAKANESE ႏွင့္ ရခုိင္ဆုိသည့္ စကားရပ္အေပၚ ရခုိင္အမ်ဳိးသားအျမင္
4. THE OUTLOOK OF RAKHINE NATIONAL UPON THE WORDS ARAKANESE AND RAKHINE.
(က) ထြန္းေရႊခုိင္ (စစ္ေတြေကာလိပ္) ေရး ရခုိင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၆)တြင္ –
“အိႏိၵယတုိင္းရင္းသားတုိ႔က ရခုိင္ျပည္ကုိ အာရကန္ဟု ေခၚဆုိၾကရာမွ အေနာက္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ကလည္း အာရကန္ဟု ေခၚလာၾကျခင္းျဖစ္သည္”ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ သည္။
(a) In page (16) of the book known as the ancient Rakhine Cities written by Tun Shwe Khine (Sittwe College)
” When Indian called Rakhine City as Arakanese, the Westerners also called as Arakanese”

(ခ) အာနႏၵစျႏၵေက်ာက္စာ၏ေျမာက္ဖက္စာမ်က္ႏွာ-၄၂ေၾကာင္းေျမာက္တြင္AREKADES’a အာရကၡေဒသွ်ဟု ေရးသားပါရွိသျဖင့္ AD ၁၁ရာစုလယ္ခန္႔ကစ၍ AREKAဆုိသည့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ဳိးအမည္နာမကုိ ရရွိခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ရခုိင္သဟာယအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

(b) On 42nd page of Northern side of Arnanda stone inscription contained AREKADES so that with effect from middle of 11 century A.D, had name AREKA City and race. If was shown in article of the Rakhine welfere Association (Yangon).
(ဂ) လမ္းစဥ္ပါတီထုတ္ “ရခုိင္” စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ-၃၅ တြင္ ရခုိင္ျပည္သုိ႔ ေရွးဦးလူတုိ႔ ၀င္ေရာက္ လာသည့္အခါ ရခုိင္ျပည္၌လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးရွိသည္။ ထုိအိႏိၵယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ မူလရွိေနသူမ်ားကုိ ရကိၡဳက္ ဟုေခၚသည္။ ထုိမူလရွိေနသူမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရွးဦးစြာ ၀င္ေရာက္လာၾကသူတုိ႔သည္ ထုိေဒသကုိ ရကိၡဳက္ျပည္ဟုေခၚသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ သမုိင္းကုိ မွတ္တမ္းတင္ခ်ိန္ကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။
(c) In page 35 of the book “Rakhine” published by Lanzin Party shown that when ancient people entered in Rakhine City there was a race Rakhine. Those people who were resided in North East part of India originally were called as RAKHAS.Therefore, wrote that it was formed since recording history.
(ဃ) ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သာဦး (ဘီေအ) ေရးသားစီရင္ခဲ့ေသာ “ရခုိင္ရာဇ၀င္” က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၇)တြင္ ရခိုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
“တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ သက်သာကီ၀င္အမ်ဳိးအႏြယ္၀င္ျဖစ္ၾက၏။ ဤစကားကုိ ရွင္းပါဦးအံ့။ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္း ၊ ျဗဟၼပုၾတျမစ္၀ွမ္းစေသာ အိႏိၵယျပည္ေျမာက္ပုိင္း၌ သက်သာကီ၀င္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ အႏွံ႔အျပားေန လာခဲ့ေၾကာင္း ေရွးကဆုိခဲ့ေပၿပီ။ ဣႏၵမာယုသည္လည္း သာကီ၀င္အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေၾကာင္း သိၾကရေလၿပီ။ အဇၹဳနရေသ့သည္ ဣႏၵမာယႏွင့္ ေပါင္းဖက္မိၿပီးေနာက္ မိမိတုိ႔ႏွင့္ အမ်ဳိးတူျဖစ္ေသာ သက် သာကီ၀င္ ေျခြရံသင္းပင္းမ်ားႏွင့္ ကစၦပနဒီျမစ္ကုိ အနည္းငယ္စုံဆင္းၿပီးလွ်င္ ဓည၀တီၿမိဳ႕ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေလသည္။ အဇၹဳန၏ သားေတာ္ သက် သာကီ၀င္ျဖစ္ေသာ မရယုသည္ အမ်ဳိးအမည္ မသိရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ၌ အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ျခင္း မဟုတ္ေပ။
သုိ႔ေသာ္ မာရယုမင္းမွာ ” ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္း အလြန္နိမ့္က်ေသာ ေက်ာက္ဂူ ေက်ာက္ေခါင္း မ်ားတြင္ ေန၍ သားစိမ္းငါးစိမ္းႏွင့္ အသက္ေမြးေသာ (ေက်ာက္ေခတ္) လူ႐ုိင္းမ်ား” ကုိ (တနည္းအားျဖင့္ ဘီလူးမ်ားကုိ)ႏွိမ္နင္း၍ ယဥ္ေက်းေအာင္ ျပဳျပင္ယူရေပေသးသည္။ ထုိလူ႐ုိင္းမ်ား၏ အေရအတြက္မွာ အလြန္နည္းပါး၍ တစတစ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေတာ့၏” ဟု ဆက္လက္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
(d) In page 7 of ” the Rakhine history” written by Saya Gyi U Aung Tha Oo (B.A), the Rakhine natives had been explained as follows.
” The Natives were generations of thakyathakeewun race. This words should be explained clearly that the thakyathakeewun race from Northern parts such as ginger valley and Byanmapotetara valley were residing spreadly; I had explained above; Eain Nanda Marayu was also a descendant of thakyathakeewun; after Azuna hermit had married to Eainma Marayu they founded Danyawaddi town, Marayu, son of them was a descendant of thakyathakeewun did not rule upon unnamed natives.
But, Marayu King had uprooted all rude tribes and uplifted culture. Such rude tribes were very small and then disappeared.
(င) ရမ္းၿဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္၏ ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္းတြင္ “မူလရွိေနသူ ရကိၡဳက္ မ်ားကုိ ေရွးဦး၀င္ေရာက္လာသူမ်ားက ေအာင္ျမင္စြာ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ၾကသည္။ ယင္းရကၡိဳက္မ်ားေနထိုင္ခဲ့ေသာေနရာျဖစ္၍ ရခုိင္ျပည္ဟုေခၚတြင္ေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
(e) In new Rakhine history thesis, written by Yanbye South Monastery Sayadaw described that the initial entering people had fought Rakshas natives successfully. That region was called as Rakhine City.
(စ) ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သာဦးက ၎၏ ရခုိင္ရာဇ၀င္က်မ္း စာမ်က္ႏွာ (၈)တြင္ ရခုိင္အစ မာရယုကဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ထားၿပီး၊ မာရယုသည္ သက်သာကီ၀င္မ်ဳိးျဖစ္၍ အမ်ဳိးကုိ အလြန္ေစာင့္ေၾကာင္း၊ ကပိလ၀တ္၊ ေဒ၀ဒဟျပည္၊ ေကာလိယျပည္ကုိ တည္ေထာင္ၾကေသာအခါ အမ်ဳိးပ်က္အံ့မည္ကုိ စုိးရိမ္၍ “ႏွမႏွင့္ ေမာင္ ျပည္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေပသည္” မ်ဳိးေစာင့္တရားရွိ၍ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္ႀကီးသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အမ်ဳိးကုိ ေစာင့္စည္းတတ္ေသာ သေဘာတရားရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္လည္း (ရကိၡဳက္ေစာင့္ေရွာက္၏) ဟူေသာ စကားမွ ရကိၡဳင္၊ ရခုိင္ဟု ေျပာင္းလာၿပီး တုိင္းျပည္ကုိလည္း ရကၡပူရ (ရခုိင္ျပည္)ဟု ေခၚတြင္သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပ ထားသည္။
(f) In page 8 of the Rakhine history thesis written by Saya Gyi U Aung Tha Oo explained that the commencement of Rakhine was Marayu. He was a thakyathakeewun and took care of race extremely.
When founded cities of Kapilawut, Dewadha and Kawliya, they were anxious to disappear generations and then had used to marry to simblings. The word Rakhas became to change as Rakhine.
(ဆ) ရမ္းၿဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာ္ေရးသားသည့္ ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္တြင္ ၀ံသာႏုရကိၡတမ်ား လက္ကို္င္ထားၾကေသာ မင္းဆက္ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာတုိ႔သည္ ေမာင္ႏွမ အရင္းအိမ္ေထာင္ျပဳ ခဲ့ၾကေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
(g) In new Rakhine history written by Yanbye South Monastery, described that many dynasties had paid attention to generations and married to simblings.

(၅) မာဂဓျပည္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ေမာက္လူမ်ဳိး၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ မာဂဓျပည္မွ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားျဖစ္၍ “ေမာက္” လူမ်ဳိးဟု ေခၚဆုိခဲ့ဖူးေၾကာင္း တင္ျပခ်က္။

5. The Mauk race, Rakhine races who were entering from Margada City, were called “Mauk” race.
(က) ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ့မွ “အသိအျမင္ရွိ နယ္စပ္ေဒသမွ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား”အမည္ခံ ဦးျမစိန္ထြန္းပါ (၅)ဦးတုိ႔က (၁၀-၁-၁၉၉၇) ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရခုိင္သဟာယအသင္း ဥကၠ႒ထံသုိ႔ စာတမ္းတစ္ေစာင္ျပဳစု တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။
ထုိစာတမ္းတြင္ ဘဂၤလားေဒသတြင္ ရခုိင္စစ္စစ္ႏွင့္ ရခုိင္မ်ဳိးႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ၿမိဳ၊ မရမာႀကီး၊ သက္၊ ဒုိင္းနက္စသူ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ရွိသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ခ႐ုိင္(၃)ခ႐ုိင္၊ ဧရိယာ စတုရန္းမုိင္ (၅၅၀၀)ခန္႔တြင္ ေနထုိင္ခဲ့လ်က္ရွိေၾကာင္း (ဘဂၤလားႏုိင္ငံ၏ ဧရိယာ ၁၀% ခန္႔မွ်ေသာ နယ္ေျမျဖစ္ေၾကာင္း) ေဖာ္ျပထားသည္။
(a) U Mya Sein Tun and (4) Persons who were called themselves as Rakhine, residents of Buthitaung and Maungtaw had written a monograph to the Rakhine Welfere Association (Yangon) on (10-1-1997)
In that monograph described that the pure Rakhine and its ethnic groups such as Myo, Maramagyi, Thet, Dinet are residing at Bangladesh in million within (3) districts of are (5500) Square miles. That was the land area about 10% of Bangladesh.

(ခ) ထုိဘဂၤလားေဒသရွိ ရခုိင္မ်ားကုိ Magh ေမာက္လူမ်ဳိးဟုေခၚၿပီး တုိင္းရင္းသားအဆင့္အတန္း ေပး ထားရာ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ လူနည္းစု ရခုိင္လူမ်ဳိး ၀န္ႀကီး (၃) ပါးပင္ရွိသည္။

(b) The Rakhines residing at Bangladesh are called as Magh and have been given national level. There are (3) ministers of Rakhine ethnic groups including on female Rakhine minister.

(ဂ) ဦးေအာင္သာဦးေရး ရခုိင္ေရွးေဟာင္းလူမ်ား စာအုပ္ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး ထြန္းေရႊခုိင္ (စစ္ေတြေကာလိပ္) က ၎၏ ရခုိင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၆)တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကမူ ရခုိင္လူမ်ဳိးကုိ Magh ေမာက္ဟု ေခၚၾကသည္။ ေရွးဦးရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မဂဓတုိင္းျပည္မွ ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ ၍ “မာေဂးေမာဂ္”ဟူ၍ ေခၚျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

(c) Tun Shwe Khine (Sittwe College) wrote the book known as the Rakhine ancient Cities referred to the book “Rakhine ancient people ” which was written by U Aung Tha Oo. In Tun Shwe Khine’s book, page 16 described that the Bingalies called Rakhine as Magh. Ancient Rakhine race were coming from Magada City and called then as ” Margale Magh.”

(ဃ) ဦးေအာင္သာဦးက Arakanese Scripts its Origin and evolution စာအုပ္တြင္ ” The ancient Arakanese were decendents of The Indo Aryans” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
(d) In the book ” Arakanese Script its origin and evolution” written by U Aung Tha Oo, described as ” The ancient Arakanes were descendants of the Indo Aryans.”
(င) E.B.Havelll ၏ “The History of Aryan Rule in India” စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၃၄)တြင္ အာရိယာန္မ်ားသည္ ယခုေခတ္အဂရာႏွင့္ အုဒ္တြင္ရွိေသာ မဇိိၥ်မေဒသမာဂဓတုိင္းမွ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္” ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ (မာဂဓတုိင္းမွာယခုအိႏိၵယႏုိင္ငံဘီဟာနယ္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ) မာဂဓတုိင္းမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားျဖစ္၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ “ေမာက္လူမ်ဳိး”ဟုေခၚဆိုခဲ့ၾကသည္။
(e) In page 34 of the book ” The History of Aryan Rule in India” written by E.B. Havell, described that the Aryans not only were residing at Majima regions that are now Aggara and Oad spreadly also moving forward to ginger valley and Bingalar region step by step.
(စ) ၁၈၂၄-၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမစစ္ပြဲကာလအၿပီး ရခုိင္အမ်ဳိး သားမ်ားက ၎တုိ႔အား Maughဟုေခၚေ၀ၚသည့္အစား ရခုိင္ဟုေခၚရန္ႏွင့္ အာရကန္ကုိ ရခုိင္ျပည္ဟု ေခၚရန္ အဂၤလိပ္ အစုိးရထံ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ဦး Virus (ရြက္ေဟာင္း) ဆုိသူက (၇-၇-၀၉)ရက္စြဲျဖင့္ Internet စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားတင္ျပထားသည္ကုိ ဖတ္႐ႈရပါသည္။
(f) After the Englo-Burmese first war in 1824-26, the Rakhine natives submitted to British Government in order to call them as Rakhine in stead of Maugh and to call as Rakhine State in Stead of Arakan. The person named as U Virus (Ywet Houng) wrote on internet on (7-07-09).

(ဆ) လမ္းစဥ္ပါတီထုတ္ တုိင္းရင္းသားဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား (ရခုိင္)စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၃၄)တြင္ ” ရခုိင္တုိ႔ သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မဇၥ်ိမေဒသ မာဂဓတုိင္းမွ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္”ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ (မာဂဓတုိင္းမွာ ယခု အိႏိၵယႏုိင္ငံဘီဟာနယ္ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါသည္။) မာဂဓတုိင္းမွ ၀င္ေရာက္လာ သူမ်ားျဖစ္၍ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ “ေမာက္လူမ်ဳိး”ဟုေခၚဆုိခဲ့ၾကသည္။
(g) In page 34 of th book called as the customs of natives (Rakhine), published by Lanzin Party described that the Rakhines were coming from India, Mazima region, Magada region so that such Rakhine had been called as ” Maugh.”
(ဇ) Footnotes in the article ‘ King Bering’ JBRS; Vth Anniversary Publication Vol.2, Page-489 တြင္ Mog, Magh, Maghi, Magiကုိ ၁၅ရာစု၊ ၁၆ရာစုအတြင္း ရခုိင္ရွိ လူမ်ဳိးဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။
(h) In page 489, 5th Anniversary publication Vol.2, “King Bering” JBRS, Footnotes in article defined Mog, Magh, Maghi, Magi as Rakhines during 15th century and 16th century.

(၆) အင္ဒုိအာရီယာန္
အင္ဒုိအာရီယာန္လူမ်ဳိး
(က) ဆရာႀကီး ဦးစံသာေအာင္ေရး ေအဒီ(၆)ရာစုႏွင့္ ယင္းမတုိင္မီ ရခုိင္ျပည္သုံး အကၡရာ ဟူေသာ စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၁၈) တြင္ –
“အာရိယာန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ယင္းတုိ႔၏ မူလေနထုိင္ရာျဖစ္ေသာ ႐ုရွားေတာင္ပုိင္းေဒသ မွ အိႏိၵယတုိက္သို႔ ဘီစီ ၁၅၀၀ ေလာက္က ၀င္ေရာက္လာၾကသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ပန္ဂ်ပ္ကုိ ဦးစြာသိမ္းပုိက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္းသုိ႔ ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ တုိင္းရင္းသား အိႏိၵယလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ေရာေႏွာသြားၾကသည္။ ယင္း ကာလမွစ၍ အိႏိၵယတုိက္သားမ်ားကုိ အင္ဒုိ အာရီယာန္ လူမ်ဳိးဟုေခၚတြင္ေလသည္” ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။
6. INDO- ARYAN
THE INDO – ARYAN RACE
(a) The Alphabets of Rakhine before 6 A.D., written by Saya Gyi U San Tha Aung, in page 18 described that the Aryans had entered in India from their former Southern part of Russia in 1500 B.C. s They had occupied Punjab firstly and then spread to Ginga valley gradually. They had mixed with Indian natives in Northern part of India. With effect from that time Indian continent people were called as Indo-aryans.

(ခ) ေမာ္ရစ္ေကာလစ္ေရးၿပီး ဦးလွဒင္ ျမန္မာျပန္ဆုိသည့္ ရတနာေရႊျမစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၂၅၀ တြင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန ေက်ာက္စာဖက္လုိက္စား သူတုိ႔က သီရိဂုတၱေတာင္ကုန္းသည္ တစ္ခါက တည္ရွိခဲ့ဖူး ေသာ ဓည၀တီၿမိဳ႕ေဟာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္၌ တည္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိၿမိဳ႔ေတာ္၏ ၿမိဳ႔႐ုိးေဟာင္းမ်ားကုိ ယခုတုိင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ ထုိၿမိဳ႔႐ုိးကုိ ေအဒီတစ္ရာစုထက္ေစာ ၍ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ “အိႏိၵယကုလားၿမိဳ႔ေတာ္” တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားမ်ား၊ အကုိးအကားမ်ားစြာျဖင့္ ျပၾကသည္”ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
မဟာျမတ္မုနိဘုရားႀကီး ပုရ၀ုဏ္တံတုိင္းအတြင္းရွိ ေရကန္ႏွင့္ ဟိႏၵဴနတ္႐ုပ္မ်ားကုိ ေလ့လာသည္ရွိ ေသာ္ ေအဒီ ငါးရာစုအတြင္းက လက္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သပၸဒါန ပကာရန ရာဇ၀င္က်မ္းသည္ မဟာျမတ္မုနိ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကုိ သြန္းလုပ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ဆုိင္ေသာ သမုိင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ထုိက်မ္းသည္ အိႏိၵယျပည္၏ အေရွ႕ပုိင္း ေဒသမ်ား၌ ႏွစ္ေပါင္းရာစု မ်ားစြာကပင္ ေနရာအႏွံ႔ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ဤႏုိင္ငံ၌မူ သိသူအလြန္နည္း လွေသးေၾကာင္း” စာ-၂၅၁ တြင္ ထုိစာအုပ္တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။

(b) In pages 50 of ” Golden Land” written byMaurice Collis and translated by U Hla Din, described the location of ancient Danyawaddy Town with stone inscription evidence.
If study lake and Hindu Nat Stute in Mahar Myat Muni Pagoda Campus were handicraft of 5AD. Thapadana Pakara history thesis as written about moulding of Mahar Myatmuni Buddha image. Such thesis was spread in eastern parts of India since many ancient years but in Myanmar a small amount have known it.
(ဂ) ဦးေအာင္သာဦးက ၎၏ Arkakanese Scripts its origin and Evolution စာအုပ္တြင္ ” The Brahmi Scripts Used During The Danyawaddy Age is Exactly Similar of the Original Brahmi Script of northern india” ဟု ေရးသားတင္ျပထားသည္။
(c) U Aung Tha Oo had written in his book ” Arakanese Scripts its origin and Evolution” that ” The Brahmi Scripts used During The Danyawaddy Age is Exactly Similar of the Original Brahmi Scripts of northern India.”

(ဃ) ရခုိင္ေရွးဦလူတုိ႔သည္ အိႏိၵယတုိက္ငယ္မွ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ အင္ဒုိအာရီယာန္ မ်ားျဖစ္ ၾကၿပီး၊ ဟိႏိၵဴယဥ္ေက်းမႈကို အေျချပဳခဲ့ေၾကာင္း သကၠတေက်ာက္စာမ်ားအရလည္း အျငင္းပြားရန္ အေၾကာင္းမရွိပါ။

(d) The ancient Rakhines were Indo- Aryans who were entering from small India Continent and based on Hindu Culture. There was no dispute under stone- inscription.

(င) သုေတသီ ဦးခ်န္ထြန္းက “အိႏိၵယမွ ကုသမင္း ၂၆-ဆက္ေျမာက္ မင္းျဖစ္ေသာ ျဗဟၼမသိႏိၵမင္း ကြယ္လြန္ ေသာ ႏွစ္တြင္ပင္လွ်င္ မာရယုမင္းသားသည္ ေျခြရံသင္းပင္းႏွင့္ တကြ ေျမာက္ပုိင္း ကုန္းျမင့္ ေဒသမွ ထြက္ခြာလာၿပီး ေ၀သာလီ၌ မင္းအျဖစ္ကုိ ခံယူသည္” ဟု ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

(e) The researcher, U Chan Tun mentioned that in the year when 26th dynasty of Kutha King of India, Bramana Theikdi King, Maru Prince departed from northern range of mountains together with his staffs and servants to Waithali and then took throne as king.

(စ) ေက်ာက္စာတြင္ ဦးစံေရႊဘုက ၄င္း၏ Legand of The Family Aryans Settlement of ArakanJBRS (1921) Vol.11, Page (2)စာအုပ္တြင္ ” ၀ါလုေဒ၀၊ဗလုေဒ၀စေသာ ညီေနာင္တစ္က်ိပ္ႏွင့္ေျခြရံသင္းပင္းတုိ႔သည္အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွထြက္ခြါလာၾကၿပီး၊ရခုိင္ေတာင္ကုန္းေဒသမွေတာင္ဘက္သို႔ဆင္းလာၾကၿပီး၊ဒြါရ၀တီမည္ေသာသံတြဲတစ္၀ိုက္၌ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ႏွမေတာ္အဥၥနေဒ၀ီႏွင့္ပုေရာဟိတ္ျဗဟၼဏားတုိ႔သည္ေျမာက္ဖက္သို႔ထြက္ခြာလာခဲ့၍ေ၀သာလီႏွင့္ယင္းတ၀ိုက္ကိုအုပ္စိုးၾကသည္ဟုလည္းေကာင္းေရးသားတင္ျပထားသည္။
(f) In page 2 the book ”Legend of The Family Aryans Settlement of Arekan JBRS (1921) Vol II” written by U San Shwe Bu, described that according to stone inscription, Walu Dewan and Valu Dewa etc., (10) brothers departed from north-eastern part of India and arrived at Rakhine mountains and then resided at Dwarawaddy known as Thandwe surrounding. Their younger sister, princess Einsana Dewi and prophet Bhrama departed north part and ruled Wathali and its surroundings.
(ဆ) သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ ရခုိင္ေရွးဦးလူ မာဂဓလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္ရွိ မူလေနထုိင္သူ လူရိုင္း၊ ဘီးလူး၊ ရကၡိဳက္ မ်ားကို ေအာင္ႏုိင္ၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ေနထုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ေရွးဦးရခုိင္မ်ားမွာ အင္ဒိုအာရီယာန္ မ်ား သာျဖစ္သည္။
(g) Therefore, ancient Rakhines were Margada race and after conquer upon natives they resided in Rakhine City so that ancient Rakhines were Indo-Aryans only.
(၇) မြန္ဂိုလိြဳက္ေသြးေႏွာပါ၀င္လာေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္
မြန္ဂုိလြိဳက္မ်ား ေသြးေႏွာပါ၀င္လာေသာ ရခုိင္လူမ်ိဳးဆက္သစ္
(က) ရခုိင္ျပည္ကို ေအဒီ ၉၃၁-၆၄ တြင္ ပ်ဴဘုရင္ ေညာင္ဦး ေစာရဟန္းမင္း၀င္ ေရာက္တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္ကို ၿမိဳလူမ်ိဳး အျမတူ ႏွင့္ ရဲျဖဴ (ပဲျဖဴ) တုိ႔ အုပ္စိုး စဥ္က ရွမ္းဘုရင္က ေအဒီ ၉၇၆-၉၉၄အတြင္း တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္ၿပီး (၁၈) ႏွစ္ခန္႔ အုပ္ဆိုးခဲ့ေၾကာင္းG.E Harvey ၏ History of Burma P-10, P-137တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
7. NEW GENERATION OF MONGOLOYD NEW GENERATION OF MONGOLOYD RAKHINES
(a) Pyu king, Nyaung-U Saw Rahan had fought Rakhine City in 193-64 A.D. The Shan King fought and occupied while Myo race ”Amya Tu and Ye Phyu (Pe Phyu) were ruling Rakhine and ruled about (10) years. It was described in G.E. Harvey’s History of Burma P. 10 and P 137.
(ခ) ေ၀သာလီျပည္မွာလည္း မြန္ဂိုအႏြယ္၀င္မ်ား၏ တုိက္ခုိင္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ရသည့္ အျပင္ အင္ဒို အာရီယာန ္ႏွင့္ မြန္ဂိုမ်ားေနရာအႏွံ႔ ေသြးေႏွာခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ၾကား လမ္းမ်ားရွိရာ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း၊ အမ္းေတာင္ၾကားလမ္းမ်ား ေနရာမ်ားတြင္ ေသြးေႏွာမႈပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ ယေန႔ ဘူသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာနယ္ေျမမ်ားမွာမူ မြန္ဂိုလြိဳက္မ်ားႏွင့္ ေသြးေႏွာမႈမရွိဘဲ မူလအင္ဒုိ အာရီယာန္ အျဖစ္ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။
(b) Waithali City was fought and destroyed by Mongos and Indo-Aryans and Mongos were mixed with blood. Especially there were more mixed blood people along taungkoke mountain roads and Am mountain roads. Today Buthitaung and Maungtaw regions are left behind as Indo-Aryans without mixing blood.
(ဂ) တပင္ေရႊထီးႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တုိ႔ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ခဲ့စဥ္ကလည္းေကာင္း၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၏ တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္စဥ္က လည္းေကာင္း၊ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ရခုိင္မ်ား ထပ္မံေသြး ေရာေႏွာခဲ့ၾကရာမွ ယေန႔ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔ၿပီး၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ စစ္တေကာင္းရွိ ေမာက္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ အင္ဒိုအာရီယာန္ အျဖစ္ ကြဲျပားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(c) While Tapinshwentee and Bayintnaung had fought Maruk-U for many years and Min Ye Kyaw Swar had fought again, Mongos and Rakhine natives mixed blood again so that taday Rakhine have been accurred. But natives of Buthitaung and Maungtaw and Maugh in Sittgone were separated as Indo-Aryans.
(ဃ) ရခုိင္ျပည္တြင္းေန မူလအင္ဒိုအာရီယာန္မ်ားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ က်န္ရွိေနၿပီး၊ အင္ဒို အာရီယာန္ႏွင့္ မြန္ဂိုလြိဳက္ေသြးေႏွာသူမ်ားမွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
(d) Former Indo-Aryans in Rakhine City had been left as lslam and Indo-Aryans and Mongoloyd mixed blood were become as Buddhists.
(၈) ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသနာ
(က) Studies in Dutch relations with Arakan, in JBRS Vol. II Page-86တြင္ ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ မြတ္ဆလင္ဘြဲ႔ကို ခံယူၾကသည့္အျပင္Dutchလူမ်ိဳးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္မိခင္တုိ႔မွ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးမ်ား ကိုDutchက ဖခင္မရွိသည့္အခါ ၄င္းတုိ႔ကိုDutchေဆြမ်ိဳးတုိ႔က ျပန္လည္ေခၚယူၾကရာတြင္ ကေလးမ်ားကို မြတ္ဆလင္အျဖစ္သာ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းေရး သြင္းေစၿပီး ေခၚေဆာင္သြားေစေၾကာင္းDutch Dagh register in Bataviaမွတ္တမ္းမ်ားအရ ေတြ႔ရွိရသည္ဟု ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ သီရီသုဓမၼရာဇာ ကိုယ္တုိင္ပင္ ၄င္း၏မြတ္ဆလင္အမည္ကိုDutch Bataviaတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္းIbid Page-75တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
8. RAKHINE CITY AND ISLAM RELIGION
(a) In page 86 of ”Studies in Dutch relations with Arakan, in JBRS Vol. II, ”described that the Rakhines Kings had taken title of Muslim and the children born of Dutch marchants and Rakhine mother, when Dutch father passed away, their Dutch relatives had brought them as registered Muslims only. It was found out in Dutch Dagh register in Batavia record. The Rakhine King, Thiri Thudhamma yaza himself took Muslim name. It was found out in P 75 of Dutch Batavia.
(ခ) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ ရွာေဖြေတြ႔ရရွိသည့္ ေအဒီ ၁၅၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ရခုိင္ဘုရင္ သဇတ (ခ) အလီရွား လက္ထက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ဒဂၤါးျပားတြင္ အာရဗီဘာသာစာ ျဖင့္ ေရးထုိးၿပီး   ေရွ႕မ်က္ႏွာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာစာ၏ အဓိပါယ္မွာ ” အလႅာအရွင္ ျမတ္မွအပ မည္သည့္ဖန္ဆင္းခံမွ် ခ၀ပ္ကိုးကြယ္ျခင္း ခံယူထုိက္ေသာ အရည္အခ်င္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာအရွင္ျမတ္သာလွ်င္ အမွန္တကယ္ခ၀ပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းခံယူထုိက္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး ယံုၾကည္ပါ၏။ တမန္ေတာ္ မူဟမၼဒ္သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ အလႅာအရွင္ျမတ္ဖက္သို႔ ဖိတ္ေခၚရန္ ႏိူးေဆာ္သူအျဖစ္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရေသာ ေနာက္ဆံုး ရစူလ္ တမန္ေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးယံုၾကည္ပါ၏။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏိုင္ငံကို အလႅာအရွင္ျမတ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေစဟု အဓိပါယ္ရရွိၿပီး ဒဂၤါး၏ ေက်ာဖက္ပါစာ၏ အဓိပါယ္မွာ –
သနားၾကင္နာျခင္းတို႔၏ ဖခင္အယ္လ္မူဇာဖားဆူလ္တန္အာလီရွားဟု ဘုရင္၏ အစၥလာမ္အမည္ကို အျပည့္ အစံုေရးထုိး ထားၿပီး ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳးႏိုင္ငံကို အလႅာအရွင္ျမတ္ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူပါေစဟု ထပ္မံေဖာ္ျပထား သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
(b) In dinga coin, issued under rakhine King Thazarta (a) Alisha, in 1525 A.D, founded in Mauk-U, the frontage was written by Arabic Words. The meaning of it was Muhamed was the last prophet and Allah must take care of my country. The meaning of the word in back surface was Allah shall take care of my country and described full name of such
King. In page 49-50 of the coin and Bank note and Burma by M. Rabinson and L.A. shar described the form of such dinga coin and
(The Coin and Bank note and Burma by M.Rabinson and L.A sharစာမ်က္ႏွာ ၄၉-၅၀ တြင္ ထုိဒဂၤါးပံုႏွင့္ အာရဗီဘာသာကို အဂၤလိပ္စာျဖင့္ ဘာသာျပန္ ဆိုထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။
Arabic language. Tose were translated into English language.
It is a rare event all over the world in respect of non-Islamic person’s acts upon Allah.
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မဟုတ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ အလႅာအရွင္ျမတ္မွတပါး ခ၀ပ္ကုိး ကြယ္ျခင္းခံထုိက္ သူမရွိ ေၾကာင္း ယံုၾကည္ပါ၏။ အလႅာအရွင္ျမတ္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဳး၏ ႏုိင္ငံအား   ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူပါဟူ၍ အထင္အရွား သိျမင္ေစႏိုင္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ မ်ိဳးတစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းပါသည္။
(ဂ) ဗုိလ္မွဴးဘရွင္ (ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းေကာ္မရွင္ဥကၠဌ) ေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ”The Coming of Islam to Burma to 1700 AD”ေဆာင္းပါး၌ ရခုိင္ျပည္သို႔ ကုိယ္တုိင္ေရာက္ရွိခဲ့ဖူး သူ ေပၚတူဂီဘုန္းေတာ္ႀကီးFray Sabastien Manrique၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းကို ရည္ညြန္းၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသားတင္ျပထားသည္။” We know that The preceptor of king Thirithudama was a muslim, who had been on hajj/pilgrimage twice, He was very influentiat at the court and the Arakanese regarded him as a saint”
(c) In article ” the coming of lslam to Burma to 1700. A.D” written by Col. Ba Shin (Chairman of Myanmar History Commission), described that a protugues Reve. Fray Sabastin Manrique who had arrived at Rakhine had written diary col Ba Shin referred to such diary and wrote as follows. ” We know that the preceptor of King Thirithudama was a Muslim, who had been on hajj/pilgrimage twice. He was very influential at the court and the Arakanese regarded him as a saint”
(ဃ) ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕မွ သမုိင္းပညာရွင္ ဦးသာထြန္းေအာင္ ေရးသားျပဳစုသည့္ ၁၉၂၇ ခုႏွစ္ထုတ္ ” ရခုိင္မဟာရာဇ၀င္ေတာ္ႀကီး ” တြင္ ေျမာက္ဦးေခတ္၌ အစၥလာမ္ဘာ သာျပန္႔ပြားလာျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
” သကၠရာဇ္ (၈၈၇) ခုႏွစ္၊ ကိုးဆက္ေျမာက္ ဇလတၱာမင္း ေစာမြန္လက္ထက္ေတာ္၌ ရုပ္ပါသွ်ာမင္း၏ သံအမတ္ႀကီး ကာဒီ။ မူသွ်ာ၊ ေဟာႏုမ်ားတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ မဟာမတ္ဒန္သာသနာစည္ပင္က်ယ္ျပန္႔ ေစျခင္းငွာ ဗလီေက်ာင္းတုိ႔သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ အျပန္အနန္႔တည္ေထာင္ေဆာက္လုပ္ၾကရန္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူအေပါင္းတုိ႔အား ေဟာေျပာျပ သလ်က္ ေန႔စဥ္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိအခါ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ယံုၾကည္လ်က္ ၄င္းဘာသာ၌ ၀င္၍ ၄င္းတရားကို ေဆာက္တည္လ်က္ရွိၾက ေလသည္။ သို႔ႏွင့္ မဟာမတ္ဒါန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၌ ဖုံုးလႊမ္းစိုးမုိးလ်က္ ျပန္႔ႏွံ႕စြာရွိေလသည္။ ဘုရင္ မင္းျမတ္ ကိုလည္း လက္ေဆာင္ပ႑ာပို႔ဆက္လ်က္ ဘုရင္မင္းအား ၄င္းသံ အမတ္ႀကီးတုိ႔ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမတၱာသက္၀င္လ်က္ရွိေလသည္။
(d) In ” Rakhine Grand History ” written by historian U Tha Tun Aung of Mrauk-U and published in 1972, described in respect of propagation of Islam in Mrauk-U Age especially as follows.
”At the time of Saw Mon King who was 9th dynasty of Zalatta in 887 A.D. The Ambassadors of Ruth Passia King Kardi, Musha, Haw Mu Myar, Sopke every day throughout City in order to propagate Mahar Maddan Sasana. At that time some Buddhists confided in it and took such religion. Thus, Mahar maddan race overwhelmed the city. Sent presents to the king so that the king believed in such ambassadors.
(င) ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ ဦးလွထြန္းျဖဴေရးသားေသာ ” ေအာင္းပန္းႀကီး ေငြ စကားရည္လုပြဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ” စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ-၄၇-၄၈ ႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္မွ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏေရး ” ဓည၀တီတဇ၀င္သစ္က်မ္း ” ဒုတိယတြဲ၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၆၁၊ ၁၆၂၊ ၁၆၃ တို႔တြင္လည္း အစၥလာမ္ တရားေဟာဆရာမ်ား၏ ေဟာေျပာခ်က္အရ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ား အစၥလာမ္ဘာ သာကို ကူးေျပာင္းကိုယ္းကြယ္လာမႈ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔လာကာ ဗုဒၵသာသနာ တိမ္ေကာ မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ေၾကာင္း ရွင္ငယ္ ဦးျမ၀ါက ” ေရႊမ်ဥ္း ဓမၼသတ္ ” ကို ျပဳစုၿပီး ထားျမစ္ေစခဲ့ရေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပၾကသည္။
(e) In page 47-48 of the book ” Aungpan Gyi Ngwe Debate of Rakhine nationalities, ” written by the State Council Member U Hla Tun Phyun and in page 161,162,163 of ”New history of Danyawaddy” 2nd edition, witten by Sayadaw U Nyana of Kyauktaw described that according to speakers of Islam religion the Buddhists became as Islam in Mrauk-U widely and Buddhism might be weaken condition and Shin Nge U Mya War had written ” Shwemyin Dhamathut” and prohibited it.
(စ) ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သမုိင္းဌာန ပါေမာကၡ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဆရာႀကီးG.H.Luceက ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္းေန ၿမိဳ႕ႏွင့္ ခမီြးအေၾကာင္း ေရးသားရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
” နတ္ျမတ္အေရွ႕ မယူျမစ္ေဒသ၌ အမ်ားစုေနထုိင္ၾကသူမ်ားမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ယေန႔ သိေနၾကေသာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔က ဤေဒသတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကပင္ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ဤသို႔ ဆိုျခင္းသည္ ခ်ဲ႔ကားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မူဆလင္တုိ႔သည္ ဘဂၤလားကို ေအဒီ ၁၂၀၂ ခုကပင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သိၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေရွးပုဂံမင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လူသိမ်ားခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုးဗုဒၶဘာသာႏုိင္ငံ၊ ပဋိကၠရား (ကိုမိလာ) ကုိ ၿဖိဳဖ်က္၍ ရခုိင္နယ္စပ္ သို႔ မၾကာမီ ေရာက္လာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္ မ်ား သို႔မဟုတ္ မူဆလင္ ဘာသာေျပာင္းလဲခဲ့သူ ေဒသခံအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဖက္တြင္ အေျခစိုက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကဟန္တူသည္”(Phases of Pre Pagan, Burma, Languages and History VIII MRU and K’UMI (N-ARAKAN)ေဆာင္းပါးကုိ ရည္ညြန္းပါသည္။
(f) Professor G.H Luce of Yangon University, History Department mentioned as follows in writing about Myo and Kha Mwei, residents of North part of Rakhine
”The residents at May Yu river region East of Nat River, are today Muslims know as Rohingyas. They said they gad resided there over 1000 years. Such speaking is extending real facts. We have known that Muslims gad occupied Bingalar since 1202A.D. Then the last arrived at Rakhine frontier recently. When fightings had been occurred, it seemed to be involved by ethnic groups. Some Muslim leaders or regional leaders who had changed to Muslim religion, seemed to be settled at Myanmar side ” Referred to (Phases of Pre Pagan, Burma, Languages and history VIII MRU and KUMI (N-ARAKAN) article.
(ဆ) သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္းထြန္းက G.H.Luee ၏ ေဆာင္းပါကုိ ၁၉၉၄ခု၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ကလ်ာမဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပရာ၌ ” ရခုိင္မင္းကလည္း မူဆလင္ဘြဲ႕ရွိတယ္။ အ၀မင္းဆီ၀င္ေရာက္ လာတယ္။ မူဆလင္မင္းကေတာ့ နတ္ျမစ္အေရွ႕ မယူျဖစ္ေဒသက ရုိဟင္ဂ်ာျဖစ္မွာလို႔ ဆင္ျခင္မိတယ္။ သူတုိ႔ကလည္း အဲဒီအရပ္မွာ ႏွစ္ (၁၀၀၀) ထက္မနည္းေတာ့ဘူးလို႔ေျပာေလ့ရွိတယ္။ အဲဒီေလာက္ မရွိေပမယ့္ ၁၂၀၂ ခုေလာက္က ဘဂၤလားကို မူဆလင္အယူရွိသူေတြ စတင္၀င္ ေရာက္ခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခါက ျဖစ္ႏုိင္တယ္။
(g) The Historian Dr. Than Tun wrote an article in Kalyar Magazine, issued in August of 1994 in respect of G.H. Luce’s article, he described that Rakhine King had Muslim title. He arrived at Ava King. I think that Muslim king might be Rohingya residing at May Yu Region of East of Nat river. They used to say that they had resided there for over 1000 years. But it was not such period and might be at about 1202 A.B. When Muslims began to intrude in Bengalar, Since (800) years they might be arrived.
အႏွစ္ (၈၀၀) ကေပါ့။ သူတုိ႔ေရာက္လာတာ။ အဲဒီ၀န္းက်င္က ဗုဒၵဘာသာႏုိင္ငံ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပဋိကၠရား (COMILLA) လည္း ပ်က္စီးခဲ့ရတာျဖစ္မယ္။ အခ်ိဳ႕မူဆလင္ ေခါင္းေဆာင္ဟာ အင္း၀မင္းႏွင့္ မိတ္သဟာျဖစ္တဲ့ သေဘာကုိ ဒီေက်ာက္စာမွာ ေရးမွတ္ခဲ့တယ္လို႔ ထင္းရပါတယ္ ” ဟု တင္ျပထားသည္။
At that time a Buddhist City Pareit Kayar (Comilla) had been destroyed. I think that some Muslim leader seemed to be friendship with Ava King, which had been written in this stone inscription.
(ဇ) ဆရာႀကီး လူစ္ႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းတုိ႔သည္ AD ၁၄၄၂ တြင္ အင္း၀ဘုရင္ နရပတိလက္ထက္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ ေက်ာက္စာကို ေလ့လာမွတ္သားတင္ျပခဲ့ၾကရာတြင္ နရပတိမင္းနန္း တက္ေသာ အခါ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ” စစ္ကုိင္း ” ထူပါရံုဘုရားေက်ာက္စာ ” တြင္ မွတ္ တမ္းေရးသားရာ၌ –
” မဇြိ်မေဒသအရပ္၊ ႏိႈက္ေရွ႔က ပုဂံမင္းၾကိတုိပ္စစ္ထုိင္ေလေစသည္။ သက္ျမဳန္ခ်င္ ကိုင္အစုိင္ရေသာ ကစၥပတိ အႆပတိမည္ေသာ ပန္ေသမင္တုိပ္၏ အမ်ိဳပ္အႏြဲ ဖြပ္ေသာ ရခုိင္မင္သည္ ဖုိ၀္ ” ဟုပါရွိရာ ဆရာႀကီးမ်ားက ” ပန္ေသမင္ ” ျဖစ္ေသာ မူဆလင္ေခါင္းေဆာင္သည္ အ၀မင္းႏွင့္ မိတ္သဟာျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ် တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(ေက်ာက္စာပါ စာသားမ်ားကို ေရွးေဟာင္းျမန္မာေက်ာက္စာမ်ား၊ ပဥၥမတြဲ၊ စာ-၃၅ ႏွင့္ ၃၆ တြင္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဦးစီးဌာနက ေဖာ္ျပထားပါသည္။)
(h) Luce and Dr. Than Tun had studied and mentioned in respect of stone inscription written in 1442 A.D. by Ava Narapati King. In record of stone inscription known as Saggaing Htupayone Pagoda meant that Muslim leader seemed to be friendship with Ava King.
(စ်) ေမာ္ရစ္ေကာလစ္ေရး ျမန္မာဘာသာျပန္ ရတနာေရႊေျမစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀၇-၂၆၀ တြင္ မန္နရစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ေန႔စဥ္မွတ္တမ္းမ်ားအရ သီရိသုဓမၼရာ ဇာမင္းနန္းတတ္ပြဲတြင္ မြတ္ဆလင္ျမင္း တပ္သား (၆၀၀) ၿခံရံလ်က္ နန္းေတာ္မွ ထြက္လာေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

(i) ”The Golden Land” written by Maurice Collis and translated book, in page 207-260 described that according to diary of Manaris Rev. the ceremony of taking throne of Thirithu Dhamma Yazaar tazar the King departed the palace by mean of surrounding by (600) Muslim mounted soldies.
(ည) AD ၁၂၃၄-၃၇ အတြင္း ရခုိင္ဘုရင္ ” ငႏွလံုးမင္း ” လက္ထက္ စစ္တေတာင္း ကို စစ္ခ်ီတက္ သိမ္းပိုက္ၿပီး စစ္တေကာင္းသား တစ္၀က္ျဖစ္သည့္ သံု႔ပန္း ၄၂၇၀၀ ကို ရခုိင္ျပည္တြင္းသို႔ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ လာေၾကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္တြင္းရွိ သင့္ေလ်ာ္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေစေၾကာင္း ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္း၊ စာမ်က္ႏွာ – ၃၅၂/၃၅၃ တြင္ေဖာ္ျပထားရာ ထုိ ၄၂၇၀၀ အနက္ ဗုဒၵဘာသာ၀င္ႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာ ၀င္မ်ားလည္း ပါရွိလာႏုိင္ေသာ္လည္း စစ္တေကာင္းမွာ AD ၁၂၀၀ ေက်ာ္ကစ၍ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္၍ အမ်ားစုမွာ မြတ္ဆလင္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။
(j) During 1234-37 AD Rakhine King Nga Na Lone fought Chittagong and occupied it. Brought half of Chittagongs 42700 war victims to Rakhine and allowed to work reasonable businesses within Rakhine City. It was described in Pages 352/353 of the New Rakhine History. The scholars gave comment that the majorit of sc victis ight be Muslims.
(ဋ) ေလာင္းၾကက္ေခတ္၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ မင္းေစာမြန္ကို အင္း၀ဘုရင္မင္းေခါင္ ၏ သားမင္းရဲေက်ာ္စြာမွ AD ၁၄၀၇ ခုတြင္ ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္ရာ မင္းေစာမြန္မွာ ေဒလီမင္းထံသုိ႔ သြားေရာက္ခုိလႈံခဲ့သည္။ ေလာင္းၾကက္ၿမိဳ႕ ပ်က္ႆုန္းၿပီးေနာက္ ရခုိင္ျပည္သည္ ျမန္မာဘုရင္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ (၂၄) ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနခဲ့သည္။
ေဒလီမင္းစူရတန္က မင္းေစာမြန္အား ” ငါ၏သား မင္းေစာမြန္ႏွင့္ ငါသည္ ကိုယ္သာ ႏွစ္ခု အသက္ကား တစ္ခုတည္းသာျဖစ္သည္။ ႏွလံုးသည္ တစ္ခုတည္းျဖစ္သည္။ ငါ၏ျပည္ စူရတန္ႏွင့္ ငါ့သား ရခုိင္ျပည္သည္လည္း တစ္ျပည္တည္းသာျဖစ္ၾကေစ” ဟု ေျပာဆိုၿပီး ရခုိင္ျပည္တြင္ ကိုယ္တုိင္မင္းလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒလီမင္းက စစ္သူႀကီး စန္ဒီခန္အား စစ္အင္အား (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ေ၀လွခင္၏ေခါင္းကို ျဖတ္ယူေစခဲ ၿပီး မင္းေစာမြန္ကို ရခုိင္ျပည္တြင္ ၁၄၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္ၾကက္ၿမိဳ႕႔၌ နန္းတက္ခဲ့သည္။ စန္ဒီခန္၏ စစ္တပ္သည္ ေလာင္းၾကက္တြင္ ၂-ႏွစ္ေနၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၄၃၃တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ရန္ေၾကာင္း စန္ဒီခန္၏ စစ္တပ္အား ရခုိင္ျပည္တြင္ စစ္သား (၅၀၀၀၀) ခန္႔ ၀တ္ျပဳၾကသည္။ ဗလီေက်ာင္းမ်ားကုိ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕အႏွံ႔ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ စန္ဒီခန္႔ဗလီႀကီးမွာ ေရွးေဟာင္း အေမြအႏွစ္စာရင္းတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိမြတ္ဆလင္မ်ား အနက္ မည္ေရႊ႕မည္မွ် ျ့ပန္သြားေၾကာင္း သမိုင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မေတြ႔ရွိရပါ။ Bangladesh District Gazatters စာ-၃၆ တြင္ မြတ္ဆလင္စစ္သားမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မြတ္ဆလင္တရားသူႀကီး Qazis မ်ား ခန္႔အပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ စန္ဒီခန္႔စစ္တပ္ႀကီး ရခုိင္ျပည္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသြားခဲ့ သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားရွာေဖြမေတြ႔ရပါ။
(အက်ယ္ကို ရမ္းၿဗဲေတာင္ေက်ာင္းဆရာေတာင္၏ ရခုိင္ရာဇ၀င္သစ္က်မ္းတြင္ ေလ့လာဖတ္ရူႏုိင္ပါသည္။ ) (Journal of Burma Research Society Vol1.2, P-493တြင္လည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။
(k) When Min Ye Kyaw Swar, son of Ava King fought Min Saw Mon, the last king of Loung Kyet Age, in 1470 A-D. Min Saw Mon took asylum under Deli King. After destroyed loung kyet city the Rakhine City was under the rule of Myanmar King for about (24) years.
Deli king Suratan was very familiar with Min Saw Mon and allowed his Commander Wai Lu Khin (Walikhan) to occupy Loung Kyet City and gave the throne to Min Saw Mon. But Wai Lu Khin arrested Min Saw Mon and then then gave the throne to Min Saw Mon of Loung Kyet City in 1413 A.D. Sandi Khan’s forces stayed in Loung Kyet for (2) Years and helped in Construction of Maruk U City and then stayed in Marauk-U in 1433. Due to forces of Myanmar Sandi Kha’s forces about (50000) worshipped at Rakhine City. They founded mosques throughout Mrauk-U City. Sandi Khan’s mosque was contained in ancient heritage list. There was no findings in respect of how much muslims returned back among them. In page 36 of Bangladesh District Gazetters described that after entering Muslims solders appointed Muslim Judges and ruled. There was no record in respect of Sandi Khan’s Judges and ruled. There was no record in respect of Sandi Khan’s forces returning back. (May find in Page 493, Vol II, Journal of Burma Research Society)
(ဌ) A History of Chittagaung by Dr.S.B.Qanungo. Vol.1, Page-219ႏွင့္Ibid page -75တုိ႔တြင္ ရခုိင္ဘုရင္သည္ အေရးပါေသာ ဌာနမ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ား၊ နန္းတြင္းစာဆုိေတာ္မ်ား၊ အတြင္း၀န္မ်ား၊ ဘုရင္ခံမ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကုိ မြတ္ဆလင္မ်ားအား ခန္႔ထားေၾကာင္းႏွင့္ Lashkar Wazur, Ashraf Khan, Qureishi Magan. Sukiman, Sayed Musa, Sayed Mohomed Khan, Navay Majlis,Sayed Shahတုိ႔လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ရခုိင္သမုိင္းမ်ားတြင္ မေတြ႔ရွိရ။ အခ်ိဳ႕အေရးပါေသာ ရာထူးေနရာတြင္ အာရပ္၊ အီဂ်စ္၊ ဆီးရီးယား၊ တူရကီ၊ အဆီဘီးနီးယားဘာသာ၊ ဘဂၤလီ၊ တရုတ္မ်ားကိုလည္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ခန္႔ထားေၾကာင္းIbid Page-290တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(I) In page 219 and 75 of Vol I, A History of Chittagong by S.B. Qanungo described that the Rakhine King had appointed Muslims in important departments as Judges, royal writers, Secretaries, governors and generals and contained Lashkar Wazur, Ashrof Khan, Qureishi Magan, Sukiman, Sayed Masu, Sayed Mohomed Khan, Navay Majlis, Sayed shah etc. But did not find it in history of Rakhine.
In page 290 also described that Rakhine King appointed some Arabs, Egypts, Serias, Turakee, Ashiberia, Bengalis and Chinese in important posts.

(ဍ) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုးက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေသာ ၁၉၉၇ ခု၊ မတ္လအတြင္းက ပထမအႀကိမ္ထုတ္ေ၀ေသာ သာသနာေရာင္၀ါထြန္းေစဖုိ႔ စာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၆၅ တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ စတင္၀င္ေရာက္လာပံုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဖာ္ျပထား ရာ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ၁၂၀၀ ခန္႔ကစ၍ အုပ္စုလုိက္လည္းေကာင္း တစ္ဦးခ်င္း ႏွစ္ဦးခ်င္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း ျပန္႔ႏွံ႔၀င္ေရာက္ခဲ့ပါသည္ဟု နိဒါန္းခ်ီထားၿပီး ရခုိင္ျပည္သို႔ အစၥလာမ္သာသနာေရာက္ရွိလာပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
” ေအဒီ ၇၀၀ ႏွင့္ ၁၅၀၀ အၾကားတြင္ အေနာက္တုိင္းမွ အာရဗ္ကုန္သည္၊ ပါရွင္းကုန္သည္ႏွင့္ ေရာမကုန္ သည္တုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ ပင္ရင္းတုိင္းျပည္မ်ားမွ ရြက္သေဘၤာမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပင္လယ္ကမ္းရိုးတန္း ကိုလည္းေကာင္း၊ယင္းကိုေက်ာ္လြန္ကာအေရွ႕ဖက္တရုတ္ျပည္ကမ္းေျခသို႔လည္းေကာင္း၊ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ ေရးအတြက္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းအနီး ပ်က္စီးေသာ အာရဗ္သေဘာၤရွိ မြတ္ဆလင္တုိ႔သည္ ထုိအခါကပင္ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဟုလည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ၂၇ တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကမန္မြတ္ဆလင္တုိ႔အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေရွ႕ပုိင္း ေဒသမ်ား၊ ရမ္းၿဗဲကၽြန္းႏွင့္ သံတြဲတ၀ိုက္တြင္ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သည့္ ရခုိင္မ်ား အႏွံ႔အျပားရွိေနသည္ဟုလည္းေကာင္း
AD ၁၈၀၁ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထပ္၊ ႐ခုိင္ဖက္မွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မြတ္ဆလင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေနရာခ်လာခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေဖာ္ျပထား သည္။
(m) In page 65 of the light of Sasana Published by Directorate of Resettlement, Ministry of Defence, in Marchof 1997 , 1st edition under the title of lslam religion and Union of Myanmar, described the brief history of lslam religion and Union of Myanmar. It mentioned that Islam had arrived since about 1000 years or 1200 years by means of group by groups or persons by persons gradually. It also described as follows in respect of arrival of Islam into Rakhine.
”Between 700 A.D and 1500 A.D, Arab Merchants, Persian merchants and Rome merchants from western countries arrived at Myanmar coast and east coasts of China for trading. The Muslims from shipwreck near Yanbye Island settled at Yanbye Island since at that time. Also described in Page 67 that there were Kaman Muslims at east of Sittwe, Yanbye Island and Thandwe surroundings and native Rakhine who had worshipped Islam spreadly. In 1801 A.D. Botaw Paya allowed to settle over 3000 Muslims coming from Rakhine in some regions of middle part of Union of Myanmar.
(ဎ) ရခုိင္သကၠရာဇ္ ၉၆၅ ေရးထုိးထားေသာ ပါရွန္းဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ ဒဂၤါးတြင္Sultan Bahadur Shah ဟု(AD 1554-1555)တြင္ အုပ္စိုးခဲ့သည္။ ဘဂၤလား စူလ္တန္ ေစာ္ဘြား၏အမည္ကုိ ေရးထုိးထားသည့္ ထုိအေၾကာင္းျခင္း ရာကုိရခုိင္သမုိင္းတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊Ibid 192ႏွင့္194တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ မင္းေစာလွ ႏွင့္ မင္းစႀကၤာတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဘုရင္မ်ား(AD-၁၅၅၅ မွ ၁၅၇၁ )ခုႏွစ္အတြင္း နန္းစံ ခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ဘဂၤလားဘုရင္၏ အမည္ျဖင့္သာ ဒဂၤါးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္မွာ အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။
(n) In dinger coin written by Persian language and lssued in 965 Rakhine Era mentioned as Sultan Bahadur Shah (AD 1554-1555).
The Rakhine history did not mention such fact. Min Saw Hla and Min Satkyar were Buddhist Kings ruled between (AD. 1555-1571) but it was strange that why issued dinger coin by the name of Bengali King.
(ဏ) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၃-၂၉)၊အတြဲ-၁၊အမွတ္ (၁၅) ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္(THE MYANMAR GERALD)အပတ္စဥ္ဂ်ာနယ္အခ်ဳပ္ပို (က) တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ကရခုိင္သမုိင္း သုေတသီသံုးသပ္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေရးသားရာ၌ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ား စတင္ေရာက္ရွိလာျခင္း ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္လက္ေအာက္ရွိစဥ္က သံု႔ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚယူလာသူမ်ားကို လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လည္း ေကာင္း၊ အျခားအမႈထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ခုိင္းေစျခင္းျဖင့္ ဘေဂၤါနယ္မွ အေျခခ်ေနထုိင္ လာ ေသာ ဘဂၤါလီမ်ား၊ ရခုိင္ေဒသတြင္ ၁၅ ရာစုတြင္ စတင္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ (၁၇) ၇ာစုတြင္ ေပၚတူဂီႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔ ကၽြန္အေရာင္း အ၀ယ္ျပဳလုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ ကၽြန္ေစ်းကြက္တြင္ ဖမ္းဆီးေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ ဘေဂၤါနယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားရွိခဲ့ရာ ထုိကၽြန္မ်ားကို လယ္ယာလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္မႈလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အမႈထမ္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ရခုိင္ေဒသသို႔ ဘဂၤါလီအခ်ိဳ႕စတင္ေရာက္ရွိ လာခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(o) In additional paper (A) of weekly journal named the Myanmar Herald, No. (15), Vol. I, published on june (23-29) of 2012 described that while under the rule of Rakhine King in Mrauk U age, the war victims brought by Rakhine King had allowed to steele and work in agricultural works and other staffs works, Bengalis from Bengalar commenced to enter in Rakhine region in 15th century. In 17th century Portuguese and Rakhine had traded slaves of Bengalis and such slaves were used in agricultural works, handicraft works and staff works so that some Bengalis had arrived at Rakhine region initially.
(တ) တဖန္ (၂၅-၆-၂၀၁၂) ေန႔ထုတ္Favourite News Weeklyတြင္ ” ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအရင္း အျမစ္ ဘယ္ကလာ ” ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ေရးသားရာ၌လည္း ဘဂၤါလီလား၊ ရိုဟင္ဂ်ာလား၊   ရခုိင္ျပည္နယ္ထဲမွလာၿပီး မကြဲ မျပားနဲ႔၊ ရႈပ္ေထြးလာခဲ့၊ ဒါလြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း (၅၂၈)ႏွစ္ သရစ္သကၠရာဇ္ ေအဒီ (၁၄၃၀) ေလးၿမိဳ႕ေခတ္ ရခုိင္ဘုရင္မင္းေစာမြန္လွက စခဲ့တာပါ။ ဒီအစက အဆံုးမသတ္ႏုိ္င္ဘဲ ရႈပ္သထက္ ပိုရႈပ္လာတယ္။ လူဦးေရးတုိးလာတယ္။ ေခတ္ေတြေျပာင္းလာတယ္။ ေရၾကည္ရာ၊ ျမတ္ႏုရာရွာလာၾကတယ္။ ဒါလည္း ေလာက သဘာ၀ တရား ပဲေပါ့ဗ်ာတဲ့။ စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပထားရာ ဘဂၤါလီဟုဆုိဆုိ၊ ရိုဟင္ဂ်ာဟုဆုိဆုိ ၄င္းတုိ႔၏အဆိုအရပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၅၂၈) ႏွစ္က ေရာက္လာေၾကာင္း မျငင္းဆုိႏုိင္ သည့္အဆံုး မီဒီယာမ်ားကပါ ၀န္ခံလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(p) Again in Favorite News Weekly, published on (25-6-2012) described that the arrival of Bengali or Rohingya commenced from Rakhine King Min Saw Mon in Lay Myo Age Ad (1530) since 582 years. Those medias have admitted that Bengalis or Rohingyas had come since 528 years.
(ထ) ရခုိင္မင္းဆက္၏ ေနာက္ဆံုးဘုရင္ (၂) ပါးတုိ႔မွာ စႏၵသတိႆ (ေအာင္စုန္) ႏွင့္ မဟာ သမၼတ (သတုိးေအာင္) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး၊ ရမ္းၿဗဲမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ရမ္းၿဗဲမ်ိဳးဆက္ျဖစ္၍လည္းရခုိင္ သားငေထြး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က ဘုိးေတာ္ဘုရားထံသုိ႔ သြားေရာက္စစ္ ပန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း Out Line of Burmese History by GE Harvery က ၄င္း၏စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ-၉၇ တြင္ေရးသားတင္ျပထားသည္။
(q) The last two Rakhine Kings, Sanda Thathitha (Aung Sone) and Mahar Thamada (Thodo Aung) were generation of Yanbye. It was described in Page 95 of Out Line of Burmese History written by G.E Harvey. Also described that the group led by Rakhine native ”Nga Than Htwe” had come to Botaw Paya and supported war.
(ဒ) (၁) ရုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ ရသစံုမဂၢဇင္း၊ ေဒါက္တာ သန္းထြန္း (သမုိင္းပညာရွင္) ဗုေဒၵါရ္ေမာကန္ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္ရွိ စာမ်က္ႏွာ-၁၅၀ တြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းအေဆာက္အံုး ၌ ေရွးေဟာင္းသုေတသန လုပ္သင့္ေသာ ေနရာစာရင္း (၁၈၉၂) ခုႏွစ္၊ စာမ်က္ႏွာ-၇၊ စာမ်က္ႏွာ-၈၊ စစ္ေတြခရိုင္ ဗုဒၶမကမ္ဂူ၊ အစဥ္အလာေျပာစကားအရ ဂူႏွင့္ ဗလီကို ဗုဒၾသလိယာ မြတ္ဆလင္သူေတာ္စင္တစ္ဦးအား အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး အရင္ႏွစ္-၁၂၀၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၇၁ ခန္႔က တည္ေဆာက္ခဲ့ေၾကာင္း။
( r ) (1) In page No. 151 of Music Magazine, Dr. Than Tun (Historian) wrote and article about list of ancient properties research place at ancient building (1892) page 7/8, Sittwe district described about a Muslim saint about 1771 A.D and former 120 years.
(၂) အထက္ပါေဆာင္ပါးတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံပထမဆံုး ေရွးေဟာင္းသုေတသနဌာနမွဴး ဂ်ာမန္လူ မ်ိဳးပညာရွင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ပါဠိပါေမာကၡ အမိလ္ဖုိခင္ဖာ(Emil Forchamfmer)၏ ရခုိင္ေရွးေဟာင္း လက္ရာအစီရင္ခံစာ (၁၉၈၂) ခုႏွစ္၊ ဓါတ္ပံု-၆၈ (၄၂)၊ စာမ်က္ႏွာ (၆၀)၌ ထင္ရွားႀကီးက်ယ္ေသာ မြတ္ဆလင္ သူေတာ္စင္ ဗုေဒၵါရ္ၾသလိယ (Budder Auliah)ကို ရည္မွန္းၿပီး ဗုေဒၵရ္ေမာကန္အား ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
(2) In such above article also mentioned about Budder Auliah and construction of Budder Maukan in 1756 A.D. (Attached-30)
(၃) အထက္ပါေဆာင္းပါးတြင္ ရခုိင္ တုိင္းဒုတိယအေရးပိုင္Deputy Commissioner Col: Neslon Deviesမွတ္တမ္းအရ ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၃၆ တြင္ စစ္တေကာင္းမွ စစ္ေတြသို႔ (မာနိခ်္) ႏွင့္ (က်န္) ညီေနာင္ေရာက္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(3) In above article also described that according to record of described that (Marmiche) and (Kyan) brothers had arrived7 at Sittwe from Sittgang in 1736.
(ဓ) ဒႏၵသုဓမၼရာဇာမင္း (၁၆၅၂-၁၆၈၄) လက္ထက္တြင္ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ မဂုိဧကရာဇ္ ရွဂ်ီဟန္၏ ဒုတိယသားေတာ္ ရွာရူဂ်ာႏွင့္အတူ ေနာက္လုိက္အင္အား (၃၀၀) ခန္႔ ၁၆၆၀ ျပည့္ ရခုိင္ျပည္သို႔ ၀င္ေရာက္ ခုိလံႈ႔ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခုိင္သမုိင္း၊ ျမန္မာ့သမိုင္း၊ ကမၻာ့သမုိင္းတုိ႔တြင္ ဖတ္ရႈရမည္ျဖစ္ပါသည္။
(s) In Sand Thu Dhamma Yazar King age (1652-1684) second son of Mago King Shugitan of India and about (300) followers took asylum under Rakhine City in 1660 A.D. It was read in Rakhine history Myanmar History and Would History.
(၉) ရိုဟင္ဂ်ာဟု တရား၀င္သံုးစြဲခဲ့သည့္ အေထာက္အထားအခ်ိဳ႕
(က) ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမုိကေရစီပါတီ၏ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ထုတ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလထုတ္ သတင္းလႊာ၊ စာမ်က္ႏွာ (၈) တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအၿငိမ္းစားေအာင္ႀကီး၏ မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ခ်ပြဲတြင္ ၄င္းတုိ႔က ထုိနယ္သားမ်ားကို ေခၚေတာဟူ၍လည္း မေခၚရန္ ၊ ဘဂၤါလီဟုလည္းမေခၚရန္၊ ရခုိင္မြတ္ဆလင္ ဟူေသာ အမည္နာမကိုလည္း မလုိခ်င္၊ သူတုိ႔ကုိ (ရိုဟင္ဂ်ာ) အေရွ႕သားဟု အာရဘစ္ကားႏွင့္ အဓိပါယ္ရွိ ေသာနာမည္ကို ေခၚရန္ တင္ျပၾကပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာတြင္လည္း ၄င္းတုိ႔က အယူ၀ါဒအရ ဘာသာကို အစြဲမျပဳဘဲ ေဒသကို အစြဲျပဳေသာေၾကာင့္ ၄င္းတုိ႔နာမည္ကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ျပရာ စစ္ဘက္ရံုးခ်ဳပ္မွ လူႀကီးမ်ားေဆြးေႏြးၿပီး ဥပမာ – ျမန္မာျပည္တြင္ မွီတင္းေနထုိင္၍ ေရွးယခင္အဂၤလိပ္တုိ႔ အမည္ေပးေခၚေ၀ၚခဲ့ ေသာ လ၀လူမ်ိဳးကို ၀ လူမ်ိဳးေခၚဘိသကဲ့သို႔ ကရင္နီဟုေခၚတြင္ေသာ ေတာင္ေပၚကရင္လူမ်ိဳးစုကို ကယား လူမ်ိဳး ဟုေခၚျခင္း၊ ယခင္တလုိင္းဟုေခၚၾကေသာ ေ၀ါဟာရကို မြန္ဟုေျပာင္းျခင္း မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သေဘာထား၍ ကိုးကန္႔နယ္၊ ၀နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ပူတာအုိ၏ ေျမာင္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း၊ က်ိဳင္တံုေျမာင္ပိုင္းေဒသတုိ႔ စုေပါင္း၍ စစ္ရံုးခ်ဳပ္ေအာက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ခု ဖြင့္လွစ္၍ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေရး အစီအစဥ္တြင္ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသကို ေမယူေဒသဟု သတ္မွတ္ၿပီး၊ စစ္ရံုးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္တင္ျပၿပီး၊ အစိုးရ ကက္ဘီနက္မွလက္ခံသျဖင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္ကုိ ထုိေဒသမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ပါသည္။ နာမည္ကိုလည္း ရခုိင္မြတ္ဆလင္အစား ရိုဟင္ဂ်ာ သံုးစြဲခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္ဟု ထည့္သြင္းေရးသား ေဖာ္ျပထား ပါသည္။
(9) Some evidence of commencement of usage as Rohingya legally
(a) In page No. 8 of the news bulletin published by the Union National Democrate Party (UND) in February of 1992, mentioned as follows.
The Retired Brigadier General Aung Gyi said at surrendering ceremony of megahits that the residents of such region submitted that they did not want to call as Khawtaw; did not call as Bengali, did not want the name as Rakhine- Muslim but they wanted to call as Rohingya. In management sector, Buthitaung – Maungtaw had been prescribed as May Yu region and put under the rule of Colonel Saw Myint, the administrator of such region. Allowed the name Rohingya to use instead of Rakhine Muslim.
(ခ) (၁၈-၇-၆၁) ေန႔တြင္ အတြဲ -၂၁၊ အမွတ္-၆ စာေစာင္တြင္ ေမယုနယ္မွာေလ ဘယ္လိုေျခရွိပါလိမ့္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စာေစာင္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။ ထုိေဒသရွိ လူမ်ားစု၏ အမည္ကို ရုိဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထားသည့္ စာေစာင္မ်ားျဖစ္သည္။
(b) In Vol. (12) No. (6) paper published on 18-7-61 also expressed the situation about Mayu with heading ” How the situation in Mayu Frontier Area” there also mentioned ethnic Rohingya.
(ဂ) ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ ညြန္ၾကားေရးမွဴးရံုးမွ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေခတ္ေရး စာေစာင္ (၂) ေစာင္အနက္ (၈-၈-၆၁) ေန႔ထုတ္ အတြဲ-၁၂၊ အမွတ္ (၉) စာေစာင္တြင္ ေပ်ာက္ေသာသူ ျပန္၍ ေတြ႔သည့္ပမာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး (၇၉%)ရွိေၾကာင္း ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း   ေဖာ္ျပထားၿပီး၊
( c ) In Journal No. 9, Vol. 12, Tatmadaw Khityae, issued on (8-8-61) bye Directorate of Education and Psycho affair under Ministry of Defence described with heading finding out the one of lost brethren that 97% of Rohingya race in Buthitaung – Maungtaw and there were relatives.
(ဃ) (၂၅-၉-၅၄) ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ နယ္ရွိ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကားဖူးသည္။
(d) In speech of the Stat prime minister U Nu made on (25-9-54) addressed that the Rohingya race residing at Buthitaung Maungtaw rigion was Muslim.
(င) ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးဘေဆြက (၃-၁၁-၅၉) ႏွင့္ (၄-၁၁-၅၉) ေန႔ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာ လူထုစည္းေ၀းပြဲတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူေနထုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ရာဇ၀င္အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပေဟာေျပာခဲ့ဖူး သည္။
(e) Deputy Prime minister and Defence Minister U Ba Swe addressed on (3-11-59) and (4-11-59) at Buthitaung – Maungtaw Public meeting that Rohingya were residing within Union of Myanmar like that of other natives equally since many years by mean of showing historical documents
(စ) (၂၀-၁၁-၆၀) ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ နယ္ျခားေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးမွ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအရာရွိ ရခုိင္တုိင္းမင္းႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားက လႈိက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုၾကေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ကို ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ခံုခံမႈေၾကာင့္ေျမာက္ဖက္သို႔ ဆက္လက္ခ်ီ တတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ သူရသတိၱရွိသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္ခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏုိးလုိလားၿပီး သစၥာရွိၾကေသာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျပည္ေထာင္စု၏ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အျပင္ျမန္မာ့အသံ (ေရဒီယို အစီအစဥ္) မွလည္း အေၾကာင္းတရားအတုိင္း ထုတ္လႊတ္ခဲ့ ဖူးသည္။
(f) In Myanmar Ahlin Newspaper published on (20-11-60) described that the frontier administrator of the Frontier Management Office, Commissioner of Rakhine Division and members arrived at May Yu frontier district, Rohingyas had welcomed them; Rohingya defended Japanese so that they could not march to northern races; they were courageous persons; they wanted peace and loyal to Union; they were an interesting race and then broadcasted such subject from Myanmar Radio.
(ဆ) (၁၅-၅-၆၁) ေန႔မွစ၍ ရုိဟင္ဂ်ာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု၏ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို တစ္ပတ္လွ်င္ (၃) ႀကိမ္နႈန္းျဖင့္ ဒုတိယျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာစကားျဖင့္ အသံလႊတ္ခြင့္ကို အစိုးရအဖြဲ႔ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ အသံလႊတ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔သုိ႔ ရိုဟင္ဂ်ာ အစီအစဥ္ျဖင့္ အသံလႊတ္ခဲ့သည့္ကိစၥကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ အသံလႊတ္ဦးစီးဌာနထုတ္ ႏွစ္(၃၀) ျမန္မာ့အသံစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၇၁) တြင္ တရား၀င္ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္ ။
(g) According to decision of the cabinet a Rohingya broadcasting programme had been performed (3) times per week as nationalities programme with effect from (15-5-61). Such facts were described in Page (71) , Myanmar Radio book for (30) years, published by Department of Information & Broadcasting.
(ဇ) လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား ရိုဟင္ဂ်ာဘာာအစီအစဥ္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ေမ (၁၅) ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ သည္။
(h) The minority native Rohingya programme was commenced on (15-5-1961) .
(စ်) ျမန္မာ့အသံႏွစ္ (၃၀) ေရႊရတုသဘင္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘာသာအစီ အစဥ္မွဴး ဦးဘထြန္း ေနာက္ဆံုးတန္း အမွတ္စဥ္ (၁၂) တြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
(i) Rohingya language announcer U Ba Tun was attended at Myanmar Radio (30) years golden Jubilee ceremony, sitting at Sr.No.(12) of last row .
(ည) ျမန္မာ့အသံ (၂၅) ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုသဘင္စာအုပ္အျဖစ္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္၊ ေဖာေဖာ္၀ါရီလ တြင္ ေသာတရွင္ မဂဇင္းကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာ ထုိစာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ-၅၅ တြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွစ၍ တုိင္းရင္း သားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အသံလႊတ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ရက္စြဲမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ အဓိက ရွမး္ႏွင့္ ကခ်င္ဘာသာ၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္က စေကာကရင္ႏွင့္ ပိုးကရင္ဘာသာ၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ခ်င္းဘာသာ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ မြန္ဘာသာ၊ ပအို(၀္)ဘာသာ၊ လားဟူဘာသာ၊ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာ ႏွင့္ ကယားဘာသာတုိ႔ အသံလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(လာဟူးႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာဘာသာတုိ႔ျဖင့္ အသံလႊတ္ခြင့္ကို (၁၅-၅-၆၁) ေန႔မွ စ၍ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ (၁-၁၀-၆၅) ေန႔တြင္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း ေလ့လာသိရွိရသည္။
(j) In page No. (55) of Thawta Shin Magazine Published in Ferbuary of 1971 for 25th year Silver Jubilee of Myanmar Radio described the diary of broadcasting languages programmes of nationality from 1947 to 1959 and 1959 to 1959. Rohingya Language had been broadcasted from 1961.
(ဋ) ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ စာေပဗိဗာန္မွ တုတ္ေ၀သည့္ ျမန္မာ့စြမ္းစံုက်မ္း အတြဲ (၉)၊ စာ(၉၀) တြင္ ေမယုနယ္ျခား ခရိုင္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရာ ေမယုနယ္ျခားခရိုင္ (ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္ေတာ) တြင္ လူဦးေရ (၄) သိန္း (၅) သိန္းခန္႔ရွိရာ (၇၅%) မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ားျဖစ္ၿပီး ရခုိင္၊ ၿမိဳ၊ ခမီ၊ ဒိုင္းနက္စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားတုိ႔ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ (စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ-၉) တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
(k) In page No. (90), Vol (9) of Myanmar encyclopedia, published in 1964 by Sarpay Beil Hman described about May Yu District and it had population of about (4) lakhs or (5)lakhs, 75% were Rohingyas. In volume (9) also described about Maungtaw town.
(ဌ) မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ခ်အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ဒုတိယကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ၾကည္း) ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေအာင္ႀကီး၏မိန္႔ခြန္းကို (၈-၇-၆၁)ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ-၅ ႏွင့္ ၆ တုိ႔တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ရာ ေမယုခရိုင္ဟာ အေနာက္ဖက္မွာ ပါကစၥတန္နယ္စပ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ေနပါ တယ္။နယ္ နမိတ္ျခင္းဆက္ စပ္ေနတဲ့အေလ်ာက္ျပည္နယ္ရဲ႕ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္ အေနာက္ဖက္မွာ မြတ္ဆလင္ဘာသာကို ယံုၾကည္သက္၀င္တဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားရွိပါတယ္။ အေနာက္ဖက္မွာရွိတဲ့ လူေတြကို ပါကစၥတန္ဟုေခၚၿပီး အေရွ႕ဖက္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေနတဲ့သူေတြကို ရိုဟင္ဂ်ာလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္းေျပာၾကားခ်င္တာကေတာ့ အခုဆုိ ပါကစၥတန္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ျပည္နယ္တစ္နယ္ထဲမွာ ဒီလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲ တုိင္းျပည္ (၂) ျပည္ခြဲၿပီး ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ နယ္မွာလဲ ဒီလုိပဲ လူမ်ိဳးစဥ္ဆက္ေနတာရွိတယ္။ ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္မွာဆိုရင္ လီဆူးဆုိတဲ့လူမ်ိဳးရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ ဖက္မွာ အီေကာလူမ်ိဳးရွိသလုိ တရုတ္ျပည္ဖက္မွာလည္း အီေကာလူမ်ိဳးေတြရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ဖက္မွာ လ၀ လူမ်ိဳးေတြရွိသလို တရုတ္ျပည္ဖက္မွာလည္း လ၀ေတြရွိတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ျမန္မာျပည္ဖက္မွာ ရွမ္းေတြရွိသလိုပဲ တရုတ္ျပည္ဖက္မွာ တုိင္ဆုိတဲ့ ရွမ္းေတြရွိတာပါပဲ။ ဒီလူေတြက စကားတစ္မ်ိဳးတည္းရွိၿပီး ဘာသာလည္း တူတယ္။ ကိုးကြယ္တာခ်င္းဆိုလဲ အားလံုးတူတယ္။ ယိုးဒယားနယ္စပ္မွာ စသည္ျဖင့္ ထည့္သြင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
(ထုိမိန္႔ခြန္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေဆြမ်ိဳးအရင္းမ်ားလုိ သေဘာထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လည္း ေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိ ဗိုလ္မ်ဴးႀကီးေစာျမင့္ႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ရဲေခါင္ တုိ႔ကို ဒီေဒသက ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ လုိအပ္ရာေတြ လုပ္ၾကဖုိ႔ အမိန္႔ေပးေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ ကစ၍ လူနည္းစုကိုးကြယ္ေသာ ဘာသာ၀င္ေတြအျဖစ္ ေစာင့္ေရွာက္မယ္။ ကာကြယ္ မယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ေစလိုေၾကာင္းကိုပါ တရား၀င္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။)
(l) The speech of Brigadier General Aung Gyi, Deputy Chief of Defence Commander (Army) who had attended at mujahit surrendering ceremony, was published in page (5/6) of the Myanmar Ahlin Newspaper. It described that May Yu district was adjacented to frontier of parkistan in the west so that there were Muslims in eastern side and western side of the State. The people residing at western side were called as parkistan and the people residing at eastern side, within Union of Myanmar, were called as Rohingyas.
In such speech also described in order to perform with Rohingyas as relative and ordered to administrator Colonel Saw Myint and colonel Ye Khaung to carry out for Rohingyas residing at that areas.
(ဍ) ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံပထ၀ီ အထက္တန္းေက်ာင္းသံုးစာအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ -၈၆ တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံေနထုိင္ရာျပ ေျမပံုကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ၌ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာေဒသရွိ လူမ်ိဳးမ်ားကို ရုိဟင္ဂ်ာ ႏွင့္ သက္လူမ်ိဳးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသ အျဖစ္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။
(m) In page No. (86) of High School used Myanmar Geography book published in 1978 described the map where nationalities were residing spreadly. It residing spreadly. It referred to the residents in Buthitaung- Maungtaw, the northern part of Rakhine State as Rohingya and Thet race.
(ဎ) ရုိဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသား အသင္းခ်ဳပ္အဖြဲ႔လည္း ထူေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထား ခဲ့ရာ (၃-၁၂-၅၉) ရက္စြဲပါ မွတ္ပံုတင္အမွတ္-၁၁၃-၅၉ ျဖင့္ ”This is to cerify that Rangoon University Rohingya Students. Association is one of the Registered Associations of the University of Rangoon for the Academic year 1959-1690 ”ဟူ၍ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၏ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္ေန႔စြဲပါ စာအမွတ္-RG. 7/60 ျဖင့္ ၁၉၆၀-၁၉၆၁ ခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ရိုဟင္ဂ်ာေက်ာင္းသူ/ေက်ာင္းသားမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ကို ထပ္မံသက္ တမ္းတုိးခြင့္ ရရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
(n) Establishment of Association of Rihingya Students.
In Yangon University, Rohingya students had applied to establish student association and allowed as per registration No. 113-59, dated (3-12-59). In such registration certificate described This is to certify that The Rangoon University Rohingya Students Association is one of The Registered Associations of the University of Rangoon for the Academic Year 1959-60. According to letter No. RG-7/60, dated (17-12-1960) of Yangon University Rohingya students Association had been extended its registration.
(ဏ) ရုိဟင္ဂ်ာေခတ္သတင္းစဥ္ (THE ROHINGYA TIME’S NEWS)
ရိုဟင္ဂ်ာေခတ္သတင္းစဥ္ (THE ROHINGYA TIME’S NEWS)ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ား အသင္း အခ်ဳ႔ိမွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ သတင္းစာအမည္၊ အမွတ္အသားကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ေရး႐ုံးတြင္ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ – ၃၉၁၉/၆၀ ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(o) The Rohingya Times News
It was found out that the Rohingya students association registered The Rohingya Times News on (16-12-1960) at Yangon deeds registration office as per registration no. 3919/60.
(တ) ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ တုိင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈျပပြဲကုိ ေအာင္ဆန္းအား ကစားကြင္း၌ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရိုဟင္ဂ်ာရုိးရာက်င္ပြဲ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တခမ္းတနား က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
(p) The Union Day of 1960, Cultural shows of the nationalities had celebrated at Aung San Playground led by The State and Rohingya Kyin show had been allowed celebrated grandly.
(ထ) ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး (တိယတြဲ) ကို ဦးေက်ာ္၀င္း၊ ဦးျမဟန္ႏွင့္ ဦးသိန္းလိႈင္တုိ႔က ျပဳစု၍ ျမန္မာ့သမုိင္းပါ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ၿပီး (၁၉၉၁) ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ရာတြင္လည္း ရိုဟင္၈်ာလူမ်ိဳးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာအသင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေပသင့္၊ မသင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဖတ္ရႈရပါသည္။
(q) The real events of Myanmar History (1958-1962) (Vol-3) was compiled by U Kyaw Win, U Mya Han and U Thein Hlaing and published in 1991 , described about discussion made between representatives of Yangon University Rohingya Association in respect of Rohingya race whether to prescribe Rakhine State or.
(ဒ) သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မ်ိဳးဆက္ေပါင္း မ်ားစြာက တည္းက ေနထုိင္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ထင္ရွားပါသည္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ား မ်ိဳးဆက္ ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္မွာ ျငင္းဆိုမရသည့္ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး သမၼတရွမ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္သူ စပ္ေရႊသိုက္က ရခုိင္မူဆလင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဌာေနတုိင္းရင္းသား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ အကယ္၍ သူတုိ႔ကိုသာ ဌာေနတုိင္းရင္းသားထဲသို႔ မထည့္ပါက မိမိကိုယ္တုိင္လည္း တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ မခံယူသင့္ဟု ေျပာဆိုခဲ့ဘူးပါသည္။
(r ) According to historical records, it was obvious that Rohingyas were residing in northern part of Rakhine City since many generations.
It was undeniable face. The first president of Union of Myanmar, Sao Shwe Thike (Shan) had spoken that Rakhine – Muslims were sure natives of Union did and if did not include them as natives we also did not include as natives.
၁၀။ အစၥလာမ္အေမြအႏွစ္၊ ရခုိင္ျပည္ (Heritage)
စန္ဒီခန္႔ဗလီ – ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္၊ (မင္းတရားျပင္ရြာ) က၀ါေလာင္ရြာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀၀) ခန္႔က မင္းေစာမြန္ (ခ) နရမိတ္လွလက္ထက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စန္ဒီခန္႔က စန္ဒီခန္႔ဗလီႀကီးကုိ ခရစ္ သကၠရာဇ္ ေအဒီ ၁၄၃၃ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။
၀လီခန္႔ဗလီ – ေအဒီ ၁၆၆၈ ခုႏွစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔တြင္ ရွာရူဂ်ာဗလီႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။
ကန္ႀကီး (၁၂) ကန္ – ရခုိင္ျပည္နယ္၊ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းေျမာင္းရြာတြင္ ေအဒီ ၁၆၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက ္ခဲ့ေသာ ကန္ႀကီး (၁၂) ကန္ႏွင့္ ဗလီႀကီးကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။
နာဇီရြာဗလီ – ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ စက္ရုံစုရပ္ကြက္၊ နာဇီဗလီကို ေအဒီ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
ဗုေဒၵါရ္ေမာကန္ဗလီႏွင့္ အုတ္ဂူ – ရခုိင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႔တြင္ ေအဒီ ၁၇၅၆ ခုႏွစ္ ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသနာဗလီႀကီးမ်ား။ သူေတာ္စင္မ်ား ၀တ္ျပဳသည့္ ဂူဗိဗၼာန္မ်ား စသည့္ အေထာက္အထားမ်ား ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
10. ISLAMIC HERITAGE IN RAKHINE CITY
Sandikhant mosque : it was founded since 1433 A. D by General. Sandikhant in Mrauk-U Town, Rakhine State at Kawarloung village (Mintara Pyin Village), under the rule of King Min Saw Mon (a) Nara Meik Hla about (600) years ago. Walikhan mosque: Shar Shu jar mosque had been founded in 1668 A.D at Mrauk-U town, Rakhine State.
12 big lakes: It was found out 12 big lakes and big mosque at Pan Myoung Village of Minpya Township, Rakhine State, Those were founded in 1668A.D. Nazi village mosque: It was funded at Set Youne Su Ward of Sittwe township: Rakhine State in 1787 A.D.
Buddaw Mawkan mosque and tomb: It was built in about 1727 A.D, at Sittwe town, Rakhine State. Can be found out and studied many lslamic mosques and worshipping tombs everywhere of Rakhine State.
(၁၁) ရခုိင္စာေပႏွင့္ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
(က) စာေပ
ဦးစံသာေအာင္၏ ေအဒီ-၆ရာစုႏွင့္ ယင္းမတုိင္မီ ရခုိင္ျပည္သံုး အကၡရာစာအုပ္ အမွာစာတြင္ ျမန္မာ အေရး အသားသည္ အိႏိၵယနယ္စပ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စာအေရးအသားသည္ သမုဒၵရာႀကီးကုိ ျဖတ္၍ လာစရာမလုိေပ ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ေရွးေခတ္ ရခုိင္ျပည္တြင္ ေရွးေခတ္အိႏိၵယတုိက္ငယ္သံုးစာႏွင့္ အေရးအသားကုိ အသံုးျပဳေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား အေျမာက္အမ်ား ရွိခဲ့ေပသည္။ ယင္းတုိ႔၏ ဗ်ည္းႏွင့္ သရမ်ားကို ခြဲထုတ္ၾကည့္ပါက စာလံုးပံုသ႑ာန္သို႔ ေျပာင္းရန္ အလြန္နီးစပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႔ရေပသည္ဟုလည္းေကာင္း၊ စာပိုဒ္က အမွတ္ ၁၂-၃ တြင္ အိႏိၵယျပည္ေျမာက္ ပိုင္းသံုး ျဗဟိၼပြားဗ်ည္းမ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္သံုးဗ်ည္းမ်ားမွာ မတူညီေၾကာင္း၊ ရခုိင္ဗ်ည္းမ်ားမွာ ပ်ဴဗ်ည္းမ်ားႏွင့္ မတူညီေၾကာင္း၊ ပ်ဴတုိ႔ထံမွ ဆင့္ပြားလာရျခင္းမဟုတ္ ဟုလည္းေကာင္း ဦးစံသာေအာင္က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
ဦးစံသားေအာင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အဆုိပါစာအုပ္ကို ေရးသားတင္ျပ ထားသည္။ အမွာစာ(၁) အေျပာ အေရးအဖတ္၊ (၂) ေရွးဦးအိႏိၵယ အကၡရာ၊ (၃) ေရွးအိႏိၵယတုိက္၏ သမုိင္း အတုိခ်ဳပ္ (ေအဒီ ၅ ရာစုထိ) (၄) ေရွးအိႏိၵယသမုိင္းအတုိခ်ဳပ္၊ (ေအဒီ ၆ ရာစုမွ ၁၀ ရာစု အထိ ဟိႏၵဴမင္းဆက္မ်ား)၊ (၅) အိႏိၵယအကၡ ရာ၏ ေယဘူယ်သဘာ၀၊ (၆) အိႏိၵယျဗဟီၼ အကၡရာမွ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲလာေသာ အႏိၵယတုိက္အကၡရာမ်ား၊ (၉) ေအဒီ ၄ ရာစုမွ ၆ ရာစုႏွင့္ ယင္းမတုိင္မီ ရခုိင္ျပည္သံုး အကၡရာကုိ ေဖာ္ထုတ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ေက်ာက္စာပံု၊ ဒဂၤါးပံုမ်ားကို ဓါတ္ပံု (၃၅) ပံုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိေက်ာက္စာဒဂၤါးစာမ်ား၏ ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼီဘာသာရပ္မွတစ္ဆင့္ ကြဲျပားလာေသာ အကၡရာမ်ားကို ဇယားေပါင္း (၂၆)ခုျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စနစ္တက် ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤစာအုပ္ကို ရွာေဖြဖတ္ရူၾကည့္ပါက ရခုိင္ျပည္၏ စာေပ အေရးအသားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံတုိ႔သည္ အိႏိၵယ တုိက္ငယ္မွတဆင့္ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ေတြ႔ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ သုေတသီ ဦးေအာင္သာဦး၏ အိႏိၵယ ေက်ာက္စာႏွင့္ ရခုိင္ျပည္ရွိ ေခတ္အသီးသီးမွ ေက်ာက္စာႏိႈင္း ယွဥ္ခ်က္ဇယားကို ၄င္းေရးသားေသာ စာအုပ္တြင္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖင့္ တင္ျပထားသည္။

11. RAKHINE LITERATURE AND RELIGION
(a) LITERATURE
In preface of the book. The Alphabest used by the Rakhine City before 6th century A.D. ” written by U San Tha Aung, described that Myanmar writing was existed at frontier of India. The culture and literature was not necessary to come and across the ocean. There were many evidences that ancient Indian small continent used alphabets and writings had been used by ancient Rakhine City. If separated their alphabets and consonants it was found out that, it was very adjacent to change alphabet form. In paragraph 12-13 described that the alphabets used by northern India was the same as alphabets used by Rakhine City but those were different from pyu’s alphabets so that those were not come from Pyus. U San Tha Aung mentioned it.
U San Tha Aung had written such book under the headings. Preface (1) speaking, writing and reading, (2) Ancient India alphabet, (3) Brief history of ancient Indian small continent (upto 5th century of A.D), (4) Brief history of ancient Indian History, (from 6th century of A.D up to 10th century of A.D Hindu dynasties), (5) General characters of Indian alphabets, (6) The India small continent’s alphabets came from Indian Brami alphabets, (7) Excavation of Rakhine Cit used alphabets before from 4th Century A.D up to 6th Century A.D etc. Such book was written about literature, writing and reading of Rakhine City together with stone inscription, dinger coin’s photograph (35) Nos, translations systematically with (26) schedules.
The comparative schedules of india stone inscription and stones inscriptions in several ages of Rakhine Cities, book was written by researcher U Aung Tha Oo. (Attached-41)
(ခ) ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ
ရခုိင္ျပည္တြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္သာသနာဟူ၍ မရွိပါ။ ကမၻဘာသာႀကီးအားလံုးသည္ ရခုိင္ျပည္အတြင္း ေခတ္အခ်ိန္အခါႏွင့္ တေျပးညီ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(b) RELIGION
There was no domestic religion in Rakhine City. The World religions were arriving at Rakhine City according to time and conditions.
(ဂ) ဘီစီေျခာက္ရာစုမတုိင္မီ အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ တုိင္းအသီးသီးတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာကို လူမ်ားစု ကိုးကြယ္ၾက သျဖင့္ အိႏိၵတုိက္ငယ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ရခုိင္ျပည္တြင္လည္း အိႏိၵယမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ အင္ဒိုအာရိယာန္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ သက္ဦးဆံပိုင္ ဘုရင္မ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာကိုပင္ ကုိးကြယ္ၾကေၾကာင္း ျဗဟၼီစာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ေက်ာက္စာမ်ား၊ ဒဂၤါးစာမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ သမုိင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပခ်က္မ်ားအရလည္းေကာင္း သိရွိရသည္။
( c ) As majority of people in India had worshipped Hindu religion before 6th Century B.C, the Indo-Aryan entered in Rakhine City which was a part of India small continent and the kings had worshipped Hindu religion. It was known from historical books.
(ဃ) အခ်ိဳ႕ဘုရင္မ်ားမွာ ဗိႆႏိုး၊ သီ၀၊ နႏၵီစသည္တုိ႔ကို ကိုးကြယ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႔ေသာ ျပည္သူမ်ားမွာ ေန၊ လ၊ မီး၊ ေရ၊ ေလ စသည္တုိ႔ကို ကိုးကြယ္ၾကသည္။ ရာမ၊ လကၡဏာ၊ သီတာ ဇာတ္ထုတ္တုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္တြင္း ဟိႏၵဴသာသနာျပဳခဲ့ပံု ဇာတ္လမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။
(d) Some Kings had worshipped Vishano, Shiva and Nandi etc. Some people had worshipped Sun, Moon, Water and Air respectively.
(င) ေမာ္ရစ္ေကာလစ္ Into Hidden Burma စာအုပ္ကို ၿဗိတိသွ်သံဖေႏွာင့္ေအာက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟုဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး ဘာသာျပန္ဆုိသည့္ စာအုပ္ပထမတြဲ စာမ်က္ႏွာ -၂၉၀ တြင္ ခရစ္ႏွစ္မ်ား စတင္ခဲ့သည့္ ပထမရာစုႏွစ္ႏွင့္ ထုိမတုိင္မီကတည္းကပင္ မိခင္ အိႏိၵယျပည္ႀကီးသည္ သံတြဲၿမိဳ႕မွ တဆင့္ ၄င္း၏သားသမီးေပါင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို လည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏ အေမြယဥ္ေက်းမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏ ဘာသာအယူ၀ါဒကုိလည္းေကာင္း၊ ၄င္း၏အႏုပညာကုိလည္းေကာင္း၊ အေရွ႕ဘက္သို႔ သြန္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေလသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း။
(e) Into Hidden Burma the book written by Mauice Collis was translated by U Maung Maung Gyi. In page No. 290 of Vol. I described that mother India had pushed its heritage, religion, culture and arts towards eastern direction via Thandwe town before 1st century A.D.
(စ) ဒုတိယတြဲစာမ်က္ႏွာ ၁၂ တြင္ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္သည္ ပထမႏွစ္ ၁၀၀၀ အတြင္း၀ယ္ ကုလားမင္း အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ကုလားျပည္တစ္ျပည္သာျဖစ္ခဲ့သည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ-၁၃ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၅၉၇ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခုိင္ရာဇ၀င္သည္ စတင္လာခဲ့ေတာ့သည္ဟု စံေရႊဘူးကဆုိသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ စာမ်က္ႏွာ-၂၁ တြင္ ခရစ္ႏွစ္ ၉၅၇ ခုႏွစ္မတုိင္မီက ရခုိင္ျပည္သည္ ကုလားျပည္တစ္ျပည္ ျဖစ္ခဲ့သည္ကေတာ့ မွန္ေပ၏ ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
(f) In Vol. ll , page 12 described that Rakhine City was reled by dynasties of Kalar Kings within first 1000 years. In page 13, described that after 957 A.D. Rakhine history had been commenced. In page 21 described that it was corrected that Rakhine City was a Kalar City before 957 A.D.
(ဆ) စာမ်က္ႏွာ ၂၃ တြင္ သီရီဂုတၱရ ေတာင္ေျခတ၀ိုင္တြင္ ဟိႏၵဴဘုရားမ်ားကို ရုပ္ပံုေပၚတြင္ ထုထားသည့္ ပန္းပုလက္ရာမ်ား ရွိေန၏။ လက္ရာဟန္မွာ ခရစ္ႏွစ္ ၉၅၇ မတုိင္မီေခတ္က ျဖစ္သည္ဟုျပေနရာ ထုိေခတ္က ရခုိင္တုိင္းသည္ ထုိဟိႏၵဴဘုရား ရုပ္ပံုမ်ား ရွိေနျခင္းမွာ ေျမာက္ဦးမွ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဟိႏၵဴဘုရားမ်ားရွိ ေနျခင္းကဲ့သို႔ သိပ္ၿပီး မဆန္းက်ယ္ေတာ့ ေပ ဟူ၍ လည္းေကာင္း။
(g) In page 23, described that there were images of Hindu gods and sculptors around Thirigatetara Mountain. Those handicrafts had shown that Rakhine City had images of Hindu gods before 957 A.D which were the same in temples of Mrauk-U so that it was not so strange.
(ဇ) ရခုိင္ျပည္ကို ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားက ေအဒီ ၁ ၇ာစုမွ ၁၁ ရာစုအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ စိုးမုိး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
ေမာ္ရစ္ေကာလစ္ေရး Arakan’s Place In the Civilization Of the Bay’ စာအုပ္တြင္ ေ၀သာလီ ေက်ာက္ေလွကားၿမိဳ႔ေတာ္ကို တည္ေထာင္အုပ္စိုးခဲ့ၾကေသာ စျႏၵမင္းမ်ားသည္ ဘဂၤလားနယ္ အေရွ႔ဘက္ ေဒသမွ ဟိႏၵဴမင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ဟု ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ ရခုိင္ျပည္ႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္းကပ္လ်က္ရွိေသာ အေရွ႔ဘဂၤလားျပည္၊ ယခင္ ပဋိကၡရား (ကုိမီလာ) ျပည္မွာ AD ၁၁ ရာစုအထိ ဗုဒၵဘာသာကိုးကြယ္ သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ ဟိႏၵဴဘုရင္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၁ ရာစုမွ ၁၂ ရာစုအထိ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကကာ၊ ၁၂ ရာစုမွ ယေန႔အထိ အစၥလာမ္ဘာသာကိုး ကြယ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။
(h) It was found out the writings that Rakhine City had been ruled by Hindu Kings from 1st Century A.D up to 11th Century A.D for over 1000 years. In the book Arakan’s Palace in the Civilization of the Bay ” written by Maurice Collis described that the Sandra Kings who had ruled Waithali Kyauk Hlay Kar City were Hindu Kings from eastern region of Bengalar. (It was found out that the people of east Benglar City adjacent to Rakhine City, had worshipped Buddhism until 11th Century A.D but they had worshipped Hindum from 11th Century A.D until 12th century A.D during rhe ruleof Hindu Kings. Now they are worshipping lslam)
(စ်) သုေတသီ D.G.E Hall-BURMA က စျႏၵအႏြယ္ေတာ္မင္းမ်ားသည္ အိႏိၵယအမည္ ျဖစ္ေသာ ေ၀သာလီ ေက်ာက္ ေလွကားၿမိဳ႔ကို တည္ေထာင္အုပ္စိုးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။
(i) The researcher A.G.E Hall – BURMA mentioned that descendants of Sandra Kings found and ruled Waithali Kyauk Hlay Kar City, the name of India.
(ည) တကၠသိုလ္ စာေပးစာယူစာအုပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ သမုိင္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ား သင္ရိုးအမွတ္ မ – (၃၀၃) အတြဲ (၁) စာမ်က္ႏွာ-၂၀ တြင္ စေျႏၵမင္းဆက္ေတြဟာ သီ၀နတ္မင္းကို ကိုးကြယ္ခဲ့ၾကတယ္ ဟူ၍ ေရးသားပို႔ခ်ထားသည္။
(j) In page 20 of book issued by University Distance Education, History Curriculum Ma (303) Vol. I described that the Sandra Kings had worshipped Shiva nuts.
(ဋ) မာဂဓတုိင္း(ယခုအေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္)တြင္ ဗိမိၼသာရမင္းႏွင့္ သားေတာ္ အဇာတသတ္မင္းတုိ႔ အုပ္စိုးစဥ္ အင္ဒိုအာရိယာန္အႏြယ္၀င္ျဖစ္သာ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ၄င္း၏အဘိဓမၼာမ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာရရွိခဲ့သည္။
(k) The Buddha, a descendant of Indo-Aryan had preached Buddhism successfully during the rule of Veinumithara King and his son Azartathuk King in Magada region (now west Bengalar).
(ဌ) ရခုိင္ရာဇ၀င္ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူအခ်ိဳ႔က ရွင္ေတာ္ေဂါတမ သက္ေတာ္ထင္ရားရွိစဥ္ကပင္ ရခုိင္ျပည္သို႔ ဗုဒၵသာသနာေရာက္ရွိလာခဲ့သည္ဟု ေရးသားၾကသည္။ မာဂဓတုိင္းတြင္ပင္ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီး လက္ထက္ တတိယသံဃာယနာတင္၍ အၿပီးတြင္ ေမဂလိပုတၱႆ ရဟႏၱာ၏ ေစခုိင္းခ်က္အရ မဟာေရ၀တ အမွဴးရွိေသာ ရဟႏၱာငါးပါးသည္ မဟိသကတုိင္း အမည္တြင္ေသာ ရခုိင္ျပည္သို႔ၾကြေရာက္ လာၾကၿပီးလွ်င္ ေဒ၀တသုတၱန္ေဒသနာေတာ္ကို ေဟာၾကား၍ အဆံုး၌ ေလးေသာင္းေသာသူတုိ႔သည္ တရားတည္းဟူေသာ အလင္းကိုရၾက၍   ေလးေသာင္းေသာ ရဟန္းတုိ႔သည္ ကၽြတ္တန္း၀င္ၾကကုန္၏။ ယင္းမွစ၍ ရခုိင္ျပည္ရွိ သာသနာ့၀န္ထမ္းရဟန္းသံဃာအေရ အတြက္တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ သည္ဟု ေမဓပညာ ေမာ္ကြန္း လကၤာမတိသကရာဇ၀င္ႏွင့္ ေ၀သာလီရာဇ၀င္တုိ႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(i) Some writers of Rakhine history wrote that the Buddhism had arrived at Rakhine City during the period while Buddha was still alive.
(ဍ) သို႔ျဖစ္၍ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြင္း ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ ေတာေတာင္ေရေျမတုိ႔ကို ကိုးကြယ္သူမ်ားဟူ၍ ရွိလာခဲ့သည္။
(m) Therefore, there were worshippers of Hinduism, Buddhism and traditional worshipping such as mountain, river , fire etc., among Rahine People.
(ဎ) Maurice Collis ေရး The Land Of the Great Image အား ဦးလွဒင္က ရတနာေရႊေျမ အမည္ျဖင့္ ျပန္ဆုိေရးသားေသာ စာေပဗိဗာန္ဆုရစာအုပ္၏ စာမ်က္ႏွာ ၁၉၁ တြင္ ေအဒီ ၆၃၀ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္သည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံအတြင္း၌ ပါ၀င္ခဲ့၍ ေနထုိင္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း ဘဂၤလားျပည္မွ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အသြင္တူၾကသည္။ ထုိနည္းတူ ဟိႏၵဴဘာသာႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွစ္ မ်ိဳးစလံုးပင္ ရခုိင္ျပည္မွာ ထုိအခါက ၿပိဳင္တူ ထြန္းကားခဲ့သည့္ ရာဇ၀င္အေထာက္အထားမ်ား ရွိေနေပသည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားေပသည္။ ရခုိင္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာထြန္းကားေနသကဲ့သို႔ မာဂဓတုိင္းအမည္တြင္ေသာ ဘဂၤလားတြင္လည္း ဗုဒၶဘာသာထြန္းကား ခဲ့သည္။ ရတနာေရႊေျမ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၄၅၄ တြင္ ရွစ္ေသာင္းဘုရားသည္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ရွစ္ေသာင္းကို ဌာပနာထာ၍ ရွစ္ေသာင္းဘုရားဟု တြင္ေလသည္။ ထုိဘုရားကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရာေလာက္က အိႏိၵယတုိင္းသား ကုလားပန္းရံဆရာမ်ားက အေရွ႕ဘဂၤလားျပည္၌ တည္ထားခဲ့သည္ကို ရခုိင္ဘုရင္မင္း လက္ထက္ စစ္တေကာင္းကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပိုက္စဥ္က ရခုိင္ျပည္သို႔ ပင့္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။ ဘဂၤလီလူမ်ိဳးမ်ား ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္ခဲ့စဥ္က ထုလုပ္ကုိးကြယ္ေသာဘုရားမ်ားကို ရခုိင္ျပည္သို႔ ပင့္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
(n) In page No. 191 of the book translated by U Hla Din ”The Land of the Great Image written by Maurice Collis described that the Rakhine region was included in India and the people were seemed to be like that of the races in Bangla State. Similary, Hinduism and Buddhism had been developed simultaneously in Rakhine City at that time . While Buddhism has been developed simultaneously in Rakhine City at that time. While Buddhism had developed in Rakhine City, also developed in Bangla at the time. In such translated book also described that the Shit Thoung Pogoda had been enshrined eighty thousand Buddha Statues so that called as the Shit Thaung Pagoda such Pagoda had been constructed since two hundred years ago by Indian Kalars masons at East Bangalar State.
While Rakhine King fought and occupied Chittagong it was brought it was brought to Rakhine. The Buddha Statue built by Bengalis Buddhist had been brought to Rakhine.
(ဏ) လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တရာခန္႔က ေရးသားျခင္းမ်ား လြန္ခဲ့ေသာခရစ္ကၠရာဇ္-၁၆ ရာစုအစ ေပၚတူဂီဘုရင့္ ဘုန္းႀကီး Sebastiao Manrique ၏ ခရီးသားမွတ္တမ္းကို မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပ ထားျခင္း ျဖစ္၍ ယခုအခ်ိန္ ထိဆို္လွ်င္ ႏွစ္ငါးရာခန္႔ရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
(o) It was described as per original travelling records of Sebastiao Manrique, a Potuguese Catholic Reverend at the Beginning of 16th Century A.D. Now it was about 200 years.
(တ) တမန္ေတာ္ မုိဟာမက္ (ဆြ) ကြယ္လြန္ေတာ္မူၿပီး အႏွစ္တရာအတြင္းမွာပင္ အစၥလာမ္ သာသနာသည္ ယခု အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္အၾကားရွိ ခုိင္ဗရ္ေတာင္ၾကားလမ္းမွ တဆင့္ အိႏိၵယတုိက္ငယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေအဒီ – ၆၀၀ ေက်ာ္မွစ၍ အိႏိၵယေတာင္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အာရပ္လူမ်ိဳးကုန္ သည္ မ်ားစြာသည္ အတည္တက် အုိးအိမ္ တည္ေထာင္၍ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အစၥလာမ္သာသနာ သည္ ေမာ္လ၀ီဆူဖီဆရာမ်ား၏ ေဟာေျပာသင္ျပမႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းေအးစြာ အိႏိၵယျပည္တြင္ ပ်ံ့ႏွံ႔ေလသည္ဟု စာေပဗိမာန္ထုတ္ စံလြင္ေရး ပါကစၥတန္စာအုပ္တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၀/၂၀ ႏွင့္ ၂၂ တုိ႔တြင္ အက်ယ္တ၀င့္ ေရးသား ေဖာ္ျပထားသည္။ ေနာင္တြင္ (အစၥလာမ္ဘုရင္) အကၠဗရ္သည္ အိႏိၵယအမ်ိဳးသား အေပါင္းကို ညီညြတ္ေအာင္ ဟိႏၵဴမ်ားအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းကင္းလ်က္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု စာမ်က္ႏွာ-၂၇/၂၈ တြင္ ဆက္လက္ေရးသားထားသည္။
(p) In pages 10/20 and 22 of the book Pakistan written by San Lwin described that after the death of prophet Mohamed within one hundred years Islam. Arrived at India small continent via Khine var mountain road which was situated between now Afghanistan and Parkistan. With effect from 600 A.D many Arab merchants had settled at Southern India. Th ey were Islams. Then, Islam had been developed in India spreadly due to preacher of Mawlawi Suphie teachers peacefully.
(ထ) ေမာင္ေတာၿမိဳ႔ရွိ မုိဟမၼဒ္ဟနီဖာႏွင့္ ကိုင္ယာပူရီေတာင္ေျခကို သက္ေသထူျခင္း
ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္သို႔ ပထမဆံုးေရာက္ရွိလာေသာ မြတ္စ္လင္မ္အုပ္စုမွာ စတုတၳ ခလီဖာႀကီး ဟဇရသ္အလီ (ရသီြ) ၏ သားေတာ္ မုိဟမၼဒ္အလ္ဟနီဖာႏွင့္ အေပါင္းအပါ အုပ္စုျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၆၀၀ ခုႏွစ္က ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကုိျဖတ္ၿပီး၊ ေရးေၾကာင္းလမ္း မွတဆင့္ ေမာင္ေတာကမ္းေျခ၊ ေမာင္ေတာ္ၿမိဳ႔၊ လေဘာစားရြာ (Arabsha Para) သို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိစဥ္က ကူဖာ ေဒသတြင္ ရႈပ္ေထြးေပြလီ ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ မိသားစုအသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္အတူ ထြက္ခြာလာ ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
မုိဟာမၼဟဒ္ဟနီဖါသည္ ေမာ္ေတာေဒသခံ ကီယာဖူရီသခင္မႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေသတပန္ သက္တစ္ဆံုး ေနထုိင္ခဲ့ၾက၏။ ၄င္းတုိ႔၏ ဂူသခ်ၤိဳင္းရွိရာေနရာရွိ ေတာင္ေျခကို ဟနီဖာေတာင္ေျခ (Hanif Tonki) ႏွင့္ ကုိင္ယာပူရီေတာင္ေျခ (Kayapuri Tonki) ယေန႔တုိင္ ေခၚတြင္လ်က္ရွိသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိလွ်င္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
(Abul-Fazl Ezzati, 1994, The Spread of Islam, Tehran, Ahlul Bayt World Assembly, Publication, Page-301, 333 ႏွင့္ Wikimedia the free encyclopedia ရွိ Islam in Burma တို႔တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပ ါသည္။
(q) Proved on Mohamed Hanipha and Kineyar Puri mountain foot in Maungtaw.
The first arrived Muslim group to Maungtaw were son of 4th Khalifargyi Hazared Ali, Mohamed AI Hani Phar and his colleagues. In 680 A.D. they had arrived at Arabsha Para Village, Maungtaw, Maungtaw beach via waterways of Maungtaw beach by mean of crossing Bengalar Bay in 680 A.D. At that time, in Kuphar region in order to avoid complicated political surroundings, departed from family su rrounding.
Mohamed Hanifa had married to Khine Yar Phyuri Tha Khin Ma, resident of Maungtaw and settled down. Their locations of tombs were called as Hanifa Tonki at Hanifa mountain foot road and kyapuri Touki at Kayapuri mountain foot road.
You may study in (Abdul . azi Ezzati, 1994, The spread of Islam, Tehran, Ahlul Bayt World Assembly, Publication, Page 301/333 and Wakimedia the free encyclopedia, lslam in Burma.)
(ဒ) အိႏိၵယတိုက္ငယ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဘဂၤလားနယ္တြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားစုသည္ အစၥလာမ္သာသနာသို႔ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ရာ ဘဂၤလားျပည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေသာ ရခုိင္ျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ၌ ရခုိင္လူမ်ိဳး ဟိႏိၵဴဘာသာ၀င္ အမ်ားစုမွာ အစၥလာမ္သာ သနာသို႔ ကူးေျပာင္းကုိးကြယ္ လာၾကပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ထုိသူမ်ား ပင္ျဖစ္ပါသည္။
(r ) In Indian small continent, especially in Pakistan and Bengalar region, the majority Hindu people converted to lslam so the northern part of Rakhine City adjacent to Bengalar region, the majority of Hindu People also converted to lslam. Rohingyas are those Hindu People.
(ဓ) ယခင္ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီမွ ထုတ္ေ၀သည့္ ကမၻာႏိုင္ငံမ်ား အမွတ္ (၁) စာအုပ္တြင္ ပါကစၥတန္သမၼတႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို စာမ်က္ႏွာ – ၃၀၅ မွ ၃၂၇ ထိ ေဖာ္ျပထားရာ အေရွ႔ပါကစၥတန္တြင္ ဘဂၤလီ လူမ်ိဳး အမ်ားအျပားရွိၿပီး အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား ႏွင့္အတူ မဂ္လူမ်ိဳး (ရခုိင္) မ်ားလည္း စစ္တေကာင္းကုန္းျမင့္ ေဒသတ၀ိုက္တြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ၏ လူဦးေရအနက္ (၂၃%) မွာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

(s) In page No. 305-327 of the book World Countries No (1) , published by former Myanma Socialist Programme Party, described that in east Parksitan there were many Bengali races and Maugh (Rakhine) were staying there together with other races. The 23% of Benglas people were Hindus.
(န) ရခုိင္ျပည္တြင္လည္း မူလဟိႏၵဴဘာသာ၀င္အမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာသို႔လည္းေကာင္း၊ အစၥလာမ္ ဘာသာ သို႔ေသာ္ေကာင္း၊ ကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္ၾကေစကာမူ ကူးေျပာင္း ကိုးကြယ္ျခင္းမျပဳေသာ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ယခုအထိတည္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
(t) Although majority of former Hindus in Rakhine City converted to Buddhism and lslam, there are many Hindu Rakhines who do not change religion are existing in Rakhine State.
(ပ) ရခုိင္ျပည္သည္ ဘဂၤလားျပည္၏ သစၥာခံေတာ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘဂၤလား ၁၂-ၿမိဳ႔ေခၚ ဂဂၤါျမစ္၀ွမ္း ေဒသသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အင္ပါယာအျဖစ္သို႔လည္းေကာင္း၊ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ က်ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း History Of Burma အပါအ၀င္ သမုိင္းစာအုပ္တုိင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ စစ္တေကာင္းနယ္သည္ ၁၄၉၅ မွ ၁၆၆၆ ခုႏွစ္အထိ ရခုိင္ျပည္၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္က စစ္တေကာင္းနယ္တြင္ ေနထုိင္သူ အမ်ားစုသည္ အစၥလာမ္သာသနာကိုလည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႔မွာဟိႏၵဴသာသနာကိုလည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္   ေတာင္ပိုင္းႏွင့္   အလယ္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားမွာ ဗုဒၶသာသနာကိုလည္းေကာင္း လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္ဘုရင္ နရမိတ္လွ (ခ) မင္းေစာမြန္ (၁၄၀၄-၁၄၃၄) သည္ ဘဂၤလားျပည္တြင္ ႏုိင္ငံေရးခိုလႈံေနရာမွ ရခုိင္ျပည္ကုိ သိမ္းပိုက္ထားေသာ မြန္ဘုရင္ ရာဇာဓိရာဇ္ (၁၃၈၅-၁၄၂၃) ၏ စစ္တပ္ကို ဘဂၤလား၏ စစ္ေရးအကူအညီျဖင့္ တုိက္ခုိက္ရယူကာ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ကို ၁၄၃၃-ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ဦးတြင္ စႏီၵခန္ပလီေက်ာင္းတည္ေဆာက္ၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္မႈ ေပးခဲ့သည္။
(u) Every history book had described that Rakhine City was under the rule of Bengalar City and vice versa, 12-Bengalar towns (a) ginga valley was a member state under Rakhine emperor. Chittagong region was from 1495 A.D up to 1666 A.D. At that time, the majority people residing in Chittagong region were lslam and some were Hindus.
In Southern part and middle part of Rakhine the residents were Buddhists. The Rakhine King nara Meik Hla (a) Min Saw Mon (1404-1434) had taken asylum under Bengalar State and he had fought Mon King Yazar Deriz (1385-1423) who had ruled and occupied Rakhine by taking military assistance of Bengalars State and then founded Mrauk U in 1433 A.D. He had founded Sandi Khan mosque in Mrauk-U and allowed to worship independently.s
(ဖ) ရခုိင္ဘုရင္မ်ားသည္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း မျပဳခဲ့သည့္အျပင္ နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သိမ္းသြင္းစည္းရံုးထားခဲ့သည္။ အဆိုပါအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ဘာသာတူျဖစ္သည့္ မဂိုုဘုရင္မ်ား၏ သစၥာေတာ္ကို မခံယူၾကေစရန္ ဘုရင္မ်ားကိုယ္တုိင္ပင္ အစၥလာမ္ဘြဲ႔အမည္ကုိမ်ားကို ခံယူျခင္း၊ အစၥလာမ္ဘြဲ႔အမည္ျဖင့္ပင္ ဒဂၤါးတံဆိပ္မ်ား ႐ုိက္ႏွိပ္ထုတ္ေ၀ သံုးစြဲျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္ အထား အျပည့္အစံုရွိသည္။ အစၥလာမ္ဘြဲ႔ကို ခံယူၾကေသာ ဘုရင္မ်ားအနက္ မင္းခရီ (၁၄၃၄-၁၄၅၉) သည္ အလီခန္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘေစာျဖဴ (၁၄၅၉-၁၄၉၂)သည္ ေမႏုသွ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဘေစာမင္းညိဳ (၁၄၉၂-၁၄၉၄)သည္ မူမက္ရွားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မင္းရန္ေအာင္ (၁၄၉၄)သည္ ႏူရီရွား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ စလကၤသူ(၁၄၄၉-၁၅၀၁)သည္ ရွိတ္အဗဒုလႅာရွားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မင္းရာဇာ (၁၅၀၁-၁၅၂၅) သည္ ဂ်လာလ္ရွားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ သဇတ(၁၅၂၅-၁၃၅၁)သည္ အလီရွားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မင္းဖေလာင္း သည္ စကြန္ဒါရွားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ မင္းရာဇာႀကီးသည္ စြယ္လင္ေဆာလိမ္ရွားအျဖစ္ စကြန္ဒါရွား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထင္ထင္ရွားရွား အစၥလာမ္ဘြဲ႔အမည္မ်ား ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ေငြဒဂၤါးမ်ား တြင္လည္း –
(v) The Rakhine Kings did not restrict and oppress upon Islams and organized by many ways and means. There were full evidences that Rakhine Kings took Islamic titles and moulded dingar Coils by Islamic tiles with the intention not to loyal to Mago Kings who were same lslams. Those Rakhine Kings who had taken lslamic title were as follows. Min Khayee (1434-1494) as Ali Khan tile, Ba Saw Min Nyo (1492-1494) as Muhamed Sha title: Min Yan Aung (1494) as Neuni Sha title; Salin Kathu (1449-1501) as Sheikh Abdullah Sha title: Min Yazar (1501-1523) as Deline Yutsha title; Min Saw O (1523-1525) as Jalar Sha title; Thaza Ta (1525-1551) as Alisha title: Min Pha Yaung as Sconda Sh a title; and Min Yazar Gyi as Swel Linsaw Leinya title respectively.

(ဗ) ဥပမာ။ ဆင္ျဖဴသခင္ နရဓိဗတိေဆာလိမ္သွ် သကၠရာဇ္ ၉၆၃ ဟု ေရးထုိးထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။
ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာသည္ ဘဂၤလားႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထြန္းကားခဲ့ သည္။ ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားမွာ ဟိႏၵဴဘာသာမွ ကူးေျပာင္းလာေသာသူ မ်ားအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

(w) Example: Written and issued as Shin Phyu Shin Nara Deikva Tisaw Leinsha, 963 A.D. In northern part of Rkhine City, lslam had developed as in Bengalar Simultaneously. Now present Muslims are changed from Hindus.
(ဘ) ရခုိင္ျပည္တြင္ ဗုဒၵဘာသာကို အစဥ္တစုိက္ လက္ခံကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေနၿပီးသူမ်ားမွလည္း အစၥလာမ္ ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခဲ့ေသာသူမ်ား ရွိေနခဲ့ေၾကာင္းကုိ ဓည၀တီ ဆရာေတာ္ ဦးညာဏက ရခုိင္ရာဇ၀င္ ဒုတိယတြဲစာမ်က္ႏွာ ၁၆၁/၁၆၃ တြင္ မင္းဘာႀကီးလက္ထက္ ပါရွင္အင္ပါယာ ဖတ္တကာဒီ ဦးေဆာင္ေသာ သံအမတ္ (၃) ဦးဘုရင္ထံသုိ႔ ေရာက္လာၾကသည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အစၥလာမ္တရားေဟာ သာသနာျပဳ ဆရာမ်ားလည္းပါလာၾကၿပီး ရခုိင္ျပည္သူတုိ႔အား အစၥလာမ္တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားသင္ျပရာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားအခ်ိဳ႔ယံုၾကည္လာၾကၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းကိုးကြယ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။
(x) In page 161/163 of the book Rakhine History 2nd Volume, written by Danyawaddy Sayataw U Nya Na, described that under the rule of King Min Bar Gyi, (3) ambassadors led by Persian emperor Phet Takardi arrived at the King. The Islamic preachers from india were together with them and they preached lslam to Rakhines changed to lslam.
(မ) ဤသို႔ ဗုဒၵဘာသာ၀င္အခ်ိဳ႔ အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းကို ရခုိင္အမ်ိဳးသား ေခၚေဆာင္ႀကီး ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္ေဟာင္း သတင္းစာဆရာ ဦးလွထြန္းျဖဴက ၄င္းေရးသား ထားေသာ ေအာင္ပန္းႀကီးေငြစကားရည္လုပြဲ စာအုပ္တြင္ အတည္ျပဳ ေဖာ္ျပထားသည္။
(y) In respect of such fact, U Hla Tun Phyu, the member of the State Council, confirmed in his book known as the Aungpan Gyi Ngwe debate.
(၁၂) ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကိုသဘာ၀နည္းမ်ားအရလြယ္ကူစြာခြဲျခားႏုိင္သည့္နည္းလမ္းတစ္ရပ္
လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေျခာက္ဆယ္အလြန္ကစ၍ေက်ာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကိုျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ေဆးထုိးေပးရာ၌ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးကိုလက္၀ဲဘက္လက္တြင္ထုိးေပးခဲ႔ၿပီး၊ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုမူလက္ယာဘက္လက္တြင္ထုိးေပးခဲ့ပါသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသားလား၊ျမန္မာႏိုင္ငံသားလားဆုိသည္ကိုလြယ္ကူစြာခြဲျခားသိျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏လက္ေမာင္း၊လက္ဖ်ံမ်ားကိုၾကည့္ရႈ႔စစ္ေဆးရံုမွ်ခြဲျခားသိရွိႏိုင္ပါသည္
ရခုိင္ျပည္နယ္မွဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး၊လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး၊ျပည္သူ/သားမ်ားကုိပါအထက္ပါနည္းအတုိင္းပဏာမခြဲျခားႏိုင္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါသည္။
12. A NATURAL METHOD FOR DISTINGUISHING BETWEEN BANGLADESH CITIZENS AND MYANMAR CITIZENS.
With effect from over (60) years ago, small pox vaccination had been made in Union of Myanmar and Bangladesh. All of Myanmar Citizens were vaccinated on their lest arms.
Myanmar Citizens and Bangladesh Ctizens can be distinguished easily by mean of seeing their arms only
This is to submit that all staffs, Hluttaw Representatives and people in Rakhine State can be distinguish primarily by abouve method.
(၁၃) မြတ္ဆလင္လူဦးေရ
(က)ဘံုေပါက္သာေက်ာ္ေရးေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ရိုဟင္ဂ်ာအႏၱရာယ္စာအုပ္စာမ်က္ႏွာ (၉၁) တြင္ရခုိင္ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး Mr. Patson ၏အစီရင္ခံစားႏွင့္သမုိင္းပညာရွင္ Dr.Barnerjee၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရရခုိင္ျပည္ကုိၿဗိတိသွ်တုိ႔သိမ္းခဲ့သည့္၁၈၂၅ပတ္၀န္းက်င္ကရခုိင္လူမ်ိဳး ၆၀၀၀၀၊ မူဆလင္ ဘာသာ ၀င္ ၃၀၀၀၀ႏွင့္ဗမာအပါအ၀င္အျခားတုိင္းရင္းသား ၁၀၀၀၀၊စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ရွိသည္ဟုေဖာ္ျပ ထား သည္။
13. NUMBERS OF MUSLIM PEOPLE
(a) In page (91) of the book Union of Myanmar and danger of Rohingya, written by Bonpuak Tha Kyaw, Described that according to report of Mr. Patson, Rakhine State Administrator and the historian Dr. Barnerjee’s records there were 60000 Rakhines. 30000 Muslims, Bamar and other nationalities were 100000, altogether total 100000 people in about 1825, when the British and occupied Rakhine City.
(ခ) ၁၈၂၅-၂၆တြင္လူဦးေရ၁၀၀၀၀၀ရွိေနရာက၁၈၃၁ခုႏွစ္တြင္၁၇၃၀၀၀၊၁၈၃၉ခုႏွစ္ တြင္ ၂၄၈၀၀၀၊ ၁၉၀၂ခုႏွစ္တြင္၇၆၂၁၀၂ဦးအျဖစ္တျဖည္းျဖည္း တုိးတက္လာခဲ့ သည္။ထပ္မံ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ယခင္ကဗမာရခုိင္စစ္ပြဲေၾကာင့္ဘဂၤလားသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာယခုျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာအခါမူလမိဘဘုိးဘြားမ်ားေနထုိင္ခဲ့ေသာေနရာကိုျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္အပါအ၀င္လယ္ယာေျမပိုင္ဆုိင္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍တရားစြဲဆုိခဲ့ၾကျခင္းမ်ားရွိေနခဲ့ရာအမႈေပါင္းမ်ားစြာကိုအဂၤလိပ္တရားသူႀကီးမ်ားကေျဖရွင္းေပးခဲ့ သည္။
(b) In 1825-26 there were 100000 people and were increased to 174000 in 1831, 248000 in 1839, 762102 in 1902 gradually. As the next intruders were departed people to Bangalar due to original Bamar Rakhne war, when they had returned back they sued in order to regain theirs ancestor’s places including titleship of agricultural lands so that the English judges had settled many cases.
(ဂ) ၁၇၈၅ခုႏွစ္တြင္ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္ျမန္မာမင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မေနလို၍တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးခုိလႈံသူမ်ားရွိခဲ့ရာအဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာကာလတြင္ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာေသာရခုိင္မ်ားကုိတရား၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ၿပီး၊မူစလင္မ်ား၀င္ေရာက္လာမႈကိုတရားမ၀င္ခုိး၀င္လာသူမ်ားဟုရခုိင္သမုိင္းဆရာအခ်ိဳ႔ကမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ျခင္းမ်ားရွိပါသည္။
(c) In 1785, as there were many people who did not want to stay under the rule of Botaw phaya and Myanmar Kings, ran away to other side country when English had ruled, the returned back people had been identified as Rakhines legally. But some Rakhine historians had recorded the entering Muslims as illegal intruders.
(ဃ) ၁၉၄၂ခုႏွစ္တြင္ေဒသခံရခုိင္ဗုဒၵဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေရးအခင္းတြင္ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ဒီနာဇ္ပုရ္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔လည္းေကာင္း၊အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ဒုကၡသည္မ်ားသည္ေရာင္ပုရ္ဒုကၡသည္စခန္းသို႔လည္းေကာင္းခုိလံႈခဲ့ၾကသည္။ေဖာ္ျပပါဒုကၡသည္မ်ားအနက္ရခုိင္ျပည္သို႔ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားအနက္ရခုိင္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၀င္ေရာက္လာမႈကိုတရား၀င္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟုသတ္မွတ္ၿပီးမူစလင္မ်ား၀င္ေရာက္လာမႈကိုတရားမ၀င္၊၀င္ေရာက္လာသူမ်ားဟုသမုိင္းဆရာအခ်ိဳ႔ကဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ခဲ့မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။
(d) In the crisis occurred between regional Rakhine and lslam, the Rakhine Buddhists had lslam, the Rakhine Buddhists had taken shelters in Dinapur refugee camp and lslam had taken shelter in Younger refugee camp respectively. Among such refugees, the returned back Rakhine. Buddhists had been recorded as legal comers but coming of Muslims had been recorded illegal comers, by some historians.
(င) ၁၉၃၅ဧၿပီလထုတ္ျမန္မာ့အလင္းႏွစ္သစ္မဂၤလာသတင္းစာတြင္မြတ္ဆလင္အေရးအတြက္ကုိေဖာ္ျပရာ၌ရခုိင္မြတ္ဆလင္၅၁၆၁၂ဟုထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။
(e) In Myanmar Ahlin New Year Newspaper Published in April of 1935, described the numbers of Muslims that 51612 were Rakhine Muslims

နိဂံုး
ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ေအဒီ(၈)ရာစုတြင္အစၥလာမ္ဘာသာသုိ႔ကူးေျပာင္းခဲ့သည့္အင္ဒိုအာရီယန္မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ေသြးေႏွာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပသည္။စစ္သံု႔ပန္းမ်ား၊ကၽြန္မ်ား၊လယ္လုပ္သူမ်ားပင္ဆုိေစကာမႈ၄င္းသူတုိ႔၏အေျခခ်ေနထုိင္လာမႈသည္၁၈၂၃ခုႏွစ္မတုိင္မီကပင္ျဖစ္ေနေၾကာင္းထင္ရွားေန၍ၿဗိတိသွ်ေခတ္တြင္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားမဟုတ္ေပ¬။
Conclusion
It was found out that Rohingyas were ancient settlers of Indo-Aryan descendent converted to lslam in 8th century A.D & new generation of mixed blood.
Although they were war victims, slaves and farmers, they had settled down before 1823 A.D. It was obvious that they were not comers under British Age.
ရခုိင္ျပည္ကုိေရွးအခါက Rohang ဟုေခၚဆုိၿပီး၊ Rohang တြင္ေနထုိင္သူမ်ားကို Rohingya ဟုေခၚဆုိ သျဖင့္ရိုဟင္ဂ်ာသည္သမုိင္းအေၾကာင္းအရေပၚေပါက္ လာေသာလူမ်ိဳးစုတစ္စု၏ အမည္သာျဖစ္သည္။သို႔ျဖစ္၍ရို္ဟင္ဂ်ာသည္ႏုိင္ငံေရးအရဖန္တီးထားျခင္းမဟုတ္သည့္အျပင္မူဂ်ာဟစ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္လည္းမတူေပ။
In ancient time the Rakhine State was called as Rohang and the people in Rohang well called as Rohingyas so that Rohingya was a name of an ethnic group only occurred under historic event.
Therefore, Rohingya was not created under politics and not the same as mujarhids armed organization.
ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားေျပာေသာစကားသည္ရခုိင္စကားႏွင့္မတူလင့္ေစကာမူေရွးေခတ္ေ၀သာလီစကားႏွင့္တူေနသည္ကုိသတိျပဳရန္လိုပါသည္။ယဥ္ေက်းမႈကလည္းတူေနေပသည္။
Although Rohingya’s spoken dialect are not the same as Rakhine’s spoken words, it ought to be taken care of the fact that their word; are the same as ancient Waithali (Vesali) Words. The Culture is the same too.
လူမ်ိဳးတစ္ခုကိုအင္အားမ်ားေသာလူတစ္စုကစစ္ႏိုင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း။အျခားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈအယူ၀ါဒမ်ားစိမ့္၀င္ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ေသာ္လည္းအဆုိပါျဖစ္စဥ္သမုိင္းေၾကာင္းကိုဖံုးကြယ္ေဖ်ာက္ဖ်က္၍မရႏုိင္ေၾကာင္းကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမ်ားကသက္ေသထူထားၾကသည္။ယခုလည္းရိုဟင္ဂ်ာသမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကိုထိန္ခ်န္၍တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွခုိး၀င္လာသူမ်ားဟုစြပ္စြဲျခင္းျဖင့္ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာေဒသခံအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူနည္းစုတုိင္းရင္းသား၊ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္အစဥ္အဆက္ရပ္တည္လာခဲ့သည့္သမုိင္းကိုပကတိအတုိင္းရႈျမင္သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္က(ထုိ႔ျပင္)သမုိင္းေၾကာင္းအရလည္းေကာင္၊ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားျဖင့္တတိယႏုိင္ငံမ်ားသို႔ေပးပို႔ရန္အထိေရးသားလႈံ႕ေဆာ္ေနၾကသည့္တရားလက္မဲ့ေျပာဆုိေရးသားေနမႈမ်ားကိုအမွန္အတုိင္းသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီထည့္သြင္းသံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ဤစာတမ္းကုိျပဳစုတင္ျပအပ္ပါသည္။
Although the culure and religion of a race could be dissappered by overwhelming of a strong group through successful war or by any means, its historical events could not be disappeared. Such fact was proved by world political histories. Now, some persons are making accusation upon Rohingyas who are residing within Rakhine State as an ethnic group and citizens as Illegal intruders by mean of concealing the real events and agitate to send to third country by means of writing papers and retrospective effect. Therefore we hereby compile and submit this monograph with the intention to be considered and viewed upon such historical events in accordance with international standards and norms, and in order to know about the real facts that Rohingyas are regional lslam, ethnic group and citizens in Rakhine State.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: