Leave a comment

လူထုက်န္းမာေရး (တစ္ပင္လုံး အသံုးဝင္ေသာ ဒန္ ့သလြန္ ပင္)

ဒန္ ့သလြန္ ပင္သ ည ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လရာသီလံုး စားသးုံ ႏုိင္ေသာအပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဒန္႔သလြန္၏ ဇာတိ ေနရာသည ္ အိႏိ ယႏိုင္ ငံ ျဖစၿ္ပးီ အပူူ ပိုင္းေဒသႏိုင္ ငံ မ ်ား တြင္ ပ်႕ံ ႏ႕ံွ ေပါက္ေရာက္ေနသည။္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ ်ား၊ ေတာင္အေမရိက၊ သီရီ လကာၤ ၊ မကဆီကို၊ မေလးရွာ းႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံ မ ်ားတြင္ စိုက္ ပ ်ဳိ းၾကသည။္ ႏိုင္ ငံအလိုက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင ့္ အမည္အမ်ဳိ းမ်ဳိ းတြင္ ေသာ္လည္း အသီး ပံုသဏၭာန္ေၾကာင့္ Drumstick treeဟု လူသိမ်ားသည္။

ဒန္ ့သလြန္ ပင္သည ္ ကင္ဆာေရာဂါက ုိ ကာကြယ္ႏိုင္ ျခင္း၊ အသည္းပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဓာတ္ ေရာင္ျခည္သင့္မႈမွ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ ဆီးခ်ိဳ၊ ေသြးခ်ိဳ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ေလငန္းေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ဒူလာ၊ မးီယပ ္ ေ၀ဒနာရွင္မ ်ားႏွင့္ ေသးြတးုိ ေရာဂါရွ င္မ်ားအတြက္ ေဆးဖက္၀င္ေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္ ျဖစ္ သည္။ ႏွာ ေစး၊ ႏွာ မြန္ကိုသက္သာေစၿပးီ ဆးီ ႏု င့္၀မး္က ုိ ရြင္ ေ စ သည။္ အစာက ုိ ေၾကညက္ ေစသည။္ မ်က္စိကိ ုအက်ဳိ း ျပဳသည။္ ဒန္ ့သလြန္ အပငြ ၊့္ အသးီ ၊ အေခါက္ႏွင့္ အျမစ္စသည္ျဖင့္ အပင္တစ္ပင္လံုး သည္ ေနရာစံုတြင္ အသံုး၀င္သည္။

ဒန႔္သလြန္ရြက္တြင္ ပိုတက္ဆီယမ္၊ သံဓာတ္၊ ပ႐ိုတိန္းႏွင့္ဗီတာမင္စီဓာတ္မ်ား ပါရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒန္႔သလြန္ ရြက္ ကို ေသြးတိုးေရာဂါရွင္ မ်ားအတကြ ္ ေရာဂါသက္သာရန္အလိုငွာေၾကာ္၍္ တစ္ဖံု၊ ဟင္းရည္ခ်က္၍တစ္မ်ိဳး စားသံုးၾကပါသည္။ အရြက ္ကိုေၾကာ္စ ားျခငး္ ထက ္ ဟငး္ ခ်ဳိခ ်က္ေသာကျ္ခငး္ က ပို၍ုိ အက်ဳိ းသက္ေရာက္ေစပါသည။္ အျခားႏိုင္ငံမံ ်ား တြင္အရြက္ေျခာက္ကိုအမူနႈ ့ျ႔္ပဳလုပ္ ၍္ ဟငး္ ရည္မ ်ားတြင္ ထည္ကာ ခ်ကျ္ပဳတ္ေလ့ရွိေ ၾကာငး္ သိရသည။္ ဒန္ ့သလြန္ ပြင့္တြင္ ကယ္လ္စီယမ္၊ သံဓာတ္၊ ဗီတာမင္ေအ၊ ဘီ၊ စီႏွ င့္ပ႐ုိတိန္း ဓာတ္ မ်ား ႂကြယ္၀စြာ ပါ၀င္ပ ါသည။္ ဒန္ ့သလြန္ ပြင့္ကို ဟငး္ ခ်က္စားလွ်င ္ မူိႏွင့္အရသာ ဆင္တူ သ ည။္ ေဖာေရာငျ္ခငး္ ၊ အဖ်ဥး္ ႀကးီ ျခငး္ ႏွင ့္ အေၾကာ ေရာဂါႏွင့္ ေလေဖာကျ္ပန္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ ေဆးေဖာ္စပ္ရာတြင ္ ဒန္ ့သလြန္ ပြင့္ကိုသးုံ ေၾကာငး္ သိရသည္။ ဒန္႔သလြန္သီးအေျခာက္တြင္ ပ႐ိုတိန္း၊ ကာဗို ဟိုက္ ဒရိတ ၊္ ဗီတ ာမင္္ေအ၊ စ၊ီ အးီ ၊ ေဖာလစ္အက္စစ္ ႏွင္ဇင္ ့ဓာတ္တို ့ပ ါ၀င္သ ည။္

ဒန္ ့သလြန္ သ္ းီ က ုိ ေၾကာ္၍္ စားျခင္းႏွင့္ခ်ဥ္ရည္ဟင္းမ်ားတြင္ ခ်က္စားျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားတြင္ သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္မ်ားကို ကငး္ ရွင း္ ေစပါသည။္ ရင့္ေသာအေစမ့ ်ားက ုိ ေျမပဲကဲ ့သို ့ စားႏိုင္ သည။္ ေသးြ တးို ေရာဂါ ရွိသူမ ်ားသည ္ ဒန္ ့သလြန္ သးီ အေစကိုစား႐ျုံဖင ့္ ေသးြ ေပါင္ခိ ်န္ကိုေလ်ာ့က ်ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဒန္႔သလြန္ပင္ အေခါက္ကိုခြာ၍ အ၀တ္သန္႔သန္႔ ျဖင့္ထုပ္ကာ ထုေခ်ၿပီး မ်ားမ်ား႐ွဴေပးပါက ေခါင္းအံု ျခငး္ ၊ ဇက္ေလးျခငး္ မ်ားက ုိ သက္သ ာေစပါသည။္ ေရာင္ ရမး္ ေသာေနရာမ်ားတြင္အျမစ္က္ႀိုကိတ္ ရည္စညး္ ေပးလွ်င္ သက္သာေစသည့္ အျပင ္ အျမစႀ္ကိတ္ ရည္ကို ႏြားႏ႔ုိ နင့္ေ ရာ ေသာက္လ ွ်င ္ ဆးီ ခ်ဳိေရာဂါကိုလညး္ သက္သာေပ်ာက္ ကငး္ ေစ သည္ဟုသိရသည။္ ဒန္ ့သလြန္ ပင္္ ပင္စည္ က ို ဓားျဖင့္ထစ္၍္ ထြက္လ ာေသာအေစးက ုိ ေရေႏးြ ႏွင့္   ေရာစပ္၍ မၾကာခဏ ပလုတ္က်င္းေပးလွ်င္ ခံတြင္းနံ ျခငး္ ၊ သြားဖးုံ ေသးြယျုိခငး္ မ်ားက ို သက္သ ာေပ်ာက္ကငး္ ေစသည္။

ထိုေ႔ၾကာင ့္ လႀူကးီ လူငယ္မေရြးဒန္ ့သလြန္ ပင္ တစ္ပင္လုးံက ုိ အမ်ဳိ းမ်ဳိ းစီမံခ ်ကျ္ပဳတ္စ ားေသာကျ္ခငး္ ျဖင့္ အစာလည္းေဆး ေဆးလည္းအစာ ျဖစ္ေစသည့္ အတြက္ ဒန္ ့သလြန္ ပင္ကိုအိမ္တိုင္းစိုက္ ပ ်ဳိ းသင့္ေ ၾကာငး္   ေဆးပညာေဆာင္းပါးမ်ားမွ မွတ္သားမိသမွ် ေကာက္ႏုတ္ ၍ ေ၀မွ်လိုက္ ပ ါသည။
*လျပည့္ေသာ္တာ*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: